Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET YILIN EN BÜYÜK ANKETİNİ SUNUYOR Cumhuriyet, Türk futbol tarihine bir sahife daha hedive etmek için yurt çapında bir anket hazırlamıştır. Ankete cevap verecek ovuncular 42 yılın 99 raaçında Ayyıldızlı takımın A eki pinde yer alan oyunculan ıçinden en iyi 11 i seçeceklerdir. 15 Mart 30 Mart tarihleri arasında gazetemizde neşredilecek ve her ildeki bayilerimiz tarafından dafıtılacak fişler yoluyla iştirak edilecek anketin sonunda çıkacak takım Tıirk futbolunun 11 otoritesi ve Cumhuriyet Spor Servisinin tesbit ede ceği takımla karşılaştınlacak ve (42 yılın en iyi 11 i) belli ola caktır. Ankete iştirak edecek spor severler fışlerı doldurduktan sonra aŞPOR ANKET CUMHURİYET Gazetesı. İs tanbul» adresıne gondermele rı gerekmektedir. Tasnilîe futbolcularm mıl li takımda oynama yıllarınjn rakıplenn ve mevkılerm go? önünde bulundurulması ıçın bugunden ıtibaren 99 A rmlli maçımızın »Bılânçosunu, kad rolarını, netıcelermı) ıçıne alan CEM ATABEYOĞLU'nun hazırladığı bir yazıyı sunuyoruz F.Bahçe Başkente pitti San Lacivertliler Ankarada tam kadro ile oynıyacaklar arın saat 15.00 te 19 Mayıs Stadında Demirsporla, pazar gunu aynı saatte Ankaragucu ile lıgın en onemli iki deplâsman maçını yapacak olan lig lideri Fenerbahçe Futbol Takımı dün sabah saat 10.00 da kulubun önunden kalkan bir otobusle Ankaraya hareket etmıştır. Bugun Ankarada dınlenecek olan San Lacivertliler, her ıkı maça da tam kadro ile çıkacaklardır III AYYILDIZLI FORMANIN 42 YILLIK HİKÂYESİ ••«• Y TURKİYE: 3 BULGARİSTAN: 1 1 4 Ekim 1928 İstanbul Taksim stadı. Türk Millî takımı 25 ve 65 inci dakikalarda Zeki Rıza (F.B.), 85 inci dakikada Nihat (G.S.) golleri ile Bulgaristanı 31 mağlup ettiği maea yedekleri ile birlikte çıkarken. BİR ATAK MUlî takımımız en fazla maçı D. Bahçe stadmda yapmıstır. Resimde. A> Yıldızlı formanııı Belçika ile yaptığı maçtan bir enstantane görülmektedir. Fotogıaf Cumhmı.iet Aısıvı r ı ı I 99 MAÇIN BLÂNÇOSU SENE 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1931 1932 1936 1937 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1055 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1%2 1963 1964 1965 O. 1 6 4 2 2 3 2 3 2 1 5 5 3 4 2 3 7 4 5 4 5 2 2 7 7 4 3 G 0 3 2 0 B 1 n C ANKARA KAFİLESİ Özel bir otobusle Ankaraya giden San Lâcivertli kafıle şu şekıldedır : İdareciler: Kemal Atakul, Erdal Kocaçimen Teknik adamlar: Antrenör Oscar Hold, menecer Ahmet Erol Sıhhat ekipi: Dr. Reşat Dermanver (kendi parasiyle), masör Kâzım Durmuş Ovuncular: Hâzım, AU, İsmaıl. K. İsmaıl, Özcan, Attilâ. Şükru, Osman, Özer, Yıldırım, Şeref. A. İhsan, Huseyin, Ergun, Yuksel, Birol, Ogun, Aydın. Şenol, Zıya. San Lâcivertli idareciler Ankara maçlarımn ıkinci devrenin en mühim karşılasmaları olduğunu GlTTlLER Fenerbahçcli futbelirtmişler, en az puvan kaybı ile başkentten donmeğe çalışacakları bolcular dun sabah Başkenıe har e k e n e t m e d e n nı ifade etmişlerdir. °nce ı 1923 yılında iik defa sahaya çıkan A MıLü futbol takımımız 1965 in Mart ayına kadar 99 maç yapmış, 35 maçta galıp gelmiş, 19 maçta berabere kalmı^, 45 maçta yenılmıştır Kalemıze gıren 186 gole karşı Mılli takımımız rakıp kalelere 150 gol atmıştıı 18 Nisan 1965 gur.u Ah Samı Yen stadında oynıyacağımız nnısabaka A Mılli takırmmızın 10O uncu maçı o'.acaktır. M 0 •> 2 2 0 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 AG 2 13 6 2 6 4 3 4 3 1 10 14 10 4 1 4 15 5 6 6 4 2 5 5 8 0 6 1 YG lt 6 9 4 13 5 9 7 3 6 7 8 6 5 4 22 Yurt içinde yaptığımız 45 maçta 15 mağlubiyet aldık n En fazla gol 1954 de II ı atıldı I Cem ATABEYOĞLU ULUĞ VE ILGAZ Kafıleden ayrı olarak Fenerbahçe Kulubü Başkanı Dr. Ismet Uluğ ile Feruk Ilgaz Ankaraya gidecekler ve Futbol Federasyonu ile yardım konusunu goruseceklerdir. Bılindıği gıbi Millî Takıma en fazla oyuncu veren Fenerbahçe. Federasyondan buna karsılık malî yardım talep edecektir. Federasyon bu talebi olumlu karsılıvacaktır. Yine ayni yıl milli £orntanııt 1 en fazla gol yediği yıl oldu g I I 9 9 « . «1 J l 2 . » J | Kulüp temsilcileri Faik Gökay'ı terlettiler Güreş secmeleri hadiseli başladı Konya, 11 (Telefonla) Nisan ayı başında Tıfliste yapılacak turnuvaya katılacak olan gıireş takımımızın seçmelerine başlanmıştır. 30 gureşçınin katıldığı bu seçmeler uç gün devam edecektir. Seçme lere kaşı yarılan Seyit Ahmet Ağralı ile kaburgalarından sakatlanan Hasan Sevinç katılmamışlardır. Fotogıaf: (Cumhuriyet ArşivO ASLARIN BAŞINDA GELİYOR 42 yılın en iyi onbirinin en güçlu adaylarmdan birisi de (Çengel) namiyle anılan değişmez sol haf Beşiktaşh Huseyin Saygundur. Resimde 20 mart 1949 da Viyanada Avusturya maçında Avusturya Cumhurbaşkanı Dr. Leopold Fıgl Reşat Erte'den sonra Hüseyini tebrık ederken görulüyor. "Millî takım gün geçtikçe düzeliyor,, Bunları söyliyen Teknik Komiteden Saim Kaur «Keyet olarak çok memnunuz» diyor Çarşamba gecesi Dolmabahçe stadında deneme maçlarmdan en önemlisini Bulgar Levski takımı ile vapan A millî takımı namzet kadrosu hakkında yapılan tenkidlerle ilgıli olarak fikrini soran gazetecilere teknik heyetten Saim Kaur şu beyanatı vermiştir: Millî takım adayları 17 Mart çar«Millî takımımız sür'atle gençşamba günü üçüncü hazırlık maçlaleştirilmekte ve her seferinde bir rını Ankara ümit karması ile oyöncekinden daha iyi ve canlı oy nıyacaklardır. namaktadır. Bu maçı Ali Sami Yen stadında ©ynamadık çünkü, bu stada seyircili maç izni verilmemektedir. Millî maçın bu stadda yapılması için Federasyon gayret sarfetmektedir. Oyuncuları maçtan önce muayene "ettiriyoruz. Bu arada Ziya'nın tansiyonunun düşuk oldugu gorüldü. Onun için çamur sahada yorulmaması düşünfildü. Düzelecek ve oynıyacaktır. Takımın gün geçtikçe iyi oynadıfına teknik heyeti olarak memnun oluyoruz.» Kaur, Federasyonun Ankara top lantısına katılacak, aynca Fenerbahçenin Ankara maçlarım da ızleyecektir. Levski maçı ile ilgıli olarak Puppo Sandro da şunlar ısöylemiştir: «Adaylar ilk İzmir ümitler mafindan daha fazla başarılı idiler. »nellikle istediğimiz takti|i uyguıttftnmtınıliL» fciiılftfı Bu Basketbol Federasyonu Baskali Sami Yen stadı, 18 nisan ni'Falk "GOkay *ün şehrimızde bas gunü Türk futbol tarihinin ketbol tertip komiteleri ve idareen onemli gunlerinden birıni cileri ile bir toplantı yaparak onyasayacak. 42 yıllık bir mazıye saların duşuncelerini ve şikâyetlehıp bulunan (A) millî iuibol tarini dınlemiştir. Idarecilerin istek İLK TURDA ALINAN SONtÇLVR kımımız o gun 100 uncü defa salerini cevaplandıramıyan Gokay 52 kıloda Mehmet Esenceli, İbrahalarda gorunecek. yakında Federasyon heyeti ile ya hım Gongür'ii ittifakla. Millî futbol takımımızın bu , pacağı toplantıdan sonra idarecinıutlu jübilesini kutlamaya hazır70 kiloda Mustafa Civelek Baylere daha fazla izahat vereceğıni Janırken geıide kalan 42 yılın 99 ram Büke ile berabere. söylemi^tır maçını muhtelıf açılardan ele ala70 kiloda Husamettin Üngor, Şatak daha zıyade rakamlara davakir Korkmaz berabere. nan bir hikâyesini nakletmek ccığ78 kiloda Huseyin Gürsoy, Hacı IU olacaktır. Soyer'i 6 42 dakikada tuşla. (A) mılli futbol takımımız 26 e78 kiloda Mehmet Göçer, Cevdet kım 1923 günunden bu yana yapTurk Arap dostlugu adına, der Temiz'i 9 25 dakikada tuşla. tıgı 99 maçın 35. ini kazanmıs, 19 neğımızın tertiplemiş oldugu IV vında berabere ka'mıs ve 45 ini 87 kiloda Hüseyın AtU Gürbüz'masa tenisi Dostluk Turnuvası, lo lüyü 6.12 dakikada tuşla. kaybetmiştir. Bu maçlaıda attığıkalimizde devam etmektedir. mız gol toplamı 150, yedığimız gol 16 muhtelif kulübe mensup 96 o 87 kiloda Hasan Akyol, Huseyin lerın sayısı ise 186 dır. yuncunun iştirak ettiği bu turnu Doğan'ı ittifakla. MAÇ^ARIN YILLARA TAKStMİ 87 kiloda Ahmet Taş, İsmail Golvada alınan en son neticeler: Mılli futbol takımımızın 42 \ı'cük'ü ittifakla, Ağırda Gıyasettin Yıl Ortaköy: 5 • İ.T.t.: 1 hk tarihinde muhtelif fasılalar ol Yüksek Öğretmen Okulu 5 F.B. 4 maz, Hasan Keskin.i 4 dakikada muştur. Bunların en uzunu 1937 NAMZETLERDEN B1K ONB1K DAHA Aı alanndan 42 yılın onbırıne namzet verecek bir A.T.D.: 5 Bakırköy : 0 tuşla yenmişlerdir. ile 1948 yıllan arasındaki tam 11 senelik aradır. Bu 11 senenin 6 se ekip. 1938 in Fenerbahçesi. (Soldansağa) Hayri. Celâl Atamer (idarecı). M. Reşat, Aytan, A. Rıza, 1 Moda: 5 A.T.D. (b) : 4 İKİNCİ TUR Fotoğraf: (Cumhuriyet Arşivi) Denizcilik Bankası: 5 • Kadırga: 8 nesi İkinci Cıhan Harbinin milli Esat, B. Fikret, Şaban Yaşar. Husamettin, Naci, Faruk. 52 kiioda Cemalettin Oruç, Mehtemaslardan uzak günlerıne tesa' met Esenceli ile berabere. duf eder. 70 kiloda Husamettin Üngör, Bay Bunun dısmda 1929, 1930. 1933. ram Büke'ye ittifakla galıp gelmış1934 ve 1935 yıllan da millî maçlerdir. lardan mahrum geçen seneler olmustur. Bu arada bir kavga olmuş, birinBöylelikle 42 yılın 16 senesı milci turun ağır sıklet musabakasında lî maçlardan uzak yıllar olmu^tur. İbrahim Karabacak ile Bekir Aksu Bu yuzden 99 maç 26 yıl içinde oymınderde yumruklaşmışlardır. Her nanmıştır. iki güreşçi de diskalifıye edilmış (A) millî futbol takımımızın bir ve karara sinirlenen İ. Karabacak yıl içinde en fazla yaptığı ma? saFederasyon Başkanı Cihat Uskan'ın yısı ise 7 nin uzerine çıkimamısüzerine yürümüştur. Muhteml üzütır. 1954, 1961 ve 1962 yıllarında aycu bir olay emniyet kuvvetlerinin yıldızlı takım 7 şer maç vapmısmüdahalesi ile bastırılmıştır. tır.' Bunu 6 maçın oynandığı 1924 Öte yandan C. Atik, Tiflis'e gideyılı takip etmektedir. cek kadroyu çalıştıramıyacağım ifaMillî futbol takımımız 99 maçın de etmiştır. dan 45 ini kendi sahalarımızda. 53 Ercan TURCAN ünii de dış sahalarda oynamı^tır. Bu da takımımız nam ve he^abına Ortadoğu Orta Sıklet Boks Şampiyonu Garbis ayrı bir dezavantaj durumdur. ZaKaryan dun gece Tunus Orta Sıklet Şarapıyonu Yurd içinde oynanan 45 macm Mouhamed Djendoubı'e 7 nci ravundda abondone 34 ü İstanbul ve 11 i Ankara sahaile galip gelmistır. Garbis'in çok tutuk bir maç larındadır. Millî futbol takımımıçıkardığı musabakada, bir şike havası sezılmiş ve zın yurd içinde en fazla maç yapeyircıler protestoda bulunmuştur. Garbis bu matığı saha. İstanbul Dolmabahçe ı.ını, Lübnan Şampîyonu Maruan Jeres ile Ortado«tadıdır. Türk futbolunun bir çok »u Orta Sıklet Sampiyonluğu rövansma hazırlık başarılarına sahne olan bu «uçurjlmak üzere >apmı.ştır. lu» sahada oynanan milli maçlarıi yekunu 24 dür. İlk altı raundda Tunu«lu. Gaıbıs'e nazaran daYurd içındeki 45 millî maçımızua ustun gozukmüs ve sol kroşeleri ile Garbis'i stanbulun çahşkan Bölge Müdürü son günlerde blda ayyıldızlı forma 18 galibiyet. dağıtmıstır. 5 incı rauntta hakem Ahmet Çomert, raı dertli görünüyor. Mâlum, Barlas CHP zamanın12 beraberlik ve 15 mağlubivet alDjendoubi'ye faulla dovuştüğü için bir ihtar verda Bölge Müdürlüğüne getirilmişti. Şimdi AP Hmıstır. Ayyıldızlı takım bu maçFotoğraf: Tula\ DİVITÇİOGLU mıştir. Oyunun 7 nci raundunda Tunuslu, Garbis'in !er, Barlas hangi işe el atsa baltahyorlannış. larda attığı 70 gole mukabil 55 gol bir faullu hareketinin hakem tarafından görülmeOıin çecekı karsılasmada Garbis'in bir Sempatik Müdür de nihayet ger <^*^"^^mmı^^m yemistir. diğini öne sürerek maçı bırakmıştır. Bu suretle uppercut'ı rakibinin çenesinde patlnor çeği ağzından kaçırdı: • Eğer İs du. Göreç'in bu vesile ile bit (Arkası var) Garbis, 7 nci raundda abondone ile hikâyesi geldi aklımıza. Nakletanbulun tesis durumu benim yü galıp ilân edilmıştır. zümden baltalanıyorsa ben der delim. Yıllar önce Yılmaz Günhal giderim.» Barlas bunlan söyle diizün basketbol oynadığı devirdi ama; basının çalışkan bir mü lerde Göreç ile Yılmaz Gündüz diirün her zaman yanında olaca bir karyola ticareti yapmışlar. Yi ne dev bir maç, yine sinirler ger ğını da unuttu!.. gin. Göreç top koşturmaya devam eden Yılmaza seslenmiş «KaryoONCE CAN la ne oldu? Yılmaz acele acele Kasımpaşa kulübiinün yıllık baYENİ Devlet Baka cevap venniş: «Giizel ama yaylalosu dün gece seçkin bir dâvetli nı Şekip tnal, Başrında iş yok» kitlesinin hazar bulunduğu Hilton kentin dışındaki ilk Seyirciler de o zaman bunu otelinde yapılmıştır. seyahatini Hatay'a yaptı ve HaGöreç takrma taktik veriyor scanGayet samimi ve neşeli geçen batay'm Spor tesisleri ile yakından netmişler. io, geç saatlere kadar devam etmeşgul oldu. «Acaba niye işe Hamiştir. taydan başladı?» diyenlere de he NEREDEN GEÇİYOR men cevap verelim. Yeni BakaSporToto 12 maç GEÇEN hafta şehrinımız Hataylıdır da... mize gelen Altay üzerinden değerlenecek Kulübü sözcüsu Maz YAYLARDA İŞ ANKARA har Zorlu, gazetecilere dert yaYOKMUŞ Önümüzdeki haftada oj'nanacak nıyordu: « Efendim geçen yıl "S2. haftanın Spor Toto kuponları GEÇEN hatta Fe da söylemiştim, îzmir, yakında Is12 maç üzerinden oynanacak ve nerbahçe Galatanbula ulaşır diye. Nitekim dedeğerlendirilecektir. tasaray basketbol diğim de oldu. Fakat yine bizim Buna sebep, Toto Müdıirluğunce maçı oynarurken F. Bahçenin çocukları Milli takıma almadılar Demirspor Hacettepe maçı tehir jet antrenörii Samim Göreç, kızı Galiba, Millî takıma giden yol 1 nuı bağırmasma dayanamadı kos büyüklerin yatak odasından ge« »dildığı halde maç oynanacak gıbı tu. 5 yajındaki kızı ile meşgul ol kuponlara dahil edılmesı ve baBçiyor.» A Türk Arap masa tenisi turnuvası Garbis, 7. raunlla abondone ile galip Garbis'in çok îutuk bir maç çıkardığı müsabakayı seyirciler protesto ettiler HAIAN BIRAKAN VAR Ml ? I Kasımpaşa kulübiinün balosu dün yapıldı kuun da t&uamiaıımasıdu,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog