Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 29 Aralık 1965 CUMHURİYET I ELESTİRME Kemal Aydar • Kıbrıs konnsnnda cereyan eden «Genel | Görüsuıe» nin politik esasımn dışında ortaya j çıkardığı bazı gerçekleri bnrada belirtmek bir ; görevdir. Konuyu Farlâmento halk ilişkile: ri açısından ortaya koymak amacıyla bir kaç ' noktayı belirtmekte fayda vardır. Bir defa şn husus kesinlikle anlaşılmıştır ki, Parlâmentoda ne olnyor, ne bitiyor vatandaş bundan habersizdir. Banda başlıca sornm lulnk, başlıca görev sahibi bulunan basın ve haber verme araçlarının ve kurumlarımn göreve (haber ahp verme) gereken önemi vermemeleri noktasında toplanmaktadır. Gazetelerin Parlâmento ile ilgili haberlerde, yer darlığı mazeretini ileri sürerek görevi bibakkın yerine getiromemeleri, radyo gibi yayın araçlarının kendi kuruluş ve görev anlayışlannın dar ölçüleri içine sıkıştmlmış bnluııması Parlâmentoda neler olnp bittiğini vatandaşın knlagına ve gözüne kadar nlaştırmakta başlıca engeüer olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim «Genel Görüsme» nin Meclis'ten naklen yayınlanmasımn her tabakadan vatandaş arasında gördüğü ilgiyi aklı başında herkes, içi büyük bir heyecanla titreyerek müşahede etmiştir. Ssatlerce radyolannın başmdan ayrılmayarak dogrudan doğrnya Parlâmento içinden gelen sesleri, belirtilen görüşleri, ileri sfiriilen fikirleri dinleyebilmek vatandaşta özel bir hevecan ve ilgi nyandırmıştır. Bnnn kimse inkâr edemez. Bnnun derin bir anlamı olmak gerek. Bu anlamın altında yatan gizli gerçekleri eselemek gerek. Vatandaşın Parlâmentoya ilgisizliğinin nedenlerini bn davranışlar içinden ayıklayıp bulmak gerek. Demektir ki, vatandaş sadece kendini ya da dar menfaatini ilgilendiren bir kanun dolayısiyle Meclise ilgi duymamaktadır. Vatandaş, bizatihî Mecliste olan bitenlerin en yakın ilgilisidir. Görünüşe bakarak cesaretle şunn söylemek, yayın organlarının kısır görüş ya da bir takım zaruretlerle Parlâmento • vatandaş arasına girdiklerini, vatandası taaklı olan «ParIâmentodan haber almak» hakkından mshram bıraktıklarını ileri sürmek gerekmektedir. önemli olan bir nokta da şudur ve bn nokta her vesileyle Parlâmento içinde gorülen hususlardan birini teşkil etmektedir. Kıbrısın genel görüşme konusu olan geçmişi ve hâli çeşitli partilerin sözcülerinin dilinden ortaya konuldoğu, saatler süren konuşmalarda bir kısım Parlâmento üyelerinin konuyn gayet lânbali bir tarzda dinledikleri, konunnn önemini anlayamamış bir tavır takındıkları ve basit hareketlerde bulundukları gözlerden kaçmarnıştır. Bu tutum, dısarda radyo başında göruşmeleri izJeyen vatandaşın içten dnygu ve ilgisi ile tam bir aykırıhk teşkil etmiştir. Üzücü olmuştnr. Milletin sırtından bir yfik kaldırılamadı... Derleyen: Orhan DURÜ [Hükumet Bütçedeki açığı 400 milyon kardı. Meclise gelen tasan CHP ile AP lira kadar hafifletmek için 1 Mart 1966 liler arasında ilk meydan savaşının vetarihinde yürürlüğe girmesi gereken asrilmesi sonucunu doğurdu. Savasa CHP liler safında TİP liler de katıldılar. Tagarî geçim indirimini bir yıl erteleyen san Komisyona geri gitti. Komisyon, kabir kanun tasarısı getirdi. Bütçe komisrarında israr etti.] yonu ertelemeyi bir yıldan iki yüa çı(Tasannın 48 saat bek yon açık var, başka çare ların artmakta olan bir lemeden ivedilikle görü yok, vur abalıya demek, devrede gelmesi talihsizşülmesi için verilen öner devlet idaresi değildir. AP liktir. ge üzerinde) daima asıl emekçi kitleleNURt BATAR (KomisCOŞKUN KIRCA (CHP) rini temsil ettiğini söylüyon söefisfi) Tasan Büyük halk kitlesi ü yor. AP, çoğunluğun oyla da Bakanlar Kuruluna zerindeki vergi yükünün rıyla iktidara gelmiş, asyetki veren hüküm durazaltılması amacmdan bir lında mutlu azınlığın parmaktadır. Komisyonda er kaç yıl daha uzaklaşmış tisidir. Bütçede açık varteleme iki yıla çıkanlolacağız. 48 saat geçme sa ödeme kabiliyeti olan mıştır. den görüşülmesi, ciddi smıflar üzerine vergi koÇETÎN ALTAN (TİP) yetle müzakeresini arzu nur. Hükumet bundan Bu iktidar sadece mutetmemek anlamına gelir. korkmuştur. lu azınlığı düşünen kapiReddini isterim. talist bir iktidardır. Kapitalist bir iktidar büyük ÎHSAN ATAÖV (AP) çoğunluğu düşünmez. Ser Geçen dönemde, o zavet beyamnın kaldınlacamanın hükumeti vergi re ğını beyan eder, bir yanformunu, seçim nizamladan geçim indirimini ernnı ilgilendiren bütün ka telemeyi getirir. Hükununlan öncelik ve ivedimet bir yıl der, komisyon likle getirmiştir. Ferit Me iki yıl der. Antalyada Fran len zamamnda aynı taksız sermayesini savunanrirleri dinlerdik. Bu teklar karşısında, vatandaşlif samimiyetle gelmiştir. ların haklarını koruyacaREŞtT ÜLKER (CHP) ğız. AP liler fukaralan dü Bu kanun tasarısı 400 şünüyorsa bu kanuna oy milyonluk bir paranın az vermez. Hani ne oldu halk gelirli, dar gelirli vatanNURİ BAYAR (KOMİS sevgisi? Bu dolaylı bir ver daş kitlesinden alınması YON SÖZCÜSÜ) Kırgi tasansıdır. îs niyettenı icap ettiren bir kanun canm sosyal adaletle ilgidir. dur. Geçen dönem hızlı li sözlerini kendisine yakanunlar geçti ama Plânı kıştıramadım. ÎHSAN KABADATI (C Kendileri ilgilendiriyordu onlar. Bu zamamnda cereyan etmiş HP) Dış gezileri erteler seniz, açığı kaparsınız. vergi koyma ayndır. bir hâdiseyi tarihlerini de MESUT EREZ (AP MUSTAFA KAPTAN ğiştirerek getirdik. Mal GRUPU ADINA) Dar (AP) Siyasî Partiler ka bulmuş Mağribî gibi... azamandayız. Demek ki nunu hızla geçti. Arkadaş başka çare bulunamamışlar 48 saat istiyor. Ben bu tır. Gelir vergisi kanunun kanun tasansını görmeda gelir azaltıcı mahiyetdim. Ama getirsinler 10 te değisiklikler yapılmışdakika, 20 dakika esasmı tır. Bunlar yapılmasaydı, tayin ve tesbit mümkün geçim indirimi ertelenmi olacaktır. yecekti.. Sonra geçim indi (Oylama yapıldı, ivedirimi uygulansaydı 300 lira likle gündeme alınması ka aylık geliri olanın istifabul edildi.) desi 13 lira, 800 lira geliri olanın 30 lira istifadesi Tasarının tümü olacaktır. AHMET TEVFÎK ALPüzerinde ASLAN (Maliye temsilciCOŞKUN KIRCA (CHP si) Maliye Bakanının Turhan Feyzioğju GRUPU ADINA) Huzu mazereti var. Tansiyonlaman şunlann ensesine birunuzda AP iktidarının n yükselmiş.. iktisadî ve içtimai felsefe nelim, sömürücülüğün, isCtHAT BİLGEHAN sini bütün açıklığı ile or tismarcılığın propaganda(Devlet Bakanı) Biz bir sı yapılsın, dendi. Tasataya koyan bir kanun tayıl olarak erteledik. Bir sarısı vardır. Bütçe açığı n bütçe finansmanı ile yıla inmesini istemekteilgilidir. Milletten 400 mil nı kapatmak için AP iktiyiz. Bu meselede ne aşadarı memleket kalkınma yon çıkacağı intibaı veriğı sınıflan istismar, ne de liyor. Böyle bir şey yoksının yükünü büyük halk yeni kanunlar getirmeğe tur. Statü devam edecekkitlelerinin sırtına yüklemahal yoktur. mek kararındadır. Feda tir. Milletin nrtına 400 TURHAN FETZİOGLU milyon yüklenmiyecektir. kârlık yapmak bu memle (CHP) Aşağı sınıflar tâ REŞİT ÜLKER (CHP) ketin asıl nimetlerinden birini kabul etmiyoruz. yararlanan yüksek gelirli Geçim indirimi uyguSaym Bakanın aşağı sınıf lansaydı Türk vatandaşla tabakalara ait olmalıdır. lar diye tavsil ettiği zümHükumet kayıtsızdır. Ne n eksik vergi ödiyecekler relerin asağı olmadığını, rede Başbakan? Maliye di. Plân parçalanmaktadar gelirli olduğunu ifade dır. Bakanı bile cesaretsizliğiederek sizi saygı ile selâm nin aczi içinde kendi yetIHSAN ATAÖV (AP) lanm. kisini yüksek memurlara Geçim indirimi 63 de gelCEMAL KULÂHLI (AP) bırakmıştır. Başkan küfür diği zaman CHP li Sarı Bize gerici demediniz leri sustursun. Servet be ibrahimoğlu aleyhte komi? yanının kaldırılmasından nuşmuştu. Ülker ise arka TURHAN FETZİOGLU sonra bütçenin gelir kay sıralardaydı. Bir hanım(CHP) Belki sana söybı ne kadar olacaktır? efendi geldi emekçiler, işlemişizdir ama millete söy lemedik. BEHİCE HATKO BO çiler, kardeşler dedi. Rad RAN (TtP GRUPU ADI yodan çok dinledik bu seCtHAT BtLGEHAN si. «Bizim Radyo» dan din NA) Kuvvetli hükuBen gelir seviyesi aşağı met olmak iddiasında o ledik biz bu lâfları. olan sınıf olarak mütalâası lan bir hükumet, bütçe alâzım gelenler dedim. TURHAN FEYZİOGLU çıklarını önceden görüp (CHP) Bu kanun AP NURt BATAR (Komistedbir almak durumunda nin getirdiiğ ilk kanundur yon sözcüsü) Komisyon dır. Geldikten sonra, ne tasarıyı geri almak isteve adıyla samyla vergi yapalım bütçede 400 mil zammı kanunudur. Fiatmektedir. 29 Arahk 1926 tarihli Cumhuriyet'ten (KORİDOR1 "Komisyon namazı •••rr amaz her yerde kılınır, son beyanlardan ve uygulamalardan öyle anlaşüıyor. Bir vatandaş, Başbakan Süleyman Demirerin restnl makamında şıpınadak edâ etmişti! Namazın, Bütçe Komisyonu müzakereleri sırasında, koltukta oturarak da kılınabilecegini Abdurrahman Şeref Laç (MJ1.) beyan buyurdular. Bay Laç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda, Diyanet İşleri bütçesi görüşülürken şöyle dedi: «Bazı zaroretler halinde işaretle namaz kılınır. Meselâ ben burada otururken, gözümii kapaNerede o toprak djmt işaretle namazımı kıldım.» bolluğu ? Senatoda, Milet Meclisinde koJfine rapordan: tnisyonlarda bazı üyeler, zaman « (Birisini ovenleri gördünü» zaman gözlerini kapatıp dalıp gimü, suratlarına toprak saçın) derler. Biz de, bunlan uyuyor mealindeki beyanlariyle de dalsanır idik. Meğer nanıazlarını okavukluk ve mnrailiğin kötülüğüda ediyorlarmış. .nü, feiâketini belirtmiş olur...» Bunu belirtmek ne güzel... AnBay Laç, komisyoi'la bu açıkcak, yasadığımız şu devirde, anlamayı yapınca Diyanet İşleri layışta, bu kadar toprağı nereyetkililerine sordum. Ancak (hasden bulacağız? Biz, elimizdeld talık halinde olabilir) dediler. toprağı fakir topraksız köylUye Şimdi Bay Laç ya hasta idı ya da kanunla bile veremiyoruz, bir de o gün bal gibi «uyurauş!» tutup dalkavuklann yUzUne sa"Âyeti Celilesiyle..,, çacağız, zor iş.. Bir yolu var, o iyanet İşleri Başkanlığı bütda ithal etmek! Evet evet, bu yol çesi Raportörü Kayseri Seda çıkmaz... Zira yine yetismez oatorü Hüsnü Dikeçligü'in de... raponından, basına zeçmiyen bir bölümü alıyorum: Hüdhüd ve beyin... « (Emaneti ehillerinize veriniz) üdhüd kusu, anlaşılan, ağaayeti kerimesiyle demokratik nibeyısıne bizden de haber götama göre, her ferdi derece derpturmuş ve efendim bu konuda ce mesuliyetlendirir. (Zulüm hcda aralannda halleşmişler. GUrlâk sebebidir. Âlet olmayınız, okan, «Hüdüd kardeş, senl beğennu önleyiniz.) emriyle her türlu miyenler, sana, «kuş beyinli» dlzulmü meneder. Âdil bir devlet yorlar» diye bizi gammazlıyorl Hüdüd de diyor M: nizamını değerlendirir. Ve (yeryüzünde yürüyüp kendilerinden «O halde bunun Bebeblnl anladım. Insan oğnllannın arasında evvelkilerinin âkibetinin nasıl an'aneleşmiş bir söz TST. (Maholduğnna bakmadılar mı?) Âyeti rum daima kıskançtır) Anlaşüıcelilesiyle Müslümanları her zayor ki, bana kıskanıp kns beyinman uyanıklığa ve teyakkuza dâli diyenlerde, kns kadar beyin vet eder. İslâm Peygamberi de; yok. Temenni ederim Tannm, o (Hak, halkın içinde, bâtıl halkın söyleyene, benim kadar beyin ihuzağmdadır.) beyaniyle idare esan eylesin..» denlerin halktan uzaklaşmamasına dikkat nazarlanm çeker...» Hüdhüd kuşunun cesameti hakkında bir bügimiz yok. Eğer aDikeçligil, bunlan hatırlatmagabeyisi kadarsa maşallah bir ya neden lüzum gördü bilemeyiz, hayli iri... Tanrı bagışlasın. Yok ancak Başbakan Demirel'e bir serçe kadarsa pek kliçük. YUce atıf yapmayı aklından geçirdiyTanrmın kuşlann isteğiyle dağıse haksız. Zira Anadolu Ajansının tım yapacağına inanmak da zor. verdiği bir habere göre Başbakan Hüdhüd ile ağabeyi müsaade buher sabah kahvaltı eder ve Kur'yursunlar da biz kendi normal an okur. beynimizle idareye devam edelim. N 1926 senesinin bitmesine birkaç gün kala bir Amerikan gazetesi (NewYork Herald Tribune), bir çok tanınmış ricali siyasiyeye (politikacılara) müracaat ederek dünyanın bugünkü ve yarınki vaziyeti hakkındaki düşüncelerini sormuş. Amerika Hariciye Nâzın M. Kellog «Sulha mâni olan şey karada ve denizde silâhlanmaya devam ettnektir. Terki taslihat (silâhlan bırakmak) ve yeni harb gemileri inşasını durdurmak lâzımdır.ı demiştir. Nobel Sulh Mükâfatını almış bulunan Fransız Hariciye Nâ73X\ M. Briand ise şunlan söylemiştir: « Bu zamanda Avrupada bir harbin vukuunu düşünmck mecnunane (delice) bir cinayettir. Çünkü böyle bir harb galibi de mağlubu da mahvedecektir.» Alman Hariciye Nâzın M. Strezman ise: «KendileriyJe h3rbettiğimiz hükumetlerle Almanya arasuıda karşılıkh bir anlaşma uğrunda her gün yeni bir tekâmül (ilerleme) kaydedilmektedir» demiştir. İngilterenin Cemiyeti Akvam nezdindeki murahhası Lord Robert Sesil şöyle demiştir: c Terki teslihat (silâhsızlanma) konferansına çok ehemmiyet atfetmekteyim.ı Çin Hariciy! Nâzın ise şu cevabı vermiştir: « Cihan sulhünün temini arzu edildiği takdirde şımdiye kadar meçhul olan Çin efkârıumumiyesinin bilinmesi ve ona hürmet edilmesi lâzımdır. Çinliler de Noel bayrammı hüsnüniyeta delâlet eden mânâsını anlayacaklardır.» Harb çıkacak mı 9 Bir idam hüktnü infaz edildi Köprü üzerinde Yalova kaynakamını tabanca ile vurarak öldüren kaatil Adnan, Istiklâl Mahkemesinin verdiği karar üzerine dün gece asılmak suretiyle idam edilmiştir. Şehrin sıhhati Son günlerde şehrimizde sıhhî vaziyet hakkında değerli tıekimlerimizden bakterioloğ Osman Şerafeddin bey şunları söylemiştir: « Hemen her evde bir hasta var. Grip, difteri, kızamık vakaları pek çok. Bunlara kar;ı ihtiyath olmak lâzımdır. MECLIS'iıı Bucağı D lerınden, bır sayı. 9 Bir renk, o donerse makıne ışler. TUKARIDAN AŞAGlTA: 1 Osmanlı tarıhının en değerlilerinden olanını yazmış bulunan eskı tarıhçımiz, eskı Türk gruplarından birinın ferdi. 2 Vücude masaj yapmayarak. 3 «Kralıçelik durumunda bulunmakta devam eden» karşıhğı iki söz. 4 Çevri H SOLDAN SAGA: 1 Hınstıyanların Isâ'nm doğdugu tarih olarak kabul ettikleri yirmi dört aralık (iki söz). 2 «Hayvan vurma sporu meraklısı gibi silâh kullanış» anlamına iki söz. 3 Tersi deniz taşıtıdır, çalışılıp meydana konulan şey. 4 «Değerli hizmet masa ve koltuğu ismi» mânasına ıkı söz. 5 Avuç içı ortası, bır sayı. 6 Bir kadın adı, «geçmiş zaman» m yarısı. 7 Ortada açık kalmış yerler (çoğul). 8 İnsanlann yaptıklan su geçit hastalıklara kar şı doktorlann verdıklerı. 5 Bir çeşit kuş ağzının yarısı, «içıne ekşıtici madde karış tır!» anlamına «ekH bir emir. 6 da yu Kumarda yu tan, dişi değil. 7 Tersi «gazetecilik ve matbaacılık işleri» demektir, çevrılince bir takı belirir. 8 Bir şeyın veya bir kimsenın basına topluluk halinde musallat olamamak. 9 Tersi «sınır çızgı^ıni stlamış geçmiş durumda» demektir, insanı hero meşgul eder, hem de geçindirir. r1!F Salihli Palamuf ve Yaleks Sanayii Türk Anonim Şirketinden. 1) Şirketimizin 1966 yılı tahminen 5000 tonluk palamut hülâsasuun Salihliİzmir ve Salihliİstanbul nakliye isi kapalı teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2) Taliplerin 14/1/1966 cuma günü saat 15.00 e kadar tekliflerini Şirketimize vermeleri, 3) Muvakkat teminat 5.000. TL. sıdır. (Beş bin lira) 4) Ihale ile ilgili şartname Şirketimizde görülebilir. 5) Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 6) Postadaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez. (Basın 25083/15929) Tabanca ve üyeler... Parlamentonun ilân «»ht«sn> dan: «Tabanca için mfiracaat etmiş olan saym fiyelerin, satın alma belgelerinin hazırlatüabilmesi 1 çin nüfus hüviyet cuzdanlarmı Zat İşleri Müdürlüğüne vermemiş olanlann, vermeleri rica olnnur. Meclis İdare Amirleri..» Anlaşüdı, anlaşıldı... Bu sefer Kıbnsa, garanti çıkarma var.. | IFTARI BÖYLE ETTILER ^ ^~ = = = = = ^^ ^^ ^E ~ Kıbrıs konusundaki Millet MecHsinde yapılan genel görüşmeden bir gün öncesine kadar Dışişleri Bakanlığında hararetli bir çalışma göze çarpmıştır. A.P. li milletvekillerine konu ile ilgili dokümanlar hazırlamak, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in konuşmasını çok fazla sayıda teksir etmek üzere hummalı bir çalışma olmuştur. Bakanlık koridorlanna da iskemleler, masalar konmak suretiyle yürütülen bu çalışma sırasmda, memurlar, Ramazanın ilk gününe rastlayan 25 aralık cuma günü iftarı da bu şekilde, peynir, zeytin, helva ve ekmekie etmişlerdir. NOT: Hafta içinde AP li Senatdr NeJim Evliya vefat etti. Bağımsız Senatörlerden M. Yılmaz İnceoğlu ile Kâzım Yurdakul AP ye girdi. Senator İhsan Hamit Tığrel ile Hulusi Soylemezoğlu YTP den istifa etti. MECLİSTE FANTEZI Ne zaman • Ne var SINEMAUR ATLAS: (44 08 35) Boma İmpantorluğunun Çötü. çü (S. Loren). MEK: (44 84 39) Eomedl Dünyası ERKOÇ (Çağlayan): (47 07 32) 1 DEMIR MASKENİN DÖNÜŞÜ (Renkli), 2 VEYSEL KARANt (Tusuf Sezgin). FITAS: (49 01 66) ARTIST BOZUNTUSU (J. Lewis). GÜREL: (47 03 94) 1 ŞEYTAN RUHLU CASUS (R. Türkçe), 2 ATEŞLİ GÜZEL LER (R. T.). KERVAN: (48 04 23) SÜRTÜK (T. Şoray). KONAK: (48 26 06) BUDHA (Suarede) ROMADA BAHAR (Renkli). LÂLE: (44 35 95) YILDIZ TEPE (F. Giri k). LEVENT: (63 55 39) Turlat Ömer DUmenciler Krall (S. Alışık) LÜKS: (44 03 80) TURİST ÖMEH DUMENCİLER KRALI (S. Alışık. RÜYA: (44 84 39) KORKUNÇ EVLER (P. Kussing). ŞAN: (48 67 92) Sonsuz Mace. ra (B. İng). TAN: (PangaJtı) (48 07 40) BÜYÜK SOYGUN (R. Harris. ÜNAL: (Kasımpaşa) (44 93 06) VEYSEL KARANİ (Y. Sczgin). YENİ AR: (49 64 72) ZORO MASKELER AŞAĞI (R.T.). YENİ ATLAS: 48 65 02) YILDIZ TEPE (F. Girik). YILDIZ: (Beşiktaş) (47 63 42) MAHSERTN 4 ATLISI (G. YENİ MELEK: (44 42 89) Artist Bozuntusu (J. Levis). ^ ı A Uyan yar uyan bülbül şakıyor... merikadan dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Mület MecHsinde Kıbrıs müzakereleri hakkında bilgi verdi. Dinlemeye gelen C.H.P. li senatör üstad Esat Mahmut Karakurt da uykuyu tercıh etti. Önce soluna kaykıldı bir güzel uyudu. Sonra ellerirnn arasına aldığı muazzam başını bir süre tutmaya çalıştı ve sonra sağa kaykılıp uykuya devam etti. KIBRIS KONUSUNDA BİR KONUŞMA «Parlamentonun sayın ve muhterem flyeleri, BJM. 20. Genel Kurnlu, malumunnl karan almış bulunmakta ve hiç lüzumu olmıyan bir zamanda, bizi necip Türk milletinin huzurunda ditfikülte bir hale düçar etmiştir. Assamblenin bu diffikülte durumunda, her ne kadar aleynımizde bir rey izhar eden müttefiklerimiz olmuşsa da bu aleyhimize gibi göriinen nozisyon, bilâkis lehimize bir avantajdır. Malumunuz, tamamen dez avantaj da olabilirdi, bunun olmaması için delegasyonumuz koridorlarda, gazinolarda büyük efor sarfetmişlerdir. Kimrtir bize rey izhar etmiyenler? Bir takım siyahiler. Ossun. görüyoruz ki emperyalist dostlanmıa hakü olarak bu siyahileri eziyorlar. Fakat biz bunlan ciddiye almadık, almıyacağız, almmnıra da gayetle imkân yoktur. Olsa alırdık, bize bunu tavsiye eden aziz dostlanıniT. bunda lehimize bir puvan kaydettüer. Şimdi, bize oy vermiyen, Ugandao, Muğandao, Lumumbao, Siyah Fildişi Sahilleri devletlerinin hepsi, Kongedo, Mongoda, Savulunda, IVIavuIunda ve Nejerya, Meredo üzerinde veni heyetler sevkedip bu suretle dış turizmi de bu vesileyle teşvik edeceğiz. Ekselânslar, Müsüler, saym ve muhterem arkadaşlarun, Aziz komşumuz ve muhterem müttefikimiz Birleşmiş Amerika, Yunanislana karşı olduğunu bir kere daha açıkça ortaya vazetti ve ekspoze etti. Sovyet Rus BE YO ĞL ü Çetin Aitan ihsan Ataöv üyesi Altan'a, söz atanlann başında Ataöv (A.P.) Geçenlerde Al= TİP İhsan ÇetinAtaöv yinegelir. ağır bombardıtan kürsüdeyken en mana başîadı. Ama Çetin Altan «Biz Fransız sermayesini savunup, Anayasaya aykırı hareket edenlerle daima mücadele edeceğiz» deyince bombardımanın ardı kesildı. Şimdi Mecliste herkes birbirine bunun sebebini soruyor. Bunu ya Ataöv'ün. ya da Altan'ın açıklaması gerekiyor. Ismet Sezgin ve mikrofon B ütçe ve Plân Karma Komisyonu Başkanı (en sevimli A.P. li) İsmet Sezgin Komisyondaydı ve iftar saati geldi geçti. Sezgin çay içip orucunu bozmak istiyordu. Ne var ki çaycı ortalıkta yoktu. Sezgin'in agzından bir lâf çıktı. öyle bir lâf ki, oruçlu ağızla asla bağdaşmaz. Bir dost öğüdü: «Sinirlendiğiniz zaman mikrofonu kapatınız..» Dışişlerine tiraj K üıııı; ıbrıs genel görüsmesine en hararetli tarzda hazırlanan Bakanlık, Dışişleri idi... Bakanlıgın koridorlan, yılbaşı kartı satılan Mahmutpaşa sergilerini andırıyordu... Çaglayangil'in Birleşmiş Milletlerde attığı nutuklardan binlerce adet basüdı... Bir Dışişleri yetküisi anlatıyor: «Aman kardeşim, Vekil Beyde bir telâş. bir telâş, bu C.H.P. lileri bilmezsiniz, beni perişan edecekler, basın ne kadar basabilirseniz basın... Vallahi en yüksek tirajb gazetenin tirajını aştık ..» yalar Devletleri her ne kadar çekimser kaldıysa o da bize jolisanti davrandı. Da\Tanmıyabilirdi, ama davrandı. Fransa öyle, Birleşmiş İngüiz Kıraliçeleri hükümeti öyle. tşçi sevketmekle nüfns artımına yardım ettiğimiz Almanya keza, ve İtalya, İspanya hepsi hepsi çekimser kalıp aleyhimizde bulunmamak âlicenapUğını ve onorelati gösterdiler. Kendilerine buradan mersi derim. Assamblede büyük bir kitle tarafmdan sponsor edüen proje taslağı 31 ler tarafmdan onore edilmiştir. Geriye Suudiler kalıyor ki, komprimi zemini yarattı, müteşekkiriz. Arap devletler assamblesi ve camiası da lehimizdeydiler. Geriye Kipriyanu ve Yunanistan kabyordu ki Yunanistan, komşumuz olması hasebiyle fazla rifit ve drank davranmamış, sadece Kipriyanu aleyhimize davranmıştır. Bu kadar da olacaktır ta> biî. Normalite sınırlan içinde cereyan eden assamble ve Genel Kurul ırmnnıî hevet toplantılanndan aleyhimize bir hava yaratmak istiyenler sadece Kızıl Çindir, o da henüz üye değildir. özet ve hulâsa olarak şumı deşifre edebiliriz ki, biz kaybetmedik bflâtds kazandık. Saym ve muhterem arkadaslanm. C.H.P. Genel Başkanı İsmet Jeneral ve mensubininin genel görüşme isteklerini şükranla vâdederken, aziz komşumuz ikfli Amerika devletierine, CENTO'ya, NATO'ya, Manto'ya dolayısiyle Kantoya bağb olduğumuzu huzurunuzda arzı beyan eder muhterem ve sayın genel knrul umumi heyeti celilelerini selâmlanm.» zuntusu (J. Levis). ARENA: SARKIC1 KIZ (Salı SÜREYYA: (36 06 82) TURİST hariç, her gün 18 ve 21.15 te) ÖMER DÜMENCİLER KRA AZAK TİYATROSU: (226246) ALEMDAR: (22 36 83) Ylldız LI (S. Alısık). Gazanfer Özcan'ın rahatsızlıTepe (F. Girik). BULVAR: (21 35 78) Yıldız OPERA: (36 08 21) SEVGİM ğı dolayısiyle EVDEKİ PAVE GURURUM (H. Koçyijlt) ZAR oyunun» bir müddet Tepe (F. Girik). ara verilmlgtir. Tenail yokKÜLÜP : (Şehzadebaşı) SİNEMA 63: (Küçükyalı) (22 71 83) YILDIZ TEPE (T. Buzlar Dlyan (R, Burton). tur. SUNAR: (Üsküdar) (36 03 69) BULVAR TtYATROSU: (Aziı RENK: (21 15 25) Romada BaBuffalo Bill (G. Scott). Basmaeı • Kenas Büke. har (RenkU). (21 48 92) GÜLDÜRME BEMARMARA: (22 38 60) BufNİ HAHİCİYE (Komedl) pajTİYATROLARİ^ falo (G. Scott) (Renkli). zartesl hariç her gece 21.15, yENİ (Bakırkoy) (71 68 28) carşamba, cumartesl, pazat 1 TuriBt Ömer Dümenct. AKSARAY KÜCÜK OPEBA: 16.15 (Tevtüt Bilge . Vohl Öz ve ler Kralı (S. Alışık). 2 arkadaslan) (21 57 22) NE DORMZH TtYATBOSD : Kırık Haystlar (B. Doruk). SAÖDAYIZ NE SOLDAYIZ 44 97 36) CIPLAK AYAK (Ko YENİ: (Şebzadebaşi) (22 58 93) ORTANIN ÎARISINDAYIZ medl) pazartea barlç het Artist Bozuntusu (J. Levis). (PoUtl* Komedl) • paatrteal gece 21J5 çaxşamba. cumar. KADIKÖY hariç her gece 21.15, çarjam» tesl, pazat 15 de CEP: •Süreyya) (36 06 82) ba. cumartesl, pazar 15 te PATİH TİYATROSTJ: 22 0171 Eslr Pazan (renkli). ALTAN KARINDAŞ . Nejat KİRECLİ BAHÇE her L'ygur, ALO ORASI TBIARCELIKTAŞ: (533507) KARA15.30 da, carHANE Mİ? Her gün 18. pa gün 21, pazarEFE ALİ pazar OĞLAN (K. Tibet). jamba 14 de ISIK: (Üskudar) (36 24 93) rartesi 21.15 de 11 de Çocuk Tiyatrosu. TURİST ÖMER DUMENCİ AKSARAY HALK Tiyatrosu GEN AB : Hİ2METCİLER LER KRALI (S. Alısık). Avni Dilllgil Top. (21 2119) pazartesi barlç hergün 2 U 5 KADIKÖY: (36 49 24) Kuşlar «KIRMIZI FENERLER» Her carşamba 18 ve 21.15, cu(T. Hedren). gece 21.15 te çarşamba cumartest, pazar 15 ve 21.15. REKS: (36 01 12) Artist Bo martesl ve pazar 16.15 d«. GÜLRİZ SURORİ ENGİN Î S T A N B ÜL (Devlet DemlryoUan Uaydarpaşa: 36 04 75), Sirkecl: 27 00 50). Denizyolları: (49 18 90) (Tatil gunleri: 44 02 07) Sehiı Hatları: 44 42 33). Türk Hava YoUan Bilet Satıjı: 44 47 00) (Danışma: 44 02 96), (Hava Alanı: 73 82 40 73 84 40) Ükyardım Hastahanesl: (49 30 00) NOmune Hastahanesi: (36 05 65) Gureba (21 65 00). Hasekl (21 26 80). tşçl Samatya (21 62 50), Belediye Santralı (23 45 60) Belediye Zabıta MOdurlugtl (23 87 T4). Ueteo rolojl (73 86 84) TraOk jlkâyet 44 16 67. tstanbul tttaiyesl (21 42 22). NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Bakırköy, Aytaç. BEŞİKTAŞ Vaüdeçeşme Yeni Şifa, Parlak, Etiler. BEYOĞLÜ: Güven, Bebul. Salim Alyanak, İkikapılı. EMİNÖNÜ: Sirkecl Merkez, Cağaloğiu, Beyazıt Merkez, Vefa, Aksaray. EYUP: Basar, Sagmalcüar, Yeni, Saglık. FATİH ^andemir, Oguzhan, Yeni Sifa, Salih Paşa. GALATA: Bülent GAZİOSMANPAŞA: Ege. HASKÖY: Yeni (Halıcıoğlu). KADIKÖY: Kuşdili, ErgOnsu, Gttngör, Feneryolu, Çiğdem. KASIMPAŞA. Sedef. SARIYER: Büyükdere, Emirgân, Tarabya. ÜSKÜDAR: Ömer Kenan, Çicekçi, Beylerbeyi. CEZZAK TOPLDLUÖU: İstan bul Tiyatrosu (44 22 36) «TENEKE» çarsamba hariç her gün 18.15, laı, cuma 15. pazartesi 21.30. tSTANBDL TİYATROSD: (Hhamra) (44 22 36) EVLENME TARİFES1 (Komedl) pazartesi hariç heı gece 21, carşamba, cumartesl, pazar 15 KARACA TİYATROSTJ 44 54 02 Ciball Karakolu pazartesi hariç, gece 21.30, carşamba, cumartesl, pazar 17, çar. şamba, cumamartesl matt. ne, cuma suare ten«llâtlı. KENT OYTJKCDLARl (Donnen Tiyatrosu (44 36 63) PEMBE KADIN: pazartesi 18 ve 21.15. carşamba haric her akşam 18. de. KÜÇÜK SAHNB: 01vl Draz Tiyatrosu (49 58 52) cZABİT FATMA'NIN KUZUSO» (pazartesi hariç) her gün 18 ve 21.15 de. ORALOĞLU TİYATHOSTJ: (Lâ le ve Alev Oraloğlu) 49 49 35 ÇOCUKLAR VB BÜYÜKLER (Oyun), salı. eıtos 18, çarçamba, cumartesl pa?aı 15, perşembe 21^0. KIRAIJN KISRAĞI: Salı, suoıa 21J0 carşamba 18 ve 21.30, pertembe 18, cumartesl Dazar 18 ve 21.30 TEPEBA51 TİYATROSTJ . (44 21 57) ESEĞİN GÖLGESI (pazar, pazartesi, çarşamba, cuma 21, pazar 15.30 da). ÜSKÜDAR TtYATROSU: CİMRİ her gece 21, pazar 15.30 da. KLMAC1 GÜZELİ (Çarsamba 14.30, pazar 11 de). YENİ KOMEDİ: (44 04 09) HEPlMİZ Bİfl KİŞİ İÇİN Salı hariç het gece 21, pazar 15.30 da. SEHİR OPERASI: (44 21 57) MADAME BUTTERFLY (Opera), salı, perşembe, cumartesl 21.15.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog