Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

IAHIFE DORT 27 Aralık 1965 CUMHURİYET PERIDE CELÂL kendini. Onun yamnda kolları arasında nasıl olup da o türlü mutsuz, sevinçsiz kalabildiğine Kız budalanm biri, dedi çaşıyordu en çok. Kolunun altınSahir Kırtay. Oğlan neyse ama, da tutsak gibiyim ve sıkıhyorum kız çekilmez. îlerici geçinen bu yalnızca! Birdenbire Güler Işığı yenilik özentilerini bilirim, biisavuj)mak isteği canlandı için tün hünerleri anlaşılmıyan çağade. tayca bir türkçe ile şuradan buradan çarptıkları düşünceleri O kıza çok kızıyorsun ne k^ndilerine mal edip yazmaktır. dense! dedi. Hem de aldırmaz Biraz ansiklopedik bilgi, biraz görünerek! fıkra yazarlarını izlemek. poh Bilgisizliğin» kızıyorum güpohlayıp müritliğine girdikleri lüm!, dedi, yazar. bir de sağlamca dayanak buldu Kadm olduğu için kızıyorsun lar mı tamam, eleştirmeci olup bana kalırsa, aşağıda görundüğün Cikarlar ortaya. için! Yok öyle şey Vallahi! dedi Kötü kötü gülüyordu. Sahir Kırtay. Biz de kaç oyun eleştirmecisi var, oyun üzerine ne bilirler, Nuriye hanımm sesindeki öfkeye n görmüş, okumuşlardır onlar şaşmamıs gibi başını yaklaştırmış da! Kendi yapamadıklarını başkumazlıkla gözlerini arıyordu. Ge kaları yapıyor diye kıskanır bicenin içinde çok bitkindi yüzü. Ge le bu herifler insanı. Sartre bo ne de. çuna «Mezar bekçileri» adını tak Öyle, öyle! diye direndi Numamıs eleştirmecilere! Voltaireriye hanun. Şu sosyalizme en çok, in daha da güzel bir sözü var. kadınlara özgürlük, eşitlik getirecek «Domuz yoklayıcıları» diyor o. diye eğilesim geliyor! Hayvanlan pazara çıkarmadan Birdenbire kendi kızmm, Fatoşun önce hasta olup olmadıklarını «özleri çınladı kulaklarmda: yoklayıp araştıran bakıcılara b»n « Sen çağının dışında yaşıyorzetiyor eleştirmecileri. Bunların sun, bütün kavgalarımız. anlaşmaişi yaratıcıdan nefret etmek. Hep mazlıklarımız bu yüzden anne! si bir yana bağlı üstelik SosyaDünyada. kadınlar yavaş da olsa er list dergide mi yazıyor o yanı tukekle eşit bir özgürlüğe yürüyortacak, sağcı gazeteye mi yamanlar. Sevinmelisin buna. Tersine, esmış onun borusunu çalacak.. 1*ki haremlerin tutsakcıları gibi sak renç, iğr?nç doğrusu! lamak, yolumdan alıkoymak çahasından beni. Dünyanm eşitsiz, öz Politika kirli bir ?ey! dedi, gür yaşantısı nasıl sosyalizme yöNuriye Hanım, sanatçı istesin, isnelmekle olacaksa, kadınlık da intemesin bulaşıyor pisliğe »ırasınsanhğını o yolda bulacak sonunda da. Kaçınılmaz da bundan. Sigöreceksin!» nirlenmeye de değmez. dayan mak, biraz da aldırtnamak en i« Kaplumbağa yürüyüşü ile yü yisi galiba? rüyün bakalım!» diye alay etmişti o zaman kızıyla. Fatoşun kinli, kız Yavaşça elini çekmişti onun egm bakışını görür gibi oluyordu linden, uzaklaştı biraz. Canı cişimdi. Ali, böyle düşünse bile, bu gara istemişti. Çantasını açıp patürlü konuşmazdı hiç olmazsa. Oğ ketini araştırdı. Bafra paketini lunu öyle bir özlemle aradı ki, bulup çıkardıgında elinden aldı. içinden kasırga geçirmişçesine sarSahir Kırtay. Rüzgâra katşı avuç sılıp titremeye koyuldu. larmı yumarak kendi ağzında yaktı cigarayı, uzattı onun ağzıSahir Kırtay daha sıkı sanlmışü na. Kolunu omuzundan aşırıp, fündi omuzlanna. dagılan, uçan saçlarım sıkıştıra Üşüyor musun? diye sordu. So rak kendine doğru çekti Nuriye luğu öylesine yakındı ki, yanağın Hanımı rahatça. dan öpecekmiş sandı Nuriye hanım. Kurtulup kaçmak isteği tutuverdi Sesini çıkarmadı Nuriye Haiçini. nım. Adamın kolunun altında ezilmi?çesine yumuşayıp bıraktı Geceyi berbat ettller! diye söy Yazaıc 46 :HSH? : " : ^•••^••mSS««:t::"::î»"î":::«:nnnK:nn::în::n::::n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::""!«H:^^ ?"*;?•;••••••• • • • • • • M » M m^k^ > • • • « • • • • • • • • * • • • • • « • • • •• . « • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • . ••• • ; •....>••>•• • •••2Î2SÎ2I2S!••«••• FUUUT... CO»<ET Mrzıı Eliff hanım lendi yazar. Öyle mutluydum ki yukan çıktığımda! Seni düşünüyordum. Vay canma yahu, ne severmişim ben bu kadını! diyordum. Sevda, inanç dolu daldım aralarma, şöyle bir kuruldum oraya.. Uk, o sinek vüzlü gazetecinin geüp yıhşması, masaya çullanması bozdu işi. Sonra atışmalar, çatışmalar başladı. Sen de gecikince... Yıl lardır korunmak işim benim bu at sineklerinden, yülardır çirkefe bat mamak, kaygusu, çabası içinde yaşıyorum! Çirkef mi diyorsun onlara! diye, şsştı Nuriye hanım. Onun kolunun altından çıkıverdi. Kimseye birşey dedigim yok. Ama hepimizin bir batağm içinde bocaladığımız bir gerçek. Onlar da benden beter aslmda. Onlar da kar makarışık bir dünyanm boğuntulu, umutsuz, kızgın havası içinde bunalıyorlar. Bu bunaltı hepünizi kö tüleştiren zaten işte... Oğluna, kızma savrulmus bir kü für gibi o sözlere karşı koymaya çabaladı Nuriye hanım: Türkiyede bir çağm değişmek te oldugunu kabul etmelisin. Bunlar bizim gibi değil. Biz, bir eşikte durmuş karanlığa kanşmadan önce arkamıza dönmüş bakıyoruz. Zamanımızı boşuna harcamış olma nın acılığı içinde artık yapacak bir şey olmadığını görüyoruz. Genç ku şaklarmsa gelecekten umutlan var. Bizim gibi yorgun, ateşsiz değil ıçleri. Kuşak farkmın etkisini ben de kabul ediyorum, diye, birşeyler an latıyordu Sahir Kırtay. Ama Nuriye hanım dinlemiyordu artık. Göz lerini dikmiş karanlığa bakıyordu. Büyük lâmbanın altında.kurşunî, ipek yüzlü koltuğa yayümıs oturan oğlunu görüyordu. € Ne sertsin bu kıza karşı Anacığım! Kıskanç sevdalılara döndün, onun bir başkasma yöneldiğinl, bizi bırakmak istediğini anlayalı! Yahu kız da kendine göre yolunu arıyor! Memoya sevdalanah nasıl değişti, nasıl akülandı, yetmez mi bu sana!. € Özgüriüğünfl ilân ediyor onunla yatarak!» Ne çirkin gülüyordum, ne bayağca, kalpsizce gülüyordum! Oğlan fttt«»ıîmtıı"'1tt*" lllailtlllllllMlttlllllt bile karşı gelmişti bu gülüşe. ıGul me öyle, gülme anne!» diye, b«ğırıvemüşti oturduğu yerde ve bana bir yabancıya bakar gibi bakıyordu. Ne düşünüyorsun? diye, sordu Sahir Kırtay eğilip. Senin benden bitkin görünüşün! Çocuklan! dedi Nuriye hanım. Gülmeye çabalıyordu. Onlarla da buradakine benzer tat sız çatışmalar, tartışmalara kapıldığım oluyor. tkilik yakmlar arasma da düştü artık. Birbirimizi yemeye başladık açıkca. Hele benim kız! Neden karşı çıkıyor sana? Özgürlüğünü savunmak için galiba! Memoyla Fato? hikâyesini anlatmak istemedi nedense. Kızın sevgilisi ile çekip gideceğini düşünürken yüreğini yakan acıyı açıklamaktan ne çıkar! Ayrı, uzak hayatlarımız onunla benim! Her zaman böyleydi, seviştiğimiz zaman bile! Zavallı çocuk! dedi Sahir Kırtay. Çok savunur daha özgürlüğünü o. Insanlık kazanamamış tümün ee özgürlüğünü daha! Herkes bir ideolojinin, bir yanın tutsağı, tnsanoğlu bağlı, çekiimede o yana, bu yana..Hele Türkiye gibi geri bir ortamda! Gene de umutlu görünüyor benim kızım. dedi, Nuriye Hanım. Bunu biraz da kurumlanarak söylemişti. Eleştirmeci de öyle, görmüyor musun! Şuradan buradan toplama bir bilgisi var, eli de kalem tutuyor ya bittü. Ne yapıyor o kızcağız toplum için bana söyler misin? Erkeklerle içki içiyor. sevişiyor rahatça, cigarayı da burnundan üflemeyi öğrenmiş, işler tamam özgür olduk oldu bitti işte! Hayır öyle değil, sandığın gibi değil, haksızca saldırıyorsun onlara Savunmak istiyordu kızlan Nuriye Hanım. Bunu nasıl yapacaŞını pek bilemiyordu. Adam öylt konuşmakla kadınhğına vurmus, küfretmis gibi acı bir ezgi vardı içinde. (Arkası vsr) ••••••••••••••••••••••••• ••••••••#• AYSE İLE ALi ISTANBUL 6J3 Açıhf S.30 Günaydın Y. GünseU ork. 17.15 K. fasıl top. 7.00 Köye haberier 7.05 Saz eser 17.40 Çocuklar için 17.55 K. ilânlerl 7.25 Sabah melo. • 7.45 Haberler Ur 18.00 Reklâmlar 19.00 Ha 8.00 Istanbulda bugün 8.05 berler 19.40 K. llânalr 19.45 Türküler 8.20 K. Uânlar 8.25 Şarkılar 20.05 Sonat saatl 20.25 Bu sabah «izinle 8.40 Şarkılar Radyo kltaplığı 20.40 Şarkılar 9.00 Piyano solo. 9.15 Türküler 21.00 K. haberler 21.05 Parlâmento 9.30 Kadın ve e v 9.50 Muz. oyun. •aati 21.35 K. koro 22.00 Kek 10 05 Arkası y a n n 10.20 K. lftmlar 22.45 Haberler 23.00 haberloer 10.30 Konçerto laati Önlü yorumcular 23.40 Hafif gece 11.00 Şarkılar 11.20 Traflk müz. 24.00 Kapanıs. 11^5 Türküler 11.40 Orkestra müz. İSTANBUL tL KAOTOSI) 12.00 Şarkılar 12.20 Hofif müz. 17.57 Açılı» 18.00 Çesiüi müz. 12.35 K. ilânlar 12.40 Şarkılar 18.30 Miny»tür muz. 19.00 Çe 13.00 Haberler 13.20 K. orkestra litli melo. 19.30 Akşam kon. 13.40 Sarkılar 14.00 Eğitbn rad ao.00 Halil müz. 20.15 Plâklar yosu 14.4S Türküler 15.00 kapaarasmda 21.00 Bal* dünyasmdan nış. 21J0 Hafif müz. 22.00 Gece 16.32 Açıhs 16.36 Kur'an V» kon. 23.00 Caz müz. 23.30 Hafif Türkçe açıklaması 16.47 İftar ve jarkılar 24.00 Dansedellm 00.30 ezan 16.48 Saz eserleri 17.00 Gece ve müz. 1.00 Kapanıj. SONDÖGÜŞ A ANKARA 4.00 Açıhs 4.05 Sahur programı 6.25 K. haberler 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müz. 7.25 Şarkılar 7.45 Haberler 8.00 Ankarada bugün 8.10 Hafif müz. 8.25 Her telden 9.00 Sabah kon. 9.15 Sorunlarımız 9.35 Melodiden melo. 10.00 Arkası y a n n 10.20 K. haberler 10.25 Şarkılar 10.45 Eğitim radyosu 11.45 Konser saatl 12.15 Kıbrı saati 12.25 K. ilânlar 12.30 Şarkılar 13.00 Haberler 13.20 Öğle kon. 13.40 Türküler 13.55 Trafik 14.00 Dans müz. 14.20 Şarkılar 14.40 Türküler 14.55 K. haberler 15.00 Eğitlm radyosu 16.00 K. ilânlar 16.05 Sarkılar 16.20 İftar programı 16.55 K. haberler 17.00 Y. sesler 17.30 Rad. Halk okulu 17.55 K. İlânlar 18.00 Reklâmlar 19.00 Haberler 19.40 K. ilânlar 19.45 Uykudan önce 19.50 Şarkılar 20.10 Genç müzikçinin köjesl 20.25 K. ilânlar 20.30 Senelerin melo. 21.00 K. haberler 21.05 Mlkrofonda tiyatro 22.03 T.B.M.M. saati 22.30 Türküler 22.45 Haberler 23.00 Opera albumunden 23.45 Gece yarısına doğru 24.00 Kapanıı. ANKARA tL RADYOSU 17.57 Açıhş. 18.00 Plâklar a n «ında 18.30 Şan ıolo. 19.00 Caz müz. 19.30 İkl ttalyan besteciıi 20.00 Fransadan melo. 20.30 Ak|am kon. 21.00 Batıya bakıs 22.00 Gec« kon. 23.00 Dünyanm dört bucajından 23.30 Gece yart«ına dognı 24.00 Gece vc müz. 1.00 Kapanıj. o ç u ve.atfcada<3 İ9ttmn derin bir uyku REKOR KIRILDI MİLLÎ PİYANGO'nun rekorunu 55 MİLYON Lirayı aşarak yine MİLLÎ PİYANGO kırdı Endişe etmeyiniz Hanımefendi. Kocanız geceyi büroda geçirmiş. Adana Belediyesi Başkanlığmdan 1 194765.33 lira keşif bedelli, 10988J27 lira geçid teminatlı olan Yavuzlar mahallesi 402, 403, 405, 407, 413, 415, 396 416 No. lu sokaklann betonlanması işi, kapalı zarf usulü ile ihalesi 7/1/1966 cuma günü saat 15.00 de Belediy» Encümeninde yapılacaktır. 2 İsteklilerin, bu isin keşif bedeli tutannda bir is yapmış olduklanna dair belgelerini dilekçelerine ekliyerek 3/1/1966 pazartesi günü mesa! saati sonuna kadar Belediye Baskanlığına müracaatla yeterlik belgesi talebinde bulunmalan lâzundır. 3 2490 sayüı kanun gereğinee usulune uygun olarak Ticaret Odası vesikası; geçicd temlnat mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev. veline kadar Belediye Encümeni Baskanlığına verilmesi gerekir. 4 Bu işe ait keşif ve şartname, mesat saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilemez. (Basın Ç. 1710 24421/15860) 23 Oemesi üzerine Nuri Bey hayretindcn ne söyliyeceğini büsbütün şaşırmıştl. « Paket ağır oldufu için hemen suyun dibini boyladı. Bir kaç kişi bana seslendüer ama ne söylediklerini anlamadım.» Jenny, Nuri Beyin mendü ile sarılı parmağım görünce, merak şamfıstıklı oluşu büsbütün boşu bir masayı tercih etmilşerdi. Gar ma eder gibi bir tavırtakmarak,vah gitti. Çok fazla yedim gaüba! son Nuri Beyi eskiden tanıdığı izavallı sevgilim, parmağma da ne Ondan sonra baharat (Mısır) çar çin onlara daha yemek ısmarlaoldu diye, öyle bir tatU eda ile şısına bitişik bir kabveye girerek madan türlü türlü mezeler gesordu ki sanfei Nuri Beyin kalbi çay içtim. Kahvede başka kadın tirmiş, Nuri Bey de rakı emretmüşteri obnadığı için berkes ba mişti. PUiç kızartmaları, imamheyecandan çarpmaya başladı. İenny şimdiye kadar hiç duy na bakıyordu. Fakat hiç bir ne bayüdılar, birbirini takip ediyor; Jenny de hem rakı içiyor, hem madığı ve bizim ismine Haliç de zaketsizlikle karşılaşmadım.» Nuri Bey yavaş yavaş kendine iştahlı iştahlı yemek yiyordu. diğimiz Goldcn Horn (Altın BoyBiraz sonra ikisi de çalar kenuz) isminin Jenny üzerinde ya geliyor, vücudünü ve mefkuresiyif bale gelmişler; sanki eski dost rattığı tesiri kız binbir nazla an ni tatlı bir ılıklık kaphyordu. Jenny yukan çıkıp kendine bir imişler gibi muhavereye dalmışlatıyor, aman, ne gâzel, ne sirin çekidüzen vermek istiyordu. Nu lardı. Nuri Bey Jenny'den Oxısim diyordu. ford'a dair malumat tstiyor, İn« Böylece ben artık ctnayet iş ri Bey de: « Yukan kadar zahmet etme, giliz kızı da Londrah olduğu için lenen yeri de unutmuş ve arkada salondaki aynada saçını tarayı en ince teferruatına kadar Lonbıraknus oluyorum» dedi. ver; seni bu akşam bir Tttrk Io dranın göbeğindeki bu ilim ve Nuri Bey de: « Belki en dogrn hareketi kantasına götüriim imambayıldı kültür merkezi hakkında malumat veriyordu. yaptmız. Halicin ve Boğaziçlnin ikram edeceğim» diyordu. Nuri Bey de eski hâhratını anV gularında ne büyiik sırlann saklı Nuri Beyin Jenny"yi götflrdü latıyor; babasının bir mevlevl ololdnğunn bir bilseniz, hayret eğü küçük lokantanın içi tıkbm dugunu iftibarla söylüyor, bu derdiniz!» dedi. « Paketi sulara attıktan sonra tıklım dolu idi. Birbirleriyle öyle mistik tarikat hakkında kızı aylokum aunak üzere bir dükkâna derin münakaşalara dalmışlardj dınlatmaya uğraşıyordu. Daba son girdim. Meğer dükkân Hacı Be ki Jenny e Nuri Beyi görmedi ra bu sabah kendinl ciyarete geMr bnis. tngflterede yapılan lo ler btte... Fakat onun zaten bah len Miasma'nın bir zsmanlar Baknndardan nefcadarfarklı. Hem çede, kalsbalıktsa b l n ı uzakça rayda (Oıdelerden oldatana, vsl \IİMII\ 378 lıin lira daiılılacakiır Böyiik ikramiye: 211İLY0N Liradır Çeviren: B. KURTARAN de sultanhk mertebesine yükselmek Ozere iken talihsizlik eseri bu şereften mahrum kaldığını an latıyor, Boğaziçinde eski bir yabda yaşadığını söylüyordu. Jenny birdenbire sormuştu: < Yanındald ihtiyar erkek kim di?» Nuri Bey bu adamın Hacı isminde Miasma'mn şoförü ve onun da eski saray hizmetkârlann dan bir haremağası oldugunu söy ledi. Yemek sona erince, rumbaba tatlısı yediler. Ve Jenny: « Ben şimdi burada böyle püzel vakit geçirirken, acaba zavaüı Tony ne âlemde? Bssma neler geldi? Neler oldu? Kimbilir nerelerde?» diyordu. Nuri Bey mevzu değistirmek için sordu: « Ftansızcafconuşuyormasunuz Jenny? Biz burada tngilizceden fazla Fransızca konusunu. Hatt» tnsiUzce biraı guç felir Uce.» (Arkam var) (Basın 24063/15859) YILBAŞINDA Türkiye Şişe ve Gam Fabrikaları A.Ş. Umum Müdiirlüğiinden. Paşabahçe Fabrikamız için askerliğini yapmı? ve 35 yaşını geçmemiş aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır. İsteklilerin Fabrika Personel Şefliğine bizzat müracaatlan rica olunur. 1 Yüksek Kimya Mühendisi 4 Sanat Enstitüsü Dökümcülük Bölümü mezunn 4 Sanat Enstitüsü Elektrik Bölümü mezunu Reklâmcılık 5188/15857 PRUDENTIÜL LINES IKG. NEW YOBK Amerikan Bandıralı YÜK Gemilerinden Istanbul'a geli? Istanbnl'dan kalkış Geminln adı tarihi tarihi NEWBERRT VICTORY 28/12/65 29/12/65 ATTLEBORO VICTORY 10/ 1/66 12/ 1/66 MOLINE VICTORY 16/ 1/66 18/ 1/66 NEW TORK NORFOLK BALTtMORE PHtLADELPHİA LİMANLARINA HAREKET EDECEKTÎR. Fazla tafsilât için müracaat : GABRIEL COUTEAUX Kuto Han, KARAKÖY Tel : 44 46 10 (tlâncılık: 588/15851) İsviçre'de ve Almanya'da İşleri Olanlara: ZURICrTde 20 seneden beri çalıjan ve flrması mevcut, 4 dll üzerinden muhabere ve temaslara muktedir, yüksek tahsil11 faal bir iş adamıyım. İSVÎÇKE ve ALMANYA'daki her türlü islerinizi dikkatle tâkip edebilirün. 6 ocak tarihine kadar îstanbuldayım. Randevü ictn Telf: 44 25 88 Cumhuriy«t 15804 ••••••••••••••••••••• Dr. KEMAL ÇAĞLAR Dobtor •••••••••••••••••••••a Üâncıbk: 107/1584P Idrar Yolları ve l'enasfll Hastalıklan Mütehassısı Galatasaray Tumacıbaşı 8ok No. 12 Uğur Apt Saat 10 12 • ve 13 18 Tel • 44 14 38 Tar:k Z. Kirbakan Oert Sac m «öhrpvi Haırtahlüan M9u>hawnaı tstutlflJ Jad ParmakKapi No: W rel: 44 10 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog