Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎTET 27 Aralık 1965 SAHÎFE BE$ Şehirde ve Yurtta Modern takvim ve saat 40 yıl önce kabul edilmişti Yazan: Erdoğan ARİPINAR am kırk sene önce idl. 7 Mayıs 1924 te yayın hayatına atılan Cumhuriyet'in 26 \rahk 1925 tarihli nüshasının ilk saylasında şu haber veriliyordu. «Senebaşı • Encümen1 Mahaus Sene başını Bizde dc 1 Kanunu sani olarak kabul etti: Ankara, 13 (Muhbiri Mahsusumuzdan) «Encümeni Mahsus sene başını 1 kanunu sâni âd ve saatlerini 24'e iblâğ etmiştir. Günün mebdei (Nısfı leyl) olarak saatler Avrupaî vustaya göre 1, Avrupaî garbiye göre 2 saat Ueri olacaktır.» Bu kısa haber Türkiye'de en tahsiüisinden en cabiline, en gen cinden en yaşlısına kadar herkesi Ugllendiriyordu. Çünkü: Türkiye de artık Milâd'ı başlangıç kabul eden modern Avrupa takvimmi ve 12 saati esas olan Alaturka saatın yerine günü 24'e ayıran modern saat ölçüsünü kabul ediyordu. Sonra sırasryla aylann Kânunu evvel, Teşrin1 evvel gibi olan adları da Türkçe karşılıklanna yerlerini terkettiler. Ocak, Aralık, kasım, ekim gibi... ŞeKirde ve Yurtta T Iran takvimine göre, yıl şimdi: 1334 dür. Arab, Hind, Mısır ve bir kısım Muslüman ülkelerin kabul ettikleri 622 Hicret yılını esas alan Hicri yıl 1344 dür. Kuzey Hindistan'da yıl 2023, Güney Hindistanda 1887, Konfüçyüs'ün döğumunu M. ö . 551'i esas alan Çinlilerde yıl 2516, İmparator Gim Mutena'nın kral oluşu M. Ö. 66O'ı esas alan Japonlarda ise yıl 2625dır. Habeş takvimi yılı 1958, Su ADIYAMAN Makıne 8ksamı dan Hristiyanlarımnki ise 1618 başka bir yere tahsis edildiği dir. Tek tip en az hatalı takvimin için faaliyete geçemeyen Sümerkabulü ve 24 ölçulu saatin uygubank pamuklu dokuma fabrikası lanması ile meydana gelen devtesisleri bugün bakımsızlıktan ha rim batı medeniyeti ile daimi terap olmaya başlamış, binalann mas halinde bulunan Türk halsıvalan yer yer dökülmüş, çatı kmı yanlışlıklar ve bir teviye ukatlarına da kuşlar yuva yapmışzun hesaplardan 40 yıl önce butır. gun kurtarmıştır. İlgililer, bekçi kulübesinden lojmanına kadar her türlü tesisinin tamamlandığı fabrikanın, sadece makine aksamının noksan olduğunu, bölgenin kalkmmasında önemli rol oynayacak fabrikanm bir an önce faaliyete geçirilmesini halkın dört gözle beklediğini söylemişlerdir. VerUen bilgiye göre, lnşası 1960'ın ılk aylarında biten fabrikanın, makineleri dışardan getirilmiş, ancak baska bir yerde ku rulan fabrikaya tahsis edilmiştir. Bunalar da o günden bugüne kadar boş vaziyette kalmış, depolarına ise tütün istil edilmiştir. • Makinasız fabrikaya kuşlaryuva yaptı BİZİM DERNEKLER NEREDEDİR? Almanyada Protestan i«iler «İNNERE MİSSİON» denilen, Alman Protestan Kiliseler Birliğinin himayesine sahiptir. Katolikler ise, «CARİTAS» Derneği tarafından korunur. Bunların dışmda kalan Türkler ise; Işçiler Sosyal YardımBirliginın yardımmı görür. «ARBEÎTER WOHL FAHRT» Yabancı işçi kadmlar «Katolik genç kızlan koruma tejkilâtı ve «Genç kızlar dostluk teşkilâtı>ndan alâka görürler. Hakikatte bunlar çok ciddi çalışır.. «Dostlar alış verişte görsün» kabilinden gösteriler yapan teşekküller değildir.. Bizim işçilerimize de bunlar zaman zaman yardımda bulunmuşlardır. Ancak yardım derecesi hem devede kulaktır, hem de bu teşekküllerin bizim i?çilerimize yardım etmesi yüz kızartıcıdır. Ve acaba bizim teşekküllerimiz nerededir?. 1 OCAK O güne kadar köşelerindeki tak vimlere 1341 yazan gazeteler, 1 kânunu sani (ocak) 1926 günkü nushalanna 1926 tarihini koydular. Cumhuriyetin birinci sayfasında yeni reform, Uzerinde 1341 yazan genç bir kadının uzerinde 1926 yazan küçük bir bebeği kuYÜRÜRLtJĞE GİRDİĞİ GÜN 26 aralık 1925 te kabul edilen mocağına alması ile tasvir edildi. dern takvimin yürürlüğe girişini 1 Kanunu sâni 1926 tarihli nüshaTakvimdeki bu değişikliğin yasında bu resimle tasvir etmiştir. Genç annenin uzerinde eski harfnı sıra saatler Greenwich'e göre lerle martta başlayan eski takvim yılı 1341 (1925) bebeğin üzemıde ve bütün Türkiye'de aynı olmak üzere (Türkiye saati) adıyla a ise ocakla başlayan yeni takvimin yıh 1926 yazmaktadır. yar edildi. Genç Türkiye medenl dünyaya yaklaşmakta bir adım daha atmış oldu. Bugün dünya milletlerinden ontriri Milâd'ı başlangıç kabul eden modern takvimın dışında takvimler kullanmaktadırlar. Bunun içln bilhassa Doğuda yıllar tnrbırinden tarkhdır. Bunlardan Musevi Takviminde yıl 5726 dir. Çunkü Musevîler İnsanın yaratılmasını takvim başı saymış bunu da M. Ö. 3760 olduğîında karar kılmışlardır. Ermeni ırkında tarih başlangıçlan çeşitli olc'ıgundan şimdlkı yülarda 340, 881 ve 1413 olarak çeşitli olmuştur. DÜNYADA 11 ÇEŞİT TAKVİM VAR İç ve dış hat seferleri yeni baştan düzenlendi Denizyollan Idaresi; 1966 yılına aıt iç ve dış hat programlarını yeni baştan düzenlemiştir. Yeni programa gore, iç hatlarda Istanbul îzmir arasına yaz aylarında direkt seferler konmuş, «Îzmir» lüks yolcu gemisi de Adriyatık hattından alınarak Istanbul Iskenderun seferlerine tahsis edümiştir. Nisan ayından itibaren îskenderun hattında «Giresun» getnisiyle beraber çahşacak olan Izmir'in biletleri dış acentalar taraf ından şımdi • den kapatılmıştır. Dış hatlarda bu mevsım 6 gemi çahşacak, Marmara ile Eğe Adriyatik hattından döndükten sonra Hopaya kadar gıdip gelecektir. «Samsun» ile cîskenderun» gemilerinin programlarında deği şiklik yapılmış, her iki gemi Istanbuldan kalktıktan sonra îzmir, Rodos, Hayfa, Napoli, Marsılya, Barselon, Marsilya, Cenova, Napoli, Hayla, Rodos, ve tekrar tzjnire uğnyarak îstanbula donecektir. ADAPAZARI Üç gün önce Akçakamış köyünde «yol istiyoru7' diyerek bir sessiz yürüyüs yapan yüze yakın ilkokul öğrencisi bir gün içinde köye 100 metrelik yol ve 28 metrelik de köprü kazandırmışlardır. Köydeki yollann fazla çamur olması yuzünden okula gidemedikleri için 15 kadar pankart hazırlayıp «çamur, çamur, çamur, bıktık artık» şeklinde yazılar yazan ögrencilerin köy içindeki sessiz yürüyüşü halkı duygulanuırmıştır. Ögrenci babalan ile anneleri ile köy halkının biraraya gelmesi sonucunda önceki gün sabahtan akşama kadar devam eden çalışmada 100 metrelik yol çamurdan temizlenmiş, ayrıca yı kık halde olan 28 metrelik köprü tamir edilmiştir. Köylüler «ögrencilerin sessiz yürüyüşü bize çok dokundu. Artık kendi işimizi kendimiz yapacağız» demişlerdir. Köyde ayrıca bir de Atatürk büstü dikilmesi için de çalışmalara başlanmıştır. O|renci/er üüyü yürüyünce veliler yo/ yaptılar yıllık madencinin anlattıklarını bizimkiler de gülerek dinliyor ve birbirlerine izah ediyorlardı. Zaten burada hepsinin çok iyi anlaştıklannı görüyordum., Bizimkiler kadar kalabalık olan ikinci bir grupda Korelilerdi.. Onlar da Almanyaya binlerce kilometre uzaklardan gelmişlerdu Fa kat asıl büyük topluluğu Japonlar teşkil ediyordu madende. Bunlar mesafe uzak olduğu için bizimkiler gibi 1 senelik değil, 3 se nelik kontrat yapıyorlar, fakat ba zen Almanyada kalıp evleniyorlardı... Meselâ, sadece bu madene, 7 »enede 205 Japon gehnis... Bunlardan 17 tanesi Alman kınyla evlenmisti.. Bizimkilerden Alman kızlanyla evlenenler, arkadaşlık edenler vardı, ancak nisbet pek azdı.. Umumiyetle, Türk işçilerl cömert olmakla beraber kıılarm para yedirmekten, para kaptmnaktan korkuyorlardı... Böylesine güç şartlar lçinde kazandıkları parayı, kadınlar İçin harcamakta, işçilerimizin üıtiyatlı davranmalan gerçekten «küh davrandıklannı gösteriyordu. SIZINKILER KISA ZAMANDA KAPÎTALİST OLUYORLAR,, Gayeleri sadece tasarruf olanlar... z önce; bizimkilerin kısa zamanda «Kapitalist» olduklannı söyleyen Alman idareciden bahsetmiştim.. Yine, Türk işçilerinin anlattığına göre durum şöyleydi: •Türkler umumiyetle ayda 30 markla geçirip, geri kalanmı biriktirmcyi prensip edinmişlerdi. 35 yıllık Marks usta kömür madenleri hakkmda Yılmaz Çetinere izahat veriyor A ^UIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIII | Emekli Sandığının 1 açıklaması Cumhuriyet Gazeteslnln 11/11/ 1965 günlü nüshasının (Cumhurlyet'e Mektuplar) sutununda <Emet 1 Sandığuıdan Soruyorum> baslıgı 1 altında yayınlanan bir mektubunus okıınmuçtur. Mektubunuzda temaa edilen hu suslara alt muamelelerlmlz ve bun ların lstlnat ettlgl kanunî hükümler aşağıda tafsllen lzab olunmuştur. 1 Bir hlzmetln emekllllğe tabl olması ancak kanunl bir buküm le mümkündür. 5434 sayıh fcanunun 12 ncl maddesl bu hlzmetlerl tâyln etmlg ve bu hlzmetler IÜ. mulüne glrmlyenlerl emekllllk «tatüsü dıçında bırakmıştır. Emekulllt di£inda kalan Mllll Korunma Teskilâtı hlzmetlllerlnlı Ise ancak 23/2/1965 tarlhinde çıkanlmıs bu. lunan 545 aayılı kanunla emekll. lik «tatüstl sumulüne alınmiftır. Bu memlekette verUen hlzmetler olduğu halds başkalan da emekll, US statüsüne dahil edllmemlstlr. Başka bir tabtrle bu memlekette verllen her hlzmetln behemehal emekllllğe tabl tutulmaaı lcabetmemekte kanun bazu h&nşfl hlzmetlertn bu «tatüye glreblleceğlnl k&nttnl» beurtmektedlr3 Geçmlj blzmetlerlnlzln borçlanm* ruretlyle emeklUlk surelerlnl> ee ll&ve edllmesl bakkındakl talebln. Diz 22/5/1950 larthlnde Sandığımız» geldlglnde derlenen bllgüer Hzln MUU Korunma TesMlâtında geçen bizmetlerlnlzl sarllı olarak göster. medlğlnden bu bJzmette geçen müd detler de hesaba alınmıs Te fakat bllâhare. kurumumuzca yapılan bu hata farkedlldljlnden bir çok emsa. Unlzle blrllkte slzlB durumunua d» tashlh olunmuîtur. 3 Eski »e yeni bcrçlanm» sUtemlerlDden dolayı bugün daha bü yük bir mlktar ödeme durumunuz» gellnce: Borçl&nma esaaen Boeyal güTenllk «lstemlerlnde şayanı kabul olmayan çok ârızl bir müeasesedlr Te bugün hlc bir memlekette tatblk olunmamaktadır. Hlzmetln vertldlgl tarlhteki aylık Uzerlnden % 12 nlsbetl dahlllnde yapılan borçlanma tahakkukım» alt e&kl sletem Sandığm mall bünyeslnl hayll «urette müteesslr ettl» ğlnden mUletlerarası sahada yapılan lncelemeler aonunds, arızl olan bu müessesenln mümkün mertebe Sandık mallyealnl nrsmunasuu temln edecek bir enaa baglanması mUmkün görulmüj Te bu da kanun vazıınca 545 «ayüı kflmınla tedvtn olunmuştur. Sandıgın mall bünyesl, netlce ltl barlyle halen emekli olanlarl» llerl> de aynı durum» glrecek olan tştlrakçllerimlzln m&U bftklannın bir temlnatıdır. Sandıgın mall muvaze. neden uzaUaştuılmam Uertde bl& zat slze de tealr edebllir. Sandık lda. resl ve kanun vazoı bu «tatüye tabl olanlann hak Te menfaatlerlnl korumak vazifegl ile mukellettlrler. Umumlyet lçlnde f'"'"' tedblrlerln ferdl teılrlert jüpheBlı nazar» alına. Kaldı kl borçlanm» taleblnde bvu UınmaOC d» mecburi değll lhtlyart blr müesseaedlr. Ancak muameleler dekl lütlkrar prenslpl bakımından kanun vazu, yapümış blr talebln gerl alınamayacagıra da derpl» etmlştlr. Bllgl edlnmenlzl rlca ederlz. IflrUre Comhnriyetl Emekli Genel Müdftrlüğü 6 ton kaçak kahve yüzünden 7 kişi tevkif edildi «Türkiyede en ucuz kahve bizde bulunur!» şeklinde gazetelere ilân veren Galatasaraydaki «Murat» kuru kahve ve yemişçisi Mehmet Çelıker dün, 6 arkadaşı Ue birlikte Kartalda kahve kaçakçılığından sanık olarak tevkif edilmiştir. Gazeteye verdiği ilân üzerine soruşturma yapan Malî Polis, Mehmet Çeliker'in büyük bir kaçakçı şebekesini idare ettiğini tes bit etmiş ve üç gün önce yurda kaçak olarak sokulan 6 ton kahveyi deposuna boşaltırken diğer şebeke mensuplan ile birlikte ya kalanmıştır. Kısa zamanda kapitaüst oluyorlarr.. Kıs« boylu, tombul yüriü Alman idarecilerden biri, önündeki birayı yudumlayarak guldü ye; < Sizinkiler dedi. Tasarrut, ya pa yapa.. Kısa zamanda kapitaîist oluyorlar!.. Bu sözlere hep beraber gülüştük.. Az önce, saatlerce kaldığunız madenden çıkmıştık. Yine ayru gürültülü asansör, ijini bitiren, dinlenmeye giden başka bir postay la beni yer yüzüne geri getirmişti.. Sanki dünyaya yeniden kavuş muş gibi bir his vardı içimde.. Ku laklanm uğulduyordu.. Uzun ve yorucu bir yolculuktan dönmüş 17 binMark'ı varama! Tcr altında bir gözünü kaybeden para biriktirme rekortmeni Haydar Şahin Yemek ve yatacak parası, yok denilecek kadar az olunca, mesele ko laylaşıyordu... Hele bazılan, Iş ye rinden biletterinin temin edilmesine rağmen sinemaya bile gitmi Af Kanununu § Selimiye üniversite | olmalıdır. | Biz, liseden mezun olmuş, A j= nadolunun çeşitli köylerinden o =: kumak için îstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. Fakat ne yazık S ki cokumak istiyoruz» dedıği 5 miz zaman karşımıza polis çıka ^ rıyorlar. ;; Bize önceden hiç bir lise me «ş zununun açıkta kalmayacağını Şj vaad etmişlerdi. Işte biz de bu söylentilere kanıp kimimiz ba ~ balanmıza ineğini, kimimiz ö E E küzünü sattınp ve borç paralar 5» alıp Îstanbula geldik ve hâlâ E S belki gireriz diye beklliyoruz. S Çoğumuzun artık beş kuruş pa rası da kalmadı kimimiz fabri S kalara işçi olarak girdik. Valla S hi hepimizi bir görseniz, acımak S değil, ağlarsınız. Şayet gelecek 2 sene de bizlere bir hâl çaresi ^ bulunmazsa bu seneden itibaren jj» askerliğimizi yapıp dış devlet = lere işçi olarak gidelim. Selimi 5 ye Kışlasının üniversite olarak = kullanılacağını söylüyorlar. Bu S nun onarımına hemen başlama 5 lan lâzım. Çünkü gelecek sene 5 yine sıkışınca hazırlıksız olarak ^ bu binamn açılmasma imkân 3 yoktur. Tugrııl ALDEMİR ~ Taşlıtarla, tnce Sokak No: 21 İSTANBTJL ~ Aeı Bir Kayıp Eski Hejl Müdurlerınden raerhum Tahır Bey ve Hatice Hanımın oğulları, Rahmiye Gokçeören'ln kıymetli eşi. Eana. Belkız, Bedia. Ahmet, Erdoğan, Gönıil, Eezer ve Tezerin sevgili babalan, Dr. Necip Bozbay, Öğretmen Süreyya Denürkan. tuccordan Osnıan Soydan ve Öğretmen Bayram Karaahmetoğlu ile gelinlerl Leman, Naile, Rahmiye Sezerln muhterem kayınpederleri, Birsen, Necdet, Nadret, Erdal, Erol, FUiz Gülnur, Tuğrul, Lemiz, Levent, Hale, Hakan ve Eralp'in biricik dedeleri, 1335 Tıbbiyei Şahane mezunu, Sağlık Vekâleti Muşavir Başmüfettişlerinden Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Fatih Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak Topkapı mezarlığındaki ebedl istirahatgâhma defnedilecektir. Mevlâ rahmet eylealn. Ai (AUed ve Çocuklan) Cumhuriyet 15791 Dr. İ. FAZIL Gökçeören gibtydim.. Bir an aklıma şimdi aşağıda öğle yemeği olarak yağ, peynir, ekmek, soğuk et yiyen ve daha saatlerce gün yüzü görmiyecek olan işçi arkadaşlarım geldi.. Sonra beraberinde olduğum gru pun neşeli kahkahaları arasmda yeryüzünde yürümeğe başladım! Doğru, banyolara gidiyorduk.. Elbiselerim, orada bana mahsus bir çengele asıh olarak havada asüı duruyordu.. Anahtarınüa zinciri bağlıyan kilidi açtım ve elbiselerimi asağl indirdim.. Hemen yanıma arkadajlar geldiler.. Halime gülüyorlardı hepsi.. Meğer yanlış hareket etmişim.. Önce yıkanmam lâzımmış!. Nitekim az sonra aynanın önüne gidınce bir de ne göreyim, Marsık gibi bir 3rüz.. Karmakarışık saçlar.. Tozlu kaş ve kirpikler... Ben de kendi kendime gülmeye başladım o anda!.. Harbte kolunu kaybeden, simdi madende atıldı ortaya... Sonra bunlar uzerinde tartışma yapıldı ve neticede şu isün uzerinde karar kılındı. HAYDAR ŞAHÎN... Sonra bana döndüler.. Dedüer ki; « Bildiğimize göre, Haydar Sa hin arkadaşunız 14 ayda 17 bin mark biriktirmiş!.. Bu ne kuvvet, kudretti ki ayda 1000 marktan fazla para biriktirebihnişti bu vatandaşımız!.. Cidden onyalı Nedim Kurtiş, Tunce kendısini merak ediyordum.. linin Ovacık kazasından tbraAma benim söylememe lüzum him Dinler.. Alman yurt mü kalmadan Haydar Sahin'i odasındürü beraberce oturup yemek ye dan alıp yanımıza getirdiler.. dık Bu arada madenin başterGözlüklü, sâkın, efendi yüzlü cümanı Y. Mühendis Nihat Kafkasesmer bir gençti Haydar.. Sivasın lı ile tercümanlardan Âdil BerImranlı kazasının Kabaklıtepe kö beroğlu da oradaydılar... yündendi. 4 senelik evliydi ve Nihat Kafkaslı, Türkiyeden Al çocuklan vardı memleketinde. Bir manyaya maden işçisi getiren ilk seneyi birkaç ay geçmişti Almanmüteşebbisdi... Ve bu meselelare yaya çalışmaya geleli.. gayet derinliğine nüfuz etmişti.. Para biriktirme rekortmenl Âdil Berberoğlu ise, Sanat Ens genç, acaba ne yapmıstı? Nasıl ya titüsü mezunu olarak Almanyaya şamıştL Bunu kendisine sordu1958 de gelmiş ve 500 mark aylıkla ğum zaman önce şaşırdı ve sonra çalıjmaya başlamıştı.. Bugün, ma gülmeye başladı. den sirketinin itimadını kazanmıs, işçilerin de sevdiği bir ter Yok canım dedi.. Arkadaşlar mübalâga yapıyorlar.... O kadar cümandı.. Berberoğlu; Türk işçilerinin ;i değil. biriktirdiğim!.. Ve arkasından izah etti durukâyetlerini anlatırken «Tek tek dcğil de srap halinde daha çok munu Haydar Şabin îki ay Bnee yerin arbnda çalışır ffikâyetçi olnyorlaı» diyordutahta sökerken, gözüne demır sıçramış. Orada bir gözünü kay onuşmalarımız orasmda lâf, betmişti Onun için birkaç bin dönüp dolaşıp yine tasarruf ko marklık tazminat bekliyordu Si gortadan... Şu günlerde de henusuna gelince Almanlan Türkler en çok para birikti nüz çalışmaya başlamıştı.. «Krank ren insanlardır muhakkak ki» de yapıyor... Yâni hastahk iznini geçiriyordu.. Evet, Haydar Sahin tu diler.. Bizimkiler de zaten bunu ka tumluydu, tutumlu olmasına ambul ediyorlardı.. Ve hatta arala ma 17 bin markı bir senede birik Görüldüğü gibi bir nnda ben daha çok biriktirdim! tiremezdi.. Sen daha az biriktirdin gibi bir göz kaybetmenin «diyetini» de arkadaşlan tasarrufun içinde sayı ; nevi yarıs bile vardı.™ Pekl dedim.. Açıklayın baka yorlardı!.. lım Burada çalışan 856 Türk ara YARIN smda en çok para biriktlren ijçi kimdir acaba? Şehir Çocuklan MaBu sualim üzerine herke* birbidene Dayanamıyor rine bakışü.. Muhtelif isirnler yorlardı orada masraf çıkar diye.. Yüzme havuzu bedavaydı.. Kadın erkek kanşık, havuzda yazın sefa sını çıkarırken bizimkilerin çoğu oranın scmtine bile nğramajslardı.. Bütün bunların yanında fazla mesai ve akort yapıp ay sonunu getirince, tabii ki işcilerimiz bir hayli para biriktirebiliyorlardı.. Grup halinde şikâyetçi oluyorlar... K K teşrifatçı lık yapan bir Alman Yılmaz Çetinerle konuşurkeu Gayrimenkul Satıs lldm İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN Dosya No: 1964/433 açık bulunan tapu sicil kayıtlannı tetkik ederek satılığa çıkanlan işbu gayrimenkul hakkmda herseyı öğrenmış ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek isteyenler (3975.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka temınat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf 'caresı ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya; ıhale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefiye borcu îhcıva aittir. Satış şartnamesi 10.1.1966 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktu. Birinci açık artırma 17/2/1966 perşembe günü Cağaloğlunda kâin Istanbul rDmniyet Sandığında saat 14 ten 15 e kadar yapılacaktır. Muvakkat Ihale yapüması için teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesı icap eden gayrimenku] mükellefiyetiyle Sandık alacaçını tamamen geçmis olması şartbr Aksi takdirde son artıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 4 mart 1966 cuma günü aynı yer ve ayru saatte son arbrması yapılacaktır Bu artırmada gayrimenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır. Hakiarı tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarla» ve irtifak hakki sabiplennin bu haklarmı hususiyle taız «e masariie dair iddialarmı ilân tarihinden itibaren vırmı gün içinde evrakı müsbıteleriyle beraber Sandığumıza bıldirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasından lanç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1964/433 dosya numarası ile Sandığımız» Hukuk İşleri Serv^sıne müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basm Muharrem Cankılıç İPA. 1183 ve H. 1062 hesap numaralı borç senetleriyle Sandığımız Pangaltı Şubesinden i s t i raz ettiği paraya mukabil; Şişli, Hacı Hüsrev mahallesi, Sahaf Çeşmesi sokağmda en eski: 1 mükerrer, eski: 1 yeni ve taj: 3 kapı sayılı seneden ahşap ev, mahallen dükkânlı kârgir evin tamamını Sandığımıza birinci ve ikinci derecelerde ıpotek etmişti. Tapudan celbedilen kayıt suretinde işbu gayrimenkul; Şişli Hacı Hüsrev mahallesi, Sahaf Çeşmesı sokağmda, eneski: 1 mükerrer, eski: 1 mükerrer, yeni ve taj: 3 kapı, 1621 ada; 4 parsel sayılı 116.90 M2. miktarında ahşap ev ve dükkânın tamamı Muharrem Cankılıç adnıa kayıtlı olup Sandığımıza birinci ve ikinci derecelerde ipotekli bulunduğu beyan edibniştir. Dosyamızda mevcut vesikalara göre umum sahası 116.90 M2. olan işbu gayrimenkulün muhammin raporuna nazaran bina 50.00 M2. üzerine inşa edilmiş çatı örtüsü kısmen ahşap ve kısmen şaplı teras bir bodrum iki normal kat bir de çatı katından ibaret atölyesi olan kârgir evdir. İşbu evin bodrum kaö atölye olarak istimal edilmektedir. Birinci ve ikinci katlan üçer oda; birer koridor; birer mutfak; birer WC; çatı katı: çatı boşluğu, iki taraçadan ibarettir. Gayrimenkulde elektrik vardır. Borçlu hakkuıda yapılan kanunl tâkip üzerine S202 numaralı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsah yazılı gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur Satış tapu sicil kayduıa göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyenleT bunlan ve herkese VEF AT Macide Özsarac'm esi, Berrin ve Zerrin Ozsaraç'ın babalan, öğretmen Sacide Karahan ve Nadıde BUgehan, Krhan, Beyhan Karahan'ın enişteleri, merhum Nahit Karahan ve Fuat Bilgehan'ın bacanakları, Karadeniz Ereğlisi halı ve mobilya tuccarlarından. Millî Eğitim Bakanlığı Nerdesin Bizler, Ticaret Lisesinde okuyan ögrencilerin velileriyiz. Çocnklarunızın pek sevdiği öğretmenleri Numan Kartal, idarenin baskısı sonucu okuldan aynlmak zornnda bırakılnuştır. Çocuklarımız öğretmenlerini istemektedirler. Bunu temin için Valiye, maarif müdürüne baş vurmmlardır. Son olarak da Cumhcriyet gazetesine «Bizi öğretmenimizden ayırmayınız» diye bir yazı yazmışlardır. Bu yazıyı okuyan okul idaresi, 10 kasım 1965 günü bütün dünya Atatürkü anarken çocuklarumzı teker tekeı sorguya çekmişlerdir. Tehditvari sorularla çocnklarımınn •orgularmın yapüması biz velileri «on derece süktıtu hâyale uğratmıştır. Şimdi soruyoruz: 1 Okul idaresinin hasseten vazifesi engizisyon mahkemeleri pbi hem de Atatürkün ölüm yıldönümünde sorgnya çekmek ve tehditvari sorular nıı sormaktır? 2 Ögrencilerin yani çocnklanmızra öğretmenleriıü sevmcleri bir suç mudur? 3 Öğretmenin aynlışnıda ögrencilerin bir buket çlçek vermeleri de mesele haline getirilmiştir, öğretmene sevgiyi ispat eden çiçek vermek suç tnudur? 4 Millî Eğitim Bakanlığının ilgilenmesini istiyoruz. İsimleri saklı 3 veli Türkçe kullanalım | Pulle . Time ne demektir, bu ve ~ buna benzer p«k çok kellme yerles. mek üzere Türkçe'ye «Brtellng> ~ Abdülkadir ÖZSARAÇ bunlardan başka blrl. bu kellmele vefat etmiştir. Cenaîesi Karaderin radyo t»raftndan da kullanılma s niz Ereğlisinde dun defnedil sı daha da scı. Sayın basınımızm ~ miştir. Mevlâ rahmet eyliye. ve TRT nln Türkçe'yl arıtma çaba ~ larından Te Türklye'de kaç klşlrun AILESt <Brteflng», «Pulle . Tlme» glbl ke ^ Cumhunyet 15789 llmelerln anlamlaruu blldlklerlnden S haberl yok mudur? S Biz dlllmlzl arıtma yolunda lnat ZL ederken blrtakım yabancl kellme = ARALIK 27 RAMAZAN 4 lerl Türkçeye sokma çabası nlye? Türkçeyl arıtmak demek, Arapça ve Farsça kellmelerl çıkanp batı dulerlnden özelllkle tngllizce kellmele. rl almak demek ml? Blr kellmenln blr dllden çıkanlıp = V. 1 7.23 [ 12.15114.35116.47118.261 5.33 atılmasınm, yerleşmeslnden daba zor olduğunu basınımız bllmez ml? E. J 2 J 7 | 7.29i 9.48H2.00] Basmunızm ye Eadyomuzun ba. = tıdan ge'me gellmeler yerine öz Türkçe koklerden gelme kellmeler ^ kullanmalan nmuduyia. 5 KAVIP 1955 1956 mezun olduğum Arkadaşlan adına: ~ Oğnz RAŞARAN E Çardaklı ilkokulundan aldığım diplo= O.D.T.Ü. Mak. III ögrenclsl = mamı zayı ettım. Hukümsuzdur. Mesut Özer F.ıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnıiHUiuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııiiiıiıııııııııııııımıııııB Cumburıyet 15790
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog