Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR En Büyük Yaıarların En Güzel Eserleri 'n * romanı Z« yeni bası SABAH YILDIZI Yazann en dramatik romanı! BİR AŞK UĞRUNA • Yüce bir sevgınm acı maceralan! Çnfrenı V. CULTEKİN Yaldızb kabartma bez ciltli beş renk ofset ceket kapb 12,5 L. umhuriyet 42. yıl soyı 14857 KURTICÜSU: TUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 «2 96 22 42 9 7 22 42 98 22 42 99 /ı i Şjjfo Akar ve NOBELVdebiyat öDurgun Dqru tssız Don, Ağır Ağır <Akar ^n. ci adı Ue tından yayınîâBjdı. Rusca olarak çeviren^EKTAŞ Perşembe 9 Aralık 1965 Bütün AĞAOĞLÜ 37/7 (Vilâyet karşısr>vİstanbuJ GUIek Köln olayını Heclise gelirdi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) | J illet Meclisinde dün gündem •^ dışı bir konuşma yapan Atlana Milletvekili Kasun Gülek (CHP), gazetemizin Almanyadaki Türk işçilerinin gördükleri muamele ile ilgili yayınına değinmiştir. Gülek, özetle çunları söylemiştir : • İddia edildiğine göre, bir Türk hapishanede öldürülmüş, bir başka Türk ise 11 aydır mahkeme karşısına çıkmak için hapishanede beklemektedir. Bunlar korknnç iddialardır. Doğrn ise huknk knrallanna ve Insan Haklan Beyannamesine aykın davranışlardır. Almanya ile Türkiye dost iki ülkedir. Bn gibi hâdiselerin olması karşısında hükfimetin dikkatini çekmek için huzurunuzds bn konnşmayı yaptım.» «TEK BİR KURUŞUN, TEK BİR DOLARIN TASARRUFUNA İHTİYACIMIZ VARDIR» İNÖNÜNÜN, AHMET ÜSTÜNE SİNİRLENMESİ f~ OLAYI DÜN CHP GRUPUNDA TARTIŞILDI DEMİREL D1Ş GEZİLERİN AZALT1LMAS1N1İSTEDİ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, Bakanhklardan ve ilgili dairelerden bir genelge ile, «Dış gezi harcamalanmn asgari hadde indirilmesini» istemiştir. Demirel imzalı genelgede özetle şöyle denilmektedir: «Döviz harcamalannda azamî tasarrufun sağlanabilmesi için her türlü dış gezilerin, milletterarası ilişkiler bakımından zorunlu ve gerekli durumlara inhisar ettirilerek, dar bir ölçüde tutulması, zorunlu temsil ve araştırma gibi görevle yurt dışına gönderilecek olanlann sayısının mümkün olduğu oranda azaltılması ve bu gibi gezilere hangi amaçla gidildiği nin toplantı tarihleri dikkate abnarak Başbakanhğa daha önce bildirilmesi gerçkmektedir.» CHP ha&erleım basına sızmasmdan yine şihâgetfi ANKARA | (Cumhuriyet Bürosu) Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. Ortak Grupunda dün, Ankara milletvekili Ahmet Ostün konuşurken Genel Başkan tnönü'nün toplantıyı terketmesi olayımn nasıl basına sızdığı konusu tartışılmıştır. Dünkü toplantıya Genel Başkan Inönü katılmamıştır. Toplantıda ilk önce Grup ¥8netim Kurulnnda açık bulunan iki üyelik için secim vapılmış. Ve bu üyeliklere Orhan Birgit ile Şeref Bakşık seçilmişlerdir. Aynca. toplantıda. Avrupa Konseyi Oanışma Meclisme Hüsnü Özkan ile Metin Crâreli, Avrupa Parlâmentosu Karma Komisyonuna Bülent Ecevit. Salâbattin Kılıç, İbrahim öktem ve Muallâ Akarca seçilmişlerdir. İsmet İnönü ve CHP liler önceki günkü hâdiseli grup toplantısında Tiyatroolayınıntepkilerigenışliyor Şahıslar için Sessiz yürüyüş yapan 25 talebe Adalete verildi Üniversiteye giremiyen Hse mezunlanndan 25 genç dün saat 14 te Üniversite bahçesinden Taksime kadar sessiz yürüyüş yapmak üzere çıkarlarken Gösteri ve Yürüyüş Kanununa aykırı harekette bulunduklan iddiasıyla Emniyet kuvvetleri tarafın d?n yakalanarak Adalete teslim edilmişlerdir. Bu arada gençlerin ellertnde taşıdıkları üzerinde «flim Sldü» yazılı tabut ve pankartlar da top lantnıştır. Yakalanarak Savcılığa verilen gençlerin isimleri şunlardır: îbrahim Çankaya. Mehmet Kubilây, Salih Yalkm, Şükrü Selman, Necmettin Batmaz, Engin özakçaran, Cengiz özer, Arif Uçuk, Eefik Demirei, öcal Berk, Yılmaz Aksur, Cengiz Ceylân, Şefik Dikmen, Hayati Birden, Yaçar Cihan, Mehmet Çetin, Zafer Ütigen, Ismet Şengül, Ahmet Sıper, Cemil Erdoğan, Hayrettin Guray, Kaya Özer. Feyyaz önal, Muharrem Karsantiözü ve Akif Yurttaş. Savcı 25 öğrencinin ifadelerini a'.mıs ve haklarında iddianamesini hazırlamıştır. Öğrenciler bugün yargılanacaklardır. öte yandan, dün gazetecilerle ay nı konuda konuşan Başbakan De mirel, genelgenin, yalruzca Devlet kuruluşlarını kapsadığını, şahıslar adına gldenlerin dövizlerinde bir tasarrufa gidilmenin şimdilık düşünulmediğini belirterek, «İç ve dış harcamalarda bir kuruşun, tek bir doların tasarrufuna ihtiyacımız vardır. Bizim hüku met felsefemiz budur» demiştir. Muhsin Ertuğrul hakkında tahkikat • stanbul Belediyesinin evvelki I gece Zeytinburnu Tiyatrosunda «Çil Horoz» temsilini, bu eserde başrolü oynayan Aylâ Algan'ın daha önce disiplin cezasına çarptınlmış olması sebebiyle, oynatmamasmm tepkileri genişlemektedir. Bu olay, bir süreden be ri yarışma alâmeti gösteren Muhsin Ertuğrul ile Belediye arasında bulunan anlaşmazlık meselesini de tekrar alevlendirmiş bulunmaktadır. Zeytinburnu Tiyatrosu perdesiuin açılmamasun yol açan olaylar şu şekilde gelişmistir: Ronsorsiyum Heyeti dün Paris'e gitti Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıyenın ekonomık üuru • munu ınc^lıyen ıktı«at ve kal kınma komitesinin pazartesi günü, Türkiye'ye yardım konsorsiyumunun da 1966 ihtiyacımızla ilgili olarak çarşamba günü Pariste yapacakları toplantılara katılmaK uzere bir heyetimiz dün hareket etmiştir. Tolerans r*undan sonra genel görüşmeye devam edıleceğı yerde gün dem dışı konuşmalar vapılarak tnönli'nün bır önceki günku toplantıda Ankara milletvekili Ahmet Ustün'un bazı sözlen üzerine toplantıyı terketmesi olayı üzerinde durulmuştur. Bu konuda bir konuşma vapan Ruhı Sover «Genel Başkanımız toleransı Ue tanınmış büyük bir devlet adamıdır» demiştir. Gruptan akseden konuşmalar Başbakan Demirel, aynca, Grup toplantısından sonra yayımlanan resmi tebliğin dışında, basma akseden haberlere de değinerek, «Grup tebliği dışında hiç bir şey beni ilzam etmez» şeklinde konuşmuştur. KÖLNDE ÇILDIRT1LAN TÜRK: BAHRİ YILMAZ Silvan olayı sanıkları dün tahliye edildi SİLVAN Bir hafta önce sav cı Hilmi Eminoğlu ile kaymakam Mithat Çekin aleyhine yapılan pro testo vürüyuşunde elebaşı durumunda oldukları'tesblt edilen ve bu yüzden yapılan tahkikat sonunda tevkiî edilen 19 kişi hakkın da dün tahliye karan verümiştir. Mevkuflann müdafaasmı uzerleri ne alan Diyarbakır Barosuna kayıtlı 15 avukatm iki gün önce Diyarbakır Ağır Ceza Reisliğine yap tıklan tahliye isteği incelenmiş ve dün saat 16.30 da tahliye kararı çıkarılmıştır. Arka niyet yok I* ir konuşma yapan Ankara ^ milletvekili Ahmet Ustün, «Ahmet Üstün'ün İsmet Paşayı ne kadar çok sevdiğini birincı r p >recedeki vetkililerimiz de bilirler. Hiç bir arka niveti olmıyan bir insanım» demiştir. Genel Sekreter Keraal Satır da bir konuşma yapmış, haberlerın basına yanlış intikal ettiğinı ilerı sürmüş, ve tnönü'nün sadece «Ben gidiyorum» deyıp çıktığını bildirmiştir. önceki gün kü toplantıya başkanlık eden Perit Melen. Ahmet Üstün'ün Genel Başkanm şahsmı bahis knnusu etmediğini söylemiş, ancak tnönü'nün, Ahmet Üstün'ün konuşması sırasında yennden ayrıldığım işaret etmiştir. Grup Başkanvekili Feyzıoğlu, haberlerin nasıl olup da grup dışma sızdığı konusunda bir konuşma yapmış ve bu konuda Yönetim Kurulunun inceleme vapacağını bildirmiştir. MESELENİN İCYÜZÜ Dünkü Grupta, Ahmet Üstün'ün konuşmasının ve tnönü'nün (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) "Tehlikeli,, bir Türk Köln sokaklarında.. YILMAZ ÇETINER günlerde Koln sokaklarında «tehlikeli Ş uAlman tımarhanelerınden birinin verdiğı bir adam» dolaşıyor!.. rapora göre, bir anda 30liralık yötTüklar 100 liraya çıkarıldı İzin ve A. Algan Antakya (Güney İllerl Bürosu) 1 Genel Meclisi toplantısında 1 yapılan bir teklif üzerine Meclis üyelerine verilen 30 liralık yolluk 100 liraya çıkarılmıştır. Bu kararın itüiakla alınmasından sonra üyeler, bu artışın kanunî olduğunu ve sırf kanuna ay kırı harekette bulunmamak amaciyle zam yaptıklannı belirtmişlerdir. | J ir süre önce aktris Aylâ Algan ^ b i r izin istemiştir. Bu esnada oynanmakta olan «Bakhalar» piyesinin bir aktrisi hastalanmış ve düblörü bulunan Aylâ Algan aranıp bulunamamıştır. Bunun üzerine Aylâ Algan Tiyatro Haysiyet Divanı tarafından Dört gün evde arandığı halde bulunamadığı» gerekçesiyle «iki ay tiyatrodan uzak (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Silvan olayları Meclise aksetti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) SUvan'da halkın Kaymakam ve Savcı aleyhine yaptıfcı gösterl ve bunun sonundakl tutuklanmalarls llglll olarak TİP Diyarbakır mlllet. veklll Tank Zlya Eklncl, Adalet ve Içlşlerl Bakanlarının cetaplandırması lsteğiyle Mlllet Mecllsl Başkan lığına bir soru önergesl vermlştlr. Önergede, Silvan Kaymakamı Mlthat Çekin İle Silvan Savcısı Bllml Emlnoğlu'nun AP tlçe Başkanınm dlrektlflerlne uyup uymadıkları, U > çeye tahsls edilen tohumluk buğdayın gerçek lstlhkak sahlbt klmselere verlllp verllmedltl sorulmaktadır. her suçu işliyebilecek bır hasta adam bu!.. Zaman zaman başını elleri arasına ahyor, saçlannı kopartırcasına çekıyor ve sonra duvarlara kendini çarpıp duruyor... Bır eli yarah.. Gazlı bezle sarılmıs . Ama, nerede nasıl olmuş da o el kesümıs, hatırlıyamıyor zavallı genç .. Alnının tam ortasında bizim bir gümüş lira büyüklüğünde; kırmızı, taze yanık izi var... Bu kadar biçimli yuvarlak yanığın ne olduğunu soranlara, hasta genç hıçkırarak cevap veriyor : « Benim natnus lekem o» diye... Tiyatrolarımızda büyük bir huzarsuzluk var. Devlet Tiyatrosu Genel Müdür'e karşı ayaklandı, bir kısım sanatkârlar grev tarafHer gün yüzlerce zabıta vakalan oldular, Genel Müdür ve etrafındakiler onların karşısına geçsının cereyan ettiği Almanyanın tiler, velhasıl Ankara'da bir keşmekestir gidiyor Istanbuldaki huTeksas'ı denilen Köln kaldırımzursuzluğun da Ankara'dan aşağı kaldığı söylenemez. Bir yanda larında kaderine terkedümiş, aç, «Eşeğin Gölgesi» afişten indirildi, neyseki arkadan hâkimin kararı sefıl dolaşan bu «tehlikeli adam» acaba kimdir diye merak ediyetiştiği için oynanmasına izin verildi. öte yanda Şehir Tiyatroları yorsunuz değil mi? aylardanberi Belediye Meclisiyle çekişme halinde.. îeni yönetmeligin kabnlü şeklinde, fakat aslında Muhsin Ertuğrul'a karsı başlaYarın, öbürgün herhangi bir yan «tstemezük» gösterisi, sanatkârları ikiye ayırmış. Bir taraf suç işler veya bir kriz anında üç öteki tarafa küskün; istifa etmeler, Haysiyet Divanlanna verilmebeş kişiyi öldürürse Alman galer, baskılar, v.b.. zetelerinde büyük manşetlerle azılı bir cani olarak ismini ve Sanatkâr Ayla Algan'a verilen ceza ve bn cezamn sonuçları ise fotoğrafını göreceğiniz bu genci huzursuzluŞu büsbütün artırdı ve Istanbulda ilk defa Belediye, bir önceden tanıtayım sizlere... tiyatronun kapısım önceki gece hemşehrilerine kapadı. Olay şöyle : îstanbulun, Feriköy semtinden 1940 doğumlu Bahri Yılmaz!» Haysiyet Divanı 20 gün kadar önce Ayla Algan'a 2 ay görevden nzaklaştırma cezası veriyor. Algan'ın sııçln olup olmadığını, DivaBahri Yılmazla nın haklı karar verip vermediğini bnrada tartışacak değiliz. Şu var ki, Ayla Algan suçlu da olsa, bn, Belediyenin bir tiyatrosunda neler konuştum?... perdelerin kapanması sonucnnn doğurmamalıdır. Ve dünyanın hiç• I zun boylu, siyah saçlı ve bir ülkesinde de doğurmaz. önce sormak gerek ilgililere: Mademki ^ ^ hastalanmadan önce vücutiki ay uzaklaştırmanm karsılığı olan maaş kesme cezası, yani Muhça daha dinç, daha yakışıklı olsin Ertuğrul'un mektubnnda da söylediği gibi, cezamn maddi oladuğu her hahnden anlaşılan Bahrak infazı mümkün iken ve%sanatkâr, ben para almadan da sahneye ri Yılmaz'la saatlerce konuştum.. çıkabilirim, dediğine göre, işi inada bindirmek ve tiyatronun kaBırçok kimseden onun hakkınpanmasına kadar gitmek neden?.. Başrejisör sahneye bir oyun koda malumat topladım.. Uzun süyuyor. Bu oyunda Algan'ın rolü hem önemli, hem de dnblörü yok. ren dertleşmemız sırasında hâtıO sırada Haysiyet Divanı kararmı veriyor. Oysa provalar bitmis. ralar zinciri sık sık kopuyordu.. oynn hazırlanmış, afısler bastınlmış; Muhsin Ertuğrnl rica ediyor Sonra onları biribirine eklemeBelediyeden: Cezamn, nzaklaştırma şeklinde tecelli eden mânevi ye çahşıyorduk... Kendisini tanıkısmı ertelensin ve böylecc perdenin açılraası mümkün olabilsin. yanlann da verdikleri bilgiyi Belediye bnnu kabnl etmiyor ve gişeleri kapayıp tiyatronun tatiliilâve edınce ortaya acı, hem de ne gidiyor. çok acı bir gerçek hikâye daha Denilebilir ki, yönetmelik vardır, sanatkârlar bu yönetmeliğe çıkıyordu... nyraak zornndadırlar ve Şehir Tiyatroları bağımsız bir teşekkül de(Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) ğildir. Böyle bir iddia ki Şehir Meclisinde dairaa ortaya atılmaktadır idarî knrnlus bakımından mantık dısı göriilmez. Ne var ki. sanatkârlar hakkında nygnlanacak müeyyideler herhalde Belediyenin yapmakta olduğn, yapmakla zorunlu bulunduğu kamu hizmetinin özelliğiyle mnvazeneli olmalıdır. tşte mantık dışı görülen bn muvazenesizliktir. Bngiin tstanbnlun tiyatro meselesi şudur : Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Şehir Meclisindeki çoğunluk politik nedenlerin baskısı altında Türk • Alman Parlâmentoları Basrejisörle savasa girmistir. Birtakım komplekslerden gelen ve Birliğı Dostluk Grupu Genel dolayısiyle büsbütün komikleşen savasın sonunda istenilcn, direnen Sekreteri Sakarya milletvekili Muhsin Ertuğrul'un yenilmesi ve tiyatronnn başmdan uzaklaştmlMuslihıttin Gürer (AP). dün bir masıdır. Çekişmede Şehir Meclisinin, tiyatrodan ziyadesiyle anlaaçıklama yaparak, gazetemizin dıklarını iddia eden sayın üyeleri basarı sağlıyacak gibi görünmekyayını üzerine Almanyadaki iştedirler. Bu basarı ile komplekslerini tatmin edebilseler. meseie çılerimızın gördüğü kötü mua • yok. Ama edemiyeeeklerdir. mele dolayısiyle. Türk Alman Dostluk Grupunun Alman üyeZira bn kompleksler tatmin edilebilecek cinsten dejildir. leri nezdınrie teşebbuse g^çtığini bıldirmiştır. Ecvet GÜRESLN Ünlii filim yıldızı Rita Hayvorth İstanbuldan geçti Filim dünyasının unutulmaz yıldızı Rita Hayworth dün tstanbuldan transit olarak geçmiştir. Birleşmis Milletler Çocuklara Yardım Fonu yaranna çevril(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) > ünün Tiyatrodaki Huzursuzluk azaltacak anlaşma Lefkoşe Birleşmis Milletler temsilcilerinin arabuluculuğu ile, Türk ve Rum liderlerın «Magosa bölgesindeki gerginliği azaltmaya matnf bir anlasmanın son safhaları üzerinde mutabakata vardıklan» bildirilmekte dir. Rum tçişleri Bakanlığının sözcülüğünü yapmakta olan «Agon» gazetesine göre, anlaşma, U • Thant'ın onayından geçer geç« mez uygulanmaya başhyacaktır. «Agon» a bakıhrsa, Türkler açısından Rumlara verilmış tavizlerle dolu anlaşma, şu hususlan öniuimektedir: O Surlar dışındaki bütün Türk ve Rum mevzilerinin kaldırılması. O Surlar üzerindeki bütün Türk mevzilerinin kaldınlması. O Askerden tecrit edilecek yerlerde Rum polislerinin de devriye gezmesi. Avukat Kıbrıs ve Vietnamia ilgili ortak bildiri yayınladı yayınlıyarak dünya siyaseti, özellikle Kıbns ve Vietnam konusnnda görüşlerini açıklamış • lar ve Baronun harekete geçmesini istemişlerdir. Baro başkanlıgına gönderilen ortak bildirinin metni şöyledir: «Biz aşağıda ımzaları bulunan tstanbul Barosu avukatları, son günlerde dünya kamu oyunu ve yurdumuzu yakından ilgilendiren banş ve bağımsızlık sorunları ile ilgili görüşlerimizi. hukuk açısından, belirtiyoruz: tkincı Dünya Savaşından sonra Devletler Hukukunda, Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş bulunan, bağımsızlık, barış ve uyuşmazlıklann banş yoluyla çözümlenmesi ilkeleri yürürlüktedir. Bu sorunlar Atatürk'ün stanbnl Barosuna I* avukat, dün ortak kayıtlı 165 bir bildiri «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesinin Devletler Hukukuna yansımasıdır. Çağımızın başında ilk bağımsızlık savaşınl vermiş bir ulusun hukukçulan olarak, bağımsızİLŞa karşı ve banşı bozucu davranışları hukuka aykın saymaktayız. 1 1954 Cenevre Anlaşmalarına göre Vietnamın birliğı, ba ğımsızlığı, toprak bütünlüğü l>abul edilmiş ve yapılacak özgür genel seçimler sonucunda bu ülke halkının demokratik kuruluslanna dayanacak olan temel özgürlük haklarına nynlacağı açıklanmıştır, Aynca söz konusu ülkenin iç işlerine de karısılmıyacağı ba anlaşmada yüklenilmiştir. Amerikanın silâfa gücü ile Vietnamın içişlerine müdahale etmesi ve bn korknnç savaşı devam ettirmesi, Devletler Hukuknna ve Cenevre Anlasmalanna aykın bnlnnduğn gibi, insan haklanna da saldırı sayılmaktadır. 2 tkincı Dünya Savaşı sonunda devletler hukukunda kökleşen kurallara göre, bir devletin ilhak politikası da asla kabul edilemez. Bu bakımdan Kıbrıs olaylannı bir Enosıs sonucuna vardırmak için, gerek Kıbrısta asker kullanan, gerekse uluslararası alanda perde arkası çalışmalarda bulunan Yunanıstanın bu tutumu ile, onu d«»stekleyen devletlerin tutumu hukuka tamamen aykındır. Kıbrıs ko nusunda böylesine bir davranışın kesinlikle karşısında bulunmaktayız Halkının yüzde altmışı. oknma yazmadan yoksun bulunan ülkemizde 3900 i aşan avnkatı içinde bulnndnran Baromnza uyarıoı görevler düsmektedır. Ba bakımdan Baromuzun vukarıdaki konularrla kamu ovuna aydınlatıcı bilgi vermesini bekliyoruz. ISTANBULDA BAHAR Bütün yurtta ve Istanbulda soğuk giden havalar yer yer düzehniş, İstanbul dün «Bahardan bir gün» yaşamıştır. Resimde, parkta oynıyan çocuklar görülüyor. NATO Politik İşler Genel Sekreter Yardımcısının açıkladığına göre; Türkiyedeki üslerde NATO taraf değildir T ürkiyedeki NATO üslerinde • çalışan ve Tünatos sendikasına bağlı işçılerin çıkardıkları iş ihtilâfı, ve neticede grev karan dolayısiyle işçilerin bağb olduklan işverenin tesbitinde karışıklık çıkmıştır. Olay şudur; Tünatos sendikası geçen yülarda Amerika Silâhlı Kuvvetleri adına hareket eden Taktik Hava kuvvetleriyle bir toplu sözleşme imzalamış, bu yıl yeniden işveren müzakereye çağınlmıştır. Ancak Tuslog mensubu olan işveren NATO'nun tahsisatı bulunmadığını ileri sürerek müzakereyi terkettiği için Tünatos 13 aralıkta Gemlik, Şahintepe Trafo üssünde, 15 aralık 1965 te de Trabzon Radar tesislerinde grev yapılmasına karar vermiş, bu arada tzmir Çiğli, tstanbul, Karamürsel hava alanı için hazırlıklara girişümiştir. Sendika beri yandan Paristeki NATO teşkilâtma 23 kasımda bir yazı yazarak işverenin NATO'da (Arkası Sa. 7, Sü. i de) Almanyadaki olayla ilgili bir teşebbüs CHP Ortak Gruounda tnönü tenlüd edildi Y A Z I SIZ Oszeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog