Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

HEMINGWAY'ın en son romanı IRMAKTAN ÖTEYE AĞAÇLARIN İÇINE Anlayarak okuyana bir öcnâr boyu yelecek ronun! J y Times V Htminr««»y'>n en biiyülı özenle y«r«lılmif en güzel eteri. Netosıueek Hemingway'm raraltıgı en harikuHde İROL^ULHNLARI \â Ifcrth, 4 lirî^ F » ve Kâr,X K Şul SSaMt 4 lira. 1 1 4. Hçıper Lenin, İ5. Kapit» Lange, 4 ^ p . stler İçin ^ s e f e , P>in 5 ^ ^ Meseleleri, 1 KURUCUSTI: TUNUS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbol Posta Kutusu: tstasbol No 348 Telefonlar: 23 42 90 22 C 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 7,5 ü*3±^ \ HenrP öenis, JWira.^ Yaldızlı bez ciltli 12.5 L VAHOET C O L T E K İ N 42. yıl soyı 14871 Perşembe 23 Arolık 1965 »ffünir Cerid, 4 liri^V SOİ.S YAYINLARI, Sanal ' Caddesi,> Demir İş Hanı, 52, îâ 3%ra V \ \ TANSEL "Millet isterse jetler her yere gider,, Çağlayangil bilgi verdi GENEL GORUSME ACILMASI KABUL EDILDI Genel Kannay önânde Ankara (Cumhuriyet Bürosu,) Millet Meclisinin dünkü otunımunda, A.P. ve C.H. P. grupları adma Kıbrıs konusu ile ilgili olarak verilen genel görüşme önergeleri mü zakere ve kabul edilmiştir. Genel görüşme için 27 aralık pazartesi günü kararlaştırılmıştır. GÖRÜŞMELEB Önergelerin gündeme ahnıp ahnmaması konusunda açılan müzakerede ilk sözü C.H.P. adına Prof. Nihat Erim almış ve özetle şunları söylemiştir: « Genel görüşme isteğimizin önemini aynca belirtmeye ihtiyaç duymuyorum. Konu nun derinliğine de«ilmesiyle yürütme yetkisinl elinde tutan hükumete ışık tutabillrsek ve memleketi dnvanın e sası hakhmcla bir defa daha aydmlatırsak faydalı olacağını sanıyorum. A. P. den önerge sahibi Muhittin Güven ise, meselenin geniş şekilde tartışılmasında fayda olacağını bildirmiş ve genel görüşme isteğine Medisin katılması talebinde bulunmuştur. Daha sonra M. P. adma Faruk Önder, Y.T.P. adına Raif Aybar, T.ÎP. adma Ziya Ekinci konuşmuşlar ve genel görüşmenin lehinde bulun muşlardır. C.K.M.P. sözcüsü Yılanlıoğlu ise, partisinin genel görüşme aleyhinde olduğunu söylemiş, Meclis araştırması ve liderler toplantısı teklifinde bulunmuştur. Başbakan Süleyman Demir(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) GENÇLER GENEL KURMAY ONUNDE «ORDU KIBRISA» DİYE 6AGIRDI I ANKARA (Cumhuriyet Burosu) | ecliste diinkii' D müzakereler 7"| I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ışişleri Bakanı fiısan Sabri Çağlayangil dün Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşma yaparak Birleşmiş Milletler Siyasi Kotnisyormnda ve Genel Kurulundaki çaüşmalar hakkında bilgi venniş, B.M. Genel Kurul karannı yorumlanuş, «Bu karar hiç bir meşru ve ahdi hakkımızı ihlâl etmemiştir» demiştir. Bakan konuşmasının başında karann hııkuki ve siyasi değeri üzerinde durmuş, Genel Kurul kararlanmn ilgili devletlerle Güvenlik Konseyine tavsiye mahiyetinde olduğunu bildirdikten sonra üç tnadde halinde karan incelemlştir. Bakan, özetle şunlan söylemiştir: Üç madde Q Assamble karan ancak ilgili devlet ve Güvenlik Konseyine bir tavsiyedir. Türkiye bakımmdan bu karar hiç bir taahhüt ve vecibe doğnrmamaktadır. Q Birleşmiş Milletler yasasının 12 nci maddesi gereğince Assamblenin, meselenin özüne taallük eden bir karar almaya yetkisi yoktur. Aynca ahnan kararda yapılan tek tavsiye arabuluculuk gayretlerine devam edilmesidir. Bu tavsiye bizim görüşümuze yakın olan karar suretinde de vardır. Q Assamble kararlanmn bütün önemi siyasi ve mânevi etldsidir. Bn tavsiye kararlan çok geniş ekseriyetle kabul edilirse, dünya kamo oyunun bir görüşü olarak ortaya çıkarsa etkili olabilir. Ama Kıbns konusunda ahnan karar bu kuvvetten mahrumdur. Esasen bir çok delegeler bizim görüşttmüze yakın olan dörtlü karar tasansmı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Assamblede Kıbrıs konusunda müttehit bir karar <ioğn&mıştır. Bu duromnn karann m&nevt etkflerini selbettifi aşikârdır.» üyük Kıbns mitingi dün çoğunluğunu üniversiteli ve liseli gençlerin teşkil ettiği onbinlerce Ankaralımn iştirakiyle yapılmış, daha sonra aynı topluluk yürüyüşe geçerek, Genel Kurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde, «Ordu Kıbns'a!» diye hep bir ağızdan dakikalarca haykırmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı îrfan Tansel, «Jetler Kıbns'a!» diye bağıran kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, «Türk milleti ve hükumeti isterse jetler her yere gider» demiştir Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Sunay da, kendisini bekleyen onbinlerce genci Genel Kurmay Başkanhğının balkonundan selâmlamış. «Ordu adına hepinize candan teşekkür ederim. Hissiyattnız bizim de hissiyatımızdır. Türk gençliğine yakışır şekilde gösterdifiniz bu asîl heyecans minnettarız. Sağ olun~» şeklinde konuşmuştur. B Olaylar Mitingten sonra Kurtuluş'tan Cebeci, Hamamönü, Nümune Hastanesi, Opera, tstasyon yolu ile Hipodroma gitmesi program gereğince gereken kalabalık, doğrudan doğruya Sıhhiye istikametine yüriimüş ve Hıfzıssıhha Enstitüsö önfindeki potts barikatını ' aşarak yola devam etmiştir. Ellerinde Türk bayraklan, dövizler olduğu halde Kızılay'a doğru ilerleyen onbinlerce genç Bakanlıklar semtinde, Bulvar Palas önünde ikinci bir barikatla karşılaşmışlardır. Polis, asker ve askerî kamyonlardan kurulu bu kuvvetli barikat önünde genç ler bir süre beklemek zorunda kalmıslardır. Ancak. 34 bin kişilik bir topluluk barikatın bir ara yanlan bir kısmını aşarak Meclis'e doğru koşmuşlardır. Bir büyük topluluk da Ticaret Bakanhğı tarafına giderek binalann aralanndan geçmek suretiyle Meclis'in en dış bahçe kapısı önüne gelmişlerdir. Burada «Başbakanı isteriz» diye bağıran genç lere miting tertip komitesinden bazı arkadaşlan, Ankara Valisi Enver Kuray ve Merkez Komutanı Tuğgeneral Sabri Koçak çeşitli hitaplarda bulunmuşlardır. Koçak. «Her hususta haklı olduğunuzu biliyoruz. Fakat her şey nsul ve nizam içinde cereyan etmelidir. Burada meseleyi halletmek imkânımız yoktur. Dağılınız.j» demiş, fakat gençler: «Olmaz.. Başbakanı istiyoruz biz. Onunla konuşacağız» diye direnmelerine devam etmişlerdir. Ankara Valisi Kuray da şöyle demiştir : (Arkası Sa. 5, Sfl. 1 de) Adana tmam Hatip Okulu Müdürii hakkında tahkikat açıldı ADANA Şehrimiz Imam Ha tip Lisesinin giriş kapısmda bulunan «Hayatta en hakiki mürstt i> limdir» yazılı levhayı indirerek yerine 13S3 sayıh Türk Harfleri kanununa aykın olarak eski harf lerle yazılmıs bir sure asan okul müdürü hakkında takibat açılmıs , . • * * * • Statü değişmemiş Çağlayangil, 1964 yüında o zamanki Dışişleri Bakanı Erkin'in Mecliste, Dışişleri Komisyonunda Birleşmiş Milletler kararlan hakkında söylediklerini hatırlatmış, «Assamble karan, siyasî, hukuki, fiili alanda Kıbns'ın milletlerarası statüsünü değiştirmiş addedilemez* demiştir. Bakan bundan sonra çeşitli devletlerin hangi sebeplerle lehte, aleyhte ya da çekimser oy venniş olduklannı yonımlamış, Afrikalı devletlerin bilhassa Kahire toplantısı tesiri altında kaldıklarını belirtmiş, buna rağmen yine bazı Afrika devletleri sözcülerinin andlaşmalarm hâkim olduğunu söylediklerini hatırlatmıştır. Bakan, genellikle Birleşmiş Milletlerde kalabalık bir millet topluluğu tarafından bir karar sureti verilince diğer devletlerin bu karar suretini tasvip etmedlkleri halde çekimser kalmayı tercih ettiğini bildirmiş, Afrikalı devletlerin tutumlannda kötü niyet aramamn yanlış olacağını söyledikten sonra özetle şöyle devam etmiştir: Gençler Bulvar Palas önündeki barikatı yanyor.. NATO kaybedilmemiştir «Sovyetler Birliği ve NATO tnemleketlerinin desteğinin kaybedildiğini iddia için bir sebep yoktur. Sovyetler Birliğinin ve Doğu Avrupa memleketlerinin Kıbrıs meselesinde görüşleri ötedenberi degişmemiştir. Birleşmiş MiUetlerde Sovyetler menfi tutum takuunamıştır. Hattâ Sovyet delegesi asü yetkili mer ciin Güvenlik Kurulu olduğunu belirtmiştir. Sovyetler Birliğinin ve Dogn Avrnpa memleketlerinin çekimser kalmalannı menfi Kıbns meselesinde Türkiye için konulan en doğru teşhislerden olarak kabul etmemek gerekir. biri, eski Başbakan Suat HayTİ Ürgüplü'nünküdür. Birleşik Amerika açıkca 32'ler Geıçekten sayın Ürgüpliinün dediği gibi, «istediğimizi henüz tatasansının karşısına geçmiş, oyu mamen tesbit edememişizdir» ve asıl önemlisi «bu dâvâyı hâlâ bir hunu bu yolda vermiştir. Amerikukî dâvâ haline getirememişizdir.» Bizim turumumuza karşılık Ma(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) karios vc işjn başuıda Yunanistanın meseleyi sağlam zemine «turttuklannı daha doğrusu belirli bir amaca yöneldiklerini ve bütün politikayı bu amaca göre izlediklerini kabul etmek gerekir. Kıbns 1878 de İngiltereye kiraya verildikten hemen sonra Enosis hareketi gelişmiştir. Asluıda Enosis, büyük Yunanistan fikrine bağlı idi ve Ada, Türklerin idaresi altında bulundufu sıralarda da gizli açık sör konusu ediliyor, bütün hazırlıklar ona göre yapılıyordu. 1897 de tngilizlere karşı geniş bir kampanyanın başladığı ve Kıbnsı Yunanistan la birleştirmek için gösterilere girişildiği bilinmektedir. InAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) giltere için o zamanlar Kıbns'ın önemi bn gösterileri gerçi baskı al Sakarya Milletvekili Hayrettında tutturuyor, ancak Yunanistanın gclecek için hazırlıklan da detin Uysal (CHP) v e 34 arkadaşı, vam edip gidiyordu. 1 inci Dünya Harbinde Adaya uğrayan Çörçll, öğretmenlerin Devlet Personel Rumlarııı Enosis nidâlariyle karşılanıp uğurlanmıştır. Kanunu hükümleri dışında tuHarbdeıı sonra Kıbrıs, aldatıcı bir sessizlik içinde gibi görülüyor. tulması için bir kanun teklifi haÖzellikle Atatürk'ün Yunanistanı baskı altında tutan politikası, Akzırlamış ve Meclis Başkanlığına denizdcki İtalyan iddiaları Enosis amacını sadece küllemiş, ve 2 nci vermişlerdir. Dünya Harbi biter bitmez Kıbns Rumlan İngiltereye karşı hemen Kanun teklifinin gerekçesinde harekete girişroişlerdir. Bu harekette Türk liderlerinin de Ktbns Türkşöyle denilmektedir : leıini siimiirge idaresine karşı Rumlarla birleştirmek istemeleri aslın«Bugün hâlâ bir çözüm bekleda nıücadeleyi birleşik, fakat aldatıcı bir amaca doğru yönelttl. Niyen ve Türkiyemizin en önemii tekim kısa zaman sonra bu aldatıcılık Türk Rnm çatışmasiyle kendini gösterdi. ve en basta gelen dâvalanndan biri olan millî eğitime özel bir Kısacası büyük Yunanistan fikrinin uygulaması mahiyetindeki yer vermek kaçınılmaz bir zoEnosis'in etrafında devam eden Yunan politikasma karşılık, Türkirunluk taşımaktadır. Tüm bu neyeniıı belirli bir politikası olmamış, olamamıştır. Aksine Kıbnslı denler ve gerçekler açısından Rumlar mütemadiyen çoğalıtlat ve Adanın ekonomik egemenliğini ellerine geçirirlerken Türklerin, Jnçiltereye, Türkiyeye, Avustralbelirtmek isteriz ki, egitim hizjaya gö<; etmeleri, çoğunluğu sonunda azınlık haline getirmiştir. metinin sahibi öğretmenlik meslek sınıfını Devlet Memnrlan Londrr. ve Zürih Anlaşmalannm da bütün hukukî garantileri vcrdiği iddia edilemez. 1959 da B. M. M. nde yapılan müzakerelerde Kanunu kapsamı dışında bırakEnosis amacı karsısuıdaki takshn alicrnatifinin zayıflığı ortaya atılmak, en salim yol olarak görülmış, o zamanki yetkililerin verdikleri cevaplarla bu alternatif, Türkmektedir. Bu kanun teklifi bu aYuııan dostluğu gibi değişebilen bir ilişkiye bağlanmıştı. 1960 dan, maçla bazırlanmıstır.» dahti doğrusu 1961 den sonra bu gerçekle yüz yüze geldik. Hemen sciyleyelim ki ihtilâl hükumeti de Kıbns meselesini gereken önemiyle" ele almış ve 1960 öncesinin zâfiyetini tâmir için çaba göstermış değildir. İhtilâl Hükumetlerinin konu üzerine önemle eğilmemeleri ile kuvvetli, kuvvetsiz devreleri seçmekte pek hesaplı hareket eden Makarios'un tutumu arasında paralellik vardır. Dikkat edilirsc göriilür ki papaz, genclliklc Türkiyenin kanşık zanıanlanndan faydalanmaya çalışmış, 1960 dan sonra bir süre yürüttüğü sessiz, >umuşak başlı politika, Türkiyedeki koalisyon ihtilâfları üzerine değişivermiştir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) unün Ghesmann ve Çengel çeieleri bir kahveyi basarken suç östü yakalandı SELÂHATTtN GÜLER «Kırmızı Işıklı Chesmsnn Çetesi» ile Yediler Grupu, yani «Çengel Çetesi» Şişli Emniyet Âmirliği ekipleri tarafından önceki gece sabaha karşı Nişantaşında yakalanmışlardır. Bütçe müzakereleri devam ediyor "Söleymancılık ve Nurculuk cereyanları artmıştır,, I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I ütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün Devlet îstatistik Enstitüsü bütçesi kabul edilmiş, daha sonra Diyanet tşlerl Başkanlığı bütçesinin görüşülmesine geçilmiştir. Diyanet tşleri bütçesi görüşülürken Mustafa Uyar (CJU.) ezanın Türkçe okunmasuu istemiştir. Birkaç günden beri okul çiris kapısı üzerinde asılı bulunan tev ha, devrimci kisüerin dikkatini çekmis) ve durum Valiliğe bildiril miştir. Böylece dün sabaha karlar asılı bulunan eski harflerle yazılı levha acele ile indirilmis ve yerine tekrar «Atatü>k.ün «Hayatta en hakiki miirsit ilimdlr. sözlerini ta şıvan levha asılmıştır. Sehirde büyük tepkilere yol açan bu olay hakkında kendisi ile görüştüSümüz Vali Mukadder 07tekin «Okul Müdürünün ifadcsine göre okulda bulunan kütiiphane ile ilgili olarak bu levha asılmıstır. Ancak kütüphaneye sririlen kapı içeridedir. Buraya asılmnsi lâzımdı. Levhanm asıldığı kapı. ay nı zamanda okıılun giriş kapısıdır» demiştir. Doğru teşhis YARIN RAMAZAN Mübarek Ramazan yarın başlıyacak, ilk teravih namazı bu gece kıhnacaktır. Ramazan boyunca selâtin camilerde mahyalar kurulacakür. Istanbul Belediyesi de pide satışma bu akşamdan itibaren izin vermiştir. Yemek yenecek yer ler ile kahvehaneler ve eğlence yerleri de sahura kadar açık kalabilecektir. B Nüfus artışı hızı aynı Ögretmenlerle ilgili bir teklif Devlet Îstatistik Enstitüsü bütçesi görüşülürken Enstitü Başkanı Sabahattin Alpat, Türkiyenin nüfus artışı hızında bir değişiklik olmadığını ve geçmiş yıllarda olduğu gibi bu hızm yüzde 2.9 civannda bulunduğunu bildirmiş.tir. Alpat'a göre Avrupada hâlen 400.000 işçi ve aılesı bulunmaktadır. (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) İki ayrı çete AzıL otomobil hırsızlarından Melih Bolükbaşının idare ettiği iki çetenin mensuplannın şimdiye kadar şebrin çeşitli yerlerinden otomobil çaldıklan ve dükkân soydukları tesbit edilmiştir. Polis, ayrı ayn karargâhlarda toplanan çete mensuplanndan Ye diler grupundan üç kişiyi Kuledibindeki bir kahveden, «Kırmızı ışıklı Chesmann çetesi» mensupla Yitmaz ÇETINER'in Büyük Röportajı • Gurbetteki 200 bin Türkün hikâyesi • Almanyada işçi kadınlarımız nasıl çalışıyor % İki toplum arasındaki farklılığın işçilerimize etkisi Kaç para alıyor, ne kadar biriktiriyorlar? Yerin 1200 metre altında çalışanlar Gece hayatı ve diğer konular Lise mezunlarının assubay olmalarını öngören teklif mbatta ele alınacak Lise ve benzeri okullardan mezun olanlaruı yedek assubay olmalarını öngören kanun teklifini görüşmek üzere dün toplanan Meclis Millî Savunma Komisyonunda, Milll Savunma Bakanhğı sözcüsü bu teklifin Şubat ayı içerisinde toplanacak Askerî Şurada göriişülecegini açıklamıştır. Bu sebepten kanun teklifinin görüsüîmesi Şubattan sonraya bı rakılmıştır. Çete Relsi Böiükbaşi Kıbr<s politikasma bir hukukî yön verilebilmesl işi, iki taraflı bir politika ile ancak 4 üncü İnönü hükumetinin son aylarında ele alınabildi. Aslında bu politikanın iki taraflı olmasına, uluslararası mahiyet kazanmasına rağmen Kıbrıs'ın iç durumu bakımmdan eksik yÖMİeri bulunduğu bir vakıadır. İnönüden sonra Ürgüplü hükumeti, aynı politikayı belki biraz daha mütereddit hava içinde yüriittü ve gittikoe genişlemesi gereken Kıbrıs poHt'kası özellikle seçimler arefesinde ve seçimleri tâkip eden günlerde darlaştırıldı. Bugün aldığnnız netice. yıllardan beri süregelen zikzaklann ve ne istediğimizi tesbit edememenin sonudur. Bu bakrmdan sayın Ürgüplü, teshisinde pek haklıdu.. rını ise Süleymaniyedeki kumar haneye yaptıklan baskın sonunda ele geçirmiştir. ARALIK PAZAR Arbede Bir gece «Chesmann çetesi», 2 nci gece «Çengel çetesine» başkanlık yapan Melih Bölükbaşı, önceki gece Yediler çetesi mensuplanndan Derviş Ay, Hüsamettin Topur v e Ismet Fatinoğlu ile Nişantaşındaki Kurukahveciyi basmışlar dır. Aneak izlenmekte olan Melih (Arkası Sa. 5, Sü. 5 te) Cumhurıyeffe Ecvet CiLKüSLN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog