Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

HAMLET Shakespeare'in her çağda jreni büyük dramı, SHAKESPEARE Tarıhın ÎAYINEVİ SUNAR en buyuk kadın casusu HARİ Yazan 1917. Sabahattin Eyüpoğlu'nuıı Emsalsiz Türkçesiyle yayınlanmıştıı Fiyatı 5 T.L. bu ese REMZİ KİTABEVİ KURUCUSU: nJNUS NADÎ MASSON •ken Vincennes kadın ^^urşuna dizildi. 1e doğakadın •esrarlı, yatinı ^tjütün gerçeTdy|i ıle okuyacaksiız. ^ ^ «jJÜİ: B1'**1 *25 lira > . tâncılık: 136/14902 42. yıl sayı 14856 Telgraf Te mektup «dred: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 »9 Çarşambo 8 Aralık 1965 BİR MİLLETVEKİLİ DtNt SİYAŞETE ÂLET EDEN KONUŞMA YAPINCA İSMET İNÖNÜ SAIONU TERKETTİ Suleyman Demirel, Genet Kurmay Başkanlığındaki toplantıdan çıkarken göriilüyor (Fotoğrai: Mustaia İSTEMİ) CHP Ortak Grupu toplantıya başladı. ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Ortak Grupu dün toplanmıs, yeni yasama döneminde uygulanacak politika hakkmda görüşülürken Ankara milletvekili Ahmet Üstün'ün, AP. Genel Başkanı Demirel'in mason olmasına rağmen a£zından «Allah» deyimini düşürmedığini, kendi G. Başkanlannın da bunu yapması gerektiğinl üna etmesi üzerine Inönü, «Bu adamı daha fazla dinleyemem» demiş ve toplantıyı terketmiştir. Af meselesi ile TuraTın mektubu üzerinde durulan ve bazı gazetelere hücum Basbakan edilen AP Grupunda göre DemireVin yaptığı konusmaya ı Dışişteri ı Bakanlıgı! I Bonn'dan j Ibilgi istediı ANKARA Cumhuriyet Bürosu Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Gazetemizin, Köln cezaevindeki Tfirklerle Ugili olarak cereyan eden bazı olaylan, kamu oyuna aksettirmesi üzerine, Dış işleri Bakanlığımız harekete geçerek, Federal Almanya hükümeti nezdinde teşebbüste bulunmuştur. Bonn Büyükelçiliğimize talimatlarda, Büyükelçiliğin, Türk hükümeti adına, Alman hükümetinde, «yargılanmadan 11 aydır tutuklu bulunan Mümin Ekrı» ve «Köln cezaevin de öldürüldüğü bildirilen M. Ali Tok» olaylan hakkında resmi bılgı alması istenmiştır. Dışişleri Bakanlıgı, Federal Almanya hükümetinın vereceği bilgiye göre, hareket edecek Mecliste Altan M. Turgut ile tartıştı Toplantı Ortak grup, Senato CHP, grup başkan vekıli Fent Melenın ba.şkanlığında toplanmış, ılk sozü alan Nevşebir mületvekıli Selâhattin Hakkı Esatoğlu bzetle şunlan soylemıştir: < Karşımızdaki iktidar, zâhiT! görüşüne rağmen gerçek hüviyeti malutn olan mnhafazakâr bir partidir, geriye baflıdır. Din istismarcısıdır. Atatürk devriralerine hiç bir zaman inanmamış bir çoğunluitun yürüttüğü, gerçek demokrasiyi benimsememiş bir siyasi teşekküldür. Siyasî bakımdan olduğu kadar ekonorrik görüş bakımından da iktidar partisi ile aramızda tam bir uçurnm vardır.» o. Komutanlar, Cemal Tural'ın mektubunu tasvip etmemişler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ortak Grupunda af, Tural'ın mektubu, sol a kımlar ve memur tâyinleri gündem dışı konuşmalara konu olmuş ve Demirel tarafından açıklamalar yapümıştır. Izmır mılletvelcüi Aytaç, «Kara Kuvvetleri Komutanı Tural'ın mektubunu baskı telâkkl etmıyoruz. Bu mektup sadece ban şeyler tedai etmek ıstıyor» demıştir. Mektubun gazetelere intikalinı tenkıd eden Aytaç, «Af konusunda karar Parlamentonundur» demiştir. Demirel bu konuşmasıyla il" gilı cevabmda «Mektup olayının yuksek komuta heyetince tasvıp edılmediğıni» ızhar ettiğı oğ renılmıştir. Mektubun basına ın tikalı konusunda Genel Kurmay ve Mıllî Savunmanın araştırma yaptığı da Demirel tarafından açıklanmıştır. Demirel, konuşmasının mektupla ılgılı kısmında ozetle ?un lan söylemişjir: , « Arkadaşlanmın millî irade hnsnsnndaki hassasiyctlerine te sekkür eder, bu hassasiyetin gönül den devamını dilerira. Hükümet leri ne küçülterek ve ne de büyülterek ve blihassa ne de ma lum maksatları temin için hususî mânalar vermeye çalışmn kaynaklardan derleyerek ele almak, değerlendirmek doğru bir yol değildir. Türkiyede vatan ve milletin öz evlâtlanAmerikan kilisesi baş kardinali oLaurence Cardinal (Joseph) Shenın kadrosunun teşkil ettiği Türk han. Ue Patrik Atbenagoras aforozlann kaldınlması âyininden sonsilâhlı kuvvetleri kumında zinci(Fotoğraf: Selçnk AYBATAR) ra öpüsürlerken. ri ve disiplini içinde jerefli vazifesini yapmaktadır. Bunu gölgelemeye ne kimsenin hakkı, ne de gücü vardır. Af kanunu bir kaç altematif halinde Adalet Bakanlığınca hazırlamnış* tır. Hükümete ve Meclislere henüz gelmemiştir. Bu durumda şümulünün, olgunlaşmcaya kadar, münakaşası yersizdir. Şimdiye kadar yapüanlar af kanununu baş Bir süredenberi devam eden Vatikan ve Istanbul Patrikhanea ka istikametlere sevketmek için arasındaki müzakereler neticelenmiş ve her iki kilise, dokuz asırdan gösterilen davranışlardır. Ve bu yana ilk defa bir araya selmiştir. damlada fırtına kopanlmak mevzuu haline getirilmek istenmekDün Vatikan ve Fener Parrikhanelerinde aynı saatte yapılan tedir.» törenlerle 1054 yılında Papa Lee IX ile Patrik Mihal SerulariusSol cereyanlar nn karşılıklı aldıklan aforoz kaSol cereyanlarla Ugili olarak rarları kaldınlmış, Katolik OrBasbakan Demirel, konuşmasında todoks kiliseleri 911 sene sonra özetle şunlan söylemiştir: barışmışlardır. • Sol cereyanlann Türkiyede (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Ilgılı çevrelerden verilen bilgiye göre bu banşma bir birleşme mânasına gelmemektedır Bugün için her iki kilise idari bağımsızhklarını devam ettırecekler, ancak muhtemel bir birlesme çalışmalanna ara vermiyeceklerdir. I L: " Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) IIU tan'ın verdiği bir söz• •• lü soru, Sanayi Bakanı Mehmet Turgut Ue Altan'ın çatışmasına yol açmış ve iki hatip birkaç defa kürsüye gelmislerdir. Çetin Altan'm, «Geçen 10 ayhk sure içinde satüan demirin fabrika fiyatı ile piyasa satış fiyatı arasmdaki farkın toplamım» sorması uzerine, Turgut, «Bu miktarı bulmak imkansudır» cevabım vermıştır. Turgut, bu imkAnsızlığı ızah ederken, «Aracılara demir tahsis edilip zengin etmek bahis konusu değildir» demiştlr. AP. mılletvekıllerinin müdahaleleri ve «Sen komünistsin» bağınşlan arasında yenıden konuşan Çetin Altan, «Biz bir sistem bozukluğunun örneklerini ortaya koyuyoruz. Devletin mutlu bir azınbğının yararına nasıl kullanıldığını göstermek istiyoruz. Bizim enkit etmek istediğimiz budur. aradaki fiyat farklarını kontrol edemezsek o zaman devleti de idare edemeyiz. Bu durum böyle devam ederse bu halk soyulmaya devam eder. Devleti üretecek aracılar. zengin olacak bu ticaret değildir. Bütün bunlar kapitalist Papanek usuiii yüzünden oluyor. Ben Papanek usulünün sakathğını ortaya koyuyorum. Bunlar emek mahsulü kâr(Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) Aybar üslerle ilgili bir önerge verdi Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Turkıye Işçı Partısı Genel Baş kanı Mehmet Alı Aybar, Başbakan tarafından sozlu olarak cevaplandınlması ısteğıyle, ıkılı anlasmalar, Askerî usler, Tuslog hakkında 21 maddelık bir sozlu soru hazırlamış, dun Meclis Başkanlığına vermıstır Aybar, bu sözlü sorasunda, özellikle Amerika Birleşik Devletleriyle imzalanmış bnlunan 12 temmnz 1947 tarihli Yardım anlasmasından bu yana ne kadar ikili andlasma, anlaşma, sözlesme veya karşılıklı mektup gibi belge imzalandığını, bunla nn yürürlükte olup olmadı^ını T. B. M. M.'nin onayından çeçip geçmediğini, bu ikili anlasmaların veya sifahî müsaadelerin hangi tarihlerde kimler tarafından tanındığını, Türkiyede Amerikahlara Radyo yavım yap mak izninin verilip verilmediğini, verilmişse, bn iznin hançi anlasma ile hançi tarihte. han;i makam tarafından vcrüdijini, Amerikalılann fiilen Radvo vayını yapıp yapmadığını sormaktadır. AYBARIN SÖZLÜ SORUSUNDA ATRICA SU NOKTALAR TER ALMAKTADIR: E l Türkiyede ikili anlasmalar^ ^ la kurulu kaç Amerikan üssü vardır, süreleri nedir, bu üsler Pentagon'a mı yoksa Türk Genel Knrmayına mı bağlıdır? Üs knrma anlasmaları T. B. M. (Arkası Sa 7. Sü. 2 de) Atatürkçülüğün gereği Esatoğlu, CHP nin geçmişi olduğunu, gerçek bir programı bulunduğunu. Ataturkçuluk deni len koklü reformlan benımsedıklenni ifade ederek şnlan söylemiştir: «Bağımsu bir dış politlkaya bağlıhk da Atatürkçülüğüıı bir gerçegidir. Atatürk devnmleri, demokratik rejim ve 27 Mayıs, Adalet Partisine karşı konıyaeağımız temel bedeflerdir. Sosyol adaleti gerçekleştirmek şarttır. Milli gelirin dağıüşı gayri âdildir. "Ortanın solunda,, Aydın milletvekili Şıikriı Koç da CHP nın ortanın solunda olduğunu beyan etmekte bıiyük çapta oy kaybetmediğini, A.P. nin lıberal felsefe ve kapitalist metodlarla küçuk bir azınlığın (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Kongrede kavga çıktı TMTF rnın yirminci Genel Kongresinde, dün, delegasyonlanna divan seçimi sırasında oy hakkı verümediği için ihtilâflı durumda olan itTB taraftarlan, Federasyon taraftarlanna ellerine geçirdikleri iskemlelerle saldırmışlar, salon polis kordonu altına alınmıştır. Tehir edilen kongre bugün saat 10 dan itfbaren devam edecektir. Resimde, kavgadan bir an göriUmektedir. unun Amerika Meıkez Bankası önemli bir karar aldı, iskonto haddini yüzde 4 ten 4,5 a çıkardı. Başkan '.ılınson un muhalefetine rağmen ve yeni bütçenin Kongreye \crilmesinden önce alınan karar, bittabi Amerikan ekonomisinde ve dunyada geniş akisleri olacak bir karardır. Nitekim, dün gelen haberlere gore New York borsasında Amerikan şirketlerine ait hisse senetleri düşmeya başlamıştır. Merkez Bankası yetkililerinin ifadesine göre, bu kararın dayanağı Amerikada enflâsyona doğru gidişin durdunılmasıdır. Gerçekten bir jandan, V'ielnam savaşlarının hızlanması, ve bu savaşlarm Amerikan ekonomisini geliştirmek için açıkça mubarrik olarak kullanıldığının ilân edilmesi, son yılda üretimi arttırdığı gibi, onun yanında ithalâtı da arttırmış ve ödeme dengesindeki açık 1,2 milyar dolân geçmiştir. Bu açığm bir milyannm hükumetin dış yattnmları kısma tedbiri.\le kapatılabileceği ddşünülmüş, geriye yine 200 milyon dolârlık açık kalınutı. Amerika Merkez Bankası anlaşılıyor ki, hükumetin tedbirini yeterli gormemiş ve geçenlerde O.E.C.D. toplantısmdaki tenkidleri dc gözönüııe alarak böyle bir karara gitmiştir. Karann. Amerika içinde Johnsonun enflâsyonlu gelişme politikasına iudirdiği darbe bir yana, dışarda«da önemli akisler yapması bekleıımelidir. Bu akisleri şoyle özetleyebiliriz; 1 Krodi fiatı yükseldiğine göre Amerikada üretim mallarmm fıatı artacaktır 2 Amerikan sermayesinin Avrupaya akışı duraklayacak ve uluslar arası sermaje hareketlerinde diğer kalkınmış ülkeler Amerikan sermayesinin yerini almaya çalışacaklardır. 3 Zay.f paralı ülkeler bu arada meselâ İngilterenin durumu gerçekten tehlikelidir. 4 Amenks içindeki ekonomik istikrar, kemerleri sıkma politikasi, d:ş Aardım knnusunu etkilejecek ve aynı politika, Amerikayı daha eli sıkı duruma götüreeektir. 5 Bütıi,! hunların üzerinde Vietnam savaşlarının eski hızmı devam ettirebileceği de şüphelidir. Zira, silâh üretimindeki giderler'e kredilerdeki iskonto yüksckliğinin etki yapmamasma imkân yoktur A.B.Ü. kendi vatandaşlanna yeni vergiler yükleyemediğine gore Vietnai savaşlarını' durdurmak, ya da başka bir çıkar yol aramık gibi çareler düşünmek zorunluğuyla karşı karşıya kalacaktır. *** Reeskont hadlerinin yükseltilmesi, şüphesiz Türkiye bakımından da üzerinde onemle durulması gereken bir olay. Zira; 1 Amerikanın Türkiyeye yaptığı yardımlarla getirilen Amerika menşelı tcmel yatırım mallannm fiatlan yükselecektir. 2 Mecburi olarak Amerikadan yapılan bir kısmı ithalâtta aynı şekildc fiul yükselmeleriyle karşılaşacağımız açıktır. 3 Amerikadan Türkiyeye sermaye ihracı fazla olmamakla beraber, bıından böyle sağlam firmaların uzun vâdede sonuç verecek yatırımlardan büsbıitun kaçacaklan ve onlarm yerine durumları sarsılan kapkaç firmalann iş çevirecek yerler aramaya başlayacaKİ.in dÜ£Ünülebilir. 4 Amerikada üretimin azalması ve istikrar polltikası dışardan Ithâl edfceği maddelerin miktarını azaltabilir. Bu arada Türkiyenin Amerik:ı\a sattığı ilıraç maddelerinde yekun olarak bir düşme bekleyebUiriz. NEW YORK borsasında hisse senetleri Amerikadaki önemli karar düşmeye başladı DIŞ HABERLER SERVİSt NEW YORK Amerikan Merkez Bankasınm iskonto haddini yüzde 4 den yüzde 4,5 ^ yükselten karan dünden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Karann ılk sonucu olarak New York Borsasındaki hisse senedı fıatlannda buyuk bir duşme kaydedümiştir. Çeşıtlı sebeplere dayanan karar, aynı zamanda Başkan Johnson'la, Merkez Bankası (Federal Reserve Board) arasındaki ciddi bir görüş aynlığının açığa çıkmasına da yol açmıştır. Başkan Johnson ıle Merkez Bankası arasındaki bu cıddî uyusmazhk, Vietnam savaEinın gun geçtıkçe artan masraflarından dolayı patlak vermıştır. Merkez Bankası savaş masraflarının yanında dığer harcamala nn da frenlenmesı gerektığı, aksı takdirde enflâsyon tehlıkesınin başgösterecefi kanaatındedir. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Böyle enflâsyon tehlıkesini Istanbul Senatörü E^rem Özden gözönüne alarak ekonomiyı ge(CHP), değiştirilmesi beklenen lıstirme, ya da durgunluğu göGenel Mudürler konusunu dün, ze alarak ıstıkrarı sağlamak hubir gündem dışı konuşma halinde suslarını tercıh zorunda kalan Cumhuriyet Senatosu kürsüsüne banka, ikincı şıkkı seçmış ol getirmiş ve hükumetin tutumunu maktadır. tenkid etmiştir. Başkan Johnson, Federal Bankanın, yeni bütçenin Kongreye takdım edılmesınden önce böyle bir karar almasını esefle karsıladığını bildinniştir. Merkez Bankası, ıskonto haddini arttırmak suretıyle, kredı ahmını güçleştirmistır. Başkan Johnson, borç para sağlamada çıkanlan bu güçlüğün cbüyük toplum» programmı sekteye uği/y/V ratmasmdan korkmaktadır. Karar sonunda, kredı pahalılaşmasınin piyasa fiatlarına tesır edeceği ve bunun ysnında Amerikan sermayesinin dısarıda ve içeride yapacağı yatırımları kısacağı muhakkak çibidir. Katolik ve Ortodoks hiliseleri 911 yıl sonra törenle harıştı Toptaşı Cezaevindeki mahkumlarla 21 Mayısçılar kavga etti konSenaloda A. BİLGI Üskudar, Toptası Cezaevınde, 21 Mayıs olaylarından dolayı hıikumlu olarak yatmakîa olan eski Harbıyelilerle, buvuk kahve kaçakçıları arasında aun, arbede çıkmıştır. Olayda, Mehmet Özmen adlı Kılisli kaçakçı, hapıshaneye nasıl sokulduğu bilinmıyen bir tabancayla ateş etmış, Recep Uslu adında Harbiyeli bir genç de sopa ile yara.anmıştır. Kısa zamanda butun Cezaevine yayılma istidadı gosteren bu arbedenin bastırılmasından sonra, bir kısım mahkunılar, silâhlı jandarma erlerınin muhafazası (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) tstanbulda bulnnan Rumlann istirak ettiği büyük bir topluluğun önünde eereyan eden mera simde fenalık çeçirenler olmas ve intizamı muhafaza etmek, za man zaman imkânsız hale gelmistir. Törene Vatikan temsilcisi olarak Birleşik Amerika Katolik kilisesi baş kardinali Joseph Shehan ve altı yuksek kilise mensubn katılmıştır. Kiliselenn banşması üzenne her iki taraf ortak bir bildin yayınlamışlaTdır. Tarihî bir vesika hüviyeti taşıyan bildiride birleşme konusunda yapılan ça lışmalar açıklanmaktadır. Oynamasına izin verilmiyen Aylâ Algan, dün «ÇU Horoz» u arkadaşlanyla prova etmiştir. öğleden sonra AYL ALGAN'IN CEZASINI UYGULAMAK MAKSADIYLA EŞYA PAZAM BELEDİYE ZEYTiNBURNU TİYATROSUNU KAPATTI Millî Piyango Kazananlarm listesi 7. sayfamızdadır. *** Ecvet GÜRESLN YA ZIS I Z • stanbul Belediyesi, Aktris Aylâ Algan'a verilen iki ayhk uzaklaş' tırma cezasını uygulamak için Şehir Tiyatrolan Zeytinburnu Bölümünü kapatmıştır. Aylâ Algan'ın «Telefonla arandığmda dört giin evde bulunamadığı ve tiyatroya da gelmediği» gerekçesiyle verilen iki ay uzaklaştırma ve dört bin lira para cezası dun Başkan Yardımcılanndan Kadri llkay'm imzasını taşıyan bir mektupta tiyatroya büdırilmıştir. Temsilın Zeytinburnu llkokulu öğretmenlerıne ve diğer dâvetUlere ücretsiz olarak verileceğinin sanatçılar tarafından belırtilmesi üzerine dün akşam «Çfl Horoz» u seyretmek için seyircıler salona gelmişlerdir. Perdenin açılacağı saat 21 de Belediye zabıta memurları, Belediyenin aldığı karan büdırmişler, seyırciler de bunun üzerine salonu terketmışlerdir. Kendisi ile konuştuçumuz Aylâ Algan, para cezasına itirazı olmadığını, fakat arkadaşlan ile birlikte uzaklaştırma cezasınm piyesin devamı süresince ertelenmesini ilgililerden istediklerini söylemiştir. "Rejisör Hamit Akınlı ise Algan'ın yerine jeni bir oyuncunun ancak bir ayda hazırlanabileceğini, bu yüzden oyunun durdurulması gerektiğini belirtmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog