Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 27 Aralık 1965 CUMHUKIYET HAFIF MÜZİK Haberler olaylar Salim Ağırbaş Dundan bir süre önce haberinl "verdığimiz «Milli Caz Orkestrası» için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hafta içinde değerli davulcumuz Salim Ağırbaş'a da mek tupla bildiri yapıldı. Ancak işlerinin çokluğu sebebiyle Ağırbaş bu dâvete katılanuyor. Yerine kimin gideceği şimdilik meçhul. çin müzik piyasamızda «en büyük repertuarlı şarkıcı» ünvanı kullanılıyor. Büyük bir dinleyici kitlesini de kendisine bağlamış olan Taneri aynı zamanda t»iı«iitnt de yürütmesini biliyor. MODADA YENİ BİR AKIM Genel olarak iki zıt renkten faydalanan modacılar kesiksiz, kemersiz, düpedüz modelleri geometrık şekiller ve hatlarla 8Üslüyorlar Neclâ SEYHUN Op'art «optik sanat», geometrık şekiller ve çizgiler çevresindeki araştırmalar üzenne kurulmuş yeni bır resim ekoludur. Önce ressam atelyelerinde başhyan «Op» sonra terzi atelyelerine atladı. Moda yaratıcıları da ressamlar gibi geometrik çızgiler ve şekiller çevresinde, bugüne dek ahşılagelmiş modadan bambaska, yepyeni bir moda yarattılar. Bu değişik, cür'etkâr ve cazip moda inanılmaz bir suratle genç kusak çevresince benimsendi. GENÇLERÎN SEVGÎLÎSİ .. BUhassa genç kızlann benimBu son derece sade modellerın sedıkleri cOp» modası, sıkhğı butun ozelliğı elbiseye zıt renkdrapelerde, panlarda, plilerde, te bandlarla yapılan geometrık teferruatta değıl, sade ve geosusler.. paraleller, üçgenler, dörtmetrık hatlarda arıyor. genler ve kareler .. Genel olarak iki zıt renkten Gerçekten yeni, gerçekten tafaydalanan modacılar çoğu kolze bir moda bu!.. Kısa zamanda suz ve yakasız, kesiksiz, kemerbir salgın halıni almasının tek siz, düpedüz modelleri zıt renknedeni de bu olsa gerek!. te geometrik şekiller ve hatlarla suslüyorlar. En yaygm olan renk kompozisyonlan siyah beyaz, s yah zehir yeşili, sıyah kan kırmızısı. GECE ELBtSELERÎN'DE «OP» «Op» modasına gore hazırlanan gece elbiseleri, kış modasımn şaşaalı, ışlemeli, boncuklu gece kıyafetleri ile tam bir tezat halinde. Bu iki moda «ak» la «kara» kadar birbirinden uzak. Şifonlar, kadifeler, danteller, pul ve sim işlemeli ipekliler, broşe kumaşlar yok «Op» modasında. Sadelik, seçilen kuma=lardan başlıyor önce. Gece elbiselerınin en gözde kuması bu yeni modaya göre yünluler ve jerseler Elbiselerın hemen hemen hepsi kolsuz. Etekler diz kapaklannı comertçe açıkta bırakacak kadar kısa. Modeller vucut hatlannı belırtiyor. Ama yumuşak bir tarzda. öyle penslerle vucuda sımsıkı oturan elbiseler yok. Gece kıyafetlerinin çoğu yakasız ve kapah. Ama bazı modellerde yuvarlak, boyundan uzak rulo yakalara raslanıyor. ••>• •••• • ••a x:: 27 Aralık 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Hirohito tahta çıktı •••• •••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• •«•• Yeni bir kulüp müzik hem diskotek olarak çalışacak olan lokalde Yurdaer Doğulu orkestrası var. Show'da ise Siluetleri dinliyorsunuz. Ancak ekranlı Jude box kullanılması diskotek furyasmda yenilik olarak kabul edilebilir. yeni gece kulübü Şişlide açıldı.birHem orkestralı daha Mehmet Taneri g e n ç neslin en kuvvetli şarkı" c ü a n n d a n biri de Selim Özer orkestrasınm şantörü Mehmet Tanerı. Yıllardır durup dinlenmeden çalışan ve her yeni çıkan şarkıyı repertuarma alan Taneri i Alper Feyman j k i yıldır «mülî basçı» ünva' nım devam ettiren Alper Feymai çalıştığı toplnluktan aynldı. Or 4 f ra Şefi ŞerÜ Yüzbaşıoğlu asktıhk sebebiyle Alper'in ayrıldığını söylerken milli basçımız esas sebebin anlaşmazlık olduğunu soylüyor. !••• !••• «•• • •a •••a • •«• • ••• asaa •••• •«•• ssss Marc Aryan konserleri £ Ocakta Kervansaray'da çalış" mağa başlayacak olan ünlü şarkıcı Marc Aryan seri halinde 8 konser verecek. Bunun için Fitaş sinemasını kiralayan konser yöneticileri dileriz ki sahne platformunu da değiştirirler. • ••a Şöhretler listesi \Qfkft yumda gelecek şöhretleri I 7 W U Klöbx idaresi ilân etti. 25 ocakta Clıff Richard ve Shadows, sonra Petula Clark, Johnny Hallyday, Adamo. Bu arada 2. sımf şöhretleri de dinleyebileceğiz. \ Solda: siyah jerseden rulo yakah, kolsuz bir gece elbisesl. Geometrik süsler yeşü jersedendir Sağda: Beyaz üstune sıyah geometrık hatlarla süslü bir başka gece elbisesi. Trikodan yapılmıştır. Japon İmparatorunun vefat ettiğini birkaç gün önce haber vermiştik. İmparator, 1922 senesindenberi vücudunun mühim bir kısım felce uğramış bulunduğundan yatalak vaziyette idi. Bu sebeple dört senedenberi büyük oğ lu Prens Hirohito veliaht ve Naib sıfatıyla idarei hükumet etmekteydi. Bundan bir ay önce zatürreeye tutulan İmparatorun esasen zayıf ve mariz vücudu hastalığa mukavemet gösterememiş ve imparator bir kaç gün içinde hayata gözlerini kapamıştır. 48 yaşmdaki imparatorun cenaze merasimi pek muhteşem olacaktır. Cenaze eski Japon imparatorlarınm mezarlannm bulunduğu Kiyoto şehrine gönderilecek ve oraya defnedilecektir. Öte yandan yeni Imparator Hirohito tahta çıkmıs bulunmaktadır. Japonyada eski imparator için bir sene matem tutulacaktır. Yeni Japon lmparatoru Hirohito 29 nisan 1901 de doğmuştur. Şimdi 2 yaşındadır. Japonyada 6 zadegân mektebinde ilk tahsilini bitirdikten sonra 1921de Avrupaya gıtmiş, Ingiltere, Fransa, Belçika'da okumustur. Evli olup bir kız çocuğu vardır. Hirohito Bundan başka yine kadınlann kul landıkları peçeler ve bazı erkeklerin bellerme sardıklan koca ku şaklar, basık ve sivri ökçeli kunduralar ve helâlardan başka yere tebevvül (abdest bozmak) yesak edilmiştir. Vilâyetin karan bütün köylere kadar teşmil olunacaktır. Büyük bir yangın Dün gece saat 2.5 ta, Eminönü Rusumat (Gümrük) depolarından çıkan yangın kısa bir zamanda büyümüş ve etraftaki binalara da sirayet ederek geniş tahribata sebep olmuştur. Yangın saat 9 a kadar devam etmiş, çok sayıda bina ve dükkân kül haline gelmıştir. Hanımeli sigarası Tütün Inhisan Umum Müdüru Seyfi beyin gazetelere verdiği be yanata göre yalnız Hanımeli sigarası bir ay zarfında 50 bin paket satılmaktadır. Mehmet TANERt Françoise Hardy ene pantalonu vardı ayağında. Sahnede nasılsa öyleydi özel hayatında da. Sade ve tabii... SuaUeri cevaplandırırken bir eliyle devamlı kakullerıni arkaya itiyordu: Türkiyeyi lam bir şark masalı havasmda düşünüyordum. Fesli, pala bıyıklı insanlar bulacağımı sanmıştım. Oysa yamlmışım dedi. Peki gördüğünüz kadanyla? Fakir bir iilke. Tabii güzellikleriniz pek fazla. Bclki de ba güzellikler fakirlik sebebiyle böyle görünüyor. Ülkemizde size enteresan gelen neler var? Herşey diyebilirim. Unutmayın kl ben bir yabancıyun. Kahveler, kapalıçarşı... Herşer enteresan benim için. Müzik konusunda Pransanın klâsikleşmiş şarkıcılan arasında kimi seviyorsunuz? Tek isim: George Brassen. Ya yeni nesil içinde? Hepsi arkadaşım. Ayınm yap mak benim için çok zor. Sonra ben de aynı neslin şarkıcısıyım. Ama Hugues Atıfray*i beğenirim. Sylvie Vartan gerçekten iyi bir sanatçı mı yoksa bir balon mu? Şahsî kanaatimi söylüyorum: Bütün plâklannı alınm. Severek dinlerim ama bir tabirle (aptala döntnem). Hallyday'le evli olması büyük bir şey tabii. Sonra çok güzel. Üstelik benim gibi tem bel değil devamlı çalışıyor. Sahnelere bir yenihk getirip kendini müzik dünyasına kabul ettirmiş bu sanatçıya başanlar dilemekten başka yapacak şey kalmıyordu. G Kıralice Elizabeth'in gözleri tehlikede... Londrada dolaşan dedikodulara göre Kıralice bugiinlerde ameliyat olacak Teb'ama Noel münasebetiyle şunları söylemek isterim ..» Ingiltere Kraliçesi Elizabeth her yıl Britanya halkına verdiği ananevi Noel nutkuna yukandaki cümle ile başlar. Bu yıl Elizabeth'in sadık tebası televizyon ekranlarırun önünde üzuntü ile oturacaklar. Zira hepsi artık Kraliçenin tatlı gülümsemesi ve ciddi ifadeli yüzünün arkasmda saklanması imkânsız bir dramın yat tığmm farkındalar. Durumu ilk önce Fransız gazeteleri açıkladığında tngilizlerden müsbet menfi hiç bir ses çıkmadı. Nihayet 29 kasım sayısında «Daily Scetch» bir açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı. Kraliçe Elizabeth gözlerindeki rahatsızlık dolayısıyla normal yazılmış yazılan goremediğınden her yıl yapılan Noel konuşması bu sefer direkt olarak verilmeyecekti. 23 aralık gecesi Kraliçenin mesajı Ingiliz Televızyonunda hususi olarak, görme hassası zayıf veya ezberleyememekten çekinenlerin kullandığı bir makina yardımıyla yayınlanacaktır. Otomatik bir süflör dıyebileceğimiz bu makina kameramn altına ve konuşacak kimsenin tarafına çevrilerek yerleştirilmekte, okunacak yazı kamera karşısmdaki şahsın istediği kadar büyütülerek verilmektedir. Hernekadar gazete meselenin böylece halledileceğinl yazmışsa da sonradan bu suflörün kraliçemn işine pek yaramayacağı anlaşılmıştır. Zira Elizabeth ancak bir metre uzaklığa kadar konan yazılan okuyabilmektedir. Halbuki televizyonun en n^ınHnn tiç metre kadar uzakta durması şart tır. Aynca doktorlar televizyon ışınlarımn kraliçenin zaten hasta olan gözlerine daha fena tesir edeceğini iddıa etmişlerdir. Fakat tebasına son derecede bağlı olan Elizabeth, Noel mesajını bizzat okumakta israr edince süflörleri imâl eden müesseseye baş vurularak Kraliçenin ihtiyacına göre bir imalât yapması istenmiştir. • ••• >••• •••• Ispartada konulan yasaklar Ispartada kadmlarm kullandıkları selmeler Vilâyet Umumî Mec lisinin kararıyla menedilmiştir. Bir hediye Uşak Şeker fabrikası ilk mahsulünden 410 kutu şekeri Tayyare Cemiyetıne teberrü etmişlir. Cemiyet bu şekerleri piyangoya koyacak ve hasılatıyla fabrika adma bır tayyare satın alacaktır. 123456789 haljnde yuk ve levazım taşıyan askerl kafılelere bdyle denilirdi. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 «Tesiri mevcut değilı anlaniına iki soz. 2 Başa gelmış uzuntu vericl acıklı haller (çoğul). 3 Italyan parası ad. 4 Savaşta canlı olarak ele geçırilmis duşman askeri, yardım için para toplayıp verme lşi. 5 [33456789 Ozanlann rmrifetleri olan şey. 6 Bir slfat takısı, karşı gelip direnme isl 7 • • , , • ,.. Hayvan yavrusu. erv ucuz ve €N GÜZ€L T€K LOKÂL «Op» stüi bir gece elbisesi. Bu kolsuz model siyah yünlüden yapılmıştır. Boyun çevresinde nihayet bulan beyaz jerse bandlar küçük fiyonglarla tutturuluyor. RESTORAN üâncılık: 494/15850 i 6^llAPABSJt£J ATLAS Sinemasmda Kraliçe ELİZABETH Londrada dolaşan dedikodulara bakılırsa Kraliçe, Noel tatilinden hemen sonra bir kliniğe yatarak gözlerinden ameliyat olacak ve göz korneası Üzerinde teşekkül eden opak kısım alınacaktır. Bu ameliyattan sonra Elizabeth'in birkaç hafta ortada görünmemesi beklenmektedir. Hatırlanacağı gibi amcası Windsor Dükü de bir müddet evvel aynı ameliyatı geçirmiş ve Elizabeth ilk defa onu hastahanede ziyaret ederken yengesi Windsor Düsesi ile karşılaşmıştı. Her yıl olduğu gibi bu Noeli de Sandringham şatosunda geçirecek olan Kraliyet ailesi için bu tatıl pek keyifli geçmeyecektir. Zira Prens Philip'de sol kulağından rahatsızdır ve bir müddetten beri kulağım kapatarak gezmektedir. Buna sebep küçük Prens Edward'm oynarken işaret parmağmı babasının kulağma daldırması olmuştur. Bugun Suareden İtibaren Senenin en büyük Süper Prodüksiyonu fevkalâde bir tarihî fılim Renkli Cinemascope İngllizc« BIR VEDET KONSERİ Kim ne derse desın henüz Avrupa sanatçılarının tutumlannı kabullenemiyoruz. Bu bir gerçek. En güzel ömeğıni Françoise Hardy'mn konserinde gördük. Beş enstrüman ve üç vokalistten kurulu topluluğun önünde sanneye çıkıp durmaksızın programını yürüten ve dinleyicilerini selâmladıktan sonra sahneden çe kilen artisti bir tuhaf karşıladılar. İstedikleri, tekrar tekrar gel sın, durmadan şarkılar söylesin, arada bol bol konuşsun ve sonra büyük reveranslarla aynlsm. Oysa tamamen zıddını yaptı Hardy. • Françoise HARDY Ve alkışlar biraz buruktu... Fransa müzik âleminde ayn bir yeri olan bu değerli şantöz için hareketsiz ve şarkılan tuhaf denmişti. Eevet bir anlamda gerçekten hareketsizdi. ShakeSurf söylemedi, kendini yerden yere atrhadı, zıplayıp hoplamadı. Gereken yerdegereken hareketi yaptı o kadar. Söylediği kendi melodüeri ise bizim konser dınleyicimizin alıştığı melodıler değildi. Hiç bir şarkının sonunda büyük ses oyunlan ve gürültülü finaller yoktu. Melo di başladığı gibi devam edip bitiyordu. Ama bu monotonluk değildi. Françoise Hardy ismi anons edildiği zaman sahnede dümdüz bir pantolon ve bluzla tipik bir Fransız şarkıcısı gördük. Güzel bir program yaptı, sahneye Avrupa havasını getirdi ve kendisiyle beraber götürmesini de bildi. llııııiii İmporaforİDİunun ••• •• t t ce birbirine mıl1 İnsanlar yılbajı gecelerinl böyle vazl iki cızgınin geçırmek isterler. 2 Anatole France'ın Utınktl DDImacajım durumunu geomeşhur bir romanı (adı sbylendiğı gibi metri teriml beühalledilmU şekll yazıtoıştır), Irl vucutlu çok süt veren rir. 9 Bir edat, Yıldız parkındakl hayvanlardan. 3 Musıki âletlennde bir koşkün adı. hayvan kuyruğu kıllarından yapılıp kullanılanlardan. bir edat. 4 «Ön tarafa doğru cereyan eder balde buluAnkara Esat Caddesi 2510 ada nan» mânasına ikJ soz. S Üzennden 8 parse) 936 m2 atlanıp geçilmesl gereken tumseklerden. Ankaranın havasını kış mevsimmde berbat eden. 6 İdare bolumlerimizden, «büyukçe çapt» kaya paıçası» karşıhğı İki soz. 7 Napolyonım 29 Aralık çarşama gunu saat tarlhe geçmiş savaşlarından birlnin ya11 de Ankara 7. Sulh Hukuk pıldığı yer (soylendigl gibi yazılmışHâkimliğince satılacaktır. tır, hastalara yedlrilenlerden. S Nis bet ederek yapılan ölçme ışi, dağ kovuğu. 9 Eskiden bayvanlarla grup Cumhuriyet 1S8G6 SOLDAN SAĞA: 7EİEHaOlL] Habeşistanda bir gol . g cevrnir» ÂRSÂ SOFİA LOREN STEPHEN BOYD ALEC GUINNESJAMES MASON MELL FERRER OMAR SHARIF Bu filme mahsus Seanslar: 2.00 5.30 9.00 Üânalık: 637/15853 (The Fall Of The Roman Empire) İki kath, fakrîben 2500 M2 lik bir Fabrika înşaatının işçiliği verileeektir. Taliplerin açık adres ve referanslan ile P.K. 469 Istanbula müracaaüan. Üâncılık: 54^/25848 Nerede • Ne zaman • Ne SINEMALAR var Eric Victor Burdon cThe house of the rising sun» ile listelere yerleşen Animals grupu «Don't let me be misunderstood» la isimlerini devam ettirirlerken topluluğun solisti Eric Victor Burdon birden sivriliverdi. Yurdumuzda oynrfyan «Pop Gear» isimli filimle buyük bir hayran kitlesi edinen genç şarkıcı şimdi de kitap yazmağa başladı. Adı «Akhmdan Çıktı (Going out my head)» 1966 nın ilk ayında satışa çıkacak kitapta Eric, Amerika •eyahati nrasındaki izlenimlerini yazıyor. özellikle bir çeşit ırkçıhğa karşıt tez »avunduğu eierinde bu görüşün başarı kazanmasiyle insanlığın daha rahat ve mesut olacağına inancını anlatıyor. uıııııı = = = E E E E E = = = E E: ımııc rııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııı?? O Yesterday Bcatles = O Still I'm sad Tardbirds = Q Yesterday Matt Munro = O Ho capıto che ti amo S Luigi Tenco = O J'aime Adamo E O Aline Christophe = O Capri c'est fini E İ Herve Villard = O Gardiyan Los Alcarson = O Catch us if you can = Dave Clark Five 5 © Ma Lou Lou Maro Aryan Eİ Biletler5 ve10 Liradan Yeni Tiyafroda Cumhuriyet 15868 YILBAŞI EGLENCESI SporveSergi Sarayında İSTANBUL TİCARET ODASINDAH İhracat ruhsatnamelerinin 1966 OCAK ayı içinde «İhracat Baş Kontrolörlüğü» ne vize ettirilmesi hususu ruhsatname sahiplerinden önemle rica olunur. (Basm 24919/15867) Amerikanm Kaliforniyayı istUâsı... Halkm sömfirülmesi ve... Renkli, Türkçe ZOHO MASKELEE (The Sign of the coyote) AŞAĞI İlânçılık: 626/15854 FERNANDO CASANOVA MARIA LUZ GALICIA BUGÜN Matinelerden İübaren OMER DÜMENCİLER KRA AZAK TİYATROSU: (226246) pazartesi 2130 İSTANBUL LI (S. Alışık). Gazanfer Özcan'ın rahatsızlı İSTANBOL TTYATROSTJ: (ElALEiroAR: (22 36 83) KOMhamral (44 22 36) EVLENME ŞUNtJN TAVUĞU: (T. Şo OPERA: (36 08 21) SEVGIM ğı dolayısiyle EVDEKI PAVE GURURUM (H. Koçyigit) ZAR oyununa bir müddet TARİFES1 (Komedl) pazarray). BE YOGLÜ StNEMA 63: (Küçukyalı) ara vcrilmistir. Temsil yoktesi hariç ber gece 21, çarİ.TLAS: (44 08 35) BUDHA BULVAR: (21 3S 78) KOM KADER BAĞLAYTNCA (T. tur. şamba, cumartesl. pazar 15 ŞUNTJN TAVUĞU (T. Şoray) (Renkli). (Suarede) ROMA Curtis). (Suarede> BUZLAR BULVAB TtYATROSD: (Aaiı KARACA TİYATROSU 44 54 02 (Şenzaaebaşı) ISa>ARATORLUĞtTNUN ÇÖ K U L O P : DIYARI (R. Burton). Basmacı • Kenan Bılko. UYANDIRMA BAKANI (Po(22 71 83) YILDIZ TEPE (F. KÜŞÜ ((S. Loren). SUNAR: (Oskudar) (36 03 69) (21 48 92) GÜLDÜRME BElitik oyun) pazartesi hariç a£EK: (44 84 39) Komedl RENK: (21 15 25) BUDHA. KAHRAMANLAR GELİYOR Nİ HARİCİYE (Komedl) pagece 21.30, gaqamta, cumarMARMARA: (22 38 60) KAHDünyası zartesi hariç her gece 21.15, tesı, pazar 17, çarşamba, cuı RAMANLAR GELİYOR (L. CRKOÇ (Çağlayan): (47 07 32) çarşamba, cumartesl. pazar martesl maüne, cuma tuareParker) 1 DEMIR MASKENm DÖ16.15 tenzüâtlı NTİSÜ (Renkli), 2 VEYSEL YENİ (Bakırkoy) (71 68 26) KENT OYUNCULıAHa (Dormen TÎYATROSO : 1 KOMSUNUN TAVUĞU AKSAHAV KÜCÜK OPERA: DORMBN KARNI (Yusuf Sezgm). Tiyatrosu (44 36 63) PEMBE (Tevhit BUge Vanl Öı ve 44 97 36) ÇIPLAK AYAÜ (Ko (T. Soray), 2 KARAOĞ•+TAŞ: îstanbuldafcl Adam KADIN: pazartesi 18 ve srkadaşlan) (21 57 22) NE medlt pazartesl barlg bet LAN (K. Tibet). <Cr (48 45 95) TURIST Ö21.15, çarşamba barlç b e r SAĞDAYIZ NE SOLDAYIZ gece 21.15 çarşamba. eumar. YENİ: (Şehzadebaşı) (22 58 92) MER DÜMENCİLER KRALI akşara 18. de ORTANIN YARISINDAYIZ tesl. oazaı 15 de TEHLIKELI ADIMLAR (E. "ÜREL: (47 03 94) 1 ŞEY(PuUtlk Komedl) pazartes) FATIH nYATROSU: 23 0171 KÜÇÜK SAHNE: Ulvl Draz TAN RUHLU CASUS (R. K A D I R Ö Î hariç her gece 21.15, carjamTiyatrosu (49 Sfl 52) «ZABİT ÇATTDAK1 ÇATLAK her Turkçe). 2 ATEŞLI GÜZEL CEP. ;Sureyya) (36 08 82) ba. cumartesl pazaı 15 te gün 21, pazar 15.30 da, çarFATMA'NIN KUZUSÜ» (paLER (R. T.). ALTAN KARINDAŞ Nejat RIO MACERASI (J. Belzartesi hariç) her gün 18 ve şamba 14 de EFE ALİ pazar Uygur, ALO ORASI TIMARmondo). 21.15 de. 11 de Çocuk Tiyatrosu. KERVAN: (48 04 23) HÜCUM HANE Mİ? Her gün 18. pa GEN AR : HİZMETCÎLER NESE YULAÇ TOPLULUÖU: ÇELIKTAŞ: (533507) KARA(J LavTence). (Suarede) zartes) 21J5 de OĞLAN (K. Tibet). pazartesl hariç hergun 21.15 (Kervan Sinemasmda) 48 04 23 SURTÜK (T. Şoray). IŞIK (ÜskUdarı (36 24 93) ALTI TİYATROŞU (Karacada) AH SEÇIMLEB VAH SEÇIMçarşamba 18 ve 21.15, cuKONAK: (48 26 06) BUDHA TURİST ÖMER DÜMENCİLER her afcsazn 18.30 da. IKİ AYAĞ1 BİB ÇUKURDA martesl, pazar 15 ve 21.15. LÂLE: (44 35 95) YILDIZ TELER KRALI (S. Alışık). (pazartesi 18 ve 21^0, salı, GÜLRİZ SURURİ ENGİN ORALOĞLD TİYATROSU: (LA PE (F. Giri k). KADIKÖY: (36 49 24) BUDHA perşembe, cuma 18, çarşamle ve Alev Oraloğlu) 49 49 35 CEZZAB TOPLULUĞU: İsLEVENT: (63 55 39) KARA REKS: (36 01 12) Kızlann ba. pazar 15 te). tanbul Tiyatrosu (44 22 36) ÇOCUKLAB VE BÜYÜKLER OĞLAN (K. Tibet). Oyunu (E Costantln). lOyun), salı c ıma 18, çarARENA: ŞARKICI KIZ (Salı tTENEKE» çarşamba hariç LÜKS: (44 03 80) TUHİST EUREYYA: (36 06 82) TURİST hariç, her gün 18 ve 21.15 te) samba, cumartest pa?ar 15 her gün 18.15, saı, cuma 15, perşembe 21J0. KIRAL1N ÖMER DÜMENCİLER KRAKISRAĞ1: Salı, eunıs 2130, LI (S. Ahşık. çarşamba 18 ve 21.30, per RÜYA: (44 84 39) KORKUNÇ şembe 18, cumartesi. Dazar EVLER (P. Kussing). 18 ve 21.30 (Devlet DemlryoUarı Haydarpaşa: tan, Aynalıçeşme. ŞETİ. (Suarede) SONSUZ TEPEBA51 TÎYATROSU : 36 04 75), Svrkeci: 27 00 50). DenizyolMACERA (R. Ing). EMINÖNÜ: Evliyazade, Ersoy, Beya(44 21 57) ESEĞİN GÖLGESt ları: (49 18 90) (Tatil günlerl: 44 02 07) zıt Halk, Sultanhamam Sarım, Görgü, ŞAN: (4S «7 92) HARP DEH(pazar, pazartesi, çarşamba, Şehiı Hatları: 44 43 33), Türk Hava Emek. $ETt cuma 21, pazar 15.30 da). Yollan BUet Satışı: 44 47 00) (DanısEYÜP: İslâmbey, SagmalcUar Sağlık, TAN: (Pangaltı) (48 07 40) USKÜDAR TİYATROSU: ma: 44 02 96), (Hava Alanı: 73 82 40 Yeni, Silâhtar. toâbi KUTvet Herkul CIMRİ her gece 21, pazar 73 84 40) bkyardım Hastahanesl: FATIH: Gttndogdu, Karagümrük, ÜNAİ: (Kasımpaşaı (44 93 06) 15 30 da. (49 30 00) Nümune Hastahanesl: Nümune, Güven, Merhaba, Cerrahpaşa, VEYSEL KARANİ (Y. SezELMACI GÜZELt (Çarşamba (36 05 65) Gureba (21 85 00), Haseki Balat Halk. gin). 14.30, pazar 11 de). (21 26 80), İşçl • Samatya (21 62 50), GALATA: Yeni Karaköy. YENİ AR: (49 84 72) ZORO ı'ENİ KOMKDİ: (44 04 09) Belediye Santralı (22 45 60) Selediye GAZIOSMANPAŞA: Şifa. HEPtMIZ BIR KİSI İÇİN Sa MASKELER ASAĞI (R.T.). Zablta MtidOrlOğO (23 87 74) MeteoHASKÖY: Yeni (Halıcıoğlu). !ı hariç her gece 21. pazar YENİ ATLAS: 48 65 02) YILrolo]l (73 86 84) Traiık şlk&yei 44 16 67, KADIKÖY: Sdğütlüçeşme, Merkur, 15 30 da, 18 de «MAHKÜtstanbul ttfalyes) (21 42 22) DIZ TEPE (F. Girık). Emniyet. Goztepe, Caddebostan. MUN UYKUSU (İngıhzce) 5TILDIZ (Beşıktaş) (47 63 42) NÖBETÇİ ECZANELER KASIMPASA: Halk. ;EHm OPERAS1. (44 21 57) MAHŞERIN 4 ATLISI (G. SARIYER: Alâeddln, Rumelüılsarı, MADAME BUTTERFLY (O BAKIRKOY: Zafer, YesUyurt. YENİ MELEK(44 42 89) İstinye. pera). salı, pcışcrpbe, cumarBEŞlKTAŞ: Şıfa. Çmar, Bebek, Gul. Kızımm Macenaı (J. SteÜSKÜDAR: Ahmediye, Bağlarbası, tesl 21.15 BEYOĞLU: tftiklAl, Sıraselvüer, Vawart). i TIYATROLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog