Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

YENİ DERGİ Yöneten: Memet Fuat MART SAYISINDA: EDEBİYAT VE HAKİKAT Prof. Bema Moran'm uzun bir incelemesi. Ayrıca: Akşit Göktürk'ün T.S. Eliot'u anJatan bir yazısı; T. S. Eliot'un «Baudelaire» denemesi; Baudelaire'in 3 uzun jiiri (Çeviren: Said Maden): Demir Özlü'nün <rAkıl Çağı», Doğan Hızlan'ın «Tragedyalar» üzerine eleştirileri; ve Behçet Necatigilin 6, Cema! Süreya'nın 3 yeni şürl. Sayısı 3.5, y ı l l l k »boneri 2 4 lira DE YAYINEVİ, VİLAYET HA.V, Cağaloğlu Cumhuriyet 24M 41. yı! soyı 14577 •••• •••• umhuriyet KÜRüCUSü: rUNÜS Posta Kutusn: îstanbu] No. 248 Telgraf r e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul NADf Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 *B Keşfedenler İ l e Yakındoğu uygarmanla insanîar yeni yşnj keşiflerle dünyamızı genişletti ^••fc^uğurda uğraşmı? ve canldH pertPf nice seyyahlar var. B u n l a n n " •^bîn ve yolculuklan iMfr getirild^Zevk ve bu kitapta bir a merakla okunaca r değerli^BBfctap bu. Variık Yayınlan, 5 UıJrV lığaVrkenJİ unyamızın geri kalan yerleris^JPKı smen bilinmiyordu. Za Pazartesi 1 Mort 1965 ihtilâfı TRT Genel Hükümet TRT Müdürü, ' • * •••• •••• •••• •**• •••• :::: :::: •••• •••• •••• »«•a RadyoÜÜ larda Meclisten naklen yayınjjjj •>•*••• yapılmadığım bildirdi |||j O I U •••• •««• :::: •••• aaaa • ••• • ••a • ••• aaaa •aaa tııı İPROGRAM BUGÜN TARTIŞILIYOR ••»• tRGÜPLÜ VE IŞIK Koalisyon partileri liderleri I rıjiiplii başkanlığında ıliiıı bir lıazırlık toplantısı yaptılar mektubu H:: H:: huzursuzluğa sebep oldu •••* aaaa «MI • ••• *••« aaaa BİBt • •a* •aaa • ••a • •a» • »•« • aaa • a»* «aaa aaa» • ••« aaa» (•ıf aaaa • MI lllf •••a ANKARA, Cumhuriyet Bürosu "EGE TÜTUN BUHRANINÂ LİBERAL POLİTİKA SEBEP OLDU. CHP milletvekilleri İzmirde müstahsil ile görüşmeler yapıyor Izmir Ege ekici tütün piyasasının açılmasindan sonra piyasa yı tâkip etmek üzer» bölgeye gelen Ege illerine mensup 15 CHP milletvekilinden Muammer Erten, Osman Sabri Adal, Şeref Bakşık, Ziya Hanhan ve Mustafa Uyar düzenledikleri basın toplantısında tütün konusundaki başarısızlığa, tâkip edilen liberal politikamn se bep olduğunu bildirmişlerdir. Tütün konusunun politik bir me sele yapılmasını arzu etmediklerini löyliyen eski Sanayi Bakanı Erten, hiç olmazsa bir kısım müstahsilin kurtarılması için en kısa zamanda almması lüzumlu tcdbirleri sıralarken hükümetin çok mü essir müdahaleye girmesini, her derecedeki tütünlerin fiatlarını bil dirmesini, Tekelin «saslı bir des • tekleme mübayaasını gerçekleştirmesini ve 1962 mahsulü yedi milyon kilodan fazla Ege tütünü bu lunmadığını açıklamasını tavsiye etmiştir. ZEKÂİ DORMAN Turizm Bakanı jjjj Millet Meclisinde bugün «yeni jjjj hükümet programı» üzerindeki go •••• ANKARA, Cumhuriyet Bürosu T.R.T. Teşkilâtı ile Hükümet arasındaki anlaşmazhk yeni bir safhaya çirmiştir. Dün kendisi ile konuştuğumuz Turizm ve Tanıtma Bakanı Zekâi Dorman «T. R. T. nin bağımsız olduğunu, kimsenin müdahaleye hakkı olmadıjhnı* bildirmiş bu arada çahşanlara M'rilecek «Tazminatlann durdurulması için» T.R.T. Genel Müdürllüğüne bir yazı gönderdiğini teyit etmiştir. Ijjf rüşmeler başlıyacaktır. Görüşmeler jjjj de CHP adına Genel Başkan İsmet jjjj İnönü tenkidlerde bulunacaktır. jjjj Önceki gece yapılan C.H.P. or•••• •••• tak grupu toplantısında hükümet •••• programı «Samimiyetsiz» bulunmuştu. Bu toplantıda bir konuşma yapan înönü, programı tenkid için hazırlayacağı konuşmayı grupun belirttiği fikirlerden faydalanarak hazırlıyacağını söylemiştir. Bu bakımdan C.H.P. tarafından programa sert tenkidlerin yöneltilmesi :::: beklenilmektedir. jjjl Bölükbaşının tenkidleri :::: • aaa . 01ü sayısımn 400e çıkması muhtemel FİKRET OTYAM bildiriyor TEKMAN Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, beş günden beri devam eden geceli gündüzlü Çalıj malann sonunda Erzurum Tekman yoiunu bugün açmıştır. Dört saat sü ren tehlikeli bir yolculukt&n sonra. Tekmana girdim. Aldığım bilgiya göre, Tekman'da ölü sayısı 28 köyde 170 e yükselmiştir. Sağlık Bakam Faruk Sükan dün beraberinde sağlık ekipleri olduğu halde Tekmana gelmiş ve salgın bölgesi halkına gıda ve yiyecek yar dımı yapılacağını, yarın Ankara'dan 12 kişilüc bir sağlık ekibinin daha geleceğini bildirmiş ve «Bu bölgede 12 bin kişiye yetecek kadar ilâç ve YILMAZ ÇETİNER ŞAM'A DÜ. ONLARIN YAŞADIĞI HA malzeme stoku yapmış bulunuyoruz» demiştir. Tekman'a giderken GİTTl. BURADA MEDRESE YATIN İÇINE GİRDİ VE BU yol üzerindeki köylere uğrayarak KÖŞELERİNDE BÎNBİR MAHHÂDİSE YARATACAK YAZI ilâç bırakan ve bilgi alan Bakan RUMİYET İÇİNDE PERİŞAN ve beraberindekiler gece saat 20.30 TLRK ÇOCUKLARINI GÖR SERİSİNİ HAZIRLADI. da Erzurum'a dönmüşlerdir. Tekman'lılar, dağ köylerinden 15 aydanberi haber alamadıklarını, ölü sayısımn 400 e yaklaşacağını, ilâç ulaştırmasmın süratle yapılmasını istediklerini söylemişlerdir. 1946 da ilçe olan 60 hanelik Tekmanda halk, büyük bir üzüntü içinde. İlçede bir hükümet doktorunun bulunması ve gerekli ilâçlann derhal temini, ölü adedini azaltmış. İlk günler ilâç bulunmaması, yolların kapah olması, büyük bir telâşa sebep otmus. Topçu keşif uçaklaruıın ilâç ve gerekli malzemeyi kasabanın üzerine atması, burada büyük bir şükranla anılıyor. Hükümet doktoru, hastalığm Deniz, Asğı, Tepecik, Şemi köylerine atladığını ve 300 e yakın çocuğun has ta olduğunu söylemiştir. îlâç almaya gelen Gürgür köylüleri, her gün 510 mezar kazdaklarım, köylerinde 80 e yakın çocuğun MEMLEKET HABERLERt SERVİSİ ardı ardına öldüğünü, halkm mezar kazmaktan usandığıru söylemiştir. Tazminatlann ödenmesi Dorman şunları söylemiştir: « Ben hükümet progrsmı okunmazdan önce tazminatlar konusunda tetkiklere baslamıştım, bu konunun Ueride aksaklıklara sebep olabileceği ihtimaline karşı bir de durumun (Yüksek Denetim Kuruluna) sorulmasını, oradan alınacak cevap gelinceye kadsr ödemenin durdurulmasını istedim. Anıa, buna rağmen TKT İdaresi ilerde doğması mııhtemel mesuliyeti tekabbfil ederse, ödemeyi yapabilir.>Yalnız ben değil, TRT den bütün kabine mesuldür.» Turizm ve Tanıtma Bakanı Zekai Dorman T. R.T. nin hükümet programım «canlı yayın» şeklinde vermemesi konusunda ise şu açıklamayı yapmıştır: « TRT bağımsız bir teşekküldür. Özel kanıınla kurulmuştur. îcra, karar ve yönetim b»kımından bağımsızdır. Sadece kendi yönetim kurulunıın karan ile yönetilir. Bakanlıkla malî işler dışmda hiçbir ilişiği yoktur. TRT teş(Arkası S». 7, Sü. 3 te) Öte yandan dördüncii koalisyon hükümetine dört Uyesi ile katılan M.P. Genel Başkanının hükümet programını beğenraediğini resraen bildirmesi, huzursuzluğu biraz daha artırmıştır. Bölükbaşı, hükümet programının Mecliste okunmasından sonra Başbakan Ürgüplü'ye gönderdiği bir mektupta, «programı bfğenmediğini» bildirmiş ve «tenkid edeceğini» açıklamıştır. Böylece, dördüncü koalisyon hükütnetinde üyesi bulunan MP nin uyguBÖLÜKBAŞI lanacak programı tenkid etrnesi suretiyle, hükümet içindeki anlaşmazlıklara bir yenisi daha ekienmektedlr. Dün kendisiyle konuştuğumuz AP kanadı yönetiİZMİR Bir gün önce Tekel cilerinin ifade ettiklerine göre, Bölükbaşı, hükümet eksperi ile ekici arasında geçen programınm hazırlanmasında «şayanı dikkat» ifadeolaydan sonra bölgenin en iyi tüler kullanmıştır. MP Genel Başkanı bir liderin olaytün yetiştiren mıntıkası olarak biları gereği gibi savunması için olup bitenlere öncelinen Gavur köyde Tekel'in alımladen «âgâh» olması gerektiğini, ancak böyle oldüğu n t&mamen durmuştur. takdirde, bühassa grupunda arkadaşlarına karşı o Eksperin buradan ayrılraası ile , olay üzerinde gerekli savunmayı daha kuvvetli ya | CHP nin muhalefet sanarına pabileceğini ifade ederek programa girecek konular geçtikten sonraki ilk kongresi, rakipsiz kalan tüccarlar iyi kalitedün Şişli ilçe gençlik kolu taraiın li tUtünlerüı hepsini kendi fiatlann dan «lider» olarak haberdar edilmesini istemiştir. dan, yani 9 ilâ 4 lira arasında al \ AP yöıeticileri ise, hükümet prog dan düzenlenmiştir. Milletvekili mışlardır. \ ll Idare Kurulu üyeleri ile kalaba ııınııııııı ' " ; tamının hazırlanmasınm teknik bir Ekici, eksperin aynlmasından hk bir dinleyici topluluğunun ilgi konu olduğunu, Bakanlıkiann teksonra Tekel'in buraya bir heyet nik elemanlarından verilen bilgile ile izlediği kongrede konuşan ha göndermesini beklemiştir. Ancak, rin toplanmasmdan sonra, Bakanlar tipler, yeni koalisyon iktidannın beklenen heyet gelmediğinden eki ! Kurulunun programa son şeklini ver <CHP nin beğenmedikleri prensip cilerdeki sabırsızlık son haddini j mesi gerektiğini, ancak bundan son ılerini paylaştıklarını» söylemişler buhnuştur. Tütüncüler, Bulgurcaya radır ki, üzerinde tartışma açılabile : dir. Bu arada kocuşan ll Idare Ku yarın da heyet gönderilmediği takceğini i/ade etmişlerdir. Bu ifadeyi rulu üyesi Orhan Birgit de «Plân dirde temin ettikleri 10 kamyon ve j ....... I benimsemiyen Bölükbaşı: 5 otobüsle İzmire gelip vilâyet ö j .VNTKARA Aukarada program oylaması. günun konusu. Bolukoaşımn ; ^ M a < i e m y b e n ijderim, her şey h kalkınmayı, sosyal adaleti iste nünde bir gösteri yapacakalarını | miyenler bir araya gelmişler, kensertleşme egilimi gostermesi, bir kısıra milletvekillerinin Bakanlık . ^^ jjnceden malumatım olması gedi programları dışmda bir proto ve Tekel Alun Heyeti Başkanının dağıtıroı dolayısiyle küskünleşnıesi ve azınlıkta da olsa, AP ıçmde : r e k i r , şgkünae dixenmiş ve programı istifasuu isteyeceklerinl söylemişbir muhalif grupun faaliyete gecmesi güven oyu için tehlıkelı go ; kenfc açısmdan tenkid edeceğini kolü kabullenmişlerdir» demiş ve lerdir. AP hükümetinin iş başında bulun rülüyor. Bu arada hattâ, sürpriz bekleyenJere de rastlanıyor. ; Başbakana bUdirmiştir. Oysa kıpırdanmaların başlamasına, onbe? gün önceki tesanüt ha ; Anayasaya göre, görüşmeler bit t duğunu belirterek, şimdiden t a " vasının dağılır gibi görünmesine rağnıen. biikümetin Meclisten gü = tikten tam bir gün geçtikten sonra rafsız memurlara baskı yapıldığıven oyu alması normaldir. Anormal olan kırmızı oyların beyaz : güven oylaması yapılacaktır. Sena nı, tütüne «pırasa» ıiatının veril • oylardan fazla çıkmasıdır. = todaki görüşmelere ise salı günü (ya diğini ileri sürmüştür. Anavasava göre. veni kurulan hukümete güven için. 22S oya ihtiyaç : rın) başlanacaktır Ancak Şenatoda yok. BÜHede olduğu gibi. bir fazla oyla Meclis güvensizliğini gös ; güven oyu bahıs konusu degUdır. terebilir. Şu var ki, sandalye sayılarına bakmca böyle bir netice : nin sürprizden de ötede ve pek hayali olduğu anlaşılıyor. : Hükümeti 191 CHP nin bugün Mecliste .. sandalyesi var. Diyelün ki, milletvekil = Hüküme teşkil eden siyasl parM o liderleri dün saat 16 da Ürlerinin hastası. ameliyatlısı dahil. hepsi oya kaöldı. Meclis Baş : tilerin lid< LYSI, KIBRIS, <AP) kanı oy veremiyeceğine göre demek ki sayı 19« dır. Hükümetin du : güplü'nün başkanlığında bir toplan Kıbrıs Rum yeraltı teşkilâtı EOKA ^ yapmışlardır. şürülmesi olayında çoğunlukla kırmızı, hattâ çekimser oya giden : tl j'apmışl 29 bağımsızdan şinıdilfk 1» u muhalefetle birlesmiş görünüyorlar. : Toplantıya AP adına Süleyman nin sabık lideri ve Kıbrıs silâhlı Şu hale göre, CHP nin ve bağımsızların kırmızı oy sayısı 200 ü ; Demirel, CKMP adma Ahmet Oğuz, kuvvetleri kumandanı General Gri ancak bulabilecektir. E MP adına Osman Bölükbaşı, YTP vas burada «Kıbns meslesi için ka . „ Iı2. , . T D •> CKMP 19 ve W 13 olmaK = adına da Ekrem Alican katılmışlar bul edilebilecek yegâne hal çaresi ,, \TP 22, ruMp iq v«. MP n olmak . > • Iktidar ortaklığma «elinte: AP nîn Enosis» olduğunu söylemiştir. SAM MEDRESELERİNDE 500 TÜRK ÇOCUĞU BUGÜN 4 ÜNCÜ SAYFAMIZDA Tekel bir bö Tarafsız memurlara alımını durdurdu baskı yapıldığı ileri süriildü unun OYLÂMAYA DOĞRU Bir otob ÜÎS dewrildi öltt var üderler toplantısı Grivas Enosisten bahsederken agladı ^•••••••••••••••••••••ııııı Grivas bu demecini Gregory Af xentiou'nun hâtırası için yapılan törende, binlerce insanın hazır bulunduğu bir toplantıda yapmıştır. Bu hissî konuşmasında Grivas ağlamış ve kendisini dinliyenlere kısık bir sesle hitap etmiştir. Afxentiou, EOKA'nın 195559 kurtuluş Carlrı Cnuliiunr İngiliz Milletler Camiası «ynı. otomob.ne^BsbakMhkf» ay mücadelesinde EOKA'nın ikinci ku OdlKI OOyiUylir Münasebetler Bakaru Arthur ~ •• . .. , A : tU, mandanlığını yapmış ve bundan se rılmıslardır Toplantı hakkmda A kiz sene evvel İngilizlerle yapılan Bottomley Güney Rodezyada bir inceleme gezisine çıkmış bulunAvusturja Anayasası gereğince, 'oan ve Oguzun .Normal b.r top bir çarpışmada öldürülmüştur. seçilinceye maktadır. Resimde İngiliz Bakanı Highfielo şehrini ziyareti sırasında Sezgin Camaçıkan adında bir ço yeni bir Reisicumhur lantısunları söylemiştir görevini cuk, babasının sarhoşluğuna daya I kadar Devlet Başkanhğı bas, demelerıne mukabıl. Bolukyerli çocuklar ile birlikte şarkı söylerken görülüyor. * baş, r ^ l l söylemiştir: şunlan ^ P r t dernamadığı için, Balıkesirden şehri ; Başbakan Josef Klaus yürütecektir i ' Yeni bir Reisicumhurun seçimiBaşbakanın görmize kaçmıştır. ten fazla oy sağlamasm, normal kabul etmek gerekir. Yaln«, hu ; • nin ne zaman yapılacağmı kabine jştır^ kümetin geleccğini tahmin bakım.ndan üzerinde durulacak meşe : Balıkçıların yanında 3 ay çömez j kararlaştıracaktır. Bu arada j Bölükbaşı vne gijrüşüll verilecek güven oyları ile kırmızı oy arasındaki farkın azalıp : i l k oylar. kırmız. farkm azal.p le, ( a t i W r m r n »ri»«Y«lil lik yapan ve dondurucu soğuğa azalmamas.d.r. Hükümet, 28 oy fark, ile düşürülmüstü. Eğer bu : dugu yolundakı bir soruv, d . .Y.rağmen, sahildeki kayıklarda uAtina, (».a.) Birlesmiş Milletfark. muhalefet lehine azalır da 152« ye düşerse, Urgüplü hükü : ™ u yuyan 13 yaşındaki çocuk. dün metinin geleceğiııden endişe etmek yaniış olmaz. Hele bu azalma : ler Kıbrıs arabulucusu Galo Plaza bir ihtilâf var mı? kendisini bulan pn!ıslr° «Reni sadece oylamaya katılmamaktan değil de bağımsızların büyük ol ; Sermayeniz her halde i Atinadan Londraya hareket etmişn'olnr göndermeyin1... Bir daha o Çeşitli ihraç mallarımız için dı^ çüde muhalefete kaymasuıdan, ya da dört parti milletvekillerın ; sorusuna ise tukendı.. jeklind» cevap vermiş 'tir. Muhalefet Lideri Kannelopulos, verdiği deraeçte eve dönmek istemiyorum!...» de piyasalardan devamlı olarak istek den birkaçımn ileri gelirse yeni rağmen çekimser, hattâ kumız^ «y ; Kıbns Türk lideri Fazıl Küçük' vermelerinden grup karanna bir buhrana yakınlaşmış nazariyle ; Başbakanm iktidardan uzaklaştırılmasuu istedi miştir. mektupları gelmekte ve bu istekToplantıdan sonra AP Genel Baş ' ün de, Makarios'un da prensip itibakılabilir. ; kanı Süleyman Demirel «Toplantl ler ihracatçılanmıza duyurulmakTİNA, (özel muhabirimiz bildiriyor) Ana muhalefet partisi öte yandan, havaların ısınmaya tadır. bariyîe ikili görüşmelere karşı olGöriişmelerin sonunda ortaya cıkacak sayılar, muhalefetin izleyeeeği ; normaldir. Sık sık bu şekilde top(ERK) lideri Kaneüopulos, «Buçünkii Başbakan iktidardan nzak başlaması ile, taşradan macera düşmadıklarım söyliyen Plaza, Türk politikayı tâyin bakımından da önemlıdır. Zıra, muhalefet, farn ; | a n h ı a r olaeaktır. demiş, Başbakan j Son hafta içinde Federal Alman ş ş liderinin müzakere için bazı ön laşmazsa Yunanislanı ciddi, belki de kanlı olayların beklediğini» söyazahrsa başka. aksine çoğalırsa her halde daha başka bir totmııa : Italya, Amerika, Finü r g ü p l ü i s ef u n ı a n s öy. emiştir. Kanellnpulo?. Kıralla yaptıfı görüşmeden sonra verdiği bu künü çocukların evlerini terkede j| ya, tspanya, Avustralyada hu'nnan : şartlar ileri sürdüğünü bildirmiş gitmek istiyecekti'. î lemiîtir: rek tstanbula kaçmaları beklen • lândiya ve ^yanatında yetkılilerın de dikkatir.i çckerek ikazda bulunmuştur. ve • Tarın müzakereler var. Bu cKanaatimce iki toplum arasın muhtelif firmalardan lstınbul TiEcvet GÜRESİN z nun İçin topluuük. Hasblbal ettik, da karçıhklı görüşmeler faydalı ve Bilindiği gibi hükümetce ER£ iktidarı zaman'ntla ve özellikle 1961 mekte ve bu durum, şimdiden il .caret Odasma yeniden iş tekliflej oUcaktıx> demi|Uz, t (Arkaaı Ss. 7, Sü. 3 te) gilileri düçündürmektedir. • ri gelmistir ıııııııııııııııııııııııııııınınıııunııııııııım«ım>" vekilleri Mcclise gelseler aradaki fark 36 olacaktır. Şımdı, Parla ; mento havasmdaki değişikliğin. özellikle koalisyon partileri mıl : letvekillerinden bazılarını oya katılmaraak gibi bir gosteriye su : rükleyip sürükleyemiyeceği ihtimalini düsünelim. Mazeretsız ya ; da mazeretli katılmayacaklarııı sayısı en az 37 milletvekilini bul : malı. muhalefet ise. oya tam kadro, yâııi 240 milletvekili ile katıl = tek ov faıkı ile hukümete güvensizlik verilebılsin. Oysa, : kanadlannda k.p.rdanma.ara rağme.. 37 «.ı ..>. Meclise . koalisvon kanadlarnıda Kipıraanmaıara rağmen J4 kişiyi . ™ » ™ = 5 setirmivecek ölcüde bir huzursuzluk henüz mevcut değildir. Ak : s,ne Trtakhğa bağl, milletvekillerini İnönü hükümetini düsürür : ken tereddüde »vkeden «m Bu Uakm ka"n bü^ce oylamasında se = kalkm sorumluluklar. tehlike ihtimalleri gibi 225 bepler ortadan kalkmıştır. Bu bakınıdan bütce oylamasında 225 = ta™m^ bilaı. dörtprti orl.kl.iuun bu defa da »«h.Iefet : tıda bugün Millet Meclisinde baslanacak olan hükümet programı gö rüşmelerinde koalisyonu teşkil eden siyasi partiler gruplannın davranışlarının şekli tesbit edilmiştir. Toplantı saat 18.40 da sona ermiş ve Ahmet Oğuz ile Ekrem Alican mekte olan şoför Hü&eyin Kılıç i* daresindeki yolcu otobüsü, Ovalı dağına çıkarken, frenlerinin patla ması neticesi derin bir uçuruma yuvarlanmıştır. Otobüste bulunan 26 yolcudan 15 i derhal ölmüş, 11 i Viyana, (aa.) Birkaç haftadaa de koma halinde Sağlık Merkezine kaldmlarak tedavi altıns alın beri şiddetli bir gripten rahatsız olan ve karaciğer kanaması yüzünmıştır. den dün durumu ansızın ağırlaşan Olenlerden sekizinin hüviyetleri Avusturya Cumhurbaşkanı Adolf tesbit edilmiştir. Bunlar: Mehraet • Schaerf hayata gözlerüıi yummuşGöner, Saim Motlu, Abdullab î o r tur. gancı, Bâki Altay, Şemsettin GürGeneral Tehodor Koerner'den büz, Hüseyin Demirci, Zülküf Ars sonra 1957 de Cumhurbaşkanlığına • an ve Kadir Güvendir. seçüen Adolf Schaerf, 1963 de 6 Kaza ile ilgili tahkikata önemle yıllık bir devre için yeniden Devlet devam olunmaktadır. Başkanlığma getirilmişti. i Adolf Schaerf, İkinci Dünya savaşından sonraki bütün koalisyon hükümetlerinde görev almış ve 1945 te Renner hükümetinde Dışişleri , BakanJığı, daha sonra da Figl ve i Raab hükümetlerinde Başbakan | yardımclığı görevlerinde bulunmuş Şemdinli Yüksekovaya gel AVUSf 111173 Cumhurbaşkanı Schaerf öldü Sarhoş baba yüzünden evini terketti Ikili görüşmelere Plaza taraflar YUNANİSTAN'DA "KANLI OLAYLÂR,, BEKLENİYOR A İhraç mallarımıza talep artıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog