Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BASIN A H L  K YASASINA DYMAY] T A A H H Ü T EDER * Sahlb!: NAZİME NADİ • Genel Tayın Müdüru ECVET •¥ •¥ * GÜREStN * Sorumlu Yazı İslerl Müdürü: EROL DALU • Sasan ve yayan: CTTMHURtYET Matbaacüık v« Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl sokak No. 3941 GÜNEY ttLESt: Küçüksaat Meydanı, Edima Hanı Adana . Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. Yenlşehlr Telefon: 13 09 30 • 12 09 68 12 93 44 17 57 35 * İZMİK GazJ Bulvan No. İS Tel: 31230 BÜROLAR ABONEveİLÂN SeneUk i ayJık î sylık Türkly» 75.00 40.00 22 00 Haricl 150.00 80 00 44.00 Başlık (Maktu) 175 2 3 4 5 m d «ahifelerde (santtml) 40 6 7 Dd sao^eJer ^ Nîjan, Nik&h, Bvlenme, DoSum (Makta) 75 Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve Kayıp arama 5 cm. 90 Kayıp (Kelimesi) I Un SAYIS1 25 KÜRÜŞ Yeni bir kanun tehtifi Üniversite öğretim üyelerinin dışarıdaki görevleri önleniyor Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Üniversite öğretim üyeleriyle Üniversitede bilimsel araştırma yapa cak durumdaki diğer personelin dışarda görev almalarım önleyecek, buna karşıhk kendilerini mali yönden tatmin edecek tazminatlarm verilmesini sağlamayı öngören bir kanun teklifi Millet Meclisi Başkanhğına verilmiştir. CKMP, Sivas milletvekili Cevat Odyakmaz ve arkadaşlan tarafından hazırlanmış ve Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmiş olan kanun teklifi, 4936 sa yıll Üniversiteler Kanununun ba zı maddeleri ile bazı fıkralarının tâdilini ve kanuna yeniden üç mad de eklenmesini istemektedir. TASARI KANUNLAŞIRSA Teklif kanunlaştığı takdirde üni versite mensuplarına sağlanacak yeni imkânlar şunlardır: 1 Üniversltelerde ve bunlara bağlı öğretim kurumlarında görevii Profesör, Doçent, Aslstan, öğ retim görevlisi ve uzmanhk kad rosunda çalışan mütehassıslara aylıklanndan ve rektörlük, dekanlık tazminatlanndan başka her ay birinci derece devlet memurluğu kadrosu aylığının yüzde 10 u ile yüzde 40 ı arasında değişen tazminatlar ödenecektir. Bu tazminat birinci derece devlet tnemuru aylığının yüzde 104 u oranmda profesörlere, yüzde 80 oranında do çentlere (eylemli ve eylemsiz) yüzde 40 ı oranında da asistanlara olmak üzere öngörülmektedlr. 2 Asistanlığı onanmış, ya da tıpta uzmanlık imtihanı başarmış olan asistanlara, doçentlik imtihanı için yapacağı bilim araştırmalanna başladığı ilgili Fakülte Profesörler Kurulunun belirttiği tarihten başlayarak, bu araşürmalarm gerekürdiği süre için (ve beş y ü geçmemek şartiyle) yukarda belirtilen tazminattan ayn olarak birinci derece devlet maaşı kad rosunun yüzde 20 si oranında bir ek tazminat daha verilmesi istenmektedir. Bu «Bilim araştırma tazminatı>mn ödenmesinde 7244 Sa yılı kanunun 3 üncü maddesi hük münün uygulanmaması da teklifin metninde yer almıştır. Teklifte bulunan iki ek madde ile de, öğretim üyelerinin bizmet sürelerl ve Akademik ünvan bakımından aynı durumda bulunanlann maas ve ödenek toplamlarının birbirlerlnlnkinden hiç bir şekilde farklı olmamalan öngörülmekte, üniversite mensuplannm Bakanlar Kurulunca verilecek geçlci görevler dışında asli görevlerin den başka hiç bir görev alamama ları aynca hükme bağlanmaktadır. Bans Uucu Kumandanı Korgeneral Timayaya, cenazesi uçakla gömülmek üzere memleketi Hindistana götürülmeden önce Lefkoşe Hava Alanmda yapılan son tören Plânın özel ve resmî sektörü bağlayıcı olması isleniyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiyenın «artık sanayileşmeye başlaması gerektiği ve ö»el sektörü de kapsayan bağlayıcı, emredici bir plân uygulanması» nın toplumumuzun dengesiz yapısını ancak düzeltebileceği dün ikinci beş yıllık plân kollokyumunda bilim adamları tarafindan belirtilmiştir. Kollokyuma katılan üniversite öğretim üyelerinden bu konuda konuşanlar başarılı bir plâncı hk için hedefi açık bir sanayıleşme politikasının gerekliliği uzerinde durmuşlardır. Prof. Besim Üstünel bzetle şöyle demiştir: « özel sektörün de bağlayıcı bir plân içinde bareket etmesi dünyamn pek çok yerinde sağlanmıştır. Hindistanda özel sektörün plâna aykın yatınmları önlenmekte, lisansa bağlanmaktadır. Papanek'in plânlama müşaviri bulunduğu Fakistanda bile bn kabil tedbirler alınmıştır. Ba merkezî plâncılık değil, özel sektörün verimli, akıllı yatırımlar yapmasmı sağlamaya matuf bir harekettir.» ORTAK PAZAR VE BAZI •SATIRIMLARIN DUR17MU Ortak Pazara girışimizle de çok sayıdaki Afrikalı üye devlet yüzunden avantaj sağlayamıyacağımızı belirten Doç. Kenan Bulutoğlu da, asli üyelik için yıllarca bekleyeceğimize değinmiş, üstelik şimdiden bazı mahzurların ortaya çıktığını ifade ile «öıel sanayicilerin yapabileeekleri sanayi yatınmlannı (Ortak Paaara girince nasıl rekabet edebilirim) endişesi yüzünden yapantadıkları, daha çok çıda sanayüne yöntldikleri görülmektedlr» demiştir. Baştaralı I ıncı savtada rasmda Kıbrıs konusunun Genel Kurulca ele alınması istenmiş, bu konuda Kemal Satır, Fethi Çelikbaş, Süleyman Onan, Nazmi Oğuz, Prof. Erim, Nazif Arslan, Irfan Solmazer Kıbrıs meselesinin grupta görüşülme tarzı üzerinde görüşlerini söylemişlerdir. Bu görüşmelerden sonra parti politikası hakkındaki genel görüşmeye geçilmiş ve görüşme so na ermiştir. Bu görüşmeler hak kında bildiri yayınlanıp yayınlanmaması da uzun konuşmalara sebep olmuş, sonuçta bildirinin CHP ortak grup yönetim ku rulunca hazırlanması kararlaştırılmıştır. C H P Grupn CKMPnin görüşü Birleşmiş Milletler Genel Ku rulunda Kıbrıs için aleyhimizde çıkan karar üzerine CKMP Genel İdare Kurulu ve Meclis Grupu birleşik bir bildiri yaym lamışlar, Kıbrısın kaybedilmedi ğini, kaybedilmiyeceğini belirtmişlerdir. J Mihninur (§£ KALKAVAN ile Servet KARAMAN Nisanlandılar. lstanbul KONGREYE DAVET Cemiyetimlzin »enelüc kongresi 2 Ocok 1966 pazar günü «aat 13 ten ltlbaren Nuruosmaniye Şeref Efendl Sokak, Esnaf Han »alonunda tcra edilecejinden tesrlflnlzi eüemmiyetle rica ederiz. ftajpınar Kalkındınna T t Yardımlaşma Omİyeti İdare Heyetl GÜNDEM: 1 Yoklama, 2 Kongre divanı seçiml, 3 Faaliyet raporunun okıınması ve müzakeresi, 4 Muhasebe raporunun okunması, 5 Murakabe raporunun okunması, 6 tdare heyeti ve murakabe heyeti ibrası. 7 1966 yılı tahmini bütçenın müzakeresi. 8 Yeni tdare Heyeti seçiml, 9 Yeni Murakıp seçımi, 10 Yeni Haysiyet DIvam seçimi, 11 Dilekler. KAYIP Bektas Ükokulundan aldığıtu dıplomamı kaybetüm. Hükümsüzdur. Garip Çetinkaya Cumhuriyet 15673 (Baştarafı 6. sayfada) isterler. Nitekim bunlardan birisi (Ben «Bilgiç» bir kimseyira) demis, dünyaca tanınmış, sevilmiş, yaslı bir bnkuk âliminin ismi bulunan Iistesinin başına geçip oturmnştnr. Aslında onun ye ri listenin en sonu olmak lâzımdı. Halbuki o, doğdnğn yerde böyle bir listeye dahi giremezdi.» Ahmet Gürkan'n kardeşi Hüthüt tkuşu AP nin içyüzü hakkın da daha çok şeyler Hüthütlüyor, böylelikle AP nin ne denli bir «tesanüt» içinde olduğunu öğreniyoruz. Salık veririm. Ahm«t Gürkan'm kardeşi Hüthüt'ün AP. içinden verdiği haberleri okuma nızı .. KORIDOR HÜTHÜT VE MAYNAH KUŞU... ondra'da «Konuşan knşlar yarışması» nda * bir Maynab kuşu, juri uyelerine «Kocakafa» demiş de birinci ilân edil miş.. Ayol bu da iş mi? Bızde ne kuşlar var, parti idare edıyorlar.. Bizim Hüthüt bu yarışmaya mutlaka girmeliydi, giremedi, yazık oldu.. Böylelikle bir dünya birinciliği daha kaybettik, tuh!. ESKİŞEHİR Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi AP li Nedlm Evliya, dün sabaha karsı tstanbuldan Ankaraya trenle gitmekte iken geçirdiği bir kalb krizi sonucunda koma halinde kaldınldığı Eskişehir Sosyal Sigortalar Hasta hanesinde vefat etmijtir. Nedim Evliya vefat etti L MfiLti PİYMGO V1LB4S1 efkoşe İki yıl önce 21 arahk 1963 tarıhinde Kıbns 'Rumlarının Türk toplumuna karşı giriştiği saldınnm ikinci yıldönümü münasebetiyle dün köylerde anma törenleri yapılmıştır. Dün sabah saat 09 da Cumhurbaskanı Yardımcılığı, Türk cemaat meclisi, Türkiye Büyükelçiliği. Türk alayı, Lefkoşe ve St. Hilarıon bolgesi mücahitlerini temsilen bir heyet, şehitliği ziyaret ederek çelenkler koymuşlardır. Türk okullarında «kanlı noel» in ikirci yıldönümü münasebetiyle törenler düzenlenmiştir. Bu törenlerde Rumlann girişti,ği saldınlar karşısında Türk mücahidinin direnişi dile getirilmiş ve konuşmacılar günün TİP'in görüşü mâna ve önemini belirtmişlerDi*er taraftan Türkiye îşçi dir. Partisi Meclis Grupu Kıbns ko Lefkoşede halkın yoğun bunusunda yayınladığı bildiride lunduğu bölgelerdeki vıtrinler«TİP, ENOStS'i gerçekleştirme de Rumlann Türk toplumuna yönündeki her türlü emperyakarşı giri'mis olduğu jenosit hallst tertip ve duruşmaların kereketleri ile vahşet ve barbarlısinlikle karsısındadır» demekte ğın bütün veçhelerini canlandı Birleşmiş Milletlerde aleyhimiz ran resimler halka teşhir edilde sonuçlanan kararın temeldemektedir. Kanlı Noelin yıldöki nedenini Kurtuluş Savaşı Tür nümü olan 21 arahkta başhyan kiyesine yakışmayan bağımlı dış hafta «kahramanlar haftası» opolitikaya bağlamaktadır. larak adlandmlmıştır. Bu arada Dr. Küçük ve diğer Bildiride ozetle şöyle denilmek toplum ileri gelenleri yıldönütedir: nümü münasebetiyle mesajlar «Son dnrnm karsısında TÎP yayınlamışlardır. Küçük, mesaKıbns statüsünü tayin eden anjında, Türk toplumunun iman lasmalann Birleşmiş Milletler v» inancından hiç bir şey kaykaran ile desisemiyecegini ve ba betm^İAn, büyük, bir, cesaret ve andlasmalann devlet huknku"Bzimte ımieadelesine devam e. nun tayin ettiği şekiller dairesin decegıne kimsenin şüphesi olde ancak taraflarca değiştirilene maması gerektiğini söylemiştir. kadar, yürürlükte bulunduğunu Türk toplumunun yorulmadan israrla belirtir. Kıbrıstakl birlimücadelesine devam edeceğini ğimiz andlasmalann verdiği hak ve gayeye ulaşmak için her felara dayanarak adada kalmaya dakârlıkta bulunacağmı bir kez devam edeceğine göre, andlasdaha belirten Cumhurbaskanı malarda değisiklik isteyenler Yardımcısı Türk mücahitlerine her seyden önce bunları gözden söyle seslenmıştir: geçirmek için Türkiye ile müza «Dünya milletlerine örnek okerelere çirmeve mecbnrdorlar.» lan aziz Kıbrıs Türk mücahidi: YTP GRUPD BtLDtRtSİ Senin azmin ve imanın bu vatanı kurtaracak, Türk kadınının YTP ortak grupu, dün Kıbrıs ko namus ve seretine Ieke sürülminusunda görüşmüş ve bir bildiri yecektir. Kıbrıs Türkleri, bn yaymlamıştır. uğnrda şehit düşen mücahitleBildiride şöyle denilmektedir: rimizin aziz hatıralannı kalble«Kıbns konusnnun B. M. kara rine bir âbide yapmıştır Biz n ile aldıği son durum karşısınkudret ve kuvvetimizi işte ba da, bu millî dâvayı bir Iç politiâbideden alarak her gün taze ka çekişmesi haline getlrerek halk bir imân ve inançla kurtuluş oyunda partilerlne puan toplamak savaşımıza devam edecegiz.» gayretlne düşenlerin bn istlkamet teki rutumlannm akslne YTP soUrgüplü rnmlulan esasen bilinen bu dâvâ (Baştarafı 1. sahifede) ya yeniden mesul aramak taktiseleyi sokağa düşürmemeye gayğiyle değil, fakat bir çare bulmak ret göstersin. Meclislerce aynlfikriyle genel görüşme tekliflerimalar, birbirimize düsmeler, sane katıiacaktır. YTP olarak teklif dece düşmana yanyacaktır» deedilen genel göriişmeyi Kıbrıs ko mıştir. nusuna millî bir çözüm yolu bulERTUG DEDİ Kl ma görüşmesi diye kabul ediyoCelâl Ertuğ da konuşmasına, ruz. Bu hududu asarak bir yola ei basının; «Kıbnsı kaybettik» şekrecek gruplan millî sorumluluk lındeki yayınlarını tenkidle başşuuru ile hareket etmemiş saya lamış. ve B. M. den çıkan karacağız.» YTP nin genel görüşmedeki söz rın, bir tavsiye karan olduğunu hatırlatarak, bunun uygulacülüğünü Raif Aybar yapacaktır. mada bağlayıcı bir nitelıği olmadığını, basının olayı büyüterek kamu oyunu heyecana sü rüklediğini ifade etmistir. Ertuğ aynca artık Yunanistanla bir masaya oturarak Kıbns sorununun çözümüne imkân kalIstihkâm Okulunun geleneksel madığını, bir Türk Yunan ça«Moral» günü bu gece yapılacaktışması da dikkate alınarak bütır. Kara Kuvvetleri Kumandanı tün hazırhklann yapılmasmın Org. Cemal Tural'ın da geleceği bu güne, şehrimizin tanınmış or gerektiğini söylemiştir. kestra ve ses sanatkârlan gönüllü olarak katılacaklardır. Bırleşık bıldırıde ozetle şöyle denilmektedir: «Milletimiz sorumlulan affetmiyecektir. Bununla beraber biz son derece vahim ihtilâflara yol açacak sorumlulukların tesbitinin ficilen aranmasından daha çok, makul kuvvet temeline da yanan çok taraflı v« hareketli bir yeni Dış politika anlayışında iktidar ve muhalefetin millî birlik ruhn içinde birlesmesini zarurî bulmaktayız. tlk olarak hükfimeti ivedilikle enerjik tedbir ler almaya ve aynı zamanda son durum hakkında mnhalefete bilfi venneye davet ediyoruz.» Bildiride aynca Kıbrıs konusunda bir «Liderler toplantısı»nın yapılması istenmekte CKMP nin de aynı konuda Meclis araştırması müracaatı yaptığı belirtilmektedir. Bildiride «Genel Baskanımızın iki gün önce açıkladıkları gibi Kıbns kaybedilmemiştir ve hiç bir zaman kaybedilmiyecektir» denilmektedir. Ktbrtsta Türk şehitteri amldt Li (Dış Haberler Servisi) Türk Devrim Ocaklan Genel Başkanı Târık Zafer Tunaya, dün «İnsan öldürme metodlan ile devlet kurma teşebbüsleri tarihte ve yakm tarihte hangi âkıbete uğramışsa. bu metodlarla Kıbrıs Devlet ini bir haydut çetesl haline getirenlerin âkıbetleri de aynı olacaktır» demiştir. Tunaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alman kararla ilgili konuşmasmda, karann, Türkleri olduğu kadar bağımsızlıklannı kazanmak isteyen uluslan da hayal kırıklığına uğrattığını, insan hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesine yol açtığmı belirtmiştir. Rum temsilcisinin Atatürkü Srnek göstererek O nasıl Sevr Anlaşmasını parçaladıysa biz de aynı şekilde Londra ve Zürich Antlaşmalarınr parçalayacağız» deyişini yeren Tunaya. îstiklâl Mücadelesi hakında açıklamalar yaptık tan sonra şöyle devam etmiştir: «Uluslararası hayatta isteyerek kabul ettiği antlasmalan mâsum insanlan ve çocukları öldürerek yırtmak usulü, Birleşmiş Milletlerin tasvip etmiyeceğl ve kanmayacağı bir usul olmalıdır.» Türk Devrim Ocakları Genel Başkanı bir bildiri yayınladı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan yeni «hâkimler ve savcılar» kanunu tasarısı meslek mensuplarına çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Henüz son şeklini almamış bulunan tasan üzerinde Bakanlıkta kurulan özel bir komisyon çalışmalara devam etmektedir. Bakanlık Müsteşarının, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının, Yargıtay temsilcisinin ve Bakanlık ileri gelenlerinin katüdığı komisyona zaman Hflkimler ve savcılor kanunu komisyonda Demirel Grupta konuştu (Baştarafı 1. sahifede) Millet olarak, Parlâmentomuz olarak karar venniş bolunuyoruz ki haklanmızın ziyaına müsaade etmiyeceğiz.» StLÂHLI KUVVETLER Baştokan Demirel aynca Kıbrıstaki soydaşlarımızın vaziyetlnin «Her bakımdan tatminkâr. olduğunu, açıklamış, bu konuda genis bügl verdikten sonra «Türk SUAhlı Kuvvetlerüün teçhizat bakımından son dcrece değerlendirildlitni, getek hava, gerekse deniz kuvvetlerinin uzak ve yakm mesafelere ulaşabilmesini temln edici ançlarla teçhiz Mlildltini. «cıklamıştır ÇAĞLAYANGİL' KONÜŞMASI BJM. Genel Kurulundaki görüşmeleri geniş bir şekilde anlatan Dışişleri Bakanı Çağlayangil, «Kaybounuş hiçbir şey yoktur.» demiş, istiklâllerine yeni kavuşmuş uluslann arasmda ayrmı yapılmamasmı, küçük büyük her devletin eşit haklara sahip olduğunu, her hangi bir devletin işlerine müdahale olunmaması prensiplerine sadakatle bağlı bulunduğumuzu belirtmiş, Kahire kon feransmda birlikte hareket etmek karan aldıkları için malum karan desteklediklenni söylemiştir. Daha sonra Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloflu, Kıbrıs meselesi dolayısiyle Yunanistan ve Tüıkiyenin takıp ettikleri politika ve her iki devlet münasebetlerinin seyrini takip hususunda, kendisine gözetleme vazifesi verilen NATO Genel Sekreterl ra porunu okumuştur. Topaloflu, bu toplantıda Türkiye"nin tek taraflı olarak andlaşmaların bozulmasına karşı olduğunu ve Makarios"un emrivaki politikasına seyirci kalamayacağımızı bildirdiğini söylemiştir. AP Ortak Grupunda öğleden sonra Grup üyeleri Kıbns konusunda konuşmalar yapmıştır. Bu arada, Başbakan Süleyman Demirel, bir ara sonıları cevaplandırmak için söz almış, 10 dakikalık bir kısa konuşma yaparak, «Genel görüşmenin sonunda Hükumet olarak Meclis araştırması açılmasını isteyeceğiz.» demiştir. Başbakan, YUksel Menderes'in «CHP lilere dSvef nasıl oldu, ne ce\ap verdiler?» şeklinde sorusunu cevaplandırmış ve şunlan söy lemiştir: «Biz onlan kendilerinden faydalanmak için Birleşmiş Milletlere dâvet ettik, onların cevabı Nihat Erim vasıtasiyle şöyle oldu: «Biz gelmezsek daha knvretli olursunuz, biz gelmeyeUm. Siz orada taviz vermek zorunda kalırsanız, karşımızda kuvvetli muhalefet var, bakm bizim dâvetimize bile katılmadılar, bu tavizi veremeyiz, dersiniz» Demirel, öğleden sonra yaptığı çeşitli konuşmalar sırasında Kıbrıs konusunda yapılacak genel görüşmenin açık olmasmı kendilerinin de istediğini belirtmiş ve «Meseleyi bize gül gibi devrettiklerini iddia edenlere aksini ispat edecek durumdayız» demiştir. Herşeyin açık konuşulmasınm daha iyi olacağını da ifade eden Süleyman Demirel, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendisine düşen görevi yapmağa hazır olduğunu söylemiştir. Senato Araşlııma Komisyonu lokomotif olayını açıkladı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğünde Cumhuriyet Senatosu araştırma komisyonunca yapılan araştırma sonucu ile ilgili rapor dün açıklanmıştır. Raporda TCDD. nın General Elektrik firmasından ithal ettiği 40 lokomotifin alımmda düzenlenen mukavelenin, müessese ve şartname aleyhine tâdil olunduğu belirtilmektedir. Buna ragmen raporda, mukavele ve tatbikatında görülen çeşitli aksaklıklar sıralanmakta ve neticede ihalede ortaya çıkan «Alımın General Elektrikten mi, yoksa General Motors'dan mı yapılması konusundaki ihtilâfın teşkilât içindeki biri Amerikada, diğeri Avrupada tahsil görenlerin samimî görüs aynlıklanndan meydana geldigi ileri sürülmektedir. zaman Bakan Hasan Dinçer de katılmakta, çalışmalann bir an. önce bitirilmesi için gayretler sarfedilmektedir. KAT SAYI UYGULAMASI Bu arada, sızan haberlerden an laşüdıgma göre, yeni tasanda hâkiin ve savcılann malî bakımdan daha iyi şekilde tatmini sağlanmak istenmektedir. Örneğin, tazminatların kaldrnlarak maaşlara eklenmesi istikametinde kuvvetli bir eğilim göze çarpmaktadır. Bu nun için de devlet personel kanunu hükümleri dışmda bırakılmış olan hâkim ve savcılar için tesbit edilen maaş göstergesinin, personel kanunundaki maaş göstergesinin üzerinde olacağı anlaşümaktadır. Böylece, kat sayı uy gulaması ile bulunacak miktarlann tazminatlan da içine alacak şekilde yüksek bir meblâğa ulaşması öngörülmektedir. Bu yol dan, hem hazineye fazla bir külfet yüklenmemiş olacak, hem de hâkim ve savcılann emekliye ayrılmaları hallerinde alacaklan ik ramiyeler ve emekli maaşlan tat minkâr bir seviyeye çıkarümış bu lunacaktır. YARGITAT İÇİN ÖDENEK Öte yandan Yargıtay Başkan vs üyelerinin emekliye sevklerinden sonra, emekli maaşlarından ayn, olarak, ayda 1.000 er lira ödenek almalanm sağlıyacak bir hüküm de tasarıya konacaktır Bu hükümde, Yargıtay Üyelerinin emek lilikte geçirecekleri yıUan maddl yönden daha tatminkar bir seviyede tutmak amacmı gütmektedir. NE DtYECEKLER? Ancak. gerek Maliye Bakanhgınm ve gerek Devlet Plânlama Teşkilâtımn ve diğer ilgili mercilerin bu malî yenilikler konusun da ne düşündüğü henüz bilinmemektedir. Komisyon, bu mercllerin de tnütalâalannı aldıktan sonra tasanya son şeklini verebilecek ve muhtemelen yeni yüın ilk ayı içinde tasannın Bakanlar Kurulundan geçirilereb Meclise sevki gerçekleştirilebilecektir. Dünya yün örme şampiyonu İNGİLTERE Dört çocuk annesi Gwen Matthewman dün gay ri resmi olarak dünya yün örgü şampiyonu Uân edilmistir. Uluslararası Yüncüler BirUğtoto bildirdiğine göre, Matthewman, 1965 in başından beri, 42$ kg. yün blmüştür. Aralık sonunda ise bu rakam 45 küograma yükselecektir. Geçen yıl, 42 kg. yün kullanan Matthewman bu yünle 49 kazak, 25 ceket, 22 bebek paltosu, 10 ço cuk araba takımı, beş çift eldiven, beş çift bebek patiği, iki kadın elbisesi, beş şapka, iki lizöz, iki pulovr, dört çocuk elbisesi ve iki oyuncak bebek elbisesi yapmıştır. M. Birlik Grupu Senatoda genel görüşme istedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Senato Milll Birlik Grupu dün Senato Başkanlığına bir önerge vererek Kıbns konusunda Senatoda da genel görüşme açılmasını istemiştir. Gnrp, bu karan dün sabah yap tığı toplantıda almıştır. Birleşmiş MUletlerin son aldığı karar açısından TUrk dış politikasında tüm olarak millî bir görüşün belirmesi gerektiğini ifa de eden MilU Birlik Grupu önergesinde ozetle şöyle denilmektedir: «Her türlü düşünce ve endişenin üstünde milli yararlanmıza en uygun çözüm yolnnun bulunmasında müşterek bir güç ve görfiş birligine varümasının zaruretine inanmaktayız. Bu maksatla Kıbnsa ilişkin olarak kamu oyunun tam desteğini sağhyabilecek bir politikanın tesbitine yardımcı olacağı kanısiyle genel görüşme açılmasını rica ederiz.» İki yangında uç kışı oldu KONYA Konya'da iki yangında üç kişi ölmüş, dört kişi de tehlikeli surette yanıklar almıştır. Konular köyünde Mehmet Kenik'in evinde çıkan yangında 10 yaşlarmdaki oğlu Necati ile 7 yaşındakl oğlu Ramazan evle bir likte yanarak ölmüşlerdir. İkinci yangm olayında ise, Konyanın Şeyh Araban mahallesinde oturan Bekir Gül evinde benzinle elbise temizlerken benzin alev almış, çıkan yangında Bekir'in eşi Asiye ile çocuklan Saliha, Leylâ, Rükiye ve Mehmet, muhtelif yerlerinden yanmışlardır. Bunlardan Mehmet ölmüş, diğer leri ise ağır durumda hastahaneye kaldırılmışlardır. «TRT için açılan soguk harbe son verilmelidir» Çağlayangil Baştarafı 1 inci sayfada « Birleşmi? Milletlerde çekimser oy bizim siyasî meclislerimizdeki gibi hâdiseye flgi duymamak mânasına alınmamalıdır. Bu itibarla bütün oylamalarda ka bul edenler, red edenler ve çekim ser kalanlar ayrı ayn tesbit edilir. NATO Devletleri. Birleşmis Milletlerdeki teamül gereğince oylannın izahı için aldıkları sözlerde yürürlükte olduğuna bat'i. yetle inandıkları anlaşmalar dışında tavsiyeler ihtiva etmesi itibariyle bu tasanya katümadıklarını, ancak Birleşmiş Milletler üyesi her devletin eşit haklara sa hip olduğu, istiklâllerine saygı gösterilmesi icap ettiği gibi hlçbir devlet tarafından reddi tnümkün olmayan prensipleri kapsa ması bakımından da menfS oy knllanaTnariıklannı açiklamişlardır.» Çağlayangil daha sonra, «Alınan bu karar açısından NATO Devletleriyle olan Uişkilerimiz gözden geçirüecek midir?» şeklin deki bir soruya, «Bu, hükumet meselesidir. Böyle bir şey yok, şahsen bir şey sOylemek vetkim dışındadırj> cevabını vermiştir. Çağlayangil, aynca genel görüşme teklıflerini İyi karşıladığını belirtmiş, ancak görüşmelerin bir iç politika meselesi haline getirilmesinin dâvaya zararü olacağı noktasma dütkaO çekmlstir. Istihkâm Okulu moral gecesi TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz merhum HAKKI EKBUL'un rehatsızlığı esnasında yakm alâkalaıını esirgemlyeo ve sarfettıkleri olağanüstO gayretlerle bizleri son derece memıuın eden Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akideralsl mensuplarmd.in Prof. Dr. LÜTFÜ VURAL'a BasasistaD Dr. Osman Coşkuna. Dr. Önder Berk'e, Dr. tbrahim Bilbaşar'a ve Dr. Asadiye ve diğer bastahane persorellne teşek&vir eder, değerL' doktorlanmıza meslekî hayatlarında üstün ba^^nlar dileriz. EKBUL Aİ1SSİ (TERA: 8411 15678 Maraş'ın tanınmış ailelerinden rnüteveffa Hüseyin Evliyaoğlu, Türkân Evliya'run kıymetli eşi, Nurdoğan'm biricik babası Mustafa Evliya v e Hatice Tannverdi'nin kardeşleri, Dr. Cahit Evliya v e Eczacı Haluk Evliya'nm sevgili amcaları, Cemile Gökşin'in damadı, Hüsnü Bengü'nün bacanağı, Neriman Bengü v e Muallâ Gökşin'in enişteleri, eski Kadıköy Cumhuriyet Savcısı, Adalet Müfettişi v e valilerden Maraş Senatörü VEFAT AGI BİR ÖLÜM Dul Bayan Norma Cugllelmi. Bay ve Bayan Henry de Pauliny ve evlâdı. sevgili eşi, babaları ve büyuk babaları Bay FELİKS GUGLİELMİ (Asfalt Yol KolIektU ŞirkeU Şcriklerlnden) nii vefat ettigin: e»iiiırle biidırirler. Cenaze merasimi (Bugunku) çarşamba 22 Aralık 1965 saat II de Beyoğlu Galatasaray Sent Antuan Lâtin Katolik kilisesmde icra olunacaktır. Isbu ilân davetiye yerine kaimdir. Cenaze tşleri Servisl M. KOLARO Tel: 44 12 29 47 97 63 Ilâncıhk 516 15670 Sovyetler Birllği Konie.i.lanı TMT Federasyonu 20. Oenel Ku. rul Ba«kanı Hüseyln Oünday d ü n TRT konusunda yaptığı ba6in toplantısmda «27 MayısTa yikılan ve daha dnğmlmavacak olan sivasl ahlâksızlığı ve partlzan radyo düstincesinl hortlatacak her davranı*» kar «ı koyacık ve Anayasamızı koruya. cafız» demiştir Bu arada TRT"ye fcarşı açılan soguk harbe derhal son ferilmesi gerektiftl ve Tflrk Yıiksck BSTenim gencllji olarak TRT"y1 sonuna kadar savunacaKlannı açıklayan GUnday ozetle şunlan söylemlştlr: «TBT bir Anayasa kummudur ve AnaTasanın u ı . maddesı nyarınca tarafsız kalmaja zonuılndnr Bn. gün ise TRT'nın tarafsı? kalmadijı Iddian De kor/Tin tetnsil eden Ge. nel Müdflr'ün dejiştinlmest ve bu. nan için de bir kanun deçi$ikli*ine gldilmesi düçilnütmpktedir. önce. likle belirtmek tsterim ki 9 Temmu7 1961 Anayasami7 aemokratlk düzenle siyasî ahlâkın ve siyasi hak. lann temlnarı olan kuramlann oy çoğnnlnfnna dayanan hükumetler tarafından dejenere edlimemesi t. çüı, knvretli hükumet vertne. knv. vetli devlet esasını benimsemistir. Aynca Anayasa ve Kurulnş Kann. nu ile göreve yükiımlüleri belırtil. miş bir kurumun iktidar politikası. na aykın davranıslan olacağını san. mıyoram.» TEŞEKKÜR 20 gün ara ile Hakkın rahmetu.e kavuşan sevgili annemiî, babamız, kardeşimiz, enlştemiz, dayımız, yengemiz, babaannemız. Cıcibabamız ve halamız 21.12.1965 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 23.12.1965 Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığmdakl aile makberine defnedilecekür. AİLESİ KAYIP Barbin hkokulu lle Yapı Snnat Okullarından aldığım diplomalanmı kaybettim. Hükümsüzdür. Nuri Şimşek Cumhuriyet 15672 MAHMUT NEDİM EVLİYA Cnnıhuriyct Rtşat Hamit Aziz Napolyon 21 Ayar külçe 94309440 1540015500 1140011500 1020O103OO 96509700 14021404 NEBAHAT BİROL cenazelertne iştirak zanmeünde bulunan, çelenk gönderen, telgrafla, mekrupla, telefonla ve stfahen taziyette bulunmak suretlyle acılarımızı paylaşan akrabalanmıza, dostlarımıza ve bllhassa Ztacirllkuyu Yapı Enstltüsü idarecilerine sonsuz tesekkürlerimlzl »rz eyeleriz. AS. BİROL, GÖKŞAB AtLELERl Cumhuriyet 15678 REFİK BİROL'un ve esi İLÂN Merinos fabrikası mamülü kroşe yün iplikleri şartnamesine göre kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktir. Tekliflerin en geç 23/12/1965 perşembe günü saat (15) e kadar Müessesemiz 3 üncü kat koridoundaki satış teklif kutusuna atdması ve şartnamenin Müessesemiz yünlü Şubesinden abnabileceği duyurulur. Müessesemiz satışı kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Kota numarasında kayıtlı Saçlar İçin tahsis alanların: Rulmak Ticaret Müessesesl Karaköy, Güzel tzmlr Hanı No. 17 Tel: 49 48 32 ye müracaaüan Cumhuriyet 15682 4O BiNLiRA (Basm 24063/15665) KAYIP T.C. Merkez Banttasından KAYO» Edime Trafik MüdüriO KAYIP 058370 numarall Hava aîdıgım 11 Kasım 1965 (120) Sterling permıml zayi ettim. Hükümsüzdür. ğünden aldığım 1901 sayılı ehllyetiml A3tsubay hüvlyetimi kaybettim. HuMargaret Anne Rathone kumsuzdür. kaybttum. Hükümsüzdür. Hikmet Demlrhan Gündüz Koçak Drummond Cumhuriyet 19669 Cumhuriyet 15671 Cumhuriyet 15683 SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basm 2437S/15667)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog