Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

METIN ANUIN KlfAPLARI 1. Gonlu Yuce Turk ı.\\rupa bale eseılerındekı knnulaıın Tııkleıle ılşı^ı u?eııne cıeneme ı 5 YL 2. Kırk Gun Kırk Gece (Turiclerin esfci es'ence hd\atu 15 JL 1. Kavııklu Hamdı'den Uç Orta Oyunu 5 TL 4. Bizans Tijatrosu " L 6 T E. Dionisos \e Anadolu Ko\lusu (Etkı Yunancıan oncekı zamanlardan bugunku Anadoiu'da yaşıyan orneklerı 4 'IL 6. Atar Tijatroda 4T L 7. A History of Theatre and Populer Cnier tainment in Turkey (Ingilızce lesım'ı. nefıs baskıh Turk Tı\atro tarıhi) 50TL 8 Turk Kojlu Dansları 5 TL ADRES: ELIF KITABFVI, Bcvazıl, Istanbııl. Odemelı gonderılır. 41. yıf sayı (4597 umhuriyel KURUCUSU TUXÜS NADt Telgrsf ve mektup adresı: Cumhuriyet .'»tanbul Posta Kuhısu' İstanbul Nc 246 Teleionlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 96 22 42 99 Pazar 21 Mart 1965 Birligiroiz 28 mart'ta hareket ediyor •IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll Saf olan hangisi ? Papandreu, ikili müıakereyi LİNYİT OCAGINDAN DÜN reddetti 8 CESET DAHA ÇIKARILDI URGUPLU : « KENDİLERİ BİLİR » DEDİ ATtNA, (özel) Yunanistan Başbakanı dün, Kıbns SABRt DİKİCt FEHMİ IMAN (HAVZA). (MERZtFON) BİLDİRİYORLAR Çeltek Linyit İşletmesinin grızu infilâkı vuku bulan ocağından dün 8 ceset daha çıkarılmıştır. tlgıliler, ocakta halen 2 4 cesedin bulunduğunu bildirmişierdır. Şımdıye kadar 44 ceset çıkarılmn ve yakınlarına verilrniştir. Önoeki gün hastahanede olen yaralı ile birlikte kaza kurbanlarının ayısı dün de bıldırdığimız gıbı 69 dur. Dığer taraftan ocaklaıda dun geç vakıt \anma başladığı içın ceset çıkarraa ısı guçleşmıstır. Ekipler yangını sondurmek ıçın ocağa vagonlarla toprak taşımaktadırlar. Yangın sonduruiemedığı takdırde, ocakta baraj patlamasından korkulmaktadır. Ceset çıkarma işine, yangının londünilmesınden sonra devam edılecektir. Ç A G L A Y A N G İ L ' E GÖRE KAStT, tHMAL YOK Olay yerınde bulunan Çalı.sma Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangıl, basına bir demeç vererek «Su âna ksdar ola^da kasit veya İNÖNC Lid«rier toplantısına Urgüplünün başkanlığındaki liderler toplantısına O. Bb'lükbaşı katılmadı |j İjlj !!!! ::!: jjjî Konusan : ECVET GURESIN Genei Yayın Müdürümüz Ecvet GÜRESİN, İkinci Cumhuriyette Türkiyenin kaderini 1035 gün elinde tutan İnönü'ye sordu: « İsmet Paşa çekilseydi, daima akıl danışıhr, fakat dokunulmaz bir kişi olarak daha fazla faydalı olacaktı, yargısına varanlar daima çoğunlukta olmuşlardır. Bu yargıya ne der. siniz...» İnonü sâkin sâkin cevap verdi: HÂDİSELER İSPAT ETMİŞTİR Kİ, SİYASÎ HAYATTAN ÇEKİLSEM DE MARÜZ KALDIĞIM SİTEMLER VE İFTİRALARDAN GENE GEÇECEKTİM. UZUN LÂFIN KISASI, ESAS DERT, BİR NOKTADA TOPLANMAKTADIR... lllj jjjj jjjj ihmal oldu^una dair Savcıhğa bir müra İljj cast u ihbar vapılmış değildir. Uzmanlar, olayın bir grizn vanması veya patlaması j|:j neticesi olabilecegi, bnnnn dısında bir sebep düsüntilemiyeeeği noktasınds birleş jjİj unan emperyalizraini durdurmak ve Turk Yunan dostluğunu yeniden canlaııdırmak hususunda tutmamız gerekli yola dair geçenlerde yaymladığun yazının bir ozctini sütunlarına geçiren Atinalı TAHIDROMOS k o n U S U n d a T Ü r k İ y e gnzetesi düşüncelerimi azımsamıs , . • ,. . . . , .. • gorunmek kaygısı ile: «Bu gibi saf O a k a i U U r g U p i U 01111 mektcdirler» demiştir. tşletme hndutları dısında bekleşen 150 kadar kadın ve «ocnğvn, knrUrma ekiplerinde bulunan yakınlarını ocağa soknlarak ölümlerine sebebiyet verildijfi lannı ile dün jandarmalann üzerine hücum etmeleri, etrafta heyecan yaratmıstır. Ancak, idarecilerin zamanında müdataalesi ile olay senislemeden bastırılmış, knrtarma ekiplerinde bulunan yakmları kendilerine gösterilerek kadın ve focukların asabiyeti yatıştınlmıştır. »» İnönü'nün «esas dert, bir noktada» toplanHjl makîadır, sözü ashnda rejim anlayışının teme•«•• İHİ lini teşkil ediyordu. Türkiyenin politikasmda •••• İJİI yarını asır ön saflarda ve safta yer alan poîitijjj; kacı meınleîcetin istikrarlı bir siyasî düzeııe •••• u nus Nadidir» diyor. Atinalı meslekdaşımızın benl baPapandreu, «Hâlen banıla karıştırmasına memnun olduKumu soylemeliyim. Eski ler buna bir arabulucu mevcut(intakı hak) derlcrdi. Ölümünden tur ve arabulucunun yirmi yıl sonra babamın Türk Yugörevinde başanya ulaş nan ilişkileri vesilesiyle Atinada ması için kendisine yar hatırlanması sebepsiz değildir. Milli Kurtulns Savaşunınn en umuteuı fHnlVrvflliniIlIl gVIvnlı* nıılarında. sırtıııı emperyalist devlet7 *•••••••••••••••••••••••••*«••••••••«••••••»•••••« demiştir. •••••••••••••a•*••«••»••«••••••••••••••••••••••••••• lcre vermiş saldırgan Konstantin or«•»••••«•••«••••••••••••IftlllMMIHaHHItltH» Yunan Başbakanı, «Yunanistan duları bağrı yanık Anadolu topraklarma ajak bastığı zaınandaıı bas hükümetinin tutumu, Kıbns meselı>arak «Yunanistan yıkılmalıdır \ t Iesine barışçı bir çerçeve içinde nihai bir hal çaresinin bulunmasuta ^ıkılacaktır» diye haykıran v e bu duşunceyi bıkıp usanmaksızın aynı çalışarak sulhü muhafaza etmektir. inançla tekrarhyan Yunus Nadfyi Türk hükümetinin de tutumu »ynı sa>ın komşularımız elbette kolay olsaydı ivi olurdu» demiştir. (Ankara Büromuzun blldir kolay unutamazlardı. Yunus Nadi'diğine göre, Papandreu'nun nin yazılarını komşularımız her balde o zanıan da «saf» buluyorlardı. nıi'iıfi tutumu üzerine t r Nasıl olurdu? Galip devletler Anagüplü, «Arnı etmiyorlarsa, doluyu baştan başa işgal etmişler, kendi bilecekleri husustur» Turk ordusunu silâhsız hale getirdemiştir. mişlcr, Ege ve Trakya bdlgelerini İki ülke arasında karşüıklı görüş boYTesedenVunanistaıra Îfağ,şiam7ş melerın ıhtımali dun Urguplü taratekrar ortaya atılnuştır. Tur değiller mi idi? Istanbulda Saray ve çevresî emperyalistlerin önünde ^ıye Başbakaru bir Atına gazetesın bo.vun eğmiyorlar mı idi? Emperya ™ (Ethnos) muhabirıne bu gıbı listlerce desteklenen Megalo İdea1 ' müzakerelere ıştirak etnıek arzusun nın gerçekleşmesine şu topsuz tü da olduğunu belirtmiştir. Ürgüplü, feksiz. fakir Anadolu halkı mı en ' Türkiyenin gorüşmelere herhangi gel olacakh? Hem bu halk. Tanrı bir zamanda, herhangi bir yerde ve nın yervüzünde gölgesi bildiği Ha herhangi bir seviyede başlamaya Iifenin sözünden nasıl çıkardı? Mus hazır olduğunu soylemiştir. Bildiriyor «Mesru hükümet» tafa Kemal'in peşine takılan bu Atinadaki sıyasi çevreler, Kıbnsın adam da kalkmış Bizi yenemezsihükümeti» katılmaksızın Ankarm (Cnmhariyet Bflrosu) Adalet: Bakanlığına bazı ya> niz!» demiyor da «Yunanistan yıkıl «Meşru ni kadroların verilmesi kamalıdır» diyordu. Lâf mı idi bu ya Kıbns meselesinin hallinin münıkün Maliye Bakaniığınca 1965 olamıyacağını Yunanistanın bır çok bul edilmiştir. Aynca bu de^ ni? Bu ne saf düşünce idi böyle? yılı Bütçe Tasansı üzerinde re zarfmda hâkim tazminat* Yunus Nadi'nin hiç de yanlış dü defa ileri sürdüğüne işaret etmekdevam eden çalışmalar sona larınm artacağı da göz önıU Bursada yapılan ve «usulsüz» olduğu one surülen M.T.T.B. olağanustü kongresmden sonra Atatürk Anıfunmediğini. asıl safhğın hangi ta tedırler. ermiş, yeni bütçe, eski Hü ne almmış bulunmaktadır. O« Tıirkıye, Kıbns meselesinin Yu tına çelenk konulduğu sırada öğrenciler arasında kavga çıkmıştır. Kavga fazla büyümeden bastınlmıştır. Dirafta olduğunu komşularımız 30 kümetin teklif ettiği miktar te yandan yeni kabul edüerj Ağustos 1922 akşamı gün batarken nanistan ve Türkiyenin sorumlulu ğer taraftan Bursa kongresinde işbasma getırılenler dün, M.T.T.B. Başkanı Yüksel Çengel'm Turhan Feyzioğludan 366 milyon lira, Bütçe ve Seçim Kanunundaki değiîikanladılar. Fakat gerçeği öğrenmek ğu olduğunu addettiğini defalarca na yazdığını iddia ettıkleri bır mektubun fotokopisini gazetelere dağıtnıışlardır. Mektupta Çengel, çalışmalaPlân Karma Komisyonunda lık ile Adalet Bakanhğınıq onlara çok pahalıya mal olmuştu. tekrarlamış ve meseleyi Makarios rını yürutebilmek için Teşkilât ve şahsı adma Feyzioğ lundan maddi yardım talebinde bulunmaktadır. M.T.T. yapılan arttınnalar ile kabul •Bileşik oy pusulası> nın bas^ B. Başkanı, Feyzioğluna boyle bir mektup yazmadığını, imzanın sahte olduğunu ve sahtekârlığın tesbiti için Yunus Nadi'nin önceden haber ver ile gorusmıyeceğıni belirtmiştir. edilen miktardan ise 213 miltınlması ve dağıtılması göre» ATİNADA TEPKİLER resmî mercilere muracaat edeceğini, M.T.T£. normal kongresınin 5 nısanda toplanacağını soylemiştir. dijri gibi devlet olarak yere serilyon lira fazlası ile 14 milyar ı Ürgüplu'nun «Ethnos» gazetesine Bu konuda Feyzioğlu, «Böyle bir mektup yazılsa\dı herhalde bcnde olması gerekirdi. lydurmadır. mişlerdi. 980 milyon lira olarak bağ vi yüklenmiştir. Bu bakımdaa Ekim ayında yapılacak seçira Ayıp sey.j» demiştir. lanmıştır. Bu itibarla Türk Yunan dostlu. . , , .. D ,, m ler dolayısiyle seçim masraf«unun parlak yıllarmda komşuları d™W d e v a m etmektedır. Bugun Böylece 1%5 yılı bütçesi, lan da 10 milyon lira arttıUrgüplü'nun ku Atına gaz«teleri, mız Yunus Nadi'vi el ustünde tutKatma Bütçelerle birlikte rılmıştır. (Arkası Sa. 1, Sü. 4 te) tular, Yunan basınuıda en cok adı 15,5 milyara yükselmektedir. gecen Türk yazarı o idi. Atina gaBakanlar Kurulunun bu ko Bayındırlık: Câri harcamazeteleri onun yazılanndan bol bol nuda yaptığı toplantılar ile lar içinde büyiik çapta masozetler çıkarıyor, düşüncelerini hiç Maliye Bakanlığmm ilgili raf yapılması öngörülmüştür. de azımsamıyorlardı. Ne yaparsmız Karayollan: Karayollannm Bakanlarla teker teker göki Ortodoks kilisesinin ve Yunan rüsmeleri sonunda kesin so makine parkları işlemez halemperyalizminin şifa bulmaz hastabulunmaktadır. Geçea ı nuca varılmıştır ve komisyon de Iığı teptiği gündenberi eski dostlandaki gorüşmelere 25 marttan yıldanberi yeni makinelerin mız yakın geçmişi hemen unutualınması için tahsisat istenitıbaren başlanacakhr. verdiler. Iyi niyetli uyarmalanmız kar Bilindiği gibi o zamanki hü mektedir. •ısuıda şimdi oturmuşlar kırk beş kümet tarafmdan 965 Genel Ankara, (Cumhuriyet Büroso) Meclis ve Cumhuriyet Se« >ıl önceki serineni jeni baştan yabütçe komisyona 14 milyar 614 Başbakanlıkta dun saat 15 te yapışamanın özlemi içinde atıp tutujorAnkara (Cumhuriyet Bürosn) milyon lira olarak teklif e natosunun bütün memur kad».. Bunu , . » » « » . belki ^.,u, '«" "derler töplantısında parti liroları bu yıl serbest bırakılar. x,u,.u yaparken, ^ kendi Kıbnsta yeniden Turklerin katlidilmiş ve komisyonda yapılacak ve yeni bütçe ile bu kcndilerine itiraf edemedikleri suc derlerine Başbakan Suat Hayn Ur âmı başlarsa «en kesin meşru mülan ve tutarı 153 milyon lîrakadrolara memurlar alınaluluk kompleksi içinde dilleri sürcü guplü tarafmdan Kıbns konusunda dafaa tedbirlerini» alacağımız, bır yı bulan değişiklik v e arttırcaktır. Aynca Senatör ve son gelismeler v e hü: hükümetin aldı nota ile Yunanistana bildirilecektır. Şehrimizde son 24 saat içinde ıki yor, beni babamla karıştınyorlar. l i l ' malar ile miktar 14 milyar milletvekillerinin ödenek ( m j cınayet işlenmiştir. Dun saat 10 50 Evet, eskilerin (intakı hak) de ğı kararlar hakkında bilgi veril Aynı nota, Londra ve Zürich And767 milyon liraya yükselmiş as ve yolluk) farkı için bütde Haydarpasa Garının 2 numaradikleri su olay bile ileri sürdüğüm mi^tır. laşmasına imza koyan diğer devlet ti. çeye 35 milyon lira konmuşToplantıya Mıllet Partisi Genel lere de gönderilecektir. Ancak nodüşüncelerde ne kadar haklı oldulı peronunda, askere giden kardeğumu göstermeğe yeter. Başkanı Osman Bolukbası katılma tanın şekli, yani «şifahi veya yasnlı» şini uğurlamağa gelen Gemlik'lı Yeni bütçe teklifinde 366 tur. milyon liralık fazlalık AdaYenal Özer adında bir genç, dbıt Yirminci yüzyılm ikinci yansında, mış, yerine M.P. Grup Baskanve yapılması hakkında kesin bir karaBaşbakanın sözlerl let, Bayındırlık, Karayollan hemşehrisi tarafmdan dldürulmus•ömıirgeciliğin tüm iflas ettiği. em kıli Kırsehir Milletvekili Ahmet ra varılamamıştır. ve Meclis bütçelerine yapılan peryalizmin can çekiştiği, Üçüncii Bılşini yollamıstır. Bilgin, BasbaBaşbakan Suat Hayri Ürtur. Eski bir kan dâvası veya kaBu konuda Dışişleri Bakanı Hailâvelerden ileri gelmektedir. güplü önceki gün «Bütçenia bir Cihan Savaşının çitgide itnkân kanlığa girerken, «Bölükbasının hadın meselesi yüzünden çıktığı tahsan Işık şunlan soylemiştir: Belirtildiğine göre bu artışın Bakanlar Kurulundan geçtisızlaştığı bir çağda 1453 modeli bir fif bir rahatsızhğı var, onun için mın edılen kavga sırasında Ahmei «Notanın kat'î usulüne taalluk gerekçeleri makul karşılana ğini ve 25 marta kadar MecBizans hayaline kapılanlara bilmem gelemedi» demiştir. Kahraman ve Ismaıl Temel adl.' eden bir karar alınmadı. Toplantırak Maliye Bakanlığınca da lise sevkedıleceğini» soylene denir? Bu saflıktan da öteye, dürındaki gençlerle Nurettin ve Ha\ Toplantıya ilk once AP Genel lar devam ediyor. Şekil hakkınd.ı benimsenmiştir. pedüz bir akıl hastalığı değil mimiştir. rettın Pak adlı ikiz kardeşler, bj Baskanı ve Başbakan Yardımcısı bir karar abnmadı. Her halde mrdir? s çakla Yenal'ı vurmuslardır. A :l Suleyman Demirel yava olarak gel selenin âcil bir nıahiyet arzetti|i Bu hastalığın tedavi çareleriııi kaatil olduğu sanılan Hayrettr sraştırmak bizim hem hakkımız, hem mistir. Daha sonra CKMP Genel kat'î olarak müşahede edilmiştir.^ kaçmış, diğerleri yakalanmıştır. de görevimizdir. Hakkımızdır, çun Başkanı Ahmet Oğuz, Kriy tşleri ku hasta komşumuza karşı kendimi Bakanı Seyfi Öztürk'ün makam aAynca, onceki gece GaziosmanCHP Genel zi korumak, tedbir almak zorunda rabasiyle gelmistir. paşa'da bir evi soymak istiyen hıryız. Göre\imizdir, çünkü Türk Yu , Başkanı îsmet Inönü. yanında e«i sızlar, evin sahibi 60 yaşındakı nan dostluğunun hem iki millete, ' olduğu halde siyah bir arabayla Mehmet Şener'i basına demirle vuhem de dünya barışına yararlı ol gelmıs ve esınden ayrılarak Basrarak öldürmüşlerdir. Hırsız Kad duğuna inanıyoruz. Bu da sadece bakanhğa gırrniştir. Bundan sonra ri Deligöl, gece soymak istediği eve Ankara, I Cumhuriyet Burosu> Memuriarın Emekll Kıbns üzerindeki görüşümüzü sa y T P Genel Başkanı özel arabasiyönce 10 yaşındaki özcan Kılıç aSandığmdan iki maaş tutarında borç alabılmelenni ongovumnakla gerçekleşemez. Türk l e g e ı m l Ş j arabasım park ettikten ren yönetaıelik, dünkü Resmi Gazetede yaymlanarak yüdındaki çocuğu «kılavuz» olarak Başkan Yunan dostluğunu kundaklıyan sonra toplantıya katılmıştır. En I Teksas (Ajanslar) ruıiüğe girmiştir. gondermiştir. Fakat, ev sahibi gubutün yangın >u\alan birer birer son olarak M P. adma toplantıya ' Johnson dun çıftliğınde duzenledıYonetmeliğe göre 5 hizmet yılmı dolduran te\diatçı v e rultüden uyanıp çocuğu yakalamı temizleıımelidir. Heybcliadadaki Pa katılacak olan Ahmet Bilgin gel j ğı basın töplantısında çesıtli sorjiştirakçiler iki kefil gbstermek suretiyle brut maaşlamım tır. Bunun üzerine kılavuzunu kur paz Üniversitesi kapatılmalı. sayın lara cevap vermiş ve uzay yariîinmıştır. iki misli tutarında borç para alabilcceklerdir. Ancak yantarmak için eve gıren Kadri DelıAthenagoras Türkiye sınırlan dısıda Sovyetlerin, A B.D. nden daha gın, âfetleı ve yurt dısında tcdaii gibi olağanustü halLIDERLERIN SOZLERt gol, cinayetı isiemıstır. Kaatil v e •a uğurlanmalı v e Oniki Adalar olav dan 2 &aat lcrde ba miktar üç maaşa kadar çıkarılabilmekUdir. Toplantı saat 1 a kadar devam ileri olduğunu kabul etmiş, fakat 9 kılavuzu nezaret altına ahnjnışlar Cinayetin işlendiği peronuıı 1 NADİR NADİ etmıştır. Toplantıdan ılk olarak Amerıkanm bu yoldaki çabaların Kaatilin kiiçük kıla\uzu Özcan dır, Verilen bu borç miktarı, eskıden olduğu gibi 24 tak40 dakika soaıaki biü Kılıs karakolda 1 •tte odenecebtir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)dan memnun olduğunu belırtmıjtır (Arkisı Sa. 8, Sü. 8 da) i veya ikili görüşme teklifini reddetmiştir. YAKALI OLARAK KURTULANLARDAN BlRI FİKRET OTYAM'IN RÖPORTAjl 7. SAYFAMIZDA İŞÇİLERİN İODİASI Dığer taraftan, Işçüer Ocak Emniyet Şefi AH Kabuk'u itham etmektedirler. İddıaya göre, yangın barajının «trafında 3 günden •••• beri alevlerin görülmesin» rağmen Emniyet Şefi «tehlike yoktnr» dıyerek işçileri ocağa sokmuştur. tsçıler bu arada Bakan, (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İHİ oturmas'nın şartîannı koalisyonların âkıbetle:|j: rini, partizanlığın genel olarak tedavi çareleri:::: ni, hattâ millî dış politikanın çizilmesi mese jjjj lesini hep bu «bir nokta» açısından görüyoıdu. I • YARIN CUMHURIYET'te milyor lira ALİ BÜIçe 15,5 ABALI Bakanlar Kurulundan geçen biitçe 25 marta kadar Meclise sevkedilecek ". B. kongresi... kavga EIUIC iddiaları Liderlere Kıbns konusunda izahat verildi Amerikadan daha kararlı olmasını istedik 24 S1ATTE 2 CI]lfAYET Askere giden bir gencin kardeşi, kan dâvası yüzünden peronda öldürüldü johnson; Rusya uzay yarışında bizden ilerde» dedi Memurların borç para alma şartları açıklandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog