Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

HEK TÜRKÜN, HER OKULUN kitapbğında bulunması lâzım gelen muazzam eser: EVLİYA ÇELEBl SEYYflHflTNflMESİ Hazırlıyan: SERVET İSKİT 300 Sahife, Fi: 10. TL. KİTAPÇILARDA ARAYINIZ. KÜLTÜR KİTABEVİ. Ankara Cad. 62. İSTANBUL İlâncılık: 5405 2744 41. yıl sayı 14586 umhuriyet KÜRUCÜSü: nJNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: fctanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 9 7 2 2 42 98 22 42 99 ŞİMDİ TAM ZAMANIDIR nın AVRUPA SEYAHATİ kazanabilirsiniz. Cumhuriyet 2763 Piyangolu Satışlarmft Katılınız. Yüzlerce kıymetli hediye ile Çarşamba 10 Mart 1965 Esasla değil, prensiplerin tatbikalında değişiklik olabilir HASANIŞIK Dl$ POLİTİKAMIZJ AÇIKUDI ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Dışi.şleri Bakanı Hasan Işık, dün basın mensuplan ile yaptığı bir tanışma toplantısında, Amerika'nın Kıbns Politikası hakkında sorulan bir soruya cevapta, «Dostlar arasında hayal kırıklığı olabilir. Türk halkuıda Amerikaya karşı olağanın üstünde bir tepki varsa, bunun sebebini Arnerikalılara karşı Türk halkı tarafından beslenen fazla itimadın so IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHI nucunda aramak gerekir» demıştır Tanışma toplantısında Dışışlerı Bakanı Işık, basın mensuplarının çeşitlı sorularım da cevaplandırmış tır. Bu şcru ve cevaplar şoyledır: IIIIIMIIIIIIIIIIIII AMERİKAN ANLAŞMASI DEĞIŞTIRILECEK dalet Bakanı saym İrfan Soru : Türkıye ile Amerika arasın Baran da CHP li sayın selefi Sırn Atalay gibi, da mevcut gbrev ve yetki anlaşma141 ve 142 nci maddelerin sının değıştırileceğinden söz edılkaldırılmasına pek taraflı görün mektedır. Bu konuda duşüncenız nıuvor. Faşizmi ve koraunizmi ön nedır? lcmek amacı ile T. C. Kanuııuna Cevap : Anlasmalar muayyen deveklenen bu maddelerin luzumuna. reltri kapsarlar. Bunlar, hayatın yeni Bakanınuz. kendiııden oııce normal geVışme seyrine bağlıdırlar. Kclıp goınıiş butün Bakaıılara u>a Bu anla>mu hakkında taraflardan rak inanmaktadır. Bununla bera birinin muka\emeti, diğerinin talcber sa>ın Bakan, bu koşullar altın , bi gibi bir durum yoktur. Bu anda demokratik sosyalizme engel | laşmanııı kaldmlması değil, değişolunamıyacağını soylemekte. sosya j tirilınesi söz konusudur. Aramızda Iİ7nı ile komünizın arasındaki ayrı | ihtilâflı bir durum mevcut değilcalığın kesin olarak belirtilmesini dir. istemektedir. | KIBRIS TURK YUNAN İLİŞKİLEKI Ilkin, faşist İtalyadan alınan, sonSoru: Kıbns meselesinin herşeyraları daha da şiddetlendirilen bir kanunla faşizmin yurdumuzda na den once bir Türk Yunan meselesi olduğunu T.R.T. ye verdiginlz sıl önlenebileceği sorusuna bir an değiııelim. Bu sözleri ile saym Ba demeçte behrtiyorsunuz. Bu konuranın bir çelişmeye girdiği düşünü da bızi aydmlatır nusınız? lehilir. Öyle ya, Mussolininin emri Cevap : Kıbns meselesi, Türk • üzerine o iki tnaddeyi kaleme alan Yunan meselesidir dendiği zaman, Itahaıı cezacıları, elbette faşizmi ; bu noktada bir değişiklik yapıla>asaklamak gibi bir araaç gütnıuş | cak demek değildir. Zurih ve Lojıolamazlardı. Bu akla, mantığa ve | dra andlaşmaları bu meselenin eskilerin deyimi ile Tabia(ı eş Türkiye ile Vunanistan'ı yakından Bonn, Ingillercnin Batı Almanyaya» a>kırı bir davrauış olurdu. ilgilendirdiğini ortaya koymuştur. >ada bulundurduRiı 51.60* kişilik Nitekim İtalyada faşizm yıkılıp da Bu anlasmalar hukukî ve hukuki Ren Ordusunun nıasrafları yüzundemokratik rejinı kurulur kurul muhit içiııde yol gösterirler. Sadeden maruz kaldıjı dövlr nkıatınıaz adı geçen maddeler derhal İtai ce Kıbns adasının mukadderatım nı gidermek için elinden gelen gayyan Ceza Kanunundan çıkarıiıp göstermezler. Bu anlasmalar hangi atılmıştır. zihniyet ve ortam içinde yapılmış reti tarfedeceğinl taahhüt «tmişlir. Batı Almanyanın Ingiltereden jılda Bize kalırsa, gerçek şudur \e sa, bundan sonraki salim yollan da 250 miKon dolarlık ithalât >apçok basittir: Mussoiini İtalyasından bunlar gösterirler. Türk hükümetmayı teklif ettiği »ovlenmektedir. Ceza Kanunumuza aktardığımız o leri hal çaresi konusunda sadece Ingîltere Başbakanının Bonn'da yap hukumler bir rejimin. bir (elsefe Türkiye'ye menfaat sağlama kaygu tığı İki gun süren goriişmeler sonin, belli bir dünya görüşünün de su ile hareket etmemişlerdir. Türk ğil, fakat sadece iktidarda bulunan Yunan ilişkilerinin vikâyesi buna ların savunucusu rolünii oynamış bağhdır. Bugün de hükümetimiz bu lardır. Faşizmin kendine bzgü bir konuya aynı önemi vermekte detoplum anlayışı vardı ve bu anla vam etmektedir. Bugün Türkiye'nin güçlükleri > ış bireylere düşünce özgıırlüğünü kendi elinde olmayan tammıyordu. Mussoiini, İtalyada vardır. Bu güçlüklere rağmen bu ceşitli partiler kurulmasına izin ver konuda devam edeceğiz. mi>ordu. Ekonomik, sosyal ve siyaTtRKİyEYE KIRMIZI IŞIK sal alanlarda kendininküıe aykırı I Soru : Kıbns olaylanna işin, baporıışlpriıı savunulmasını istemiyor | sında kanşmayan fakat bir harb du. Faşizmin felsefesi kiiçük ve or , ihtimalinin belirmesi üzerine ise ta burjuvalara dayanarak İtalyan Jolmson seviyesinde giren Amerikapitalizmini korumak, fırsat bul ! kan hukümeti, Cenevre görüşmeleri dukça İngiltere, Fransa gibi emper ' sırasında, yeşü ışığı yakıp Yunan>alist devletlere gözdağı vererek ı lılann adaya 15 bin askeri sokmaonlarla boy olçüşmek, Allah ne lanna karşılık, sıra Türklere geldi\erdi ise sdmürge ustuııe somürge ği zaman kırmızı ışığı yakmalarına koparmaktı. Hızla artan ntifus ar | ne dersiniz? tışının, işsizliğin, tarımsal yetersiz j Cevap : Türk milleti, Kıbns koAsırlık mefıuşat mağazaları saliğin doğurduğu güclükleri Musso nusunda Amerika nın bııgünkünden hıbi Lazzaro Franco'nun oesedı iini bu >olla. çozebileceğine iııanı değişik bir politika takip etmesini dun öğleden sonra Kınalıada açık>ordu. Palazzo Venezia'nın balko talep eder. Amerikalıların ne dere larmda balıkçılar tarafından bulun nundan ikide bir, halka: Sekiz mil ceye kadar yeşil ya da ne dereceye muştur. Sol kaşının üzerinde hafıf Mirı sıingüm \ar. Ronıa tmparator kadar kırmızı ışık yaktıkları hak bir yara izi bulunan 68 yaşındakı luğuııu ihya edeceğim. Akdeniz bir kında bir şey diyemem. Ancak. A milyoner Lazzaro Franco'nun cesedı İlahan golu (Mare Nostrum) ola merikalıların Türkiyeye karşı yakın Adli tabib tarafından muayene edı! cak. Hepiniz gırtlağmıza kadar ser ve samimi darrandıklarını pek çok dikten sonra otopsi yapılmak üzeu morga kaldırılmıştır. \i'Ie bofulacnksımz» diyordu. ı tecrübeler göstermiştir. AmerikaRu açıdaıı bakıldığı zaman 141 ve ııın Kıbns konusunda bu bölgede Cumhuriyet Caddesi Pangaltı 112 nci maddelerin Mossolini rejinıi barısçı ve müzakere yoluyla yar Palas apartımanı 6 sayılı dairedt icin hicilmiş birer kaftan olduğu dımcı olacağma inanıyorum. Ame oturan Lazzaro Franco evvelkı Caddesindeki masoMenebilir. Bir azmlığın çıkarı ve ı (Arkası 8a. 7, Sü. 6 da) gün İstiklâl ğazasına gelmiş, bazı evrakı ile bir Sezar ozentilisinin hevesi uğrupasaportunu kahveciye verdikten na fakir italyan halkını tehlikeli sonra: «Ben Yalovaya gidiyorum. nıaccralara hazırlayan tutuma karşı ı Saat 17 ye kadar donmezsem bunİt.ıharia dıişünce özgürliiğüne nasıl ları oğlunıa verirsin.» dedikten songoz >umulabilirdi Zaten >alnız Ceza ra mağazadan ayrılmıştır. Saat 17 Kanununun o iki maddesi değil, de babasının dönmediğini gören Lade\letin tüm >apısı totaliter temelzaro Frankonun oğlu durumu malcı üzerine oturtulmuştu. halli karakola bildirmiştir. Bizde ovle nıi >a? Ana>asamızın rııhu da. nıetni de demokratik, lâik İki gündenberi kayıp olarak araıı vc sosyal bir de\letin gerektirdiği makta olan yaşlı milyonerin cesedibiıtün hakları tataııdaşlara eşit olaBirlesmis Milletler (New York) nin Kınalıada acıklaruıda bulunmarnk tammıştır. Halkın mutluluğu (a.a.) Kıbrıstaki durumu ıncele sı ve kaşının üzerinde de bir yarauğvuna Anayasamız de\lete bir takım mek ıçın Genel Sekreter UThanf • nın mevcut olması Cina>et nıasası geçirmiştir reformları başarmak görevini >ükle ın isteği üzerine Güvenlik Konseyi , detektiflerini harekete miştir. Vatandaşlar bu hususta dü 17 martta toplanacaktır. UThant, Yapılan ilk tahkikatta, Lazaro Fraıı şıınduklerini açıkca savunahilecek Güvenlik Konseyine Kıbrısta Bır konun intihar ettiği veya bir kazalcrdir. İktidarları secinı yolu ile de lesmış Milletler kuvvetlerinın uç i ya kurbaıı gitnıiş olması ihtimali üzerinde durulmuştur. ğiştirmek. ayrıcalı preıısipler etrafmda orgiitlenmek buçünkti düzcni ay daha kalmalarını teklıf eden ra ı İtalyan uyruklu olan Lazaro Franporunu da Konseye sunacaktır. ıııizin tartışma kabul etmez nitelikonun son günlerde borçlarından sinirlerinin bozulduğu ve bu seğidir. beple sık, sık deniz havası aldığı ya Gcl gelelim faşist İtalyadan aldıkınları tarafından belirtilmiştir. jmıır o iki madde. jurdunıuzda kuSavcılık, tahkikatı sonuçlandırrulmasım ozlediğimiz ozgürlük hamak için Morg"un vereceği otopsi Aasıııı devamlı olarak kösteklenıekraporunu beklemeye başlamıştır. tcdir. Hele 27 Mayıstan sonra bu hal LAZZARO FRANCO İLE büsbutıın göze batar olmuştur. DeİLGİLİ BİR ROPÖRTAJ nebilir ki 141 ve 142 nci maddeler. 5 İNCİ SAHİFEMİZDE bizde her hangi bir rejimin değil. Ankara, (a.a.) İngiliz İşçî Parsadece iş başındaki iktidarların savutısı milletvekillerinden, Kıbrıs konucusu durumuna düşmiişlerdir. CHP, YTP. CK1VIP. AP MP. ayrı ayrı nusunda tek hal şekji «Enosistır» sivasal kurullar oldukları halde bu fıkrıne sahıp bulunan Noel Baker, partilerden her hangi bir üye, Ada dün gece saat 20.30 da uçakla Atilet Bakanlığına geldi mi 141 ve 142 na'dan İstanbul'a daha sonra da Ankara, (a.a.) Devlet Meteoronin ozune dokunmaktan dikkatle sa Ankara'ya gelmiştir. kmmaktadır. Simdiden haber vere Yesılkoy hava alanı şeref salonun loji İşleri Genel Müdurlüğünden >im, yarın bir Komiıııist Partisi ik da gazetecılerin çesitli sorularım ce verilen bilgiye gbre, dün saat 18 tidara gelecek olsa. bu maddelere vaplandırmaktan kaçınan Noel Ba ılâ 20 sıralarında Ege ve Marmara da>anarak dıişuııce ozgurlüğunii ker, «Ozel bir gezi yapıyorum. İn bölgesinin bazı illerinde depremler giliz Büyükelçisi ve imkân bulur kaydedılmiştir. pck âlâ yasaklayabilir. Çanakkale ve Balıkesir valileri, Sosyalizmle komünizın arasındaki sam Türk hükümet erkânı ile te> Şimdilik her kendileri ile goruşen Anadolu A kcsiıı avıılığın nasıl tammlanabile ma lar yapacağun. ccîini hir başka >azı ile belirrmeye hangi b'r beyanatta hulunamam, jansı muhabinne, alman ilk bilgiburadan doğruca Londra'ja döne Iere göre hasaı buiunmadığuu soyçalışacağız. cegim» demıştır. lemîsleıdir. **Dış yardımın kaynaklan muayyen devletlere bağlı değildir. Konsorsium dışmdanda alınabilir „ Bakanlar Kurulunun kararları açıklandı: Her derde deva Bütçe 25 martta Meclise geliyor Ankara (Cumhurijet Bürosu) Bakanlar Kurulu, evvelki gece altı buçuk saat suren toplantıda A.P. Grup toplantısı aldığı 34 maddelık kararları dun '• bir tebliğ halınde açıklamiştır. Bakanlar Kurulunda müzakere konusu edilen 34 madde şöyle sıralanmaktadır: O 19^ büfçesi 25 mart 1965 tarihine kadar hazırlanmış olacak ve Meclislere sunulacaktır. 0 Muvakkat Bütçe Kanunu uy gulanmasında karşılaşılan bazı tatbıkat guçlükleıini ortadan kaldırmak için deıhal bir kanun tasarısevkedilecektır. 0 Toprak Rcformu Kanun tasarısı üıerindeki çalışmalara başlan mıştır. O 19*5 yılı ihtiyacı bulunan 815 bin ton gübrenin tedariki için gerekli tedbirler derhal alınacaktır. € / Tohumluk ihtiyaçlannı karşılamak için aynlmıs bulunan 20 milyon lira, 4t milyon lira ilâvesiyle 60 milyon liraya çıkarılacak(ANKARA, CUMHURİYET BÜROSU) tır. ÇJ Ege tütün piyasasında, hâlen mahsulün °o&5 ine tekabül eden 110 AP Meclis Grupu dun toplana acele üzerine eğilmesi (ereken ve |. milyon tütün, bugütı saUlmif bulun maktadır. Kapa tütünlerinin alımı rak Avrupa Ortak Pazar Komis hazırlıkUrı yapılması icap eden yonuna gıdecek olan AP millet önemli meselelerle, bütçe ödenek na bu hafta içinde geçilecektir. vekillerini seçmiştir. Bu mılletve lerinde yapılması gerekli değişik%0 Marmara ve Karadeniz tütün likler» Grupa getirilerek Gruptan piyasalarının bir an evvel açılması killeri şunlardır: icin gerekli tedbir alınacaktır. Arif Hikmet Giineri, .Vuri Ba geçirilmesini istemiştir. önergenin hükümete verilmesi kararlaştırılVr Tekstil ve sanayimizin ince yar, Sinan Bosna, lhsan önal. mıstır. 1 yün ihtiyacını karşılamak için yaGrup toplantısında ayrıca llhaBundan sonra «idarei Umumi| pak projesinin tatbikatı ve Merinos mi Ertem bir önerge vermiştir. • çuluğun teşviki dikkatle tâkip olu 1 Ertem önergesinde «Hükümetin, yeyi Vilâyet» Kanununu tâdil eden kanun teklifi Grupta görünacaktır. şulmüştür. Kanun teklifi İl Geı 0 6831 sayılı Orman Kanunu nel Meclislerinin çahşmaları konu ile ilgili tadilâtm süratle ikmali sunda bazı değişiklikler getirmeksuretiyle 198981 aileyi ilgilendiren tedir. ve 130 bin dosyanın neticelenmesini sağlayacak olan tatbikata girişilecektir. © Şeker pancarı müstahsiline ödenmesi gecıkmiş bulunan tediyeleruı biran evvel yapılabilmesi için gereklı tedbirler alınacaktır. 11 1%5 senesi nüfus sayımı ha• nrlıklannın ikmaline titizlikle gay ' ret edilecektir. , 12 Plân tatbikatmda goruien I aksaklıklann giderilmesi için gerek l li tedbirler alınacaktır. Yatırım hiz \ (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Gürsel: Kıbrısia çok kan dökiilebilir ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Onemli işlerin AP Grupundan geçmesi istendi Wilson Alman Birası İçiyor nunda }a>ınlanan Erhard . Wilson ortak bildirisinde ayrıc», NATOnun nukleer bakınıdan yeniden le^kilâtlantırılması meselesinia «çok taraflı esaslara dayanılarak» müzakere edilmesi ve bu arada İngilterenin •Atlantik Nukleer Kuvvrtl» projesinin de incelenmesi hnsnsnnda mutabakata varıldığı ıçıklanmaktadır. Resimde Wilson, Batı Berlinde Alman birası içerken görulmektedir. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, petrol ve demır çelık tesıslerinın I devletleştırilmesı konusunda «Türkiye'de bu işler daha erkcndir» demiş, muteakıben de Kıbrıs konusunda bir soruya «Çok kan dökülev cek gibi görünüyor» cevabını vermiştir. Gürsel, Adalet Bakanının petrol ve demirçelik sanayımin devletleştırilmesi fikri hakkında duşüncesi sorulduğunda şoyle demıştır: «Petrol sanayii ve Ereğli yalnız Amerikalıların elinde değil ki. Bun ları isteyenler var tabii. Benim kanaatirace Türkiye'de hu işler için vakit daha erkendir. Çelik sanayii yurdumuzda daha yeni başladı. Devletleştirme halinde. bir dış yardım temininde çok zorluklara uğranz.» Cumhurbaşkanı muteakıben Kıbn s konusundaki çeşitli sorulara cevap vererek şunlan söylemiştir: «Bütün temennim müslhane bir neticeye varılmasıdır. Çok kan dri| külecek gibi gözüküyor. Bu görü, şümün yanlış olmasını ve gene işin ı sulhen halledilmesini temenni ede| rim. Karşı tarafın biraz makul, biraz insanî düşünmesi lâzımdır. Onı ların düşündüğü gibi, meseleyî o» j lup bittiye getirmek, oradaki Türk Iere büyük fenalıklar yapnıak, im" | halarını düşünmek ve buna bizim | seyircî kalacağımızı farzetmek yanlıstır. Aldandıklannı fecî şekilde I anlayacaklardır.» . Gürselin tavassutu ile ' artistlerin vergilerinde ! % 20 indirim vapıldı Milyoner mefruşalçı lazzaro Franconun cesedi bulundu Intihar mı etti? Atalay: "CHPnin fasarısı aşırı soğa da karşıydı» Akhisar olayının Senatoda görüşülmesi tartışma yarattı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız senatorlerden Nıyazı Ağırnaslı'nın Cumhuriyet Senatosun da gundem dışı bir konusma yapmak istemesi tartışmalara yol aç1 mıştır. Ağırnash konusmasında Akhi, sarda T.t.P. nin düzenlediçi miting | de, konusmacılann taslandığını I Partinin Genel Başkanının «küs' lahça» tartaklandığını söyleraesi KIBRIS A GITTÎLER 14 aydanüzerine A.P. liler mahkemeye inti beri Kıbrısta çalışan Kızılay Haskal etmis bir konunun parlâmen vtanesinin durumu yerinde gdrmek e bugüne kadar Kıbrısa vapılan toda görüsülemiyeceği volunda ' [ 17,5 milj'on liralık çeşitli yardım ikazda bulunmuşlardır. ları sonuçlannı görmek üzere KıBaskan lhsan Hâmit Tığrel de, zılay iki temsilcısini Kıbrısa gonmahkemeye intikal etmis bir ko dermıstir. Resim, Kıbrısa hareket nuda görüşme yapılamıyacağını eden Kızılay Genel Merkez uyesi bildırmiş ve hatibin kürsüyü terk Hayrettın Vardar ile başmüfettiş etmesini istemiştir. Niyazı Gozeoğlunu beraberinde gö A.P. li senatorlenn de aynı şe türdukleri Kıbrıslı Cemal Salihi, kilde itirazları arasında konuşma uçağm merdıveninde gostermekte (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) dir. Güvenlik Konseyi Kıbns durumunu 17 martta inceleyecek "8 yaşındaki mefruşatçı Lazaro Franko Kendilerine buyük vergı borcu çıkarılan Sinema artistleri adına bir heyet dün Meclise gelmiş ve milletvekılleri ile «vergi meselelerini halletmek için» goruşmeler yapmıslardır. Ayhan Işık, Vahi Öz ve İzzet Günay'dan muteşekkil heyet Meclis içındeki memurelerin derhal dikkatlerıni çekmiş ve kendılerinden imza almışlardır. Öğrendiğimize gore, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Sinema sanatçılarının vergı borçları konusunda Maliye Bakanhğı nezdinde yap tığı arabuluculukta olumlu sonug Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) almıştır. Bu konuda sağlanan sonuç şöyEski Adalet Bakanı Sırn Atalay, 4. koalisyonun Adalet Bakanı İrfan | 2£lr' Baran'ın, C.H.P. iktidarı zamanın O Geçmise ait dört yıllık vergi da hazırlanan «Anayasa ve temel borçları götürü usule göre yüzde düzeni koruma» tasarısıyla ilgili 20 oranında bir indirime tâbi tu. sözlerine cevap vermlş ve «141 • (Arkasj Sa. 7, Sii. 2 de) 142. maddeleri bugünkü şekliyle Anayasaya aykın bulanlardan değilim» demiştir. Dün konuştuğumuz Atalay bu konuda şunlan söylemiştir: « Sayın Adalet Bakanının beyanatı, bugünkü sorumlu iktidarın resmî ifadesidir. Şüphe yok ki sorumlu Bakan olarak bu konuda Trakya ve Marmaıa Bolgesı Tumevcut hazırlığa iltifat edip etmetun, Muskırat, Gıda ve Yardımcı mek yetkileri vardır. Toplum için bir tehdıt sa İsçı Sendikası Yonetım Kurulu buyılması gereken aşırı sağ ve gun saat 15 te toplanarak i«çi ucaşırı solun suç unsurlannın retlermin artırılması hususunda iyi ve açıkça tesbiti, tatbikat anlasmaya vanlamamas; dolayısıyçılara belirli suç unsurlan Je İstanbulda bulunan ekmek fabverilmesi ve bunun yanında rikaları ve fırınlarında grev kararı fıkir ve düşünce hürriyetini almıştır. Turkİs 1 ıncı Bolge temmasun bulundurmak, toplu silcisi İsmaıl Topkar'ın bulunduğu lıayatımız için önemli bir toplantıda grevın 19 mart cuma konudur. Bilhassa T.C.K. ' gunu baslaması kararlastırılmıştır. 141 ve 142 nci maddeleri iki ayrı görüş cephesinden şiddet li tartışma konusu olmaktadır. Bu maddelerin fıkir ve düşünce hürriyetini zedeledi^ ğini ve engel teşkil ettiğini Fırın işçileri 19 mart giinü greve başlıyor I (Arkası Sa. 7 Sü. 3 de) Enosis'çi İngiliz jşçi milletvekili Noel Baker geldi Şehir Tiyatroları için Edebî Heyet» kıırulntası kabul edildi Belediye Meclısi, dun geç saatlere kadar suren sert ve münakaşalı müzakereler sonunda, Şehir Tiyatrolarında bir edebî heyet kurulmaşı için bütçeye 1250 lira ücretli 3 | yeni kadronun konulmasını kabul etmiştir. Bu ıiizden CHP iı'pr bütçeye red o\u vernıışlerdır Ed?bi ! heyet üyelerınin seçiliş şeklini tesbit edecek yeni yönetmelik ise Haziran ayında müzakere olunacaktır. Belediye Meclisı üyelerinden 3 ı kişilik bir murakabe heyeti kurulması için bütçeye konan 72 bin lira lık ödenek ise yine AP lilerin teklifi üzerine kaldınlmıştır. Sanat çevrelennm tepkisi yüzun(ArkMi 8». 7, 8ü. 1 de) OÖRÜNÜYOR Devlet Plânlama Dairesi Başmüşariri Profesör Tinbergen, kalkınma hızımızın yüzde 6^ olduçunu sövlüyor. Başbakan Vardınıcısı Süleyman Demirel aynı fikirde değil. Ona çöre kalkınma hızı vüzde 3,9 dur. Y.T.P. Baskanı Ekrem Alican ise, bu iki iddianın da ale\hinde Üstada göre de kalkınma hızı, ne yüzde 6,2 ne de vüzde 3.S. sadece vüzde 3. Bu durumda. üç cami ortasında kalmısa döneıı. Sayın Basbakan. doğru bir rakam alabilmek için. Plânlama Teskilâtına başvurmaya karar vermiş. Hele. bakm. Kalkınma eibi t<»m bir hesap isinde bile pusulayı nasıl şaşırmışız. Doğru rakamı buluncaya kadar, korkarım. denir. bitecek! O. N. Ege ve Marmara bölgesinde deprem T A ZI S I Z NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog