Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Portbebo ve puset olarak 3 şekilde kuüandao yegâne ha/ika arabalard r Bayfik «erifir Tel. 4 7 7 8 0 0 Ç0CUKARABALAR1 Reklâmcıkk 595/3285 I 41. yıl sayı 14601 umhuriyel KÜRTTCITSU: TüNÜS NADİ Telgraf v e m e k t u p Telefonlar: 22 42 adresı: C u m h u n y e t Istanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul Ne> 248 90 2 2 42 96 22 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 YAŞAR KEMAL'in en son, eriigüzel eseri YERDEMİR GÖK6AKIR X. Perşembe 25 Mart 1965 Burgiba tötenle kafşılandı IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHHHHIIIHHIl Gürsel "sizi selâmlamakla bahtiyarlık dnyuyornm, dost ve kardeş Cnmhurbaşkanı,, dedi Radyo tartışması Bakanlar Kurulunda BURGtBA HAVA ALANINDA KARSILIYANLARLA BİRL1KTE YÜRÜYOR Hoş Geldiniz IIIIIIIIIIIIIIHIIM ANKARA, Cumhuriyet Bürosu nnuı CumhBrbaşkam Ekselins Habib Bnrgiba ve eri dün aabah özel mçaklariyle Tahrandan Ankaraya geltnisler TC tsenboğ» Hav» Alanında Camharbaşkanı Cemal Gürsel ve Bayan Gürsel tarfthndan aıkerî törenle karşjlannuşlardır. Burgibayı getiren Tunn» Hava T*llsnna alt özel «Caravelle» nçafı saat tam 11 dc ueydana inerek terminal önüne gelmiştir. l'çaktan, önce Burgiba ve esi inmifler, Protokol Genel Müdürü Haluk Kura tarafından karsılanarak biraz ilerde durmakta olan Cumhorbaşkanı Gürsel ve Baya* Gürsel'in yanına getirilmislerdir. Gürsel, daha • Hoş geldiniz» demeden Habib Burjiba büyük bir «amimiyetle Gürselin clini nluırak Fransızea, «Sizi gördüğüme çok memnun oldum» demis ve derhal esini takdim etmiştir, Cemal Gürsel ise Turkçe olank şunlan s«ylemiatir : < Hos geldiniz. Sizi Ankarada selâmlamakla bahtiyarlık duyuyorum, dost Te kardej Cumhurbaskanı > T MP, TRT Kanununun deuiştirilmesini isfedi Büyük deniz tatbikatı başladı GÜNEY İLLERt BÜROSU Akdenızde gorevlı bulunan, D> tnanma Kumandanı Koramiral Bahattin ÖzüJker'ın kumandasındakl 33 parçadan müteşekkil «Türk harb füosu» dün sabah saat 9 da Doğu Akdenizde Antakym körfezi açıklarmdaki «Boyuk denlz tetbikatı» na başlamıştır. Iskendenın limamnda bulunan 5 muhrip ile bir mayın arama tarama gemisi gerekli yakıt ikmallerini yaptıktan sonra sabahın erken saatlerinde tatbtkat •ahauns hareket etmiştir. Domuzburnu (Kıbrı* »çıklan) Mersin ve Antalya açıkları arasındaki sahada her türlU emniyet tedbirleri almmıs, bu arada jet uçaklan da donanmamızın tatbikatına havadan katılmışlarâır. Verilen bilgiye göre, Utbikat 29 Mart pazartesî gününe kadar devam cdecelc re her gün saat 9 ila 17 arasında yapılacaktır. ZEKÂİ DORMAN VE DİĞER 3 MP Lİ BAKANIN YAZILI TEKLİFI DÜN BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜYE VERİLDİ ANKARA, Cumhuriyet Bürosu oalisyonun, özellikl* MJ. Vnnariınin TJÎ.T. kanununa karşı «değiı» tirme» kampanyası son günlerde hızlanmış, M.P. li dört Bakan, Başbakan Urguplü'ye sunduklan bir «yazıb teklif» ile T.R.T. kanununun değiştirümesini istemişlerdir. Bu yazılı teklifın, Bakanlar Ku. rulunun ilk toplantısında Başbakan tarafından açıkJanması vo görüs> me konusu olması beklenmektedir. Parti liderleri protokolunda yer alan T.R.T. bölümünde, li< derler, Turizm ve Tanıtma Bakanına bu fconuda yetki tanımıslar ve eğer bir drğiştinne gerekiyorsa, bunun ilgili Bakanın ince» lemesiaden sonrs Bakanlar Kuruluna sevki hususunda anlay* may* vannışlardı. nnus Cumhurbaşkanı Ek| kselâns Habib Burgiba'yı ^ ] laramızda selâmlamakla '•" bugün kıvanç duyuyoruz. Dost milletin büyük lideri, biz Türklerin gözünde hiç de yabancı bir şahsiyet sayılmaz. Adını daima sempati, sevgi, nattâ hayranlık duyguları ile anarız. Bu dnygnların kaynağı Tnnus bağımsızlık hareketinin tâ baslaugıcına kadar uzatılabilir. O bareketi yaratan, gelistiren ve buçünkü başarılı sonuca ulastıranların »n safmda Ekselâns Habib Burgi ba'yı görüyoruz. Adı siındi olduğu gibi yarın da sade kendi yurdunda değü, Ortadoğu milletleri bağımsızlık hareketleri tarihinde «anlı bir bayrak gibi dalgalanacak, iinü belki de bugün olduçundan daha genis bir çevreye yayılıp halk kütlelerinin yüreğinde lâyık oldugu yeri bulacaktır. Ekselâns Bargiba, ülküsüııe vartnak ağrnna gerçekten kabramanca saraşmıs bir adamdır. Knzey Afrikada ve Ortadoğuda alevlenen bağımsızlık mücadelelerinin ilk önderi tereddütsüz odur, diyebiliriz. Evet, Iraktan Fasa kadar bütün K BURGİBA VE SENATO BASKANI ENVER AKA PLATFORMDA MtLLİ MARŞLARI DİNLİYORLAR TARAFSIZ RADYO Bu açıdan, M.P. 11 Turizm ve Tanıtma Bakanı Zekâi Dorman işbaşına geçer geçmez «Tarafsız bir radyo gerekçesiyle» çalışmalara başlamış, M.P. lideri Osman Bölükbaşı da bir «uğraşı» olarak bunu on plâna almıştır. Nitekim, bu konuda Turizm vo Tanıtma Bakanı Dorman ile M.P. Genel Baskanı Osman Bölükbaşı iki gün önce TJÎ.T. kanunu için «Gerekli çalışmalaruı yapıldığı ve her türln tedbirin almacağı» nı ayn demeçler halinde açıklamışlardı. TANIŞMA yatı yaşarken, genç bir idealist olarak harekete geçen, çevresini »yaran, milletinin aydınlarına yol gösteren ve davranışları ile öteki Arap ülkelerindeki mücahitlere örnek olan Ekselâns Burgiba'nın tâ kendisidir. Tarihteki birçok büyük önderler gibi bu yüzden çok erivet çekmis, bavsalay» sığmaz giiçlüklerie uğraşmıs, bapislere atılmış, sürgünlere yollanmıs, fa • kat yüreğinde tasıdığı istiklâl aşkını ve milletinin istikâline olan inancını bir an yitirmemıstir. Buna Bnrgiba'nın hapiste, y» da sürşünde iken çekilmiş fotoğraflarına bakarak daha iyi anlarsınız. O fotoğraflarında Burgibayı ya tatlı bir tebessümle sabsına yapılmak iste • nen baskıların boşluğonu ispat eder, ya da azimli bir bakısla ru • hnndaki irade gücünü açığa vumr bir halde göreceksinizdir. tnancı olmıyan bir dâva adamı boyle bir davranısı sonuna ksdar yürütebilir miydi? Bununla beraber kardeş milletin firılü baskanı hiçbir zaman cezbeye kapılmamış, hiçbir zaman realiteden avrılıp fanatizme kaymamıstır. O bakımdan onn pek sev difci Atatürke benzetebiliriz. Bu ÇANKAYADA gün kimi Arab liderleri basraa kalıp önyargılarla bir takım dogmaCumhurbaşkanı ve Bayan Gurtik fikirler etrafınd» milletlerine ve dünya barısına yaradığı pek sel misafirlerini Çankayadaki Hasüpheli bir politika üzerinde ısrar riciye Köşküne getirdikten sonra la durduklan halde, Ekselâns Bur kendılerıne veda etmişlerdir. Burgiba, aklın ve tecrübenin ışığından giba ve Bayan Burgiba Gürsellere faydalanmak guretiyle faem mille tesekkür etmişler ve saat 12.10 da tine, hem Ortadoğuya, hem de baistırahate çekılmişlerdir. rıs ülküsüne bizmet etmek volunANIT KABİRDE dadır. Din islerini dünya islerin • den ayırmaya önem vermesi, mil Misafir Devlet Baskanı saat letçe kalkınma gayretlerini her kaygonnn üstünde tutması, «yapa16.30 da AnıtKabire gelmiş ve cak kıyamet kadar isimiz varken Ankara Valisi Enver Kuray, oruç tutup yatmak gerçek müslüBelediye Reisi, Garnizon ve manlığa uymaz» diyerek halkı yoBölge Komntanı tarafından karbazlara karsı uyarması Ekselâns sılanmıştır. Bargiba, eelenk koBurgiba'yı bir kısıra Ortadoğu yöyarak saygı duruşunda bnlunneticilerinden ayırd eden ve onu duktan sonra özel defteri iraıaAtatürke, batıya yaklastıran nitelamış ve Devrim Sehitlerini de Iiklerden biridir. ziyaret etmiştir. Bu itibarla aramızds geçireceği nürece devlet adamlarımızla yapaGÜRSEL/ ZIYARET cağı görüsmelerden biz olumlu sonuçlar bekliyornz. Türkiye ile Tu Misafir Baskan beraberindeki nus arasında tarihin derinlikleri heyetle birlikte saat 17.30 da Çanne uzsyıp giden temelli sosyai, kaya Koşküne gelerek Gürseli zikültürel ve siyasal bağlar vardır. yaret etmiştir. Bu ziyarette BaşbaBu bağlann güçlenmesi ile bölge kan ve Dışişleri Bakanı da hazır miz barışının da güçleneceğini bulunmuştur. Ortadoğu meseleleri umut edebiliriz. Çağımız, ancak ve Kıbrıs konusunda kısa bir görealist ve iyi niyetli liderlerin rüşme yapıldıktan sonra Baskan elinde milletlere refab sağlıyabi Koşkten ayrılmıştır. lecektir ve Ekselâns Habib BurgiMisafır Baskan ve esi saat 18.30 ba, bu vasıfları bol bol nefsinde da yabancı misyon şeflerini kabul toplamıs bir şahsiyettir. Kendisine, sayın esine ve yanın etmisler ve kendileriyle tanısmısdaki deferli arkadaslanna hog gel lardır diniz, deril. GECEKİ YEMEK Misafir Devlet Baskanı önce Dısisleri Bakanı olan oğlunu, mutaakıben Devlet, Millt Eğitim, Bayındıriık Bakanlarını ve mütaakıben de beraberindeki heyeti v« eşlerini Cumhurbaskanı Gürse] T» Bayan Gürsele takdim etmiştir. Ankaıa, (Cumhurijet Bürosu) Bu merasimden «onr» da CumMillet Meclisinde de kabul edildiği hurbaşkanı adını Protokol Gencl takdırde milletvekilleri ödenekleriMudürü, Cumhuriyet Senatosu, nin 800 lira artıracak olan dilekçe, Millet Meclisi Başkanlarını, Başba Karrna Komisyonu raporu Meclise kanı, BakanUn, Genel Kurmay gelmiştir. Rapor, güodemin öncelikle görüşül Baskanı ve Kuvvctler Kumandanlarını misafir Başkana takdiua et mesi kararlastırılau işler bölümünde ikibci sıra\ı i^srıl etınektrdir. BANGL'OGLÜ ZAMMt elini sıkarken, «Sizi tanıyorum ALMIYACAK General» demistir. tdirne senatdrü Tahsin Banguoğ1» tCHP), Parlâmento üyelerinın MILLt MARŞLAR ödenek ve yolluklarına zam yapıldığı takdirde bu lammı a!mıyaca*ı Misafir Devlet Baskanı ve m, T.B.M.M. Başkanlığına yazdığı Cumhuriyet Senatosu Baskanı, bir dilekçeyle bildirmiştir. bazırlanan plâtforma çıkarak Banguoğlu, diîekçesinde söyl* demillî marşları dinlemişler, bu mektedir: sırada 21 pare top atısı ile mi «Karma Dilekçe Komisyonunun tafirler selâmlanmıstır. bir raporu iizerine Cumhuriyet Senatosunda alınan bir karar gereŞEHRE HAREKET ğiııce T.B.M.AL ü>elerinin ödenek ve yolluklarına zam yapılmasıııı Şeref Bölüğünün teftişinden sonra misafir Devlet Baskanı, Ankaradaki yabancı misyon şefleriyle de tanışmıs ve Tunus Büyükelçiliği mensuplan kendisine tanıttırıldıktan sonra meydanı dolduran Ankaralıların alkışları arasında Gürsel ile birlikte aynı otomobille Esenboğadan hareket etmiştir. Tol boyunca köylüler ve köy okul öğreneileri tarafından Tunus ve Türk bayraklan ile karşılanıp alkışlanan kafile Yesilöz koyüne geldiğinde bir kurban kesilmis ve halk tarafından kendilerine tezahürat yapılmıstır. Milletvekili aylık zamları gündemde Eğitim Fakültesi Tasansı tartışma konusu oldu MÜSTEŞAR NE DIYOR? Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşan da bu konuda «Çahşmal». nn devam ettijpni, benüz tamamlanmadığını» söylemekle yetınmistir. MP. kanadının ele aldığı ve T.R.T. kanununda değişiklık kampanyasını öngören hareketin özelligi ve hedefi «Genel iMüdür» üzerında toplanmaktadır. T.R.T. kanununa göre, T.R.T. Yönetim Kurulu aralaruıdan bir üyeTi Genel Müdür olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlıçına teküf etmekte, Bakan itirauız hazırlıyacağı kararnameyi Bakanlar Kurulunun oıuyııu sunmaktadn*. Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürün görev süresi de S rıldır. Bu sfire içinde bunlar hiç bir suretle doğiştirileraenıektedirlcr. Kanunda yapılmak istenen degisüdik ise, Genel Müdürun Bakanlar Kurulu tarafından istenildiği anda değiştirümesini önAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) gormektedir. Başbakan Suat Hayri Ürguplü dün sabah Ingüiz ve Fransız BuyükelDİĞER KANATLARIN GÖRÜŞÜ çileriyle görüsmüştür. Türkivenin, Kıbnsın silâhlanma Diğer taraftan koalisyonun M.P. dışmdaki kanatlan hukün ve Turklpre karsı yeniden saldımetin, önemli meseleleri bir yana bırakıp bağımsız bir devlet ny» geçumesi münasebetiyle bir müessesesini karşısına alıp uğraşmayı «ciddi ve olumlu» bulnıasüre önce bütün devletler nezdinde maktadır. yaptığı ikaz» eevap getiren elçüer, Buna rağmen A.P. kanadından bir kaç Bakanın da tıpkı M.P. Ge* devletlerinin, Türkivenin endişelerini paylastıklsnm bildirmişler nel Başkanı Osman Bölükbaşı gibi bu değiştirme işini «bir haysiyet» meselesi yaptığı da çeşitli beyanlarla belirtilmisti. Şimdilik bir şahdir. siyet meselesi olarak ele alınan bu konunun bir «koalisyon anlasmazbğı» na yol açması da mümkün görülmektedir. Zekâi DORMAN Anayasa'nın 82. maddesine »ykırı buluyorum. Bu artırmanın s«,ıkça bir haksız iktisap teskil edeceği ka naatindeyim. Bu sebeple sözu geçen tammın benim hesabuna tahak kuk ettirilmemesini Meclis muhasebesine emir buyunnanızı saygıla runla rica ederim.. BAŞBAKAN FflANSIZ VEİNGİLİZ ELÇİLERİLE GÖRÜŞTÜ Tahsin Banguoğlu Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Eğitim Fakültesi Kuruluşu ve Kadro Kanun Tasansı» hakkında tartışmalar devam etmektedir. Eğitim Enstitüsü ögretmenleri, tasannın gerekçe ve maddeleri aTümcn'deki rasında çelişmeler oldugunu ve ög 39. retmen yetiştirme düzenini karıştıalarm devam ed/yor racafını ileri sürmüşlerdir. Önceki sabah erken saatlerde Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinın görüşleri özellikle su noktalar Uze «alârm» a geçen 39 uncn Pentomik tümen İskenderunda bulunan Kannde toplanmaktadır: O Gerekçede özellikle belirtilmis ra Kuvvetleri Kumandanı Orgenera] Cemal Tural tarafından kontrol olmasına rafmen ilkö^retmen o edilmiştir. Bu arada dağların etekkulu meznnları, eğitim fakültele lerine uçaksavsr toplarının yerles Ankara, (Camlınriyet Bürosu) rine giremiyeceklerdir. Çünkü tirilmesine devam edilmektedir. Senatör Sıtkı UlBy, dün Cumhurigiris için «Devlet olgunluk sınaKara Kuvvetleri Kumandanı Or yet Senatosuna verdiği bir önervını» basarmak şarttır. (Msdde general Cemal Tural dün sabah geyle Basbakana altı soru yönelt3. A) beraberinde 39 uncu Tümen Kuman miştir. ülay önergesinde «Hükümet. Q llköğretmen okulu meznnları, danı General Ömer Özkan ve yar çe kı.smi seferberliğe lüzum görüleğitim enstitülerini de bitirseler dımcısı ile diğer yuksek rütbeli su memesi ferahlığmın hangi teminatileri geldiğini» sormakta ve yukarıdaki nedenle yine bu fa baylar olduğu halde Dörtyola git tan miş ve oradaki topçu alayuu teftiş şunlan ilâve etmektedir: kültelere giremiyeceklerdir. Senatör Ulay'ın sorduğu soO Gerekçenin dayandığı temel etmiştu". rulan 7. sayfamızda bulacakgörüslerden biri olan «meslekte Daha bir müddet şehrimızde kabütünlük ve mense birligi sağla lacak olan Orgeneral Tural, Kıbns mak» amaeı hiçbir sekilde ger değiştirme Birliğinin uğurlaruşınçeklesmiyecektir. dan sonra Ankaraya dönecektir. ülay, Basbakana Yunanisfanla ilgili alfı soru sordu Kıbrısta gergin hava yumuşamaya başladı M akarios, Kıbnstaki Türk Alayının yarrsımn pazartesi günü degiş.ti> rilmesine Rum Hüfcümetinin karşı koymıyacağını dün resmen ta» yit etmiştir. Değiştirme, Türkiye ile Yunanistan ve Kıbru Cumhuriyeti arasında. (Arkası Sa. 7, Sn. T At\ Lefkoşe (a.a. A.P. Radyolar)' ÇeHgel HITTB önünde Bursada yapılan 47. M.T.T B. Genel Kongresınde seçilen Baskan Rasim Cinıslı ile Yönetim Kurulu uyeleri, dün, M.T.T.B. Genel Merkezine yerleşmişlerdir. Bu arada, Bursadaki «M.T.T.B. kongresinin meşmluğnna kabul etmiyen» Yüksel Çengel ile Genel Sekreter Ersin Ertekin, mührü teslım etmediklerinden, Cinisli taraftarlarınca tartaklanarak, binadan dısarı çıkarılmıslardır. Dün sabah, Bursa Valisi Vefa Poyraz imzası ile tstanbul Vilâyetine gelen ve Bursadaki kongrenin •gündeme gore tamamlandığını ve Başkanlığın Rasim Cinisli tarafından kazanıldığını» belirten resmi yazı üzerine, Vali Niyazi Akı, Yüksel Çengel ve Cinisliyle görüşmüs ve taTaflann kendi aralannda anlaşmalarım isteraiştir. Bu sırada, Birliği dört günden beri kordon altmda tutan polis kuvvetleri de, Eminönü Kaymakanu tarafından «herhangi bir iizücü olay cereyan ettiği takdirde, duruma müdahale etmeleri. gerekçesiyle, geri gimderilmistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Konuşan : ECVET GURESIN Olumlu muhalefetin hudutları nedir? O Fotoğraf: Selçuk AYBATAR M. T. T. B.eski ybneticileri zorla Birlikten çıkarılıyorlar ııonu geçenlerde çıkan bir yazısmda muhalefettekı görevin nasıl anlaşılması gerektiğini izah etmiş ve bu yazı CHP nin ılımlı, ya da olumlu muhalefet yapacağı seklind« yorumlanmıştı. Yorumlanmıştı ama doğrusunu söylemek gerekirse olumlu muhalefetin hudutlarının nerede başlayıp nerede biteceği hâlâ merak konusudur. Işte bu merakı tatmın için sorduğum soruyu bakınız înönü nasıl cevaplan dırdı: « Hndntlarını tayin etmeğe kadar tnerak ettipniz olumlu muhalefet üzerinde uzun boy lu tariflere girişmiyelim. Bugün için olumlu mnhalefetin işlerin yürütülmesine ve başanl masına güçlük çıkarmamak, hattâ yardımcı ol mak, yani olumsnz tartışmalardan «akınmaja çalışmak gibi bir tarifi yapılabilir. Tabiî üzerin de hassas olarak dnrdnğvnnz politik ve ekono mik ayrılık konuları hususi bir ilgiye muhtac tır.» t Ayrıhk konuîarı nelerdir?» « Meselâ plân, seçim gfîvenliği meselesi \e partizanlık musibeti gibi. «Hükümet irogramı görusmelerindc plftnla I Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dun gece saat 22.40 da Çankayada, memleketimizi resmen ziyaret etmek te olan Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba şerefine bir yemek ver miştir. Bu yemekte Cumburbaşkanı Cemal Gürsel, yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti bildimıiş, bu Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) na cevaben de Burgiba Turkiyede Ozer OZTEP Seferberlık ilânı halinde yedek su bulunmaktan dolayı çok mutlu olYere eğer biraz daha şiddetli olsaydı, gebaylann, şubelerine iltihak süresi duğunu belirtmiştır. ADANA Dün öğleden sonra kadar yükseğe kaldırmıştır. nı 48 saatten 6 saate indiren bir Yurdumuzu resmen zıyaret et şehrin gecekondu semti olan «Nar düştükten sonra ayakları kınlan kü cekonduları temelinden soküp gokanun tasansı dun Mlliet Meclisi mekte olan dost Tunus Cumhurbaş lıca» ve «Denizli» mahallelerinde çük kız çocuğu Devlet hastanesine turürdü» demişlerdir. Mılli Savunma Komısyonunda ka kanı Habib Burgiba. bugün saat âni olarak vukubulan ve 7 dakika kaldınlmıştır. S kilometrelık bir saha üzerinde 9 u ağır 60 kışinin yaralanması ile etki yapan, 15.30 da başlıyan bilfibul edümiştır. 16.30 da Turkiye Büyuk Millet Mec devam eden «Pormedo» cinsi bir hortum, yüzden fazla evi «iskambil sonuçlanan hortum içm meteoroloji hare Tarsus ve Mersin istikametine Tasarıya göre, yeterlj sebep gös lısini ziyaret edecektır. Misafir Cumhurbaşkanı, bu ziya kâğıdı» gıbi devirmiş, evlerin çatı ilgilileri «Sık sık Atlantik, Pasifık doğru gidıp oralarda hasar yapmıtermeden bu süre içinde şubelere ve Birleşik A.nerika üzerinde görü yan hortumun «yukan çekij aktiviaiüracaat etmiyenlerden 1500 lira retı sırasında Millet Meclisinda bir lannı uçurmuî ve Seray Kurt adm(Arkau Ss. 7, Sn. « da) da 6 yaslarmdaki bir kıza 10 metre 1 len Pormede adı veriUn ba hortnm ı konuşma yapacaktır. ağır para cezası aunacaktır. NADİR NADİ Seferberlikte yedek subaylar şubelere 6 saatte başvuracaklar Adanada hortumdan 100 ev yıkıldı, 60 kişi de yaralandı ma anlaytşında, tedbirlerinde, aygnlamasında aramızds eiddî fark Te ayrılıkların boIondDgiı ortaya çıkmıştır zannediyorum. Plân veya plân fikriai bütün partiler kabul ettiklerini söylemektedirler. Ancak böyle söylemek plân konttsnnda bizimle karşı partiler arasındaki aynlıklan szaltnuf defildir. Nitekim belirtiler bnnn tösterİTor.» !••• PARTİZANLIK « Partizanlık meselesi?» « 1981 den sonra bemen daima hoalisyoa ükümetleri knrulmnştnr. Ben Mecliste da Ueclis dışında da bize imS veya doğradan dogruya isnad yolnyla tevcib olnnan ithamlara kesin olarak karşı koydum. «Koalisyon zamanlarında eski mânada bir partizanlık çüç yapılabilir. Gerçek şudur ki, ıavıf bir ekonomik bünyede devlet kapısı büyük ölçfide bi, geçim kaynağıdır. tktidarda bnlanan her psrtinin mensuplan ondan faydalanmak iftireeeklerdir. Bu tâl, iktidar başmdakilerden revaç «örmezse o iktidann mensuplan şîkâyet edeceklerdir. Dört yıldanberi bizim basımud» (Arkası S». 7, Sü. 3 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog