Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Her hadisel maçtan sonra alınan karaıi PTT maçının hazırlığı F. BAHÇE İDARE HEYETi DÜN DE BİLDİRİ YAYINLADI Stadlarda meşrubat satışı kısıtlanıyor S on günlerde maçlarda sportmenlikle bağdaşamıyacak bazı hâdiselerin meydana geldiği bir vâkıadır. Bu olaylarm önlenebilmesi amacı ile İstanbul Valisi Niyazi Akının başkanlığmda Vali Muavini Ekrem Gönen Bölge Müdürü Turhan Barlas Dolmabahçe Stadı MüdüYü Hayrullah. Güvenir Bölge Spor Servisi Şefi Fethi Dinçerin iştirakiyle dün Bölgede yapılan toplantıda aşağıdaki hususlann yerine getiıilmesi kararlaştmlmıştır. 9 Stadlanmızda sişeli meşrubat satışlannın belli yerlerde yapılması ve |işelerin içildikten sonra geriye almması. % Otopark sahası üzerinde gazoz vs. si ATLETiZM YAPILACAK Bir süreden beri toplantı halinde bulunan Türkiye Millî Ta lebe Spor Teşkilâtı Danışma Ku rulu, Üniversite gençliğinin 19651966 ders yılı spor faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını tamamlamış ve tesbit edilen hususları bir ra por halinde teşkilât başkanına vermiştir. Dün toplanan T. M. T. S. Teşkilâtı başkanlık divanı da bu raporu münakaşa ederek aynen uygulama kararı almıştır. Raporda Üniversiteler arasında futbol, basketbol ve vo leybol liglerinin ihdas edilmesi, dış müsabakalara daha fazla önem verilmesi ve bilhassa atletizm, güreş, atıcıhk, su ve kış sporları gibi amatör branşlarla daha fazla ilgilenilmesi gibi hususlar bulunmakta, aynca her yıl yapılmakta olan Üniversite Spor haftasınm yeni bir düzene tâbi tutulması ile bu haftaya lig lerin sonucunda başan kazanan takımların katılması lâzım geldi ği belirtilmektedir. Teşkilât Genel Başkanı Dr. Erol Zeytinoğlu Divanca önemli faaliyet programınm hemen tat bikine başlanacağını söylemiştir. ÎÜZME KOMtTESÎ KURULACAK Türkiye Milli Talebe Spor Teşkilâtı tarafından yüksek tah sil gençliğinin yüzme ve su spor lan çalışmalarını düzenlemek, Üniversite, Akademi, ve yüksek okullar arasında bu konuda mü sabakalar tertipletmek ve dış ül kelerle Akademik münasebetler kurmak üzere bir Yüzme ve su sporlan Komitesi kurulmasına karar verilmiştir. As başkan Din çer Şekerci komitenin teşkil edilme işinin Milli yüzücülerimiz den ve Yüzme Federasyonu üye lerinden Ralun Özkan'a verildiğini söylemiştir. TUBAN BARLAS (Hangi işle uğraşacak?) BAZI MUŞAHİT YE GOREYLİLERİ İKAZ ETMEK VAZIFEMIZ enerbahçe Kulübü, bazı olaylara sebep olan F. Bahçe A. Gücü karşılaşması ile ilgili olarak dün bir bildiri neşretmiştir. Hakemlerle teşkilâtı hedef tutan bu bildiride daha ziyade kulübe yapılan haksız muamelelere değinilmekte, teşkilâtm dikkat nazan çekilmekte ve ricada bulunıümaktadır. İZM. SPOR İDDÎALI Dolmabahçe Stadında tzmirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaj futbol takımı önem verdiği bu maç için yann akşam Yeniköyde kampa girecektir. FUTBOLCULARIN DİKKATİ ÇEKİLECEK tzmirspor maçının haztrlığma dün saat 14.30 da yaptığı çalısma ile başlıyan Beşiktaşlılann yann yapacaklan ikinci çalışmayı mütaakıp kampa gireceklerdir. Son iki karşılaşmada başarısız oyunlar çıkaran Siyahbeyazh futbolcuların dikkati çekilecektir. tZMlRSPOR tDDtALI ÎZMİR Son haftalann basanlı takımı lzmirspor, bu hafta îstanbulda Beşiktaş ile yapacağı maç için ümitli görünmektedir. îddialı konuşan lzmirsporlu fut bolcular, dünkü antrenmandan sonra şunlan söylemişlerdir: «20 lık galibiyetler serimizi devam ettireceğiz. Dostumuz Altay*ı hakemin lutfu ile son dakikada yenen Beşiktas'tan bunun acısını çıkaracağız.» şeli meşrubat satışlarının yasak edilmesine ve bunun temini için de Belediye Zabrtatmdan yarânn istenmesine. Q Bilhassa kulüplerimizin maçlardan önce taraftarlannın sportmenlikle bağdaşamıyacak hareketler yapmaması yolunda bildiriler neşretmesinin büyük ölçüde faydalar sağlayacağına. O Muhterem basınımızdan bu yolda yapagelmekte olduklan müspet neşriyatın devamı için ricada bulunulmasına. F 1966'da yapacağımız millî maçların programı açıklandı ııımııııı£ Bildirinin diğer kısımlannda şu hususlar belirtilmektedir: « 2 senelik şampiyonluk yorgunluğu ve psikolojisi, yapmağa me< bur olduğumuz özel maçlar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Tumuvası mü sabakalan, millî takıma veTdiğimiz oyuncular ve ordu takımına en çol eleman veren takım olmamız dolayısiyle takımımız zor durumda kalmış ve kamu oyunu artık tahammülsüz bir hale getiren bitmek, tükenmek biljnez hücumlar oyunculan sarsmış, moralini bozmuş ve sinirli bir hale getirmiştir. Hakemlerin özellikle bize karşı meşru gördüğü penaltılarla tafcımımız mağlup edildiği vakit yaptığımız yarüı müracaatla, kulübümüze karşı bu harekeüeri artık bir teamül ve kasıt haline gelen hakem Mustafa Gerçeker ile Nejat Şenerin F. Bahçe maçlanna konulmaması hususunda Teşkilâtın dikkat nazan çekilmiş ve rica edilmiştir. F. Bahçe memleket spomnun yönetilmesinde Teşkilâtla daima anlaşma yoluna gltmiş, 2 senedenberi hakemlerin cezalandırdıklan oyuncular aynca tarafımızdan da ceza görmüş ve görmektedir. Fakat bugün, yalnız F. Bahçenin izledlği bu iyi niyetli hareketin çıkar yol olmadığı bizde de bir şüphe uyandırmıştır. Teşkilâtta kulübümüze karşı antipatisi veya başka kulüplere sempatisi her vesile ile aşikâr olana ve kilit noktalarda bulunan bazı görevlüerin ve bazı müşahitlertn hareket tarzlan karşısmda da Teşkilâtı ikaz etmek bizim için vazife olmuştur. Diğer taraftan dâvet edilen ecnebi hakemlerin bir kısmının büyük takdir gören dlirüstlük ve ldare kudreti yarunda diğer bir kaçının âciz ve şüpheli durumlan bunların seçlminl ve mihmandarlann tâyininde bir hassasiyet ve kontrol lüzumunu da ortaya koymaktadır. Bugünkü durumda objektif olarak, bazı takımlann son maçları kazanma hususları kamu oyunda mttnaksşa edilirken F. Bahçenin bu şanssız ve kriz devrinde yalnız son 2 maçta verilmiyen aşffcar penaltılar yüzünden 2 puan kaybettiği üzerinde JSRDEM VE YAŞAR Dünkü antrenmanda menejer penaltüar yüzünden 2 puan kaybettiği üzerinde duru Yaşar ile bilhassa meşgul olmuştur. lacak bir vakıadır. Teşkilâta bu yolda yaptığımız yazüı müracaatlanmızı bu defa kamu oyu önünde yapmak bizim için bir mecburiyet olmuştur. îyi niyetlerini yakinen bildiğimiz Futbol Federasyonu Reisinin bu hususta göstereceği hassasiyet ten emin bulunrnaktayiz.il F. BAHÇE P.T.T. MAÇINI RUMEN HAKEM YÖNETECEK ANKARA Son zamanlarda üst üste puan kaybeden Fenerbahçenin pazar günü şehrimizde P.T.T. ile yapaüreş Federasyonumuza bazı cağı Türkiye ligi maçını idare etfederasyonlar millî maç tekmek için, Futbol Federasyonu bir lifi yapmaktadırlar. 1966 fayabancı hakem getirtmek üzere aliyet programını hazırlamakta teşebbüse geçmiştir. olan Federasyon, bu teklifleri Buna göre, Fenerbahçe P.T.T. bir sıraya koymaktadır. Millî maçını Romanya Federasyonuna müsabaka teklifi yapan mılletbağlı ismi henüz tesbit edilmiyen ler şunlardır: bir hakem idarp edecektir. Rusya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Finlândiya. Aynca, Fransa Güreş Federasyonuna bir yazı gönderilerek bu yıl içinde Fransada 2 maç yaD. Bahçe Stadında oynanan Fepabileceğimiz bildirilmiştir. nerbahçe Ankaragücü lig maçınBatı Almanya Beden Terbiyesi da, rakibine tekme attığı için haTeşkilâtı, Beden Terbiyesi Genel kem tarafından oyun dışı edilen Mudürlüğüne gönderdiği bir Tr.ektupFenerbahçe futbolcusu Ogün, tedla, 1966 yılı başlannda rr.ılli güreş birli olarak Merkez Ceza Kurulukariilaşması teklifinde bıılunmuştur. "i'elüf Genel Müdürlükçe, Güreş na sevkedilmıştir. Federasyonun» havale editoiş ve Federasyon da prensip olarak, teklifi katul etmiştir. Federasyon heyetlnin İIK toplantısında, menleketimizd» yapılacak millî karşılaşmanın taribl>ri tesbit edileceirtir. G ANKARA Futbol Federasyonunca 1966 senesinde yapılması kararlaştınlan raillî maçlar şunlardır: 16.3.1965 de Iran'da, İran A milli takımı ile, 21.5.1966 da Yugoslavya'da (Rusya Romanya galibi ile gençler milli), 23.5.1966 da Yugoslavyada (Avusturya Macaristan gaübi ile) G. M., 25.5.1966 da Yugoslavyada (îsviçre ile Genç Milli). 30.51966 d& Kopenhang'da, Danimarka ile A milli. 26.6.1966 da Yugoslavyada, Yugoslavya ile amatör millî, 29.6.1966 da Almanyada, B. Almanya ile amatör mill, 1.15.1966 da Bulgaristan'da Beynelmilel Gençler Tumuvası, 210.1966 da Türkiyede, Polonya ile ümitler maçı, 12.10.1966 da Türkiyede, B. Almanya Ue A millî rövanş, 12.10.1966 da Almanyada, B. Almanya ile Ümitler rövanşı, 2610.1966 da Türkiyede, Yugoslavya ile amatör millî, 16111966 da Türkiyede, B. Almanya ile amatör millî maçları yapılacaktır. Aynca yapılması kararlaştınlan fakat katî tarihleri henüz belli ol mayan millî maçlar ise şunlardır: Bükreşte, Türkiye Romanya, Türkiyede, Türkiye Romanya Ü mitler rövanş, Polonya'da, Türkiye Romanya Genç Milli, RomanENÇLER iki grupta 8 inci haftayı bitirmişlerdir. İki hafta yada, Türkiye Romanya genç mil li maçlan yapılacaktır. sonra birinci devreleri bitmiş olacaktır. Bu hafta yine İsbulspor genç takımının kırmızı grupta rakibi Davutpaşayı 3000M. lik okullar (90) yenmesi haftamn en büyük skoru olmuçtur. krosunda B. köy birinci Amatör birinci ligte maçlar denk kuvvetlerin mücadelesi halinde geçmiş, en farklı maçlar Ayvansarayın Langayı 60 ve Bakırköy Lisesinin tertiplediği Bakırköyün Fatihi 50 yenmeleri olmuştur. okullararası 3000 metrelik kros 7okulun 63 atletinın iştirakiyle yapılmış ve netıcede çok güzel yarışan Yavuz Lâçin 1. olmuştur. Ferdî ve takım tasnifi şöyledir: 1. Yavuz Lâçin (Bakırköy LiGENÇLER KIRMIZI GRUP: BEYAZ GRUP: sesi) 9.52, G. Saray K. Gümrük 10 2. Memduh Budak (Bilir Ko20 Feriköy Vefa Ist. Spor D. Paşa 90 leji) 10.32.05, B MA YP Takımlar OG Adalet B. Spor 02 3. Mehmet Uçkan (M. Sanat) BJK 0 35 3 13 îst Spor 7 6 0 47 1 15 10.36.09. Vefa 9 4 117 6 12 F. Bahçe 0 28 4 14 Takım tasnifi: B Beyi 8 3 0 10 6 11 G. Saray 1 22 7 12 1. Bakırköy Lisesi: 9 puvan, Feriköy 2 17 14 11 B. Spor 9 4 2 10 10 10 2. Bilir Kolej: 17 puvan, 2 24 18 10 Adalet 3 15 15 8 K. Paşa 8 4 3. M. Sanat: 37 puvan. 2 15 19 9 Hasköy 2 11 18 Beykoz 8 3 2 12 7 7 Sanyer Taksim 4 14 17 7 2 Süleymaniye 3 13 15 7 K. Gümrük 6 13 23 8 2 Y. K. Emniyet 8 1 6 7 20 3 Galata 5 6 28 Yeşildirek 6 4 31 3 D. Paşa 612 37 8 1 Anadolu 8 4 34 0 Eyüp 6 725 8 0 Cumhuriyet'irv Meşhur eskrimci Nadi öldü NEW YORK Bütün zamanlann en büyük eskrimcilerinden biri olan ltalyan Nadi, Los Angeles'te ölmüştür. 66 yaşında hayata gözletini yunran Nadk, 1920 Anvers (Hânpfyatlarında flöre ve kılıçta şampiyon olmuş, epede de gümüs madalyayı kazanmıştır. Nadi, her üç branşta ltalyan takımına şampiyonluğu kazandırarak, bu Olimpiyatlarda 5 altm ve 1 gümüş madalya elde etmiştir. Bilâhare profesyonelliğe geçen meşhur etkrunci, tam 10 yıl hiç mağlubiyet acısı tatmamıştır. Nadi, daha sonra Hollywood'a yerleşerek, film yıldızlarına eskrim hoca lığı yapmışur. AMATÖRLER KÖŞESİ Tulay ÛİVlTÇtOĞHJ Necdet Erdem sakatlığı geçen Gençlerde îstSpor D.Paşayı90yendi GENÇLER ÜGİ Faaliyet Programı hazırlanıyor 6 millei güreşte millî temas istedi G OGÜN CEZA HEYETtNDE Yann CUMHURİYETTE İKlNCl DEVRE GRUP (A): 10 Sultantepe • P. Bahçe A. Hisar Yeldeğirmeni 11 11 Acıbadem Bağlarbaşı ı 11 Maltepe Pendik 9 4 4 1 15 9 12 P. Bahçe Maltepe 9 4 3 2 14 11 11 A. Hisar 9 4 2 3 11 8 10 Acıbadem 9 2 6 1 15 11 10 Bağlarbaşı 9 3 3 3 18 13 9 Pendik 9 2 5 2 12 14 9 Yeldeğirmeni 9 2 3 4 9 17 7 Sultantepe 9 2 0 7 12 23 4 GRUP (B): Tayfun Nişantaşı 21 Ortaköy Boğaziçi 30 D. Spor . R. Hisar 31 Mecidiyeköy• Büyükdere 00 Tayfun 9 7 1 ~1 18 5 15 Nişantaşı 9 5 2 2 16 12 12 Demirspor 10 5 2 3 15 9 12 Mecidiyeköy 9 4 3 :2 18 16 11 Büyükdere 10 4 3 3 10 11 11 Ortaköy 9 3 4 2 14 10 10 R. Hisar 9 1 0 8 9 22 2 Boğaziçi 9 0 1 8 3 28 1 GRUP (C): 11 Dz. Gücü Unkapanı Camialtı Rami 10 10 Altmyıldız Yenişehir Okmeydanı ETT 20 Denizgücü 9 4 5 0 18 6 13 Altmyıldız 9 4 3 2 9 8 11 9 3 5 1 9 9 11 Unkapanı Okmeydanı 9 4 2 3 13 9 10 E.T.T. 9 4 1 4 6 13 9 9 2 4 3 12 10 8 Rami 9 1 4 4 7 10 6 Camialtı Yenisehlr 8 1 2 S 4 13 4 AMATÖR 1 İNCİ LİG G R I P (D) 10 Darüşşafaka Haliç 11 Kalespor Cibali 22 Alibeyköy Defterdar 10 Altınay Bozkurt Şafakspor 109 5 3 1 5 13 Kalespor 129 3 6 0 8 12 1211 9 Haliç 9 3 3 3 9 3 3 3911 9 Altınay 9 2 4 3 1211 8 Alibeyköy 1112 8 Defterdar 9 2 4 3 1315 8 9 3 2 4 Cibali Bozkurt 9 1 3 5713 5 GRUP ( E ) Sakarya Alemdar Aksaray Lânea Cankurtaran Kadirga Gedikpaşa Taçspor 10 6 3 1 16 8 Sakarya 10 4 5 1 15 8 Kadirga 10 4 5 1 17 8 Aksaray 10 4 3 3 10 8 Cankur. 10 2 6 2 912 Alemdar Gedikpaşa 10 2 5 3 1112 10 1 3 6 1116 Taçspor 10 0 4 6 1027 Lânga GRUP ( F ) Çapa Şehremini Bakırköy Fatih Topkapı Y.S.Selim G.Hisar Sümerspor 10 7 3 027 5 Çapa Topkapı 9 7 1 1 207 Bakırköy 9 4 3 2 137 Sümerspor 10 4 2 4 1612 G.Hisar 10 3 3 4 1513 Şehremini 10 3 1 61317 Y.S.Selim 10 3 1 61324 10 1 0 8 537 Fatih 10 60 13 32 15 13 13 11 10 9 5 4 10 50 10 11 17 12 30 temmuz 1966 tarthleri arasınds İnglltere'de yapılacak olan 8 Dünya Kupası İçin tnglltere hummalı bir biu zarlık içlndedlr. Londra muhabirtnüz Ecşat EBTE, yaptıgı uzun tncelemelerden son ra çalışmalan raKamlarla değerlencunnlş ve 3 gün devam edecek bir yazı serlst hazırlamıştır. GÜREŞ, ÜNtVERStTE OYUNLARINA ALLNMAD1 Güreş sporunun Üniversits oyunları programına dahil edilmesi gayretleri boşa çıkmıştır. Buna mukabil Judo, Ünıversite oyunlarına alınmıştır. Tokyoda tertiplenecek oyunlarda atletızm, jimnastik, yüzme, eskrim, sutopu, judo, voleybol, basketbol ve tenis sporlarında müsabakalar yapılacaktır. KÖPEKLERİN FUTBOL MAÇI Ingilterede Bertram Mills sirkinde formalı köpeklerin futbol maçı bir hayli kaliteli geçmiştir. Resimde, gayet güzel hareketlerüı yapüdığı maçtan bir enstantane göriilüyor. 0 BRCKSEL Burada yapılan Brüksel Enternasyonal krosunu, Alman Norpoth ve Tunuslu Gammoudı önünde, 3000 m. engelli dünya rekort menı ve 10.000 m. Avrupa rekortmeni Belçıkalı G. Roelants kazanmıştır. İlk dört utletın klâsmanı şöyledir: 1 Roelant; (Bel.) 23.25,0, 2 Norpoth (Alm. 23.55,0, 3 Gammoudı (Tun.) 23.56,0. 4 Alonsıus (Bel.) 2359.7. • SOFYA 1966 Balkan basketbol şampiyonası, Sofyada organize edilecektir. Şampiyonanın tarihi bilâhare tesbit edilecektir. • HELStNKİ Dünya buz hokeyı şampıyonasına hazırlanan Amerika takımı, pa7artesı gecesi, Finlândiyayı 104 mağlup etmiştir. • MOSKOVA Uzun yıllar 10000 m. dünya rekorunu elinde bulunduran Rus atleti Pyotr Bolotnikov, atletizmi bırakmıştır. Beden Eğitim Enstitüsüne atletizm hocası olan Bolotnikov, 34 yaşındadır. Yüzücülerin kış çalışmalan başladı Yeni yüzme sezonunda Ispanya ile yapılacak olan genç millî yüzme teması için namzet kadro belli ohnuştur. Yüzme Federasyonu namzet kad roya Adanadan; A. Karataş, A. Tü lay, T. Demirdal, Y. Bostay, G. Bencan, Antalyadan; A. Rıfat, î . Koçak, A. Özenc, M. Koç, Urfadan: M. Çolan, Mersinden: M. Aybars, îstanbuldan: Ü. Oğuroğlu, F. Aybars, N. Ergil, Y. Dimitriyadis, P. Stelyanapolos, S. Söker, O. Erberger, K. Yurtkuran'ı dâvet etmiştir. Yüzme Genç millî takım kadrosuna dâvet edilen İstanbul bölgesi yüzücüleri, cuma, cumartesi, ve pazar günleri Termal'de çalışacak lardır. Diğer bölgelerin yüzücüleri ise haftanm mutad günlerinde kültürfizik (alısmalan yapacak lardır. SporToto oynayanlara yardım etmeK gayesîyle (Cumburiyet) kendine mahsus bu tahmine her hafta yer vermektedir. Türkiyede yayınlanan 9 gündelik büyük gazetenin tahminleriDin bu ortalamasının yanına; özel olarak (Cumhuriyet'in) tahminini eklemeyi uygun buldnk Okuyuculanmıza bu davranışla hizmet edeceğimizi amuyoruz. Yar.n CUMHURİYETTE Kızlar voleybol maçında liderlik! Beşiktaş C. Saray paxar günü oynuyor V oleybol kır liginde ılk devrenin liderıni tesbit edecek olan Galatasaray Beşiktaş dev karşılaşması pazar günü saat 14.30 da Spor Sarayında oynanacaktır. Ezelî rekabetin renklendireceği karşılaşmada Galatasaray galip geldiği takdirde, Sarı kırmızıh takım ilk devreyı lıder olarak bitirecektir. Beşiktaşın galibiyeti halinde ise liderliğe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ortak olacaktır. PROGRAM 14.30 Galatasaray Beşiktaş 25 cumartesi (1. T. Ü. salonu) 15.45 D. H. Okulu Beykoz 14.30 Rasimpaşa Beykoz 17.00 Fenerbahçe î. T. Ü. 15.15 Fenerbahçe Şijli 18.00 Beykoz Üsküdar 26 pazar (Spor tarayı) 19.00 Bejikta» • Bakırköy SPOR TOTO 13 12 11 10 bilen bilen bilen bilen 7 kişi 65.433 249 kişi 1839 2570 kişi 178 16853 kişi 27 15 11 10 9 7 B 7 2 Taknnlar Feriköy Göztepe Be;iktaş lzmirspor Vefa Ankaragücü Galatasaray Gençlerbirliği Hacettepe Istanbulspor Demirspor Beykoz PTT Fenerbahçe Altay Sekerspor Kasımpaşa Güneşspor Karagümrük Petrolspor Altındaf Bandırmaspor Altınordu Ç. 1. Yurdu ÜlKüspor Sakaryaspor Bursaspor Samsunspor Eskişehirspor Karşıyaka Konyaspor Toprakspor 1 3 9 4 8 8 8 3 8 8 8 7 8 7 9 9 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog