Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

KUMSALDA • 8» nanın bogun dunyınm OrarifM larlu» «• kitnnu oUrak (cken atom sılihUr. tohlıkesım • Oujunn» duyrru kıbılıyefi olan hıeinr k d » 0? »W. .kud^klan » n r . elmd«, bmk.™ Cünün en çok okunan romanı! Dünyo basmı ne dîyor: • V.M. b» „ „ , rom*n •Kuım. 41. yıl soyı 14593 umhuri KURÜCUSU: YTJNTJS NADÎ YayımjartfŞ} |>Ut^txı dunyada yankılar uyandıran hujj|juu 1964 "»"obe^^gğanl verilmis, amâ*yazar Çeviren: Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta KutusiK îstanfeul No 248 Tekfonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşambo 17 Mart 1965 WILLIAM FAL 1949 Nobel, 1955 Pulitzer kazanan unlu yazarın en Çeviren: Murat BELGE. DE YAYINEVI, VIL \YET HAN.' 33 Gemiden kurulu H. Işık seyahatini iptal etti Hcırb Kıbrıs hakkındaki karanmız Filosu,, ilgili Dev/et/ere bildirildi Akdenizde tatbikot yapacak GÜNEY İLLERİ BÜROSU Şehrimızde bulunan Kara Kuv vetlerı Kumandanı Orşeneral Ce mal Tural ıle İkmci Ordu Kuauıı danı Korgeneral Kamalettın Gökakın, dun sabah 39 uncu tumene bağh birüklerın, Harami Çeşme mevkıınde yaptıkları tatbikatı takıp etmişlerdir. Orgeneral Tural ve beraberindekiler, bilâhar» Islahıyedeki birlikleri de teftış etmı^ lerdır. Mersinden gelen haberlrre göre, Akdenizde karakol çrirevi yapaıı donanmamıza mensup üç muhrip, üç de • nizaltı, iki mayin aramatarama gemisi, iki çıkarma semısi ile iki hücum bot u bir ana tamir gemi!>iııdeıı mütesekkil 15 parça barb tilosunun, aksam üzerine doğru tskenderun istikametine hareket etmesi beklenmekte dir. Denktaş ve Örek Güvenlik Konseyi toplantısına gittiler «Tecavüze seyirci kalmıyacağız» ANKARA, Cumhuriyet Bürosu ürkiye Hükumeti, başta Yunanistan olmak üzere diğer devletlere son Kıbrıs olayları dolayısiyle «Türklere yapılacak tecavüzlere se>irci kalınmayacağını» bildirmiştir. Hükümet, bu kararından dün Sov >et Hükümetini de haberdar etmistir. Kıbrıs olaylannın yeniden nâzik bir safhaya gelmesi üzerine Dışişleri Bakanı Hasan Işık, Iran ve Pakistan gezisini de iptâl etmiştir. 'Makariosu dize getirmek şarttır, Washington (a.a. A.P. Radyolar) Bugun Bırlcşmiş Mıüetler Güvenlik Konseyınde, Kıbriila ilgili olarak başlıyacak goruşmeleri ızlemek uzere dun New York'a haıeket eden Rauf Denktaş ve Tuılc Savunma Bakanı Osman Örek, Yeşilkoy Hava Alanında muhabirimıza verdikleri demeçte. «Kıbrıs dâvası nı sulh \olu ile hallctnıcniıı zanıa nı gecmiştir, tek cıkar >ol askeri mudahaledir» demişlerdır. Kıbrıs Turk Cemaatı Meclisi Başkanı Denktaş, Türk Hükümetini askerî müdahale için ne tahrik, ne de teşvik ettıklerıni belirttikten son ra konuşmasına şöyle devam etmis tir: Biz meşru yollardan müzakerc ve sulh ile bir hal caresi arama teşebbüslcrinde bu. lunıırken, Makarios \e Yu> nanistan Addda aldıkları as(Arkası >a. 7, Sü. 1 de) îi 1 ÖNEMLİ TEMASLAR Beş günden beri Lefke yakınlaıındaki Bağlıkoyün Rumlar tarafından muhasara altında tutulması Atina (özel muhabirimizden) ve iki gunden ben de bu muhasa Bugun beklenen Grivas, dun oğ ranın yavaş yavaş dığer ci\ar Türk leden sonra ânî olarak Lefkoseden koylerıne intikal etmesi ve Adada Atinaya gelmiştir. Atina Hüküme Türklerin imhası yolunda bir Rum tı Genel Kurmayı ile gorüsmelerplânının tatbıkata konulacağına de bulunmak uzere geldiğinı söydaır ihümaller ve işaretler belirme liyen eskı EOKA liderinin KıbrısIsık \e Rijov si üzerine, Türk Hükumeti durumu taki son süratli gelişmeler yuzunyakmdan izlemektedir. Bilhassa geDığer taraftan Golcükten hareket den seyahatini çabuklaştırdığı öğ rek Grivasın, gerekse Makariosun eden 9 muhrip, 6 denizaltı, 8 çıkarrenılmıştir. verdikleri son demeçler Adada Türk ma gemisi ile 10 hücumbottan mülerin bir tehlike ile karşı karşıya Grivas, Hava Alanındaki teşekkıl 33 parçalık «harb filosugelme ihtimallerini artırdığından beyanlannda mevkilerini nun» bu akşam geç saatlerde veya Türk Hükumeti, mukabil tedbirler terketmeleri yönünde Kıb yarın sabah İskenderun limanında almak gereğioi dujmuj, gerek askerıslı Türklerin nezdindeki olacağı sanılmaktadır. rî^'gerekse sîyasi bakımdân liazırnk tesebbüslerin netice verrne Yeni gelecek gemıler, 24 Mart salara girişmiştir. Bu cümleden oladifini ve kendilerine, şayet bahı erken saatlerde başlıyacak bu rak donanmanm bır kısmı İskendesilâhlı bir harekete çirisile yuk deniz tatbikatına katıldıktan runa doğru yola çıkarılmış, Kara cek olnrsa, derhal mukabesonra Akdenızdeki yeni görevlerinı Ottawa. (a.a. A.P ) Kanada Dıs Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral le edileceğinin bildirildiğini alacak, 15 parçadan muteşekkil ve lşlerl Bakanı Paul Martln, Kıbrıslt Cemal Tural, Güney Birliklerimizin ileri sürmüstür. Türkiye taaylardanberi Akdenizde bulunan di Rumlann son 15 gun lçlnde Rusvadan durumunu tetkik etmek amaciyle Gü rafından Adaya bir çıkarma ğer gemiler ise Gölcukteki üslerıne ağır askerî malzeme aldıkları yolunda ney illerine gitmiştir. yapılması ihtimaii ile ilgili kl haberlerle llgill olarak. Kanada hüdonecektir. Genel Kurmay Başkanı Cev bir soruyn cevaplandıran kumetlnin sonışturma açtığını açıkladet Sunay ise. bir kısım gazeGrivas, buna fazla ihtimal Bu arada Urfada bulunan zırhlı mıştır. telerin verdiği haberlerin akvermedifini, zira, Ada satueay, son olaylar üzerine tatbika | Dısislerl Bakjnı. «Bunun 70 Eylül sine İskenderuna gitmemiş, vunmasının çok iyi hazırlan ta başlamıştır. Alman bilgiye gore, 11964 de Kıbrıs hıikumeti Ue Bırleşmiş Başkentte kalaıak askeri yöndığını, nçaksavar savunma zırhlı tugay İskenderuna hareket ' Milletler arasında varılan anlaşmamn BEYAZ SARAY ÖNÜNDE Washıngton'da Beyaz Saray önünden durumu izlemişür. sının da çok iyi dururada içm alârm halinde beklemektedir. açık ilüâli olduğunu ve sorusturma ntBunlara paralel olarak hü de gostenler yapıldığı sırada, nümayişçilerden bazıları yerlere otuoldufunu iddia etmiş ve ticesine gore gerekli müdahalelerde buprotesto eden kumet, evvelki gece ve dün, rarak trafiğe mâni obnuşlardır. Alabama olaylarını muhteme! bir Türk bombar lnnacaklarım» soylemlş ve Bırleşmlş iki defa olmak üzere Yunanis nümayişçilerden 32 kişi tevkif edılmiştir. Resımler, Beyaz Milletler Barış Gucünun Kıbnsta kaldımanına da muvaffakıyctle Sarayın ma suresl uzatıldığı takdirde. Kanadatanın Ankara Büyük Elçisi önünde Pennsylvania, Avenue'de yolun ortasına oturarak trafıği akkarsı konnlabilece|ini söznın blrlik gondermeye hazır olduğunu Pompurası dâvet ederek, «A satan nümayişçilerden bir grup ile polisin onları yerden kaldırmak lerine ilâve etmistir. bellrtmiştlr. dada Türklere karsı vukubuK\brıs Rum Millî Muhafız Kuv lacak her hangi bir tecavüze için sarfettiği gavret gorülmektedır. vetleri Komutanı Grıvas, bu be Aşiret iiyeleri ve emniyet mensuplan Ankara Cumhurıyetçi Köylu karşı seyirci kalınmıyacağuıı» yanlarının sonunda Adadaki TtkeMıllet Partisi Genel Başkanı Ahaçıklıkla bildirmiş ve aynı ko ri durumdan çok iyimser olduğumet Oğuz, Mıllet Partisi Genel Başnuda diğer devletlere bu kanu soylemiştir. kanı Osman Bolükbaşı ve Yeni rarını ıletmıştır. Sovyet Elçı Turkıye Partisi Genel Başkanı EkAtina Basını si ıle de yapılan gorusmede rem Alıcan, dün öğleden sonra bır aynı konu uzerinde durulÇORLU Eski A. P. Milletve \ toplantı yapmışlardır. Bir saat kamuştur. Dün aabahki Yunan gazeteleri, dar suren toplantıdan sonra Bolük kıh Mehmet Yüceler C. H. P. ne ı Türkiyenin Kıbrısı bombardıman başı, liderlerle, her zamanki gibi, girdığıni Trakya gezisinin sonun BAŞBAKANLIKTA tehdidınde bulunduğu mealınde bır «sohbet» toplantısı yaptıklarını, da açıklamıs ve «Millet Meclisinmansetler verirken, hükümete yade simdi 192 milletvekili olduk. Bn ] TOPLANTI bu arada, gunun mes'eleleri uzerınkın çevreler, durumun, büyük bir Evvelki gece yarısı Yunan Büyük de karşılıklı fıkir teatisınde bulun millete 1 tane değil 1000 tane Yüdıkkatle izlendiğini ve şu ânâ kaElçısınin Dışışleri Bakanlığına dâduklarını soylemıştir. celer feda olsun» demistır. dar olağanustu hıç bir tedbire başveti ile Türk Hukümetinin gorüşüvurulmadığını belirtmektedirler. nün bildirilmesinden sonra, dün sa Hükümete yakm gazetelerden bah saat 8.30 da Başbakan Suat Hay «Elefteria» isç, Turkiyenin Adava ri Ürgüplünün başkanlığında bir bır hava hucumunda bulunması toplantı yapılmıştır. Toplantıya Dışhalinde, aradaki mesafe yuzünden isleri Bakanı Hasan Işık, Dışişleri Yunanistanm Kıbrısı koruyamıyaBakanlığı Genel Sekreteri Haluk cağım yazmakta ve Kıbrıslı Rum Bayülken, Bakanlık Siyaset Plânliderlerinin son beyanlannda Türlama Grupu Başkanı İlter Türkmen Kıbns ihtilâfı yine ale\leniyor. Bu alevlenişi bizim tarafımızdan ge ; katılmışlardır. kiyeye derhal karşılık verileceğini söylerken, herhalde baska bir len bir kıskırtma sonucuna değil, geçmişte olduğu gibi doğrudan ; Toplantıda. Kıbrısdan gelen son savunma şekli düsündüklerını yazdoğruya Makarios'un \e Atinanm hareketlerine bağlamak gerektir. : haberler gözden geçirilrniş, Rum ted rine gelmıstır. Jandarmaları gö» l'rfa Dinai aşireti mensuplamaktadır. 1963 Aralık ayından bu yana Türkiyenin iç politikasındaki çalkanü = hişçilerinin bu bölgeye yeniden aren Dinai aşireti mensupları kaç rı, önc^ki gece Şeddadî aşiretınin ları daima gözliyen Makarios. bir taraftan çekişmelerin karısık : ğır silâhlarla toplar getirdikleri ve ANKARA, CUMHURİYET BÜROSU Yunan Birlikleri mıslarsa da aralarmdan Mehmet Haydo koyüne silâhlı bir baskm Bağlıkoye biraz ddha yaklaştıkları, lığından faydalanırken öte taraftan dış politikanın gelişmelerine : yaparak, huzuru tekrar bozmuş Kılıç, Halil örkın, Osman Kntcivarındaki Türk köylerini de mugöre ihtilâfı bir alevli noktaya doğru götürmek yollarını dene ; lncan, Celâl Altın, Resat Turan, lardır. Dinai asireti mensubları Lefkose (ajı. A.P. Radyolar) miş ve itiraf etmek gerekir ki kişiliği kuvvetli bir dış politika j hasara etmek üzere harekete geçtık Ankara Üniversitesine bağh nin tasarladığı yürüyüşe karşı olköyü yağma etmek istetnisler, Kavas Turan, Müslim Yıldız ve Ote yandan Yunan ordusu birlikleri tesbit edilmiştir. Ayrıea Grivas hattına oturuncaya kadar her deneyiş Kıbrıs Papazına me : bazı öğrenci teşekkülleriyle bır duklarını açıklamıştır. leri arasında yer değiştirme hareket I bu arada 122 koyunu alarak kaç Scydi Turan yakalanarak adalesafe kazandırmıştır. Anlaşıhyor ki Makarios şimdi de bir ta ; ve Makariosun demeçleri de incelen kısım sendikalar bugun saat mışlardır. Şeddadi aşireti men te teslim edilmislerdir. (Turkİş'in bildirisi ga ; leri müşahede edilmiştir. Güney miştir. ! kım fırsatlardan yine faydalanmak suretiyle az, ya da çok yeni ; Suruçta 15 bine vakın aşiret 16 30 da Zonguldak olaylarını zetemızin yedinci sayfa Yunanistan'dan gelen yolcular, baş . supları, bn silâhlı baskına yine bir mesafe daha almak, yahut hiç değilse Türkiyenin gelecekteki : Toplantı saat 11.15 de sona ermiş mensubunun katıldığı arbededen silâhla mukabelede bnlnnmnslar protesto etmek amacıyla bır ses sındadır.) ı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) 1 davranışını ölçmek niyetindedir. ; ve mütaakiben Sovyet Rusya Büsonra olavlar, zaman zaman köy sız yuruyüş düzenlemişlerdir. ve çatışma iki saat kadar sürKıbns papazı ihtilâfa doğru giderken bu kez de kendine göre en = yük Elçisi, Başbakanlığa dâvet olun lere intikal etmekte ve iki asi müstür. Bu konudaki isteğe yetkililer uygun zamanı seçmiştir. Güvenlik Konseyi yarın (bugün) Banş : muştur. Sovyet Elçisi iki gün önce ret mensuplan birbirlerınden öç gerekli izni vermişlerdir. Merkez Jandarma Kumandanı almak için fırsat kollamaktadır • Gücü süresinin uzatılması meselesini göriişmek üzere toplana : randevu talebinde bulunmuştu. Binbası Nedim Tekbaş, berabeTiirkİş dün yayınladığı bir lar. caktır. Ortada Arabulucu Plaza'nın raporu ve durumu vardır. = RUS BÜYÜKELÇİSİ ; rine bir müfreze alarak olay yeaçıklama ile bu yürüyüşe katılTürk değiştirme birliğinin Martın 24 ünde Kıbrısa gitmesi ge ; madığını, gerekirse «daha muhrekmektedir ve en önemlisi \dadaki Türkler arasında dağmıklık ; B A Ş B A K A N L I K T A teşem bir miting düzenliyeceğibaşlamıştır, daha uzun süre dayanmak ihtimaii ise gün geçtikçe : Bu dâvet uzerıne Rıjov saat 12.10 ni» bildirmiştir. azalmaktadır. Bütün bunların vannıda Türkiyeyi fazla heyecanın ; da Başbakanlığa gelmiş ve ÜrgüpBugun geç saatlere kadar ya\e meseleleri serinkanlı görmemenin götüreceği bir saldıncılık ; lü tarafından kabul edilmiştir. Kapılan temaslardan Siyasal Bılçıkmazina sokmak. dolavısivle yeni kurulan muvazeneyi birden : bulde Işık da hazır bulunmuştur. gıler Fakültesi Fıkir Kulübü ile bire bozabilmek üraidi Makarios'u yeni oyunlara doğru sürük ; Gorüşmede Kabnstaki durum Sov Yapıİş ve Petrolİş Sendıka lemektedir. : yet Büyükelçisine anlatılmış ve larımn bu yürüyüse katılacakla Da\ranışlanndan anlaşıldığına çöre Kıbns papazının hesabı bir : Turk hükümetuıin almış olduğu ve rı anlasılmiftır. kaç ihtimale dayanı\or I garantor devletlerle dığer bütun TMTF tarafından dun Emlnonü ÖğBirincisi: Türkiyenin Güvenlik Kouseyi toplantısı arifesiııde böyle Z devletlere ve NATO Konseyi vasıenci Lokallnde duzenlenen «Turk BaSiyasal Bilgiler bir saldırıya geıemiyeccği, bu bakımdân ihtilâfı aleUendirmenin ; tasıyle NATO devletlerine bildirdismı ve Dış Etkiler» konulu acık oturumda (Dış etkllerin şekil ve tesııleriaynı zamanda \eııi Turk hukümetinin davranışları bakımmdan : ği karar Rusyaya da duyurulmuştur. nın tesbitl içm bir tahklkat komisyobir ölçü olacağıdır. ; Buyukelçi Rıjov BaşbakanlıKtan katılamıyor Milletvekillerî ve scnatörlc nu kurulmasi) Istenmiştir. Ikincisi; eğer Türkiye saldırıya gırişirse dış politikasındaki mu\a ; ayrılırken sorulara cevaben kısaca aylıklanna zam vapılacağı haber Doğan özguden'ın yonettiğl oturuSiyasal BUgUer Fakültesi zene bozulacak. mıuazenenin bozulması ise Türkiyeyi uçlardan ; şoyle demiştır: lerine neye kızılıyor anlamam. ma. İlhan Selçuk, Sabahattm Selek. Öğrenci Derneği Yonetim Ku «Başbakan ile ilk görüşbirine doğru itecektir. ; Hayat pahahlığmdan. vatahdaş Çetin Altan, Metın Toker ve Orhan rulu ise bu konu ile ilgili omem oldu. Güzel ve memBırgıt featılmışlardır geliri azlığından hep şHiâvct fetBir üçüncü hesap daha, değiştirme birliğinin gelişi sırasıııda diren : larak önceki gün yaptığı topnuniyet verici bir görüşme Kalabalık bır dmleyicı kıtlesinin almiyor muvuz? Savın PaTİimento meye geçmekle Ağustosta olduğu gibi Türklerden yeni tâvizler l lantıda yürüyüşe katılma kakış ve protestolarla lzledığl, 4 saat suyaptık. Çok faydalı geçen top üyelerinin maaslarıııı aıttırmak koparmak. kısacası bir adım daha atabilmiş olmaktır. Bundan : rarı almışsa da konunun bu ren oturumda ilk sozü Basın İlân Kulantıda Türkiye Ue Rusya aistemeleri. bu 'şikâvctlerimizi önce Ağustos ayında Kıbrısa çitmesi gereken Türk değiştirme : rumu Genel Mudü'ü Sabahattln Selek sabah tekrar Yonetim Kururasındaki bütün meseleleri haklı bulduklarını epsterir, birliğinin çıkışma Makarios hukümetinin müsaade etmediği unu ; almış ve 1 yıMa gazetelere yerllen relîluna getiramesi üzerine dnkonuştuk. Rusyanın Kıbrısa Bakın. meselâj."'İstanbul Beletulmamıştır. Czun çekişrnelerden. Amerikanm Yunanistana, Yu ; lâmların 46 mllyon liralık resmî 18 rum değişmiş, bu defa yürüsilâh yardımı yaptığı vüzde diye Meclisi de «hakkı huzıın» lamilyon liralık husust ve 180 bin dolarnanistanın Rum hükümetine yaptığı baskılardan sonra Türkler : yüşe katılmama kararı alınyüz valandır ve bunları çıkarın iki misline çıkarılması voluIıfc da dış ilSn oldufunu bellrterek baden Girne • Lefkoşe \olunun trafiğe açılması tâvizi koparıldı ve : mıstır. Bunun üzerine Siyaranların bir uydurmasıdır.» sın endustrisinde llânın oneminl annu tuttıı. Aıılasılıvor ki, onlar da. birliğimiz bir ay gecikme ile Kıbrısa çıkarılabildi. Şimdi Ma ; sal Bilgiler Fakültesi Oğrcn latmıştır ^nkaradaki acabcvlfri cibi. gekarios Adanın kuzevinde mevcut Türk mevzilerinin temizlenmesi, ; YUNAN BÜYÜKELÇİSİ ci Derneği Başkanı Omür İlhan Selçuk ile Çctm Altan. butunu çim zorluğu sikâyetlerini yerindolayısiyle Türkivenin Ada ile irtibatının tamamen kesilmesi pe : Sezgin bu gürevinden istifa vabancı tesirler altında bulunan bir de buluyorlar. şindedir. Bu hesabın doğru çıkıp çıkmıyacağı bittabi bir yan : TEKRAR GELİYOR etmiş ve tüzük gereğince de ulkede basının da bu tesirler dışında Yani. üstadların niyetleri gadan Kıbrıs Papazının güvendiği dış desteklere bağlı olduğu gibi, ; Yonetim Kurulu düşmüştür. kalama\'acaSını sovlemlşler ve bu te yet iyi. Sovyet Buyukelcısi ıle bır saatlık Zoı.culdak maden ısçıl^rının ucretlı hafta tatıll öte yandan da bizim tutumumuza sıkı sıkıya bağlırtır. ; t> ırlerln de srenelhkle kapitali'st ulkegoruşmeden sonra Işık, 13 30 da O< randan TürkIs vayınladıtatbık edılmı>or Gazeteler Kızacak ne var bunda? lerden gçlrtzını tfade etmijlerdlr Ecvct GÜRESİN : Yunan Buyukelcısi Poumpoura*ı Si bildirİTİe. Zonsulrtak olaylanm D. N. Y AZI S I Z t e s e k k ü i l e r i ••••n n u n (Arkası Sa. 1. Stt, S te) pıotesto isin lArk»u S». 7, Sü, i te) • IMIIIIIIIIIIIlllllllllHIIIIIMIIMIIIIIIMllllllllllllUllllMltllltlllllU Grivas dun ani olarak Atinaya gitti Lefke ve Bağh köyündeki gerginlik bütün Kıbrısa yayıldı Kanada Rumlara silâhlar lahkikat Rusyanın verdiği için açlı Üç parti liderinin sohbet toplantısı Mehmet Yüceler CHP ye girdi Zonguldak olayları mm%wm AI6VICIIiyor Tiirkİs bir bildiri yayınlıyarak yürüyüse karşı olduğunu açıkladı ve işçi hareketlerine politika karıştırıldığını öne siirdii Ankarada protesto yürüyüşü düzenlendi Snruçta Dinai aşireti 1 köy^ baıskın yaptı Köyü yağma etmek isteyen ve 122 koyun alarak kaçan aşiret mensuplarından sekizi adalete teslim edildi Basında dış etkiler konulu açık oturum yapıldı DAKİKA Şikâyet eden siz değil misiniz?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog