Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ROMANLAR hazirfadı! umhuriyet 42. yıl soyı 14878 KUKUCUSTT: TUNUS NADİ Telgraf rm mektap adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 248 TelefonlaK 2 2 4 29 0 2 24 20 6 2 3 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 30 Aralık 1965 Kıfrrıs Konusunda ERİM, YUNANİSTANIN ADAY1 İŞGALİNE AMERİKANİN GÖZ YUMMUŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ IMidat «MAZİYİ Partisi Ile CHP Ça UNUTMÂK VE TÜRKEŞ, KONUŞMASINDA ESKİ, YENİ HÜKÛMETLERİ SUÇLADI VE KIBRISA ÇIKARMA İSTEDİ HALLETTİKTEN GEREKİR,, DEDİ ÇAĞLAYANGİL, SONRAYA MUHASEBEYİ, DÂVAYI BIRAKMAK YETERLIK KARARI ILE.CEHEL GORUSME tstanbnl, Ankara ve İzmirde gençler miting yaptı "NATO'dan CENTO'dan önce millî menfaatlere bağlıyız,, SONA ERDİ AJNKARA (Cumhuriyet Bürosu) M Henüz Vakit Varken ç^ ohnson'ın 1964 yüında InönüI f ye gönderdiği mektup, iki J J parti arasında bir mesele ya^~ pılmak isteniyor. Neden? C H.P. der ki: Bizi vaktiyle Kıbrısa çıkanna yapıp müdahale hakkımızı kullanmamakla suçluyorsunuz. Oysa biz bu hakkımızı hiç bir zaman kendi gevşekliğimiz yüzunden kullanmamış değiliz. Karşınuza beklenmedik pek ciddî bir engel dikilmişti. 15 Haziran 1964 günlü gizli oturum tutanakJannın açıklanmasma karar veriniz. O oturumda tnönü'nün okuduğu Johnson'dan gelen mektup kamu oyuna sunulsun. Gerçek anlaşılsın. L'sul bakımından Meclis Baskanı Ferruh Bozbeyli, C.H.P. nin isteğini şu biçimde kolaylaştırma yolunu önerir: GizU oturum tutanaklannın yayınlanması gerçi Meclis kararına bağudır. Fakat Johnson'ın mektubu İnönü'ye yazılmıştır. Kendisi mektuba dün olduğu kadar bugün de istediği gibi tasarruf edebilir. Ne yaparsınız ki A.P. mektubun kamu oyuna açıklanmasından hoşlanmamaktadır: Mektup bir şahıstan bir başka şahsa değil, bir Devlet Başkanından bir Hükümet Başkanına gönderilmiş ve milletvekillerine gizli bir oturumda okunmuştur. Şimdi bunu açıklarsak ileride hiç bir yabancı devlet sorumlusu bize güvenip böyle içten mesajlar sunmaz. Bu itibarla gizli oturum tutanaklan hep gizli kalmahdır. Sabahleyin yapılan A.P. grup toplantısında Başbakan Oemirel arkadaşlannı bu yolda teşvik etıni.ş, mektubu açıklama isteğmin soldan geldiğini söyliyerek onları elinden geldiği kadar uyarmıştır. Durumu böylece özetledikten sonra taraflann yürüttüğü karşılıklı taktik de kendiliğinden anlaşılmaktadır: Kıbrıs dâvasında B. Milletlerin aleybimize çıkan kararından birbirlerini sorumlu tutmak. C.H.P. Johnson'ın mektubuna dayanacak ve o çünkii koşullar altında başka türlü davranılamıyacağı tezini savunarak, daba sonra harcanan diplomatik gayretlerle lehimize düzeltilen durumu yeni hükümetin tekrar bozduğunu iddia edecektir. A.P. ise mektubun yayınlanmasını önliyerek hem C.H.P. hakkındaki suçlamaIarını devara ettirecek, hem de Amerika Qe yürütmeye kararb göründüğü sıkı fıkı dostluk politikasını kamu oyuna sevimli gösterme imkânlanm arttıracaktır. Doğrusu biz bu karşılıkh davranışlan ber ikı partiye de yakıştıramadığımızı sövlemeliyiz. Johnson'ın mektubunu Sayın Inönii isterse pekâlâ açıklıyabilir. Sayın Bozbeyli'nin de belirttiği üzere bu tamamiyle kendi takdirine bağudır. Zaten o mesajın metnini değilse bile öziinfi ve özetini yurdumuzda öçrenmiyen kimse kaldı mı? Johnson mektubunda ağır bir dil kullanıyor, NATO gayeleri için bize verilen silâhlan başka maksatlar uçruna kullanamıyacağunız hatırlatüıyor ve şayet müdahale kullanmamız vüzünden (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danıştay 5. Dairesi, Şehir Tiyat rosunda Aylâ Algan'ın iki ay tiyatrodan uzaklastırılması hakkında Haysıyet Divanı tarafından verilen cezanın uygulanmasının durdurulmasına karar ver«Kara bir anıt» mistir. Haysiyet Divanı karanna Aylâ Algan'ın vekili Burhan ABirleşmiş Milletlerin Kıbns ka paydın tarafından itiraz edilmisrannı insanhğın vıcdanına «katir. Gerekçede: «Anayasanın çara bir amt» gibi diktiğini belirten lışmayı bir görev ve hak olarak Hüseyln Günday, dış politikadaki başansızlığın sebeblnin Atavatandasa tanımıs olduğu; Titürkün dıs politikasmdan aynlyatro Yönetmeliğine g5re, Haymak olduğunu ifade ile Ata siyet Divanı üyelerinin doğrutürkü örnek alarak bağımsızlık dan doçruya Belediye Başkanı savaşlannı yürüten genç devlettarafından tâyini gerektiği, hallerl yalnız bırakmamızın bizi bu buki bu olayda sözü çeçen divan gunkü yalnızlığıınıza sürüklediğiüyelerinin Beledive Baskatı Yarni söylemiştir. Günday. Dışişleri dımcısı tarafından tâyin edilBakanı Çağlayangil'in «Yunanismiş olduğundan hüküm ifade ettan Enosisten vazgeçerse biz de mediği; Sehir Tivatrosn Yönettaksimden vazgeçeriz» şeklindeki meliğinin 1. maddesinde «halkın sozlerinl şiddetli bir lisanla tenkid etmiş, «Yunanlılar da, Çağla tivatro ihtiyacmı tatmin» gerekyangil de neden vazgeçerlerse geç tiği halde, özellikle fakir bir çevre olan Zeytinbnmunda knsinler, biz Kıbnstan vazgeçmerulan tiyatronnn bu olayla halka yiz» demiştir. Günday, «Şu andan temsil vermediği» belirtilmistir. itibaren, derhal Atatürkçü dış Bunun üzerine Danıştay 5. Daipolitikaya, Atatürke dönfibnelidir» demistir. resi, cezanın dıardurulması kararını vermıstir. İstanbul gençliğinin Bu karann taraflara bildirilmesi üzerine, Başrejisör Muhsin mitingi Ertuğrul, Aylâ Algan ve diğer T.M.T.F. v e bağlı öğrenci ku sanatçılan. Oktay Rifat'm «Çi! rulusları tarafından dün HürriHoroz» oyununun provalanna yet Meydanında yapılan «Kıbns baslatmıştır. «Çil Horoz» birkaç güne kadar ovnanacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) nuşma yapan Kıbns Türk Cemaa tl Liderı Rauî Denktaş «Ben harb lsteyen adam değilim. Fakat gerçek odur ki Mehmetçigin süngüsn işlemezse Kıbns elden gidecektir. Türk mllletinden, garantftr devlet olarak koyduğu imzanın s« refini korumasmı bekliyonız. Türk askerinin Kıbns» çıkmasını istiyoruz» demiştir. Türkiye M U Talebe Federas1 1 yonu Ile Federasyona bağlı gençllk kuruluşlarının diizenlediği ml ting saat 12 de Kurtuluş meydanında binlerce gencin iştirakiyle başlamış ellerinde «Bağımlı değil, bağımsız Türkiye istiyoruz», «Asnmızm buyflk fiyaskosu: NATO», «Yankeier Amerikaya», «Uy du politikaya paydos», «Atatürk ilkelerinden sapma kabul etmiyoruz», «NATO'ya, CENTO'ya değil, millî menfaatlere bağlıyız», «Gençlik daima hazır», «Dedelerimiz aldı, biz bekliyeceğiz» gibi ibareler yazüı pankartlar, dövizler bulunan gençler miting boyunca sık sık «Ordu Kıbrıs'a» diye bağırmışlardır. Üç dakikahk saygı duruşundan sonra tstiklâl marşı Ile başlanan mitingte ilk konuşmayı TJ1.TJ. Genel Başkanı Yücel Akıncı yapmıştır. D ünkU «AUtürkçü dıs politikao ve Kıbns» mitmglnde bir k «Idnrede kırlasiyecilik ve merkeziyelçilik işleri nksalmakladır)) I ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) J j n | j | u | B ü t ç e ve Plân Komisyonunda dün İçigleri Bakanlığı bütçeIDMMçesinjjj görüşülmesine devam edilmiş, Bakan Faruk Sükan ile Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakipoğlu soruları cevaplandırmışlardır. Sükan «aşın cereyanlara karşı kanunlann müsamaha göstermeden uygulanacağını» söylemiş, Nakipoğlu ise trafik kazalarına değinerek araç başına düşen ölü miktan baknnmdan Amerikadan 19 defa ileri olduğumuzu bildirmiştir. İelanhlll MîlSnirS TMTF ve bağlı öğrenci kuruluşISIallDIII m l l l n g l ı a n tarafmdan düzenleneıı «Kıbns Ye Atatürkçü dıs politikaya dönüşo mitingi dün Hürriyet meydanmda yapılmış, mitinge katılanlar «Kıbrısın ılhakını ve Johnson tarafmdan İnönüye jazılan mektubun açıklanmasuıı» istemişlerdir. So'z alan hatipler Kıbns dâvasımn sulh yoln ile hallinin imkânsız olduğunun anlaşıldığını belirterek Büyük MiUet Meclisinin Yunanistanla harb karan abnasını teklif etmişlerdir. Prof. İsmet Giritli ile Tank Zafer Tunaya da Londra ve Zürih Andlaşmalarmm yürürlükte olduğunu söylemişlerdir. Miting ve bilâhare Taksime yapılan yürüyüs sırasında 1S00 polis emniyet tertibatı abnıştır. Mitingia ilgüi haberhniz, gazetemizin diğer «ütunlardadır. illet Meciısinde Kıbrıs konusuhdaki genel görüşme dün gece yansı sona ernıiştir. Dünkü görüşmeler sırasında CKMP Grupu adma Genel Başkan Alpaslan Türkeş, CHP Grupu adına Nihat Erim, Hükamet adına İhsan Sabri Çağlayangil konuşmuşlar, AP li bir üye tarafmdan verilen yeterhk önergesinden sonra «son söz milletvekillerinindir» hükrai gereğince AP lı Settar lksel konuşmuştur. Bundan sonra yeterlik önergesı alejhinde konuşnnk için kürsüye gelen CHP li Nıhat Erim, Genel görüşme tamanılanm.'mış, mesele a>dmlanmamıştır. Hokumet Kıbrıs meselesi için formülunün ne olduğunu söylemedi. Hani vesikalar, arşivler konuşacaktı?» demiştir. Buna ragmen yeterlik onergesı gürültüler ara^ında AP lılerin oylarıyla kabul edilerek genel görüşme bitmiştir Türkeş kürsüde Bir gün aıa verildıkten sonra dün Millet Meclisinde devam edilen Kıbrıs hakkındakı genel göruşmede CKMP Grupu adma ilk sözü alan Alpaslan Türkeş, 'Kıbrıs» ı yalnız başına ele almanm hatalı olduğuna işaret ederek, «Mesele millî bırlık ve butünluk dâvasıdır» demiştir. CKMP'nin genel görüşme yerine Mechs araştırması istedığini belirten Türkeş, şımdiki göruşmenin çatışmaya sebep olacağının düşünüldüğünü söylemiş ve «Hukumetin gerekli incelemeyı yapıp tedbirler almadığını» ıleri sürmuştür. Türkiye'nin genel polıtıkası içınde Kıbns'ı inceledığıni söyleyen CKMP lideri, cKıbrıs yalnız oradaki 120 bin Türkün varlığı meselesi değil, Türkiyenin jeopolıtik durumunun sağlanmasıdır da. demiştir. Bu arada günlük politika ile millî politika hakkındaki fıkirlerini açıklayan Türkes, dünyadaki devletler ve bloklarla temaalarımızd* zamanın jartlan dışındakı gerçeklenn de ihmal edilmemesı gerektiğini söylemiş ve 3. Dünya ile temaslanmızın artmasmı istedikten sonra, «Bu arada diğer bloklan da bir kenara itmek taatalı olacaktır» demistir. Bilge'nin vurulduğu yerde, olayın tatbikatı yapıldı kasdi ile yaralıyan Hayati Atan dün sabah olay yerine polis mu hafazasmda götürülmüş ve yan m saat devam eden bir tatbikat yaptırılmıştır. Tatbikattan sonra Adliyeye verilen sanık Hayatl tevkıf edilmiştir. Çizmem yok, aklım var Daha sonra Türkeş, gizliliğin esas olduğunu belirterek, «Çizmem yok, aklım var» sözünün meseleye askeri veçhe vermıyeceğımızi açıkladığmı söylemiş ve bunu tenkid etmiş, sözü, meselenin Türk f Yunan münasebetlerine sokul| masını hatâlı bulduğuna getirerek, «Is, Ada sınırlarında kalmalıydı» demiştir. Kıbnsla aramızdaki denizin askeri bakımdan bir mania olmadığmı ilerı sürerek Yunanistanın Adaya asker çıkarabildiğini belirten Türkeş «çünkü onlar ışi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Algana ait kararı Danıştay durdurdu Aşın cereyanlarla ilgili olarak lçışlerı Bakanı Faruk Sükan, yaptığı konuşmada özetle şunlan söylemiştir: « Anayasada derpiş edilen vatandasın temel hak ve hürriyetlerini ihlâle ve temel nizanu yıkmağa matuf bütün cereyanlara karşı Bakanhk olarak bütün gücümüzü kullanmağa, kanunları bütün siddetiyle işletmeğe kararlıyız. Bu konuda hiç bir müsamahamız yoktur. Aşın cereyanlar konusunda hükumet ve Bakanhk son derece hassastır. Zararh yayınlar ve kitaplar fizerinde de hassasiyetle durduğumuza ve adlî nrvkamlara tevdi ettiğimizi arzetmek isterim^ Bakan konuşmasında idare mekanızması üzennde durmuş ve ozetle şunları söylemiştir: « îdari mekanizmamız, ak(Arkası Sa, 7, Sü. 2 de) Aşın cereyanlar P azar akşamı Kadıköyde Gazanler BUge"yi öldUnnek Bir film sahnesi Idarede bozukluklar Otobüs işletmeciliği yapan eski şampiyonlardan Gazanfer BU ge ile Irtan, Adil Atan Kardeşler arasındaki gerginliği ve eski olayı büenlerle kalabalık bir meraklı topluluğu tatbikatın yapıJscağı civan doldurmuştur. Sıfcı polis kordonu altında başlıyan tatbikatta, tahkikatı yöneten Kadıköy Savcı Yardımcısı, Âsayiş Şubesi Müdürü, detektif ler de bazır bulunmuşlardır. Topluluk tatbikatı bir filim sah nesini seyreder gibi seyretmiş MECLISTE DÜN ALO KIBRIS.. NEREDESİN? FİKRET OTYAM CHP ve AP, Kıbns konusunda genel görüşme istediler. Kamu oyunun da olanlardan baberi olsun dediler. Hem dedıler, hem araya başka iş soktular. Durum, jandarma karakoüarının telefon konuşmasına döndü.. «Alo... Alo... Kıbns Kıbnı genel görüşmesı, neredesın?.» «Alooo AJooo.. Asgari geçim indirimı.. sen çık aradan Aloo» «Aloo... Genel görüşme... Genel görüşme.. neredesın?» «Seçım Kanunu tasansı için geçicı komisyon, müdahale etme... Evet, bu arada Seçım Kanunu tasarısı ıçm geçicı komisyon teşkılinı ısteyen önerge verıldi, neyse kı Adalet Bakanı, bunun, görüşme sonuna bırakılmasını lutfettiler de Kıbrıs genel görüş(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ör. Mustaf a İstemi «Altm Flaş» ödtiliinü kazandı Ankara (Cumhuriyet Bürosn) BasmIş Sendikasınca düzenlenen «Yılm Gazetecileri» yanşmasmda gazetemiz Ankara Bürosu foto mu habiri Mustafa İstemi, fotograf dalında «Altm Flâş» ödülünü kazanmıştır. İstemi. yarışmaya, «Seçun gece si İnönü» fotoğrafı ile katılmıştır. Yarışmada «Yüm Gazetecisl» olarak geçenlerde ölen Ulus Gaze tesi fıkra yazan Faik Suad seçil miştir. Tevkif edildi Gerek sanığın ve gerekse görgii taruklannın tekrar ifadeleri nlınmıg bu arada Hayatinin tabancayı bırakıp bıyığıru kestiği evdeki hanunın da bilgisine müracaat edilmişür. Emel adındaki kadın, Hayatinin bıyığım evde kestiğini ve bir paket bırakıp gittiğini söylemiştir. Savcüık dün sıhhati tamamen düzelmis olan Gazanfer Bilgenin ifadesini yeniden almıştır. Sanık Kadıköy Savcılığmda yapılan ilk sorgusundan sonra tev kif edilmls ve cezaevlne gönderllmlstlr. Adam Oldünneye tam teşebbüsten yargılanacak olan Hayatinin cezaevine götürülmesi sırasında da emniyet tedbirleri almmıştır. TATRIIf AT IHIICinHI yapdnuştır. Resimde, y t r d e b i r tetbikat Hayati Atan ve Gazanierin dublörü olan mahkeme kâtibi göriilmektedir. Gazanfer Bilgenin öldürüunek istendiği i42 Yarm RÖPORTAJ YILMAZ CETINER renkli sayfa .YRBASJ ILAVEMII ^ 141 ve 142 nci maddelerin açık kapıları kapatılacak G&zeteln Manisa nire, Almanya nire H acettepeU, 27 yaşındald Yüksel Savaş eUerini iki yana açarak: Merak ediyorlar!.. Her halde yabancı erkekleri merak ediyorlar bizim kızlanmızın bazılan, dedi! Sonra şunlan llâve etti: Hele Mecidiyeköytü N ne diyor biliyor musunuz? Kahkahalar atıp, koleksiyonumda bir Çinli kaldı, diye övünüyor... Söylenecek lâf mı bu? Yüksel Ankarada evlenmiş ve eşinden aynlmıştı. tkl de çocuğu vardı anlattığına gir%. . Ve 4 senedir Almanyadaydı Türkıyede Sanat Okulunu bitirmis... Sonra da bir müddet memur olarak çabşUmumiyetle onu «Sıemens» kadın yurtlannın önünde görmek mümkündü... Tanımıyan yoktu Yükseli o civarda .. Kendl inanışına göre, kızlan koruyor bir nevi fedailik yapıyordu onlar için!.. Almancayı oldukça iyi konuşan Yüksel'e o semtin muhtan da diyebilirdinlz .. Hangl kız, gece kaçta gelmlş?.. KimJnle gelmiş? Sarboş muymuş, değil miy miş.. Bunlann hepsinin cevabmı YÜkselde bulmak mümkündü!.. « Üç arabam var. Üçü 4e cenaze» diyordu!.. Bunlardan birini 500, ffiğerini de 300 er marka almısü. Şimdi ise ne kullanabiliyor, ne de satabillyordu!, (Devamı 5 ınei tahifede) NADtR NADt mırt'ı M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog