Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Spor Sarayı spora verilsüı mi verümesin mi? KARAR 4 OCAKTA Spor tesislerine tahsis edilen Yenikapıdaki foar sahasının hâlen Millî Emlâk'in malı olduğu ve devir için de herhanği bîr teşebbüse geçilmediği bildiriliyor F.Bahcebubofto degişik fertip SANDRO ''GEÇMİŞ OLSUNA GELDİM,, DİYEREK FENERBAHÇENİN DÜNKÜ ANTRENMANINI SEYRETTİ rA vrupada yılın PAKİS. ( » A ) <Fnnce Foot. ball» dergialnln tertlpledlgl btr an. ket conucu, Benflca'nın Mozamblk asülı K>1 lct Euseblo, Avrupada <YUm Futbolcusu> seçllmlşUr. ATrapa'Ein llerl gelen 36 spor yazannın oy kullandıgı ankette, Porteklz'ln «siyah lnclsl» 67 puan toplayarak bhincl geurken. InterIn sol bekl Olaclnto Fachettl 59 puanla Ikind olmustur. «Trance Pootball'a göre. Ayrupad» yılın futbolculann funlardır: 1 Euseblo (Benflca . Portekla) 67 puan, 2 Glaclnto Pachettl (lnter . 1 talya ) 59 nuan, 3 Luls Suarez (Inter . Italya «Ispanyol») 45 puan, 4 Faul Van Hlmst (Anderiaeht Bel(lka) 35 puan 5 Bobby Charlton (Mancherater Unlted . tnglltere) 19 puan, 6 Plorlan Albert (Ferençvaroa . namosu . Husya) 9 puan, Macarlstan) I* puan, t Gudl Asparaukov (Levskl . 7 Giannl Blvera (A.C. Mllân . İtalya) 10 Duan. Bulgarlstan) 9 puan, S Valerl Varonlne (Moskora Dl. 10Dennls Law (Iskoçya) 8 puan. futbolcusu: EUSEBİO elediye Meclisi tarafından spor tesislerine tahsis edilen Yenikapıdaki Fuar «athngiTiın bütün beyanatlara rağmen halihazırda Milll Emlâk üzerinde bulunduğu ve devir işleml için da henüz teşebbüse geçilmedigi anlaşılmıştır. Milll Emlâkte yapılan sorustunnada Belediye tarafından Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün hizmetine sunulduğu bildirilen Fuar sahasının böyle bir işe tahsis edilmediği anlaşılmıştır. Sahanın sporun hizmetine verildigi şeklindeki beyanatlar üzerine spor adamlan da «1966 nın ilk aylannda spor tesislerinin temelini atacağız» demişler fakat yapılan incelemede sahanın hâla Milll Emlâk uzerinde kayıtlı bulunduğu ve üstelik devir islemi için de harekete geçilmedigi ve işin hasıraltı edilmesine çalısıldı ğı öğrenilmiştir. SPOR SARAYI tÇİN KARAR Spor Sarayının Beden Terbiyesine devri konusunu kararlaştırmak için Belediye Meclisi 4 Ocakta olağanüstü bir toplantı yapacak ve salonunun kaderlni çizecektir. B deneyecek! B Fenerbahçe ^ Fenerbahçe dün Dolmabahçe stadında îzmirspor maçı için çalışrnijiır Sakat olan Ismail ile Hüseyir hariç bütün oyunculann katıldı^ çalışmalan millî takım meneceri P. Sandro da izlemiştir. İlk defa antrenmana gelen P. Sandro, basın mensuplannın çeşitli suallerine cevap vermek istememiş ve sadece «Bir hasta iyileştikten sonra geçmiş olsuna gidilir, ben de geçmiş olsuna geldim» demiştir. Menecer Necdet Erdem, îutbolcularla kısa bir konuşma yaptıktan sonra basın mensuplan ile şöyle konuşmuştur: «Büyük bir riske girerek Ankaradaki takımı yaptım. Fakat İstanbuldaki seyircinin karşısma büyle bir takım çıkarmak çok zordur. Onu düşünüyorum. Sonra taraftar F. Bahçenin eski oyununa alıştı. Teni oyun belki beğenilmez. Fenerbahçenin iskeIeti beUi. Seneye tutulmaz bir takım olacaktır.» Bu duruma göre P. Bahçenin tertibi bu hafta değişecektir. Çalışmalar sırasmda Başkan ve Teknik Direktör îsmet Uluğ ise ilk önce basın mensuplan ile konuşmak istememiş fakat sonra konuşmaya başlamıştır: «Ankarada çok değişik bir ts> kun çıkardık. Delici ve hızlı oynadık. Muvaffak olduJt. tzmirspora da aynı takım çıkabilir. Şenol an. Bhrtfan ornamaıpası hlç biı; ?py defiştirme*. Daha iyi olur. Çünkü bu oynncular herkes tarafından aranır. Fenerbahçe takımı 22 oyuncudan teşkil edilir, 11 oyuncadan değil. Daha konuşacak zamanımıı gel medi. Konuşacağız.» Başkan İsmet Vluğ ise PTT hadrosunda israr ediyor u hafta oynanacak olan Türkiye IJgi karşılaşmalan için 3 Büyükler ilk çalışmalannı dün yapmışlardır. Fenerbahçe, P.T.T. galibiyeti dolayısiyle neşeli bir idrnan yaparken, Sankırmızılılar P. T.T. maçı için kapalı salonda antrenmanı tercih etmiş, Beşiktaş ise Hacettepe maçına haznhk olmak Uzere çalışmıştır. Ankara Emniyet 3 şöhreili bisiklefçiyj transfer effti Balkan jünyorlar şampiyonası eylülde İzmirde yapılacak BELGRAD IV. Balkan Junyorlar Basketbol Çamplyonasının organlzasyonu, oy blrllgl İle Türklyeye verllmlştlr. Bu şamplyona, önümüzdekl yılın eylül ayında lzmlrMe yapılacaktır. Turnuvsya Yugoelavya, Bulgarla. tan, Romanya, Arnavutluk TB Türklye katılacaktır. • .. Cumhuriyet ırv. AMATÖRLER KÖŞESİ Amalörlerde liderlik mücadelesi hızlandı GENÇLER LİGİ: Beyaz gnıpta BEŞİKTAŞ liderliği muhafaza ederken kırnuzı gnıpta GALATASARAY rakibine 7 gol atarak lider İstanbulspor ile aradaki farkı bir puvana indirdi. Bu grupta bu haftaki İST. SPOR GALATASARAY maçmdan sonra FENRKBAHÇE'nin de arada olduğu trio iklye inebilir. Amatörlerde ise liderlik mücadelesi iyice hızlanmıştır. Haftanm en ilginç olayı Yeldeğirmeni ile Sultantepe arasındaki maçın hakem tarafından ikinci devrede tatil edilmesi olmuştur. TAÇ \ FUTBOL MAÇıNDA ÇALIŞMA Fenerbahçeliler dün D. Bahçe stadmda haftanın ilk antrenmanını yapmışlardır. İdareciler takmun tertibi konustında Jhtilâfa düsmüslerdir. Resiznde, antrenman ve takımı değiştirmek istemiyen [KADINLAR Bâjkan Uluğ görülmektedir. Fotoğraf: Selcuk AYBATAR NUSRET ERtÜL ANKARA irçok branşlarda şöhretli sporcuları toplayarak isim yapan Ankara Emniyet Kulübü, bun dan böyle bisiklet branşına da önem verecektir. Türkiyenin şöhretli bisikletçiierinden yeni asker liği biten Nusret Ergül, Ahmet Şahin Ünal, Nazmi Ayvalı'yı trans fer ederek bu branşı kuran Emniyet Kulübü spor idarecileri 8 ay sonra Rifat Çahşkanı da bu kulübe dahil ederek kuvvetli bir kadro kuracaklarını ve Türkiyede güreşten sonra bu branşta da iddialı olacaklarını belirtmışlerdir. Polis Koleji Müdürü ve spor kolu başkanları, bu spora eskiden beri alâka duyduklarını söylemişler, bu söhretlerle Türkiyede iyi bir isim yapacaklarını ifade etmişlerdir. \ERKEKLERt \75YENDt Kayak Fed. Baş. Asım Kurt diyor ki GENÇLER LİGİ BEYAZ GRUP Beşiktaş Taksim 31 Ferikoy Beykoz 00 Y.Dırek Y.K.Emniyet 21 8 7 1 0 38 4 15 Beşiktaş 1 17 6 12 Vefa 9 ı 0 10 6 11 Beylerbeyi 8 Feriköy 10 2 1714 11 KPaşa 8 2 2418 10 Beykoz 9 3 4 2 1519 10 Taksim 8 2 3 3 1310 7 Süleyma. 8 2 3 3 1315 7 Y Dırek 9 2 1 6 632 5 Y.K Emniyet 9 1 1 7 822 3 Anadolu 8 0 0 8 434 0 KIRMZI GRUP G.Saray Eyüp DPaşa Adalet Sarıyer Galata B.Spor Hasköy ist.Spor 8 7 1 F.Bahçe 8 6 2 G.Saray 9 6 2 B.Spor 9 5 2 Sarıyer 9 4 1 Adalet 9 3 2 Hasköy 9 2 4 D.Paşa 9 2 1 K.Gümrük 8 2 0 Galata 9 1 2 Eyüp 9 1 72 32 10 30 0 47 1 15 0 28 4 14 1 29 9 14 2 1712 12 4 1517 9 3 1716 8 3 1121 8 6 1M9 5 6 1323 4 6 629 4 7 932 3 Poole . igntere, (aju) Futbol ayakkablan ve fonna glymiş dokuz gü. zel kız, tngütere'nln en kötü Btilll futbol takımını. 7 5 yenerek. futbolculan utandırmıştır. HMlngdon'da batarya lmâl eden blr fabrlkanın lşçllertnden kurulu futbol takımında, Bporcular blr aeıonda 200 gol ylyerek ümltslzllge duşmüs, blr tek maç olsun kazanabllmek lçln Shaftesbury KulübÜnün kadınlardan kurulu futbol takımına maç teklll etmlşlerdlr. Nezaket fcurallannm soz konusu olmadıgı bu macta, kadınlar, karşı tarafın müdafaasını küçümseyen blr tutumla ataklar yapmışlar, «eylrcller, kadınları «onlan (futbolcuları) öpereenlz, zaten yenlllrler» dlye bagırarsk desteklemlşlerdlr. Maçın erkek olan hakeml, kadınların aleyhlne blr gol sayarak taraf tuttugu balde. futbolcular, maçtan mağlüp çıfcmıçlardır. Hllllngdan takımının bu maçtan t«k kazana. <İnglltere'nln en kötü futbol takımı» OnTanını lrıı?»Timalc olmustnr «1966 kayak için altın yıl olacak» D B Galatasaray Galatasaray futbol takımı dün kapalı salonda P.T.T. maçı için çahşmıştır. Aytıan sakat olduğu halde dünkü çalışmalara katılmıştır. G. Saray cuma günü Ankaraya gidecektir. Teknik Yönetici, G. Sarayın yılbaşını Ankarada geçirmesini uygun görmüştür. Sankırmızılı futbolculara da Kılıç, yılbaşmda sürprizli hediyeler verecektir. 1965 İN ALTNTERİ 1965 te de bereketli bir yıl geçiren kayakçılardan bir kısml çahşmadan önce. I İNCİ AMATOR LİG GRLP(A) P.Bahçe Acıbadem 00 Maltepe BaŞlarbaşı 10 A.Hisar Pendik 10 Y Değırme. Sul.Tepe 03(H) P.Bahçe 10 1 15 9 13 Maltepe 10 2 1511 13 A.Hisar 10 3 12 8 12 Acıbadem 1 1511 11 10 10 Bağlarbaşı 4 1814 9 10 Pendık 3 1215 9 10 Yel.Değir. 5 920 7 Su! Tepe 10 7 1523 6 GRIP <B) Tayfun Boğaziçi 30 Ortakuy Büyükdere 00 Mecıdiyeköy R.Hisar 21 Nısantaşı Demirspor 00 Tayfun 10 1 21 5 17 Nişantaşı 10 2 1612 13 11 Demırspor 3 15 9 13 Mecıdiyeköy 10 2 2017 13 Büyükdere 11 4 4 3 1011 12 Ortaköy 10 3 5 2 1410 11 R.Hısar 10 1 0 9 1023 2 Boğaziçi 10 0 1 9 331 1 GRUP ( D ) Şafakspor Altınay 22 Alibeykoy Haliç 52 Cibali Bozkurt (T) Defterdar Kalespor (T) Şafakspor 10 6 3 1 127 14 Kalespor 9 3 6 0 12 8 12 Alibeykoy 4 10 3 4 3 1714 10 Altınay 10 4 3 1113 10 Hahç 10 3 4 1516 9 Defterdar 9 4 3 1112 8 Cibali 9 2 4 1315 8 Bozkurt 9 3 5 713 5 GRUP (E) Kadırga Gedikpaşa 21 Cankurtaran Alemdar 20 Taçspor Langa 51 Sakarya Aksaray (T) 6 3 1 16 8 15 Sakarya 5 5 1 17 9 15 Kadirga Aksaray 10 4 5 1 17 8 13 C. Kurtaran 11 5 3 3 12 8 13 Alemdar 11 2 6 3 914 10 Gedikpaşa 11 2 5 4 1214 9 Taçspor 11 2 3 6 1617 7 Langa 11 0 4 7 1132 4 GRÜP (C) GRUP (F) Dz.Gücu Altmyıldız (Tehir) Topkapı Fatih 10 Okmeydanı Rami 20 Çapa Sümerspor 10 Camialtı Unkapanı 20 Bakırköy Şehremini 30 G. Hisar Y.S. Selim 3OHİ Denızgücü 9 4 5 0 18 6 13 11 8 3 0 28 5 19 10 5 2 3 15 9 12 Çapa Dkmeydanı 10 8 1 1 21 7 17 Topkapı Mtınyıldız 9 4 3 2 9 8 11 Bakırköy 10 5 3 2 16 7 13 Unkapanı 10 3 5 2 911 11 G. Hisar 11 4 3 4 18 13 11 10 4 1 5 615 9 Sümerspor 11 4 2 5 16 13 10 S.T.T. Rami 10 2 4 4 1212 8 Şehremini 11 3 1 7 13 20 7 Camialtı 10 2 4 4 910 8 Y. S. Selim 11 3 1 7 13 27 11 1 0 10 5 38 îfenişehır 10 2 2 6 613 6 Fatih % LOISDRA Dunya Bisik let Şampiyonu Tom Simpson, Ingiltere'de yılın futbolcusu seçilmiştir. Şampiyon, 275 puvanla birinciliğe lâyık görülmüştür. Dünya Otomobil Şampiyonu Jim Clark, 248 puvanla ikinci olmuştur. Yılın kadm sporcusu olarak, 17 yaşmdaki Avrupa Konkurhipik şampiyonu Marion Cocks seçilmiştir. 9 SÎDNE'S Avustralya'nın Karnes şehrinde tertiplenen Tımsahlar Maratonunu kazanan €Kara Canavar» adlı timsah, sahibine 50.000 liralık mü kâfatı kazandırmıştır. Yarışa 23 timsah katılmış ve müsabık lar önde giden ve iplerle et uzatılan sandallar peşinden giderek yanşmışlardır. 9 ROMA Italyanın 1 numaralı tenisçisi Nicola Pietrongeli, profesyonelliğe geçmek için, trupun sahibi Jack Kramer'den 50.000 dolar (500.000 lira) lık teklif almıştır. • RtO DE JANEÎKO 1966 yılmda üstüste üçüncü defa «Futbol împaratorluğu» na Dünya Şampiyonluğunu kazan dırmak için hummah bir hazırlık devresinde bulunan Brezilya milli takımı, turnuvanın başlamasmdan 3 ay önce Avrupaya gelerek, Isveçte 3, Ingilterede 2, Almanya, Portekiz, ÇekoslovaJcya ve Isviçre'de birer maç oynıyacaktır. % TOKYO Japon Jimnastik Şampiyonasmı, 115.50 puvan toplıyan Endo kazanmıştır. Nakayama 114,45 puvanla ikinci, Tsurumi 114,35 puvan Türkiye Yüzme Federasyonuna Birleşik Arap Cumhuriyett ve Yunanistan yüzmede müsabaka teklif etmi§lerdir. z Birleş:k Arap Cumhuriyeti Yüzme Federasyonu tercihen ağustos aymda olmak üzeıe Türkiyeye gelmek istediğini bildirmekte ve bu seyahatin 25 kişilik bir kafile halinde olmasmı teklif etmektedirler. Yunanistan ise 1217 ağustos tarihlerinde Atinada yapılacak Ulus lararası yüzme mitingine 5 yüzü cü ile 1 idareciyi dâvet eünişlerdir. Federasyon her iki teklifi de incelemiştir. Birleşik Arap Cumhuriyetinin teklifi eylül ayı için uygun görülmüş ve BAO yüzme ekıpinin eylülde yapılacak 3 lü yüz me mitingine dâvet edilmesi karar laşnrılmıştır. SporToto oynayaniara yardım etmeh gayesiyle (Cumlıariyet) kendine mahsus bu tahmine ber hafta yer vermektedir. Türkiyede yayınlanan 9 gündelik büyük gazetenin tahminlerinin bu ortalamasınm yanına; özel olarak (Cumhuriyet'in) tahminini ek lemeyi uygun bulduk Okuyuculanmıza bu davranışla hizmet edeceğimizi umuyoruz. B.A.G. ve Yunanistan yüzme teması istedi SARIKAMIŞ ağcılık ve Kış Sporiarı Federasyonu 1966 yılına büyük bir hamle ile girmektedir. Federasyon başkanı Asım Kurt bütün bölgelere yolladığı bir genelge ile kayak ekiblerinin hazırlanması, tesislerin ikmali ve millî ekıplerin çalışmalarının 1966 da rekor seviyeye ulaştıracağmı ve kayakm altın yılı olacağını bildirmiştir. 100 kişilik kamplar Federasyon, 1 ocak tarihinden itibaren Sarıkamışta millî takım kayak kampı açılacak, aynı yerde gençler kampı ile 2 nci gençler mukavemet kampı çalışmaya başlıyacaktır. Kampın genel yönetimini 24 yaşında Avusturya kayak şampiyonlarından Erchstrum yapacak, antrenör olarak Cevdet Çakar, Mahmut Er oğlu görev alacaklardır. Mukavemet kampı gene Tahsin Modoğlu yönetecektir. Kamp lara katılacak genç ve seçkin kayakçılar 100 den fazla olacaktır. Üoiversiteler kıs oynnlan ANKARA Türkiye Milli Talebe Spor Teşkilâtı ile Dağcılık ve Kış Sporlan Federasyonu tarafın dan hazırlanan Torino 1966 talebe oyunlanna gidecek 3 kişilik kayak ekibi önümüzdeki hafta ilân edilecektir. Ekib, Sarıkamışta kampa alınacak, muhtemelen 28 ocakta 1talyaya hareket edeeektir. Beşiktaş Türkiye liginde bu hafta Hacettepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş futbol takımı, önem verdiği bu karşüaşma için kampa glrecektir. Hacettepenin maçının hazırlığma dün saat 14.30 da yaptığı antrenman ile başhyan Siyahbeyaz lılar yarın yapacakları ikinci çahşmadan sonra maç giinüne kadar istirahat edeeeklerdir. Teknik Komite Başkanı Faruk Sağnak, Beşiktaşın formda olduğuna işaret ederek: «Bizim için her maçın büyük önemi var. Gaye, her maçtan puan vermiyerek sıyrılmaktır. Hacettepeliler her halde son haftalarda moda haline gelen müdafaa oyununa başvuracaklar. Bu bakundan düsünceliyiz» şeklinde konuşmuştur. YILBAŞ1 KAMPTA KUTLANACAK Beşiktaşlı teknik yöneticüer, ta kımın yılbaşını kamp yapılan otelde kutlamasmı kararlaştırmışlardır. Bu durumda otelde eğlenecek olan Siyahbeyazlı futbolcuların gecesine eşleri de kablabileceklerdir. NAZMİ AYVA Pele 8 yılda 814 gol attı RÎO DE JANEİRO Takımı Santos'u 9 puvan farkla sampıyon yapan ve Brezılya Kupasınl kazandıran Pele, 8.5 yıl zarfında 814 gol atmıstır. Brezılyalılann «Re Pele» diye hıtap ettikleri «Siyah încı* millî forma altmda 53 maçta 56 sayı kaydet miştir. Pele 814 golü 638 maçta kaydetmiştir. ÜST ÜSTE 8 YIL GOL KRAL1 Pele, futbol tanhınde üst üste 8 defa Gol krallığını kazanan tek futbolcudur. Santos'a girmeden önce Bauru takımmda iki yıl müddetle futbol oynıyan Pele'nin ilk takımının forması aitında 160 gol kay dettiği tahmin edilmektedir. Rahn futbola veda etti 1« ücüncü olmıutuz. STüTTGAKT Almanya'nın yetlştlrdlğl en büyük futbolculardan blrl olan Halmut Rahn, yeşll sahalara veda etmlştlr. 12 yaşında lken futbola başlayan meşhur sagaçık, Eot Wels Essen takımmda şöhrete ulaşmış. bllâbare F. C. Koln'e geçmlştlr. 1954'de İsvlçrede yapılan V. Dünya Kupasında hârlka oyunlar çıkaran Bahn. 2 0 Macarların 1lerl gotürdüğü dramatlk flnal maçında 2 gol atarak Almanya'yı şampiyon yapmıştır. Putbol tarlhlnln süper yıldız açık. lanndan olan Rahn. 36 yaşında olup, 1951 yılmda tstanbul'da Almanya'nın Ttirklye'yl 2 0 yendiğl macta Uit dela mull lonnayı glymlç. Ur. SPOR TOTO Spor Toto'nun kat'î şo> ledir: 13 bilen 21 kişi 12 bılen 709 kişi 11 biîen 7281 kışi 10 bılen 41724 kişi lira alacaklardır. neticeleri 21417^0 634. 61.50 10.50 Takımlar Beykoz Ankaragücü Beşiktaş Hacettepe feriköy . Altay Fenerbahçe Îzmirspor Sekerspor Vefa Demirspor Göztepe PTT Galatasaray Beylerbeyi Konyaspor Karagümriik Sarıyer Toprakspor . Samsunspor Petrolspor Sakaryaspor Karşıyaka Ad. D. Spor Manisaspor Ülküspor Kasımpaşa . Yeşildirek Ç t. Yurdu . Altındağ Günes&por Eskişehirspor Kıbnsta Atatürk koşusu yapıldı LEFKOŞB Atatürk'ün Başkent Ankara'ya gellşlnln 46 ncı yıldönümü münasebetlyle Lefkuşe'de tertiplenen Ananevl Atatürk Koçusuna 33 atlet katılmıştu. Ortaköy'de başlayan yanş, Atatürk heykell önünde nlnayetlenmlştir. ••••••••••••••••••••••[••••••••••••••••••«••«••••••••••••••••••BIB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog