Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

YURTTAŞ KANE Sinema tarihinin en önemli fflmi s yılan, Orson Welles'in bu eseri, çekime hazır senaryo halinde yayımlandı. Güzel çeviriyi yapan Nijat Özön'ün önsözü ve filmin gerekli fotoğraflan kitaba eklendi. 6 Larm. BİLGİ YAYINEVİ Sakaıj* Caddeai 8 Yenişehir Ankara Reklâmcılık 4845/14794 (Vassa Jeleznova) Makskn Gorki'nin en güael oyun yapıtlanndan biri olan bu pfyes Varlık riyatro Seri» arasında Nijıal Sfalaza Taluy'uD çevirisiyle yayınlandı. Fiyatı yalnız 2 liradıt. 42. yı! sayi 14854 KTJRUCÜSU: TUNUS NADİ Telgraf ve mektap adresi: Cumhtıriyet İstacbul Posta Kutusu: îstaabu] No 248 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Poıortesi 6 Aralık 1965 Üâncüık: Ü10/14796 ı 500 Silvanlı tevkifleriııi Tutuklular 19 a çıktı, hava gerginleşti n Personel reformunu uygulamak için gereken para bulunamıyor Silvan, (Mehmet Mercan bildiriyor) bildiriyor) f azartesi günü Kaymakam ve • • Savcı aleyhine yapılan protesto yürüyüşünde elebaşı durumun ANKARA da oldukları tesbit edilen 15 ilçelinın tevkifinden sonra dün de 4 (Cumhuriyet Bürosu) kişi hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiş, beşyüz Silvanlı ise bir di evlet Memurlan Kanununa lekçe hazırhyarak ctevkif edilmegöre, memurlan yeni persolerini» istemişlerdir. nel rejimine intibak ettireHâlen ilçede olay ve idareciler cek olan Genel Kadro Kanunu aleyhindeki iddialarla ilgili incehazırbklannda, bilhassa kadro lemelerde bulunan 4 müfettiş taisraflarının önlcnmesine, mümrafından tevkifleri istenen Rauf kün olduğu oranda şişkin kadroAzizoğlu, Mehmet Eskiyecek ve lardan indirim yapılmasına çalıBahri Kaya cezaevine alınmış, Sıd şümaktadır. Bu konuda ilgili Dev dık Kaya ise ilçede bulunamadılet Bakanı Cihat Bilgehan Devğından karar vicahiye çevrilemelet Personel Dairesi yetkililerine mıştir. Tevkifler halk arasında yegerekli direktifi vermiştir. öte niden heyecana sebep olmuş ve ilyandan Genel Kadro Kanun tasaçedeki siyasi partililer arasındaki nsını hazırlayacak olan Maliye havayı da gerginleştirmiştir. Bakanlıği yetkilileri de aynı çaba Yürüyüşün siyasî bir yöne soiçindedirler. kulması tevkif edilenlerin özellikle YTP li, CHP li vc TÎ.P li «lmaSebepler ları ve aralannda eski Sağlık BaC ski personel rejiminden yenikanı Yımjf. Azizoğlu'nun yeğeni ' sine geçişte kadrolarda tasarYTP İlçe Başkanı Rauf Azizoğlu ruf yapılmasına iki bakımdan çaUe TİP İlçe Başkanı Mehdi Bilihşılmaktadır: (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ^^1966 yılı bütçesine personel ^ ^ reformunıın uygulanması için sadece 470 milyon lira konulmus tur. Oysa Devlet Personel Dairesi 600 milyon lira istemekteydi. Yetküilerin belirttiğine göre, bu rakam uygulamayı yeterli ve tat min edici kılacak bir rakam değil dir. Şiskin kadrolar giderildiçi takdirde buradan 300 milyon liralık bir tasarruf sağlanacak ve bu da Kemal AYDAR personel reformunun uygulanmaAnkaradan yazıyor sında kullanılacak ödeneği biraz n aşkent iki gündür olaylar ve daha arttıracaktır. 1 tepktîerlyle k*?myor. Bun« Ejl Âslında mevcüt DtvteT *feâ'(t bir bakıma tansiyon yüksekliği ™" rölan şişkindirler. örneğin Türkiye'de 270 bin kadar devlet de denebilir. memuru bulunduğu halde, memar Kara Kuvvetleri Komutanı Orkadrolannın sayısı 350 bini bolgeneral Tural'ın Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na mek maktadır. Bu fazla kadroların çoğu ek görevler şeklinde kullanıltubu, Genel Miidürlerin değiştımakta, gençlerin iş bulma imkân rilmesi hazırlığı ve bunların galarını da daraltmaktadır. zetelere intikali «tktidar» da gözenel Kadro Kanununun hale görünür bir sinirlılik yarattı. zırlanmasında şu yol izlenBu gereksiz sinırüliğin nedenlemektedir: Devlet Personel Dairerını bulmak cidden güç. Fakat si devlet memurlannı kurumsal ve belirtılerini Saym Başbakanın (Arkası S. 7, S. 4 de) (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Memur kadrolarında isti oı ar z l indirim yapılacak g | Çetiner, Koln Eadyosunda konuşuyor Zindanda öldürülen Türk'ün otopsi raporu açıklanmadı YILMAZ ÇETİNER ağmur... Yağmur... ve bitip tükenraiyen sis, Köln zindanlarını büsbütün karanlık yapıyordu... Burada, dün anlattığun manzaralara dayanamayıp çıldıranlar, intlhar edcnler pek çoktu... Bizimkilerden de diğer yabancılardan da! Konyanın Seydişehrinden M. Ali Tok, bapishaneye düştükten kısa bir zaman sonra ışte bu havaya kendisini kaptırmışü... Bir insan haksız yere böyle bir zindana atılır ve sonra derdini »nlatamazsa ne olur? Hele yabancı bir memlekette!.. Bundan kötu bir durum tasavvnr edilebilir mi?. M. Ah Tok da son zamanlarda kendi kendine gülüyor ve duvarlara bakıp yanık yanık şarkı söylüyordu... Daha dnce bilhassa ışaret ettığim iri kıyım gardiyanlardan bir tanesi, gördüğü bu sahneye, duyduğu sese nedense tahammül edemedi... Ve M. Aliyi hırpalamaya başladı... Köln cezaevindeici bir diğer işçimizin âlcıbeti D Y " Benden artık ümit yok !.. „ Hapishanelerin... hele böylesine zindanlann duvarları sağırdır... Bizim zavallı M. Ali'nin feryatlarını da bu yüzden, duyan kimse pek olmadı . Hemen sonra duyulsa ne olacak tı sanki! ZLndandan djjarıya sır çıkması mümkün mü? M. Ali Tok, kafası duvara çarpıldıkça daha fazla şarkı söyledl!. Şarkı söyledikçe de kafası duvara çarpıldı... Daha sonra bu da kâfi gelmedi, sadistlerin tatminine!.. Anahtarla, hani şu bir kiloluk anahtarla M. Alinin kafamnı okşamaya bajladılar... Ve her halde ses tonunu değiştirmek için olacak; dişlerinl döktuler adamcağızın... Bir p i l »orguya götOrüİdü|u ii rada, M. Ali Tok'u bazı Türklerle, bazı Almanlar bekleme odasmda gördüler.. Adam harap bir haldeydi... Dişleri kınlmış». Vürudn yara bere içinde kalnuştl. Seydişehirli M. Ali, pek ender gördüğü Türklere birkac kelime söyledi o arada: Benden artık ümid yokü. Ve nitekim öyle oldu... Gidiş o gidiş... Bir daha kimse M. Ali'yi göreroedi!... (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Köln şehri Baro Başkanlığından olayla ilgilenmesi talep edildi İstanbul Barosu harekete geçti DEMIREL, IKİ OLAY VE İKİ FENA NOT... Dört mensucat fabrikasında 6 bin işçinin katılacağı büyük grev bu sabah başlayacaktır. Grev yapılan fabrikalar Şark Sanayii, Taç Sanayii, Kula Men. sucat ve Yiin Mensucat firmalarıdır. Belediye Başkanı ile Ttirkİş Bolge TemsilciUğinin aracılığı sonunda Teksif Sendikası ve işveren sendikası yetkilileri yeniden iki gorüşmede bulunmuşlarsa da bir sonuç alınamamış ve grevin bu sabahtan itibaren başlaması katîleşmiştir. Resimde, fabrika önünde çadır kuran işçiter göriilüyor. İZMİRDE GREV DOKÜZASIRLIK AFAROZLULAR VATİKAN (AP) Bundan dokuz asır evvel Papa St. Leo IX ile Istanbul Patriği Michael Caerularius'un ortak olarak ilân ettikleri afaroz kararlarımn iptali için Salı günü Vatikan'da ve îstanbul Patrikhanesinde özel dinî merasimlerin yapılacağı bugün Hıristiyan Birliği Sekreterliğinin bir ilgiHsi tarafından açıklanmıştır. Afarozların affı kararı, 1054'te birbirlerinden aynlan Doğu ve Batı Kiliselerinin barışmasma ve Ka tolik Kilisesiyle Ortodoks kilisesinin birleşmesine doğru mühim bir adun teşkil edebilecektir. Vatikan kaynağı, afarozlulann af fı ve dokuz asır evvel alınan karar larm iptaliyle ilgili âyinler hakkmda Vatikan'da ve îstanbul'da açıklamalar yapılacağını bildirmistir. Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin ortak kararı Salı günü Fener Patrikhanesinde ve Vatikan'da aynı saatte yapılacak âyinlerle kat'ileşecektir. Papa Paul VI, bununla ilgili olarak Salı günü St. Peter Basilikasında, Vatikan Ekümenik Konseyi toplantısında tertiplenecek töreni idare edecektir. Papa Paul VI ile Patrik Athenagoras ve iki kilise yüksek heyet. leri arasında yapılan csek heyet I anlaşmanm Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin bırlestirilmesine doğru anlasmanın | kayda de^ılıselermm ğer bir gelişme olduğu bildiril• mektedir. I • G AFFEDÎLÎYOR SALIGp TzmırBeledıye Reısı Izmır Radyosunda konuşamadı İZMİR Belediye Başkanı Osman Kibar, İzmir Radyosnna savaş açmışbr. Kibar, İzmirdeki ekmek grevi münasehetiyle vatandaşlart sükunete davet etmek üzere Radyoda bir konuşma yapmak istemiş, ancak, Genel Müdür Yardımcılanndan birinin imzasıyla verilen cevapta Kibarm kendi sesiyle yayın yapılanuyacağı, konuşmada yer alacak hususlarrn kısmen haber bültenlerinde duyurulabileceği bildirilmistir. Bunun üzerine Belediye Başkanı, halkı ikaz için polis radyo«uyla Çiğlideki Amerikan Radyosundan faydalanmağa karar vormiş, iki tarafın yöneticileri ile yaptığı temas sonunda mutabakat sağlayarak banda aldtrdığı konuşmalan Çiğli ve Polis Radyolarına göndennişür. mdermıştır. «Bn dereee kritik bir konuda konuşmama Türk Radyosu izin vermedi, Amerikalılann radyosundan faydalanmak zorunds kaldım» diyen Kibar, yıllardanberi Kültür Park'ta bir binada bulunan İzmir Radyosunun bu binayı tahliye etmesı ve Park dışına çıkması için teşebbüse geçeceğini de ilâve etmiştir. Ayrıca, Basmahane civannda elektrik cereyanmı kuvvetlendirmek için yapılan müracaat ları ötedenberi radyo yaymlarını aksatmamak için neticeye bağlıyamadığını söyliyen Başkan, «Artık, bn semtteki elektrik abonelerini daha fazla oyalamaga imkânımız kalmadı. En kısa zamanda radyonun yayınını kesme pahasına da olsa, tamirata girişmek zorundayız» diye konuşmuştur. Houston (Texas), (a.a.) •• e r h a n g i b i r p r o blem Ue kar I M ş ü a ş m a d a n d ü n y a etrafmdakl « •• . , ,, , . İZMİR Küçük Esnaf ve Sayolculuklarına devam eden • natkârlar Derneğinin dün düzen «Gemini7» astronotlarmın, uzay I lenen istişare toplantısında imada «gayri tabii bir cisim» tesbit et • (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) meleri, Houston'daki pilotlu uzay l PARİS, (ajı.) Fransız Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapılmış ve rekor bir seviyeye ulaşan iştirak nispetine mukabil adaylardan hiçbirinin mutlak çoğunluğu elde edemiyeceği ihtima11 ortaya çıkmıştır. Gazetezniz baskıya verlldiği anâ kadar Charles de Gaulle tasnif «diten3 ^niiyona yatan reyin, tabıninen yüzde 47 siai almış bulunuyordu. Iklnci durumda bulunan Mitterand ise ancak yüzde 28 civannda bir rey toplaznıştır. FRANSADA BAŞKAN SEGİMLERİ tstanbul Barosu, Almanya'da tutuklu bulunan iki ışçımız ıçın harekete geçmıştir. Baro Başkanı Ferruh Dereü, iki ışçimizın yargüanmadan onbiı ay tutuklu bulundurulmasını UzUntU ile karşıladıgmı belirtmiş ve Köln Baro Başkanhğına şu telgraft çekmiştir: « Miimin Ekri ve Yasar Karan tay isimli iki vatandaşınuzın 11 aydır muhakeme edilmeden Köln Hapishanesinde mevkuf tutulduğiınu haber aldım. Bu busus Insan Haklan Beyannamesi ve Ceza Hukuku prensipleriyte bağdaşamaz. Hâdise ile ilgilenerek çerekli tahkikatı yapmamzı ve neticeyi bildirmenizi rica ederimj» Memurlar Birliği adında kuruluş yok üyesi önce 38, sonra ! J U niversiteler öğretim asistanın Türk dış poliQ profesör, doçent ve tikası konusundaki bildirilerine cevaban Türkiye Memurlar Birliği adına bir bildiri yayınlandığı ve bu bildiride de Birliğin 3 milyon üvesi bulunduğu ifade edilmiştı. İlgililer, resmî kayıtlara göre böyle bir BırKğin mevcut olmadığını açıklamışlardır. Türkiyedeki bütün dernek, cemiyet, birlik ve benzeri teşekküllerin kayıtlannın mutlak şekilde bulunduğu Eraniyet Genel Müdürlüğü Birinci Şube Müdürlüğunde de, Ankaradaki teşekküllerin kayıüannın bulunduğu Ankara Emniyet Müdrülüğü Bırinci Şube Müdürlüğünce de bu Birliğin :.dına rastlanmamıştır. Bazı gazetelerin yayınladıklan bu bildirinin kim tarafından yazıldığı resmî makamlarca ara$tınlmaktadu. ünün Adalete ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) saygı Af müessesesini Türkiye kadar dejenere etmiş başka demokratik bir iilke var mıdır? Sanmıyoruz. Taribin tek kişi iradesine baglı ülkelerinde bile af, cülustan so nra yapılır, böylece hem eskinin bataları düzeltilmiş, hem de yeniye sempati kazandınlmış olurdu. Eski biçim monarsilerde affın sa ya da bu şekilde ve sık sık çıkarılmasının günahı ve sevabı nihayet baştaki iradenindir. Ama parlâmanter ve bele knvvetlerini ayırmış olan bizim sistemimizde af müessesesinin bir «ulufe» gibi kultanılmasını akıl almaz. Bırakınız dört yılda biri, dönem devam ederken bile hukuk kurallarını zorlayarak, maddelerin açık kapılarından faydalanarak taer Allahın günü nlufe gibi dağıttığımız aflar, Türkiyede adalet kavramının ne kadar gayriciddî ele alındığının tipik göstergesidir. *#* Şimdi hükumet yeni bir af tasansı hazırlıyor. Gelen haberlere göre tasarı, genis sınırh bir kısmî at getirecek. Ne var ki, ilgililer bir türiü sınırlar içine alınacak suçlar konusunda karara varamıynrlar. Meselâ ırza geçmek, suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme v.b. gibi yüz kızartıcı snçlar'ın affedilmesine kimse itiraz etmiyor da, onnn yanında fikir suçlan, siyasi suçlar çeşitli tartışmalar yaratıyor. Hattâ bu konu bir mektnp vesilesiyle iç politika çekismelerinde, daha doğrusu kisisel çekismelerde koz baline gelmek istidadını gösteriyor. Bfitün bonlar Türkiyenin karmakarısık bünyesinin meydana getirdiği birtakım sonnçlar. Ama homen sö%lemeli ki, müesseseleri yıpratması, Anayasa kuvvetlerini birbirine dolaşık duruma sokması bakimından tehlikeli sonuçlar.. **« 1960 tan bu yana beş defa kısmi af kanunu çıkarmışız. Anayasanın verdiği yetkilere göre alınan özel af kararlarımn sayısını bilmiyoruz. Bunlann çoğunlufu Cumlıurbaşkanı tarafından kısmi af dısında kalan Tassıada hükümlüleri için uygulanmıştır. önce maddove nysnn diye raporlar alinmıs. arkasından talep kabul edilerek affa gidilmistir. Halen talep etmediği için resmen affedilmeyen galiba sadece Celâl Bayar kaldı. Onnn da raporlan altı ayda bir Ad)î Tıbba gönderiliyor ve cezası erteleniyor. Şeklen doğru, fakat hukuk anlayışına tamaaen aykırı olan bu nygulama ne kadar zaman daha devam eder, bilinmez. Ama itiraf etmek gerekir ki, milletin gözü önünde cereyan eden böyle uygulamalar adalet müessesesine karsı cüveni earsmaMa ve halk. haklı olarak, bu hukuk cambazlığına Curahurbaşkanı tarafından mı olur, Meclis tarafından mı olnr, herhalde bir özel afla son verilmesini istemektedir. *** Yeni cıkacak af kannnundan 21 Mayıs hüküml&lerinin yararlanıp yararlanmamaa tartısması da yine bn tnüesseseyi işletmede tntulan yolun ve af kıstasını tâyin ederken hukuk ölçüleri arasına hissi ve siyasi sebepleri kanstırmak alıskanlığımızın sonucudur. Meselâ bir görüşe göre, 21 Mayıs hükümlülerinin suçlan siyasi suçlar kapsamına alınamaz. Oysa bu sanıklar T. Ceza K.nun 146 ncı maddesi gereğince yargılanmıslar ve hüküm giymislerdir. Ayrıca asker olanlar için Askerî Ceza Kanununun netieelere uyan maddeleri islemistir. Bu bakımdan 21 Mayıs hfikfimlüleriyle, Yassıada Mahkemesinde hüküm giyenler arasında Ceza Kanunu açısından hemen hiçbir fark yoktur. Kaldı ki, 21 Mayıs hükümlüleri arasında küçük rütbeliler, Harb Okulu öğrencileri gibi daha çok disiplin anlayışlan istismar edilmek suretiyle snça iştirak ettirilmiş olanların da bulunduğu bilinmektedir. Denilebilir ki, suç suçtur, yatsınlar, çeksinler.. Bu gerekçe, aynı maddeye uyan hükümlülerin affedildiği, bele yüz kızartıcı suçlan işlemiş olanların salıverildiği bir ülkede milli vicdanı yaralar ve dolayısiyle adalet müessesesi büsbütün sarsılır. Mademki mescle bn noktaya gelmis ya da getirilmistir, o balde af kıstasının tâyininde hissî ve siyasi ctkilerden kurtulup kısmî değil genel affa gitmek gerekiyor. Böylece hiç de|îlse adalet müesse•esini daha fazla sarsılmaktan kurtarmış oluruz. I Ğemini 7 İı ! Mechul ! ı ı cisimlerle ı ı karşılaştı ı z ı *" ıKibar : «Ben de kazıklamıştım» (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) I Fransadaki Türkler ürk dış politikası ve Vietnam Savaşı konusunda 38 Üniversite öğretim üyesuun bildirisine Fransa Türk Talebe Cemıyeti de katılmıştır. Cemiyet adına Başkan Erdinç Tokgöz unzasiyle 1 aralıkta Paristen, Prof. Bahri Savcıya ^cnderilen telgrafta şöyle denılmektedir: «Otuz sekiz genç üniversite Fotoğraf : Selçuk AYBATAB öğretim üyesinin Türk dıs poŞehrimizde bulunan ve gecekondu bölgclerini gezen İmar ve İskân litikası konusunda vaymlamış Bakanı Haldun Menteşoğlu gecekondu sahiplerine, «Evlerinize kimolduğu bildiriyı bugün gazete se dokunamıyacaktır.» demiştir. Tetkikleri sırasmda İmar ve İskân lerde okuduk. Bütün üniversite Bakanının etrafına toplanan halk kendisinin yağmur altında çamurçevrelerinde Vietnam ulusal baIu yollarda dolaşmasını (Resimde) merakla seyretmiştir. ğımsızlık savasına karsı en iyi dilekler ifade edilirken, yirminci yüzyılda emperyalizme karsı ilk savası vermis olan milletimizin duygularının ifadesiz kaiması, dıs dünyada Amerikan politikasının bir uvdusu olaraU siv rülmekte olusumuz, bizlerı son dereee üzmekteydi. Nihavet, bu Balkanlardan sarkan alçak basınnoktada gerçek Türk avdınlarıcın tesiri altında bulunan şehrimiznın düşüncelerinin dünva kamu de bugün de havanın yafışlı geçoyuna duyuruldugunu eormek mesi beklenmektedir. İki gündenberi ten sevinçliyiz.. tmzalarınızda izaman zaman sağnak şeklinde yağan fadesini bulan duygulara katılyağmur, metrekareye 81 kilogram dıjımızı bildirir, temsil ettiğiniz suyun düşmesine yol açmıştır. Bu arada alçak bölgeleri sular basrnışfikirlere bağlılıklarımızı saygı tır. Itfaiye ekipleri, iki gün içinde larımızla sunanz.» T Eski I Harbiyeliler bildiri yayınladı İstanbulda metre kareye 81 kg. yağmur diiştü Eski Harbiyeliler Cemiyeti adma Genel Sekreter Tuncer Yalçınyuva bir bildiri yayınlıyarak Org. Cemal Tural'ın mektubu hakkındaki sörüşlerini açıklamıştır. (Bildirinin metni 7. sayfada) su basan 40 yerde geç saatlere kadar çahşmış, dört kişiyi kurtarmıştır. 4 eski M. B. R. iiyesi Gürsel ile göriiştü Ankara {Cumhuriyet BUrosu) Eski Millî Birlik Komitesi üyesi dört senatör dün Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i Çankaya köşkünde ziyaret ederek bir saat kadar görüşmiişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) MEKTEBİ MÜIHİYE Türkiyedeki bütün Siyasal Bilçiler Fakültesi mezunlan, müesseselerinin 106 ncı kurnluş yıldönümünü heyecanla kutladdar ve okul giinlerini tekrar yaşadılar. Önceki gün Ankarada yapüan geleneksel « 4 aralık» töreninde CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, CKMP Genel daşkanı Alpaslan Türkeş, »filli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Seoatörler, milletxekilleri, Unhersîte öğretim üyeleri, eski mezunlaı ve öğrenciler iıazır bulundular. Resimde, Ankaradaki töreni izüyen dâvetüler görülnıektedir. > Ecvet GÜRESLN Yeşilköy Meteoroloji İslasyonunun bildirdiğine göre, şehrimiı ve civarı Balkanlar ve Karadeniz üzerinden sarkan al<;ak basıncm tesiri altında bnlunmaktadır. Bn seb«p!e bu haftanın, yağışlı geçmesi beklenilmektedir. Yağışla birlikte suhnnet 9 dereceden 14 dereceye kadar yiikselmiş, rüzgârlar şiddetini azaltarak 510 mil bızla esmeğe başlamıştır. ÇANAKKAİE'DE YAĞMUR ÇANAKKALE Son 24 saattenberi çevreye düsen yağımır tehlikeli olmaya başlamıştır. Sağanak halinde yağsn yağmur sebebiyle Ezine Çanakkale yolu traiiğe kapanmıştır. Diğer taraftan, devamlı yağan yağmur Bakırköy'de bazı fabrikalann su altında kalmasma yol açmıştır. Hasar gören fabrikalar şunlardır: Akın, Akf'!, Aksu mensucat fabrikalan, Vander ilâç fabrikası. Özel sektör Bakanlar toplantısı bugün Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar ile özel sektör temsücileri arasında bugün Ticaret Bakanhğında yapılacak toplantıda özel sektörü yakından ilgilendiren bazı önemü konular ele alınacak ve bir karara bağlanacaktır. Bunlar arasında bilhassa özel sektörün önem verdiği yatınmlarda harcanmak için daha önce söz verilen 5 milyon dolârlık dövi? ıhtiyacmın karsılanması konusu var dır. Bunun dışında kredili ıthalâta izin verilmesı vc o'pl «ektörün iktisadi kuru! komitPMnrte tptn sil edilmesi konuları gündemde yer almaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog