Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 29 Aralık 1965 SAHİFE BEŞ Şehirde ve Yurtta ÖĞRENCİLER GEGELERİ DE KONTROL EDİLEGEK İZMÎR îzmlr Milll Eğitim Müdürluğünce öğrencileri oyun salonlarında ve kahvehanelerde ta klple görevll olarak kurulan ekipler, önümüzdeki günlerden itibaren geceleri de kontrola çıkacaklardır. tlgililer, bugüne kadar Izmlrin hemen her semtinde çocuklan n kötü ahşkanlıklar edinebilecekleri yerlere gitmekten ahkonulduklaxı buna rağmen kontrollara devam edüeceğini bildirmişler, yılbaşından itibaren de gece kontrollanna başlanacağnu söylemişlerdir. İstiklâl caddesinde tanıştığı Fransız turlsti Christian Paul'ün 60 dolarını kapıp kaçan ve yakalandığı zaman üzerinde ayrıca 8 parça esrar bulunan bir Amerikalıyı polis nezaret altına almıştır. KOVALAMA Izmirden bir hafta önce geldiğini söyliyen Josep Edward önceki gece saat 23 sıralannda İstiklâl caddesinde Christian ile karşüaşmıştır. Para bozdurmak istiyen Fransız ile Amerikalı arasında pazarlık başlamış, fakat 60 dolan alan Josep Tophane yönüne kaçmıştır. Ekipler tarafından Bir fimerikalı Fransız turistin parasını çaldı »hirde ve Yurtta Şehirde ve Yurtta RÖPORTAI Y///V1AZ CETINER kovalanan Amerikalı Topnanede kıstırılmıştır. Sanık: «Bana dokunamazsınız. Ben bir sey yapmadım» diye polise karşı koymuştur. İÇİYORUM 60 dolarla beraber yakalanan sanık Amerikalının üzerinde uyuşturucu madde de bulunması, polisin dikkatini çekmiştir. Amerikalı «Ben içiyorum. Esrar içmeye Izmirdeki görevim sırasında alıştım» denüştir. Josep için dolandıncılık ve esrar bulundur mak suçu ile hakkında koğuşturma açılmıştır. t.Ü.T. Birliği, Kıbns hakkındaki görüşünü kamu oyuna açıklamak amacı ile bugün büyük bir miting tertip etmiştir. Saat 13.30 da Hürriyet meydanında başlıyacak olan mitinge bil tün gençlik teşekkülleri dftvet edılmişlerdir. ADANADA ADANA Şehrimizde geçen hafta içinde yapılan Kıbrıs mltınginden başka, bugün de ikincl bir miting yapılması için Valilikten izin ahnmıştır. Miting, saat 14.00 de Yeni Istasyon meydanında başüyacak ve B. M. ler kararı protesto edilerek Kıbns dâvası savunulacaktır. Bugün de Kıbrıs mitingi yapüacdk lürkkadmlanvebazı uzucu \olaylar JOSEP EDWARD Aüelere para yollama usulü Ailelerine ne sekilde Kişi% lolluyorUr 83 16.8 Banka 17 3.4 Posta 131 265 Elden Biriktirip kendim 30 6.1 götüreceğim 212 43.0 Göndermiyorum Henüz vaktim 11 2 5 olmadı 10 2.0 Cevapsıt 494 100.0 Okuduğu okula Almanyadan 50 mark gönderdi NEVŞEHİR Almanyada çalışan işçilerimizden Hüseyin Bilgin, okuduğu Narlı ilkokuluna 50 mark yardım göndermistir. OkulAile BirUği bir mektupla Hüseyin Bilgin'e bu davranısmdan dolayı tesekkür etmiştir. Taksimde yankesicilik yaptıklan iddiası ile yakalanan Emin Şenyüz ile kızı Ayşe nezaret altına alınmışlardır. Her an yakalanacaklannı bildikleri için yiyeceklerini de yanlarında taşıyan yankesiciler bu defa da yine yiyecekleri ile yakalanmışlardır. Bir vatandaçın 300 lirasuu aldıklan iddia ulunan anne ile kızı Adliyeye verilmişlerdir. Deniz ticareünin libere edilmesi yüzunden son üç yıldır zarar eden Şilepçilik İşletmesi, yabancı bandırah gemilerin rekabetıni önleyebilmek için ihraç li Şilepçilik işletmesi 5 milyon lira kâr etti ri ise 30 un çok üzermdeydi her halde!.. Ama üçü de sarho?tular Yaglı olan: Eşşekoğln ewek e diyorda... Ben onlardan parayı almasını bilirim... Bedava is var mı ba dünyada! Bir diğeri ise hırsını hâl& yenememig aynı küfürleri tekrar hyor: Fakat abla kabahat sende! Parayı peşin alsaydm.. Benim kü pelerim de evlerinde kaldı... Dağınık konuşmalanndan çıkan çuydu: Kadınlar, yabancı üç erke ğin evine gitmiş... Birkaç saat orada kalmışlardı. Adamlar daha sonra, bunlara haydi bir bara gi dip dansedelim demiîler... Fakat bann kapısına kadınlan bırakınca otomobilleriyle kaçıp gitmiîlerdi.. Genç kadınlan sattığı anlaçılan tecrübelisi işte bunu kendisine ye diremiyor.. Parayı niçin peçin almadığına hayıflanıyorduU »»ç bunlar... ticisi 2223 U denkadındı göstermiyordu. Diğe fazla lllet oluyorum şunlara iz o ana kadar Münihin adı sık duyulan kaberelerinden birinin kapısmdaydık... Zaten oraya gelmiştik Doğanla.. Fakat kadınlar da içeriye girince, her halde ilgi çekici sahneler göreceğimizi peşLnen hissettik ! Tıklım tıklun doluydu dans salo nu.. Cuma, cumartesi ve pazar ge celeri, Almanlar da, yabancüar da böyle yerlerde çılgıncasına eğlenmekten hoşlanıyorlardı.. Kadınlar içeriye adımlarını atar atmaz, ara daki masalara dağılıvermişlerdi.. Biz ise, bardaki iskemlelerde tüneyebilecek yeri güçlükle bulmuş tuk!« O arada şöyle bir etrafımıza ba kınca; kadın, erkek kendimize pek çok yakın yüz gördük karşımızda... Fatihli Iskender Kurt ismindeki genci de bu arada tanıdılu Üç t *fc*»»^ *»t fc sıhr 5.İ ,'.T« .6'•>•*;«! manlarımız Tıcaret Odaları ile sıkı irtibat kurmuş, bu arada fiatlarda indirimler yapılmıştır. Yük bulmak için diğer iş çevreleri ile sıkı ilgi kuran Genel Müdürlük bilhassa Amerika hattında yüzde 60 ilerleme kaydetmiştir. Kuzey Avrupa hattında da yüzde 10 ilerleme kaydedilmişse de büyük artış ihraç mallanmızın dış pazarlara intikalinde sağlanmıştır. Yük taşımadaki bu artış 1962 de 45.5 milyon, 1963 te 11.6 milyon ve geçen yıl 90 bin lira olan borcun kapanarak şirketin 5,6 milyon lira kâr etmesini sağlamıştır. Amerika hattında gün geçtikçe artan yüke karşılık Işletme, gemi sıkmtısı çekmektedir. Bu yüzden yeni şilep alınması için Ulaştırma Bakanlığı kanaliyle Plânlama Teşkilâtına başvurulmuştur. Işletme Genel Müdürü Nâzım Uzunhekim, «ahnacak 15 er bin tonluk iki şilepin kısa zamanda Işletmeye büyük kâr sağlayacağını söylemiştir. tşletme bundan başka bugün masrafh olduklarından kullanılamıyan ve 12 sene evvel alınan Bolu, Sakarya, Eskişehir şıleplerinden istifade etmek için makina aksamında tâdilât için hülrümete başvurmuştur. B Işçilerimizin memnunluk derecesi... Memnunluk derecesi Kişi Rahatım, memnunum 260 Rahat sayılmaz lakat ücreti iyi 36 Rahatım fakat ücretim az 27 Rahat değılim, işimi değiştirmek istiyorum 95 Şimdilik bir şey söyliyemem 65 Anlamlı başka cevap 11 '/• 52.4 13 MUHTEREM BAYİLERİMİZE İSPARTA Maskeli ve süâhlı üç şakl, önceki gece Yalvaç Şarkikaraağaç ilçeleri arasındaki dörtyol kavşağında otobüs bekliyen taşralı iki tacirin önce paralarını almışlar, sonra da don gömlek bırakarak kaçmışlardır. Eksi dört derecedeki ısının etkisinde 13 kilometre mesafedeki Yalvaç jandanna karakoluna kadar koşarak gelen ve Merstnin Mut ilçesınden oldukları anlaşı lan Mehmet Güven ile Yaşar Çe tin'in şik&yeti üzerine yakalanan Kemal San, Mehmet Kılıç ve SU leyman Çalkan çaldıklan malları ve paralan geıi vermişler ve tevkif olunmuşlardır. Soygun yapan üç şakî yakalandı 5.5 19.2 1Z2 2.4 494 100.0 bet ellerinde, toplumun kontrolun dan uzak, aile çatısmdan ayn ç« lışmaya gelen şu genç kadınlann, hattâ erkeklerin başıboş, kimsesiz durumunu görmek insana istirap veriyordu... lstanbuldan, tzmirden veya Anadolunun her hangi bir köşesin den Almanyaya gelen genç kız, genç erkek, bu çok değişik, çok ileri toplum içinde müthiş bir iç mücadelesi geçiriyordu.. Baş dön dürücü bir fark vardı iki toplumun âdetleri, ananeleri arasında^ Hele bizimkiler gibi, hem toplum ALMANYAYA ÇAUŞMAYA GELEN TÜRK KlZLABtNDAN lann, hem de ailelerinin kontrolundan uzak kaldılar mı.. tşte faBİR GRUP TRENDEN İNERLERKEN cianın başlangıcı oluyordu bu!. senedir Almanyadaydı.. Ortaokulu Her cins insan Hemen ilâve edeyim ki buraym bitirmişü.. Anlattığma göre, malî çalışmaya gelen ve toplumu farkvar burda durumu da iyiydi.. Bütün derdi lılıklarma kendini kaptıranların bizim kadınlardandı.. Sskender bir müddet konu?ma sayısı genel toplama göre fazla ol Hafif külhani ağızla: I dı. Bu arada hep beraber et mayabilir. Ama çıkan olaylar tüm rafı tetkik etmeye başladık i?çi kitlesini • BİIemezsin abi diyordu.. Na üzüntüye sevketSigara dumanından göz gözü gör mekte bir takrnı çirkin davranı» nl Hlet oluyorom sunlara! Ah müyordu koskoca salonda. Ve ar lar bütün kitlede haksız çeşitli bir «elâhlyet verseler bana^ tık belliydi ki, insanlar eğlenme söylentilere, huzursuzluk hattâ ça « Peki naparsm selâhiyet ver nin zirvesine erismişlerdi o anda!. tışmalara sebep olmaktadır. Buna seler... Hem sana ne yapıyor onAmerikalı gençlerle oturan iki karşı akla gelen tedbır Almanyalar?.. Kendi hayatlanm yaşıyorkızın gözleri kaymış, saçlan da daki 150 bin işçinin, leyleğin yular... Tıpkı sizler gibi!> ğılraıştı.. Şişen dudaklanndan sü vadan attığı yavru gibi bırakıltskender başını sallayıp, gözle zülen şampanyanın eminim ki ta maması, devlet eliyle, devlet yar rini kapattı bir an. Sonra dişleridını duyduklan yoktu.. Ama Içi dımıyla teşkilâtlandırılmasıdır. ni gıcırdatarak... yorlardt ışte .. Kanımıza dokunan Bana, Türk erkeklerine napAğır ağır çalan müziğin temtıklannı öğrenmek mi istiyorsnn. posuna ayak uyduran pantolonlu, işte bu !.. Bak şimdi neyta kanıma dokunkısa saçlı iki kız, biribirlerine ke iz arkadaşımla bunlan konuduğunu gör» dedi.. netlennüşler, belki de hayatlanşurken bir de baktık tskender Ve bir köşe masada oturan iki nm bir saöıasmda kırılan ümitleyammızdan uzaklasmış, ilerde Amerikalı ile iki Türk kızını gös rini böylece gidermeye çalışıyor oturan bir grupdaki siyah uzun terdi.. lardı saçlı kızın yanına gitmişti... Bunlar da başkalanydı anlaşıAma, çu batakhanenin dans pis Fatihli genç, bir ara eğildi bir lan... O köşede halvet olmuşlartinde de rahat yoktu anlaşılan on seyler söyledi kızın kulağına, sondı. Oturuyorlar mı, yaüyorlar mı lara! Nitekim servis yapan ka ra gayet bozuk bir şekilde yanıbelli değildi... Ve anlaşılıyordu dın, yanlarına yaklaştı ve sert ha ki bizimkiler Almanyaya en az reketlerle; bu dansingde kadın ka mıza döndü.. Merak ve heyecanla: , Almanlar kadar intibak etmişlerdına dansetmenin yasak olduğunu Ne oldu? Kimdi o? diye sordi!.. söyledi.. Ve ayırdı sevgilileri birduk.. Iskender sinirli sinirli devam birlerinden... Izmirli işçi bir kızmış .. Deminetti: Her §eye rağmen başka kuytu den beri üç dört değişik kavalye bir masada oturan iki kadının da ile dansetmiş. Iskender de «Bir Bnnlar dedi... ( ) fabrika müstemadiyen öpüştükleri ve son de biz dansedelim» deyip, kızı kal sında çalışiyotlar. . Biri evli, dira yanlanndaH erkek arkadasla dırmaya gitmiş.. Kız, genci yukar ğeri de nişanlı Türkiyede» Ah oo rıyla gülüp konuştuklan gorülü dan aşağı şöyle bir »üzdükten lan ilk geldikleri zaman bir göryordu... »eydiniz İki gös iki çepna hünsonra dana reddetoıiş!.. Benim o tarafa doğru baktığmu gür hüngür ağlıyoTİardı.. Nişanlun. tskender bunlan heyecanla anfarkeden îskender, Doğan Tan latırken gördük ki, kız bir ttalKocam lâfından geçilmiyorduyerin de kolunu sarsarak: Şündi yine onlann adlannı anıyanla dansediyor.. Hem de dudak İste dedi« İşte onlar da (...) dudağa!.. Ve bizim tarafa da sık yorlar ama, kendileri her gece fabrikasında çalısıyorlar... Onlar sık bakarak».. bnralarda! Amerikalılarla AIda aramızda pek meshurdur... Biri manlarla düşüp kalkıyorlar.. Yakışıklı Fatihli genç sinir İçinbirlerini sevdiğinl herkes billr! de yumruklannı sıkıyor; Peki, Iskender diye cevap İ^tanbnlln A .. ile S ..!. Iste abi diyordu .. Kanımıza verdim. Türkiyede de ayıu olau defa susmak sırası bize gel dokunan bu!.. Bu gece belki 6 kiyın cereyan etmesi mümkün.. Ka miştı... Gözlerimizi oradan ayı şi ile dansetti Ama ben gittım dın, kiminle isterse eğlenir.. Naramıyor, düşünüyorduk.. Gur reddetti. Sonra buraya bakıyor.., sü mâni olursun!. Nasıl mâni olu Gel de ağzını burnunu dağıtma ruz biz onlara... Hem Türk erkekşunun!.. leri yabancı kızlarla gezmiyorlar mı? Hattâ evlenmiyorlar mı? tskenderi «Yok canım aldırma kadın bu, istediği ile dansa kalFatihli kabadayı genç, bir an kar, istediği ile kalkmaz. gibi lâf durdu düşündü.. Ve sonra: larla nihayet yatıştırdık. Ve bir « Biz, ne de olsa Doğulnyuz.. olaya meydan vermeden oradan Mttslümanız diyeceğhn ama abi Duyulan tatmin Kişi % dışanya çıktık... dedi .. Mesele yalnız o kadar da Tatmin ediyor 257 52 X) değil... Türk kadınlan bizi çileYARIN 230 46.6 Etmiyor den çıkaracak muameleler yapıMANİSA NERE.. 7 1.4 Belirsiz, cevapsız yorlar... Ab bir bilseniz işin as B B Aldıklan ücretten memnunlar mı ? 494 99.9 ALMANYA NERE!.. Ne yapıyorlar? KADIKOY ICRA MEMURLUGUNDAN Gayrimenkul Satış llânı Bir borçtan dolayı ipotekli olup, birinci derecede ipotek alacaklısınm talebi üzerine satışuıa karar verilen Kadıköy, Göztepe mahallesınde, yeni açüan yolda, yeni 51 53 55/1 3/74 kapı No. lu 103 paftada 1106 ada, 140 parselde kayıtü 777 M2 yüzölçümlü bahçeli kargir apartımanın 3/6 hissesl aç& arttırma ile Kacuköy Adliyesi zemin kat îcra Dairesinde satılacaktır. GAYRİMENKUIÜN EVSAFI: Gayrimenkul Kadıköyde, Göztepede, Bağdat caddesindeki Göztepe otobüs durağı yanındaki benzin istasyonundan deniz istikametinde uzacan Tütüncü Mehmet Efendi sokağından yeni açılan yol üzerindeki Sigorta apartimanınm arkasındaki 2 bloktan ibaret (birbirine bitişık) bir bloku nâtamam bahçeli kârgir apartmıandır. Birbirine bitişik olarak ve bir çatı altında inşa edilmişlerdir. Apartımana doğu cepbesindeki yeni açılan ve 139 parselden geçen ve haritasında san boyalı olarak gösterilen ırtifak yolundan geçilmektedir. Apartımarun giriş kapüan kuzey jephesine bakmaktadır. 2 bloka 2 ayrı girişten ve kapıdan girilnektedır. İrttfak yolundan girise nazaran ilk bölüm pek az noksanı ile tamamlanmış sayılabilecek durumda olup zemin kat boş diğer katlarda ikamet edilmektedir. Bahçeden çevresi menner kaplı demir camekân kapılı bir kapıdan girilcliğinde zemin kat sahanlığında bir daire ve birinci kata çıkan merdiven mevcuttur. Daire kapısından girildiğinde bir hol üzerinde ileride bir küçük salon mevcuttur. Holün solunda bir oda ve sağında bir koridor Üzerinde mutfak, bir banyo ve bir alaturka helft ile blr oda mevcuttur. Mutfakta tezgâh üstü fayans altı dolaplı ve duvarlan fayans kaplı olup beton davlumbazlıdır. Alaturka hel& merraer alaturka helâ taşlıdır. Banyoda bir fayans lâvabo ve fayanstan yapümış bir gömme banyosu vardır. Girişteki holün üerisindeki salondan bir odaya ve biraz İleride üstü kapalı tarasa geçilmektedir. Bu kat halen boş bir durumdadır. Zemin kat üzerindeki birinci ve ikinci katlarda birer daire oiup, zemin kattaki daire gibidirler. Üçüncü katta bir çatı katı olup, bir daire halindedir. Girişte bir hol üzerinde iki oda, mutfak, helâ ve banyosu ve geniş bir terastan ibarettir. Mutfak ve bir helâ ve banyosu diğer katlardaki daire evsafındadır. Bu bölümdeki daireler zemin kat bariç diğerlerinde ikamet edilmektedir. tktnci blok birinci blokun mütenazırı olarak aynı taksimatı haiz olarak inşa edümiştir. Yalmz bu bölüm nâtamam durumdadır. Kapüan takümamış, bütün dairelerin zemirjleri halen kat betonu halinde bırafcılmış, sıvalan ikmal edilmiş durumdadır. Kapı kasalan takümıştır. Mufaklanndan sadece tezg&h betonlan dökülmüş durumdadır. Apartımanın arka cephesinde 4.00x20.00 metre ebadında kârgir bir müştemilât mevcuttur. Müştemilat iki bölüm olup, her bölümde bir hol üzerinde iki oda bir mutfak ve bir banyo yerinden ibarettir. Pencere doğramalan ve kapı kasalan konmuş durumdadır. Çatasızdır. Apartıman çatılı ve örtiisü Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Apartımana halen elektrik cereyanı bağlanmamış durumdadır. Gayrimenkulün hududu ve sahası tapu kaydı ve kadastro çapı gibi olup 962/1412 T. (770 M2) dİT. GAYRİMENKULÜN İMAR DURÜMU: tstanbul Beleaıye Imaı Müdürlüğunün 16/3/962 gün ve 1225 sayüı ünar durumu ve bu ımaı durumunda bir değişikük olmadığını büdirir 7/11/1964 gün 6198 sa yılı tezkeresi muvacehesinde: Program dışında, lskan sahasında 1/2000 mikyaslı Bostancı Erenköy meri Imar planı dahilinde. bina yüksekliği 9^0 metre bina derinliği azaml 20 metre, ön bançe me safesi 5 komşu mesafesi 4 metre ve arka bahçe mesafesi 4.75 metre bırakıimak suretiyle ayrık inşaat njrarninda ve imar istikametıne çekerek inşaat yapılabilecegi bildirilmistir. GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Bulunduğu mevkii, imar duru mu, inşa tarzı ve inşaatta kuUamlan malzeme ile bu civ&rdaki gay rimenkul alım satım rayiçleri ve gayrimenkuUerin kıymetine mü essir bilumum hususlar gözonünde bulundurulmak suretiyle gayrı menkulün tamamına (430.000) lira kıymet takdir olunmuş ve sa tısa arzolunan borçlular hissesinin yani 3/6 hissenın taymeti ise (215.000) lira olarak takdir ve tahmin olunmustur. tlk açık arttırması 1/2/1966 salı günü saat 11 • 12 arası Kadıköy Adliyesi zemin kat tcra Dairestnde yapılacakür. Arttırma şartnamesı herkesin görüp okuyabilmesi için ilan tarihinden itibaren Memur luğumuzda açık bulundurulacaktır. Arttarmaya iştirak etmek istiyenlerin muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi veya milll bir bankamn teminat mektubunu tevdi etmeleri mecburıdir îpotek alacaklılan Ue irtifak hakkı sahipleri ve sair ilgilUerin gay rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olac iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleri ile birlikte Memurluğumuza bildirmelert, aksı takdirde naklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paralann paylastınlmasmdan hariç kalacaklardır. Gayrimenkul tâyin oluiıan zamanda üç defa nida edildikten sonra en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak tek lif olunan bedel muhammen kıymeün % 75 taden ve varsa rüçhanlı alacaklüarm bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklan ve bun dan başka paraya çevirme vs paramn . paylaştırüması masraflan mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit ile 11/2/1966 cuma günü keza Kadıköy lcra Dairesinden saat 11 12 de yapüacak tkinci arttırmada varsa rüçhanlı alacaklüarm bu gayrimenkul ile temin edil miş alacaklan ve aynca paraya çevirme ve paylaştırma masrafla nndan fazlaya çıkmak şartı Ue en çok artörana ihale edilecektir Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmayıp saüş talebi düşü rülecektir. tsteyen alıcıya 100 kuruş posta pulu verildiğinde bildi rilecek adrese satış şartnamesi gönderilebilir. Ahcılar daha fazla ma lumat almak lstediklerinde Memurluğumuzun 962/1412 talimat sa yılı dosyarmzdan bilgi almalan lfizımdır. GayrimenkulU alacaklar 962/1412 T. dosyadan malumat almış ve şartnameyi ckumuş ad ve itibar olunurlar. Alıcılann satış günü ve saatlerinde Memurlugu muza müracaatlan ilân olunur. (Basm: 25043 15931) Sizlerle sıkı işbirliği yaparak parlak neticeler aldığımız 1965 yılı sona ermek üzeridir. U. S. Royal lâstiklerine memleket sathmda gösterilen büyük rağbet dolayısiyle istediğiniz miktarda mal gönderememenin üzüntüsünü daima hissettik. Bu bakımdan gayretli çalışmalarınız kadar gösterdiğiniz anlayışada müteşekkiriz. U. S. Royal lâstik fabrikası şimdi tevsi edilmekte olduğundan, 1966 yılında taleplerinizi daha rahat karşıhyabileceğimize kuvvetle inanıyoruz. Yeni yılınızı, en samimi dileklerimizle candan kutlanz. Oğretmenler Sendikası geçim indiriminin ertelenmesine karşı Türkiye Oğretmenler Sendikası, asgari geçim indiriminin 2 yıl ertelenmesini öngören tasarmın Meclise gelmesini protesto eden bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride özetle şöyle denmektedir: «Bütce imkânlan gerekçesini ileri sürmek, bütçeyi âdeta hükümetten bağımsız ve onun üstünde telâkki etmek makul bir mazcret saytlamaz. Asgari geçim indiriminin, hiç değilse memur ve işçi gibi dar gelirlilere, yani ayük maaş ve üc retle geçinenlere uygulanması bu zümrelerde nisbî bir gelir artışı sağlıyacaktır. Bu tasannın temelli geri alınmasını temenni ediyor ve asgarî geçim indiriminin uygulanm&sını bekliyoruz.» ARIPINARIN KONFERANSI U.S.R0YAL Türkiye DistribütörüS Arnavutköy Amerikan Kız Ko" leji Pikir Kulübünün her 15 günde bir tertip ettiği seri konferans lardan birisi bugün saat 16.45 te Okul lokalinde (Gazete ve gazetecilik) konusunda Erdoğan Anpınar taraflndan verilecektir. ROYAL LÂSTİKLERI TEVZİ A. Ş. îstanbul, MecidiyekÖy, Büyükdere caddesi 97 Tel: 473730 ARALIK 29 RAMAZAM 6 u V. 13 1 7.23I12.16J14.36U6.48I18.27I 7 2S19 48İ12 00 I1 * 5.34 E. 1 2 36 139I1Î46 Maoajans 2056/15821
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog