Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

HADİSE YABATAN KİTAP ÇÖPLÜK Ö Ü 2. BASKI ÇIKTI Bu eser, Carolina Marıa de Jesus'ü sefalet uçurumundan şöhretin 2irvesıne çıkaıdı. Lüks ciltli, Fiatı: 10 Lira NİL 1AY1NEVT Nurııosmanive C»d. No. 38, Kat 2 ISTANBUL Genel dajıtım; KEMAL KAKATEKİV Ankara Cad. 44 41. yıl sayı 14591 umhuriyel KURÜCUSU: TütfTTS VAnt Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : Jstanriui N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 96 2 2 4 2 97 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 KURÜCUSU: YÜNüS NADÎ •«««J > A U L SARTBE C ÜK L E R (NOBEL 1964) 1 JeHs^HHKİ Sartreın butun dunyada pek az esirın gordu ju bir ilgiylaı, karjılanan oSozcükle» (U ^ • f e ) adlı bu kitabm 1964 Sobcl A j ^ H İ^^IP^'?' a m a .vâfer odulu kabul e t V V t r^^P'eserin TurkıyJŞjje ya> mılanma a B | (•Pright Ajansı aracıkçıyla Gallimard n Brevi'nden^^atın alınmıs£ır. Çeviren:! fertan C ü g ^ ^ T 5 lira. ' Dfc TAYINEVİ, V U 4 M ^ ^ K V ' > Cağaloğln ' ^ C a n ^ i y e t 2967 Pazortesi 15 Mart 1965 Durum normale döndü Kozlu Mücahit Beşer Bildiriyor Dun sona eren Kozlu maden İşçileri grevi ile ilgili olarak Zonguldak Savcılığı tarafından 100 den fazla maden isçisinin ifadesi alınmıstır. Bu arada yeniden 9 kişinin nezaret altına alınmasına karar Yerilmiş. »« tevkif edilenlerm sayısı 18 e yükselmiştir. 6 bin işçinin girişmis olduğu kanlı grev hareketi dün tamamen durmuş ve bölgede sükunet yeniden hâkim olmustur. ^fc J Evvelki geceden itibaren 2 bin kişi1 lık vardiyalar halinde ocaklarına do( nen işçıler, grev süresince bakımsızlık yuzünden su basan ocaklan te•I ••• • • • , mızlemişler ve istihsale çalışmışlarOlayla olarak tevkif edi len İS kişi, cetaertee tevkediliyoı. KOZLU r 50li Mll l M l < Bakanlar Ankaraya sitti \ Askerî birlikler çekildi OLAYL/IR SEBEPLERi Haluk BESEN ANKARA, (Cumhuriyet Büroau) Zonguldaktan gelîyo» rum. Bmlerce «ssn sapkalı» işçinin arasında saatler \e gunler geçirdım. Kımisi onlara «Ayaklanmış lâmbalılar» dedi. Kımısi «Şannn bunun tahriki ile» galeyana geldiklerini söyledi. Bazısı da olayların sebebini «para» da aradı... Gerçekten, Kozlu olay»nın sebebi, ya da varsa, sebepleri nelerdir? Bu sebepleri, artık biraz durulmuş gunler içinde, heyecamm yavaş yavaş yıtiren Kozlu'dan ayrlhnca, sakin kafa ile bir ölçüye vurabiliriz... Başlangıcından bugune olayların nedenlerı çeşitli şeklld» ortava atıldı : Q Hükümetçe olayın sebebi, Sendikacılarca olayın sebebi, Işçiler yönünden olayın nedenl.. Şımdi, kısaca bunlan objektif ölçuler içinde yonımlayıp «» nuca varabiliriz : 1 Hükümet yönünden : Maden işçileri güç sartlar altında yasamaktadırlar. Büyük bir kitle oldukları için çeşitli siyasi akımlann tesiri altındadırlar. Zaman zaman bn akımlann dalgaları içinde heyecanlanabilirler. Fakat Kozln'daki olay bn akımlann bir lonncn degildir. Maden i?çllerine az üeret ödenmekte, fazla randıman istenmektedir. Amma ücretlerin fazlalaştınlması ise bngün için mflmkâa görülmemektedir. 2 Sendikacılar yönünden: Halen işbaşında bulunan Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, Federasyon ve Türkİş, olay. ları başka bir yönden ele almaktadırlar. TürkIş Başkanı Seyfl Demirsoy'a, Federasyon Başkanı Kemal özer'e ve Sendika Baskanı Osman tpekçiye göre, Kozlu'da işçi «tahrik» edilmiştir. V« bu tahrikin kökü «dışarda» dır. Hükümet bunu anlamamıs, işçiler bir ücret pazarlığma oturmustur. Şu halde sendikalar bu pazarlığın dışındadırlar. 3 tsçiler yönünden : Maden işçileri ve özellikle Kozlu'da çalışan işçiler ise, bütün bunları düşünmeyi bir yana bırakmışlar ve ortaya çıkışlarının sebeplerini iki maddede toplamışlardır: A) tşçiye verilen para kifayet r cnn llfllll ll(|lll Dir nflClti ı • MM9III d ı n Bol S e d e mevzilenmiş olan iki Savcı ne diyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye İşçi Partısı Genel BaşkaZonguldak Savcısı Sebati Yalnı Mehmet Ali Aybar, dun duzen çın, yapılmakta olan tahkikatla ledıgı basın toplantısında «Zongul ilgili olarak şunları soylemıştir: dak olayları Anayasanın tam uygu« Kanlı olayların müsebbiplanmamasından çıkmıştır» demış ve lerinin meydana çıkarılması için TlP'm butun kanunsuz hareketlerın yapılan tahkikat derinleştirilkesınlıkle karşısında olduğunu, omektedir. tlk tahkikat safhasılaylarla ve bu olaylara karşı gösnın gizli cereyan etmesi gerekterılen tepkıler arasında âdıl bir ol' tiğinden herhangi bir şey söyleçunun bulunmasını yalnız demokmemizin imkânı yoktur. rasinın değıl insanhğın da gereği Alpdündar'ın durumu saydığını belırtmıştır. Olaylarda rolü oldnğu iddia Aybar, Zonguldak olayları hakkında ozellıkle şoyle demıştır: edilen ve iki gün önce mahke«1 Zonguldakta işveren ve işçi meye sevkedilen Maden işçileri ler arasında çıkan anlaşmazlıSendikasının eski Başkanı Mehğın grev şeklini alması üzerine iki met Alpdündar'ın tevkifinde işçi kardeşimizin öldürülmüş olSavcılık ısrar etmektedir. Savmasından l e ordu mensubu er ve , cı, Alpdündar'ın Salh Ceza Mah (Arkası Sa. 7, Sü. 1 d e ) kemesince serbest bırakılması karşısında Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştnr. Mahkeme, Alpdündar'ın tevkif edilip edilmiyeeegi hnsasnnda bngün karara varacak• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII tır. Bilindifi gibi eshi Baskanın toplantısı yaptı alay ve bır topçu taburundan muteşekkil askerî birlik de Zonguldaktan ayrılmaya hazırlanmaktadır. Gürsel, "lürk işçisi kanunsuz işlere leşebbüs elmez» dedi S •••• •j;; •••• Ya, işte ^ ^ ^ * V ^ ^ mM ^% W9 I ^% Ifl^l W MCAA m m *" m • •ıııııııtıııınıııi ııııınıı n a mahtelif tarihlerde yayınladığı beyannamelerle, olayın meydaSe'mesine sebep teşkil edeeek ortamı bazırladıgı iddia edilmektedir. ürriyet, elde edilmesi «üç / 'ki bin mermî bir nimettir, deriz. «Ah / 6 b m i s ç m l n k a t l l d l ğ l K o z l u g r e . sılması güç bir nimettir» v i s l r a s l n d a o l e n i k i ; l l e llglli desek gerçeği daha iyi be t a h k l k a t a d u n d e d e v a m e d l l m ı s . l.rtmis oluruz sanıyorum. | S ı l â h h m a s l r a s ı n d a e r l e . Tarıhı boyunca savaslar vermis, re kımın «ates» emrıni verdığı heülkeler fethedip sürekli düzenler kurmus, acı, tatlı günler görmüs nuz meydana çıkarılamamıstır. Abir milletiz. Mutluluklarımızı ol tıs sırasında 2 bin mermınm yakılduğu kadar acılarımızı da paylas mış bulunduğu, Savcılıkla toplatımasını bilmiş, kimi zaman kaderi , lan kovanlardan anlaşılmıştır. Bu mize boyun eğerken, kimi zaraan da atesın havaya atıldığına bır desilkinip şahlanmısızdır. Fakat yir lıl olarak gosterılmektedır. mi vıldır bizi birbirimize düsiiren Münavebeli işçiler güçlüklere karsı germişimizin hangi çağında böylesine tereddütlü, Olaylar sırasında en önde rol oyböylesine hareketsiz ve âcız Ualdı nıyan müna\ebeli isçiler, süreleri ğımız söylenebilir? dolduğu için bugün diğer posta ile Istesek de istemesek de su reji değistirileceklerdir. Bu isçilerin same dalmısız bir kere. Bu rejisnin | yls", D Ü t ü n Havzada 15 bini bulmak temeli hak esitliğine ve kisi özgür tadır. Münavebeli isçilerin biriklüğüne dayanır. Gel gelelim biz mis ücretleri de bugün dağıtılacak renkli, güzel, cıvıl rıvıl bir kus tır. Isçiler, Isletmeye ait vasıtalargibi bağnmıza bastığımız özgürla köylerine gönderileceklerdir. İüğe bir türlü alışamıyor, elimiıden tdare, iki postanın karsılasmasına kapmasınlar diye üzerine litrerken onu hırpalamaktan öteye pek ençel olmak için tedbir almıstır. bir sey yapmadığımızı farkedemi Bakanların toplantısı joruz. Ote yandan olayları izlemek üzeözgürlük sahici bir kuş olsaydı, biz de sahici çocuklar olsaydık, re Zonguldak'a gelen Çalışma, İçbu davranışımız belki bağıslanabi işleri ve Enerji Bakanlan Sendika lirdi. Oysa özgürlük ka/aları.i için yöneticileri ile evvelki geceyarısınde parlıyan öyle bir ışıktır ki bir dan dün sabah saat 03 e kadar debirimizi aydınlattığı \c bepimize vam eden bir toplantı yapmışlardır. 3>nı ölçüde dağıldığı sürece bir Toplantıda, hâdiselerin «tahrik» eise yarar. Tıllardanberi biz bu ısı seri olduğu hususunda görüş birliga \e onun eşit dağılısına alısamı ğine vanlmıştır. Bu arada eski sen yoruz bir türlü. Kendi özel çıkarı dika başkanı Mehmet Alpdündar'ın mızı koramak ağruna giristüjimiz yayınladığı bildiriler üzerinde duoyunları özgürlük sayıvoruz da bi rulmustur.» ze karşı toplumun tıkarını saıunBildiri mak üzere iki çift lâf etmek isti • Ayrıca ocaklara gırmek hususunyenler oldn ma aynı özgürlüğü onda henuz tereddut halinde bululara çok görüyoruz. Ne imiş o? Efendim ilkin batılılas nan mühendisler, dun Enerji Bamah imisiz de liberal mi, sosvalist kanı Mehmet Turgut ile yaptıkları mi, hangi rejimi beğeniyorsak an toplantıdan sonra bır bildiri yayıncak o zaman onun tartısmdsını lamıslardır. Bıldınde soyle denılmektedır: yapmalı imişiz. i'ani, çocuğumuz «Bozguncu tahrikler neticesinde jürümeyi öğrensin de ondan sonra kundağını çözelim, demeye getiri bazı üzücü hâdiselerin ortaya çıktığına kaniiz. Iş hayatımızda asîl yoruz. Peki, batılılasıncaya kadar re.ji Türk işçisi ile birlikte bütün mümimiz ne oiacak? Özgürlüğün ııi hendis, nezaretçi ve idareci arkametlerinden hep biz yararlanaca daşlar arasında bîr ayrılık ve huğız, karsımızdakiler snsacak, «ı.vle sumet yoktur, olamaz. Bu hâdiselemi? Bu tip bir düzen, toplumu Ba rin artık kapanmış olduğuna emitıya değil, gerisin gerne Doğuya niz. Normal i ş hayatı başlamış bukaranlığa ve yeniden sömürşeles lunmaktadır.» meve götürür. özgürlük adına AtaBakanlar Ankarada türk ilkelerini safra atar gibi birer Zonguldak'a gitmış olan İçışleri, birer feda ettik. Asıl niyetimiz A. Partisi Istanbul Gençlik teşkihalktan oy toplayıp halkııı sırtın Çalışma, Enerji Bakanlan dün saat lâtı bir bildiri yayınlıyarak, Milletdan çıkanmızı sağlamaktı. Gerici 18 de Ankara'ya donmüşlerdir. \ekıli v e Senator maaşlarına yapıİçışleri Bakanı, ıncelemelerinin lan zammı protesto etmiştir. A. P. ler artık diledikleri gibi masum sonuçlarını Bakan arkadaşları ile milletvekillerine de gönderilen bilkalabalıklann vicdamnı kemirıp dnruyorlar. Şimdi, içinde bocaladı birlikte Başbakan ve Curnhurbaş dırinin metni aşağıdadır. gımız ekonoraik düzensizliğe care kanına sunacaklarını belirtmiş, tah Senator ve Milietvekiüerinin ayarıyanları nasıl susturacağız diye rikler hakkmdaki bir soruya da, da aldıkları 800 lirahk noksan ödekendi kendimizi yiyoruz. Bunları «Çeşitli iddialaı ve gürüşler var. neğın kendilerine iadesine dair T. tahkik et^atan, millet haini ilân edebilirsek Bunları derinlemesine B. M. M. Karma Dilekçe Komisyon keyfimize hiç mi hiç diyecek ol mek gerekiyor. Şimdiden bir yoraporunun Cumhuriyet Senatosunun, mıvacak. Dunyada benzeri buluıı rumda bulunmak doğru olmaz» de11 Mart 1965 tarihli oturumda mıyan bir özgürlüğün nimetlerin mıştır kabul edildiğini öğrenmiş bulunden bol bol tadarken koltuklarımımaktayız. Yeni olaylar zı kabartarak Atatürk Bulvarında Büyük iddia ve gayelerle teşebbüs pivasaya çıkacağız ve oradan geç Memlcket Haberleri Servisi edip muvaffak olduğunuz bir haremesini yasak ettiğimiz «pis kıyaZonguldak ve Kozlu olaylarının ketten sonra bütün iyi niyet ve çafetli» köylü V3tcndaşı batılılaştır yanı sıra yurdun muhtelıf bölgelelışma gayretlerinize gölge düşürebimava çalışmakla övüneceğiz. rınde ış anlaşmazlıkları devam et lecek böyle bir tekllfın kabulünden, Ve bunu yaparken yeryüzünde mekte ve yeni yeni olaylar ortaya kanunî hakkınız olmasına rağmen özgürlükten nasipsiz biri varsa o . çıkmaktadır. feragatle imtina etmenizi bekler, da biz olduğumuzn düsünnıiyece | Önceki akşam N'azilli'deki Sümer meselenin umumî efkârda yarataca^iz, düşünemiyeceğiz. I bank Basma Fabrikası işçileri ara Jı aksulâmeli gerektigi şekilde değer NADİR NAOİ ' (Arkası Sa. 7, Sü. i tc) lenaUreceğınizi umarız. Ankara, (Cumhuriyet Büros») ' Cumhurbaşkanı Cemal Gursel, Zon guldak olayları dolayısiyle sorulan bir soruya cevaben, «Şu üçdört yıl zarfında Türk isçilerinin elde ettiği haklar Batı memleketlerinde bir asırda elde edilmiştir» demistir. •••• Gursel, Zonguldakta Kozlu maTurkıye Mılli Talebe Federa^vo •••• •••• •••• den ocaklarında isçilerin kanunsuz nu, dun «Kozluda cereyan eden» ••*• •••••••••••••••»•••••••!•<•!••••••••••••••»•! ••• grev yapmaları konusunda şoyle olayla ilgili olarak dun bır bildiri ••«•»••••«•••«•••»•••••«••••••••«»•••«•••••••••KuZuir, yayınlıyarak, «Türk gençliği ola ••••••••«••••••••••••••••••••«••«••«••••{••««••İl . demistir : rak, Türk isçilerinin karşısına yöB) Isçiye kotü muamele edıl« Daha tam bilgi almadım. Ba neticilerin yanlış tntumn sonucn, mektedir. na göre, kanansuz bir hareket. Hal Silâhlı Knvvetlerimizin çıkarılmaî.şte olayın esası bu noktadan bas baki Türk isçisi kannnsaz işlere sını ve siddet kallanılmasmı bülamaktadır. teşebbüı etmez. Nasıl oldu da bu tün gücümüzle protesto eder; hüGerçekten, maden işçisi 600 metişi yaptıklarını iyi anlıyamadım. kümetin tutnmu karşısında duydn re derinlikte elinde kazma ile 1daBir tahrik olması mnhtemel. El ğumaz acıyı, Türk kamu oyuna irenin kendisine masa başında tabette doğrn yola geleceklerdir. Şn letmek isteriz» demektedir. hakkuk ettirdiği randımanı elde e«Olayların basındaki akisleri, üçdört yıl zarfında Türk isçisinin debilmek gayesiyle kan ter içinde bizde, Kömür tşletmelerinin iş elde ettiii haklar. Batı meınleketAnkara, (Camlıariyct Bflrsaa çahşmakta ve muayyen bir ücret vcrrni darusıondt olaa r«atnl lerlnde bir asırda elde edilmiştir. almaktadır. B fleret 11 i l i İS lira m makamların sornmlulnk payının ı Zonguldak olayları doUyısiyle, Sos Fotoğraf: Selçuk AYBATAH Hükümet. İşçileri düsünür. Ve onarasında tegismektedir. Bu yıl, isbüyük oldnğn kanısını oyandır yal Demokrat Parti Genel BaşkaİŞÇİLER OCAĞA İNİYORLAR ların haklarının zayi olmaması için mıstır» diyerek başhyan bildi , nı emeklı General Sıtkı Ulay, su çiden istenen randıman artınlmış, her türlü tedbiri almakta aslâ kısfakat ne ücretlerde ne çalışma sari, sılâhh mudahalenin «aslâ demeci vermiştır: kançhk göstermeı. Bu böyle oldnatlerinde bir değişiklik yapılmatasvip edilmediği» belirtilerek « Kesin hüküm mahkemenin. mıştır. Bugüne kadar 8 saat çalışıp go halde isçilerin hiçbir tarafa başdevam etmekte ve şöyle den Biıe göre, tahrik de var, ihnıal de 11 lira alan işçinin istenilen ranvarmadan böyle bir harekete girişmektedir: var, haksızhk da var, usulsüzlük tikleri anlasılmıyor. Her halde za«Türk isçisinin refah ve saadeti de var. Eğer bunlara ilâveten bir dımanı verebilmesi için bugün gemanla bn hareketin hem kendileri için hiçbir gayret esirgenmiyeeek de iktidar değişiminden mütevel ne 11 Hraya örneğin 10 saat çahşne hem de memlekete zararlı ol tir» sözünün samimiyet derecesini lit idare ve idareci değisimini he ması gerekmektedir. Bu birinei gedoklarını anlıyacaklar ve kanun ' takdir edemiyornz. Türk Yüksek def alan bir partizanhk varsa, o beptir. tkinci sebebe gelince: tdare, yolundan aynlmamaya dikkat ede ' öğrenim gençliği olarak, işçileri • zaman üzüntü daha da artacaktır. bu yıl kâr etmiştir. tdare kSr mize silâhla karsı çıkarken, hepi • , Yeter ki, her zaman olduğn gibi ceklerdir.» ettiğinde, sendika yöneticileri mizce kutsal olan Kıbrıs dâvamı kabak garibin başında patlatılmaCumhurbaşkanı bu arada bevabn kârın dafıtımına ait bir bazın istismar edilmesini de hos kar sın, teessürümüzü mucip ölümlere natında geçen tahrik kelımesiyle rem yaparak EKİ'ye vermekte sılamıyoruz. sebebiyet verilmesin.» bir «dış tahriki» mi, yoksa sendi(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) «Ayrıca, patronlara özgü bir kacıhk bir iç tahriki mi kastettiği bayat felsefesinin hükümetçe seklindeki soruya, «Daha aydınlanbenimsenmesinden de hoşnntsuz mı* degildir» cevabını vermis ve luk dnymaktayız. Çalışma BaBaşbakan ile de hem Zonguldak, kanının memleketin en önemli hem de Kıbrıs olaylarını gdruşup üretim bölgesinde, binleree isUzunköprü bilgi aldığım açıklamıştır. çi toplu grev hareketlerine girişirken, Devlet Sektörü özel Ziya Nebioğlu bildiriyor Sektör toplantısına koşması, bizce bu bayat felsefesinin hükümetçe benimsendiğinin müsTrakya'da «Seçim ve mııhalefet» gezısıne devam eden CHP ekipibet delilidir. nın dunku kapalı salon toplantısında soz alan Edırne Mılletvekilı Sahır Giritlioğlu, zaman zaman kehanetlerde bulunduğunu ve çoğu deRadyo yasaklanması fa bu kehanetlennin çıktığını ifade ederek, «Bn hükümetin icraatı iki konusu av içerisinde iflâs edecektir» demıştır. «Mevcnt hükümetin bu isi yfirttBildiride, radyonun olayları vertebilecek kuvvette» olmadığım söymeyişi konusuna da değıneu T. M. lıyen Giritlioğlu, konuşmasına şoyT. F. yönetıcılerı, «T. R. T. KanuBir istatistik: Türkiyede le devam etmiştir : nnnnn 17 nci maddesinin kötüye ölüm fazla. « Ben hükümet defişiklifini arkullanılarak Zonguldak olaylarının Arkasından besap kitap. Has radyodan verilmesinin yasaklanma ka maksatlara bağlıyornm. Bu arta çok doktor az, yatacak sını, Anayasanın garanti alka maksatları şövlece aıralıyabiliçok • yatak az, alacak çok ilâç tına aldı|ı haberlesme öztrürrim : n az. Hulâsa, dnrnm kötü. lüğünün çiğnenmesi olarak görü Büyük sermayeler (Moskova tstanbul) Radyo Foto, A.P. Cumhuriyet Bir başka istatistik: Türkiyeyoruz> demektedirler. Yine bu ara de dogam fazla. Millî petrol müeadelemiı da, «Hükümet ve iş verenlerinin KRUŞÇEF. GÖZLERİ YAŞLI «EMEKLİ HAVATI yAŞIYORUM» D i » İ Arkasından hesap kitap. Boisçi hareketlerinin nedenlerini ka I Masonlar MoskoTa, (».».) Kmşçef, ddn mağaz çok gıda az, yiyen çok sıtlı olarak yanlış yoramladıkları» hallî Sovyetler için oy kullanmaya gittnönü karşıaında duynlan aekilen az. çalışacak çok • iş ye ileri sürülmekte ve bazı sendika j mi« ve sandık başında sıra olmuş bulnşağıhk kompleksi.» ri az. Hulâsa, dnrnm kötü. liderlerinin tutuznları «ntanç ve nan halk kendisine yol Termiştir. KrnşBağımsız Mılletvekili Mehmet ı Böyle bir hale geldi Türkiyerici» olarak nitelendirilmektedir. ! çef OTDnn knllandıktan sonra, Batüı Yuceler ise, «A,P. içinde isyankâr miz. ö l bir türlü, dog bir türBildiri, «yanlış davranıslar sonucu | cazeteciler yanına Taklaşmışlardır. EsAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) bir milletvekili olduğuna, A.F.'ye lü. demokratik düzen içinde oluşma ki Başbakan tanıdığı gazetecilerin eli DilTarih Coğrafja Fakültesinde \ erilen oyların maalesef kötü maksı arzulanan işçi hareketinin kana , nl sıkmış, nasıl oldnğunn soran gazete kutlanan T Arada, bâri, nasılsa dünyaya konuşan l p Bayramında satlarla kallanıldığını» soylemiştir. bulandığı» ifade edilerek son bul I cilere, «Sağlık dununum şöyle böyle. Sağhk Bakanı Faruk gelmiş olanlar için, yaşamak Sükan «HeKâmuran Evliyaoğlu yaptığı ko< Emekllye ayrılmif normal bir insan ha. kimlik, para kazanan maktadır. kolay olsaydı. O da ayrı bir fazla ikbal , yatı yasıyornm» demistir. Gazetecfler, getiren bir meslek degildir» demisnu^mada gene A.P.'ye çatmış ve «Insanı çatlatan saçmalıklar» dâva. Kruşçef konuşurken gozlerinin yaşardı tir. Öte yandan dun, avnı konuda bir «Bir adım ötesini göremiyenler Galiba, bütün bunların en bildiri yayınhyan Turkiye Kara | ^ını görmüşlerdir. Kruşçef, sandık baparti idare edemezler. Ümitleri kestirme hal sekli, vatandaşlaŞEHRİMİZDE yolları İşçileri Sendikası da, clay sından aynlırken halk kendisini alkışkursaklarında kalacaktır. önümüzlunıj, bir kadın «Sizl gordüğümüzden ra (ölmenin, doğmanın \e ya«14 Mart Tıp Bayramı» bütün da sıîâh kullamlmasmdan dolayı dolayı çok memnnnnı» demistir. deki seçimlerde CHP tek başına şamanın dışmda) tntacakları yurtta olduğu gibi şehrımizde de duydukları «acıyı» belirtmisler ve iktidara gelecektir» demistir. yeni bir yol bulmaya kaldı. tören ve eğlencelerle kutlanmıştır. i<;çilerin hareketini, komünizm tah EDtRNE Suphi Baykam Onu balduk n n ? Tamant. Saat 11 de Fen Fakültesinde yapırıkine bağlamayı «insanı çatlatan CHP Genel Sekreter Yardımcısı lan töreni müteakip Spor Sarayınsaçmahk» olarak vasıflandırmışlar D. S. da geleneksel tıp festivali düzen(Arkası Sa. 7, SS. 1 de) l dır lenmiş, gece de Hilton'da bir balo verilmiştir. İZMİRDE T.M.T.F., Kozluda şiddet kullanılmasını •• • • protesto etti ilii Ulay: "Kabak bir garibin başında patlatılmasın,, C. H. P. ekibinin Trakya gezisi "Plâna karşı oldukları için Tinbergen ile anlaşamıyorlar,, BİR ~ DAKIKA Basife ırca S; S; TİP BAYRAMI KUTLANDI A.P. Gençlik Teşkilâtı Parlâmenfo üyelerinin Kıbnsta aylardır hüktim süren zammını protesto etti sükunet dün yeniden bozuldu Baf'ta ateş teati edilirken Grivas da tehditler savurdu Lefkoşe (a.a. AP Radyolar) Kıbrısta Türkler ile Humlar arasında aylardır hüküm suren sükunet, dün 200 çeşitli tüfek kursunu sesıyle bozulmuştur. Olay, Rumların 11 mart sabahından beri ağır silâhlarla kuşattıkJarı Lefkeye bağlı Türk köyü Bağlı'da vukua Ateş teatisine hangi tarafın başladığı ve Rumların vığınak yapmaktaki maksatları henüz bilinmemektedir. Duruma müdahale eden Barıs Kuvvetleri Komutam Tünaya, Rumları geri cekilmeyt ikna edememısür. Ege düzenlenen Ankara, (Cnnümriyet Bnrosu) Üniversitesinde. Millet Mechsmde Siyasî Partiler ' ^ i k°««Şan Tıp Fakultesi Kanun tasansmın görüşülmesine , k ü r s ü s ü n d e bT memlekeün son iki gün içinde devam edilmış ancak dört madde kabul edilebil ile yetiştikleri haUe (dışan gidü yorlar) diye doktorlan vatana iha na ihamiştir. netle suclamak derde devâ degilŞimdiye kadar kabnl edilen dir.» demistir. hnsuslar 1 Dernekler, herhangi bir parti, ya da adayı herhangi bir seçimde destekler, ya da destek lemez bir durum takınamıyacaklar, ya da bn amaçla kurnlamıyacaklardır. Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) 2 Siyasî partilerin kumlOte yandan Lefke'nın civarmda, Turklerin azınBundan bir süre önce Petrol Daıması serbesttir. ükta bulunduğu bir koyde bır konuşma yapan resi Başkanhğına atanan Ayhan Kıbrıs Rum Süâhlı Kuvvetlor Kumandanı General 3 Kimse, aynı zamanda bir Çilingiroğlu, bu görevinden istifa Grivas, «Düşmana ihtar ediyorum, Kıbns'ı bombarden fazla siyasi partinin üyesi etmistir. dımana teşebbüs ederse katliam olacaktır» demisolamıyacaktır. Olduğn tesbit e....„ , „..„» „ Petrol Daıresı Baskanlığında tir. dilirse üye. oldign rpartilerin hepsinde fiyeligi sona ermiş o , * n ı l m e * sansmı az gördüğü» gerekGrivas konuşmasına devamla: «Karşunızdaki ! lacaktır. [ cesiyle aynldığı bildirilen Çilmdüşman bizi durmadan tehdit etmektedir. Ona ce4 Siyasi partiler ocak veya i 6iroğl>inun bu ıstifası, petrol kovabımız sudur: Cesareti varsa karşımıza çıksın» bncak teskilâıı knraraıyacaklar nusunun ç o k önemli gelişmeler demistir. dır. Ancak parti tnzüklerine gö kaydettiği s u gdnlerde «Türk petÖte yandan Yugoslavya Kıbrıs Rumlarmı duzenre, kövlerde \e mahallelerde rolleri adına» bir kayıp olarak bs^ lenen Taralsıziaı Konieraasuaa dâvet etmı$tır. temsilciler bulundurabilecektir, ı lirtilmektedir Portiler tosarısının şimdiye kadar kabul edilen maddeleri Petrol Dairesi Başkanı istifa etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog