Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Türk Ansiklopedisi Fasikul: 96 Millî Eğıtım Bakanlığmca yayımlanan Turk Ansıklopedısinin 96. fasikülü çikmıştır. (Dekoratif Sanatlar), (Delhi); (Deliorman); (Demir) maddeleri ürerinde özellıkle durulan bu fasıkülle XII cı!t tamamlanrnaktadır. Bakaniık yayınevlerıyle bütiın kitapçılarda 10. lira fiyatla satıbnaktadır. (Basın 3384 3336; 41. yıl soyı 146C2 umhuriyet KTTRTJCUStT: YUNUS NADÎ Telgraf v e m e k t u p «dresı: C u m i ı u r ı y e t Istanbul P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l N o 24Ö Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 MUKAYBSKLj YEN1 Notiu *e izdnŞBKak çıktL Haarlıyan: Avuka Genel dağıtım REK TUR K i f ^ ^ p i s i Nuruosmaniye Cad. 81 S p k İş Tel: 27 21 58 Reklâmcıhk Cumo 26 Mart 1965 "Kıbrıs meselesi Türk camiasının adaletsizlige kurban gittigi hissine varmadan halledilmelidir,, Çankaya da şilcâyetçi BURGİBA MECLİSTE KONOŞTU ANKARA, Cumhuriyet Bürosu unus Devlet Başkam Habib Burgiba, dün Millet Meclisinde bir konuşma yap mış, Kıbns konusuna temas ederek «Bu ıstıraplı dâvanın, derin yaralar ve tamiri irakânsız ayrımlara sebep olmadan ve bilhassa oradaki Türk camiasının bir adaletsizlige kurban gittiği hissine varmadan halli, inanın ki, bizlerin arzusudur» demiştir. BASKI ARTIYOR Ataöv (A.P.) T.R.T. için genel görüşme açılması teklifini geri almayı reddefti ANKARA, CUMHURİYET BÜROSU M. P. Ii Bakanlar tarafından Türkiye Radyolan Teşkilât Kanununun değiştirilmesi yoiunda gösterilen çabalann ve bu arada Ürgüplüye yapılan yazılı teklifin koalisyonun A.P. ve Y.T.P. kanadında da olumlıl karşılanacağı anlaşılmaktadır. Burgiba kürsude. Turk Tunus dostiuğu Tunus Devlet Başkaıtı "Kemalist ihtilâli bize mayadır,, dedi Kendisiyle konuştuğumuz C.K.M.P. Başkam Ahmet Oğuz ise «Bıl mevzular üzerinde durmanın bir faydası yok» demiştir. '( YTP liler, Genel Başkanları Ekrem Alican tarafından da birçok defa ifade edildiği gıbi «Kadyonun bujfünkii baliyle tarafsız olduğuna inanmamaktadırlar. AP Ii bazı Bakanların bu arada meselâ Gümrük v» Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlunun radyonun bugünkü durumundan sikâyetçi olduğu da öğrenilmistir. AP Grupu İçinde Genel Başkan Siileyman Dcmirel'e yakın çevreler TWT ye yapılacak bir «sert» müdahalenin sürtüşmeler doğuracağma inanmış görünmektedirler. Bununla beraber bir grup AP Ii milletvekili TRT v* ates püskürmektedir. Meselâ Antalya milletvekili lhsan Ataöv, TRT için bir genel gdruşme açılmasmı ıstemiş, önergesinl geri aldırtmak için vapılan çabalara reğmen almamıştır. Ataöv: «Baskı nereden gelirse gel«in, önergem) yeri almıvacağım» demiştir. TRT Ve Cumhurbaşkaıılığı Haber alındığına gore, ccçen eunlcr iriııde Cuınhurbaskanhğı köşkünden bir yetkili TRT Haberiır Dairesine telefon ederek. Cumhurbaşkanı Gürsei'in kabnllerinin oiye haberler bnlteniııiıı ilk sıralarında s yer almadığını sormuş. kendisine •habcrleriıırinem ırıımı göre haber bülteninde ver alriıŞı. bildirilmiştir. TRT ve Başbakantık Gene öğrendiğimize göre. Kıbrıs konusunda Mfcliste hükümet tarafından bilgi verildıei gun, haber saat 19.00 da yayınlanmıs, ancak Başbakanhktan bunun yeniden 22.45 haberlerinde yaymlanması istenmiştir. TRT yetkililerl, bnnn yerine srctiremiycceklerinl «öylemijlerdir. Aynı gün Dısişleri Bakanlığından verllen ve Ba'bakanm Ernos gazefesinde vavınlanan demeeinin bir kısmını düzelten bildiri, saat 19.00 da yaymlanntif, bunua yeniden 22.43 de yayınlanması istenmiş, fakat M 4 eavabı verilmistir. TRT ve Bakanlar Bakanlar arasında bilhassa Gümrük ve Tekel B*« kanı Ahmet Topaloğlu'nun, kendi demeçlerini yayınlatmak için sık sık telefonla erairler verdiği, zorlama'ıf yaptığı haber almmıştır. TRT kanununa gore Meclıste yapılan gündem dısı konu?malar yalnız Meclis saatinde yaymlandığı halde, Topaloğlu, tütün konusun» da bir gündem dısı konusmasını haberler bültenine âm aldırttnifbr. TRT ve milIetvekiUeri Bu arada mllletvekillerl de araya girmişlerdir. Baa milletvekillerinin, kendi illerinden gelen heyctlerle Bakanlara yaptıklan ziyaretleri bile radyoda yayın> lattırmak Isteâikieri bildirilmektedir. T ögrenciler Savcılıkta MTTB ihtitâft Adliyede Lisede okurken defterine «Kahrolsım mustemlekecilik, Yasasu» Türkl Evvelki g«e« M.T.T.B. Iferkezi önünde yiirüyoş yapaa 11 ögreoei ye» diy» ynzdığım bildiren Burgiba, hakkında cToplantı ve Gosteri Yürüyüşleri Kanunu» n* aykırı ha konuşmasında Atatürk v« Inönü'den reket etmek suçu ile kovuşturma açılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak bahsetmis, Türkiyede din ve devlebazı zabıta âmirlerinin de ifadeleri alınmıştır. Gençler dün öğleden tin birbirinden aynlmasının, yâni Ii ikliğin Türkiye hakkında Araplar tonra Adliyeye sevkedilmisler v« birbirlerini silâh tasımak ve aoarsi arasında tereddütler uyandırdığını Önceki gün taat 15,30 »ıralarında Adananın Narhca ve çıya alınmıştır. Âfetten zarar görenlere yardım için «TabU çıkarmakla suçlandırmışlardır. söylemis, 1952 yıhnda Tunus meselesi Denizli mahallelerinde vukua gelen hortum olayı. bırçok Âfetler Fonn» ndan faydalanılması hususunda İçişleri ile Onceki gec» M.T.T.B. binasına mıstır. öğleden »onr» ise Basın Güvenlık Konseyinde gdrüşülürken evin yıkılmasına ve harap olmasına sebep olmuştur. Bu İmar ve İskân Bakanhğına müracaat edilmıştir. Resimde, Savcüığına dâvet edilen öğrenciler Türkiyenin aleyhte oy vermis olmayurumek jstiyen ve çıkan bazı üarada. hortumun on metre kadar yükseğa kaldırıp bıraktığı yıllardan beri ilk defa Adanada görülen hortumdan yıkılan zucu olaylar sırasında yakalanan den îskender Korkmaz, Turgut Er, smın kendileri için «Engin bir keder 6 yaşındaki Feray Kurt'un ayağı kmlmıs ve hastanede al ve harap olan evler görülmektedir. kaynağı» olduğunu belirtmiştir. 11 öğrenci hakkında Gosteri ve Yü Bekir Izgin, Aygün Velioğlu Savas ruyuşler kanununa muhalif h&re Kansu, Mehmet Artırık, Metin Tak BU KONUDAKİ HABERLERİMİZ 4. CÜ SAYFAMIZDADIR. ket ettiklerınden soruşturma açıl maz, Yümaz Er, Tahir MangaJ, ATATÜRK VE İNÖNÜ Veysi Savaşözer ve Ömer Söyler'io Burgiba, Atatürk ve tnönü hakkınmıştır. Bu konu ile ilgili olarak I dun sabah Eminonü Kaymakamı sanık olarak ifadeleri alınmıştır. da junları söylemiştir: «Sakarya Harbi, Sakarya ZaNamık Sezgın, Emniyet 1. Şube İDDtALAR feri, yirmi yaşımın en kuvvetMudürü Yasar Okçuoğlu, Eminönü MTT.B. nın eskl ve yeni yöneli hâtırası olmuştur. O zamanVVashington'un görüşü: «Kıbrıs Emniyet Âmiri Halıl özbek ve A ticılen bırbırlennı sılâh bulunduro lar kendi kendime diyordum: lemdar Başkomiseri Şemsettin ümak, binalarda yığınak yapmak ve Acaba ben de milletimi böyVîetnamdan tehlikeli» raz'ın tamk olarak ifadeleri alın(Arkası Sa. 6, Sü. t da) lesine seferber edemez, onun ruhuna bu kurtarıcı hamleyi bu dizgin tanunaz ihtirası nak sedemez miyim? Lozanda bir asker diplomat, Ismet İnönü. Grivsı «Kıbrıstaki Türkleri Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu 24 saat içinde yok etmek kolaybüyük kaikuıma eserini tadır» demiş. mamladı. Bu eser, sömürgeci Bir defa onun öyle olmadığıliğin kökünden bertarafı, devnı gördük ama, farz edelim ki, T.R.T. kanununun değiştirilmesi için bir takım hazırlıklar var. Bir let idaresinin, iktisadının ve îunan generali haklıdır. kamınun değiştirilmesi, ya da değiştirilmemesi şüphesiz Parligücünün Türkleftirilmesi, yaPeki, ya burası ne olaesk? mentonun yetkisi içindedir. Anyasanın âmir hükmiine göre dzel bancı nüfus çevrelerinin son Grivas'ın besabına göre, bobir kanunla kurulan T.R.T. nin çalışmasında aksaklık varsa elbâkiyelerinin de tasfiyesiyle raların ternizlenmesinin, daha da bette bu aksaklığın giderilmesine çalisüacaktır. Ancak bugün göLEFKOŞE (a.a. AP. Radyolar) bereketli bir sekilde gelişti. kolay olması lâzım. rülen manzara, demokratik düzene, özerk anlayışa aykın ve herErgin çağa eriştiğim raman, MusYani, Kıbrıs Türkleri 24 saatkesin üzerinde birleştiği bir aksaklığın ortaya çıkmış olması detafa Kemal, bana bir kahramanın Yolsuzluk iddialarını incelemek üzere de yok edilecekse, Anadolo ğil, aksine özerk anlayışın bazı çevreler, hattâ kişiler tarafından Rumlann Savunma ve tçişleri BakaTürklerinin 13 saarte ortadan yadırganmasıdır. Hükümet programının müzakeresi sırasında bu: tam örneği, komuta ve irade için nı Yorgacis dün, «Kıbns tarihçesinin etf doğmuş bir şef, milletinin kaderini seçilen 6 denetçiye 15 biner lira hakkı kaldırılmalan icap eder. yadırganış Meclis kürsüsünden ifade edilmiş, amı bo ifade tarafdeğistirebilmek için ondan gerekli kritik anlarını yaşamaktadır. Her gün et| Çünkü, malum ya, sızlığın T.R.T. tarafından ihlâl edildiği kisvesine büründürülmek huzur, aynca günlük masraf verilme adadır, bizim bnrası Kıbns tam her şeyi talep edebilen ve bütün sı açık emneryalist tehditler ve şantaja m u sadece yaistenmiştir. nırlann ötesinde bir lider olarak hatap olmakta ve her yönden sıkışttrıla si, diğer ihtiyaçlannm karşılanması rımada. Syleyse... Partilerin ve kişilerin çıkarlan bahis konusu oldağu zaraan bizim gözükmekıeydi. Haydi gibi Ooğu kafasının hâkira bulunduğu ülkelerde iktidarların bir maktayız» demiştir. «Mustafa Kemalin sahsiyeti, halk D.N. Genel Kurulca kararlaştırıldı. takım gerekçelerle ortaya çıktıklarını ve çıkarlan bir noktada Makario. Hükümetinin bir mensuban«4 ayaklanması ve halk kolayca birleştirmek istedikJerini hep biliriz. 1946 1950 arası bn kitlelerinin Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) : ı « ı n " » ı ı ı ı ı ı ı ııııııııııııııııııııııı lllilllfUtlltllllllllllllllllllllllllllll mücadelelerinin ölçüsü olmuştur» (Arkası Sa, «. S t . • da) mücadelelerin bikâyeleriyle doludur. 27 Mayısa kadar olanlar ise Ereğli Demir, Çelık Fabnkalan Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) diyen Tunus Devlet Başkam sözleheniiz unutulmuş olmasa gerektir. Basın Kanunu değiştirilmesi Turk Anonim Şirketînde yapıldıCumhurbaşkanı Gursel, sürekli has rine devamla şunları söylemiştir: istendiği sıralarda özgürlük aleyhinde toplanan deliller o günkü «Bu mücadeleler onun ölümün talığı sebebiyle bir döviz kaçakçı ğı iddia olunan yolsuzluklan inceParlâmentoda ve battâ memleket içinde çabuk taraftar bulmuştu. lemek üzere 6 kişilik özel denetçı den sonra genişlemiş, Doğu ve Ba sı mabkumunu affetmistir. Aslında bu deliller olmasaydı da tasanlar kanunlasırdı. Zirs Çiheyeti, dün şirketin yapılan Getı bloklarmm arasındaki üçüncü Dünkü Resml Gazetede yaymla nel Kurul töplantısında »eçUtnişkarlar o noktada birleşiyordu. dünyaya da sirayet ttmiş ve onu nan kararnameye göre döviz kaŞimdi T.R.T. için Ueri sürülen deliller ve delillere dayanan kanunun sömıirg« tahskkümÜDden kurtarmıj çakçıluğndan adı geçen hükümlü, tir. değiştirilmesi gereği Basın Kanununun değiştirilmesi olayın» çok DENETÇt BAŞINA tır.» 1 inci Ağırceza Mahkemesinin benzemektedir. Hattâ diyebiliriz ki Tahkikat Komisyonu kurulu15JM LİRA 14/11/1964 gün 964120 sayılı k»r«şundaki anlayışla bugünkü çabalann anlayışı arasında mahiyet LÂİKLİK KONUSU An» hisseyi elinde bnlnnn ile 15 sene ağır hapse ve 15 yü Birleşmis Milletler (N.T.) (a.a.) bakunından fazla fark yoktur. dnran Sümerbank, Karabük Bundan sonra Burgiba, Atatürk: ' da ihracat tacırliğtnden men cezaDun bildirildiğine gore, Bırleşmı? T.R.T. kanununu neden değiştinnek istiyorlar? hareketinin Arap memleketleri ara sına çarptırılrnış bulunuyordu. 15 ve Ankara Ticaret Odasııun Mılletlerın Kıbns Arabulucusu Hükümet programının okunuşu ve müzakeresi sırasında T.R.T. canlı smda uyandırdığı tereddütleri iza yıla mahkum İsvıçre uyruklu Weradaylannın seçildiği toplan.Galo Plaza, gelecek hafta içinde yayın yapmamış, ama dinleyici yoğunluğunun arttığı saatlerde ha geçmis ve bunun nedeni olarak ner Vonmoos, tıbben tesbit edilen tıda, yine Sümerbank, Karaporunu Genel Sekreter UThant'a daha önce alınan bandları yayınlamıştır. Hem öylesine yayınladin ile devlet işlerinin aynhşmı rabük ve Ankara Ticaret O , sürekli hastalığı sebebiyle Anayasunacaktır. mıştır ki, radyo dinleyicisi vatandaşı ipsiz sapsız bir takıın kogöstermiştir. Burgiba, îslâm dinidası temsilcilerinin hemen Tunanistanı şikâyet ettik nuşmaları dinlemek zornnluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. İd»re nin hayatiyetini muhafaza ettiğini ı sanın 97. maddesi uyarınca Cum1 verdikleri bir önerge ile deTürkiye, 17 mart gunu Yunan bunu şüphesiz hem aleyhindeki tepkileri önlemek, hem de tarafve sanayileşme hareketi içinde her hurbaşkanhğınca affedilmiştir. netçilere bu is sonoçlanıneasızlığını aşırı ölçüde göstermek için yapmıştır. Öyle tahmin ederDeniz Kuvvetlerine bağlı bir destürlü yeni meseleye uyabUdiğini ys kadar 15.000 er lirs hakdik ki aklı başında politikacılar T.R.T. nin asıl bu davranışını yesdylemis, din ve devlet konusuna troyerin Turk kara sularmı ihlâl kı huznr, giinde 50 lira masrecekler ve tarafsızhk gösterisini önleyici tedbirlerin daha önemli değinerek özetle funlan bildirmiçetmesinden dolayı, Birleşmis Milraf, özel büro, sekreter, tir: olduğunu anlıyabileceklerdir. Ne gezer . letler Genel Kurul nezdinde şikftmalzeme, yapacakları geziAksine T.R.T., gösterilerine devam ettikçe idarenin üzerine gidildi yette bulunmuştur. •Biz bu iki varlığı, mütena lerde aynen mnvazzaf deve gidildikçe radyo tersine haber anlayışını kaybetmeye basladı. ktz değil de, birbirlerini taTurkiyenin Birleşmis Milletlernetçilere nygnlanan statü Son günlerde yayınlan dikkatle izliyen vatandaşlar, şu ya da bu mamlayıcı olarak kabnl ediyo deki baştemsilcisi Orhan Eralp, Gühakkının tanınması da yine Bakanın filân yerdeki tetkiklerinin «yarın cumartesidir» kabilinruz. Onları ayırmaktansa birvenîik Konseyine gdnderdıği bir ana hisse sahibi Sümerbank, den yumurtlanan hikmetlerin âdeta eski devirleri hatırlatır bir leştirmenin daha doğrn ve hak mektupta, Yunan gemismin Sisam Karabük ve Ankara Ticaret lı olduğunu zannediyoruz. üslüp içinde verildiğini işitmektedirler. Ankaradan gelen bilgileadası ile Anadolu kıyılan arasınOdası temsilcilerinin oylaürfa Zıraat Odası ve C.H P. îlre göre Bakanlarla ilgili bu çeşit baberlerden cesaret alan mil^lüslüman toprağında (aik çe Başkam Vehbi Melik'ın başkandaki boğazdan geçerken Turk sanyla kabnl edilmiştir. letvekilleri de T.R.T. üzerinde basiuya başlamışlardır. Eğer idare bir devletin kurnlması, müna lığında toplanan 200 e yakın büyük hıllerine iki mil kadar yaklaştığını Oturum açılıyor özel kanununun sınırları içine dönemezse hiç şaşmıyalım, yann kasa götürmez ki, Araplarm toprak sahibi, toprak reformunun belirtmektedir. Alman Kıtaplığmda saat 1015 Parlâmento üyelerinin memleket meseieleri (!) üzerindeki inceleçoğu işüı şasırtıcı bir yenilik karşısmda olduklarını büdirmislerde başlıyan toplantıyı Ereğli Demelerini de radyodan işitebiliriz. idi. Bu zamandan itibarendir mir ve Çelik îdare Meclisi Başkaki, Türkiye ile magrip ve mas dir. Simdi mesele şudur: Ekseriyetini CJI.P. lilerin teşkfl nı Danis Koper açmif v* yöaetrik ülkeleri arasında bir püKoalisyonun bir kanadı böyle bir çabaya girmiş ve değişiklik tasa.... ettiği büyük arazi sahipleri, C.H.P. mistir. riiz ruhnr etti.» rısiDi hükümete getirmek için hanrlanmaktadırlar. Tasan muhak11 111 Verilen bir önerge üzerine gu»İ D Ü N Y A S A V A m l*^ ^* » da baskı yaparak seçim. kak inandırıeı gerekçeye dayanacak, hattâ sadece Parlâmentonun \ S A V A Ş 1 | l e r d e p a r t 5 y i d e s t e k , e m e y i p ) «tar,,. demin ikinci maddesinde bulunan ve Hükümetin kuvvetini göstermesi bakunından böyle allerjik denetçi «eçimı gündemin birinci Burgiba, îkinci Dünya Savaşma sız» kaiacaklannı bildirmişlerdir. bir konunun ele alınması, iktidar partileri içinde de hayli cazibeli maddesint almmıştır. girmemekle Türkiyenin verdiği der» bulunacaktır. ADANADA Atina, (a.a.) Atina Beledıyesi A > ler olduğunu bildirmiş ve bunu bir Söz alan Feyyaz Köksal adındaNe tar ki ister çıkarlara uygun geldiği için inandırıeı ve ister catinada Ayasofyanın bir eşınl vaptır•Derin Diplomasi Okulu» olarak va Adana Ceyhanda yapüan C.H.P. ki ortak, toplantılarda Sümerbank zibeli olsun Türkiyede artık suların tersine akıtılabileceği düsümayı kararlaştırmıştır Bu münasasıflandımustır. Tunus Devlet Baş Uçe başkanlannın gizli töplantısında ve Karabük temsilcilerinin dedinülemez. Bu değişiklik yapılır, hattâ diğer değişiklikler de yapılır, betle Beledıye Başkanımn başkanhkam, bu politikamn daha sonra sdz alan bazı toprak sahibi C.H.P. ğinin ve isteğimn olduğuna değıama bütün bunlar geçici süre için bir takım çıkarcılan mutlu ğında bir beledive heyeti Başpisko•Müspet bağımsızlık» politikasına t» liler, toprak reformunun karşısında nerek «En büyük pay sahibi bnnkılar . |DOSU ziyaret ederek alınan kararı Devlet Bakanı Altınsoy «Kalkınma hızını din mel olduğunu büdirmiştir. olduklarını ve bu kanunun çıkmam» Iar, Umnm IMüdörlerinin istedibildirmiş ve kılısenın yapımı için Ecvet GÜREStN adamları verir» dedi. Gazeteler Konusmasma devam eden misafir sı için C.H.P. milletvekinerinin çaba ginl denetçi olarak getiriyorlar. para yardırru talebinde bulumnufaıııııııııııııııııııııııııııiMiıııııaıı••••••••••••••••••••••••ııııııııııııııııııııııı» Sa. 7. Sü. 1 te) i göstermesini Istenuşlerdir. (ArkMü 8fc 7, Sü. 1 de) llllllllllllllll •••llllllllUIIIIIUIIIIIIIIIMIIIIlllllUMIIlllllUUttlllllllll tur. Gece yürüyüşü yapan 11 öğrenci, saıuk olarak ifade verdi Habib Burgiba, konuşmasında Türkiye Tunus münasebetlerine değin mıs v#: «Btr Tunuslu icin, Türkiye hiç bir saman yabaneı bir sahil olnamıstır» demiştir. «ENGİN BİR KEDER» Adanada hortum iki mahalleyi bu hale getirdi Ereğli Demir Çelik Genel Kurulu dün toplandı DAKIKA Hesaba kitaksi! R. T. Kanunu "Biz Morrison şirketinin kanunları ile yaşamıyoruzw Cumhurbaşkanı Giirsel bir döviz kaçakçısını affelfi Rumlar 6 ayhk mütarekeyi Plaza gelecek hafla içinde raporunu UThant'a sunuyor Urfah CHP liler Toprak Reformunu istemiyorlar PEVLtT NLAM Mı'RESi Alinada Ayasofyanın bir esi yaoılacak L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog