Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Sanat Takvimi 1966 Millî Eğitim Bakanhğınea yayınlanmakta olan (Sanat Takvimi), bu sene ünlü ressamlanmızın Millî Kütüphane Koleksiyonundaki eserleriyle süslü olarak çıkmıştır. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 10. lira fiyatla satalmaktadır. (Basm 24823/15726) umhuriYet 42. yıl sayı 14872 KTJRTJCUSTJ: TDNUS NADÎ Telgraf v e mektup adresd: Cumhuriyet İstanbol Posta Ktrtusu: tstanbtri No. 248 Telefanlan 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 karar * IUZUK MUIU^JI Cuma 24 Aralık 1965 metni fJüyük b"oy 695 cilüi 25 lfta. ^ ÖDSMELİ GÖUDI Çıkaran: l Çağlayangü: B.M. karan siyasetimizi değiştirmedi r ™™ i TÂYİNLERDE SON L DURUM "Uzlaşma yolu aranmalı,, tini değiştirmemiştir.» demiştir. Çirimikos Parlamentoda konuştu: Cemal Gütsel müdütlet değiştitildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ir kısım genel müdürlerin başka görevlere naklıne ve yerlerine yapüan yenı tâyınlere ait kararnaKieler bir kaç gün lük tereddütten sonra Gürsel tarafmdan iıtıza edilmiş olarak nihayet dün Başbakanlıga gönderilmiştir. Buna gört, Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık, Türkiye Petrollerı Anonım Ortakhğı Genel Müdürü thsan Topaloğlu, Sümerbank Genel Müdürü Rahmi Tuncagil, Azot Sanayii Genel Müdürü Burhan Alpagut, SEKA Genel Müdürü Cema: Köstem gö revlerinden alınrnışlardır Yerleruıe, Etibank Genei MUdürlügune Erefli Demir • Çelik Genel Müdür Yardımcısı Suphı Yavaşça, Turkıye Petrollen A. O. Genel Mü dürlüğüne aynı Genel Müdürlük Satış Grupu Başkanı Turgut Gülez, Sümerbank Genel Mudürlüğune özel sektörden Tekstil mühendisi Şevket Davaslıgil, Azot Sanayii Genel Müdürlügüne Dündar Kalabalık, SEKA Genel Müdürlügüne de Aziz Gümuş getirilmişlerdir. Aynca bir süre önce görevinden aynlmak arzusunu tfade eden Karabük DemirÇelik Genel Müdürü Ali ülubay'ın yerine de bir tâyin yapılmıştır. D ışişleri Bakanı thsan Sabri miş Milletlerin karan Türk Çağlayangil «BirleşHükumetinin siyase Senatör Nedim Evliya'nm cenaze töreninde bulunmak fizere îçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan ile birlikte şehrimize gelen Çağlayangil, Kıbns konusundaki diğer soruları da: «Dördüncü Koalisyon Hükumeti zâmanında Ada'da her hangi bir durum olduğu takdirde meşru hakkınuzı kullanacağunızı bildirmiştik» dıye cevaplandırmıştır. Mecliste Kıbns konusunda genel görüşme açılması kararıru da •Bu bir tesanüdün ve iyi niyetin ifadesidir» şeklinde niteleyen Çağlayangü, müzakerelerin cereyanı hakkında da şunlan söylemiştir: •Müzakerelerde flkirlerin değil de şahısların ranhasebesl yapılırsa dâvânm aleybine olur. Ama hükumet buna da her an hazırdır.» Daha sonra Emniyet Müdürlüğiine giden Bakanlar, Emniyet Müdürü Haydar Özkrn'la konuştuktan sonra basm mensuplannın sorularını cevaplandmnışlardır. Dr. Sükan, Kıbrıs olayları ile ilgili olarak yapüan mitinglerdeki ıbrıs dâvasının bugün varolumlu hava dolayısiyle halka, dığı aşama yttreklerimizi öğrencıiere ve basma teşekkürle. burktu. Bu kırgınlıkla hiirini bildirmiş, âsayişin temini i' cum oklannı en çok kençin her türlü tedbirin alındığmı dimize çeviriyor, göğsünü döven ifade etmiştir. Sükan, bu arada bahtsız adamlar misali hep ken5 bin Rumun yurt dışı edileceğı di kendimizi tenkid ediyoruz. haberlerini de yalanlamıştır. Dâvanın başından beri doğru dürüst bir politika izliyemeAtina'da dik.. Atina (Kosta Daponte bildiri Elimize geçen fırsatlan kayor) Sah gunu Bırleşmış Mılçırdık.. letlerden donen Yunan Dışişleri TemsUcîIerimizin dünyadaa Bakanı Çirimokos, Kıbns mesehaberleri yoktu. lesı hakkındaki ilk demecini an Gevşek davrandık.. kadericak bu akşam parlamentoda vemizi emperyalistlerin iradesine rebılmiştir. teslim ettik. Kişiliğimizi yitirdik.. Yunan parlâmentosunun yılBütün bu tenkidlerde gerçeğe bası tatilinden önceki bu son onygun yanlar şüphesiz vardıı. Biturumunda 100 kadar milletvezim besabımıza şimdilik başankili önünde konuşan Çirimokos, sızlıkla gelişir görünen bir durumu eleştirirken, işlediğimiz hata. Kıbnı meselesinde realist bir polan bir bir ortsym çıkarmak, bunlitika izlemek lüznmnna isaret lar ttzerinde uzun boylu tartışaetmif ve taraflar arasında uılafrak düzeltUmcleri imkânlannı ama yolu ile ve Birlesmis Milletramak, durumun yann daha da ler himavesinde yapılacak mükötüye gitmemesi için şarttır. Anzakerelerle bir çözüm yolu arancak bunu yaparken karşı tarafın (Arkası Sa. 1. Sfi 1 de) davranışlarını hiç kale almaz ve onu bep akülı, usta, becerikli farzedersek bizi feraha ulaştıracak, doğru bir yol tutmuş olmayız. Kendimizi ne denli tenkid ederBek edelim, başunıza böylesine olumsuz işler açümasında karşı tarafın suçunu, battâ suçtan da öteye, ağır hatasını görmezlikten gelmemeliyiz. Şunu kimse inkâr edetnez ki, türlü kusurlannııza rağmen biz dış politikamızda bugünedek emperyalist emellerden daima uzak kalmışızdır. Emperyalizme karşı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) savaşan genç ulusları gereği gibi Mıllet Meclisinden sonra destekliyemedik ise de sömürücüCumhuriyet Senatosunda da Kıb lüğe heveslenmediğimiz, başka urıs için genel goruşme açılması luslann toprağına göz dikmediğikabul edılmıştır. miz ortadadır. Büyük Batılıların Millî Bırlık Grupunun bu kosafında yer alışımızın nedeni danudaki onergesi bazı usul muzaha ziyade İkinci Cihan Harbi sonkerelerinden sonra oylanmış, görası olaylar zincirinin doğurduğu ruşmenin 4 ocak 1966 sah gunıi savunma kaygüarına dayanır. yapılmasına karar verilmiştir. Kim olursa olsun, bizim yönetiAHMET TILDIZ1N cilerimiz arasında ulusal sınırlaKONUŞMASI rımızı genişletme, tarihteki, «fütuhat» derrini yeniden canlandırÖnergeyi veren Millî Birlik ma hayallerine kapüan tek kişi Grupu adına sbz alan Ahmet Yılçıkmamıştır. Emperyalizm çağıdız, bütün Cumhuriyet tarihinde nm artık yeryüzünde kapandığı dunya devletlerinin bize karşı inancı Türkiyede yaygındır ve bu tutumunda Kıbns konusunda olgörüş yüzyüımız koşullanna uyduğu kadar aleyhte bir durum gundur. bulunmadığına değinmiş, suçlu Küçiik politika oyunlarının öaranmamasım belirttikten sonra tesine geçilip de tarihsel akışa şunlan söylemiştir: şöyle kuşbakışı yukandan bir göz (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) atıldığı zaman, ne yazık ki komşumuz Yunanistanı çok ters bir yolda görüyoruz. Başta Ortodoks kilisesi, bu ulusun psikolojik ve politik dokusunu işliyenler, çağunız oluşunu hiçe sayarak Megalo idea hayaline bugün de sımsıkı bağlıdırlar. Bir yandan kiliseye, bir yandan kapitalist iş adamlarına dayanan yönetici sınıflar bıkmadan usanmadan bu ülküyii balka aşılamakta, büyüb emperyalistlerin düraen suyunda günlük politikalannı o açıdan yürütmektedirler. Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) lsmi lâzım değil. Türkiyede göCumhuriyet Senatosunun dünrevli olarak bulunan bir Yunan kü oturumunda gündem dışı kodiplomatı yıllarca önce bir gün nuşan Celâl Tevfik Karasapan bana şöyle demişti: (A.P.) «Benim vazifemi tam yap« Ortodoksluk bağı çok guçlü madığunı iddia ediyorlar. thtilâbir bağdır. Zaman bunu hiç aşınlin olacağını 25 Mayısta zamanın dıramaz. Rusyada komünist reBaşbakanına, bilâhare Başbakan jimi 50 yıl. 100 yıl, 150 yıl hükiim la beraber gidip Cumhurbaşkanısürebilir. Fakat komünizm yıkılna haber vermişizdir» demiştir. dıgı an Ortodoksluk inancı dimBırleşmiş Milletlerde Kıbrıs ko dik gene ayağa kalkacaktır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te> Bu sözleri adamların kafasındaki hayal genişliğinin sınırlan hakkında bir fikir edinmeniz için yazıyorum. Düşünelim bir kez: E"ge denizi kıyüarı, Akdeniz feayüan, Kıbns falan ne demek, bizim megalo ideacılar tâ Moskovaya kadar azametli bir imparatorluğun kurucusu olmak sevdasmdalar. Böylesine çağ dışı emellerin, günlük küçük kurnazlıklarla gerçekleştirilebileceğine inanmak çocukluk olur. Ve böylesine çügınca hayalleri ciddiye aunıyoruz di ye kendimize kMmaya da hakkı mız oünasa gerektir. Bununla beraber gerçeği olda ğu gibi görmeye, tedbirlerimizi de ona göre serin kanla düşünmeye mecbur olduğuffluzn unutmrya CHP Ortak Crup bildirisi: Topaloğlu Yalabık Tuncagil Alpagut Köstem vazgeçti, genel Kıbrısın ötesinde.. Yurtsever idareciler aleyhindeki tertiplerle mücadele edilecek ANKARA (Cumhuıiyet Bürosu) pljnOrtak Grupu dun bir bıldirı yayınlıyarak, «Ortanın solu yoluna devam edileceğini, TRT'nin tarafsızlığına karsı her teşebbüsün önleneceğini, yurtsever idarecileri mevkilerinden uzaklaştırmak için girişilen tertiplerle mücadele edilecegini» açıklamıştiT. Şoförün çizdi^i resim B ; Tabancamdan titriyorlardı» Soyulan şoförün yaptığî resim gangsteri ele verdi (îazısı ^ nci saytada) Ortanın solu CHP bildirisinde, CHP'nin «Muhalefet görevini yaparken yurt ve toplum yararına saydığı islerde iktidara destek olacagı, ancak 27 Mayıs Anayasasını ve Atatürk devrimlerini zedeleyen her davramşın karşısına çıkılacağı» belirtılmekte ve şöyle denilmektedır : «Bir nçtan öbur nca bfitfln sosyal ve ekonomik eğilim ve akımlınn çatıştığı bir ortamda Batı snlamındaki demokrasiye bağlılıgı ile CHP, çağımızın demokratik reformcu partüeri gibi, tüzüğüne, programına, Karultay bildirilerine ve 1965 seçim bildirgesine dayanan ortanın solunda bir yol izlemektedir. CHP Grupu parti ilkelerinin aydınlattığı bu yolda azimle devama kararlıdır. Biz inanıvoruz ki. iki asırı uctan gelen tehlikeleri önlemenin ve topluma huzur, yurttaşlara güven vererek insan hak ve hürriyetlerine gerekli saygıyı göstererek Türkiyeyi yükseltebilmenin yolu CHP'nin programına nygun olarak benimsediği ve ortanın solu sözü ile açıkladığı yoldur.» Bildiride CHP'nin komunizmi, Marksizmi, ihtilâlci sosyalizmı ya da {aşizmi ve her türlü dikta usullerini tehlikeli saydığı belirtilmekte ve şöyle denilmektedir : «Komünizme karsı en güclü engel olan bütün detnokratik refonncu akımları «komünist» ola(Arkası (Sa. 7, Sü. 1 de) Gürsel'in tutumu Bavbakanlık taraiından bir süre önce Cumhufbaşkahlığına sevkedilmls olan bu kararnamelerın Gürsel tarafından onanması ilgi(Arkası Sa. 7, Sfi. 6 da) Senatoda da Kıbrıs için genel görüşme kabul edildi BİR , DAKIKA: N Evvelâ inanmak, sonra inandırmak DSndük dolaştık, vine, şairin: Hazır ol cenge, eğer ister ısen sulhü salâh devrine geldik. Bu güzel mısra, illâ, «harb edelim» demek değildir. Tam tersine «sulh istivorsan harbe hazır ol» diyor şair. Ben, üç buçuk sene. ordumu zun içinde subay olmak şerefine erdim, Trakya sımrlanmızda kaç defa «filân, filân şartlar olursa» derhal ateş açın emri aldıktı. Hiç bir «şart» olmadı. Şimdi anbyorum ki «o şartlar», «bu emirler» karşı taraftan bilindiği için, olmadı. Geç kalmadıksa, yine, tatbik etmeli. ı D. N. BUGÜN RAMAZAN Mubarek Ramazan bugün başlamıştır. İftar ve imsak vakitleri top atışı ve Haseki minaresiyle, Beyazıt Yangm Kulesi ışıklannın yakılması ile bildirilecektir. Ankara ve Izmir Radyolan da sahur zamanı yayın yapacaklardır. Bamazan münasebeti ile dün geceden itibaren minarelerde kandiller yakılmış ve mahyalar kurnlmuştur. Karasapan ihtilâli 25 mayısta Menderese bildirmiş Demirel "Plânlama teşkilâtı kuruialı beri idaremizde atalet başlamıştır,, dedi J ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Bütçe ve Plân Komisyonunda dun Devlet Plânlama Teşkilâtı butçesi konuşulmuştur. Görüşmeler sonunda tenkidleri cevaplandıran Başbakan Süleyman Demirel: «Plân fikrini ve teşkilâtını her derde deva bir Lokman Hekim gibi görmeye imkân yoktur. Siyasî istikrar ve güven atmosferi olmadan bir memleketin kalkınmasma imkân yoktur. Plânlama Teşkilâtı kurulduğundan beri bizim idaremizde atalet başlamıştır. Çünkü herkes yapaçağı işi plânlamaya, sormaya başlamıştır.» demiştir. GECEKONDÜ Başbakan Demirel, köy içme •••••••••••••••••• Oyuncak tabancalı gangster Erdogan Gülser, soyduğu şoförlerden biri olan Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi Ahmet Muhtar Yavaşça üzerinde tatbikat yaparken sulan meselesine değinerek: «Yüce Meclis bir müyar liralık bir imkân sağladığı takdirde, bu dâvayı hallederim» demış, gecekondu konusunda ise özetle şunlan söylemiştir: «Herkese apartman katı yaparak gecekondu meselesini halletmeye imkân yoktur. İmkânlanmız ortadadır. Bu gecekondu meselesinde sadece devleti nıes'ul tutmak doğru değildir. Kanun ta sarısı Meclise sevkedilmiştir. Gerekli tedbirleri getirmektedir.» Demirel, bütçenin enflâsyonist baskı yapacak bir bütçe olmadığını, ikinci beş yıllık plân hazır(Arkası Sa. ^. Sü. 4 te) uölni|İHc Ytlmaz ÇETİNERln Büyük Röportajı Gurbetteki 200 bin Türkün hikâyesi Almanyada işçi kadmlarımız nasıl çahşıyor İk'ı toplum arasındaki farkhhğm işçilerimize etkisi Kaç para alıyor, ne kadar biriktiriyorlar? Yerin J200 metre altında çalışanlar Gece hayatı ve diğer konular Demlrel tBiz bu neticey) devraldık.» dedi. Gazeteler Tıbnaz Çetinerin Türk isçHerî ile HgiH olarak verdiği haberlere dair neşreden bazı Alman gazetelerinin kupürleri yorumlar fiRRLIK PfiZfiR Cumhuriyette DEVtR VE TESLtM.. NADİR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog