Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

OSMANLICA TÜRKÇE SOZLÜK Mustafa Nibat ÖZÖN Bu sözluk her hangi arap harfli bir lugatia aktarması olmayıp metinlerlo sontrol edılerek meydana getirihnistir. Taıuklar ile 30.000 den fazla Arapça re Farsça kelime ile 10000 den fazla deyim v» kllçenin anlamlan açıklanaıçtır. Hab cütll 40 liradır. tNDLÂP Te AKA KTTABEVLERİ Öâncdık: 135/15779 BUYUK umhuriYeC 42. yıl soyı 14873 KURUCÜSU: YÜNÜS NADf Telgraf «• mefctap adzcd: Cumhnıiyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbal No 248 Telefonlan 2 2 4 3 1 0 22 43 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 » Cumortesi 25 Aralık 1965 TUNANLILIR12 İ D İ T i U&SSK YflPIYOR Ü TÜRKİYENİN TEPKİSİ ATİNA'DA ENDiSE FABRIKADA İNFİLAK YARAT11 12 K. DAPONTE bildiriyor Gurbetteki 200 bin Türkün hikâyesi öldii V âğıthanedeki Kayacam Tıcaret '»ve Sanayı Şirketıne aıt şışecam fabrık&sında dun sabah saat 9.20 de meydana gelen mazot kazanı ınfılâkı sonunda 12 isçi yanarak ölmüş. 10 ışçi de agır şekilde yanmıştır. Fecı kazada olenler: Seter öıalp, Mevlut Kınm, Mehmet Ali Korkmaz, Yuksel Gfiler, Salim Güney, Saffet Derya, Ziya Bozkaya, Mehmet Aydın, tbrafaım Karabnlnt, fsmail özer, Rıza Demirtaş ve Yusnf Karaaslan dır. Kaza, cam erlten firının etrafındakı, hava ile kanştınlmış ma zot bulunan boruiarından. birinm, tazyıke dayanamıyarak catlaması sonunda meydana gelmış, etrafa püsküren mazotlann parlaması ile mazot kazanı da patlamıştır. Bu arada kazanın yanında bulunanlar yanarak iskelet halıne gel mış, püskurürken yanmaya başlıyan mazotun alevlen içinde kalanlar da kavrulmuşlardır. Kazada yaralanan ve muhtellf hastahanelerde tedavi altına alınanlar şunlardır' Hasan Aras, Mua dil Sümer, Kemal Kaplan, Zekâı Karabulnt, Orhan Erçok, Emrah Karabaş, Halil Baş, Mehmet Kılıçaslan, Huseyin San, Şerafettin Aybattı. Hasan Aras, Muadıl Sumer, Kemal Kaplan ve Şerafettın Aybattı'nın durumlarının çok ağır olduğu, koma halınde bulundukları oğrenılmıştır Bu arada aralannda ellermden varalanmış olan Fabrıka Müdurü Şadan Bulutoğlu da bulunan bazı ışçiler, olayı halıf yanıklarla atlatmışlardır. TİNA 'i unan Parlamentosunda Başbakan Yardımcısı \e Dışışlerı Bakanı Çırımokos tarafından japılan konuşma etrafmda beş saat suren muzakerelen yorumlayan dıplomatık gozlemcılere gore, Atına Hukumetı, Genel Kurulun tavsıve mahıyetındekı karannı her ne kadar bır başarı sayıyorsa da, onumuzdekı gelışmeler muvacehesınde uzlaşıcı gorunmek ıçın ıtıdallı ve yumuşak bır ton kullanmayı tercıh etmektedır. Bununla beraber soz alan butun muhalıf hatıpler, hukumetın Bırleşmış Mılletler karannı «büyük başan» saymasını tenkıd etmışlerdır. A Dort aylık Stefanopulos Hukumetı, Kıbrıs meselesınm yenıden bır buhran halıne gelerek çatısmalara seDebıyet vermesını arzu etmemektedır. Atına bu arada, son Bırlesmış Mılletler muzakerelerı karşısındakı Turk tepkılennı de Noel Yortularına rağmen yakından ızlemektedır Sokaktakı adamın ılgısızlıŞıne karşılık Hukumet ve sı>ası hderler endışelıdır Noel ve Yılbaşı tatılını 18 ocakta bıtırecek Parlâmentonun, bu tarıhten sonra Kıbrıs meselesını yenıden muzakere etmek ıstıyeceğı sanılmaktadır ÇETINER: Avrupadagunlerce dolaşarak Türk işçilerinin aralanna girdi ve onlarm sevinçlerini, kederlerini beraber yaşadı... Makarios Atinada bekleniyor Avnı tarıhlerde Genel Kurul kararının değerlendmlmesı ile ılgılı muzakerelerde bulunmak uzere Makarıosun da Atma'ya gelmesı beklenmektedır Yunanıstanı bır çıkmaza surukhyebılecek mahıyette gplısen ekonoraık buhrana çareler aramakta olan Hukumetın, Kıbns meselesının dıplomatık kanallarla yapılacak temas ve goruşmelerde yurutulouüıu tercıhl eetığı an>«frtTnatrtsdi#. * * Bu ırada, Stefanopulos Hukumetının dayandığı sağcı partılerden bırı olan Terakkıcılenn lıderı Markezınısm Meclıstekı konuşmasmda Hukumete şıddetle çatması dıkkatı çekmıştır Markezınıse gore, tarafsızlann karar tasarısı Enosıs ve «selfdeterminatıon» a set çekmektedır. \ YllüiaZ ÇETINER: Yurt hasreti çeken onbinlerce insanın değişik şekillerde ortaya çıkan duygulannı teker teker tesbit etti. Ve iöhayet YltMAZ^ETÎNER, AI* manyada hapishanelere, tımarhanelere, sanatoryumlara, işçilerin uğrağı olan çeşitli eğlence yerlerine bazen gizli, bazen açık girdi, intibalarını yazdı.. hüviyetle Çirimokosun sözleri Çırımokos muzakereler sırasmda, Turkiyenın Kıbns meselesındekı tutumunu tenkıd etmış, fakat Ankara Hukumetı ile Atına arasındakı munasebetlenn ıslahı ıçın çalışacağını soylemıştır. Çmmokos, Amenka ile Rusyanın tutumlannı yermıştır. Amerıkanın bu davranışınm Yunan kamu oyunda hajal kınklığına sebebıyet verdığım soylemış, bu da\ ranışın Turkıyeyı de tatmın etmedığıni ıfadeyle şunları eklemıştır • « Bnnnnla beraber Ynnanıstana malî yardım konusn ile ilgılı olarak Amerika Dısışleri Bakanı Rnsk ile yaptıfım görüşmeler sırasında anlayışla karsılaştığımı belirtmek isterimj» Yunan Dışışlen Bakanı, Sovyet çekımser oyu ıçın bır «geri adım» demış Ve Turkıyeye atfettığı «düsmanca ve hakir görüeü» tutumdan yakmmıştır. YARIN CUMHURiYEFt Asgarî geçim indiriminin ertelenmesini öngören tasan geri alındı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Asgari geçim indirimi uyçolanmasmın ikı yıl ertelenmesini ongören kanun tasansı Millet Mechsine geldiği ilk andan itibaren geniş tartışmalara sebep olmuş ve Komisyon ıki yıHık erteleme süresıni gorfişmek üzere tasanyı geri almıştır. Baskan Vekılı Ahmet Bılgm'ın başkanlığındakı bu bırleşunde Malıye Bakanınm, tasanrun oncelık ve ıvedıkle goruşulmesınl ısteyen önergesı CHP Grupunun itırazı üe karşüanmış, Grup adına soz alan Coşkun Kırca ozetle şunlan soylemıştır«Huzurunuzda AP iktidannm kendi iktisadi ve içtimaî felsefesıni ortaya koyan bir kanun ta(Arkası (Sa. 7, Sü. 1 de) NAK1L KÂRARLARI TEBÜĞ GENEL EDİLDİ Kaynaklt boru Işçılenn verdıği bügıye göre, infüâke sebep olan boru, bır haf ta once çatlamış ve kaynak yapümıştır. Kazadan kurtulan ışçiler olayın nasü meydana geldıgıni bılmedıklennı soylemışler Birden alevler içinde kaldık» demış ' lerdır Şışli Çocuk Hastanesmde yatan yaralılardan Zıya Bozkaya ıse saat 12 de kendısı ile konuşan gazetecüere «Azam'a söyiedim. Kazana hava basıyordn. Bu kadar hava basma kazan kaynaklı, pat(Arkası (Sa. 7, Sa. 1 de) Feci kaza, Kâğıthane sakinleri arasında da panik yaratmış ve işçilerin aileleri fabrıkanın etrafım sarmışlardır. Resimde, ağlayıp dBvfinerek oğlundan haber soran bir annenin jandarma tarafmdan teselll edilişi (yukanda) ve kaza sonu fabrikarun içi gorulmektedir. Kaza sırasında fabrikada 6 işçi ölmuştıir. Bunlardan 4 ü mazot kazanmın yanında, biri bodrum katında, biri de kaldırüdığı işçi koğuşunda can vermişlerdir. AID kalkınmahızı indirilmeli diyor Böylece dış finansman ihtiyacı da azalacak MÜDÜRLERE 12 Adaya yığınak Antalya Hukumetımızın Kıbrıs tutumu dolayısıyle Yunanhlar tarafından 12 Adaya yığınak yapılmaktadır Kaş ılçemıze 3 mıl mesafede buîunan Meıs adasına devamlı olarak harb gemılerınm geldığı ve malzeme çıkardığı gorulmektedir Ovsa, yakm zamana kadar Meıs'e 15 gunde bır vapur gelmekte \e Adada bulunan 200 kadar Ruma yıyecek getırmekte ıdı Topaloğlu veda mesajı yayınladı I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I Turkıye Petrolleri Genel Mudurü thsan Topaloğlu, Etıbank Genel Muduru Tabsın Yalabık, Sumerbank Genel Muduru Rahmı Tunçalp ve Genel Mudur Yardımcılan Bulut Gole ile Emın Giray, Azot Sanayıı Genel Muduru Burhan Alpagut ve Yardımcısı Cemıl Erkok, SEKA Genel Muduru Cemal Kostem üe Yardımcısı Mustafa Sırmen gorevlennden almdıklarrna daır karanifimelen dün tebellüğ etrmslerdır. Petrol Ofısi Genel Mudürü Kenan Onat da, TPAO İdare Meclısi ılyelıği gorevmden dun alınrruştır. A ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) merikan Tardım Teskilâtı (A.I.D.) Ankara Temsilcıliği, Türki\e'nın kalkınma hızının yüzde 7'den yuzde 6 ya mdınlmesi konusnnda Turkiye'ye Tardım Konsorsıyumu'na bazı tavsiyelerde bttlunmnstnr. 15 aralık'a Parıs'te japılan Kcnsorsıyum toplantısına ALD tarafmdan sunulan raporda şu şekılde bır duşunceye yer venlmış olduğu Malıye Bakonlığı yetkılılerınce ıfade edılmıstır. Tapu Kadastro bütçesi görüşüldü «Makul hız» «Turkiye'nin kalkınma plânı yılda ortalama yuzde 7 oranında bir kalkınma hızını ongormektedır. Ancak üç yıllık plân uyjnlaması bu rakamın çok yüksck oldnğunn ortaya kovmustur. Çesıth sebeplerle bn hızın yuzde 6'va mdınlmesi daha mâknl olacaktır^ Belırtıldığıne gore, Amenkalılann bu Vonudakı gerekçelerı o< 4rkası Sa. 7, Sü. 6 da) Genel görüşme hazırlıkları Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Demırel Hukumetı \e bazı A P 'h mılletvekıllerı, Kıbns konusunda, onumuzdekı pazartesı gunu, Meclıste bashyacak genel gorusme ile ılgılı olarak hazırlıklar yapmaktadırlar. Hazırhklar, genel goruşme, A P 'nm, C H P ' j ı Kıbnsı kaybetmekle (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) "îapulama Konunu yağma kapısı Ankara, (Cumhurıyet Burosuj Butçe ve Plân Komısyonun da tapu ve kadastro butçesı dolayısıyle, Anayasa Mahkemesırıce iptâl edilen Tapnlama Kanunu, ve toprak reformu konnsn üzerinde durnlmustur. Bakan Refet Sezgin, «Toprak reformu oncelıkle bır bolgede yapılmak ıstenlyorsa, o bolgede teksıfî olarak kadastro yapılabılır. Buralarda kadastro yapıhp kanun çerçevesı içinde toprak re{ormu \ apmak mumkundur. Toprak reformu bır bolgede yapılacaksa, butun Turkıyemn kadastrosunu"yapılmasmı beklemeğe luzum \oktur» demıstır Şişli kaafili 33 yıl hapse mahkum edildi Şışli, Rumeli caddesındeki bır apartmanda metresı Şahavet Bılgınkurtu, tabanca üe yaralıyan ve otomobılıne bındığı şofor Sunter'ı de olduren Ömer Özgul, dun, yapılan duruşması sonunda 33 yıl 4 ay hapse mahkum edümıştır Ikı yıldân ben yargüanan kaatıle mahkemece metresmı oldurmeye teşebbusten 12 yü 4 ay, soforu oldurmekten de 20 yü, tehdıtten 6 ve tabanca taşımaktan da 6 ay napıs cezası venlmıştır. Yenı Genel Müdürler Öte yandan TPAO yenı Genel Muduru Turgut Gulez, Etıbank yenı Genel Muduru Suphı Yavaşça, Sumerbank Genel Muduru Şevket Davaslıgü ve yenı Genel Müdur Yardımcüan Ibrahım Etçıoğlu üe Kaırul Oba, Azot Sanayıı Genel Muduru Dundar Kalabalık üe yenı Genel Mudür Yardımcısı Mehmet Akgemcı, SEKA yem Genel Muduru Azız Gumuş de atanmalarma daır kararname(Ark.nsı Sa 7. Su. 4 te) BİN o r DAKIKAS Trafik kazasında beş kişi öldii Adana, (Çoban Yurtçu Bildiriyor) Dun akşam Tarsus Adana arasında 5 kışının ohımu, 8 kışının de yaralanması üe sonuçlanan bır trafik kazası olmuştur. Kazada, mınıbustekı kimlıkleri tesbit edüemeyen 4 yolcu ile şofor derhal olmuşlerdir Kamyon şoförü Mustafa Ue 7 yolcu da ağır yaralanmış ve hastahanelere nakledılmışlerdır Savcılık olaya el koymuş, soruş turmaya başlanmıştır. Şimdî n'apasağız? Goruşmeler sırasında CHP h Alı Rıza Uzuner, 509 sayılı Tapulama Kanununu şıddetle tenkıd etmıs. «Bu kanun, bir vağma kapısı açmıştır. Güçld, knvvetli olan karşılıklı çahadetle (Arkaa Sa. 7, Sü. 6 da) YAĞMA KANUNU SÜLEYIVIAN BEY HAKİI, KALKINIVIA POLİTİKASINI DA DIŞ POLİTİKA GBSİ YONETSEK HARİKA OLURDU... Evet n'apacağız şimdi? Bu soruyu okuyaniar. hiç şüpnesiz, Kıbrıs çıkmazı sonrasını düşuneceklerdır Halbukı defı] Zaten o bahiste «yapılacak ış» tavsiye eden o kadar çok ki. seç seç al, münasıp olarnnı yap' Bizimkisi başka. * Aylardanberi hfikümetın başmda bir «ıstenılmiyen genel mudurler» meselesi vardı. Çok şükür o da halledıldi. v' E, ne yapacağız bundan sonra? Yani ne Ue vakit prçireceğiz? ' D. N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog