Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 27 Aralık 1965 SAHtFE ÜÇ AjANSLAR MOYO • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasında ATEŞKES 30 SAAT DEVAM EDEMEDI Kısaca. •LONDRA İngiliı Hükume Ü, «B.B.C.» nin haberlerlnl Rodezya'ya vermek üzere Beçuanalandda inşa edilmekte olan bir hiikuSAYGON, ( A J . AF) met radyo binasını korumak gaye ietkong çetecilerinin, 30 saatlik mütarekenin sona ermesini beksiyle Beçuanaland'a askerî birliklemeden bütün ülkede taarruza geçmesi üzerine, Vietnam'daki Ier sevketmiştir. müttefik kuvvetlerinin komutanları, hava ve kara harekâtma • OTTAWA Kanada Kıraliyet tderhal» başlanması için bütün birliklere emir vermişlerdir. Hava Kuvvetleri ilgilileri, ZambiaBu sekilde Noel yortusu münasebetiyle ilân edilen ates kesin ya yapılan petrol sevkiyatına Ka uzatılmasına imkân kalmamışür. nadanın da katılmayı kararlaştırdığmı açıklamıştır. Amerikan komutanhğının bir • OMAHA Son 10 gün lçin İKİLİK ÇlKTl!.. sbzcüsü, Vietkongu «30 saatlik de patlıyan beşincl bomba, Omamütarekenin sona ermesini bekha sâkinlerini telâşa düşürmüştür. lemeden intikam hırsiyle hareEn son bomba cnma gecesi bir kete geçmekle» suçlamıştır. park sahasında, park etmiş boş bir araba içinde patlamış, vâsıtaLONG AN yı hasara nğratmıstır. Mütarekenin sona ermesinden • KUDÜS Cumhurbaşkam önce ve sonraki gelışmeteri ö Zalman Şazar, yeni bir hükumezetliyen komutanlık sözcüsü, çetin kurulması için Anayasa gereBağdat (a.a.) tecilerin Long an eyaletindeki ğince Başbakana verilen 28 günl Manar gazetesicin ileri Güney Vietnam mevzilerini önlük mühlet bugün sona ereceği sürdügüne göre, Iraklı âsi cekı gçce havan topu ateşi altıiçin kendi yetkisini kullanarak Kürtlerin lideri Molla na aldıklarını, dün sabaha karmühleti 15 gün uzatmıstır. Mustafa Barzani'ye, geçenlerde şı mahalli saatle 01.30 da ejalet • MADRİT Basın üzerindeki Iran sınırına beş kilometre n baskentinın de Taarıuza uğrtdısansürü kaldıracak yeni kanun ta zaklıkta bir mikast düzenlenğını ve iki karakolun yanm3kta sansmın şubat ayında onaylana miştir. olduguna dair kısa bir rapor acağı tspanyol siyasi çevrelerinde | Suikasdı, isyan hareketi içinlındığını bildirmıştir. Long An tahmin edilmektedir. de Mustafa Barzaniye muhalif eyaletindeki çarpışmalar hakkın• BERLİN Noel Yortusu mfl Kürtler düzenlemiş ve Iran sı da, baberleşme sartlarının kötü nasebetiyle Batı Berlinlilerin Do ] nırı yakınvndaki bir Irak şehrinolmssı sebebiyle yeni bir bilgi ğu Berlinde yaşıyan akraba ve de dolaştığı sırada kendisini ölalinamamıştır. yakınlarını ziyaretlerine müsaade i dürmeye teşebbüs etmişlerdir. edilmiş ve 100.000 kişilik bir insan i Iki grup arasında kanlı bir çarBtEN HOA VE DA NANG seli, Batı Berlinden komünistlepısma başlamıştır. Bien Hoa eyaletinde bnlnnan rin idaresi altında bulunan Doğu Barzaninin yaralanıp yaralanBerline geçmiştir. ! madığını belirtmiyen «El Ma 20 kişilik bir bükumet karakolu da, aynı saatlerde Vietkonç çe• WASHİNGTON Amerika \ nar» gazetesi, askerî kaynaklatecilerince sarılmıstır. Bn karalı Müfettiş General Frank VVeit \ ra dayanarak verdiği haberde, kol ile temasın kaybedıldiği bilzcl tarafından yazılan rapora göKürt isyan hareketinin yabancı dirilmektedir. re Vietnam'da savaş yüzünden yer askerî uzmanların da yardımiyle Kuzeydeki da Naıış'da, gece lerinden olan 700.000 miilteci Güdüzenlendiğini, ba gerçeğin, gedevriyesinden Şu Lay üssune döney Vietnam Hükumetinden hiç çen yıl Irak hükumet kuvvetlenen bir Amerikan pıyade kolu, bir ilgi görememiş, ihmal edil j rinin, «Korak» dağlarında Kürtağtr makinelı tüfeklerle silâhlı miştir. lere karşı giriştiği harekât sırabir Vietkong birliğinin tuzağına General VVeitzel, Senatör Ednnda ortays çıktığını ileri ıflrdüsmüştür. Deniz piyade koluward Kennedy'nin başkanhk etmektedir. nun kaybı «ağır» olarak nitelentiği Senato Mülteciler Alt Komife miştirsinin isteği üzerine mültecilerin j Şu Lay fissfi dolaylarında bu İçinde bulunduklan durumu lncele i sabaha karşı şiddetli çarpısmalar mişlir. patlak vermistir. Çetecilerin, el bombaları ve diîer patlayıcı Uahılıye MDtehassısi maddelerle üssün dört mil batıWaukegan, lllinoıs (AP.) sındaki bir köprüye taarruz etDr. KÂMRAN ŞENEL tikleri haber alınmıştır. Kopruaşkan Johnsonun küçük kıTaksım Sıraselviler Cad. yü savunan Amerıkan deniz pizı Luci Baines ile nışanlanan Ul/5 (Alman Hastanesl yanı) yadelerinin, n^hirde bazı kıpırhavacı Pat Nugent'in annesi ve Tel: 44 55 14 danmalar farketmesi üzerine ababası habere çok sevindiklerini (Her gün 15 • 18) te» açtığı bildirilmektedir. •öylemişlerdir. Vietkong 3 taarruza başladı V Bir Kürt grubu Barzaniye karşı suikast düzenledi bölgede Taşkent görüşmesinden Yeni Delhl (a.a.) indistan Başbakanı Lâl Bahadır Şastri, Pakistan Cumhurbaşkam Mareşal Eyüp Han ile Taşkentte yapacağı gö Poıtıorcımcısı Mehmet Barla: Muhtemel yorumlar üzerine ünyayı yeniden ve «hatalı olarak» barış ümidine sürükleyen Vietnamdaki ateş kes sona erdi. Gelen haberler, çarpışmalann bütün şiddetiyle başladığını bildiriyor. Hatırlanacağı gibi, geçen hafberi biliniyor: ta Vietkong Noe] dolayısiyle Onlara göre, 1954 Cenevre an«ateşkes» teklifınd'» bulunmuş • laşmasımn şartlannı gereklestitu. Daha doğrusu teklif değil, reeek bir barışın dışında kalan bır sözdü bu.. Cuma gecesi saat bütün ihtimaller tartışma konu7 den cumartesi saat 7 ye kadar su bile olmadan reddedilecek gectrek 12 saatlik süre içinde atcsi keseeeklerinj açıklamışlar tir. Müzakerelere başlamak içinve bir çeşit söz vermislerdı. se her şeyden önce Vietnamı ışgal etmiş bulunan Amerika BirAmırıkanın bu söze verdiği leşik Devletlerinin, bu ülkeden ce\ap comertçe oldu. Washing ton ateşkes süresini 30 saat ka çekilmesi gerekmektedir. bul ediyor ve Vietnamdaki orYanhş tutum dusuna bu yolda bıldmde buluÜlkelerinin ıstiklâle kavuşnuyordu H Vietkong'un hücuma başlaması, bazı cevreleri sinirlendirecek rüşmenin ciki ülkenin samimî komşular olmasına imkân verebilecek müsait bir fırsat oldu ğu» kanısındadır. Başbakan verdiği bir demeçte, 4 veya 5 ocakta Taşkente hareket edeceğini belirtirken, Eyüp Han ile, Hindistan eğemenlik ve bütünlüğüne zarar vermiyecek şerefli bir bans imkâmnda duracağını söytemiştir. D ması ıçın savaşan bu insanların, 12 saatlik Noel sessızhğı sağla • lamak çabalan, bir oldubıttı şeıtlinde istismar edilerek, şartiardan vazgeçilecek bır görüşmeyj yoneltilmek istenemezdı. Vietnamda banş ıstiyen var sa, bu ülke halkının kendi mukadderatım tayın hakkım tanı malı ve bu ülkenin işgalinden vazgeçmelidir. ir kaç gün izin alıp başnnızı dinlemek istedik Saşını basını almıs olan kimseler için baş dinlemek bir ihtiyaçtır. Lâkin başkasının başını değil.. Bizimkisi daha başka türltt oldu. Biz başımızı bnlamadık kl dinfeyelim.. Hani çocuklar Hoca ile sakalaşırken ayaklannı havuza sokmuşlar. Çıpıl çıpıl oynarlarmıs. Hoca: Suyu bulandırmayın çocuklar! Çekin ayaklannızı! demls. Çocuklar da akıllı ya! Ayaklanmız kanştı. Hangisl hangimizin, bilemiyoruz ki çekelim.. Öyle mi?. Şimdi ben sizin ayak larınızı buldururum! deyip deynekIe vurmaya başlayınca canı yanan| Ay! diye çekmiş.. Hoca da: Işte buldunuz! diyesi.. Bu «işlem» başa olur mu?.. Sormalı. Bas E Pekı'n, B.Milletlerin Koreyle ilgili kararını takbih etti Pekin (a.a.) Komünist Çin, B. M. Teşkilâtını «Amerikan emperyalızmi ve Amerikanın savaş ve saldırı politikasınm itaatkâr bir uşağı» diye nitelemiştir. Sözü tuttu Vietkong verdigi sözü tuttu. Cuma aksamı saat 7 den comartesi saat 7 ye kadar en ufak bir olaya yol açmadı. Ancak 12 saat biter bitmez 3 bölgede birden taarruza geçti. Bu durum üzerine cnümüzdeki günlerde çıkac.ık yorumların ne olacağı şımdıden b^llıdır. özellikle Amerikan kaynakHrı, «Biz iyi niyetimizi belirttik. 30 saat ateskes kabul ettik; halbuki Vietkonç savaşçı niyetlerinin esı'ri olarak, bu ülkenin bir anlık sessizliçine bile razı olamadı» dıyeceklerdır. Ateşkes sırasında «Bu sessiılik görüşmeye yol açabilir» yorumunda bulunanların da Vietkongun saldınsına hücum edeceklerı muhakkak çibidir K «Halkın Sesi» gaz«tesinde, B. M. Genel Kurulunun Kore me • selesi üzerinde kabul ettiği karar tasarısı ele ahnmakta ve dönya teşkilâtınm ba tasan ile «Amerikanın Koreye karşı saldısını desteklediği ve Korenin iç işlerine karıştığı» iddia edilmektedir. Boşkan Johnsonun dunürü sevinçli B «Halkın Sesi» gazetesi, sık sık kullandıgı bir deyimi tekrarlıyarak «B. M. nin utanç verıci tarihinden» söz açmıs ve Kore Hatalı görüş/er meselesindeki kararın da «bu utanç verıci sayfalara bır yenısini Ancak bütün bu ileri sürülen eklediğını» ileri sürmüstür. ve sürülecek olan görüşler, Vietkong'un fikırlermı hesaba alGazeteye göre, Kurc meselesimadıkları ve almamaya kaıarlı nin çözülebilmesi için «Koredeoldukları ıçın hatahdır. ki saldırgan Amerıkdn birlikleVietnam halkını temsil ettiğiri geri çekılmeli ve Korenin bırlostirümesini bızzat Korelıler 'J ni ileri süren ve Vietkonç'nn siyasi şekli halindeki Vietnam gerçekleştirmelidır» Millî Kurtuluş Cephesi, barış sartlarını defalarca belirtmistir. Bu şartların Kuzey Vietnam tarafından da desteklendifi ötedcn Fransada teleferik kazası; 6 kişi öldü, 12 yaraiı var YILIN İKİNÇİ REKOR ÇEKiLiŞlNDE MİLYON Clermont Ferrand, Fransa (AP.) Noel yortusunu geçirmek flzere buraya gelip teleferiğe binenlerin bir kısmı ölmüş, bir kısmı yaralanmıştır Hâdise, teleferik kabininin bir tarafınm çat • layıp parçalanması sonucunda olnınş, altı kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştır. Kurbanlar, yüksek bır ırtifadan kayaların üzerine yuvarlanmışlar ve eğik kayalarla buz tutmuş topraklar üzerinde 70 metre kadar sürüklenmıslerdir. Bazı kimseler, aşagıya düşmemek için elleriyle tele veya teleferik kabinine tutunmuşlardır. Bunların bir kısmı kabin memuru tarafından kurtarılmıştır. Kazanın, şiddetli bir ruzgâr esnasmda elektrik akımının âniden kesilmesi sonucunda olduğu bildırilmektedir. Bir soru Başa vurulur mu?.. Bizim Türkçeöte yandan, savaşın yeniden de «Başa kakılır» yani; Ben sana demedlm mi?. Ben s m başladıgıtu bildiren Amerikan askerî tebliğinde Kuzeye >apı na şunu yapma demedim mi?. Ben lan hava akınlarının yer alma sana bu iyiliği etmedira mi?.. diye ması dikkati çekmektedir. Eğer bir teviye söylemeye başa kakmak bu «yokluk», Kuzey Vietnama denir. Pek makbul bir hareket sayapılacak bava akınlarının ke yılmaz; ama ve dahi malâm ol» silmesi anlamma geliyorsa, o za ki; başın da yeri sadece iki omus arasında değildir.. «Bin işçi bir man gerçekten ufukta banş ii bascı» sözü bunu gösterir. mitlerinin doğdugundan söz e«Baş başa» deyince iki kişuıin «haldebileceğiz.^ vet» oldukları anlasıhr «Basa bas» tâbiri bir eşitlik, bir müsavat Uade eder. Neden bilmem bu başm acayip mesuliyetleri vardır. Gemi karaya oturur: Baştan kara! derler. Şirketimizin halen meşgxü olduğu ve ileride iştigal edeceği tnsan bir sıkmtıya uğrar; «bajı besigorta muamelelerinin tedvirinde Beyoğlu 7 inci Noterhğinlâya girdi» denir. ce tasdikli 22.12.1965 tarih ve 15627 sayılı vekâletnamedeki yetBaskumandan, Başçavns, Basefen kileri haiz olmak üzere, di, Başkâtip, Başhekim, Başmühendis, Baş pehlivan, Baş hemşire, Baş YANGIN, NAKLİYAT, KAZA, HAYAT, DOLU ve HAYVAN Mabeyinci. Basparmak. baş sedir... sigortaları branşlannda poliçe tanzimine ve imzaya, sigorta Düşünsek daha da buluruz. Diyecek ücretlerini ve pey akçelerini tahsile, hasar tazminaünı ödeodur ki; bu baş sadece bizim başımeğe mezun olmak suretiyle mız değildir. Ona göre başa sayg» duymalıyız... Çünkü her yerde bir DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. nm bas ve her başta bir sorumluluk 1J..1966 tarihinden itibaren İstanbul ve teşkilâtının bulundugu vardır veya olmahdır. Basın ieabı yerler Acenteliğine tâyin olunduğu, 7397 sayılı sieorta Şirbudur. ketlerinin ınurakabesi hakkındaki kanun hükümleri gereğınce ilân olunur. Yıldız: 2037/15862 Ben başunı dinleyemediğimden y«w kınırken bakınız nerelere geldik. Hulâsa izin aldık ama dinlenemedik.. Neden o?. Çünkü bizimkisi bas yorgunluğu.. Onun için de kafayı tşletmemek lâzım.. Olmuyor ki! Zaten doğrusunu söylemek gerekirse biz de pek dinlenmesini bilenlerden değiliz. Âleıtı dinlcnmek için hücra yerlere gider; ne radyo, ne gazetc ya ba» lık tutar, ya kelebek avlar.. ya kırda çiçek toplar.. Biz evde, kahvede, kulüpte, partide oturar, dedikodu yapanz.. Vaktiyle bir kere daha midem ağrıdıydı.. kırkbeş yıldır midemle aram iyi değildir. Arasıra tutamağı tutar.. Eee, merak da ederiz. Bir keresinde bir İngiltere seyahatinde san cılandımdı. oranın meşhur mldecilerinden birine götürdüler.. adam benl dinledi sonunda... Tam istirahat.'. dedl.. Olur.. Bizde sakin yerler var. dır, dedim.. Yok yok! memleketten cıkmalısınız, kendi muhitinde klmse dinlenemez. Bakınız, ben İsviçreye gidiyorum yann. Halbuki İngiltered* çok güzel ve sakin yerler var Fakat muhitinizden, içtimaî havanızdag kurtulmadıkça dlnlenemezsiniz demişti., hâlâ dinlenemedik BAŞAK SIGORTA ANONIM ŞIRKETI GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: Milyon liralık DEV Çekilişe katılmak \Wifi Sovyet Bosını Türk sanat.yla ilgili yazılar yayınhyor S Leningrad, (a.a.) o\"yetler Birliği'nin çeşitli şehirlerinde sergilenmekte bulunan .Tiirk grafik sanatı sergisi> Sovyet basınuıda genis yankı uyandırmıştır. Leningradskaya Pravda isimli gazetede yayınlanan bir yazıda, çağdaş Türk sanatmın çeşitli eğilımleri hakkında bilgi verilmekte ve sergilenen eserler hakkmda şu görüşler ileri sürülmektedir: •Çağdaş Türk sanatuım üstadlann dan bir kısmmnı, özellikle genç kuşağa mensup olanlann soyut resim ilkelerinin kuvvetle etkisin. de oldukları bilinmektedir. Ressam Cemal Tollu, karakalem ve suluboya çalışmalanm bugünkü Türkiyenin insanlarına ayırmış, Nurullah Berk'in eserleri arasmda günlük hayat konusunun sanatçıya ne kadar yakın olduğuna bir deül teşkil eden «ütü ya pan kadrn» ve «nakış isliyen kız» tablolan zikre değer. Ama dinlemek için değişiklik olsun diye yabancı radyolan falaı dinlerim, ne kadar olsa beiki bizimki kadar «muhtar» değil; ama daha eğlenceli doğrusu... Bunlardan birisi vardır ki aram iyidir; çünkü uzaklığma rağmen iyi dinlenir, biraz da gayri siyasidir: «Monte Kar lo» radyosundan bahsetmek lstiyorum. Bu radyolar reklâm olsun diye çol güzel programlar düzenliyorlar. V « çok zengin mükâfatlar veriyorlar.. Bunlardan birl de şu günlerde tertiplenmiş olan bir müsabaka Galibj ismi «Sekiz Nimet» şöyle bir jey Radyo: Şu «Sekiz nimet» i kanaatinizce ehemmiyederi sırasiyle dizin biz< gönderin!. diyor. Sonunda en çot isabet edenler arasında kur'a çeldyor.. Birinci mükâfatta otomobil var kdşk var.. bir at var, bir motoı var.. var oğln var.. Bence bunlaı mühim değil. Ş n «Sekiz nimet» 5nemli.. Portekiz Ginesinde çarpışmalar ortekiz Gine'sinin başkenti Bissau'da yayınlanan resmî bir bildiriye göre, 15 ile 21 aralık tarihleri arasında oir kaç köy bazı şahısların hücumuna uğramıştır. «Lousitania» Haber Ajansınca Portekiz basınına iletilen bu bildiride, kendilerinden «haydutlar» diye bahsedilen bu şahısların üç sivili öldürdükleri, karşı hücuma geçen askerî biriıklerin ise «haydutlard ağır kayıplar verdirdiği» iddia edilmektedir. P İ101 ZİRAAT BANKASI 23241/15858} Bombayda kaçak içk! içen 8 kişi öldü Bombay, Hindistan, (A.P.) esmen bildirildiğine göre, buranın 800 kilometre kadar ötesindL, Nagpur şehrinde, kaçak içki içen sekiz kişi can vermistir. ölenlerden biri kadmdır. İçki içen başka kims^lerin a rasında iki kişinin kör olduğu ve vahim durumda hastahaneye kaldırUdıklan bildirilmi|tir, R Bunlan radyonun söylediği n n ile yazıyorum: Aşk, para, güzellik, çoluk çocuk lymao, hürriyet, sulh, sıhhat. iyi secmişler.. Sıra meselesine geIınce.. doğrusu ben hiç tereddiit etmeden basa «s.hhat» i geçiririm. Dedelerımizin. «Olmaya devlet cihanda bir nefes ..... , sıhhat gibi» sozu boş değildir.. İnsan hasta olduk »an sonra âşık olmuş, reııgin olmuş, ffuzel olmuş. çocuklan olmuş. iyma. m olmus, hür olmuş, sulhta olmus.. neye yarar?. Ve sırasiyle «s.hhal.den sonra «hurriyet» sonra. sulh. ondan sonrasuıı munakaşa edebiliriz Helc Para hele güîellik biraz sonraiarı ge "» »nce . Yalnız bir ..bu kıl» s ram tertipçi.eri erbab "*£*&?. Onun icin «akıl» , unutmus ol31 Aralık akşamına kadar tasarruflannızı İŞ "• mumkün değildir. o halde Bankasına yaürarak yeni Dev Çekilişin Dev neden koymadılar?.. diye duşundüm.. v e s n n a hükmettim Ikramiyelerindeo kazanabilirsiniz: Ya akıllı olanlar icin rahat etmek, 6 0 Apartman Dairesi • 5 adet* 100.000 lira >anı mes'ut olmak mümkün değildir d.ye yani Ziya Pasan.n «Terkini • 10 adet 50.000 lira • 50 adet 10.000 lira bend» inde: • 100 adet 5.000 lira • 500 adet 1.000 lira •Her aakile bir dert bu âlemde • ayrıca • 15 000 adet para ikramiyesi. T, , . mukarrer 'Rahat yaşamış var mı güruhu Unutmayınız: İŞ Bankasının ikramiye çekilişleri halk A JXS t» ukalâdan» buzurunda otomatik makinelerle yapılmaktadır. dedıgi g,bi düşündüler.. J a h u t arhk dunyada akıllı kalmad^, u i n o l . mayan bir şevj halka aratmakta bir mana görmediler.. Bu yazıyı yazarken. Mes'ut klmdir, diye duşündüm. Tanıdığım bir tek Mes'ut vardı; eski istanbul Defterdan.. O da Kütahyadan mebus oldu. Vaktiyle RefP Cevad biraderimize ,de böyle bir sual snrdulardı: Mutlu musunuz?.. , Hayır tstanhulluyura.. demişti Eunda hem «Mut. kasabasma bir iy. PARANIZIN... j ma vardı: hem de İstanbulda insan| lann pek kolay kolay mes'ut olamıISTİKBALİNİZİN EMNİYETIDİR vacağuıa isaret!.. Hazret bugünlerde I «tedarikâtı harbiye» ile mejgul. Allah kılıcını keskin etsin! Kolay • değil «TJlu» luk.. Velev kı m « . X«nı Ajan* 7625A5846'd*oİj.!« B. FMJfflj TÜRKİYE BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog