Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

TEK MLSTAFA KE.MAL Ya/an: Şevket Sureyya Aydemir Üçuncu ve son cıldı de yayınlanan bu kıtapta, şaıtlar, olaylar ve bu olayların ıcınde geçtığı hava canlandırılnuştır. Mustafa Kemal hâdisesinin gercek hikâye ve tahhllerini bu eserde bulabıhrsıniz. I. Cılt 10, II. Cılt 15. III. Cılt 15 Lıradır REMZİ KTTABEVİ İlâncıhk: 5407 3105 41. yıl sayı 14595 umhuriyet KÜRÜCUSÜ: TTJNÜS NADt Telgraf re mefcrup adresı; Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul Nc 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CÜME Sayısı «TERC e sayısında "^^••*' rından haş'.a\^/f. Bat kerdi edebiyai belli başlı örnekl 500 Sahife, fıa1 Cuma 19 Mart 1965 Hava şartlaruun musait olmamasına ragnıen Sovyetler «Işafak» ısmı verdıklen ıkmcı uzay gerrusını dun fezaya atmış lardır. Gemının başardığı bazı ıslerın şımdılık ıza hı yapılamamaktadır Batılı ılım adamlarına gore, bu seferden saglanacak bılgıler uzay ılmıne bırçok yenılıkler getırecektır. FEZfl FEZA'NIN FETHINDE ONEMLI BIR ADIM Uzel elbiseliRus kozmonotu boşlukta 20 dakika kaldı, film çekti ve gözlemde bulund DIŞ HABERLER SERVİSİ Sovyetler dün «boşluğa çıkma» veya «boşlukYa yürüyüş» adı verilen başanlı bir deneme yaparak, usaj'in fethinde çok önemli bir merhaleyi açmışlardır. Türkiye saativle 9 da fırlatılan «Voskhod (Şafak) 2» uzay gemisi ile mahreke oturan iki kozmonottan biri, «hayat şartlarını temınat altına alan» müstaidl bir sistemle mücrhhez ösel elbiaesî ile bosluğa çıkırak 20 dakika kalmıs«ır. Kozmunat ba «âre içinde uzay gemisinin sathını tttkik etmis, ginenut makinesini çahstırmıs, kozmik Dra>da gözlemde bulunmustur. Deneme saat 10.30 da vapılmıştır. Kozmonot Yarbay Aleksei Lronofun sıhhatinin doDÜşten sonra mükemınel olduğu, Sovyet Tas» nsmî haberler ajansı tarafından açıklanmıştır. Leonofun boşluga çıkışı, uzaydaki hareketleri ve tekrar «Şaiak 2» ye donuşü Moskova televizyonu tarafından nakledilmıştır. Bu yayın, uzay gemisindeki dzel kameralar sayesınde yapüabılmıştır. Televızyonda Leonofun bir halatla «Şafak 2» ye beğlı olduğu gorulmuştür. Uzay gemısının kaptanı Albaj Pavel Ivanovıç Behaef kabini terk etmemıstır. Televızyondakı goruntulerine gore, kozmik tarıhte ılk defa «bosluğa çıkma» ve uzay gemısının ızınde onunla aynı bızda seyretme denemesım ba>;aran Leonof, tıpık bır Rustur ve ılk uzay pılotu Gagarın'e benzemektedır. Beliaef ıse esmer ve uzun yuzludur. Gozlerı bııaz çukurdur ve alnındaki saçlar hafıfçe dokulmuştur. BOŞLUKTfl YURUDÜ Boslakta jüruyen Tarbav Aleksi Leonof Kadyofoto Cumhurıjet Moskoia Istanbul (THA TJPÎ TASS) lizsy gemisinin kaptanı Albay Beliaef Makarios, Sovyet sîlâhları hakkmda "flskerî sırdır,, dedi DIŞ HABERLER SERVİSİ Lcfkoşe Başpıskopos Makarios, dun duzenledığı bır basın toplantısında, «Kıbrıs hükümeti, Türkive'nin çarşamba'yı perşembr'>e bağlayan gece Lefke bolgesine askerî malzeme indinneye tcş>cbbus edeceğini haber almış \p bundan Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler temsilcilcrini haberdar etmiştir.» demıstır. Makarios, bu demecı, dun Kıbrıs basınında çıkan bazı haberler uzerıne vermıştır Bu haberlerde, Kıbrıs Rum Içışlerı Bakamnın Barıs Kuvvetı komutanı ıle «Kıbrıs'a karşı girişilen bir harekâttan sonra» dun gece yarısına doğru goruştuğü ılerı surulmektedır. Kıbrıs'a yakınlarda Sovyet askerî malzemesı Kelıp gelmedığı sorusuna Makarıos, «Bu askerî bir sırdır» şeklınde cevap vermıştır. uzatılmasına tâbı oluşuna karşı bulundugunu belırtmıştır. Feza yarışında son dunım ERALP KONUŞUYOR Eralp. Kıprıyanu'nun oncekı gece Kon^eve janlış bılgıler verdıgını behrterek sozleııne basJadı. Güvenlîk Konsevi her otururannda Rumların yarattığı u>gunsuz durumlarla karsılasmıstır» dıyen Eralp, Kıbrıs Rum reıımınm Uhakı ongoren bır tutuma sahıp olduğunu sovledı. Eralp. Kıbrısın Ortak Pazardan çekılmesını sağlayacak olan Yunan Kıbrıs anla«ması bu gayenın ek.onomık kurulu^unu teskıl edecektır. dedi Eralp sözlerine devamla Yunanıstanı, «lskender Hırsına» sahip olmakla suçlayarak, yayılma siyasetini açığa koydu. Daha sonra Kıbrısh Rumların temsılcisi Kipriyanu, Eralp'ın suç lamalarına cevap vermeye çalıstı. sonra Konsevın oturumu cuma gunu (bugun) Turkı\e saatıyle 18 00 e tahk edıldı. 5 gün önce sekliginin jer yüzünden 495 ve Son derece spektakiıler Sovyet asgari uzaklığının 173 kilometre başarısı, Amerikanın iki astronotu olduğunu açıklamı?tır. Peykin (Grissom ve Young) bir «Tıtan mahrek açısı ekvator ku$s|uıa kı11» roketi ile «Gemın:i kapsülü yasen 65 derecedir. îçinde dünyanın etrafında üç tur Tass, kara istasyonlarırun «Şayapmak üzere göndenneye teşebfak 2» ile radyo teması halinbüs etmesinden beş gün önce yer de olduklannı. uzay gemisindeki almıştır. Amerikan denemesi salı bütun cihazların normal çabştığı günü yapılacaktır. nı ve kozmonotlann kara istas«Şafak 2», Aral Gölii yakının daki Baykonur feza deneme üs vonları Ue 143,625, 17.365 re 18.035 sünden fırlatümıştır. Tass ajansı, megasikl frekanslar üzerinden mu habere ettiklerini ilâve etmiş«Safak 2» nin 90.9 dakikada bir dünyayı devrettiğini, âzamî yük «ir. Radyofoto: Cumhuriyet Moskova Istanbul ıT.H.A. UPİ TASSJ Yarbay Leonofun boşluktaki yürüyüşü televizyon ekranında görülüyor. Kızamıktan Ankarada8 Malazgirtte 19 ölü var ANKARA, Cumhuriyet Bürosu GÜVENLİK KONSEYİNDE Birleşmiş Milletler Guvenlık Konseyının dun gecekı toplantısında Başkan, Sovyet temsilcısı Nıkolaı T. Federenko'ya soz vermıştır. Federenko, Rusya'nın Kıbrıs konusundakı tutumunun daha once kı beyanlar sayesınde ıyıce bılındığını soyleyerek, bu tutumu şu şekılde ızah etmıstır: «Sovyetler Birliği, Kıbrıs'ın istiklâl \e bölgesel bütünlüğüne saygı gbsterir. Bağımsızlık ve emniyetinin ancak bu hususlarla sağlanacağuıa inanır. Soryetler Birliği, bu şartlar altında biitün yabancı kuvvetlerin Kıbrıs'tan çıkması gerektiğini belirtmektedir. Kıbrıs halkını teşkil eden Rumlar \e Türkler iç meselelerini dış ctkilerden azade çözümlemelidirler.» Federenko sozlerıne devamla, Barış gucunun Hazıran 26 ya kadar jenıden uç aylık bır gorev Bugün dönecekler Tass Ajansı ayrıca, uçuşun normal tarzda devam ettığını ve kozmonotlann kendılerini iyi hıssettıklerini soylemiştir. «Şafak 2», «önceden tâyin edilen rotasma ya kın bir seyir takip etmektedir.» Balıaef ve Leonof, dünku atıştan evvel fezada Ay'a 15 defa gıdıp gelecek kadar mesafe katetmişlerdir. Verüen rakamlara gore kozmonotlann çeşıtlı uçuşlar sırasında katettikleri mesafe, 11 mlıyon kilometreden fazladır. Ay" ın dunyadan uzaklığı 384,395 kilometredır. «Şafak 2» nın bugun sabah Baykonur yakınına ınmesi beklenmektedir. KURULU ANKARA, CUMHURİYET BÜROSU Mılli Güvenlik Kurulu, yeni kabıne üyelerıyle ük toplantısını dun Başbakan Suat Hayrı Urgüplu'nun başkanhğmda yapmıştır. Saat 11 den 12.45 e kadar süren bu ılk toplantıya Bakanlarla Genelkurmay Başkarn Orgeneral Su nay, Hava Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Tansel, Denız Kuv\'etlerı Kumandanı Orannral Uran, Kurul Genel Sekreteri Korgeneral Ulgenalp katılmışlardır. Toplantıdan sonra hukümet söz cusu Çağlayangil ile Genel Sekreter Korgeneral Ülgenalp şu resmî kısa demeci vermişlerdır: «Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Kurul ve Kabine üyelerine, Kurulon çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve bugüne kadar alınan kararlan açıklamıştır.» Behaef \e Leonof, feza yolculu* ğuna çıkan onuncu ve onbirind Sovyet kozmonotlarıdır. Sovyetlei şımdiye kadar, yedi uzay gemisi i» çınde dokuz kozmonotu atmosfc^ dısına gondermıslerdır. Amerikş ıse tek kısılık dort fe<:a uçuşu tef tıplemıştır. Sovyetler bundan oncekı son de» nemeyı, geçen yıl 12 ekım gunii >apmışlar, uzaya bır pılot, bır i» lım adamı ve bır ue doktor goadermışlerdı Bu şolculukta, uç Rus, «Voskhod (Safak) 1» Ut^y gemisi ıle 24 sa«ıt uçmuslar ve dua ja etrafında 16 defa donmuşlerdı. «Şafak 1» ın yeryuzune donmesınden sonra uzmanlar, mılyarlar« ca doların harcandığı ba'jdöndürucu feza yarışında Rusyanın Am*;ri kayı ıkı yıl gerıde bıraKmış oîdu» ğunu ı!eri surmuslerdı. «aafak 2» nın fırlatıhsından sonra henuz bır jorum >apılmış değıldır. «Safak 2» den once yapılan uzav ucusları lıstesı: 12 nisan 1981: Ilk uzay adayı bınbaşı Yurı Gagarin. Yorungede bır de\ir yaptı. 108 dakika uzayda kal dı. Yorungesının »n yuksek noktası 302 ve en yakın noktası 175 kî lometredır. 6 Ağustos 1961: German Titof, 25 saat 18 dakikada 17 devır >aptt (Arkası Sa. 7, Sü. İ de) Kara Kuvvetieri tatbikatı bitti Ilaramiçeşme» mevkunde 4 gundenberı devam eden tatbıkat sona ererken, Golcukten hareket eden 33 parça harb fılosu da Anamur Mersın arasına gelmiştır. Tatbikatı izlıyen ve teftışler ya pan Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Cemal Tural ile 2. Ordu Kumandanı Korgeneral Kemalettın Gokayın dun sabah saat 8.00 de Orduevı onünde toplanan kumandanlan, tatbikattakı başarılarından oturu tebrik etmiş ve vedalaş mıştır. Ihsan Ataöv, TRT için Meclis soruşturması fstedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) • A.P. Antalya Milletvekili îhsan Ataov, TRT için «Meclis soruşturması» istiyen bır teklifini dün A.P. Grup Başkanhğına vermiştır. Ataöv, bugıinkü Radyo hakkmda vatandaşlar arasında «şuphe, itimatsızlık ve güvensizlik» duygularınm arttığını iddia ederek aşağıdaki gerekçeyle Meclis soruşturması bte» mektedır : «1 Türk vatandaşına devletinin radyosuııu dc\Ictine ve hükümetine karşı olmadığı üıancmı verebihnek, yapılan beyanlarm iddia ve isnatların gerçek olmadığı imkânlanm sağ lamak veya 2 Şajet bu iddia \e isnatlar gerçekse en kısa zamanda suçlularnt tesbit ı e adalele teslira ile Devlet Radjosunu T.R.T. Kanununon gerçek hükumlerine göre işletmek icin Aııayasanın 88 inci maddesine göre bir Meclis soruşturması acılması hususunun teminini saygi ile arz ve teklif ederim.» Ote yandan Enerji ve Tabıî Kaynaklar Bakanı Mehmet. Turgut da dun T R T . ıle sert bır mucadeleye girişeceğıni açıklamıştır. Kozmonotlar kimdir? «Safak 2» nin kaptanı Beliaef 26 Haziran 1925 te, Moskovanın kuıeyindeki Vologda bölgesinde doğmuştur. Hayatuıın 20 yılını havacıhk ve uzay çalışmalanna hasreden Albay, tornacılıkla işe başlamış ve Ikinci Dönya Savaşında harb okuluna kabul edilmiştir. Savaşta olağanfisrü hizmet leri dolayısiyle Kızıl Tıldız ve 7 İkinci pilot Leonof Kral Faruk Romada öldil Ronıa Eskı Mısır Kıralı Fa ruk, dun sabah olmuştur. Faruk, bır kadın arkadaşı ıle Roma banlıvösunde bır lokantada yemek ye dığı sırada fenalasmış ve hastane ye kaldırılırken ambulânsta can ver mıştır. 45 yaşıı.dakı eskı Kıralın u zerınde bır tabanca, altın bır saat bır guneş gozluğu ve yaklaşık ola rak 1 500 lıra karşılığı Italyan lıretı çıkmıştır Bu konudakı haber ve fo toğrafları 5. sayfajnı/da 30 yaşındaki ıkinci pılot Leonof, halen Jukovski akademısınde kurs goren meslekten yetışme bir askeri püottur. Uzay meselelerınde ııııınıınunıımıtı«ınıııııııt«ttııııH4iımıııım yaptığı etüdler kendisıne bugun DOJVANMA verilen gorevi başan ile jrerine TATBİKATI getırmesine ımkân sağlamıştır. 24 Mart sabahı erken saatlerde, Daha 1961 de, ılk uzay pılotu Yurı Gagarin gıbı uzay uçuşlan içın jetlenmızın de katılacağı buyuk denız tatbıkatım, Donanma Ku , seçılmış olan Leonof orduda hızmet gormuş, Kızıl Yılöızdan başmandanı Koramiral Bahaettın Ozka ıkı madalya daha almıştır. Pıulker idare edecektir. lot, partının uzay adamlannı içine alan hucresuun genel sekreter yardımcısıdır. Başlıca merafcı resım yapmaktır ve resimlerinden bazaları uzay piiotlarırun gazetesi «Neptune» de yayınlanmıştır. Eşi Svetlana'dan Vıktoria adlı 4 yaşında bir kızı vardır. Rusyanın son feza atışında kayArkadaşımız MÜCAHIT BE dettığı ba«arı, Dışişleri Bakanı Andreı Gromıkonun muvakkaten SER'in Zonguldak maden işçileriyerlc=mıs bulunduğu Londradaki nin giriştikleri grev hareketiniu Sov\et Buyukelçıliğinde büyuk nedenlerini araştıran yazılannın bır sevinçle karşılanmıştır. Bir ılkini bugun 7 nci savfadaki SosElçılık sozcüsü, uçuş sırasında >al ve Ekonomik Olaylar bolıimümuzde bulacaksımz. kozmonotlardan birinîn kısa bir A3IERİKA\T POLİTİKASI sure için gemiden çıktığt ve • llllllUJIIIIIIUIIllUllltMIIIIIHtlllimUlUlllUllMUIIIIIIIUItllUllillllUtlllllllllIIIIUlUlllllUilUllllMlllllllttlllllî Voskhod2j« tekrar doadu|uiMİ madalya ile taltif edilmiştir. ÇarKızamık salgını Başkent Ankarada pışmalar sırasında avcı uçağı pi da kendini göstermiş, II Sağlık Mu , lotu olarak temayüz etmiştir. 1959 dürlüğüne hastanelerden verilen ih ı da hava akademisine girerek 6 yıl barlara gore iki çocuk ölmüştiır. sonra buradan albay olarak çık•Bugüne kadar kaç ölum vakası ol mıştır. Uzay uçuşlan için özel bir du?» sorusuna Sağlık Müdürlüğü il ' eğitim gören Beliaef, başanlı bir i gilisi «Merkezde hastane ihbarına gö ı i „ o i ' d paraşütçüdür. Eşi Tatiana'dan J ,r e 2, köylerde de 56 kadar» demişIren adında 15 yaşında ve Ludmila ' y r . adında 10 yaşmda iki kızı vardır. Malazgirtte 18 olü i Tunceli Malazgirt ilçesinin üç • kö>ünde, son kızamık salgınında 19 j oğrenince, «Çok büyük bir basa çocnğun öldüğü anlaşılmıştır. II rı. Bn, herkes için, bütün insan Sağlık Müdürlüğü tarafından köy(Arkası Sa. 7, Sö. 3 te) lerde taramalar yapümaktadır. SİYASÎ SORULAR Toplantıdan çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sunay, gazetecırlerin çeşıtli sorulannı gulerek «Yeniden siyasî sorulara başladımz» diye karşılamış ve Adada Turk askerinin bulunduğuna daır çıkan söylentiler haklonda ise «Yok böyle bir şey» cevabmı vermiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, bir basm men subunun «biitün Silâhlı Knvvetlere alârm verildiği doğru mudur?» seklindeki sorusuna cevaben «alârm yok» demiştır. Denız Kuvvetleri Kumandanı Or amıral Uran da «Normal tatbikata devam ediyoruz» demiş, «Tatbikat nerede bitecek?» sorusuna ıse «Allahın ^tediği yerde» cevabını vermıştir. Başbakaa Suat Hayri Ürgüplü, dun Başbakanlıktan çıkarken ilk defa toplanan halk tarafından alkışlanmıştır. Ürguplü toplantı hak kında «Millî Güvenlik Kurulu ile ilk toplantımızı yaptık. Kanununa gore bu ilk toplantıda ne konuşulması gerekiyorsa onları konuştuk. Genel Sekreter kuruluş \e çalışmalar bakkında bilgi verdi» demekle yetınmış ve U Thant'ın raporunda açıkladığı hususlar hakkında da Dışişleri Bakanının bilgi verebilecegini sbyle KOZLU OLAYLARI Çanakkale Zaferi kutlândı Çanakkale, CAhmet özkan bildiriyor) 18 Mart Çanakkale Zafennın 50 ncı yriâönümü dün Cumhuriyet Alanmda parlak bir törenle kutlanmıstır. Torende Millî Eğıtim Bakanı ^Cıhat Bilgehan, mületvekılijve senatorler ıle Boa Kohler baskanlığında, Çanakkale sa'vaslarına katılan 16 kısilik bir Alman heyeti de bulunmustur. nustn;.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog