Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

CAHIT şıırlerını ^ 9 « J Kl'LEBI I de topladı dergısı 1954 yılmdan bu yana yazdığı SUT, yurdumuzun en. guzel H1SAR B vayınladığı llk şıir kıtabıdır Fı 3 TL Isteme P K 501 Ankaıa DAĞITIM Istanbul Mınnetoglu K Taşra BAŞKENT Yavınevı Ankaıa f 41. yıl sayı 14589 umhuriyel Iı 1 Telgraf ve mektup Telefonlar. 22 42 90 Turkçe İngıhzcç^J jjaj||ljca Almança DüörimF Feknik Lugat Fıyal^B Yuk. MuVfonaL Bıer'in Eserleri 2) Sanayici | •JP KURUCÜSU: TUNUS NADf KURTJCÜST7: TTTNTTS Posta adresı: Cumhurıjet Istanbul NADfKutustr îstanbul No 246 ^~ 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1 BP Cumortesi 13 Mart 1965 Fıj'atı 76 Lır^a^ Muhendıs Teknısjen, A^^jpWB|grcncı ve teknık ıle uğraşar fl^Kse Bsunüu kıtaplar Istek jen Fevzı ÇakınJrSok No 29/9 Ankva Odemelı gonderıhr. T e j ^ j ^ B T 3^ Kanunsuz grev büyüdii • ••• Zonguldağa birtümen sevkedildi. 14 kişimevkut İşçiler çahşmıyor. Bazı beyannameler bulundu. KOZLU Mücahit Beşer, Haluk Besen ve Hicri Keklik bildiriyorlar ozluda iki gün önce başlıyan kanunsuz grev, dün gece yansından sonra kanlı bir ayaklanma şeklini aljnış ve çarpışmalar sırasında 2 işçi ölmüş, 15 jandarma eri yaralanmıştır. İşçiler tarafmdan Hnç edilmek istenen ve ağır yaralanan bir mühendis, Kozlu ocaklannda bir süre rehin olarak tutulmuştur. KOZLUDfl BYflKLflNMfl AYAKLANMA SIRASINDA VLRULAN ISÇININ ÇIZMESİ BİR MÜHENDİS LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ,İKİ İŞÇİ DE ÖLDÜRÜLDÜ • ••• •••• • ••• :::: Urguplö "Türk işçisi tahrike kapılnıamalı. ANKARA, Cumhnriyet Bürosu Başbakan Suat Hayri Urguplu, Zonguldak olajları dolayısiyle Turkıye Radyoları'na şu demecı vermıştır : Dorduncu Koalısyon Hukumetunız işçılcnmızın her çeşıt davasıııa protokol \e progMmında en yakın alaka ve dıkkatı \aadctmıştır. Buna rağmen Zonguldak'dakı bazı ışçılerımizın dertlerıni hadıselerden evvel bıze haber vermemelcrındcn çok ıızuntu duvduk Bu ıhtı.vaçlar karşlukh scvgı, temas ve çalışmalarla kolayca halledılır. •••• •••• Türk İşçisi ve tahrikler Azız vuıdumuzun Kıbrıs mılli dâvamız Rİbi çok mulıım bir mcselesı oldugu bir zaraaııda kardeşlık ve beraberlık dujgularımızı en >uksek sevıjede tutmak borcumuzdur Vatanperver Turk ışçılernıın tahrıklere kapılmamalarını rica edcrım. Nıtekım, bu sabahın erken saatlerıııde hadiseleri ınrelemek uzere Icışlerı Bakanı Zonguldak'a gıttıfı gıbi, ışcılerımızın csas şikayet ve dertlerinı mahallinde tetkık etmek uzere Çalışma Bakanunızla. Enerjı vc Tabıı Kavnaklar Bakanımız da derhal Zonguldak a harckct etmişlcrdir K Sosyal güvenlik ve işçi hakları Dun gecevarısı Kozlıı Kömiir ocaklarında bashyan ışçılerın kanun suz grevi dolayısiyle Zonguldak'a gelen Içişleri Bakanı Ismaıl Hakkı Akdoğan, olaydan 19 saat sonra girdiği Kozlu'da yaptığı konuşmada, «Hukumet olarak Turk mılietınm ve Turk ışçısinın emnndeyız» demiştir. Bız guzel yurdumuzun kalkınması dâvasında Turk işcisuıın enıcgınııı buyuk degerıni takdır etmektevız. Sosyal guveulık ve İKİ haklan titulikle uzermde duracagunız konulardır. Çalışkan ve fedakâr Turk ışçisinin refah ve saadeti için hıçbır gayret esırgcnmıvecektır. Işçi vatandaşlarımı sevgi ve muhabbetle Mİamlarım • ••;• ÜRGÜPLÜ'NÜN T. B. M. M. deki konnşması •••• «••a Olayların başlaması Uç gun once Zonguldak a 5 kılometre mesafede Gelık komur ocagında ışçıler yapılan toplu sozleşmenm dışmda, 15 maıtta yururluge gırecek olan zamh ucret taııfesı hakkında yanlış bılgı edmmışler \e hvakat zammından butun ışçılerın faydalanacagmı zannederek zammı beklemıslerdır Halbukı, bu zam sadece belırlı sayıda ışçı ıçın duşunulmuştu Gundehklerı 31 ılâ 16 lıra olan ışçıleıe lıvakat zammı olarak 50 ılâ 200 kuru$ zammm kabulu, bundan yararlanamıvan ışçılerı smırlendırmış ve a\rıea zamdan teknık personehn de faydalandıgı soylentılerı ışçılerı gale>ana getırmıştır • ••• • ••• Olay normale dönmüştü Basbakan Suat Hav rı Crguplu Zonguldak olajlan ıle ılgüı olarak dun Mıllet Meclısınde \e Senatoda şu açıklamavı vapmıştır«11.3 1965 tanhınde Ereğlı Komur Işlctmesının bazı ocaklannda çalışan ısçüerden bir kısmı, lıyakat zamlarımn dagıtılış şeklıne itırazla kanuni yollara muracaat ctmcksızın ış yerlerine gırmekten kaçınmıslar ve ocağa gırmek istıyenlen de onlemışlerdır. Gelik olayı Işçıler bu endı^e \e dusuncelerle Gelık ocigında ışbaşı yapmamışlardır Buıadakı uç bın ışçı MadenIs Sendıkası yoneücılerı \e dıger ılgıhler taıafından \apılan konuşmalar ıle ıkna olarak ışlerıne donmuşlerdır Gelık ocagı old\ının onlenmesını takıben aradan 67 «aat geçınce bu sefer avnı ıthamlarla Kaıadon ve Kıiımlı ocaklannda da ışçıler, ışlennı bırakmışlaıd r Sendıka >onetıcılermın de\amlı ga\retlerı ıle bu ıkı ocaktakı kanunsuz grev evvelkı sabah bıtmış ve mesele kapanmıştır Çaydamar grevi 3 ocaktakı gıev hareketının sona erme«inden sonra evvelkı gun meıkezdekı Çavdamar ocagında da aynı şekılde grev başlamıştır Saat 11 e kadar suren ve sendıkacılar tarafmdan onlenen grevi takıben saat 16 da Asma bolumunde grev başlamış, fakat az sonra bu da onlenmıştıı KOZLU HALKI, OLDUIİULEN BİR IŞÇININ CESED1 ETRAFINDA (Fotoğrat : Hıcri Keklik) Idari makamlarca yapılan ielkinler neticesınde, aynı gun saat 17.00 de durumun sukunet bulduğu ve ışlcrın normale donduğü mahallinde oğremlmıştır. Bugun gece yarısı kalabalık bir ışçı kafılesınm kanunsuz ve nızamsız harckct ve yuruyuşe geçtıgı ve mahalli makamların tavsıyo ve emırlerine uvmamaları netıcesınde cere» yan eden muessıf hâdıseler sonunda iki işçının oldugu ve zabıta kuwetlerınden de bazı kımselerın yaralandığı oğrenılmıştır. Işçilerın dunku ve bugunku hareketlennın Zonguldak Maden Işçıleri Sendıkası tarafından tasvıp edılmediği mataallinden resmen bıldirilmıştır. Daha sonra Urguplu Bakanlarm olay yenne gıttıklerını soylemış ve koalısyon lıderlerıyje partı lıderlerıyle gorusulduğunü bıldırmıstır Basbakanın Senatodakı konuşması aynı mahıjettedır Sadece konuşmasına, «Meselenin Adalet makamlarına ıntıkal et* tığını» eklemıştır Kozlu olayları Gerek sendıkacılar ve gerekse butun ocakların bagh oldugu Eregh Komur îsletmelen Genel Mudurlugu ve Vılâyet makamınca tertıph bir şekılde grevm atlamalar vaptıgı gozonunde bulundurularak en buyuk ışletme olan Kozlu ya grevın sıçramaması ıçm geıeklı tedbırler ahnmıstır Dun gece saat 23 45 te Genel Mudurlukte bu konuda japılan toplantının hıtammda daha ılgıhler evlerme gıtmeden Kozluda kanunsuz bir grevm başladıgı ve suratle genısledıgı muessıf olaylaıın dogmak uzere oldugu bıldırılmıstıı Saat 24 sıralarında vaıdıva degıştırmek ve ışe gıtmek uzere evlerınden avrılan bınden fazla ısçı ellerıne lambalaıım almışlar ve ocaklara dogru gıtmeve başlamışlardır Bu sırada Ihsanıve Koprusunu tutan bazı ışçıler arkadaslaı ına Neıeie gıdıv orsunuz"" Hakloiınızı aldınız mı kı ısbaşı yapıvorsunuz'' Ise gıtmıveceksınız Gerıye donunuz» dıyeıek ellennden lambalarını almışlardır Zaten uç gundenberı dıgeı ocaklardakı gıevlerı takıp eden \e morallerı bunlarla bozulmuş olan ışçıleı kolajhkla bu harekete u\ muşlar, toplanmava başlamısldr mutaakıben de yu ru>u ! « geçerek E K I nın tesıslerıne hucum etmışleıdır Bu sırada klınık camları kırılmış, telefon tellen kesılmıştır Çağlayangil için bir AP li sözlü soru verdi Ankara, (Cumhurıyet Burosu) Zonguldak olay. larının gelışmesi uzerıne, Basbakan isuat HajTİ Lrguplu, dun parti Liderlerını Başbakaolıga davet etmış, hukumetın bu konuda aldıçı tedbırler hakkında kendılerme bılgi vermıştır Başbakanlıga once C K M P Genel Başkanı Oğuz, arkasından Y T P Genel Başkanı Alıcan gelmıştır. C H P Genel Başkanı Ismet Inonu saat 12 45 de, M P Genel Başkanı Bolukbası da 12 50 de Başbakanlıga gelmışlerdır Saat 13 50 de bıten toplantıdan ılk olarak CH. P Genel Başkanı Inonu çıkmış basın mensuplarının sorularına Inonu, «Mechste acıklama yapılacak. Mutad tedbirler goruşuldu» demıştır Daha sonra Çahşma Bakanı \e hukumet sozcusu Ihsan Sabn Çağlajangıl, gorusmeler hakkında şu bılgıyı vermıştır «Zonguldakta cereyan eden uzucu hâdıseler bakkında Başbakan, partı lıderlerıne butun ızahatı vernuştır. Soru: «Zonguldak olaylarının gerçek yonu nedır? Olay neden çıkmıştır''» Çahşma Bakanı ve hukumet sozcusu Ihsan Sabn Çağlayangil «Ehliyet ve Iivakat zammı için 6 müvon lıra ayrılmıştır, bunun ıçın de bir protokol ımzalanmıştır. \mole kalkmıs, bunu sevvanen dağıtm demıs» Dıger taraftan. Çahşma Bakanı Çaglayangıl ın Kozlu'dakı olav >erıne, Ozel Sektor Hukumet loplantısına katılmak gcrekçesıvle ger gıtnıcsı >Ieclıa ve AP. içuıde huzursuzlııga sehep olmuştur Bir A P. mılletvckılının bu konuvla llgllı olarak bir sozlu ru verdjği kj llgililer kozluda Olay bu şekılde suıatle buyuvunce başta Valı Fuat Kadıoglu Jandarma Komutanı Albay Mahmu' Laıçın ve dıger ılgıhler Kozluva gelmışlerdır Dığeı olavlar sebebıv le Eıeghden getırılen 200 denız eıı ıl< Karabukten gelen 3 O jandaıma erı de Kozlu >a gel o mışlerdır Bınleıce ışçı ılgılılerın ıkazlarını ve ıhtar larını dınlememışler kendıleıını «Yuhh » seslerıylı karşılamıslaıdır Bu sırada denız erlerı manevra meı mılerıvle havava ıhtar atı*ı yapınca halk galevan. «elmış ve elleııne geçırdıklerı taş ve sopalarla asker k r e hucum elnujlerdır. (Arkau a». 7. Sa. t (•* ASK£Rİ BIRLIKLER OLAY YER1NDE. ( T J İ A = Telrfoto)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog