Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Peyg.mberlerJn hıyatınt bır ııır uılubuyl* «nljtın, Muslumanın ve her munevverın 'cn kıymıllı kıtaplırınd«n blri deh»... 28 Nezibe ı i ı ı Yazan 41. yıl sayı 14578 umhuriyet KURUCÜSÜ: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar; 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 Bll^tlZ VARDI Ünlü romancımız urhan Kemalin son yazdığı bu romanında dü|EMJ||E olan tekurtarmaya çalışan y 4 | P n i B R i m ı n ilişkıleri gerçekçi bir kaffl^Fve canlı bir psıkolojı ile anlatılıyor. Bu guzel JBJfcsn ;uzel Varlık Yayınlan arasında 4 çıktı. tâncıbk 5371 2427 Salı 2 Mart 1965 İNÖNÜ HÜKÜMET PROGMMINITENKÎD ETTİ YÜKSEK MEVKİLERE YAPILACAK TAYİNLER İÇİN HER PARTİDEN BİRER BAKANIN TASVİBİ GEREKİYOR Böliikbaşı ile Satır çatıştı ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Hukumet TRT ihtilâfı büvüvor A. P. tütün buhranından CHP'yisorumlu tutuyor ANKARA, Cumhuriyet Bürosu A.P. tzmır Mületvekılı Şınası Osnıa, CHP'yi Ege tutun pıyasasmı sabote etmekle suçlamıstır. Osma, C HP.'lılerm faaliyetleri hakkında çunları ıleri surmüştiir: O CHP'liler, «Biz daha fazlasını verecektik» demektedirler. Q Tütün alımı için bu seneki bütçeve 1,5 milyar lira kovdoklarını iddia etmislerdir. Osma avrıca, «B.M. Meclisindeki yenilgilerini hazmedemiyen CHP'İiler hınçlannı Ege'deki vatandaşUrdan almak istemîslerdir» demiştır Piyasada durnm İZMİR Pıyasanın polıtık istısmarlar yuzunden dejenere edılmekte olması Tekel alım heyetımn faalıyetjnı buyuk olçude zorlaştırmıstır. Bu çevrelerın bıldırdığıne ?ore, «Polıtık ıtme> ler vuzunden sımdılık Selçuk ve Urla'da yeni tesbıtler vapılmasına karar \erılmemi'itır Bu iki merkezç onümüzdeki diger günlerde dığer baska jerlerin ilâvesi de mümkün görülmekte, ancak bütün bölgedeki alım ları durdurup > etkili tesbit heyetleri kurma imkânı olmadıfı için, bu müracaatların simdilik askıda tntnlacağı kaydedilmektedir. öte yandan Tekel heyeti dün de Bulgurca'da alım yapmamıştır. Bul gurcalı ekicilerin bugün Izmire ge lerek protesto gösterisinde bulunacakları bildirilmektedir. Lfitfen Biraz ilgi llllllllllllllllllllllllllll N illct Meclisinde dün saat 15 te yeni hükümetin programı üzerinde görüşmeler başlanuştır. Toplantı saatindcn önce biitün dinleyici ve davetli localarının doldu^u görülmüştür. Bu arada Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Rafet Ülgenalp te görüşmcleri izlemiştir. Saat 15 te toplantıvı açan Baskan Fuat Sırmen, Grup adıııa koııusmalardan baska 37 milletvekilinin sahısları adına söz aldıijını biidirmistir. Bunlardan 11 i programın üzerinde, 11 ü aleyhinde, 5 i lehinde söz iv temis bulunuvorlardı. 7 si ise toplantıva «elmemisti. Baskan. istek sırasına çöre. ilk on ce M.P. adına Osmaıı Bolıikbası'nın. oııdan sonra CHP adına lsmet Inonü'nbn konusacaklarını biidirmistir. Fotoğraf: Fikret OTYAM KIZA^IIK SALG1N1NIN EN BÜYÜK DARBE VURDUĞU KÜÇÜK TEKIVIAN'IN UMUMÎ GÖRÜNÜŞÜ ııiMiııııııırıııııııııııııııııııııııııııııı z gelişmiş olmanın açık belirtilerinden biri de nüfus artışıdır. Bu. bizim de ba1 şımı/cla ka\ak >elleri estıren, >ann belki fırtına halini alacak olan, çözümü büyük fedakârlıklara ve disiplinli çalışmalara bağlı muazzam bir dâvadır. Şimdiki nüfusurauzun retahını sağlıyamaz, hattâ onu gereği gibi geçindiremezken, her yıl aramıza katılan 700 bin vatandas>a okul, öğretmen, hekim, hâkim, yiyecek, giyecek, barınak yetiştirmek ve hepsinden onemlisi, bu vatandaşları üretici hale getirmek, yani onlara yeni yeni iş alanları açmak zorundayız. Kızamık salgını Trakyayada atladı Bölükbaşının konuşması M P. Genel Baskdnı O«mdn Bolukbası, Grupu adına goruşlerıni bıldırmıs ve hukumet prosıamını bırçok yonlerden tenkıd etmıslır « ¥eni hükümet muvaffak olmak için muhtaç olduiu kudreti önce Allahın, sonra da bu inanıs sabiplerinin vardımlarında bulacaktır» dı\en Bolukbası, proBrama tema« Ia sunları sovlemıştır : « Program vuzuh ve kativet bakımından istenilen mükemmeliyette değildir. Bu durumu zaman darljjı ile bir dereceje kadar maznr çörmek insaflı bir hareket olur. Program, temas ettiği meselelerin hal tarzlarını ana hatları ile bile ifadeden cok zaman uzak kalrnıstır.» AŞIRI CERETAN'LAR M.P. Genel Baskanı. aşırı cere\anlaıa tema= etmiş asırı sol akımların tehlıke teskı1 edecek kadar genısledığını ılerı suımus a^ırı sağ cere\anları ıse «ölçüsii belli olroıyan bir itham» olarak va«ıflanciırmı<;, bır kı^ım olayların cehaletten ılerı seldığını ıddıa et mis ve «Bu cerevanlarla mıicadele içiıı ise proçramda hiçbir vasıta ve tedbirin ifade edilmis oldueuııu gör«miyoru7» demKtır Dörtlü, beşli. yarın belki altılı, yedili koali.syonlarla bir türlü kararını bulamıvan kaypak bir politika ortamında iş başına jteten hiikümetler devamlüığı gerekli plin fikrini nasıl uygulıyacaklar. bu dâvayı nasıl gerçekleştirecekler, bu ayrı bir konu. Biz bugün burada meselenin sadece bir yönii üzerine ilgililerin dikkatini çekmek istiyoruz (eğer Meclis ve kulis çalışmalarıtıdan baş kaldırabilirlerse). Bilindiği gibi bir süredir yabancı memleketlere iş gücii ihraç ediyoruz. Böylelikle yurdumuzdaki sıkışık durumu bir dereceve kadar ve geçici olarak hafifletebileceğimiz umudundayız. Isçi tatandaşlar ileri endüstri ülkelerinde çalışacaklar, biriktirdikleri paranın bir kısmını burada kalan ailelerine göndermek suretiyle de hem kendi geçimlerini Sosjal adalet konu^una değınen Bolukbası sun sağlamış, hem de yurdumuzun döj v iz sıkıntısını. karınca kararmca a1 ları soylemıştır : « Bizim sosyal adalet anla>ısımızda Allahın raltmıs olacaklar. Karınea kararın , ca dijorsak da, yılda elli altmış mil | esıt yaratmadığı ve cemivete esit bizmette bulunyon doları bulması. hattâ aşraası mıvan insanları, gelır ve servette esit yapmak gibi pek kolay görünen bir döviz geli zararlı bir hayal, ferdî nıülkiyet ve özel tesebbüsii rinin. bizim gibi ekonomik kansız | reddeden bir mâna mevcut değildir.» lıça tutulmus bir toplum hesabına Bolukbası TRT konusuna da değınmekten s;e hiç de yabana atılır bir şey savıla ıı kdlmamıs ve «Eski iktidara sadakat nüma>isi mıyacağım takdir ederiz. Bizden , jvjnde bulnnan Devlet Radvosunun son tutumu anileri olmakla beraber gene de a/ ı c a k m e vdan okuma tâbiri ile ifade edilebilir. l'enı gelismiş sayılan Italya, Ispanya, Yu ı h ü k ü n l e t programında, Türkiye Radyolannın tananistan gibi memleketlerin aynı rafsızlığı üzerinde onemle durnlacağım ııade etyoldan sağladıkları vıllık kazanç mektedir. Hükümet bu müphem ifade ile iktifa juz milyonların üstündedir. etmemeli. yakından bildiği yaraya cesaretle nester Yabancı endüstri ülkelerine gön vurmalı idi» demıştır. derdiğimiz iş gücünün bize temiu Bolukbası konu«ma«ında Sov^ et Rusya ile ettiği doviz mıktarı. yakın zamanılıskılere temas etmıs, CHP yı hatâlı harelara kadar hemen de sıfıra yakındı. <etle suçlamıstır Bolukbası son olarak «Yeni Çünkü, adı geten memleketlerin hükümetin kurulusunu ne gidenler için döaksine. Türk parasınm resmi değeviınme. ne de gelenler için bir övünme seri gerçek değerine kıyasla çok yük i bebi telâkki edivoruz» demıştır. sekti. Alnının teri karşılığı hayatmı i .\TA SÖZLERt kazaıımak uğruna evini, jurdunu, Bolukbası konu'sma'iinda bır çok Ata sozıı çoluğunu çocugunu bırakan bir işçi j so\lemıstır. Bunlardan bır kaçı so>ledır \atanda«tan da ajrıca tasarrulunun , yüzde otuzunu Merkez Bankasma | « Bas kırılır fes içinde, kol kırılır yen İıibe etmesini beklivemezdik. Ka ' içinde kalır», «Sonra dovüsmektense bnce zancını Isviçre bankalarına aktarkonusmak hayırlıdır», «Kâfir diye öldürüp. mak için kimi zenginlerimiz karasehit diye namaz kılmava alıskın olanlar » borsaya basvurmakta hiç bir sakınca görmezken ailesinin nafakasmı bin zahmetle gurbet elinde sağlıyaıı Türk isçisine biz ne diyebilirdik? Bolukbaüdan sonra kursuj e gelen CHP GeneJ Ta oııa goz jumacak. ya da tasar Baskanı t=met îndnıi, program hakkında yaptığı runarıııı zarara uğramaksızın bura konu^mada, «Biz, siyasi hayatımızın sert bir çekisya gondernıesi imkânlarını temin me istikametine girmemesi için imkânımızda olan bütün gavreti, bütün dikkati göstereceğiz» demı=edecektik. I«i oluruna bırakmava hakkını/ Çok uzun konusmasında kendı yurutnıe devııyoktur. Bizim çibi fakir hır devlet, J jılda elli altmıs, belki \uz milvon ne rasla\an uç buçuk \ıllık uyguiamanın genış bıı dolarlık bir doviz gelirinc omuz sil ] blancosunu japan ve butçe dolajısıyle verılen kır kemezdi. Bu delılikten de oteve. bu mızı o\ların gerekçelerını eevaplandıran Inonu dalaca bir davranıs olurdu. Calısma sozleıme «Yeni hükümet dört siyasi partinin koaBakanhğının sürekii çavretleri sa lisyonu halinde, bağımsız bir Başbakanın basiretlı yesinde nihavet oldukça etkili hir idaresinde vücuda gelmistir. Bu hükümet, bün\e formul bulundu. IMesken vapımı sinde kuvvet tasıyan istikrarlı bir hükümet olarak icin faizsiz kredi verilmek suretivle Meclıse takdim olunmustur» dı\e baslamıstır. isçilerimizin paraları burava transHÜKÜMET KÜVVETİ fer edilmesi hususunda bir banka ı Hukumetlerm çekılmesı ve \enılerınıı, Cörevlendirildi. I«;ciler memnun, çokuıulması hakkında «demokratik düzenin luk çocuk memnun. devlet memsaslam temeller üzerinde islediğini gösternun. \ıtık her sev voluna girecek, | mesi bakımından, geçirdiğimiz buhranın isjabancı divarlarda kanter içinde di1 tifadeli bir neticesi olarak kaydetmevi vazidinerek üç beş kurus biriktiren va j fe sajanm» dnen Inonu, konusmasırıa şo\tandaş bunu «\caba camaşır makile devam etmıstır : nesine mi, yoksa külüstür bir otornobilc mi cevirsem?» diye acı açı «Hükümet kuvvetleri, yalııız dayandıkladüsunmekten kurtulacak, değil mi? rı partilerin sayısı ile ölçülmez. Asıl mühim Fakat. gelgelelim Ahnanyadan, işolan, istikrarlı bir hükümetin sartlarının teçi vatandaslardan aldığımız şikâyet min edilmesidir. Basbakan bu sartlan temin mektupları, durumun hiç de bekleetmek için çok çalısmıs görünüyor. diğimiz gibi gelişmediğini gösteriHükümet programı, Atatürk ilkelerini, yor. Bankaya basvuran bir adam, devrimleri, 27 Mavıs mesru temelini esas algonderdiği paranın en kısa zamanmıstır. Bu esaslar. veni Tiirkiye'nin her hü da jerine varmasım ister. Bu onun kümetinde samimi olarak benimsendiği müd en tabiî hakkı olduğu kadar, modetçe nemleketin t'aima ileriye gideceeine dern bankacılığın da (hikmeti vüve her güçlükten elbirlifiyle çıkabileceğine cud) u budur. Oysa Türk işçilerisüphr voktur. H'<kümeti, bu esaslan açık bir nin tasarrunannı ailelerine teslim surette beyan ettiği için tebrik etmek istc ctmekle görevli Türk bankası çok NADİR NADI rim.» Arkası Sa. 7, Su. 3 de) (Aıkaaı Sa. 7, SjL 1 de) Uzunköprü de 7 kişi öldü l'ZLNKÖPRü (Affan özabacc bildiriyor) Ilçemıze bağlı Kur: du, Gemici v e Kıremıtçi Salıh kîTy" lerınde 250 kızamık vakası tesbjt edılmıs ve son bır hafta içinde 7 çocuğun bu hastalıktan olduğu anla^ılmıstır. IJoJu bölgelerinde siddetli kış, lıastalıta müdahaleye engel olurken, ilgililer burada da halkın cehaleti yüzünden mücadelenin zorlastıgını bildirmektedirler. Hukumet Tabıbı îlhan Başturk'ın soyledığme gore, kovlüler, «Iğ<ıe yapılırsa kızamık küser ve çıkmaz» dusuncesı ıçmde hasta çocuk'arını doktorlardan saklamakta ve muayene ettırmemektedırier. Bırbirme gayet jakın olan bu jç kov de sağlık ıstasjonlan kurularak hastalığın yajılmasına mânı îlunmaktadır Radyo ve Sosyal Adalet İstanbul'da salgın hastahk yok istanbul Vahsi Nıyazı Akı dun basma verdığı bılgıde, «İstanbul bolgesı içinde hiç bır salgın hastalık bulunmadığmı» bıldirmiştır. Valı, bogmaca harıç, butun has tahkların oramnda, eski yıllara kıyasla, behrlı bır düşme olduğunu, ancak boğmacaya yakalananların sa yısuun geçen yıla gore bır mıktar çoğaldığını soylemıştır İSMET JNÖNÜ KÜRSÜDE Kuledibi büyük yangın tehlikesi atlattı Dun gece j'arısından sonra, saat 01.15 te, Kuledibi Galıpdede cad desı No. 177 dekı bır terzı atelyesınde çıkan yangın kısa zamanda buyuyerek beş katlı bınayı alevler ıçıne almıştır. Yangın sur'atle ge hstıkten sonra yandakı eve sırayet etmış ve durumdan haberdar edılen Beyoğlu ve Fatıh ıtfaıye grup ları derhal olay yerıne gelmışler dır Hâdıse Kuledıbmde buyuk pa nık yaratrruş, halk gecehk kıyafetlenyle sokağa fırlamıştır. Yangın ıtfaıyenin gayretıyJe ancak sabaha karşı kontrol altına almabılmıştır Yangın sebebi henuz bellı olmamakla beraber, zararın ıkı yu? bin lıra cıvarında olduğu tahmın edilmektedır. Olayla ılgılı tahkıkata başlanmış tır. Bir ana hasta çocugunu Sağlık istasyonuna götürüyor hoydutlor posta arabosım soydular j Tomsonlu 10 kişi 800 bin liraya I yakın para alarak iz bırakma I dan kaçtılar. Mardın. 'Muharıem Bajlar bıldırıvorı Dun gece saat 19 sıralarında Divarbakır'dan Mardin'e gelmekte olan şofor Mehmet Dilber idaresindeki posta arabası 10 maskeli ve tonıson tabancalı şahıs tarafmdan sovulmuştur. Mardin'e «0 kilometrc uzaklıktaki Izzetpasa Karakolunun civarıııda yapılan soygunda 800 bin lira.va \akui parayı alan şâkiter hiçbir iz bırakmadan kaçmışlardır. Ayrıca otobuste bulunan yolculan da soyan şâkiler •""'"i muhafaza ile gorevli 5 iandarınanın ıl.ı sil.ıhlarını alarak kaçnıışlardır. Bu sırada ola.v verinden gecmekte olan bir kamjoıı ve bir dolınuş yolculan a>rıca sâkiler tarafından cevrilmiş ve uzerlerindf bulunan para ve kı.vnıetli cşvaları alınınıştır. Haber kısa zamand.ı şehirde du>ulmuş. he>eca:ı yaratmıştır. Jandarma birlikleri alârm durumuııa gecirilmiş. iziııli subay vc assubaylar sinema ve evlerindcıı toplatılmışI tır. Vali. Jandarma Kumandanı, Emniyet I Mııduru ve savcılar ola.v >erıne gitmişlerdir. I * I I I | I I I I | I • I I " I I musîceli 1 Fotoğraf: Fikret OTYAM TEKMANM BİR KÖYLÜ. ÇOCUĞUNUN MEZARI BAŞINDA Fikret Otyam'ın hastalık bötgesinde yaptığı röportaj "İki çocuk vardı çul altında yalan, ikisi de ateşten baygın „ ^ ^ p| â n | a B n a d a n iki kişi daha ayrıldı Bır ıhtıyar «Be>» dedı, «Artık mezar kazmaktan bıktık. Çocuklar öldü de bu iş bitti.» Ilıca bucağına bağlı Demirgeçit koyünde ardı ar dma 22 çocuk oluvermiş. Karlar altındı mezarlıkta mınıcık tumsekler vardı. Bir baba bu tum=eMerden oa$uula dua okuyordu. Koyüen bu Aııkara. (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Plânlama Teşkılâtı Koordınasyon Daıresi uzmanlarından Omer Fanık Erdem ve Cemil Kareli «pren « Muska vazdınjor musunuz?» dedım. Hemen sip meselesi» yuzunden istıfa etmışlerdır. cevapladı • Eu isüfalardan bnce Doğan Bu« Kızamıga muska olur mu?» « Ne bileyim» dedım. «Kızamığa işlemiyor mu yukfııat ve Zıya Eıalp de teşkılâttan ajrılaralt ba$lw gorevlere geç muslu?» ild
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog