Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

TEK ADAM MUSTAFA KEMAL Yazan: Şevket Sıireyya Aydemir Üçüncü ve son cildi de yayınlanan bu kitapta, şartlar, olaylar ve bu olaylann ıçinde geçtiği hava oanlandırürruştır. Mustafa Kemal hâdısesınin gerçek hikâye ve tahlillerini bu eserde bulabilirsiniz. I. Cilt 10, n. Ciit 15. HI. Cilt 15 Liradır. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 5407/2807 41. yıl sayı 14587 umhuriyet KTJRUCUSü: TUNTJS Posta Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul NADtKutusu: Istanbul ÎTo 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KTJRUCUSU: TUNTJS NADt KÜLTÜR SUNAR BP Perşembe 11 Mart 1965 Server 1 EVLİYA M,SEYTAHATN Şemsi Belli ' GÜZÇÎÇEGÎ ( 3, BAHAR CANKUŞUM tngiliz Kemal 2 nci DÜNYA . . MACERALARI (2 cildı) ' ^r *.• Kitapçılarda araymız. KÜLTÜR KÎTABEVİ Ankara Cad. No. 62 îstanb iirgiiplti Sunayla Kıbrıs konusunu görüştü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suat Hayri Ürguplü dün sabah Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ile kısa bir süre gorüşmüştür. Bu konuşmada, Kıbnstaki son askerî durum ve Doğu Tatbikatı hakkında Başbakan, Genel Kurmay Başkanından bilgi almıştır. Genel Kurmay Başkanı Sunay, Başbakanlıktan ayrıhrken gazetecilerin sorularuıa neşeli bir şekilde «Kıbrısta biiyiik bir değişiklik yokı> cevabını vcrmiştir. Bu sırada gazetecilerin «Kıbrısa silâh götüren bir Yunaıı motörü bandırası meçhul bir denizaltı tarafından torpillenerck batırılmış. Rumlar bu denizaltının Tiirk bandıralı olduğunu ileri sürüyorlar, ne dersiniz?» sorusuna da Genel Karmay Başkanı gülerek cevap venniş ve «Denizaltı torpilini atarken Tiirk bayrağı mı taşıyormuş?» demiştir. • IIMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIM Ayrıcalık nokfası •lllllllllllllllllllllllllllll I Genel Kurmay BaşI kaııı Orgl. Sunay, i Başbakanlıktan ay! rılırken. ayın Adalet Bakanı İrfan Baran, aşırı akımlara karşı de| mokratik özgürlüklerimizi başarı ile koruyabilmemiz için ATİNA, (ÖZEL MUHABİRİMİZDEN) komünizmi sosyalizmden ayırt eden nitelikleri kesin olarak belirtmemiz gerektiğini söylüyor. Nasıl yapacağız bu işi? İlk bakışT ürk Yunan münasebetlerinin eski seviyesine ta. dâvanın çözümü güç, bir yazının dar çerçevesine sığmıyacak kadar 8 e t i r i ] m e s i için karşıhkh gayret gösterilecegi, çapraşık görünüyor. Hele bir düşünelim: Bugün yeryüzünde kaç tür reSDflen a Çl k l a n i t l l Ş t i r . Ç Ş lü komünizm var? Leninizm, Stali . Açıklama, pazar günü Atmaya gelen yeni Büyükeln, Titoizm, Gomulkizm ve henüz «izm» ini bulamamış daha bir ta çimiz Turhan Tuluyun, dün Yunan Dışişleri Bakanı ini buiamamış daha bir ta Büyük Elçimizle konuşan Yunan Dış Bakanı dostluğun canlandırılmasmda anlaştı Makarios Moskovaya davet ediliyor Işık'm demecini CHP olumlu karşıladı sonra basma , , „ . . ., . , . , başlıyor CHP 28 ekipl ilk muhalefet kampanyasına 25 martta ANKARA, Cumhuriyet Bürosu kım mezhepierden söz ediliyor. Kostopulos ile vaptığı ilk görüşmeden uol çatışmalan oiuyor. sovyet Rusya v e r ı l m i ! ? t ı r luluy ile Kostopulos, ıkı memleket arasında da afaroı edüen staiinizm Peidnde daha önce mevcut olan dostane münasebetlerin yeniden gökirre çıkarüıyor. Rusiar staiini tesisi için karşılıklı olarak cahşma Bunlar arasında metod ve politika .:ıMi.,ti. m,,ı ' kendi kişiliği etrafuıda bir Upuıma mişlerdir. Kostopulosa aynca.'önü• müzdeki günlerde Kıral Konstan nizme ihanetle suçlandırırken Kızıl geleneği kurmaya çalışarak komü1 tıne sunacağı itimadnamesinin bir Çin ideoloğlan şimdikik Sovyet ı yöhtl l d K suretini venniştir. neticilerini «Burjuvalaşmıs adamlar» sayıyorlar. Atinada dolaşan bir habere göSosyalist partiler arasında böylere, Makarios, yakında Moskovaya sine gürültülü çatışmalar pek göze dâvet edilecek ve baspiskopos da çarpmıyorsa da ayrı ayn memleketbu dâveti kabul edecektir. lerde onların da sosyal, siyasal ve ekonomik tutumları birbirine tıpaPapandreunun Moskova tıp uyduğunu söylemeye imkân yok. ıiyareti Marksizmin temel ilkesi olan üretim araçlarını kamulaştırma dâvasıSiyasi çevreler, Ynnan ' na bu partiler artık eskisi gibi dört Basbakanı Papandreunun Kişantaşmdaki şoförler arasınelle sardmış göriinmüyorlar. OzelMoskova ziyaretinin büyük da • Kemal Ağabey» dije taıunan likle Batı Avrupada, Ikinci Cihan ihtiraalle gecikecegini ve yaz şoför Kemal Akçayazı, önceki ge Savaşından bu yana sosyalist parortalarından önce yapılma • ce Maslak yolu üzerinde kendi tiler mülkiyet konusunda bir hayli sının beklenmediğini belirt • otomobili olan 56 model Chevrogevşek durumdalar, buna karşılık mektedirler. Ziyaret taritai • le 34DD879 taksi içinde öldürül az gelişmiş ülkelerde bu konu bünin tayini. tamamen Pamüştür. Şakağına tek kurşun sıtün yakıcı gücü ile toplumları kapandrennnn insiyatifine bıkılmak suretiyle hayatına son vesıp kavuruyor. Bunun nedenleri rakılmış görünmektedir. Sağ rilen 40 yaşındaki şoföriin, dışaüzerinde durmak ayrı bir yazı kocı «İmera» gazetesine göre rıda bldürüldüğü ve sonradan ııusu olabilir. Papandreu müstafi Amerikan Bugün burada, kaba çizgileri ile Büyükelçisi Lâbouisse'le yap de olsa komünizmi sosyalizmden atığı son görüşmede Moskoyırt eden başlıca niteüği belirtmevaya gitmiyeceğini söylemiş ye çaüşalım: 1864 yılında Almanvatir. da Sosyal Demokrat Parti kurulduöte yandan Kıbrıs Rum Dışişleri ğu zaman bütün Marksistler bu kuBakanı Kipriyanu, bugun Lefkoşerulun içinde toplanmışlardı. ye gelerek Kostopulos ve PapanLretim araçlarının özel mülkiyetdreu ile görüşmüştur. Kipriyanu, ten çıkarüıp kamuya mal edilmesi Genel Sekreber UThant'ın ısteği üparti programının temel ögelerinden biri idi. Fakat bu nasıl başarızerine 17 martta toplanacak Gülacaktı? ıusa <^uuauUc parti safla ıataKiı. Kısa zamanda p»... Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) venlik Konseyi çalışmalarını 17le rında iki akım belirdi. Bir kısım 1961 yılında yani 27 Mayıs îhtilâ mek üzere New York'a gitmekteüyeler demokratik yollardan halkı linden sonra 6 ay Kara Kuvvetleri dir. Bugun de Londraya uğrıyarak uyararak, seçimlere ve parlâmento Komutanlığı yapan ve 28 haziran Başbakan Wilson ve Ingiliz Milletya gırerek adım adun güçlenmek 1961 de emekliye ayrılan Emekli ler Topluluğu ile llıskiler Bakanı suretiyle amaca varılabileceği tezi Korgeneral Celâl Alkoç dün AJP.' Bottomley ile görusecektir. Guvenni savuııuyorlardı. Bir kısım üjeler ye girmiştir. lik Konseyinin, Kıbns Barış GüZONGLLDAK Ereğlı Koise bu düşuncenin bir hayal olduğuAlkoç. partiye girişi dolayısiyle cunun görev süresınin üç ay daha murlerı Isletmesı'nm Karadon nu, burjuva sınıfmın bir icadı olan verdiği demeçte, A.P. nin «öteden uzatılması teklifini olumlu karşıBolgesi Gehk ocağında çahşan demokratik sistemle kapitalizmin beri 27 Mayısa, ordnya ve Ataförk laması beklenmektedir 1500 işçinin kanunî yollara başhiç bir zaman yıkılamıyacağını söy devrimlerine karşı olarak gösterilvurmadan giriştikleri grev olalü>or, amacı gerçekleştirmenin tek raek istendiğini», «bu yanlış isnadı ' Kipriyanunun hiddeti yı genişlemiş, aynı bolgenin çıkar yolu olarak zor, baskı \e devKaradon ve Kilimli ocakları isrim metodları üzerinde duruyorlar tamamen silmek için» A.P.'ye gir | Bu arada Lefkoşedeki Sov t çileri de «grev yapıyoruz» diye dı. Alman Sosyal Demokratları a diğini soylemiştir. yet Büyükelçisi Yermoşinin, ocaktan çıkmış ve işe devam rasında patlak veren bu hizipleşme Emekli Korgeneral aynca, «HızAdaya avdetinde verdiği deetmek istıyenlere mâni olmaya uzun yülar böylece sürüp gitti. Da met edeceğime inanıyorum, aksini meçte, Kıbrıs halkları deyiçalışmışlardır. ha sonra başka Avrupa memleketle şörürsem çıkarım» demiştir. mini kullanmasımn, Rumlar rinde kurulan sosyalist partiler de arasında yarattığı menfi yan Günde 7500 ton kömür istihbırer birer hep aynı hizipleşmeye kılar devam etmektedir. sali olan Karadon bölgesinde uğradılar. 1917 Rus ihtilâli, şiddet Kipriyanu, dün Atinaya hareke 5.000 kadar işçi çalısmaktadır. taraflılarının bir zaferi sayüdı. Detinden önce bir demeç vererek, bu Polıs, jandarma, Kömür Işletmokratik sosjalizmin Rusyadaki konuda sunları söylemiştir: şampiyonu Kerenski memleketinı mesi yetkilileri ve Sendika yöbırakıp kaçmaya mecbur oldu. 1919 neticilerinin çabaları, henüz « Bn türlü görüşler, zararlı o jılında Moskovada toplanan L'çüncü İ] Sağhk Mudürluğü, kızamıklı lup kabule şayan değildir. Aslında fayda vermemiştir. Enternasyonale demokrasi kuralla çocuk sayısının 172 yi bulduğunu Kıbrısta bir Rum çoğunluğu ile Yetkilileri konuşturmak isterına bağlı sosyalistler katılmadüar. açıklamıstır. ı miyen işçiler, trenle isyerine Bojlelikle hizipler arasındaki ayrılVakalardan 90 ı Tepecik, 23 ü Po |>>« T ü r k azmlığı vardır. Ikı hal gelen dığer işçileri, trenden inııu da kesin olarak resmen tamam lonez, 22 si Orhaıılı. 19 u Esenyurt kın varlığından bahsedenler, tarilanmış oldu. Başta Rusyadaki Sos ve 9 u Kavakh köyünde olup, 13 ü n i mk£r dirmemiş ve ocağa girmelerine edenlerin yolundan yürüjal Demokrat Partisinin Bolşevik Fatih 5 i Sisll ilcelerindedir Di m u s o l m a k t a d l r l a r . , engel olmuşlardır. Bu duruma (aşırı) kanadı olmak üzere sosya ger 2ı vaka ise dağınık olarak çe ^ ^ ^ ^ ^ listlerden kopan bütün aşırılar şitli «emtlerde bulunmaktadır. memleketlerinde komünist partileri Öte yandan ilgililerin açıklahalinde örgütlendiler \e iktidarlara masına göre Sarılık vakaları kıırşı, zaman zaman geçici başarıda son günlerde şehrimizde lar da sağlıyarak, sert mücadelelere 58 i bulmuştur. Bunun 39 u giristiler. Ne tuhaftır ki Almanyada Gaziosmanpaşada. 19 u da muh bir komünist ihtilâlini başarmaya telif semtlerdedir. kalkışan Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht gibi iki Marksisti yakala\ıp öldürenler, gene Marksist olan eski arkadaşlan Sosyal DemokSon Irak ihtilâlini mutaakıp General Kasım taraftan olduğu için ratlardır. { ölüm talebi ile mahkemeye sevki kararlaşan ve uzun süredir aranmakBu geriye bakışın pek kaba tasŞehrimizde bir kaç günden beri. ta olduğu söylenen Izzet Yakubî, Türkiyeye iltica etmiştir. lak \e yetersiz olduğuna şüphe yok bahar güzelliğinde geçen havalar, Irak ordnsunda üsteğmen rütbesiyle görev aldığını söyliyen tzzet tur. Toplumların ekonomik, sosyal yeniden kış günlerımn soğukluğuiakubî, gizli yollarla Türk topraklarına geçtikten sonra tstanbnla gelve siyasal gelişimi elbette çok da na burünmus, bazı yüksek yerlere ha karmaşık ve dağınık olaylar a sulu kar yağmıştır. Önceki gün en mistir. Tepebasında bir otelde kalmakta iken ansızın polise sığınan rasında belli bir yöne doğru, bir yuksek sıcaklık 10 derece iken dür îakubî önceki gece polis nezaretbanesinde hayatına son vermeğe tetakım zikzaklar çizerek ilerlemekte '4 dereceye kadar yukselebilmi?tır sebbüs etmiştir. Şiddetli bir kriz geçiren Yakubî, tlk Yardım Hastanedir. Ama ne kadar kaba taslak ve Meteorolojiden alınan bilgiye gorı sine götürülmüs ve burada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar Siyasi yetersiz de olsa, başımızı şöyle bir bugun ısının daha da duşeceğı. ha polîs muhafazası altına alınmıştır, arkaya çevirdiğimiz zaman görüyo vanın bulutlu geçeceğı bu arada Ajanlar tarafından takip edildıginî ve oteldeki odasınm arandığıNADİR NADİ sulu kar yağışı olacağı tahznin e nı söyliyen Üsteğmen: «Beni tekrar Irak'a gondenneyın, oraya gıdert (ejB beni »lditf«fiejtjtt»» d i (Arkası 6a. 7, Sü. 1 te)ı dılmektedir. arzularuu teyid et Kordiplomalikle BİR ŞOFÖR KENDİ lanıştı OTOMOBİLİNDE ÖLDÜRÜLDÜ Emekli General Celâl Alkoç A.P. ye girdi HABERİMİZ 4. SAYFADADIR Zonguldakta 1500 maden işçisi greve başladı Kızamıklı saytsı 172 yi buldu SULU KAR BEKLENİYOR Iraklı bir ihlilalci Türkiyeye sıgındı ANKABA CHP muhalefet kampanyasına 28 ekiple başlıyacakbr. Istisnasız bütün CHP milletvekilleri ve senatörlerinin bu gezilere katılacağı ve 25 mart 1965 tarihine kadar bütün yurt sathmın tarannut oU cağı bildirilmektedir. Gezilere, gidilecek olan bölgelerin mılletvekili ve senatörlerinden başka, eski Bakanlar, Parti Meclisi üyeleri de katılacaklardır. Bu arada Meclis çalışmalan nın aksatılmaması için gezilerin münavebeü yapılacağı va Ankara, (Cnmhnriyet Bürosa) 1%5 bütçcsinin görüsülmeye Dışısleri Bakanı Hasan Işık'ın dış başlanacağı 25 martta gezilepolitika konusunda önceki gün yaprin bitmiş olacağı öğrenilmij. tığı açıklamalar C H P . çevrelerintir. de olumlu karşılanmıştır. Trakya gezisl Bu konuyla ilgili olarak C.H.P. Bu geziler dışmda, Genel SekreGenel Sekreter Yardımcısı Suphi ter Kemal Satır, ya da Genel SekBaykam şunları söylemiştir : reter Yardımcısı Suphi Baykam baş kanhğında büyük ekiplerle geziler «Dış politikamızda bir deyapılacaktır. Bu gezilerden ilki olan tişiklik olmıyacağı hakkında Trakya gezisi, önümüzdeki cumarta Sayın Dışişlcri Bakanının AYRILDl Guney Avrupa Kuvdemecini memnnniyetle kar vetleri Başkumandanı Oramiral Ja si günü Genel Sekreter Yarduncısı sıladık. CHP'nin türlü güç mes S. Russel, gorevınden ayrılması I Suphi Baykam başkanlığmda başlıya lüklerden geçerek uyguladı . dolayısiyle Ankarada veda ziyaret ' caktır. ! ğı baysiyetli ve şahsiyetli lerinde bulunmuş ve saat 9.00 da Genel Başkan tsmet İnönü'nün bu dıs politikayı yeni iktidann > Cumhurbaşkanı Gürsel tarafından | yakınlarda her hangi bir geziye kada başarıyl» devam ettirme 'kabul olunmuştur. Oramiral, daha ' tılması mümkün görülmemektediı. si samimi dileğimizdir. Ümit sonra Amerikan Yardım Kurulu Ba;ederiı ki, siyaset adamları , kanuu, CENTO Kurmay Başkanını mahalefette de olsalar, bun ziyaretle saat 10.40 da memleketidan böyle sornmioluk duy nuzden ayrılmıştır. gusu içinde olayları değerlendirmeye dikkat edilmesi gerektiğinitaatırdançıkarmı ' yacaklardır. Inanıyornz ki, hangi iktidar gelirut gelsin Tanm Bakanı Turhan Kapanlı t<meiierinl Atatark*fin attıToprak reformuna karjı duraJı dış paiitikaya sadakatle cak hıç bir parti mevcut olmadıbaflı kalacaktır.» ğından bütün mesele, tasannıa bir an önce kanunlaşmasuu sağlamaktır» demiştir. Kapanlı, CHP hükümetinin hazırladığı son tasarmm csas olarak Ankara, (Cumhuriyet Bürosa) ele almdığını, ancak bu tasarmm Devlet Plânlama Teşkilâtınca dün CHP Grupundan gcçmemiş bulun yapılan bir açıklamada Başdamşduğu hususu gözonüne alınarak man Prof. Jan Tinbergen'in kalkınbu Grupun da görüşünün tesbit ma hızı ile ilgili sözlerinin «yanlış edilmesi gerektiğini, bu sebeple Ankara, (Cumhnriyet Bürosa) anlaşıldıgı» bildirilmiştir. •CHP Grupuna basvuracağmı» Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Açıklamada şöyle denilmektedir: sözlerine eklemiştir. Başbakan Yardımcısı Süleyman «Devlet tstatistik Enstitüsünün arabanın on tarafuıa konularak Böylece, tasan üzerinde her Demirel ve Dışişleri Bakanı Hasan kasım ayında yapmıs olduğn geçiOto Sanayi Sitesi yakınlarına gepartinin «prensipte mutabakaIşık dün Hariciye Köskünde yapıtirilip bırakıldığı tahmin olunmak lan bir törenle Ankaradaki yaban ci tahminlere göre 1964 yılında gaytı> sağlandıktan sonra kanuntadır. Zira otomobilin içinde faz risafî millî hasıla sabit fiyatlarla laşmasmda sürati temin için cı misyon şefleriyle tanışmışlardır. la kan olmadığı gibi her hangi yüzde 23 artacaktır. öte yandan seçilecek yolun kararlaştırılbir boğuşma eseri de tesbit oluyine kasım ayı geçici tahminlerine ması yönüne gidilecektir. Tanamamıştır. Resimde, korkunç sarı üzerinde her hangi bir göre 1964 yılında câri fiyatlarla bir cinayete kurban giden Kemal, noktada anlaşmazhk çıkmadıgayrisafî millî hasıla yüzde 5.S arotomobilin içinde gorülmekteğı takdirde, normal komisyon tacaktır. dir. larda tetkiki yerine geçici koDevlet Plânlama Teşkilâtı Başmisyonda görüşülerek Mecli» danışmanı Prof. J. Tinbergen, baumumî heyetine sevki yolun» il ' ' illl 11111IİIİHII sın toplantısında, gerek 1963, gej gidilmesi muhtemel görülmekrekse 1964 yıllarında ulaşılan yuztedir. de 7,5 ve yüzde 4 lük gelişme hızBununla beraber toprak reforlannda hava şartlannın etkisinde mu konusu üzerinde partiler fark Nasıl raparlar, pek bilinmez kalan tanm sektörünün önemli bir lı görüşlere sahip bulnnduğnnama, her yerde mnumiyetle, ev rol oynadığını ifade etmiştir. Prof. I dan CHP tasarısı üzerinde biı velâ devlet adamlan yetişir, bun Tinbergen'e göre her iki yılda da görüş birliği sağlamannt güç olalar sonra işlerin başına geçerler. tanm sektöründeki gelişme hızı cağı anlaşılmaktadır. Dikkat ediyor musunuz, bizde plânda öngörüldüğü gibi yüzde 4 hep tersi oiuyor. Yani evvelâ iş kadar olmuş olsaydı ki bu artış başına geçiliyor, sonradan devlet 1963 te %7,4, 1964 te ise °,'ol.6 kadar adamı olunuyor. olmuştur bu yıllarda gelişme yüzVstüste verilen son beyanatla de 6.2 çevresinde olurdu. Yine pror» bakm, bizim yeni hükümet de fesöre göre bu küçümsenmemesi böyle oldu. gereken bir sonuçtur^ Hükümet değil de, sanki, bir Prof. Tinbergen'ın yanlış anlaşılçeşit «devlet adamı yetistirme se dığı ileri sürülen demecine karşımudahale etmek Istiyen iki müI Ankara (Cumhuriyet Bürosa) mineri.» hendıs ışçıier tarafından dovulhk YTP Genel Başkanı Ekrem Ali , Türkiyeye Yardım Konsorsiyumu İşin aksi tarafı, üstadlar, tam muştur. can, 1964 yılında kalkınma hızının ] Başkanı Von Mongold dun akşam Olayın dığer istıhsal bolgele yetiştikleri sırada da mi'adlan yüzde 3, Başbakan Yardımcısı Sü uçakla Ankaraya gelmiş ve gazedoluyor! rine de sirayetinin önlenmesine D. N. leyman Demirel ise yüzde 3.9 ora ; tecilere «Konsorsiyum yardım stanında olduğunu söylemişlerdi. çahşılmaktadır. ı tüsünün esaslarında bir değişiklik yapılraıyacağım» ancak «ödeme süZonguldak kömür havzasının releri ve diğer bazı şartlarda Türdort bölgesinde, 40.000 işçi çakiye lehine kolaylıklar sağlanabilışmakta ve günde 20 bin tona leceğini» soylemiştir. yakın kömür istihsal edilmekteVon Mongold, yeni hükümet üdir. yeleri ile tanısmak ve son aylardaOlay, Kömür îşletmesinin kuki kalkınma durumumuz konusunruluşundan bu yana ilk defa da bilgi almak üzere geldığini bevuku bulmaktadır. lirttikten sonra sunları söylemişEKt Genel Müdürlüğü ilgilileri tir: olaylar hakkında «ocaklarda bulunan bazı isçıler, liyakat zammının « Anladığımız kadar son aylar zarfında kaydedilen kalkınma mem dağıtım şekline itiraz ettıler. Bir noniyet vericidir. Geride bıraktıtakım isçilerin, sendika dışı tahrikğımız haftalarda Pariste 1965 uylere, kanunsuz grev yoluna gittıkgulama proçramı üzerinde çalışleri anlasılıyor» demıslerdir. malar yaparak bir ölçüye varmıs bulunuyoruz. Türkiyenin sağlayacağı iç finansmanın dışında kalan gerekli yardımları yaparak 1965 yılı ödeme dengesini sağlayacağız. Ankaradaki temaslarımız sırasında bütün bu hususları gözonüne alarak Türkiyenin 1965 yılına ait ihtiyaçlarını kesinlikle anlamış ola cağız.» TINBERGENIN duracak parti yoktur» Kapanlı «Toprak reformuna karşı SÖZLERÎ YANLIŞ Ürgiiplü ve Demirel ANLASILMIS DAKIKA Kemiksiz diller Yon Mongold «Türkiye lehine kolaylıklar sağlanabilir» dedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosa) Anayasa Mahkemesinde, T. Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası üzerine açılan dâvanın görüşmesinde bir karara vanlamamıştır. Türkiye İşçi Partisi tarafmdan adı geçen maddelerin iptali için açılmıs dâvanın görüşmesine Lütfı Akadh'nın başkanlığmda dün Genel Kuruîda devam edilmistir. tki saatten fazla süren müzakerelerden sonra dâvanın başka bir günde .gbrüsülmeainin devamın» karar Anayasa Mahkemesi 141, 142 nin iptali dâvasımn tetkikine başladı Partiler kanunu öncelikle görüşülecek Ankara (Cnmhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dun Meclis Başkanı Sirmen Başkanlığmda Parti Grup Başkanları ve Hükümet temsilcisi olarak İhsan Sabrı Çağlayangıl'in katılması ile bir gündem tesbiti toplantısı yapılmış ve Siyaço, t^fU vurucu * ™ t « » hUcuma O«. Y AZ IS 1Z •ıımıııMılıpı.muM..M...»Mnıınuıııi"Mi""" . lanaralc bir an once biürılmesı kararlaştınlmıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog