Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet ; BASIN A HL A K YASASINA UYMAY1 T A A H H Ü T EDER * Sahibt: NAZtMB NADÎ • G«nel Yayıa MudürO BCTR GÜKESİN * Sorumlu Tazı faleri Müdürü: EHOL DALLI * Basan r* yayan: CUMHURİYET Matbaacıhk v« Gazettdlik T.A.S. Caialoglu HatteriiOkak No. »41 Meydanı, Edirnc Hanı Adana • Telefon: « S * SO ANKABA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. ycnlçehir Telefon: 12 09 30 12 09 M • 12 »3 44 17 57 35 * tZMİB Gazt BuJvan No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR Gtrsrr A B O N E ve İ LÂ N 4 «I Sncllk •ylık •7lık TOrkly» 75.00 40.00 32 00 Harici 150.00 80.00 44.00 Baslık (Maktu) J 3 4 »tacJ «ahiftJerd» (aanöml) 6 7 nd «antfeleı Nlsan, Nikfth, Evlenme, Dogum (Maktu) ölüm, Mevlit, Tetekkür ve Kayıp arams 5 cm. Kayıp (Kellmtfd) 175 Ura 40 » SE » 75 • 90 > 1 • SAYIS1 25 KURDS BAYAN AKI KAMPANYA YÖNETİYOR İstanbul Verem Savaş Derneği şehrin ihtiyacı olan bir seyyar röntgen arabasını satın alabilmek içi teberru kampanyası açmıstır. Bu münasebetle Dernek tarafından vazifelendirilmiş hanımlar 5 ve 7 ocak günleri jehirde dolaşarak iş yerlerinde bulunanlara ve halka çiçek takacaklar, yapılacak para yardımlanm kabul edeceklerdir. Resimde, kampanyayı idare eden Vali Niyazi Akı'nın eşi Melek Akı görülmektedir. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinin, başta Dekanı Prof. Erdal înönü olduğu halde fizik bölümü başkanı, hanımlı erkek li asistan ve sekreterleri dün öğleye kadar olan vakitlerini adliye koridorlarında geçirmek zorun • da kalrmşlardır. Fakülte içinde cereyan eden, biri chakaret», diğe ri «Çekmece açmak» olmak üzere iki olayın sanığı, şikâyetçisi ve tanığı sıfatiyle İkinci ve Üçüncü Sulh Ceza Mahkemelerinde duruf malara katılmışlardır. tki dâvanın da jlkâyetçtsl, böliimün eak] asistanlanndan Ünal Köksal: Hakaret dâvasının santfr fizik bölumü başkanı Adnan Şaplakoğlu, çekmece açma dâvasının sanığı lse asistan Tuncay Yücesudur. İki olayın sanığı da, duruşmalarda, «ithamları» reddetmialer, Yücesu, çekmeceyi viski için açtığını, vesika almadığını söylemij, Şaplakoğlu, dftvacı Köksal'ın, gizli bir belgeyi elde etmek suretiyle <suc isledigi»ni ileri sürmüftür. İki durujma da diğer tanıkların getirilmesi için başka güne bırakılmıjtır. Öğretim üyeleri bütün bir günü Adliyede geçirdi GENEL GÖRÜŞME (Baştarafı 1. sahifede) nin açıklanmasının faydalı olacağı sorusunda israr etmis ve şöyle demiştir: « Sayın Akçal, A. B. D. Başkanı Johnson'un göndermiş olduğu mesajın şahsî bir mektnp oldugunu söyledi. Sayın tnönüniin Devlet adamlığı anlayışı ve gahsî mektubu bir resmî vesika saymıstır. Eğer hükumet de mesajı Akçal'la avnı sekilde telâkki ederse sayın tnönü bn sahsî mesajlan açıklamakta tereddüt etmiyecektlr. Bir noktada Akçala hak vermemek elden gelmiyor. Gerçekten bu mesajlar açıklandığı takdirde Türk milletınm gös tereceğı tepki karşısında bır da ha hiç bir devlet ve başkan Tür kıyeye böyle bir mesaj göndermeye cesaret edemiyecektir. Ve yine buna verilen cevaplar da açıklandığı takdirde Türk milletit Türkiyeye gbnderilmeye cesaret edilen bu mesajlara nasıl cevap verildiğını öğrenecektir.» olduğunu sormuş, «Hamasl edebiyatla mektup işlnin örtbas edlleceginln halk tarafından anJajılacağını, belırıtikten sonra,«Bunun arkasında n* olduğunu halk anlıyacaktır. Mütteflkimiz Büyuk Amerika'nın 1 numaralı slyasisi sahsen de olsa Türlc Hükumetlnl temail eden Basbakana daha doğrusu Turk halkına bir mek tup gondermiştir. Bız de bu mektubu artık hakiki adresine gdnderelim. Türk milletlnden gerçekleri saklamakta fayda yoktur» seklinde konuşmuştur. BEDDEDİLDt Altan'ın konuşmasından sonra APli milletvekilleri tarafından bir yeterllk önergesi verilmiş ve önerge lehinde söz alan AP milletvekili Erol Akçal, meselenin açıklık kazanması bakımmdan müzakereye devamda fayda gördüğünü bildirmiştir. Akçal'ın konu dışına çıkan sözleri ise Başkan tarafından önlenmiştlr. Neticede, yeterlik önergesi kabul edılmiş ve içinde «Johnson mesajmın da bulundugu 15 haılran 1965 tarihli Meclis gizli oturum tutanaklarının açıklanması» hakkındaki CHP önergesi açık oya sunulmuştur. Oylamaya 381 milletvekili iştirak etmis, 165 kabule karaılık 213 red oyuyla, gizli oturum za» bıtlarının okunmaması kararlajtırılmıştır. İki çekimser ve bir boş oy, çıkmıştır. CHP Parti Meclisi dün Genel Başkan Inönünün başkanlığında toplanarak çalışmalanna devam etmiştir. Resimde Parti Meclisi toplantı halinde görülmektedir. Idoıede halır keyü (Bastaratı 1. sahifede) vet vardır. Kaymakamlanmız, halk sevgislnden maalesef mahrumdur. Evden daireye, dalreden sehir knlübüne gltmekledirler. Teftif ve sicil listemi, genç idarecilerl bu durumdan kurtaracak sekilde nygulanmalıdır.» SINIR BÜLGELERtNDEKİ HALK £rtem devamla sınırlarda bulunan halkın kendı ziraatleriyle meşgul olmadıklarını ilerı sürerek bunun nedenlerını »oyle acıklamıştır: «Sınır bölgelerinde yaçıyanlann ziraat, bayvancılık, yapabilmeleri, bazı hürrlyetlerlne sahip olabllmelert budut »1kerî makamlarının ve kumandanların insatına kalmıstır. Katakçılık ve casusluk glbi bahanelerle bunların tarlalarına, de> firtnenlerine fitmelerine engel olunmaktadır.» Hüsnü Dikeçligıl (AP) Türkiyenin iç nizam bakımından huzursuz oldugunu, bunun bir sebebinin de her hükumetin zihniyetine gör* Emniyetten raporlar verilmesinin teçkil ettiğini söylemiç ve özetle şöyle konu»muftur: « CHP hükumeti fellr, (ilân tahıı ırkçıdır, Turancıdır dlye raporlar verilir. Bana da (Or> knnen mttdür) adını taktılar. önoe, Türkiyenln kalkındırılmau, sonra Orta Asyadaki TUrklertn hürriyetlnl iıtemek lâzımdır. Bir sahıs, samimî bir •osyalistse btr diyece^lm yok. Ama, dısarı İle lljiil varsa, yakaıına yapııılmah.» KİTAPLAR VE BİR DERNEK Dikeçliğil, kendi evinde Lenin ve Marks'ın kitaplarının bulunduğunu, fakat bunların yanında başka kitapları da okuduğunu söylemiş v* bu aradâ Risalci Nur'dan bir paragrafı, komisyon üyelerine okumuştur. Bundan sonra Dikeçliğil: «Soıyallit, komünist eaerler gibi bunlar da okunsnn. Tttrklyede kamplaş* maları önlemek lâzım» demiştir. A. P, li Senatör konusmasına devamla, Türkiye Yukseltme Derneği ile ilgili olarak 13 gual yoneltmiştır. Bu sorular arasında bu derneğın yurd dıştndaki derneklerle ilgısi olup olmadı nı, Atatürk tarafından kapatılmış mason cemiyetl ile ilgisi olup olmadığını, gızli bir dernek hüviyeti tasıyıp tasımadıgını, derneğin gizli yayınlarmdan hükumetin haberi bulunup bulunmadıSını, bu derneğe bağlı yüksek kademede memurlar bulu • nup bulunmadıgım sormuçtur. Sadun Aren (TİP) özel idareleri için »eçim yapılmaktan vazgeçilmesini istemiş, her çesit fikir cereyanlarına müsamaha gösterilmesi gerektiğini ileri sürmüstür. Mustafa Uyar (CHP) idarenln ve raşvet varto Ataöv kürsüde Ihsan Ataöv (A.P.) mektup geldiği zaman bunun metni hakkında muhalefet tarafından bilgi istendiğini ancak iktidarın gizlilik talebinde bulunduğunu hatırlatmakla sozlerine başlamı? ve C. H.P. yi batı düsmanlıgı ve Kuvayi Milliye ruhu eksikliğiyle suç lıyarak şöyle devam etmiştir: «Şlmdl bu gizlillği Istiyen tamanın Iktidarı şündiki muhalefet neden açıklanmasmı istlyor? A* merika Cumhurbaşkanıntn mektubu İle memleket Idaresl çoktan geçmiştir. Hiç blrlmiz Johnson'ın tnektubundan gocunmuyoruz, Johnson, kendl kaderiyle başbaşadır. Mektubu dddlye alacağın yerde neden hareket etmedin? Orduna mı yoksa milletlne ml füvenemlyordun? Johnsonin bu mektubuna neden bu kadar S nem verdlnlı? Blı 0 mektnba ve rilen cevabı alkışladık. tnBnfl'ırun imzasım taşısa dahl mektup Türtt milletinl temsil ettlği İçin alklfladık. Amerika ıçarantör devlet midir Jd bu kadar dddiye almdı? O mektubun d» besabı bir gün sorulacaktır.» CHP Grupu adına yeniden söz alan Coskun Kırca. Ataövün Ku vayi Milliye ruhu ile ilgili sozlerine kartılık «Kuvayi Milliye ruhu haması edebiyatla yapılmaz. Kuvayi Milliye ruhu ancak milletten doğar. Atatürk gerçekleri dogru ve açık olarak halka sSyledi ği için bu ruhu yarattı» demif, CHP nin Batı düsmanhgıyla suçlanmasına cevap vererek: c Asıl Batı düşmanhğı bir yandan tezvi rat yapıp öte taraftan fltnenin alıp yürÜtÜlmetidir» seklinde konuşmustur. Kırca, mektubun AP liler tarafın dan Inönü'nün fahsına gönderildijlnln be'ıirtlldigine değinmiı, •Şlradl soruyorum, sayın hükumet AP li konufmaalar glbt dUsunUyorsa ve devlet arşîvinde olan bu mektubu Inönü'nün şahsına yazü dığı görüfüne uyuyorlarsa Inönünün kararı bu mektubun açıklanması jeklinde olacaktır» demiftir. Bafkan Bozbeyli, meselenın asa bî bir şekilde ele alınmasmın doğ nı olmadığını yenldtn hatırlatmif tır. ÇrrtN ALTAN önerge Uıerlnde göz alan TİP İstanbul Milletvekili Çetin Altan miizakerelerln ıcyrlni kıtaca anlattıktan sonra glzli calıelerin ve mektubun açıklarunamasının bazı «öylcntilere sebep olacaŞına Işeretle «bir dev letln saglam yonetiml yürekllllge ve açıklığa dayanır. Bu mektuptan gocunacak olan bu Parlâmentonun üye leri degil, dlplomasinln gereglne aykın hareket edenlerdlr» demlstlr. Altan, mektubun açıklanmamasında Türk politikasına ne gibi fayda ALTIN Cumhnrlyet Reıat Bamlt Azlz Napolyon 24 ayar külçe 94.60 . 94.70 154.00 . 155.00 114.00 . 115.00 102.00 . 103.00 1 91.00 . 99.00 ] 14.10 . 14.15 Amasya Erkek Sanat Enslitüsü Miidiirlüğiinden: Elektrik Trafosu Satın Alınacak Enstitümüzün yeni yapılan bina ve atelyelerine verilecek olan elektrik için 51,280 lira keşif bedeli 160 Kw. hk bir adet elektrik trafosunun ahmı ve yerine montajt 16/12/ 1965 tarihinde kapalı zarf usulü ile ihalye çıkarUnuş.tır. Adı geçen ihaleye talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle pazarlık sureti ile ihalesine ve son pazarbğın 17/1/1966 pazartesi günü saat 15 de Enstitü Mtidürlüğü Odasında yapılmasına karar verildiği llân olunur. (Basın 25098/15933) Çok Acı Bir Kayıp Leyli OÖNENÇ TI StbUiât OÖNENC'to blrlclk TtrUklan •evglll «nnelert, NAZtRE GÖNENÇ 27.12.198S ptzkrteal gttnü bkk. kın nhmetlne kavuçmuçtur. 28. 12.1965 Urlhlnde Sult*n»hmetde kılınacak cenaze namazım taklben Merkezefendldekl ebedl lstlnhâtgahına tevdl edllmlstlr. Mevla rahmet eyleye. (Cumhuriyet 15947). hımm ESKİ ESER ONARIM İLÂNI Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 1 Diyarbakırda onarılacak Diyarbakır Bitli» Ahlat, Kızıltepe 965 yüı ikinci onanmı işi 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmustur. 2 Keşif bedeli (105.871.65) lirm, geçid teminaü (6543.58) lirsdır. 3 Eksiltme Diyarbakırda Vakıflar Bölge Müdürlügü binasında Komisyon huzurunda 20/1/966 tarihinde perşembe günü saat (10) da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Ankarada Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve Diyarbakır Vakıflar BöK ge Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye katılabilmek Için: Teklif mekfrıbunu, geçici teminatıru 1965 yılı Ticaret Odasl belgesini, Vakıflar Genel Müdürlüğünden alacaklan eksiltmeye iştirak belgesini. 2490 sayılı kanunda tarif edildiği şekilde zarfa koyarak 20/1/1966 tarihinde perşembe günü saat (9) a kadar eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabllinde verilecektir. 6 fsteklilerin eksiltme şartnamesinin 4 tincü maddesinin (D) fıkrasında (Şartlan Belirtilen) iştirak belgesini muayyen müddet içinde alarak tekliflerine bağlamalar ı lâzımdır. 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 25086 D. 692/15932) ACI KAYBIMIZ şaz&de, Merhum Tayyarecl Şeref, merhum Alt Beyln re tnerbume 9atly«, Saylde, Leman hanımlann MT. glli «Ut torunları gene aynı alleden Perthan ve MlhrL hammlarla, doktor Vedll beyln iüt kardeflerlnin ojlu. Adnan Burhan, Secaattln Yurtseverlerln sevgill yegenleri, Suat Dervlş ve Hamlyet hanımların sutkardeşlertnln oğlu eski Üskudar Mutasarnfl Vahlde Hanım ve Vahlt beyln sevgill »krabası, baakomaer Idrla ra Mus. tafanın yegenleri, Seher, Ibrahlm ve Melauatln kıymetU yeğenl merhum Ali Çarkcı beyln uç göbek torunu, Yürıikl' Oğullarından etkl yüıbaaı, tekaud rahmetll lamaU beyln re Ha. tlce hanımm torunu. HUMyin Sakar'ın blrlcik oğlu ve Bebtvhat Sakar'ın âzlz varlığı; oglu; İstanbul Ünlversttesi lktl. u t mezunlarmdan. sosya) pedegog, radyo ve teleyltyon t&lebe. El, Jugen Dsozlalwerk tercUmanlarından, Oalatasaray boks takL mı eakl mensuplanndan, sa Merhum K&zım MuPa. Gayrimenkul Satış llânı İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN: Dosya No: 1963/2860 Selâmettin Oşar İPA. 832 hesap numarah borç senedi ile Sandığımız Kasunpaşa Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil Beyoğlu, Kasunpaşa, Küçük Piyale mahallesi, Zincirlikuyu caddesi (mahallen) çıkmazda) en eski: 97, eski 115, yeni 115, kapı numaralı seneden ahjap ev, mahallen kârgir evin 384/768 hissesini Sandığımıza birinci derecede ipotek etmiştir. Tapudan celbedilen kayıt suretinde isbu gayrimenkul Beyoğlu, Küçük Piyale mahallesi, Zincirlikuyu caddesinde, en eski 97, eski ve yeni 115 kapı 1164 ada, 29 parsel sayılı 54,00 m2. miktannda bahçeli ahşap ev olup 384/768 hissesi Selâmettin Oşar adına kayıtlı olduğu ve Sandığunıza binnci derecede ipotekli bulundugu beyan edilmiştir. Dosyalarımızdaki vesikalara göre umum sahası 54.00 m2. olan işbu gayrimenkul muhammin raporuna nazaran bina 38.00 m2. üzerine inça edilmis ıki normal kattan ibaret çatı örtüsü şaplı taras olan kârgir bir evdir. Birinci ve ikinci katlann her birinde, ikiser oda, birer sofa, birer mutfak, birer helâ, birer banyodan ibarettir. Binada elektrik, terkos olup kuyusu da vardır. Borçlu hakkında yapılan kanunî tâkip üzerine 3202 numaralı kanunun 40. maddesine göre yukarlda evsaö yazıh gayrimenkulün 384/768 hissesi birbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapümaktadır. Arbrmaya girmek isteyento bunlan ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlannı tetkik ederek satıhğa çıkarılan işbu gayrimenkul hakkında herşeyi ögrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek isteyenler (1650.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş bütün vergüerle Belediye ve tellâliye rüsumu üe varsa vâkıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya; ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa »erefiye borcu alıcıya aittir. Satıs şartnamesi 10.1.1966 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık arbrma 21.2.1966 pazartesi günü Cağaloğlunda kâin İstanbul Emniyet Sandığında saat 14 den 15 e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması lçin teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesi icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son aröranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 8/3/1966 salı günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı hususiyle faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1963/2860 dosya numarası ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat ••tmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 25107/15Ö30). EYÜB ŞAKAR 13.12.198S tarihinde vulfeıl ba«ında ellm bir kaza netlcesl Allahm nhmetlne kavutmustur. Mevlâdan rahmet dlleıiz. Anneal: SEBAHAT ŞAKAR (Cumhuriyet 15941) TEŞEKKÜR Sevgill babamız ve büyüfümüz Emekli Top. Yarbayı ölumu dolayısiyle buyuk acımıza telgraf, telefon ve mektupla katılmak, cenaze törenine Ijtirak ve çelenk göndermek, eve kadar gelmek suretlyle unutulmaz bir ka dlr?inaslık g&steren «evgill ve muhterem dost ve akrabalarımıza, minnet ve sukranlarımızı bildirmeyi borç biliriz. E5I, Çocukları. Aalletl Cumhuriyet 15948 ÖMER FARUK ERSİN'in N6FİS MÜK6MM6L S6RVİS C9 .'OEAH'CA İlâncıhk: 495/15»25 ZAYİ Nüfus cüzdammı kaybettlm, yenlslnl alacagımdan esklslnln hükmtt yoktur. MENİHA Y1ĞIN (Cumhittlyet 15943) KAYIP Nüfus hüvlyet cüzdamı kaybettlm. Hükümsüzdür. ÖZCAN FARUK ÜNAL (Cumhuriyet 15946) ZAYİ Nüfus cüzdanımı kaybet. tlm. Tenlainl alacagımdan eaklslnln hukmü yoktur. Mehmet Banefl CLUTEKİN (Cumhuriyet 15944) KATIP Ovacık Köyü llkofculun dan aldığım dlplomamı kaybettlm Hükümsüzdür. İLYA8 BUDAK (Cumhuriyet 15942) KATIP Dipiomamı kaybettlm hukunuuzdür. MEHMET ŞENOL ATDIN (Cumhurtytt 15940) Ankara, (Cumhuriyet Bflrosu) Eğitim sisteminde yapılması öngörülen önemli bazı islâh çalışmalan konusunda dün bır demeç veren M 1 I Egltlm Bakanı İ1 Orhan Dengiz, temel bir «Türk millî eğitimi görüşünün tesbit edilmekte olduğu» nu bildirmiş, teknik okullarla ilk öğretmen okullanrun eğitim sürelerinin birer yıl arttınldığını açıklamıştır. İlk öğretim çalışmalannı düsenliven yönetmeligin nanrlanarak bu hafta yürürlüğe konduğunu belirten Bakan, bu yönetmeUğin baa yeni tedbirler, özellikle «öğrencilerimizin üst sımflar* da telâfisi mümkün gecikmeler yüzünden smıfta kalmalannı Sn liyen» bazı esaslar getirdiğini söy lemistir. Orhan Dengiz, açıklamalan sırastnda, lise ve ortaokullar imtihan yönetmeliginln de değiştirildiğini, öğrenciler hakkında ders yılı sonlarmda alınan kurul kararları için yeni kıstaslar kabul edildiğini, okul dışından lmtihana girecekler için de yeni bazı hü'ciuğunu bildirmiş, imtihan kâğıtlannın okunmasiyle ilgili esaslann, bütün okullarda birliği sağlamak amacıyla, yeniden tesbit edildiğini söylemiştir Bakanın izahlanna göre diğer bazı kararlar özetle şunlardır: «Erkek ve kız teknik öğretim kurumlarını daha seviyeli bir hale getirmek amacıyla bu okulların öğrenim süreleri bir yıl arttırılmış, 2 yıl olan lise kısmı üç yıla çıkarümıştır. İlk öğretim okullarının öğretim süreleri de bir yıl arttırümtştır. Teknik okullar bu vıl arttırma kararını uygulamaya başlamışlardır İlk öğretmen okulları gelecek yıl başhyacaklardır. Eğitim enstitüierinin bütün bölümleri de üçer yıla çıkarılmış tır. öğretmenliğin sinıflandırılnıası üzerine Bakanlık önemle durmak Bazı okullarda öğretim süresi 1 yıl uzatıldı CHP Parti Meclisi dün sabah Gepartizanca zihniyetten kurtarünel Başkan, İsmet Inönünün Basmasını istemiş, il genel mecliskanlıgında çalıamalarına baılamıslerinin kaldınlmasını ileri sürtır. müş, «beledlyeler siyasl arpalık Parti Medlslnln ögleye kadar deve harman yeri halindedlr» devam eden dünkü toplantumda Tti miştir. zük gerejlnce Partlnln bütçed göz750 KİŞİYE BİR POLİS den geçlrümlsUr. YUbkaın» kadar A. P. 4 milletvekili Turgut tasdlkl gereken bütçenln bu lçlemlnln bltlrUmeslnden sonra Parti MecToker taratından Emniyet Gelisi gundemlnde bulunan dlgegT mad nel Müdürlüğü için hazırlanan delerl ele alacaktır. raporda Türkiyede polis sahası Parti MeclUl bu toplantısında Kuiçin 750 nüfusa 1 polis düştüftu rultay ttvrihlnl de tesbit edecektir. bellrtilmekte, 1965 yılında âsayişe müessir 645 olay cereyan ettiğini, bunların 850 suçlusundan 813 ünün yakalandığı, ayrıca, (Baştarafı 1. sahifede) 71.427 adll zabıta olayı olduğu, burada da 108.480 suçludan karsı klmse koyamaı. Slzin vu17.690 ı hakkında işlem yapıldıruşmanı* taep bttyle devam edeğı açıklanmaktadır. Raporun cek defil. Oel senl Gazanferle teklifler kısmında şöyle denil • banştıralım ve bn iş bitslnj» mektedir: şeklindeki konuçmasına Hayati: «Ekonomlk ve sosyal tnüda«Pekl» diyerek cevaplandırmışhaleleri loabettiren meselelerin tır. halll, polisten ve polisiye tedTESİR ALTINDA blrlerden beklenilmektedir. BaHayati olayı baştan sonuna ka sın ve aydın, polise yardımcı dedar tanıkların ıfadeleri gibi anğlldlr. Zaman laman polis aleylatmış ve: «Amcamın Gatanfer hlndeki ntşriyat kamn oyunn tarafından yaralanmasını hazme polise yardımcı olmaktan uzakdemlyordum. tntlkam almak Ilastırmakta, pollıln manevi güçln ben de Gazanfeıi yaraladımj» eflntt kırmaktadır. Polis bir tebdemiştir. Olayı olduğu gibi itlHfat müvezzii haline sokulmuşraf eden Hayati, olay sırasında tur, Halk geoekonda yıkımı, ickullandığı eski Barabellum tira tahıilitı, bukın ve arama pindeki uzun namlulu silâhı Kıglbi mnhtellf kanunl tacylk vezıltoprakta oturan arkadaşının sllelerlyle pollsle karsılaımak tadır.» dostu Emel'in evinde bıraktığını söylemiştir. Polis, Alman GesS. B. FAKÜLTESt tapo subaylarının kullandığı Ahmet Ihsan Birinci (AP), taAipkki suç delill silâhı, balestik banca tasınmasının serbest olmamuayenesi yapılmak üzere lâbosını istemiı, Ekrem Dikmcn <AP) ratuara gondermiştir. halkın emniyet teskllatına itimadı kalmadığını, geceleri evlne git öte yandan Haydarpaşa Nümu mekten korktugunu söylemiş, silik ne Hastanesinde yatan Gazanfekisilerin Valllik ve Kaymakamhk rin sıhh! durumunun gün geçlara «etirilmesinin . önlemn««inl tikçe düzeldiği ilgililer tarafınteklif etmiatir. dan açıklanmıştır. Alâettin Çetin (AP) Siyasal BilDün gece Asayiş Şubesi MUdUgi ler Fskültesindeki fikir cererü Vedat Sokollu, Hayati Atanı yanlanna değinmiş «S. B. F. ni cld Haydarpaşa NUmune Hastahanedi olarak ele almak zorundaytz. sinde tedavi görmekte olan GaBu okulda muhtelif fikir cereyan zanfer Bilge'ye götürmüşttlr. Buları var, Beynelmilel komüniznı rada Bilge taraiından teşhls edihalk tabakalan İle uğraşmayı bılen Atan, olaydan büyuk üzüntü rakmıjtır. Bu cereyan, vali ve duyduğunu belirtmlş, af dileyeKaymakamların ekseriyetini zehir rek BUge'nin elini öpmüştur. Haliyebildi mi. bunun sonu felâket yati Atan ayrıca, «Namusum ve olur. Bir Mülkiyell sosyalist bile şerefim üzerine söz veriyorum, olsa raemur olduktan sonra, kanun bfr daha tabanca ve bıçak kulların emrinde bulunması gerekir. larunıyacağım» demiştir. Bllge Ama bir kısım idarcciler, fikir ola de «Seni ben affediyorum, Allah rak da. lcraat olarak da sosyalizda affetsin. Cahüliğine bağısUyome uygun davranıyor. Halkı ma) rum» demiştir. sahlplerlne karjı kıgkırtıyor. Bunu nasıl yapar? Slclllerlnl lyl in Daha sonra Kadıköy Emniyet celeyinlz» seklinde konusmujtur. Âmirllgine getirilen suçlunun ifa desini Savcı almıştır. Atan lfadeOğuz Demir Tüzün (MP) polis sinde, Bilgeyi çocukluğundan beve jandarma dayağı olup olmadıri agabey olarak bildlğini söyleğını sormuf, Vali ve Kaymakam, miş, kendlsinl biri Edirne ve dltayinlerine değinmij, sosyalist ve ğeri Kadıköyde olmak üzere iki aıırı sol propagandalar üzerinde sefer araba ile ezerek öldurmeğe durarak «Bunların yüzde 10 çoğun teşebbüs ettiğini iddia etmis, oluk sağlayınca lhtllâl yapacaklaIay günü de öldürecek zannı ile n söylenlyor» demiştir. Bilgeye Uç el ateş açtığını açıklaBundan sonra konuşanlardan Ali mıştır. Karahan (YTP) «Hakkariye sivil İdare girmemlftlr» demiş, IbraOte yandan, bugün saat 10 da him Öktem (CHP) ise partizan ida olay yerinde temslll bir tatbikat reye değinerek bundan kaçınüm» yapılacaktır. sı gerektiğini İleri sürmüs, MehKAYIP Ift. Lirrun Bajkanlıgından met Ali Demirel (YTP) oyun 4letlerinin yasak edilmesinl istemiı aldığım 65948 No. lu Ceml adımı cüzdanımı zayl ettlm. HUkumsOzdür. tir. 26S87 slcilli Bakanın cevap vermesi için top Kahraman Dernek lantı bugün saat 1 e bırakılmıştır. Cumhuriyet 15949 TÜRK IŞ'İN 8İLDIRISI "Partiler Kıbrıs konnsnnda elele çalışmalıdır,, Ankara (Cumhuriyet BOrosu) Türklş dün bir bildiri yayın* lıyarak itçilerin hâlâ halledile* miyen çeşitli sorunlanna, değın* miş, işsi aleyhinde «vâhim» tertiplere gihşildigini ileri sürerek geçim indirımi uygulamasınm iki yıl ertelenmek iıtenmesimn, olumsuz sonuçlanna işaret ettikten sonra «genel olarak Tür» kiyede işsllllk gttn geçtikçe en* dlfe veriei bir hal almaya, sos» yal ve ekonomik hayatımızı teh. dlt edlcl bir nltelik kazanmay» başlamıştır» demıştir. Kıbrıs konusunda kısır iç politika çekişmelerinin bu sonucu yarattığına da dikkati çeken bildiri, «partilerl elele çalısmaya» çağırmış, Kıbrıslı soydajlanmı» zın asla yalnız bırakılmıyacaklarını belirtmiştir. Bildiride ayrıca, bir karaborst metaı haline gelen tasarruf bonosu sistemine artık son veril. mesi, yurt dıaındakı Türk işçi • lerinln bir kısmının feci durun» da olduğu ve haklarının yeter| kadar korunamadıgı, 7 martta yapılacak Türkls genel kurul toplantısında bütün işçi meselelerinin ele ahnacağı belirtllmek' tff Tti fikir«tscist gatetecilerln çe sftll yollarfa tasSyey» uğratıl malan konusuna değınilerek «Türklş, basın işçilerinin hakla nm korumak lçin her türlvi ted» biri almaya kararhdır» denmek» tedir. ' j Gozonfer Bilgeyi Coşkun kırca Bir deli genelevd( cinayet işledi (Baştarafı 1 inci i bu gönderen... Açıklansın da bu sefer millet de alkışlasın. îste AP buna yok... Anlaşılan şu... Înönü, bu ist«, kendisine reva görülen bir hareketin acısını böylelikle çıkaracak... AP buna da razı olmuyor. Nitekim dünkü AP Gnıpunda Başbakan Demirel bu konuya dikkati çekti. NOT: Dünkü yazıda elde olmayan bazı teknik hatâlar olmuştur, özür dileriz. Mecllste dün Galata Zürefa Sokağında dun sl at 15 de Mehmet Bilgin adında bn akıl hastası Genelev kadınlarından Santha Kala'y> bıçakla delil deşik ederek öldürmüstür. 8 numarah evin holünde cereyan eder olayın faill d» ensesinden yaralar mıstır. Zeytinburnunda bir ekmek fınnmda çalışan Mehmet Bilgin, y; tınldıgı İlk Yardım Hastanesind< sinir krizleri geçinnif, yeniden s; ğa sola saldırmıştır. Akıl hastanesinde yattığı ve dell olduğu anlaaılan kaaülin müşahade altın; aluımasına karar verilmistir. Kaatil verdiği ifadesinde, kadın tarafından hakarete uğradığını ve bu hakaretlere dayanamadığı için bıçağını çektiğini belirt mlftir. Mehmet: «Ben vurmasajrdun onlar beni vuracaklardı. Z01 kurtuldnm ellerlnden. demiştir. I darbe il* öldürülen Sabihanm C» sedi morga kaldırümıştır. Seııato tatile g i r d i l (Baştarafı 1 incl sahlfede! cek seviyeye gelmenin sıtnna er miş Demirel ve benzerlerinder almmannı» lstemesi kavgalars sebep olmustur. AP li Hami( Fendoğlu adındaki mületvekil kürsüye dogru yürüyerek, «Yeter in aşağı, dönek» diye Erdemlr'f bağırmıştır. Erdemir de bum «Fendoğlu, Fendoğlu buraaı Va tan Cephesi ocağı değil, Meclii kürsüsü, dikkatli hareket etı karşılığııu vermlştir. Bunun üze rine daha da hiddetlenmis görü nen Fendoğlu, el kol hareketler yapa yapa Erdemir'in Uzerinc yürümek istemis, «Ne dtyorsur sen? Lâflanna dikkat et» şeklindc ihtarlarda bulunmuştur. Erdemir Fendoğlu tartışmas Meclisin içini bir anda kanstır mış, kimi araya girmek, kimi biı birinin üzerine vürümek. arnacıy la AP li ve MP li nülletvekiller yerlerinden fırlamışlardır. Müna kaşalann ciddl bir kavgaya dön mesine ramak kalmışken soğuk kanlı mllletvekillerinm müdaha leleri ve Başkan Vekili Nurettir Ok*un sükunet tavsiyeleri ortah ğı yatıştırmıştır. KANÜN KABUL EDİLİYOB Tasaruun tümü üzerindeki gö rüşmeler uzun sürmüş, saat 19.3( da başlayan ikinci oturum gece yansma kadar devam etmiştir Tasarmın tumU kabul edildikter sonra MP Grupu adına tekraı söz alan Erdemir, «Tasannın ks bul edileceği anlaşılıyor. Protes to sadedinde toplantıyı terkediyo ruz» demiştir. MP liler salondan çıkarken AI liler arkalarından «Güle güle gi din» diye seslenmişlerdir. MP L Bahattin Uzunoğlu uğurlamays «Bir gün bu Mecliste sizi de gSr mereceğiz» cevabını vermiştir Müzakereler sonunda kanun ta sansımn maddeleri de kabul edll miştir. PARANIZI KORUR! Isveç molı, sağlom,xazip,«rıyerişgal eden bir HUGIN yazor kasası,*vergi usul Kanununa uygun bir satış kayıtmlosu verir, sizi yorucu hesaplardan kurtarır, vakit kazandırır, gelirinizi en emin bir sekilde korur. Eti*Burla\ ve'Ortaklaro. Kar»köy. Voyvoda,Cad. 52 Istanbul s TelM91766| Ankarada Satış Yeri : BURIA Biraderler ve Şsı. Ulus Meydanı, Koçak Han TeU 110510 ECZANE, BAKKAÜYE, BÜFE, KANTİN, Küçük, büyük HER MAĞAZA İÇİN , Mdık bir^ardımcıdır. IHL lllacılık: 19/15927
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog