Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Dostiarınıza vereteğiniz a ROMANjARpgşgJ \ Yaldızlı kabartma cıltlı beş renk ofset ceket kaph 12,5 L ŞAHESER GUVEN umhuri 42. yıl sayı 14874 KURUCÜSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektup edresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kurusu: tstanbul No 248 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 YENİ ÇIKTI sorunlarına cevap veren GE\ÇEK UZEE& tarafmdan dili;tir. Bilhmsa öğretmcn ve liye eder& Lüks cihli, içinde, Y}5 sayfa 12,5 Pazor 26 Aralık 1965 BÜTÇE K0MİSY0NUNDA BEŞiKTAŞALTAY MAÇINDA ATILAN GOL TARTIŞILDI Denhtas'tn demeci: "HARBİ GÖZE ALMAZSAK KIBRISI KAYBEDERİZ,, DENKTAŞ Sözve Eylem titçe Komisyonunun geçen günkü toplantısına BaşbaP J kan da katıldı, Devlet ^ Plânlama Teşkilâtı Ue ilgili tenkidlcri tam dört saat dikkatle izledi ve sonra hükümet adına bunlan teker teker cevaplandırdı. Doğrusuna söylemek gerekirse Başbakan, dinleyieüer üzerinde konuya hâkim blr adam etkisi bırakıyordu. Çeşitli sorunlar hakkmda düşündüklerini açıklarken bu düşünceleri herkesin paylaşması gerekirmlş gibi bir saplantıdan uzak bulundufunu gösterıneye önem veriyor, bununla berabcr hükümetçe tutulacak yolu da canla başla savunuyordu. Devlet yönetiminde Sayın Başbakamn temel felsefesini şöyle 5zetliyebiliriz: «Bizim ilkelerimlzi kimse benimsemek zorunda değildir. Bizimkinden farklı, hattâ bizimkilere tamamiyle aykın fiklrlere de saygılı olmak zorundayız. Aksi takdirde başka başka partiler kurnp bir çatı altında toplanmamıza Iüzum kalraazdı. Bu itibarla kanaatleri bizimkinden ayn olan arkadaşlann bize katılmasını istemek ve beklemek abes bir şeydir ve demokrasi prensiplerine uygun değildir. Biz seçim beyannamemizde ve programımızda ortaya koyduğumuz esaslarla seçnten vatandaşın karşısma çıktık. Vatandaş bize iltifat etti. Şimdi, gene demokratik metodlara bağb kalarak seçim beyannamemizde ve programımızda fleri sürdüğümüz vaadleri gerçekleştinneye çalışacağız.» Bu tatlı felsefenin ışığı altında Sayın Demirel, milletvekiUeri tarafından sorulan sorulan hiç stnirlenmeden, en ufak bir asabiyete kapılmadan hükümet adına birer birer cevaplandunrken ben düşünüyordum: Ne kadar güzel, ne kadar doğrn bir davranıştı bu! Gerçekten, demokrasinin yurdumuzda kök salıp yerleşmesi ve halkınuza yararh olabilmesi için bu basit ve basit oldağu kadar da emln yoldan başkası var mı idi? Programını çizer, seçim beyannamesini hazırlar, yurt ölçüsünde vatandaşın güvenini kazanmaya çalışırsın. Seçildin mi de senin gibi düşünmiyenlerin mançlanm olağan karşılıyarak çizdiğin yolda politikanı yürütmeye bakarsın. Ne var ki bir komisyon salonunda, kırk elli kişi önünde kolaylıkla ifade edilen bu felsefeyi yurt ölçüsünde, hem de hiç aksatmadan uygulamak gerekir. tste bugüne kadar bizde iktidarların başaramadığı da bu ohnuştur. Bütçe Komisyonundaki güzel sözlerine rağmen, iki aylık icraatına bakarak Sayın Demirel'in de başkanlık ettiği hükümeti bu bakımdan daha olumlu bir yola götürebileceği çok şüpbclidir. Fikir özgürlüğü demek, elbette seçimlerden sonra Meclise girip komisyonlarda, ya da genel knrul toplantüannda sorulu cevaplı konuşmalara dalmak ve muhalefetin fikirlerine saygı duydufumuzu söyliyerek bildiğimizi okumak demek değildir. Demokrasinin ve fikir özgürlüğünün temeli yurt ölçüsünde yaygın olmalı ve Anayasa düzenimizin her vatandaşa tanıdığı hakları tüm kapsamalıdır. Bu açıdan ele alındığı zaman, hükümet, 31 milyonluk Türkdye Cumhuriyetinin her ferdini saygı değer bir komisvon üyesi bilmek ve davramşlannı her zaman ona göre ayarlamak zorundadır. Benim gibı düşünmiyenlere saygım var. Fakat politikamı yürüteceğim!. Demek yetmez. Aynca bn politikanın özgürlük düzenine ve Anayasa ilkelerine uygnn olması da şarttır. Örneğin, aylardanberi kamu oynnu tedirgin eden bir sorun nihayet önceki gün çözüme bağlandı ve dört umum müdürün görevlerine son verîldi. Şimdi Sayın Başbakan: Muhaliflerin fikirlerine saygı beslerim. Ama ben böyle münasip görüyorum! Diyerek kesip atabilir mi? Kamu oyu bu umum müdürleri dürüst, yurtsever, görevlerine bağlı kimseler olarak tanımakta, bunlara karşı bir takım çıkarcı çevrelerin savaş açtığına inanmakta ve yapılan işlemi haksız bulmaktadır. Hükümet, icraatımn doğruluğunu ispat etmek durumunda degil midir? Bunun gibi ikide bir kimi öğretmenler zararlı faaliyetleri ba(Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) ANKARA (Cumhuriyec Bürosu) TRII&J Bütçe Komisyonunda I D f l m d ü n B e d e n Terbiyesi Ge nel Müdürlüğü bütçesi görüsülmüş, bu arada geçen hafta yapılan Altay Beşiktaş maçı tartışılmıştır. Söz alanlardan Izmir milletvekili Arif Ertunga (CHP) maçı yöneten yabancı hakemden şikâyet ctmiş, maçı tefernıatı ile anlattıktan sonra «Yabancı hakem Altay takımı ile uğrajtı, gol elle atılmıj tır> demiştir. Ertunga'nın bu sözleri karşısında söz alan llhami Ertem (AP) «Ben de Altay Beşiktaş maçındaydım. Hiç de o golde cnd olmamıştır. Buraya kulüpçülük sokma jalım. O Altayı tutarsa ben de Be şiktaşı tutarım» demiştir. Tartışma karşısında araya giren Komisyon Başkanı îsmet Sezgin •Allah a?kuıa, Altay Beşikta; raa çını bırakm da bütçeye gelin.» demiştir. (Sporla llgili dlğer konuşma ve tartıjmalan Spor sayfamızda bulacaksınız.) PARTİLER GENEL 6ÖR0ŞME İCİN H&ZIRL&NIYOR \ ANKARA (Cnmhuriyet Biirosu) ve CHP, Kıbns konusunda yarın Millet Meclisinde başlıyacak genel görüşme ile ilgili hazırhklanna dün de devam etmiştir. Başbakanın loplantısı Başbakan SUleyman Demirel, dün sabah, Meclisteki odasında, tçişleri Bakanı Faruk Sükan ve Talât Asal ile bir toplantı yapmış, bu arada, Asal bir ara Dışişleri Bakanlığma gelerek, Çağlayangü'i yanm saat süre ile bu toplantıya götürmüştür. Çağlayangil ve Asal, Bakanlığa gidiş ve gelişlerinde, bilgi isteyen gazetecilerin sorulannı cevapsız bırakmışlardır. Öte yandan, Dışişleri Bakanhğı memurları da, dün bütün gün çalışmışlar, yüksek memurlar, Hükümet için çeşitli belgelerin yorumlarını yapmışlardır. RÖPORTAI YILMAZ CETINER INFILAKTE ÖLÜ SAYISI 14 E YÜKSELOİ Kâgıthanedeki «Kayacam» şırketme ait şişecam labrikasında meydana gelen infilâkte ölen lşçilerin sayısı, yaralılardan Basan Aras ve MöbadÜ Sümeria ölümüyle dün, 14 e yükselmiştlr. Halen hastahanede yatmakta olan iki işçinin hayatından da ümit ke silmiş bulunmaktadır. Öte yandan, soruştunnayı yürütmekle görevli Savcı Mahir Cangökçe, dün, Beykozdaki Şişe • Cam labrikasından Uç teknik mü tebassısla birlikte olay yerine giderek, mazot kazatuıun infilâk sebeplerinl araştırmaya başlamıştır. Bo üç kişilik bilirkişi kurulu, cam ertten fınnın etrafındaki, hava ile kanştınlnuş mazot borularının ne sekilde çatladığını ve kazanm infilâkında ihmal olup olmadığını tetkik etmektedir. Bilindiği gibi, olay sırasında ifade veren işçiler; infilâka sebep olan borunun, bir hafta evvel çat ladığını ve bu arada kaynak yapıldığını iddia etmlşlerdi. Onceki gün, kaza sonunda ölen 12 LŞÇİ arasında ismi geçen Mehmet Aydın'ın, «sağ» olduğu anlaşılmıştır. Ancak buna rağmen ölü sayısmda değişiklik olmamış, hüviyeti tesbit edilemiyen tek cesedin, Süleyman Sipahi adındaki işçiye ait olduğu da anlaşümıştır. ÇALIŞMA BAKANI İNCELEME YAPTI Dün şehrimize gelen Çahşma Bakanı Ali Naili Erdem, beraberinde Türktş Genel Başkan Vekili ile I. Bölge Temsilcisi olduğu halde Kâğıthane köyüne giderek yennde incelemelerde bulun.muş, infilâk olayı hakkında bilgi almıştır. Daha sonra Nişantaşı tşçi Sigortalan Hastahanesini de ziyaret eden Bakan. infüâkta yaralananları ziyaret etmiştir. H AMBORN KOMUR MÜDENLERINDE u Inönünün başkanlığında toplantı CHP de genel görüşme ile ilgili hazırlıklarına hız vermiştir. Dün akşam Genel Başkan Inönü' nün evinde yapılan toplantıda, genel görüşmede izlenecek tutum tesbit edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) BAŞKAN jOHNSON'IN KIZI NIŞANLANDI Amerika Başkanının 18 yaşındaki «âsi» kızı Luci Johnson, dün nihayet nişanlanmıştır. Talilıli genç, orta halli bir ailenin 22 yaşındaki oğlu Patrick John Nugent'tir. Resimde, Luci, eski sevgüisiyle geçen yü Beyaz Sarayda verilen bir baloya çelirken görülmektedir. (Tafsilât iiçüncü sahifemizde). C.H.P., Genel Mödör nakilleri konusunda genel görüşme isteyecek Grup Yonetim Kurullan dün saat 10 da Meclıs Grup Başkan Vekili Prof. Turhan Feyzioğlu'nun başkanlığında top* lanarak Genel Müdürlerin tâyini konusunu görüşmüş ve bu konuda Millet Meclisinde bir «genel görüşme» açılmasını teklif etmeyi kararlaştırmıştır. Yönetim kurullan aynı konudaki görüşünü yarın yayınlıyacağı bir tebliğ ile kamu oyuna açıklıyacaktır. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) CKMP grupundan verilen bildiriye göre CKMP nin Kıbrıs konusunda liderler toplantısı çağrısma Başbakan Süleyman Demirel uymıyacağım bildirmiştir. Bildiride diğer parti liderlerinin çağrıyı olumlu karşıladıkları ancak Başbakan Demirelin ortada genel görüşme mevzuu olması dolayısiyle şu ânda parti başkanları ile toplantı yapılmasında bir fayda görmediği açıklanmaktadır. Başbakan liderler toplantısı istemedi • çaktan aşağıya, yere dognı | sallandınlıyormuş gibi bir hls yardı içünde... Kulaklarun uğulduyor, göğsümde acayip bir tazyik, bir agırlık duyuyordum... Kurşun gibi inlyorduk; aşağıya... öte yandan korkunç bir gürültü; kalm saçlann birbirine çarpmasmdan meydana gelen kulakları tırmalayıcı madenl ses, bana âdeta aşağı iniyormuş değil de; düşüyormus hissini veriyordu.. Ama yanımda duran arkadaslanma bakıyordum; Türk ve Alman, yüzierinde hiç bir bayret veya korku ifadesi yoktu... Aşağıya mı iniyorlar... Yoksa yukanya mı çıkıyorlar?.. Nereye gidilirse gidilsin!.. Sanki umurlannda değildı onlann'... Arkadaşım Poto Hikmet Uygur ve Alman ustabaşı Marks ile beraber gittiğimiz yer, yerin 1200 metre altı idi. Türk isçileri madene giriyorlar nasü sönüfeleşir... Onun gibi... Ama, daha sık yerleştirilnüş ampuller ve genişçe bir meydan.. Raylar... üfak vagonlar .. Simsiyah yüzlü, parlak gözlü insanlar.. ve yuzlerce metre ileriye gıden karanlık, dar, tehlikeli yollar... Yollar... İşte burası; Türkiyeden, Koreden, Yunanıstandan, K°nyadan gelip ekmek parası kazanmaya çalısan insanlarm yaşadıgı, yerin 1200 metre dibiydi!.. Önce, «belki bana öyle gelıyor» diye düşünmüştüm ama... Sonra yer altında çalışan ışçilerimizle konuşunca haksız olmadığımı an ladım Evet; yerin üstünden altma gıden 1200 metre ile onlann sevdıklerıne, öz vatanlanna olan 1200 kılometre, hattâ 12 bin kilometre arasında hiç bir fark yoktu!.. Maden isçileri, asansörden içeriye girdikleri andan itibaren ailelerinden, sevdiklerinden ayn bir dünyaya uzaklaşıyormus hissini duyuyorlardı.. Onlann iyı para aldıklan... thtimam gördükleri söyleniyordu ama Bu kolay elde edilir kazanç degildi . Her babayiğitın harcı da olamazdı!.. (Devamı S. sayfada) Yerin 1200 metre dibinde çahşanlar... Belki de yüzum sararnuş olarak ben bütün bunlan kafamdan bir anda geçiriıken... Baktım ki dTiruverdik... Sonra asansörün kapısı gürültuyle açüdı... Ve kısa müddet içinde gündüzden geceye girivermiştik... raki halini bir gözlerinizin önüne getiriniz... önce pınl pınl yanan neonlar. sokak lâmbalan, sonra tstanbulun gece yarısından son Ko/ay kazanç değ'lldi bu.. Bir genel müdür de dün emekliye sevkedildi «Ereğli» ile ilgili Başbakan asgarî 19 iddia hakkında geçim indiriminin erlelenmesinin zarurî rapor yayınlandı Ankara (Cumhuriyet Bürosn) söyledi Ereğli D^mir ve Çelik FabriAnkara (Cnmhuriyet Bürosn) Türkîş Genel Baskant Seyfi Demirsoy, dün Başbakan Demirel ile çesiüi işçi meselelerini görüsmüştür. Bu arada ele ahnan asgarî geçim indirimi konusunda isçilerin görüsüne karşı Demirel «bu bütçe meselesidir» demiştir Hukumetin, asgari geçim indirimi uygulamasınm ertelen mesini öngör°n kanun tasansını öncelik ve ivedilikle Mecliste görüşülmesini sağlaması üzerine Türkîş hemen hir bildiri yayınlamıs. bu ertelemenin isçileri daha da »zecegini kamu oyuna açıklamıstı. Türkîş bu defa. aynı konuda Parlâmento üvelerini de bir bildiriyle uvarmıstır. kaları hakkında ortaya atılan 19 yolsuzluk olayı ile ilgili olarak kurulan özel denetim kurulu raporu dün açıklanmıştır. Her olay. kurul tarafmdan tek tek ele alınmış ve genellikle «yolsuzluk» olmadığı şeklin de bir sonuca vanlmıştır. Ancak, bazı konularda, kurul, tereddütlerini de raporda belirtmiştir. Sıtkı Ulay'ın demeci Cumhuriyet Senatosu üyesi Sıtkı Ulay, değiştirilen Genel Müdürler konusunda bir demeç venniş ve «Hükümet bunun gereklerini Meclis önünde kamu oyuna açıklamalıdır» demiştir. Resmî Gazetede yayınlandı Enerji Bakanhğı ile Sanayi Bakanlığma bağlı beş müessesenın Genel Müdürü ile bunlardan üçünün Genel Müdür yardımcılannın görevden ahnmalanna ve yerlerine yapılan tâyinlere dair kararnameler dünkü Resmi Gazetede yaymlanmıştır. Anjcara, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi ve Enerji Bakanlıklarına bağlı beş genel müdürün gö revlerinden alınmasından hemen sonra Ulaştırma Bakanlığma bağlı Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürü Muhittin Ar sal da dün görevinden alınarak emekliye sevkedilmiştir. Ulaştırma Bakanı Seyli Öztürk, Bakanlık Müsteşar Muavini Hamit Çetintaş ile Bakanlık Başmüşaviri Galip Yenal'ı öa emekliye ayınnıştır. D. Hava Meydanlan Işletmesi Genel Müdürlüğünb aynı müsese Genel Müdür Muavini Şakir Canalp vekâleten atanmıştır. Canalp'ın bu göreve yakmda asaleten atanacağı yetkili bir kaynaktan bildirilmiştir. Bakanlık Müsteşar Muavinliğine de Bakanlık Havacılık Dairesi Reisi yüksek makine mühendisi Haluk Ank getirilmiştir. Türkçeyi gayet giizel konnşan bir Alman kızı nişanhsı Türk ile dans ederek eğleniyorlar, yakında dünya evine girerek Türkiyeye dönecekler j YflRIN Kıbrıs konusunda Bırleşmış Milletler Gsnel Kurulunun aldığı karar dolayısiyle sure I gelen ıhtılâf ve Türk • Yu I nan ıhşkılerı çeşitli yorum . lara sebep olmuştur. I Meseleyı etrafh bir sekilde ortaya koyabilmek amacı ile I diplomatık temasları başın I danberı ızhyen ve 1960 dan • Japonya kredi verecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Japonlann Türkiyeye ekonomik yardımda bulunabilecekleri ve Türkiyeye 4«vlet kanaliyle gerekli krediyi sağlayabileceklen açıklanmıştır. ^ ' Bir kaç gündenberi Ankarada. bulunan 20 kişilik «Japon Hükümeti Ortadoğu Ekonomik Misyonu» nun Başkam Shigeo Horie dün düzenlediğı basın toplantısında, Türkiyenin kalkınma gayretlerinde rol sahibi olmak istediklerini söylemiş, ve Japonyanm denızaşırı ülkelere» yardım fonundan 10,20 sene vâde ve yüzde 24.5 faizle Türkiyede devlet sektörune kredi verilebileceğinı bildirmiştir. Ithalât Ihracat Bankası vasıtasiyle de özel sektöre 512 sene vâde ve yüzde 66,5 faizle kredi verme imkânları da bulunduğunu belirten Başkan, Japonyanm Türkiyeye devlet eliyle yardımda bulunmasının dabe muhtemel bulunduğuui ifade etmiştir. I İtalya Savunma Bakanı geldi İtalya Savunma Bakanı Androetti beraberinde eşı ve 17 kışilik bir topluluk olduğu halde dun gece uçakla yurdumuza gelmiştir. Noel tatılıni geçirmek üzere Istanbula geldiğini soyleyen konuk Bakan Androetti, şehrımizde üç gün kaldıktan sonra Izmıri de ziyaret edecektir, I I I NADİR NADİ bu yana Türkıyemn Was • ı hıngton ve Parıs Elçısı olan 1 I B ü I e n t UŞAKLIGtL'le arkadaşımız Ziya NEBİOGLU I nun yaptığı konuşmayı yann » • gazetemizde bulacaksınız. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog