Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

APOLLİNAİRFDEN Şİ İ RLER Fransız edebiyatmm unurulmaz fairi Guillaume Apollinaire'ln en güzel şiirlerini uzun çalışmalarla dilimize jiir halinde aktaran Necatl Cumalı bu escri Varbk Yajrmlan arasuıda bir kitep haünde ri maaayot. Fiaü 2 liradır. Öâncıbk: 110/14711 umhuriYet 42. yıl soyı 14852 KURUCUSU: TUNUS NADÎ Telgraf T» mektap •dred: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbol No. 348 »42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 ^DİKTİIO SEKRETER KURSL» DDNYA Ş A M P İ Y O N L A » •YETİŞÎİREN Ğ p İ 00 pamakla yazmayı#OĞRŞİR#; |Ş BUIUR »OCRETİ TAKStTIİ AilR Merkez : LSIeli, Ağayokuşu Cad. 14 Tel:22 21 06 Beyoğlu: Lâle Sineması karşssı 34/5 Tal: <*'"' '•' Kadıköy:A!tıyol, Kuşdili 8 Kat 4 Tel: 36 11 60 Cumartesi 4 Aralık 1965 ÇAGLAYANGİL YUNANİSTANA YENİDEN IKILI MÜZAKERE TEKLIF ETTI YUNANISTAN GÖRÜŞMEYİ REDDETTI Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil GenelMüdürün 4 kararnamelen hazırlandı I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I eclmleri takiben değiştirilecekleri ısrarla söylenen bazı Genet Müı dürler hakkuıdaki nakil kararnameleri hazırlanmıştır. Bnnlar TPAO Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Petrol Ofls Genel Müdürü Kenan Onat, Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık, Ziraat Bankası Genel Müdürü Akif Kilapçıdu. Türk petrolü konusundaki tu ~"~"^"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tutnlanyla AP çevrelerinin şimşeklerini uzerine çekmiş olan Onat ve Topaloğlu'nun görevden alınmalan konusunda şimdi Sa1 nayi Bakanı bulunan eski Enerii ve Tabii Kaynaklar Bakanı Meh. met Turgut'un büyük ölçüde etkisi olduğuna dair söylentiler vardır. Ancak bu kararnamelerin dumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından onanıp onanmayacaği konusunda bazı tereddütler görülmekAnkara, (Cumhuriyet Bflrosa) tcdir. Bn bakımdan kararnamele Iş Bankasının Türkiyenin gerin Demirel Hükumetinin arzusa nel ıktısadı durumunu ele alan istikametinde gelişip gelişmeyecebültenının eylül ekım aylarına ği henüz kesinlikle öylenemeait nüshasında, «Bu yıl toptan mektedir esya fiyatlannda son yılların 3BİR MÜSTEŞAR zerinde bir artış meydana geldiöte yandan, tbrahim Deriner'in ği» behrtılmektedır. Meclis dışından Enerji ve Tabil îstatıstiklere ve bu bültene göKaynaklar Bakanlığına getirilmere temmuz ayında 289 puvan olan si uzerine boşalan, aynı Bakanlık müsteşarlığına Kemal Noyan ta toptan eşya fiyatları genel endeksı ağustos ayında 293 ve eylül yin edilmiş ve göreve başlamısayında 295 puvana yükselmıştir. tır. Etibank'ın eski şube müdürGeçen yılın temmuz ayında 263 lerinden olan Kemal Noyan'm puvan olan genel endeks eylülda adı Demirel Hükumetinin teşek259 puvana gerilemış bulunmakkülü sırasında Enerji ve Tabil taydı Bültenin fiyat hareketleri Kaynaklar Bakanlığı için dolaşan isimler arasında geçmisti. bölümünde bu konuyla ilgili olarak şövle denilmektedir : •BSylece »oa w.m,l»i» mniedil bir mkiMe yfikselen toptan eşya flyatlan genel endeksinde, son bir yıl içinde yüzde 13.9 oranında 36 psvanlık bir artış kaydedilmiştir.» Bültende bu fiyat artışlan ve sebepleriyle ilgili olarak özetle su bilgi verilmektedir : «Muhtelif kaynaklardan besle(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Çağlayangil, Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk ile Washingtonda yaptığı görüsmeden sonra ve Birleşmiş Milletlere dönmeden önce k o nuşmuştur. Çağlayangil, Yunanistanla yapılan görüşmelerin Atinada siyasl bir buhranın patlak vermesi Uzerine kesildiğini hatırlatüktan Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ve müzakerelere tekrar başlamanın zannınca en makul yol olduğunu CKMP Meclis Grupu, hükumesöyledikten sonra, «Kıbns sonınunun Birleşmiş Milletler safhasını tin dış politikası hakkında Mecatlatmasından sonra, hükümetlerarası temaslann yeniden başlamasını lis araşünnası istemektedir. beklemek normaldir» demiştir. Grup adına önümüzdeki günlerde (Atina özel muhabirimize göre, Mıllet Meclisi Başkanlığına bu ÇağlayangiTe derbal cevap veren konuda bir önerge verileceği bilYunan Dışişleri Bakanlığı sözcüdirilmektedir. sü, ikili müzakereler konusundaTaleple ilgili olarak CKMP Geki Yunan görüşünün değişmedifini nel Başkan Yardımcısı Niğde açıklamıştır. Yani, Kıbrıs sorunu Milletvekili Mehmet Altuısoy nu müzakere etmesi beklenen şunlan söylemiştir: SİLVAN Geçen pazartesi güBirleşmiş Milletler, yegâne yetki« îsabetsiz bir dış politika nü Kaymakam Mithat Çekin ile li mercidir. Atina, müzakerelerin takip olunduğu artık anlaşümışSavcı Hilmi Evinoğlu aleyhine sonunu beklemektedir. Sözcüye tır. Kıbrıs meselesinin seyri ve yapılan protesto yürüyüşüne kagöre, «Bu bakımdan ikili görüsson defa 24 devlet tarafından Birtılan ve Hükumet Konağına memeler yapılması mümkün değilleşmiş Milletler Genel Kurulona Orhan ERINÇ murlan sokmayan nümayişçilerdir.») verilmiş olan aleyhimizdeki kaden 15 kişi «Hükumete karşı şidrar sureti bu hususu açıkça ortaNATO konseyi Rum Ortodokslara ait bazı didet ve mukavemet» suçundan dün ya koymuştur. nl müesseseler ile Balıklı Rum ilk sorgularını mütaakıp tevkif pağlayangil, New York'ta BirBunun yanmda üsler meselesi Hastanesinin lstanbulda; değeri edilmis,lerdir. V leşmiş Milletlerde delegasyon de son günlerin aktüel konnlan Tevkif edilenler «unlardır : 4050 milyon lıra civarındaki başkanlanna verdiği resepsiyona arasına girmiş ve muhtelif begavrimenkuller için Hazine aleyFikri Güzel, Fahri Çoşkun, Yunan Başbakan Yardımcısı ve yanlara yol açmıştır. hine bir «dâva açma kampanyaFettah Bnlut, Abdülkerim Dışişleri Bakanı Çirimikos'un da Bu politikatun memleketimizin sına» başladıkları ve bu kampanCeylân, Mehdi Birici, Celâl katıldığım, orada Atinalı devlet faydasına olup olmadığının, fayyanın Patrikhane tarafından yüCan, Kcmal Can, Cemal Can, adamına kendisini yakında tekdalı değilse bunda ısrar edilmesirütüldüğü ilgililer tarafından Necmettin Erer, Tevflk Tarar görmeyi ümıt ettıgıni soyledıni isteyenlerin sorumlu bnlnnnp bakoğlu, Recep Ölçer, Mis gini nakletmiştir. Çağlayangil, tesblt •dilraiftir. bulunmadıgı Anayasamızın 88 nci bah Yaruk, Mahnrat Alsat, Çirimokos"un niyetlerini bihneBu konuda yapılan bir ihbar maddesinin 2 nci fıkrasmda yer Nezir Balcı ve Adil Kaçmaz. diğini, fakat ikisinin 14 AraİLkta uzerine, Içişleri ve Adalet Baalmış bulunan ve denetleme yolîki gündenberi ilçemizde buluPariste toplanacak NATO Bakankanhkları ile İstanbul Valilıği, lanndan biri olan Meclis araştırnan iki Adliye Müfettişinin tahlar Konseyine katılacaklarını beması sonunda meydana çıkacakİstanbul Cumhuriyet Savcılığı kikatları sona ermiş, Savcı Hilmi llrtmlştir. tır. ve Emniyet Müdürlüğü arasında Evinoğlu Diyarbakıra alınmıştır. Çağlayangil, Rusk ile buluştukGrupumuz yapılacak araştırmada yazışmalar cereyan etmiş ve Aynca iki Mülkiye Müfettişi de lan zaman Kıbrıs sorununu da dan sonra ahnacak sonuca göre etmektedir. Kaymakam Mithat Çekin hakkınele aldıklannı söylemiş, «Görüşgerekirse iç tüzüğün diğer imHâlen İstanbul Adliyesinde adaki tahkikatı yürütmektedirler. memiz dürüst ve samimî geçti» kânlannı da kullanacaktır.» çılmış olan 52 dâva bulunmakşeklinde konuşmuştur. Dışişleri tadır. 50 kadar dâva ise kesinleşBakanı Türkiye ile Yunanistanı miş veya tasdikten geçmesi için birbirine yaklaştırmak ve miizaYargıtaya gönderilmiştir. kereli bir çözüme ulaşmak İçin Konsorsiumun verdiği kredi 220 milyon Dolar Fransanın tanınmış «Le MonAmerika dahil NATO üyelerinin IDDİALAR de» gazetesı, Türkiyede son gündaha fazla gayret sarfetmelerinin Başbakan Demirel dün sabah, AİD Teşkilâtı Orta Doğu ve Güney Hazineye karşı açılmıs olan lerde A. P Meclis grupunun, NATO'nun yaranna olacağını da Asya Direktör Yardımcısı Mocember'i, AİD'nin Türkiye Direktörü dâvalarda gayrımenkullere sahükumetin sol yayınlara karşı ifade etmiştir. Çağlayangil'e gö Grant ve Büyükelçilik Müsteşarı Edwin Martin ile birlikte kabul tedbir alması lüzumunu belırhip çıkmak için Medenî Kanun re, Rusk ile görüşmeleri, «yüksek etmiştir. Demirel, görüşmeden sonra, 1966 yılı programmın gerekten tekliflen üzerine, özetle şöyAmerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Ball'ın bir makalesi Türklile Borçlar Kanununun muhtelif seviyede anlasma ve anlayış» la tirdiği 220 milyon dolarlık dıs finansmanın konsorsiyum tarafmdan le demektedir: yede gereken önetni gönnedi. Mr. Ball bu yazısında Kıbnsın büyük maddeleri, 16 şubat 328 de yürürsonuçlanmıştır. karşılandığını, Maliye Bakanı Gürsan'm bu konuda ilk görüşmeyi « A.P. Meclis Grupu, sol yadevletler tarafından işgal edUmesini istemiştir. Mr. Ball'ın teklifinlüğe giren Eşhası Hükmiye Kayınların cezalandırılmasını tade biiyük devletlerin hangileri olduğuna dair hiç bir sarahat yok. Ne Pariste yaptığını açıklamıştır. Resimde, Demirel makam arabasına nunu ve 1725 sayılı kanun ile tasGeleneksel politika lep etmektedir. Başbakan Devar ki Dışişleri Bakan Yardınıcısının daha önccki düşüncelerini bilendik olunan Birinci Ankara Itilâfbinerken görülüyor. (Fotoğraf: M. İSTEMI) Du, Dışişleri Bakanlığına getimireli tntan gazeteler. büyük ler büyüklerin Kuzey AUantik Paktına bağb devletler olabüeceğini namesi mucibince teşkil olunan ** rümesinden sonra Çağlayan(Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) tahmin ediyorlar. Türk Yunan Mübadele Komisgil'in Washington'a yaptığı ilk ziMr. Ball'ın teklifi bir plânın öncüsü müdiir?, boş atıp dolu tutma yonunun 26 Haziran 934 tarih ve yarettir. Konuşmasına şöyle dekabilinden bir görüş müdür? Yoksa A.B.D. Dışişleri Bakanhğının 56060/12651 sayılı karan ileri süvam etmiştir: düşüncesini yansıtmakta mıdır? Bu konularda bilgimiz mevcut derülmektedir. ğildir. Fakat ber halde Mr. Ball lâalettâyin bir kişi olmadığına göre « Yeni hükümetimiz, Türkiyenin geleneksel dış politikasını Patrikhane'nin ilgisi sözlerinin üzerinde önemle durmak, mahiyetini araştırmak gerekir. devam ettirmektedir. Dolayısiyle Zira böyle bir teklifin bırakalım gerçekleşmesini, Vietnam savaşlaLozan Andlaşması İle yeniden Amerika ilişkilerimize ve ilişkiruıın kızıştığı, Sovyetlerin Vietnamla ilgili bir karar suretini B.M. e gayrimenkule sahip olması menlerimizi her alanda geliştirmeye verdikleri ve özeüikle Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerce ele edilen Patrikhane, bu yüzden dâbiiyük önem vermekteyiz. Ameriahnacağı şu sıralarda ortaya atılması, onun önemini arttırmaktadır. va açamamakta ve dâvalar PatAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) kan halkınm ve bükümetinin rikhaneye bağlı dinl müessesele Millî Savunma Bakanı Ahroet dostluğuna da bflyflk önem atfetC.H.P. Genel Başkanı İnönü önceki gün Meclis Grupunda yaptığı rin mütevelli heyetleri vasıtasiyTopaloğlu, gazetemize özel olamekteyiz.» konuşmada bu konuya değinmiş, fazla bir bilgi olmamakla beraber, le yürütülmektedir. Bu da Pat rak verdiği demeçte, «NATO üyeÇağlayangil, Kıbrıs meselesinin teklifin mevcut anlaşmalan tanımamaya doğru bir gidişi gösterdirikhaneye «Bizim açılan dâvalarleri arasında zaman zaman görüs hâlâ ço^ülmemiş olduğuna değinğine işaret etraek istemiştir. Gerçekten Mr. Ball'ın teklifi biz Türkla ilgimiz yoktur» şeklinde resml aynlıklan ounaktadn; fakat NAmiş ve şunlan söylemiştir: lere ana hatlariyle Girit adasının hikâyesini hatırlatmaktadır. BiTO'nun çıkmazda olduğu doğru açıklama yapabilme fırsatı yarat(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) lindiği gibi bu acıkh bikâyede de ada, hem de Türklerin eğemenliği değildir.» demiştir. maktadır. • zmir ve Ankara'da Emniyet altında bulunduğu halde, biiyük devletlerin işgalinden sonra Yuna«tnönü Hükumeti zamanmda I Teşküâtının bir müddettenDiğer azınlıklar nistana verilivermişti. MLF (Çok Taraflı Nükleer Kuvberi yaptıkları dikkatli takip *** Bu arada Ermeni ve Musevl ce vet) projesinden çekilmiştik. Bu sonunda, Türklerle işbirliği yapmaatlerine mensup dinl müesseSayın İnönii'nün konuşması sırasında gelecek günlere ait yapkonuda son NATO Bakanlar topmak suretiyle PX ve AFEX eşselerin mütevelli heyetleri de ay lantısında nükleer kuvvetlerde tığı tahminler ya da bir takını sezgüerin açıklanması Mr. Ball'ın yasmı piyasaya süren Amerikanı şekilde muhtelif dâvalar açeşit şartlar aradığımıza göre, bu teklifinden de daha ötede merak nyandınnıştır. C.H.P. Genel Başlüar ve suç ortakları yakalanmış mışlardır. projeye yeniden katılma ihtimali kanı konuşmasında Kıbrıs meselesinden sdz ederken «Önümüzdeki «Esrar» iddiasılardır. Bilhassa îzmirdeki kaçakbelirmiş midir?» sorumuza ToBalıklı Rum Hastahanesinln aç zamanlarda Kıbns meselesinden sonra bizim etrafımızda dünya nı görüştüğümüz çılığın büyük çapta olduğu ve paloğlu, şu cevabı vermiştir: rmş olduğu dâvalardan biri mebarışı ile ilgili bir çok münakaşalar ve ihtimaller olacaktır gibi bir şoförler, kesinlikgenış bir şebekenin, miktarı milzarlık sahası ile ilgili olduğun«27 kasımdaki NATO Bakanlaz intiba taşıyoruz» demiştir. Bazı yorumculara göre İnönii'nün bu Ie reddetmişleryonlara varan Amerikan menşeli dan tstanbul Belediyesi de dâvatoplantısı fevkalâde bir toplantı cümlesi Kıbns meselesinde alınacak kararın Türkiyede üçüncü dündir. 43 yıldan beesyayj Türk piyasasma sünnekte ya katılmaktadır. idi. Gündemi, sadece, nükleer siri şoför olduğunu yaya yakınlaşma eğilimini arttıracağı anlamını taşımakta, bazılarına olduğu anlaşılmıştır. (Hazineye dâva açan kilâhlann kullanılmasuıda NATO ve hiç bir sâbıkagöre ise Kızü Çinle arası gittikçe açılan Rusyanın Amerikayla yaliselerin listesi 7. sayfada) üyesi devletlerin önceden politik sı bulunmadığını kıniaşması halinde Türkiyenin denge niteliği söz konusu olmaktadır. bildiren 34 DL. Dış politika konularında pek dikkatli ve özellikle ihtimaller üze918 plâka sayılı rinde pek ihtivatb olan Sayın Inönü'nün konuşması başka başka tZMİR Emniyet îkind Şube taksinin sahibi yorumlamalara da götürülebilir. Nevar ki bütün bu yorumlamalar memurları Amerikan özel TahHalil Pektaş «çok buz uzerine yazı yazmaktan daha gerçekçi olmaz. Zira bugün lâfı kikat Bürosu ile birlikte dört aygülünç bir iddiaedilen ne Amerika Sovyet Rusya yakınlaşması dünyayı pembe sözdır. Doğruluğu< Arkası 8a. 7, 8ft. S te) lüklerle gcren iyimserleri daha mutlu olmaya götürecek ölçüdedir, na inanamıyorum. ne de ilerideki günlerde «beraber yaşama» anlayışı, bir sarmaş doGazetede baberi laş haline gelmek istidadmdadır. Gerçi meselâ Varşova paktiyle okuyunca hayNATO arasında saldırmazlık andlaşmasına gidilmesi teklifleri ortaretle karşıladun» da dolaşıyor. Gerçi 1969 da NATO'dan ayrılacağmı açıklıyan De Gaulle demiştir. Yıunaz Fransasiyle Rusya arasındaki flört gün geçtikçe artıyor, gerçi tngilKarasu aduıdaki tere • Sovyet münasebetlerinde değişiklik çabalan gözden kaçma34 EU 832 piâka ınaktadır. Şu var ki barış içinde birlikte yasamanm önümüzdeki yılFilme çekilecek sayılı arabanın larda tek cephe haline selebileceğini hesaplamak fazla hayalcilik şoförü de «rakaro olur. Hele dünyanın bugünkü manzarası içinde Kızıl Çine karşı tamamiyie hayab r Amerika • Sovyet bloklaşmasmı düşünmek gelecekteki gerçeklelidir. Kullananrin dışındadır. lann sayısı yuzde üçü geçmez Kıbrıs meselesini ve bu meselenin ileride getireceklerinl yan et' Esasen ehliyet al kenler açısından, daha doğrusu fazla karmaşık dünya olaylan aramak isteyen her Konuso Istanbnld» geçen smda düşünmekten çok, muhtemel sonucu Turkiyenhı dış ve lç kesin ahlâki duve oknyanlan beyecandan rumu kontrol edurumu bakımından ve daha gerçekçi görmekte fayda vardır. Birheyecana gürfikleyen bn rodilmekte ve sâbı leşmiş Milletler Kıbrıs için bu orturumda bir karar verir mi. ver man için film yapıcılan foka kaydınuı olup mez mi? şimdiden kestirilemez. Ancak bu defa vermezse gelecek nn söylfiyorlar; olmadığı araştınl oturumda ya da daha sonra bir karar mukadderdir. Bu karar bizim Resimde, Halll Pektaş, arkadaşımızla konajurken «Göreeekıiniz (Bnsysdan maktadır demiştir istediğimiz gibi olabilir, isteklerimize yakın olabilir. Ama tersi de görülüyor. Sevgilerle) bn filmin yamnvarittir. Her iki durumda karan va Türkiye kabul etmiyecek, ya da da pek «önflk kalaealu» Yunanistan kabul etmiyecektir. O zaman muhtemel bir emrivâki karşısında kalsak da, kalmasak da Kıbnsta vuku bulacak olayların içeride ve dolayısiyle dışanda tepkileri kaçmümaz hale gelecektir Şimdiden sının, ölçüsü tâyin edilemiyecek olan bu tepküer, tepkilerin sonuçları ve Ortadoğuda sırasını bekler gibi görünen diğer olaylar her halde Türkive için karmaşık dünya mesdelerinden çok daha NÜR IÇtNDE TAT! önde oünak gerektir. CKMP dış politika için Meclis araştırması istiyecek F. J. ZÜSY Washington'dan bildiriyor T ürkiye Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil VVashington'lu gazetecilere, «Kıbrıs sorununu çözüme götürecek en verimli yolun, doğrudan doğruya ikili görüşmeler» olduğunu söylemiştir. İstanbul Adliyesınde 52 Oosya var Silvan'da 15 kişi tevkif edildi Rum Kiliseleri hozineye dfiva Fiailarda ve var ılıııııııııiıli liiiri'lıi'l nçıyor 'Türkıye'de sola karşı dâvalar çoğalıyor» unun Inönünün sözleri we yorumlar İstanbul Savcısı «acele» çağrıldı İstanbul Savcısı Nedim Demirel dün sabah uçakla Ankaraya gitmıstır Adalet Bakanlıgından acele kaydı ile gelen bir emır gereğmce Ankaraya çağnlan tstanbul Savcısının birkaç gün Ankarada kalacağı tahmin olunmaktadır. Izmirde ve Ankarada kaçakçılık yapan Amerikalılar yakalandı Savunma Bakanı*' N A T O çıkmazda değil,, dedi kararlara müessir şekilde katilmasını temin etmek amacını p/n lamak Idi^ Soru İkili anlaşmalar konusunda çalışmalar ne durumdadır? Cevap «Bu konuda Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri calışmaktadır. Adlî özgürlüğümüz ve millî menfaatlerimize uymayan hususlarm tervlç edllmeyeceğini efkân umumiyenin bilmestni isterim.» MilH Savunma Bakanı Topaloğlu, bu gibi önemli konulann, dikkatli bir çalışma sonunda millî menfaatlerimize uygun şekilde çözümleneceğini, çalışmaların bu açıdan ele aluıdığmı sözlerine eklemiştir. Şoförün aörüşü îzmirdeki olay HAFTANIN ŞAKASI Y az an : Burhan FELEK BL'GÜN 6 nci SAYFAMIZDA Joan Fleming'in Yeni Romanı BİR Yapılan bh* hesaba göre, Türkryemizde, ber dakikada bir çocuk doğnyonnuş. Hepsini Allab bağışlasın. Yalnız bir de. her dakikada kaç çocuğun (bele, son kızamık vak'alanndan sonra) öldüğünü öğrenebilsek Bu hesap da tutulsa belki. tnemlekette «doğnrn kontrolu lazım mı, değil mi?» meselesinin münakaşası kendiliğinden halledilmis olurdu. Lüzum kalmazdı ki.. KendiUğJnden kontrol ediliyor, calib». Zengin Olunca Sıfıra sıfır... •îcvet I « Esrar içtikleri » iddiasını Yarın şoförler tepkiyle karşıladı Cumhuriyet'te ? nci Mhitemude) Doğan KEÇECIOGLU n ısı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog