Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

NİL YAYINEVİ SUNAR Tarlhln kjgrdettiji en büyük kadtn MATA HARİ Tazan: Rene MASSON 15 eldm 1917. Gün ağanrken Vineennca meydanınd* blr kadın kurşuoa dizildl 0 kadının ölümfiyle bir efsana doğacaktı. Öldurülen bu tehlikeli kadın MataHari'ydi. MataHari'nin esrarlı. gürültülü hayatuu bütün gerçekliği ile bu eserde okuyacaksınız. Lüks oltli: Fiatı: 12.5 Iira. NİL YAYINEVİ, Kuruosmaniye Cad. 38 Kat 2 İstanbul umhuri KURUCUSU: TUNUS NADİ ra G sahibi sijfctokrat rragedyV hite da 42. yıl soyı 14877 Telgraf v e m e k t a p a d n a i : C a m h u r i y e t t s t a n b a l Posta K u t u s u : t s t a n b a l No. 248 Telefonlan 22 42 90 22 4 2 M 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çarşambo 29 Aralık 1965 Demirel: Johnson'un mektubunu açıklama isteği soldan geliyor AP ve CHP sözcüIeriMectiste birbirlerini suçladuar GİZIİ OTURÜM UUHTURI ACIKLAHMIYACAK En giiçlii MECLİSTE D U N . . . I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I yamnuz Çok önemli birmektup FİKRETOTYAM Başbakan Süleyman Demirel o anda çoktaaan yerindo oturmuştu. ün... D Saat 15 te oturum açıldı... illet Meclisinde önceH gün başhyan genel görüşmeler, efer partüer ııası bir senben kavgasına dökülüp soysıızlaşmazsa, Kıbns dâvamınn ve giderek tüm dış politikamıztn sçıklık kaıantnası bakımından yararlı olacaktır. Yıllarca süren kararsız ve nyuşuk tutumomuza rağmen, dış politikamızın giiçlii bir yanı, hem de pek güçlü bir yanı bulunduçunu unutmıyahm: Biz, empervalist emeller beslemiyen, kimsenin toprağınd» gözü olmıyan, barıscı bir milletiz. Şündiye kadar yurdumuzda iktidara gelmis jükümetlerden hiç biri bn temel ilkenin dışına çıkmamıştır. Gerçi, Mecliste de söylendiği gibi, bağımsızlık savaşı yapan milletleri açıkça desteklemekte kusurumuz olmuş, battâ zaman zaman B.M. toplantılannda büyük devletlerin dümen suyunda bunlara karşı oy kullandığımız da görülmüştür. Ama fcendi açımııdan emperyalist bir politikaya bir an olsun bel bağladığınuo söylemejc imkân yoktur. Oysa Kıbns d&vasında Ynnanls* tanın tuttuğu yol, emperyalizmin tâ kendisidir. Biz, ya aramızdaki güç farkına bakarak komşumuzu azımsadığımız, ya da «hak ve hürriyet» uğruna çırpmdıklarını söyliyen büyük müttefiklerimize inandığunız için bu konuda gevşek davrandık. Komşumuz ise, bizim davranışunızdan da yararlanarak, gece gündüz demedi çalıştı. İngiltere ile Amerikanın gizli desteğini zaten kazanmıştı. Bunlar dışında çalmadığı kapı bırakmadı, tâ Afrikalara, özgürlüğe yeni kavuşmuş genç milletlere kadar uzanarak kendi emperyalist çıkan oğruna dil döktü ve bunIardan oy toplamasını becerdi. Şimdi biz yeni yeni uyanırken, biraz geç de olsa, iş işten henüz geçmediğini bilmek ve ona göre kendimizi toparlamak durumundayız. Yapacağımız ilk şey, degerIi konuşmacılann da Mecliste belirttikleri gibi bnndan böyle olup bittilere kat'iyen boynn egmemek, yürürlükte bulunan andlaşmalann tanıdığı müdabale hakkımızı gerektiğinde derhal kullanacaçımızı hiç bîr şüpheye yer bırakmaksızın dost düşman bütün flçililere bUdirmektir. Yok Amerika müsaade etmezmiş, yok altıncı filo araya girer, yolumuzu kesermiş. Hakkmı, şerefini ve namusunu korumak nğruna son çare olarak süâha sarılan bir milletin öniine dikilmekte bir sakınca gönnüyorsa bundan varsın altıneı filo ile beraber Amerika utansm! Amerikalı dostlamnız şunu iyi bilmeliler ki ekonomi yönünden biz her ne kadar az gelişmiş isek de haysiyetimize son derece düşkün bir milletizdir. Tarihin sonsuz akışı içinde ynzyıllar boyunca yağurulmuş, feleğin çemberinden geçmişizdir. Parlak zaferlerin altın tacı ve acı felâketlerin demir tokmafı altında pekleşen yüreğimiz, belki her şeye tahammül eder, fakat bir şeye aslâ: ZiUete! Ikinci Cihan Savaşmdan sonra yurdumuzdan toprak istiyen Stalin'e «hayır!» decüğimiz zaman ortada ne NATO vardı, ne CENTO, ne de SEATO. Yeryüzünde yapayalnızdık. Hakkımız ve haysiyetimiz uğruna o koşullar altında göze aldığımız fedakârbktan bugün kaçınacağunızı sanmak bizi biç mi hiç tanımamak otur. Bir kez bu kararı verdikten sonra tutacağımız yol, Yunan emperyalizmini gıdıklayan parmakları bir bir ele aunak ve bunları etkisiz hale getirmeye çalışmaktır. Çünkü Yunan milleti, her millet gibi, asbnda iyidir. Yunan halkı Ue Türk halkı yüzyıllar boyunca aynı yönetim altında kardeş gibi yaşamışlardır. Bağımsızuğına kavuştuktan sonra ölçüyü kaçırıp komşumuzun başını belâya sokanlar, yobaz Ortodoks kUisesi ile kabına sığamıyan kapitalist ajanı ve asalet budalası Megalo tdea'cılardır. Bunlara karşı uzun süreli bir politikanın ana çizgilerini iyice belirtmek, parti farkı gözetmeksizin bu politikayı benimsemek ve sabırla, cesaretle. adım adım uygulamak gerekir. illet Meclisinin dünkü oturumu açıldıktan sonra Baskan Bozbeyli, Başkanlık Divamnm Sunuşlan bölümünde yer alan ve 15 haziran 1964 tarihinde Kıbns'la ilgili olarak Millet Meclisinde yapılan gizli oturum tutanaklarııun açıklanmasını öngören CHP milletvekili Coşkun Kırca'nm önergesini müzakereye koymuştur. Bu konuda yapılan oylamada AP ve YTP oylannın birleşmesi sonunda gizli oturum tutanaklarıntn açıklanmaması karar altına alnımıstır. M Kırcanın isteği önerge konusunda ilk sözü Coşkun Kırca almıs ve Garanti Anlaşmasırun tanıdığı haklara rağmen Türkiyenin çıkarma teşebbüslerinin hangi sebeplerle gerçekleşmediğinin genel görüşme sırasında ortaya çıkabilmesi ve böyle nirengi noktalanndan birinin belinnesi için söz konusu tutanaklann açıklanması gerektiğini söylemiştir. Grup adma konuşan CHP sözcüsü Erimin, çıkarmanm gerçekleşmeme=ınin sorumluluğunun CHP iktidarına ait olmadığmı, A.B.D. hükutneti kendisıne göre samimi olduğunu kabul ettiğimiz teşebbüsleri netice'uıde çıkarmalarm gerçekleşmediğini ıleri süren ifadelerine de değinen Kırca. sözlerine özetle şöyle devam etmiştir: « Bunun karşısında AP söz^^ cüsü ise bütün sornmlulnklann w CHP iktidarına ait oldoga iddiasındadır. Türk milletinin gerçeği öğrenmesi için bazı diplomatik vesikaların ve bunlara baglı gizli oturum tntanaklarının açık lanması gcrekmektedir. Türk ka mn oynnnn gerçekler bakkında bilgi edinmesi için israr ediyoruz. CHP iktidannın Türk milIetinden gizli biç bir şeyi yoktur. AP adına Meclisin bunu dnlemiyeeegine inanıyorumjt SENATO TİTİLE GİRDİGİ İÇİN GEÇÎM İNDİRIMİ EANÜNÜ ÜTGULANİCAK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) RED AP li bir kaç üye, Meclis çalışma saatlerinin, ramazan sebebiyle değiştirilmesini öngören önerge verdiler ve hemen reddolunduğuna tanık olundu... Heyecan.. Dün sanıldı ki, radyo görüşmeleri naklen veriyor. Bnnu en çok thsan Ataöv (AP) sandı... öyle heyecanh konnştn ki dili dolasıyordn bn sebeple «Milli Knvayi Milliyesi» diyiverdi... Diyiverdi de sinirleri gergin üyeleri bir guzel güldürdü. fyi ki radyo vermiyordn görüşmeleri... Antalyah seçmenleri de dnyacaktı, millet duyacaktı . Erteleme tasarısı Mecliste sert tartışmalardan sonra kabul edildi Demirelin göruşü C ÖZTÜRK'E NE OLDU? Köyişleri Bakanı Seyfi öztürk, Ataöv konuşurken, Bakan arkadaşlan tarafından zor zaptedildi, sonaa. dayanamadı, bir not yanp göndcrdi. Ataöv, aziz dostumuz, müttefikimiz Birleşik Amerika Devletleri Başkanının ismini hep yanlış telâfîuz etti. Bu telâffuzu da üyelerin neselerini bulmasına yaradı. AP adına LONDON... BİR ÖFKELt ADAM AP Grupunda bir öfkeli adam var... öyle ö{keli ki yerinde tutmak imkânsız. Imkânsız değıl, öyle sanılıyor. Zira bağırmaya başlayınca tüm AP liler başına üşüşüyor, o da bundan keyiflenip bağırmaya devam ediyor. Oysa, kimse müdahale etmese bağıracağı yok. Maamafih bu huyunu daha öğrenememiş AP Grup Başkan Veküleri, Başbakan Demirel'in bile kızdığım anlayınca o ofkeliyi kolundan tutup dışan çıkardılar. Bu öfkelinin en çok baŞırdığı cümle şu: «Ekseriyetin dediği olnr...» örneğin, «Bngün hava güzel.» deseniz «Ekseriyetin dediği olnr» diye cevap alırsınız. 100 Binincî Turisl Deniz yolu ile Türkiyeye pel 12 de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adına karşılanmıştır. Bilet numaıaları sayılarak tesbit edilen Marisella Mazaroli Bakanlığın dâvetlisi olarak ağırlanacaktır. Besimde, 100 bininci turist, gemi kumandam ve Bakanlık yetkilileri görültiyor. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) A.B.D. Başkanının o ünlü mektubu tnönü'nün şahsına gelmiş. AP liler bunu iddia ettiler. CHP hler «Hükümet de eğer bu kanıda ise mesele yok, Inönü şahsına gelmiş mektubu ve cevabını açıklayacaktır,» dediler. Gel çık işin içinden... aiEKTUP AÇIKLANMALI MI? Gazanfer Bilgeyi vuran Hayati Atan yakalandı ve suçunu itıraf etti Kırca'dan tonra IÖZ alan AP milletvekili Erol Akçal, Kıbrıs olaylarının başladığı 1963 den itibaren CHP hükumetlennın Kıbrısa bir çıkarma yapmamaBiyla hata işlediğı yolunda o zaman muhalefetce ortaya atılan tenkidlere karşı gerekli izahatın CHP tarafından verildiğini ve bugün yeniden Johnson'un bu şahsi mesajının açıklanmasında fayda görmediğinı bildirmiştir. Bu arada Başkan Ferruh Bozbeyli önergenin müzakere edilen kısmının Johnson'un mesajıyla ilgili olmadığını hatırlatarak Ak çal'ı ikaz etmiştir. Tekrar konuş maya başhyan Akçal ise gizli oturum tutanaklannda bu mesajın yer aldığını belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir: « Bn mektnbnn nesri o kadar önemli degildir. Yalnız diplomasi teamüllerine aykındır. Mektubnn yayınlanması hüküme tin prestijini sarsacaktır. Bu tak dirde de bir daha hiçbir devlet böyle mesaj göndermiyecektirj» "MEKTUBUN AÇIKLANMASI İSTEĞİSOLDAN GELİYOR,, "Istemez eksik olsun,, Erol Akçal'ın sözlerinin burasında CHP sıralarında «Zaten böyle mesajlar istemiyoruz. Gön dermesinler» sözleri duyulmuştur. Daha sonra Coşkun Kırca, bu defa Grup adına söz alarak John son'un mesajının ve bununla ilgili gizli oturum müzakereleri(Arfean Sa. 7, So. 7 de) P azar günü Kadıköy postanesi önünde millî güreşçı Gazanfer Bilgeyi tabanca ile vuran Hayati Atan dün yakalanmış ve suçunu itiraf etmiştir. Hayati Atan, önceki yıl Gazanfer Bilgenin yaraladığı Adil Atanın büyük kardeşi Niyazi Atan'ın oğludur. Belirli izler Esld bir olayın devamı AP lüer ALKIŞLAMIŞLAR AP li thsan Ataöv, «Biz o mektnba verilen cevabı gizli celsede alkışladık» dedi. Demek ki AP nin bile alkışlayacağı kadar güzel bir cevap almış o sert mektu(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ankara (Cumhuriyet Bürosu) çışleri Bakanlığı butçesının gorüşüldüğü dünkü bütçe komisyonu toplantısında ıdari reform üzerınde durulmuş, ıdarenın partizanca zıhniyetten kurtarılması, fikir cereyanlannın müsamaha ile karşılanması istenmiştir. Üyelerden AP li Hüsnü Dikeçligil, komisyonda (Risalei Nur) kitabmdan bir parça okumuş, ayrıca Türkiyedekı mason dernekleriyle ilgili olarak Bakana on üç soru yöneltümıştir. «İdarede hatır keyif ve rüşvet vardır» olduğnnu polisin ifade ettiği yaralamanın fâili Hayatinin olay gününden bu yana bütün hareketleri kontrol altına alınmıs, yaralamadan sonra Adapazanna gittiği ve pazartesi akşamı tekrar Istanbula döndüğü cinayet masası detektifleri tarafından tesbit edilmiştir. Hayati pazartesi gecesi Kadıköy iskelesinde yakalanmıstır. Olay sırasında pos tane önünde kart satan Rasim Sürekli, garson Kemal, şoför Yahya Tükel ve arkadaşı Hasan özlüpınann verdikleri ifadeler, sanığın Hayati olduğunu ortaya koymuştnr. Tanıklar, Hayatinin sol gözü alhndaki «gece yanıgı» yarasmı, aynı yanaktaki ben'i, parmağındaki iri yüzügü, şivesini ve eşkâlini bir bir anlatmış lardır. Ankara, (Camhuriyet Bürosu) A.P. Grupunda dün kısa bir ko nuşma yapan Başbakan Süleyman Demirel, Millet Meclisinde başlanan Kıbns hakkındakl genel görüşmenin seyrl ile ilgili görüşlerini açıklamış, Amerika Cumhur başkanı Johnson'uı mektubunun açıklanma isteginin «soldan geldiği» ni iddia etmiştir. Başbakan Demirel bu konuda şunlan söylemiştir: « Johnson'ın mektubunun açıklanmasında ısrar eden zihniyet soldan gelmektedir. Bu suretle memlekete bir Amerikan düşmanlığı yayıimasına çalışılmaktadır. Bunun için dikkatli olmahyız. Kıbns meselesinde Amerikanın kusuru olabilir. Ama asıl kusur, suçln bir garantör devlet değilken Amerikayı bu Işe kanstıranlardadır.» Öte yandan, Demirel'in dünkü grupta, bu mektubun açıklanma sını önlemelerini AP. milletvekiUerinden istediği bildirilmiştir. Demirel bu arada sözlerine gerekçe olarak mektubun CHP iktidarı tarafından açıklanmamasını göstermiş, metnin açıklanmssının Kıbns dâvasının çözümlenmesine hizmet etmek şöyle dursun, aksine sonuçlar doğurabileceğini ifade ile «Şimdı bizim bu metnin açıklanmaması için bir görüş birliği içinde olmsmız gerekiyor. Bunu temin etmeliyiz» demiştir. umhuriyet Senatosunun dün 4 ocak tarihine kadar yılbaşı tatiline girmesi^ dar gelirli mükelleflerin ocak ayında alacaklan maaşlarında asgari geçim indirimi esasının uygulamnasına, ocak aylık ve ücretlerinde medeni durumlarma göre 440 lira arasmda fazla para almalarma sebep olacaktır. Ancak bu para ocak ayı içinde ya da subat ayı maaşı dağıtımında geri alınacaktır. Asgarî geçim indirimlerinin iki yıl ertelenmesi hakkında kanun tasarısı Millet Meclisinde şiddetli tartışmalara yol açüğı bir sırada, Cumhuriyet Senatosu 4 ocak tarihine kadar yılbaşı tatiline girmistir. Asgari geçim indiriminin uygulanacağı tarih olan 1 ocak tarihine kadar, ertelenmeyi öngören tasarı kanunlaşaraayacağından, dar gelirli mükelleflere tanıpn"? olan fazla gelir hükmü uygulanmış olacaktır. Senatonun ise olağanüstü bir toplantıya çağınlması mümkün görülmemektedir. 1 ocakta yürürlüle girecek olan asgari geçim indirimi uygulamasuıın iki yıl sonraya bnatalmasını öngören tasarının Millet Meclisinde dün saatlerce süren müzakeresi tartışmah, protesto Belediye Meclisinin dünkü otugösterili ve kavgalı olmuştur. rumunda AP Grupu tarafından CHP, TtP ve CKMP sözcüleri uyverilen bir önerge CHP lilerin gulamayı ertelemek isteyen AP ik muhalefetine rağmen kabul ediltidannı çok sert bir dille eleştirmiş, böylelikle Meclis üyelerinin mişler, AP 11 Hamit Fendoğlu ve hakkı huzurlan 50 liradan 100 liMP li Memduh Erdemir kavga raya çıkarılmıştır. etmişler, saat 23 sulannda da MP Bu durum Belediyeye bir yıl li milletvekilleri protesto amaiçinde 651 bin liralık bir harcama cıyla toplanta salonundan aynlyüklemektedir. mışlardır. CHP adına Turhan Feyzioğlu, TİP adma Behice Boran ve CKMP adına Rıfat Baykal, dar 9 gelirli işçi ve memurlann ellerine birkaç kuruş fazla geçmesine imkân verecek olan uygulamatun ertelenmesinin katiyen yerinde olmadığını, bütçe açıgına meydan vermemek amacıyla girişiAdanadaki Amerikan üssüne len bu teşebbüsün sosyal adalet hırsızlar girmiş, kasadaki parave vergi adaleti ilkesüıe aykın lan alıp kaçmışlar. bir karakter taşıdığını belirtmlsHırsızhk önemli değil de, bu ler, uygulamanın ertelenmemesi vesileyie, bir hakikat çıktı ortasuretiyle nasıl olacak 400 milyon ya. liralık açığın baska yollardan kaBizim Çetüı Altan, Meclis kürpatılması gerektiğini söylemişler süsünde, memleketteki Amerikan dir. üslerine hiç bir Türk vatandaşımn girmeye salâhiyeti olmadığıKavga nı söylemişti. Demek doğnı deMP sözcüsü Memduh Erdemir' ğihniş. in konuşması sırasında hükumeöyle ya, şimdi anlaşıldı ki, vatin bu farkı işçi ve memur gibi tandaşlar Amerikan üslerine bal imkânlan kıt kimselerden değil, gibi, girip çıkıyorlar işte! «23 yılbk kısa bir iş hayatından Dahası var mı bunun? sonra 140 bin lira vergi ödeye D. N. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Belediye Meclisi hakkı huzurları 100 liraya çıkardı BİR r DAKIKAI > Ganlı tekzip Kıbns konusunda genel görüsmeye devam edüemedi Ankara (Cumhuriyet Bürosn) Millet Meclisi Kıbns konusundaki genel görüsmeye devam edememiştir. Akşam üzeri asgari geçim indirimi uygulanmasınm iki yıl ertelenmesini öngören tasarının görüşülmesine geçilmesi ve bu müzakerenin de geceyanstna kadar sürmesi sebebiyle Kıb ns konusundaki genel görüşm* dün yapılamamıştır. Meclis bugün saat 15 da tekrar toplanacaktır. RÖPORTAJ YILMAZ CETINER I Korkuyorlar Emniyet Müdürlüfiünde bekle yen tanıklar, öldürüleceklerinden korkmaktadırlar. Olayın gö'rgü tamklan bu sebeple polisten yardım istemişlerdir. Polis, kendilerine teminat vermiştir. Türk kadınları ve bazı üzücü olayiar cı bir çıglık... Ve sonra birbirlerine Türkçe küfür eden kadınların yayvan sesleri Süratle oradan nzaklaşan bir otomobilin homurtusn, ânide esen bnz gibi soğuk ve sert bir rüzgâr yüzümüze çarptı!« Bizi kendi dünyv mızdan ayınp, bambaska, yeni bir Sleme götfirdü! Cuma gecesiydi.. Almanya Temsilcimiz Doğan Tanyer ile geç saatlerde Münih sokaklarını, batakhanelerini bir bir dolasıyordnk~ Neler işitmemiştik, bnraları ve buralardan çıkmayan başıbos vatandaslanmız hakkında! Ama kadın veya erkek hepsi için!» tşinde gücünde olanlann, evîerine para gönderenlerin, kendilerine istikbâl ba?ırlamak üzere para biriktiren ekseriyetin yanmda balakhanelere binbir sebeple düşen çok Türk vardı ! Ve az önce dnydugnmnz çığlık.. Kulaklanrımızı tırmalayan küfürler, her gece oralarda görülen sahnelerden biriydü, Doğan kolnmu sıkı sıkı tuttn ve: « Aman sakın konuşma... Daha neiere «ahit olacagız bak...» dedi.. (Devamı 5 sajtada) A İtiraf Nezaret altına alındıktan sonra sorgusu yapılan Hayati Atan, detektiflerin tesbiti karşısmda ne söyliyecegini şaşırmıştır. Ka çamaklı cevap veren sanık genç, olaydan sonra saat, saat nerelere gittiği, kimlerle konuştuğu, hattâ nerede tras olduğuna dair yapılan izlemeleri duyunca: «Evet ben yaptım» demistır. Daha önce Asyiş şubesi Müdürü Vedat Sokullunun «Knrsunlara (Arkası Sa, 7, Sü. 6 ds). İdarede keyif, rüşvet NADİR NADt Soz alanlardan llhami Ertem (AP) bugünsü idarede hatır, keyif ve rüşvetm hüküm sürdüğünü belirtmiş, ıdarî reform çalışmalannda mahalli idarelerin merke?den uzaklaştırılması esasının uygulanmasını istemış ve özetle şunları söylemiştır: «Buçün idarede hatır, keyif ve rüş(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hajaü AIAM Madende çalısan Türk ijçüeri Çetinere derüerini anlatıyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog