Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

<JUMHURÎYET 29 Aralık 1965 SAHtFECÇ HABERLER AjANSLAR . JUDKO • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Vietkong ocakta 4 gün süreyle ateş keseceğini bildirdi 8AYGON A.P. . Radyolar ifc *•• Kney Vletnamı bombalamaya ara vermesi dördüncfl ••• ffinfinde •emere vermi? ve Vietkong dfin, Vietnam yenl yılı tnünasebetiyle Güney Vietnam kuvvetlerine karşı harekâtın dört giin •nflddetle durdnrulacağını ve ateşin kesüeceğini açıklamışlardır. Gizll blr yerden yayın yapan tusu münasevetiyle 12 saatlik bir Mllll Kurtulus Cephesi radyosuna göre Vletkonglar 20 Ocak gtt mütareke yapacaklannı açıklamış lar ve Amerlkan ve Güney Vietnü saat 01 den 23 Ocak saat 24 e nam kuvvetleri de ateşi 30 saat kadar «kokU «flâhlı kovvetlere ve müddetle keseceklerini ilân etmiş lıflkumeto karsı taarruzıı durdıif lerdir. Fakat buna rağmen Vietmsyı» kararlaştınmşlaniır. konglann Noel günü rinhîi olmak Adı geçen süre Earfında A n » üzere ssaman zamaa ates açtıklan rtkan veya diger müttefik kuvbüdlrilmektedlr. veüerine karşı saldında bulunuAmerika bombudımana «ra lup bulunulnııyacagı açıklanmavermekle Hanoiyi bany müzakemışüT. Yalnızca «kukla silâhh releri masasın» oturmaya teşviknvvetler ve hükümet» ten bahki ummaktadır. •edilmiş ve bundan Güney VietGÜNETDB DEVAM EDtTOR nam kuvvetlerl ve hUkümetl ka»tedllmişti. Dün Kuıey Vietnam» B52 uCaklan ile yapılan hava akınlaMaamaflh, Vletkonglann atesi ıının durdurulduğu dördüncü anlamda keseceklerl ve gündü. L&kin güneyde Vietkontüıa askerl harekaü durduracakga karşı girişilen harekftt gittik]AXI t^ 1 ^ 1 ^ edilmekt&dir. çe çiddetlenmektedir. Vietkong dana evvel, Noel Güneydeki Vietkong hedefleri fiterine Amerikan uçaklan ton 24 saat içind» 236 akmda bulunmu?lardır. A NEW TORK, (AJ>.) ale Üniversitesinin tarih kürsüsünde doçentlik yapan Staughton Lynd ile iki kişlnin daha, durumu yerinde tetkik mak sadlyle yetkisiz olarak Hanoi'de bulunduklan bildirilnüştir. «Viet Report» dergisinln yazı işleri müdürü yardımcısı John McDermott, bu seyahatin «Milli Kurtnlnş Cephesi (Vietkong) ile Vietnam Demokrat Cnmhuriyeti (Kuzey Vietnam) arasındaki ilişUleri aydınlatmak gayesiyle» der gi tarafmdan tertiplendiginl söylemiştir. Lynd'e, «Demokrat bir toplıımğnn öfrencileri» adlı teşkilAtın kuruculanndan Thomaa Hayden ile tanuımıs komünist nazariyecisi Herbert Aptheker refakat et mektedir. Dışişlerl Bakanlığının mUaaade si olm&ksum Kuzey Vietnama giden üç Amerikalının 5.000 dolarlık (50.000 lira) para ve beş yıl hapis cezasına çarptuılma talebiyle yargılanması mümkündür. Kuzey Vietnamı ziyaret ediyor Y Sayın Doktor ve Eczacılaro lllet Mecllstnde de* I ram etmekte elan ge | nel mtizakerelerde, Amerikanın Kıbn» I »orunundaki tutumu hakkında | konuşmacılann fikir beraberliği halinde bulunmadıklan görülüyor.l Batılan tesekkür buketleri gön I deriyor, geriye kalanlar da bü I yük dost ve müttefikimlıl kıya»ya yeriyor. Gerçekte Amerika, Vf\vt tatansının aleyhinde oy kullanan T« daha önce de Genel Kurulda onaylanıp kararlasmasını önlemek amacıyla cansiperane gayretler «arteden dört B. M. üyesinden bl ridir. Kader blriigi yaptıgımı» Iran ve Pakistanın Türkiyeyi neden desteklediklerinl izah ve tahlil, lüzumsuzdur. Arnavutlufc ise, nlusal sınırlan içindekl Epir e go» diken Yunanistanın tüm Balkan ulkeleri aleyhindekl yayılma emellerinden en asagı bl<ira kadar haberdardır. Araerlkanın, ban çevreler gibl Birf kara gSzlerimia İçin Tflrkiyeyi yalnn bırakma*ğını ganmak, hatadır. Ama her seye r a | men Amerika, nttfuıln Asya Afrika topluluğunun karşısına dikilmek pahasına yanımııda ver alarak, meselâ Ingiltereden çok daha faziletll, bastretll ve gü vı>nillr bir dost ve mütteflk olduSunn ispatlamıştır. | Washington"un 321er tasan»nın aleyhinde oy kullanmaBinın I sebeplerinl sByle nralaya | blllriz: . O Boıgnna ngradıjı blr nrada I Türklyeyi teselU etmek. Çflnktt I Kıbnsla llgili hayal kınklıklan, . Türklyeye de milll blr dıs poli I tikaya ySnelme akmuna hw ka • zandırmaktadır. I Q Türkiyenin Rnty»ya yaklaf I masını durdurmak. O Şimdive kadar işltdiji ha I talann tamlri. | Amerikanın en bfiyilk hatası, 1964 basında kurnas tngilterenin I oyununa gelmek •aflığım gös | termesi olmuştur. Londra, g8ı . ile kaş arasında Kıbns sorunu I nun sorumlugunu Vashington' I un omuıuna yıkıvermiş, kendi • si geriye kaç*rak »o« 5n plâna I itmistir. • Iklncl bttyttk hatanm da, «HSr Dünya> liderllği ile bafdastınlsnuyaeak blçlmde, belirll bir tutum benimsetnek eesaretinl goa terememesi teşkil etmektedlr. Eger Amerika daha nyusmazlığın başffidan itibaren adil ve serefU muayyen blr formülfin arkası na HJton ağırlıgını koysaydı, Kıbna •arara hem bSylesioe bir haUne gelmesdi. hem de ftmdly* kadar eoktan çözum I İMBBİf «taıdv. Rattft perde geri | rfnd* v*ya «nthıde Rnayanın ia . bfrltftel atMaydı, ifi büsbutün I koUtyfafirdı. Oysa Amerika, res • men tarafnalıgmı flfin ederek B81flkbaşımn deyimiyle «kaatil ile naktftlfi, lalim ile mazlfimn bb totan» tnhaf blr siyaset izle I miştir. Üstelik eefitli yollardaa | Tftrkiyenin flilî mfidahalesini Soledlği gibl, gayn resmi olarak I da bedelli bir Enosis*i gizlice em | pose etmeğe kalkışnuştır. . O Amerlkamn komflnistier ha I riç, Kflbadan Filipinlere kadar I hemen her filkeyle ikili veya da . ha çok t&raflı andlasmalan var I dır. S5* konnsa andlasmalar, kfl çük Olkelerin bagımsizlıklannı I şn veya bn şekllde Amerika le I hine kıntlar. Dolayınyla Amerikanm ahde vefa ilkesinl »a I vnnmakta, Londra ve Zürich I sndlasmalsnnı zimnen Ihlâl e • der niteliktekl 32'ler tasansına I mnhaletette çıkarlan vardır. 38' I ler tasansınm B. M. Tasası çif I nenerek onaylanıp kararlasması, | Amerika açınndan lleride baş a? rm verebileeek kötfl bir emsal yaratnnştır. Şlnıdi, Amerika ile hnöiladıih aniaşmadan memnnn atmryafl herhan^i blr fllke. tSdil reya Jptal talebiyle Birlesmiş Mtnefletta kspısnn ealablieeektlr. PBraBııefl wbep havll Bnemliair •• Tttrklyede hemeii herkeBin dîkka«n«e« kaemışa bemeflea kaemışa benıe • Amerîka ve Kıbrıs ABDEC Drops ve IVATAJ1EC adü müstahzarlanmız piyasaya verilmiştir. • LAHEY Kırallık rejtminden hoşnntsuzluk duyan bazı kim selerin bir aıaya gelmesiyle Holandada bir Cumhuriyetçi Parti kurulmuştur. Veliaht, Prensses Beatrix'in bu yü başlannda, Nâzi Gençlik Teşkilâtmda görev almq Batı Almanyah bir diplomatla evlenmesinden sonra Holândada Kırallık aleyhdan eereyanlar bir i hayli artmıştı. • VARŞOVA Polonya hükömeti, «New York Times» muhabiri David Halberstom'ı, «gazetesine gerçeğe uymıyan haberler göndermek ve Polonyalılara iftira etmek» isnadı ile sımr dışı etmiştir. Halberstom PolonyaU blr sinema yüdızı ile evlidir. • PARİS İran Şahının, kendisine suikast düzenlemekten sanık iki genç Iranlıya verüen ölüm cezalarım müebbet hapse : çevirdiği haberi diinya siyasi çev \ relerinde derin bır memnunluk ', uyandırnuştır. Solcular, Şahın i bu davramşını, «bütün dfinyada ; ki demokrat kuvvetlerin mânevi \ baskısına» bağlamaktalarsa da, ; diplomatik çevreler bunun Şahın ; lutufkârlığından ileri geldiğini ve \ Şahın siyasi sağduyusunu ispat \ ettiğini söylemektedirler. \ • SALİSBURT Akaryakıt ambargosu üzerine Rodezyada benzin karneye bağlanmıştır. Turistik otomobil sahipleri silindir ', sayısına göre ayda 13 ile >2 litre arasında benzin alabileceklerdir. Memarlar, diplomatlar, doktorlar, cenaze levazımatçıları ve daha bazı hizmetliler bu sınırlamamn dı^mda bırakıhnışlardır. Kısaca.,.111965 te Sinema Dünyasının enmühim lOolayı ollyvfood'un yakın tarihinde, bir yü içinde 196S tekl kadar çeşitli olaya nâdireu rastlanmaktadır. Yıl »ona ererken, 1965 te sinema âleminde kaydedilen en mühim olayı jn gekilde nralamak mümkündür: % Nat King Cole'ün ölümü Bütün dünya tanınmif fantörün kanser olduğunu biliyordu. Fakat buna rağmen, 15 çubatta ölmesi, Nat King Cole'ü sevenler için bir şok olmuştur. Q Patricia Neal'in Ölüm Dirim Mücadelesi «Hnd» filmindekı başarısı dolayısiyle 1963 te Oscar Ödülünü kazanan aktris Hollywood'da yani bir filme başlarken üç kere üst üste felç geçirmiş, hayatından ümii kesılmişti. Fakat Patricia Neal mucize kabilinden kurtulmuş ve lyileşir iyileşnıez tekrar meslek hayatın» döneceğini açıklamıştır. O Julie Andrews'm Oscar'ı «My Fair Ladyyi bir yana bırakan jüri, Julie Andrews'a «Mary Poppins» filmindeki rolü için Oscar Ödülünü vermij ve aktrise beklenmedik bir zaJfer kazandırmıştır. 0% Dorothy Maione'un Hastalıgı «Peyton Place» adlı televiıyon filmindeki başarılı rolüyle isim yapan Dorothy Malone, ciğerlerindeki kanm pıhtılaşması sonucunda çok ağır durumda yatağa düîmuf, fakat tıbbın mucizesi sayesinde hayata kavuşmuştur. ©Cary Grant'ın lzdivacı Hafif komedi rollerinde seyircilerin görmeğe alıştıklan ünlü aktör Cary Grant, aktris Dyan Cannon ile evlenmiş ve yaKin isükbalde baba olacağı açıklanmıştır. O Eskilerin Ölümü 1965, sinema dünyasının öncülerinden bir kısmını dahı aramızdan ebediyyen ayırmıştır. Bunlann arasmda aktris Jeanette Mac Donald, aktör Stan Laurel, aktris Clara Bow, prodüktör David O. Selznick ve Mae Murray gibl finemalar vardır. O Frank Sinatra Mia Farrow Macerası Efsanevî çantör 50 yasını arkada bırakırken «Peyton Plaee filminin başrolündeki Mia Farrow ile devamtı surette çıkmış ve peşini bırakmamı^tır. Kendinden 30 yaj küçük olan aktrisle ve bazı diğer ünlü film simalanyla bir yat gezisin» çıkması bütün çevrelerde ilgi uyandırmıştır. D Kım Novak'ın İzdivacı Hollywood'un evlenmenus kızlan arasında en fazla isim yapmış olan Kim, nihayet yalnızlığı bırakmif ve Colorado'da hayatını Richard Johnson'la birlestirmiştir. O Matie McDonald'm Ölümü Her halde fazla miktarda aldığı uyku ilâçlarırun tesiriyle vefat eden aktris, ölümünden sonra herkese, delidolu serüveulerini ve bilhassa 1957 d« ileri sürdüğü kaçınlma olayım hatırlatmıştır. . , ® James Bond 007 Hastalı^ı 1965 te eğlence sahnesinin tümünü «Bondomania> adı verilen James Bond veya 007 hastalığı kaplamıştır. Jet devriniD polis hafiyesi aktör Sean Connery, bu yıl çevirdiği iki yeni fümiyie milyonlarca dolâr kazane «ağlamıs, aynca •Bondomanla» mevzuunda birçok taklit film çevrümi» v» televizyon programlan tertiplennüştir. Acayîp dâvalar!. oca merhumu, karsı komşudaki ziyafete çağırmamışlar, içerlemis. Kapıda da bekçi duruyor, dâvetll olmıyanları sokmuyor. Bir xart alnus eline, koşarak: Ev sahibine mektup vart diy» kapıdan geçmiş.. dügün «iyafet odasına girmiş.. «arh ev sabibine vermiş.. kendisi de »ofranın ba»l! na geçip yemek yemeğe başlamış» ev sahibi zarfa bakmıs, üstnnde adresi yok: Ayol, bunun üstünde bir sey yazıh değil!.. diye sorunca, Hoc» cevap vermiş: İçinde de yoktur, biraı acel*. ye geldi. H Goave de Murville Talleyrand'm rekorana kırdı Faris (aA.) Mourice Couve de Murville Fransa Dışişleri Ba ; kanı olarak en uzun süre kesintisiz görev başında kalma rekorunu kırmıştır. 1 haziran 1958 de General De Gaulle tarafından p, Dışişleri Bakanlığına atanan Couve de Murville hâlâ aynı gö j revde bulunmaktadır. Bundan \ önceki rekor, Napolyonun Dış g içleri Bakanı Charles Maurıce ^ de Talleyrand'a aitti. Talleyrand g 21 kasııri 1799 dan 17 haziran 1807 ye kadar Dışişleri Bakanlığında kalmıştı. PADEKO İLAC LTD. ŞTİ. Reklâmcılık 5146/15923 Yılın filmi: «Darling (Sevgilim)» ew York Filim Eleştirmecileri dün, Injrilizlerin çevirdiklori «Darling (Sevgilim)» kordelâsını 1965 in en iyi filmi olarak seçmişler ve başrolünde oynıyan Julie Christie'yi 1965 in en basanh aktrisi ilân etmişlerdir. Joseph E. Levine tarafmdan çevrilen filim, 17 eleştirmecinin ydlık oylamasında üç birincilik kazanmış, «Darling» in rejisorü John Schlesinger yılın en iyi rejisörü seçilmiştir. Federico Fellini'nin cGinlietta Degli Spiriti» adlı İtalyan filmi yabancı dilde çevrilen en filim seçilmiştir. oShip of Fools (Ahmaklar Gemisi)» filmindeki rolü dolayısiyle Alman aktörü Oskar Wemer 1965 İn en iyi aktörü aeçilmistir. N Milyon liralık DEV Çekilişe katılmak YILIN İKİNCİ REKÖR OEKİLİŞİNDE .S.SZ13"* ,'i 5İ»f?"S. •<*>'•.' 31 Aralık akşamına kadar tasarruflannuı İŞ Bankasına yatırarak yeni Dev Çekilişin1, Dev İkramiyelerinden kazanabilirsiniz: 60 Apartman Dairesi • 5 adet 100.000 lira • 10 adet 50.000 lira • 50 adet 10.000 lira • 100 adet 5.000 lira • 500 adet 1.000 lira • aynca 15 000 adet para ikramiyesi. Unutmayınız: ÎŞ Bankasımn ikramiye çekilişleri halk huzurunda ototnatik makinelerle yapılmaktadır. TÜRKİYE BANKASI I I PARANIZIN...^ ISTİKBAÜNİZİN EMNİYETİDİR ZİRAAT BANKASI Kayhan 8ACT,AWT'TI I Birleşmiş Milletler Genel Knrulunda Kıbrısın istiklâli, yabancı müdahalesinden kornnması falân şeklindeki Afrikalıların çoğnnluğa ile alınan tavsiye karannı biz aley himize tefsir ediyoruz Tabiî bizim KİM NOVAK arkasından gittiğimiz IrakAfga • nistan takriri çok daha lehimizde idi; ama bu yolda söylenenler* bakılırsa kaybedilmis bir şey ol raadığı anlaşılıyor. Çünkü bu Bir lesmis Milletler Genel Kurulu ka Romada açıklandığma göre, rarı «dua» gibi bir şey!. Biz kabn Oscar ödülünü kazanmış bulu etmiyoruz. Şimdi bizim aleyhimiı nan ünlü aktris Sophia Loren, deki takrire oy \eren Hindistaı 350 milyon liret (5 milyon 600 da bundan senelerce evvel Kes bin lira) kazanmış, fakat kazan mirde plebisit yapılması hakkın cım çok daha düşük olarak gös da bir Birleşmiş Milletler kararı termiştir. Sophia'nın, deklare et nı dinlememisti sanırım.. tiği kazancı ile gelir vergisi Ama, asıl dâva o değil.. belliba». makamlarının hesapladığı ka lı, akıllı nslu gazetelerimizin d« zancı arasındaki fark kadar bir diklerine göre bizim Kıbrıs dâvt vergi ödemesi beklenmektedir. sında ne istediğimiz belli değil Italyada vergilendirme sistemi miş.. aman arkadaşlar! Kaç senı hayli ilginçtir. Vergi dairesi, dir sahife sahife yazıları biz yaı muayyen bir rakam zıkrederek, madık mı?.. Bunlann hepsi Nas bir şahsın sene içinde bu kadar raddin Hocanın mektubu gibi acı para kazandığını iddia eder. leye mi geldi? Kıbrıs dâvası hal Vergi mükellefi, bu rakamın kında yazılanlan, söylenenleı korkunç derecede yüksek oldu taaaa Tahmetli Sedad Simavi za ğunu ileri sürer. Netioede, iki manından alıp okuynnur.. onda taraf bir araya gelerek ortala sonraki değisiklikleri takip edi mt bir vergi üzerinde anlaşma niz.. ne istediğimiz meydana çıkaı ya vanr. Biz, Kıbrısta Türk halkının keı Sophia Loren'in filimlerinde di mukadderatına hâkim olacal umumiyetle partönerlik yapan canını ve malını koruyacak bi tamnmış aktör Marcello Mas mahallî idareye sahip olmağı ist troianni bu yıl 30 milyon liret yoruz; çünkü Londra Zürich b (480,000 lira) kazandığını dekla ze ancak bu kadarını istemek hal re etmiş, fakat Romada kazan kım vermisUr Neden ne istedig cı resmen 100 milyon liret (bir miz beili olmasın? Birlesilemiye milyon 600 bin lira) olarak he • nokta, bu hakkın ne suretle ve r gibi bir idare şekliyle sağlanabi saplanmıştır. Rejisör Federico Fellini'nin de leceğidir *** Mastroianni kadar para kazandL§ı hesaplanmış, fakat Fellini, Bütçe komisyonunda 141 • 1' yalnızca 20 milyon liret (320 bin nci maddeler hakkında görüşülü lira) kazandığını ileri sürmüş ken bir de tarikatçiliği yasak edc tür. maddelere ilişilmiş. Ve bu madd lerin vüzuhsuz olduğu ileri sı rülmüştür. Kanunlarımızda, he^ ceza kanununda vazıh olmıya maddeler yalnıı bunlar mıdır?. K nunlarımız, oldum olası açık dı ğildir. Bunun sebepleri vardı Her seyden evvel kanun tnetinl rinin yazılışı ve kanun dili bizı zayıftır Gelin de Mecellenin I husustaki kuvvetinden bahsetmı yin!. «Kavaidi Külliye» denU« ve kannnun tatbik ve tefsirim esas tutulan bastakl 100 ana ma de ne kadar vecizdir. Meeelle o tadan kalktığı halde bu maddeler ruhu hâla yaşamaktadır. Mese «bir işten maksad ne ise, hükfl ona göredir» kaidesi her gün i; yen bir hükümdür. Ne ise, ma sadım bundan bahstVraek d e | Görüşülenler arasında söylene bazı noktalara ilişeceğira: Galiba sayın Mehmet Altınso vaktiyle Bahailerin tevkif edilm olmasını ve sonradan verilen bil: kişi raporu ile bunlann bırakılt ğını, sonra da hâlâ ŞebiAruz fiyi leri yapıldığını ileri sürerek t maddelerin tatbikatmdaki çeliı melere dikkatl çekmek istemis. Dâva şudnr: Türkiyede tarikatler ve bunlar âyinleri yasak edilmiş, tekkel kapatılmıştırIslâmlıkta veya hıristiyanlık din yolunda esash veya lels( ayrılıklar olmuştur. tslâmlar esasta sünnl olarak a rılmıştır. Hattâ Vahabîler de t ayn mezheptir. Sünnilerin do tmama göre kolları vardır. Ş da öyledir. Bunlann burada farkl rını yazmak hem uzundur. He bizim iktidarımızın dışındadır. O ha ziyade «llmi Kelâra» dediğia Islâm felsefesi ile alâkalıdır. Bahaîlik ise, tamamiyle ayn t dindir. lslâmiyetle alâkası yoktı Bunlann asıl adı «Babi» dir. B nu kuran «Bâb» m da asıl isı Seyyid Ali Muhammeddir. Tebri de do|muştur. Kendi iddiasına g re Kur'andan ayn bir kitabı va dır. Demek ki İslâm ile alâka yoktur. Esasları, kimseye tenal etmemek, birbirini sevmek, iyili sevmek, alçakgönüllü olmak, dü yada barışı sağlamak gibi daha : yade insanî huylardır. Rühban nıfı ve ibadetleri yoktur. î a l r her yerde dokuzar kişilik komii leri vardır. Sâliklerinden bir i faya mahsus olarak 1/19 nisbeti de bir vergi alırlar. Veresesi o {mıyanların mirası da cemaate i tikal eder. Bunlann merkezleri Hayfadad Amerikada 10 12 milyon mens bu vardır. Görülüyor ki, bunun tslâmhk binaenaleyb tarikatçilikle bir n nasebeti yok. Vaktiyle bu cih( ler bilinmediği için Bahaîler tı kif edilmişti. Tabiî işin mahiy aniaşılınca mahkeme sahverdi. Tarikatler Islâmda zaman zam «ülemai zâhire» denilen dinin sı a line çok bağlı kaba sofu denil kîmseler tarafmdan taarruza t ramıstır. Hattâ ban kimseler t keleri basıp dervisleri dövmı teşebbüs etmişler, bunlan da zan o tekkelerin mensuplan o' bostancıbaşılar gibi nüfuzlu ki seler silâblı taraftarları ile mü faa etmişlerdir. Bu tarikatler «velî» nin tasavvuf felsefes jinananlann topluluğu olarak k rulmus ise de sonradan maale siyasî partilerde de oldu | gibi bir çok kimse için çim ve doyum yeri olmuştur. ( gide felsefî ve ilmî kıymetini k bedip hattâ siyasete kadar ka isan tekkeleri Atatürk kapamış | ceza kanununa da tarikatleri • Syinleri yasaklıyan maddeler h raustur. Bununla beraber bir k I senin Mevlevî veya Bektasî in , cında olmasma mâni joktur. 1 tfin güçliik tatbikatçilerin. kaı , nun ruhunu ve hâdisenin aslını ' kavrayıp kavrıyamamalarından J kar. O da bir kttltür dâvasıdır i B. FELE1 KE KADAR PARA KAZANDILAR?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog