Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTT 22 Arahk 1965 CUMHURIYET III IBUTÇE KOMISYONUNDA Kemal Aydar : Bütçenin gelir rakamlan gerçeğin altınî dadır. : Oğlum, bugünkü çayla dünkü borcnm ne ; kadar? i Başbakan Meclis kürsüsiinden servet beyannamelerinın kaldınlacağını, gerekçe olarak da servet beyannamelerinin şimdiye kadar anC3k yüzde üçünün incelenebildiğini ileri sürdtt. Servet beyannamelerinin konulmasındaki asıl mâna, bunların tamamen kontrol edümesi esasına dayanır. Matematikçi olan Başbakanın bu mantığını anlıyamıyorum, Dızrsun, evlâdım, iki ayran getir. Siz de birşey içer misiniz beyefendi? Bütçe 1 milyar 900 milyon lira açıktır. Oğlum şu fincanlan alsana burdan.. Ne dıyor, ne diyor? Kendisinin seçim tahmini gibi birşey. İktisadî devlet teşekkülleri kendl Oatlannı kendileri tesbit etmeli, normal piyasa şartlan içinde çalışmaüdırlar. İktisadî Devlet Teşekkülleri kanununa göre bu kurumlar mallannın fiatlaruıı bizzat tesbit etmek hakkına sahiptirler. Ancak, fiilen bnndan mahrumdurlar. Necml efendi, iki yenico ile bir kibrit alır mısın şnrdan?. Servet beyannamesi tesirini ancak bn yıl gösterecek idi. Baksana oğlum. Hisşt.. Şu kâğıdı Ekrem beye versene. Ta, karşı sıranın sağında oturuyor bak.. Vergi adaleti sözü Bakanın nutkunda geçmemektedir. Sadece vergi gelirlerinin tam tahakkukundan bahsedilmektedir. Oysa vergi dağüımı adaletsizdir. Susalım beyler.. Sükuneti muhafa2a edelim ve müdahale etmeyelim. tki çay getir oğlum. Memurlanmız hep batı memleketlerine gidiyor. Çfinkü gezme tozma var. Hiç İslâm memleketlerioe gitmiyorlar. Oysa boralara daha fazla ilgi gösterip, neticede fazla mal satabiliriz. Misal olarak söyliyeyim, nohudun küosu bizde iki, Iranda altı Uradır. Ismail bey, bana bir Devlet Su Işleri bütçesi gönderir misin? Dağıtunda bana verilmemiş. Hükfimet iç kaynaklan seferber edecek tedbirleri alırsa biz de destekleriz. Bunda tereddüt etmesinler. Dört yülık bir devrenin başındayız. Beyefendi söz sıranızı bana verir misiniz? öğleden sonraya kalırsa benim için biraz müşkül olur da. Oğlum üç ayran geürsene... Türkiyenin meselesi bir sistem meselesi değil devleti akıllıca yttrütmek meselesidir. Necmi efendi, ıhlamur taze mi? Elbet büyük devletler kredi politikasında emperyalist gayeler takip edecektir. Ama biz de gözümüzü açalım. Şu havalandırma âletini çalıştınn yahu.. Tüdan yıla fiatlarda yüzde 5 artış normaldir. Sayın komisyon üyelerinin, muhterem senatör ve milletvekUlerinin öğle yemekleri temin edılmiştir. Bizler, dıs borç konusnnda gelecek nesli bu kadar yflk altına sokmak hakkıoa sahip miyix? Beyefendi yerime otunnuşsunuzl Geçen hükumetler devrinde... Bak bey sizi tenkid ediyor.. Memleketin, milletin.. Orta şekerli oğlum.. Beyefendi siz de alnu. Ortak Grupundaki gö çalışıyor. Bu konuşmalar çok rüşme artık bir yüan dağınık şekilde gazetelerimizde hikâyesi halini aldı. Herkes yer aldığı için derli toplu bir CHP nin seçimleri kaybetme bilgı vermek gereğini duyduk. sebeplerini bir şeye bağhyor, Aşağıda, konuşmalarm en dikherkes bir tarafından çekerek kati çeken taraflannı bulacakkendi görüşlerini belirtmeğe sınız. 22 Arolık 1926 tarihli Cumhuriyet'ten II Derleyen : Orhan DURU MAHMOT BOZDOĞAN Ortanın solu slogamndan korkulacak bir cihet yoktur. Bu deyimin hakkı verilecek olursa sosyal huzursuzluklar olmayacaktır. Marksist davranısları kıra caktır. ZARİFE KOÇAK llçeden genel merkeze kadar hepimizin en büyük kusuru, bin bir emekle hazırlanan seçım beyannamemizi okumadan ve iyi öğrenmeden seçimlere girmemiz olmuştur. Teşkılâtı süratle yenilemek, yeniden kan ge tirmek zorundayız. Kendi içimizde birbiriinize bağlanmazsak, rejımin güçlük lerine dayanmamız mümkün olmaz. REŞİT ÜLKER Kendi haklannı savunduğumuz kitleler ekonomik giiçten mahnım olduklan için bize karşı oy verebilirler. Ge niş propaganda yapmalıyız. İBRAHlM SITKI HATIPBÜLENT ECEVİT Partimiz yörüngesine oturmuştur. Biz bugünü kaybetmekle yannı kazanabiliriz. Ne ortanın solu sözünden, ne de ifade ettiği anlamdan vazgeçebiliriz. MUSTAFA OK Ortanın solunun patron için bir umacı, müstahsil ve işçi için bir horoz şekeri olmadığını anlatmalıyız. Rahatça sosyalistiro diyenin yanında ortanın soluna ürkek nazarla bakanları inkılâpçı knvveüer tasvip etmiyecektir. HAYRBTTİN UYSAL Atatürkte hâkim unsur or tanın soludur. tnönü de hâkim unsur ortanın solu dur. Her iki lider de her zaman ortanın solunda olmuşlardır. SEYFÎ SADİ PENCAP Ortanın solu deyimi mustarip halkın kalkınma yollarını gösteriyor. Geri kalmış memleketlerin kalkınraa metodlannın sahiplerine bühtan edeceksin, toplmnculuğu Marksizm töhmeti ile durdurmağa çalısacaksın, bu olacak şey değfldir. HÜSNÜ ÖZKAN PartiU bazı toprak ve sermaye sa hipleri reformlara tam sahip görünmetnişler, bazan nüfuzlannı aksi istikamet te kullanmıslardır. Atatürk devrimlerine tamamen uygun olan ortanın solu istikametinde tam samimî ve imanlı olarak ona sahip olmalıyız. OĞLU tçimizdeki insan unsurunu değerlendirmeyi iyi bümiyoruz. Görüşlerimizi vatandaşa tam anlatmak imkânını bulamamışızdır. Biz işin ilml irghim çok iyi yapıyoruz, ama bu nu vatandaşa iyi anlatamıyoruz. Suçlu ortanın solu değildir, suçlu biziz. ŞEVKET RAŞtT HATİPOĞLTJ CHP kuruluşundan beri ortanın solunda idi de, niye şimdiye kadar Türk milletine izah edilmedi? Hata olmuştur. Ortanın solu bize seçimi kaybettirdi. CHP doktrin partisi olamaz. Hangi doktrini alacağız? Sosyalizmi mi? Komünizmi mi? CHP sınıf partisi de olamaz. Sı nıfsız cemiyet idealinin bayraktarlığını yapmış bir partiyiz. Sosyalistlikse yokum, reform varsa, devletçilık, halkçılık, lâikJik varsa sonuna kadar beraberim. RUHİ SOYEK Ban Mşilerin diüerinin albnda yuvarladıkları gibi CHP sosyalist değildir. AHMET ÜSTÜN CHP nin prensipleri altı ok prensibinde yerini almıştır. Bazılan, ortanın solu deyimtnden kuvvet alarak CHP ye sosyalizmi benimsetmek istemektedir. Buna CHP Grupunun selahiyeti yoktur. EKREM OZDEN Sol kelimesioe itiraz ediyomz. Sol aUerjik bir kelimedir. Atatürk CHP yi kurduğu zaman hiçbir zaman (Senin yerin soldadır.) dememistir. Sol kelimesi ağır gelmiştir ve midelere oturmuştur. Teşkilât bnnu haz medememiştir. Sol kelimesi yüreğünize çöktü. Sol meselesi bizi bu hale getiren sebeplerin basındadır. KORİDOR İ Yetiş ya Mevlâna irleşmiş Milletler Siyasî Komisyonunda Kıbrıs için bir karar sureti oylanacaktı. Her şey aleyhimızdeydi bir şeyler yapmak gerekiyordu, Sayın Başbakan Demirel ve Içişleri Bakanı ( v e de Dışişleri Bakan Vekili) Faruk Sukan derhal otomobile atlayıp, Hazreti Mevlâna'ya doğru hareket ettiler, Konya'ya. Kıbrıs işini halletse halletse ancak Hazreti Mevlâna halle ğildir, her kula nasip olmaz da.. debilirdi. Ankara kazan gibi kay nıyordu, Konya ile telefonlar LÂUBALİ BİR KUŞ... Gürkan'ın kardeşi Hüthüt ku vızır vızır işlıyor, Başbakan'ın Konya'ya yetişip yetişmediği so şu lâubali bir kuş. Türkiye Cum ruluyordu. Ne yazık ki Sıyasi hurıyetı Başbakam Süleyman Komisyondaki karar oylanmış ve Demirel'den «Süleyman» dıye aleyhimize çıkmıştı, tam bu sı bahsedıyor. Bakm şu sözlerine: «Benim sözlerim, Süleyman'ı rada Başbakan Hazreti Mevlânaya yetiştı ya Kıbns'ı Yüce tenkid olacak. Fakat aynı zaMevlâna bile kurtaramaz duru manda Süleyman'ı istikbal için ma gelmişti, zira Demirel beş ikaz da olacak.» dakika geç kalmıştı. Hazreti Insanlann, tenkid ve ikazlarıMevlâna dahil, sonunda, Birleş na başvuran Sayın Demirel'in miş Milletler Genel Kurulunda «kuş beyinli» kuşlarm uyarması 47 üye aleyhimizde oy kullandı! na pek kulak asacağmı sanmıyo ruz ama, bir denesin bakalım Hiitfaüt.. «KARDEŞİM FIKRET OTYAM Uskumrn akmında bahk avlayan merakhlar :::: :::: •••• :::: :::: :::: :::: Vsknmru Sıollııgıı Limanımızda birkaç gunden berı senelerdenberi görülmemiş bir bahk bolluğu vardır. Bu balık fiatlarına da tesir etmiş ve bilhassa uskumru çok ucuzlamıstır. Uskumru akını karsısında bütün merakhlar sandallara binerek balığa çıkmıslar bu yuzden limanda büyük bir sandal kesafeti başgostermıştir. Limandakı sandal kesafetinden Şehir Hatları vapurlan müşkülât içinde sefer yapabilmektedirler. B ^^M ^^ H ^ • ••* ••*• •••• ^^~ •••* •••* Ankara, 21 (Hosnsi muhabirimizden) Yeni basılan 1 liralıkların numunelerı gelmiştir. Bu nümunelerin bir tarafında eski Meclis binası yanında bir çiftçi öküzleri ile toprağı sürüyor, arka tarafta ise Ma liye Vekâleti binası vardır. Nu mune aydınlığa tutulacak olursa, Gazinin resmi görülmektedir. Bir tarafta da 17 numaralı kanun mucibince ihraç edilmiştir, denilmekte ve altına (Bir Türk lirası) yazılmaktadır. Yeni «Bir» liralıklar bul ederken biz îstanbul'da ay lardanberi «serbest mıntakaya, serbest limana lüzum var mı?» dıye rapor üstüne rapor okuyor, komisyon üstüne komisyon topluyor ve içtimalar aktedıyoruz. Vilâyet konaklan Valiler ıçın alınacak konakların bedeli ve mefruşat esmanı Vilâyet Muhasebei Hususiye bütçelerinden verilecektir. Istanbul vilâyeti için mübayaasına karar verilen Nişantaşındaki Portakaloğlu konağının henüz ferağ muamelesi yapılmamış ise de yakında intaç edilerek ve tefrişatma başlanacaktır. MECLIS'in Bucağı = S ^= == ^S ^= Ş= ~ EE ^= = ^ = TUBHAN FETZİOĞLD C3IP reformcudur ve belli konularda açık görüşleri vardır. CHP Atatürk tarafından kurulduğundan beri, kapitalist sömürgeciliğin karşısına dikilmiş ve komünizmi daima reddetmiş ve Türkiyeden nzak tutmuş bir partidir. CHP gericilik ve tutuculuk kadar komunizmin de akıllı düşmanı olmalıdır. Rakipler güçlü, dâvalar çetin, Türkiyenin kısır çekismelere tahammülü yok, parti mizin iç mücadelelere hiç tahammülü yok. O halde mütesanit obnaya mecburuz. HAYRt BAŞAR Tek bir kuvvet halinde birleşmeliyiz. HÜTHÜT KUŞU...» EKREM OZDEN Artık dünyadan haberleri olacak... • nadolu Ajansı Meclis toplantt salonunun geA nsindeki geniş koridorun başına, geçen hafta içinde bir oyuncak yerleştirdi. Bu oyuncak Siemens marka bir teleks makinasıydı. Amaç: Milletvekili ve senatörleri dakikası dakikasına dünya işlerinden haberdar etmek. Ancak geçen hafta yapılan ilk deneme sırasında teleksten en çok hademeler yararlandı. Teleksin başında devamlı olarak bir hademe kalabalığı vardı ve bunlar bu hayret verici makina nasıl çalıştığını izliyorlardı. Arada sırada Parlâmento üyeleri de meraklanıp makinanın ne yazdığma bakıyorlardı. Bir ara Sadettin Bügiç (AP) bile makinanın yanına gelip, takılmış kâğıdı düzeltti. • iyi saatte olsunlar, MılletveI killiğini ıs edinmiş Ahmet hmet Gürkan'ın kardeşi Hut Gürkan AP. eski milletvekili hut kuşu çok sıkı bir AP li, son zamanlarda hayvanlarla koağabeyi gibi. Üstelık koyu = nuşmaya merak sardı. Madam'm bir Demirel'ci. Tabiî bir o kadar dediği gıbı«Hayvan dediyse, kuş da Bilgıç, Cevat önder, Hami demedik zooo..» örneğinın aksı Tezkan'a düşman, Bayar'a hayne Bay Gürkan «Kuş» larla ya ran. renlik ediyor. Merakınızı fazla «HüthütlemeAhmet Gürkan, Ankara'da ya mek» için Huthüt'ün AP içinyınlanan bir AP. organında bı den, ağabeysi Ahmet Gürkan'a rinci sayfada kuşlarla konuşu anlattıklarına bir goz atalım: yor ve yazısına «Kardeşim Hüthüt Kuşu» dıye başlıyor. Boyle ÖDLEK VE CEVAT likle Gürkan'ın Hüthüt isimli bir ÖNDER kuş kardeşi olduğunu da bu su dlek de sS» mfi?» diyor retle öğrendik, pek memnun ol < Hüthüt ve şöyle devam edi duk. Çünkü bir ınsanın kuştan yor, «Onlar, fırtınalann arka kardeşi olması görulür şey desı geldiği halde, kara bnlntlann tamamen çekilmesinden ve günes de parladıktan sonradır ki ancak oturduklan binanın kapısına yanaşabilmislerdir Hele on lardan, (ben de bir «önder» im) diyen birisi var. lşte o, Şura'lar Meclisi Üyesi'yken, kulağına ge len bir gök gürültüsünden o kadar korkmus ki, bir daha dönmemek üzere Meclisi terkedip kacmıstı...» HÜTHÜT KOYU BİR AP LİDİR.. Pire'de serbest liman yapıhyor îzmirde münteşir (yayınlanan) «Ticaret Gazetesi» refıkımizin 19 kânunuevvel (Arahk) tarihli nüshasında şu haberi ;•;• gördük: «Pireden yazılıyor Pire Ticaret Odası yaptığı umumî ve fevkalâde bir toplantıda şehri alâkadar eden muhtelif mesaili mühimme (önemli meseleler) hakkında müzakeratta (goriis•••• •••• melerde) bulunmuştur. Bu me•••• •••• • a» bir ser•••• sail arasında Pire'de • • • « •••• • ••• best limanın ihdas ve tesisi itti •••a fakla kabul olunmuştur.» Pıre Ticaret Odası ıttifakla tesisini ka Rakı sarfiyatı Yapılan tetkıkattan, geçen son ay zarfında 130 bin kılogram rakı sarfedildiğı anlasılmaktadır. fnhisar idaresinin te essüsünden önce îstanbulda bir aylık raki sarifyatının yarım milyon kilogramı bulduğu gozönünde tutulacak olursa kaçak rakı yekununun azameti anlaşılır. Eğer Inhisar idaresince alınan resim (vergi) azaltılırsa sarfıyattan edilecek istifade ra kıların sarfiyatını arttırma bakımından küçümsenmiyecek bir raahiyette olacaktır. A O Bütçe var! Program yok! ürkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve ce Devlet Plânlama Teşkilâtında Yüksek' Plân Komisyonunda 1966 yılı bütçesi Plânlama Kurulu Başbakan Demirel'in nin görüşmeleri ganp ve anlaşümaz başkanlığmda toplanmış ve 1966 yılı progşartlar altmda başladı bu yü. Bütçeyi ince ramını bir esasa bağlamıştı. Ama program lemekle görevli Komisyonun adı Plânlı dö bir türlü yayınlanmamıştı. Dedikodulara nerne girildiğinden bu yana «Bütçe' nin so bakılırsa Hükümetle Plânlama arasında hânuna bir de «Plân» sözü eklenerek Bütçe lâ bilhassa finansman konusunda anlaşve Plân Komisyonu olmuştu ama bu yıl mazlık vardı. Ve bu konuda bir karar vebütçe gelmişti, plân ya da beş yıllık plâ rilmediği için program bir türlü yayınlananın yülık uygulama tasarısı olan 1966 yılı mıyordu. Bütün bunlar dedikoduydu tabil. programı ortada yoktu. Bir çok komisyon îşin gerçek yüzü ise bilinmiyor henüz. üyeleri bu duruma dikkati çektiler. GeçBütçe önce gelir miş yülarda daima önce yıllık programlar unlar bir yana, Karma Komisyonun Bakanlar Kurulunca tasdik edilmiş olarak Başkanı îsmet Sezgin, bu yıl bütçesi yaymlanır, ondan sonra bütçeler Meclise gerekçesinin geçen yıllardan çok daha ergelirdi. Ama bu yıl bu yol tutulmamıştı. Gerçi daha Bütçe Meclise gelmeden ön ken komisyon üyelerine dağıttfmış olmasiy ^ le övunuyordu. Ona göre bu küçıik bir başarıydı. Oysa bir çok komisyon üyeleri ellerinde program olmadığı için bütçe üzerinde yeterince derinliğine inceleme ya11Q nin ehlikeyf Genel Baskanı Osman Bölükpamadıklanndan yakınıyordu. , • • başı, Mersin ve tskenderunun portakal bah *• MEGALOMAN İNSANLAR VE BİLGİÇ ğabeysi Ahmet Gürkan, kar deşi Hüthüt kuşuna soruyor: cVezir olmak istediklerine gö re acaba aralarında liyakatli kımseler var mı?> lşte Huthüt'ün cevabı: «Bilirsin ki, megaloman insanlar, kendilerini en yüksek mevkilere bile lâyık görürler. Bu bir ruh haletidir. Amma bun ların arasında öylesi de var ki, adlannın yazılması icabeden lis telerin dahi, başında bulunmak (Arkası Sa, 7. Sfi 1 de) T A tematiktc kullanılan bir harf, «onu bilgi ve kazanç sahibi hale getır!» mârıasına karma bir emir. 9 Savas gemileripin kısımlarından bir edat. \UK.1RIDAN ASAĞIYA: 1 Goktekı gezegenlerl incelemek için kullanılan araçlardan. 2 Güney vilâyetlerimizden birinin merkezi, knli ınsan'aru; çamaşırlarında grup hal'nde bulunan mmik hayvanlardan. 3 İçin de karikatür veya portre bulunan kitaplara böyle denilir. 4 Horoz gibi tepelerinde çıkıntı bulunan kanatlılsra böyle denilir, güzel sanat. 5 Tanınmı? bir Arap yemegi. P bir hjrfin SOÎ.DAN SAĞA: 1 Geçmiş zaman olaylannı yazıp anlatan bilgin. 2 Terbıye esası, çalışıp ortaya konulmuş şey. 3 Tersı «ornek» demektir, Peygamberlerden biri. 4 Hayvan yavrusu, sebep. 5 Afrikadan esip gelen sıcak ve leke bırakan rüzgârlar (çoğul). 6 Insanlar arasındaki anlaşma vasıtalarından. 7 Asyanın doğu kuzeyindeki buyuk akar sulardan bin, karma bir edat. 8 Maman olulerin tekrar dirildikleri zaman toplanıp buluşacakları meydan. 7 Ad, yaşlık. 8 Savaşta düşman eline düşmuş asker, masalların OitnkH Douuacanıs korkunç yaranalledilmij jekll tığı. 9 Avrupa ile Asya arasındaki sıra dağlardan, eski buyük Turk Hakanalrından. 1234S6789 okunu « u Musiü Ş "Karavanadan düştüler,, li Başkan Vekili saym Ahmet Bilgin, son günlerde kendisini ortada kalmış hissediyor. Bilgin, bu durumu şöyle anlatıyor: .Meclis Başkan Vekili olarak politikaya kanşamıyorum. Partinitı Grup toplantılanna giremiyorum. Hani askerde terbis olanlan hemen karavanadan düserler ya. Şimdi beni de karavanadan düştüler.» ÎHSAN GÜRSAN B Nerede • Ne zaman • Ne var NU (E. Costantin). ray). Gazanfer Ozcan'ın rahatsızlı ISTANBUL riYATROSU. (EIBüLVAR: (21 35 78) KOM SÜREYYA: (36 06 82) GÖNÜL ğı dolayısıyle EVDEKI PAhamra) (44 22 36) EVLENME ŞUNUN TAVUÖU (T. Şoray) OYUNU (B. Doruk). ZAR oyumına bir müddet TARİFES1 (Komedi) pazarKULÜP : (Şenzaaebaşı) OPERA: (36 08 21) HAREM ara verümi.ştir. Temsıl yok tesl hariç beı gece 21. çarBEl'OĞLU (22 71 83) KOMŞUNUN TADE 4 KADIN (T. Giırsu). şamba, cumartesi, pazaı 15 tur. ATLAS: (44 08 35) BUDHA VUĞU (T. Şoray). GÖZLERİM (S. Güneri). BUL VAR TtYATROSTJ: (Azlj KARACA TİYATROSU 44 54 02 (Renkli). RENK: (21 15 25) BUDHA. SİNEMA 63 (Küçükyalı) UYANDIRMA BAKANI (PoBasmacı Kenan Büke EMEK: (44 84 39) KADEB MARMARA: (22 38 60) KAH BANA ÇİÇEK GÖNDERME (21 48 92) GÜLDÜRME BE litik oyunj pazartes) banc BAĞLAYINCA (T. Curtis). RAMANLAR GELIYOR (L. SUNAR: (Üsküdar) (36 03 69) gece 21.30, carsamDa, cumar NI HARİCİYE (Komedi) paFİTAŞ: tstanbuldakl Adam Parker). tesi. pazaı 17, çarşaraba. cu KAHRAMANLAH GELIYOH zartesi bariç her gece 21.15, (S. Cosane). YENİ (Bakırköy) (71 68 26) (L. Parker). martesl mstizse. cuma suare çarşamba. cumartesi. pazar INCI: (48 45 95) TEHLTKELİ 1 KOMŞUNUN TAVUĞU tenzilâUı 16.J5 ADIMLK (H. Koçyigit). (T. Şoray), 2 KARAOĞTIYATROLAR OOBMEH TÎYATBOSO : KENT OYTJNCDLARl (Dormeo GUREL: (47 03 94) 1 AĞLA LAN (K. Tıbet). Tiyatrosu (44 36 63) PEMBE 44 97 36) ÇTPLAK AYAK (Ko YAN GÖZLEKİM (S. Gün İTENI: (Şehzadebaşı) (22 58 92) AKSARAY KÜÇÜK OPERA: KADDJ: pazartesl 18 ee medlı pazartesl barlç heı eri), 2 KOÇERO (Y. Gu ALDATTLMIŞ VE TERKE(Tevhit BUge Vahl Öz ve gece 21.15 çarşamba, cumaı. 21.15. çarşamba hariç öer ney). DILMtŞ (S. Sandrallı). âkşam 18. de arkadaşları) (21 57 22) NE tesı. pazaı 15 <3e KERVAN: (48 04 23) HÜCTJM K A DI K ÖY SAĞDAYIZ NE SOLDAYIZ FATIH nYATROSU: 22 0171 KÜCÜK SAHNE: Ulvi Oraz (J Lavrence). 06 ORTANIN YARISINDAYIZTiyatrosu (49 56 52) «ZABIT ÇATIDAK1 ÇATLAK her KONAK: (48 26 06) BUDHA CEP: ;Sureyya) (3« (J. 82) RIO MACERASI Bel (Polltllc komedl) • pazartea gun 21, pazar 15J3O da. çar FATMA'NIN KUZUSÜ» (fa(Renkli). mondo). harıc her gece 21.15, carşamzartesi hariç) her g>in 18 ve şamba 14 de EFE ALI pazar LÂLE: (44 35 95) KOMŞU ÇELIKTAS: DUDAKTAN KAL 21.15 de. ba, cumartesi. pazar 15 te 11 de Çocuk Tiyatrosu. NUN TAVUĞU (T. Şoray). ALTAN KARTNDAŞ Nejat GEN AR : HİZMETÇİLER NEŞE YULAC TOPLULUÖU: BE \LEVENT: (63 55 39) VUR IŞIK: (H. Koçyigit). (Osküdar) (36 24 93) Uygur, ALO ORAS1 TIMAR pazartesl hariç hergun 21.15 (Kervan Sınemasında) 48 04 23 GUN (A. Delon). (Suarede) BİR GÖNÜL OYUNU (B. DoHANE MI? Her gün 18. pa çarşamba 18 ve 21.15, cuAH SEÇİMLER VAH SEÇIMVEDA BUSESI (T. Şoray). ruk). zartesi 21.15 de martesi, pazar 15 ve 21.15. LER heı aksara 18.30 da LUKS: (44 03 80» BİR CANİ KADIKÖY: (36 49 24) BUZ ALTI TİYATROŞU (Karacada) GÜLRİZ SURURİ E^IGİN ORALOĞLU ItVATROSU. (Lâ YE GÖNÜL VERDIM (A. LAR DIYARI (K. Burton). İKİ AYAĞI BİR ÇUKURDA CEZZAR TOPLULUĞU: İsle ve Alev Oraloğlu) 49 49 3î Pekkan). (Suarede) BUDHA (Renkli). (pazartesl 18 ve 2U0, saJı, tanbul Tiyatrosu (44 22 36) ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER RÜYA: (44 84 39) SAHTE PO REKS: (36 01 12) FedaUeı persembe, cuma 18, çarsam«TENEKE» çarşamba hariç (Oyun), salı c ııra 18. çarLİSLEER (P. Seller). BlrUğl (P. Slnatra). ba, pazar 15 te). her gün 18.15. saı. cuma 13, şamba. cumartesi pa'aı 15 ŞAN: (48 67 92) HARP DEH (Suarede KIZLARIN OYU AZAK TIYATROSU: (226246) pazartesi 21.30. persembe 21.30 KIRADN ŞETİ. KISRAĞ1: SaJı, ÎUIUS. 21 30 T.\N: (Pangaltl) (48 07 40) çarşamba lfc 7e 2 U 0 peıKORKUSUZ KAHRAMAN. sembe 18. cumartesi Dazaı ÜNAL: (Kasımpaşa) (44 93 06) 18 ve 21.30 1 ESRAHLI ÜLKE, 2 A(Devlet Oemlryolları Haydarpaşa: BEYOĞLU: Deniz, Pamuk, DolapTEPEBAŞI rtYATROSU LASKA FEDAİLERİ (J. 36 04 75), Svrkecl: 27 00 50), Denizyoldere, Nemli. (44 21 57) EŞEĞİN GÖLGES1 Wayne). ları: (4918 90) (Tatil gunleri: 44 02 07) EMİNÖNÜ: Esnaf, Gündoğdu, Sürey(pazar, pazartesi, çarşamba YENİ AR: (49 64 72) TEHLİŞehlr Hatlan: 44 42 33), TurJı Hava ya Özgen, Yemis, Divan. cuma 21, pazar 15.30 da). KELİ ADIMLAR. Yolları BUet Satışı: 44 47 00) (DanışEYÜP: Eyüpsultan, Büyük, Ümit, ÜSKÜDAR TİYATROSU: YENİATLAS: (48 65 02) KOM ma: 44 02 96), (Hava AJanı: 73 83 40 îvümune. CIMRI heT gece 21, pazar SUÎTON TAVUĞU (T. Şoray) 73 84 40) bkyardım Hastahanesl: FATİH: Canbakan, Şifa, Akın, Cum15.30 da. YTLDIZ (Beslktaş) (47 63 42) (49 30 00) Numune Hastahanesi: huriyet, Halk, Ciball. FEDAİLER BİRLİÖt (F. Si(36 05 65) Gureba (21 65 00), Haseki ELMACI GÜZELİ (Çarşamba GALATA: Ege. natra). (21 28 80), tsçl • Samatya (21 62 90), 14.30, pazar 11 de). YENİ MELEK: (44 42 89) Belediye Santralı (22 45 60) Belediye GAZ1OSMANPAŞA: Sangöl. fENİ K.OMEOİ: (44 04 09) ALDATILMI5 VE TERKEZabıta MOdürlügO (23 87 74), Meteo HASKÖY: Yeni (Hasköy). HEPlMIZ BİR KİŞI İÇİN SaDILMJtŞ (S. Sandrell). (Suarolojl (73 86 84) Trafik şlkâyet 44 16 67 KADIKÖY: Mühürdar, Nuripek, İnlı hariç her gece 31. pazar rede) KTZrMTN MACERASI Istanbui ttfalyea) (21 42 22) ciere, Guner, Kızıltoprak, Bostancı. 15.30 da, 18 de «MAHKÜ(J. Stevart). KASIMPAŞA: Deniz. MUN UYKUSU (Ingılizce) NÖBETÇİ ECZANELER SARIYER: Mete, Boyacıköy, Yenıkdy 5EHIR OPERASI (44 21 57) tSTANBÜL BAKIRKÖY: Hılâl, Yeşilkuy Merkez ÜSKÜDAR: Üskudar, Çamlıca. KıMADAME BUTTERFLY (OALEMDAR (22 36 83) KOMBEŞİKTAŞ: Altınay, Huzur. Bogazıçı, sıklı. Kuzguncuk. pera), salı, persembe, cumarŞUNUN TAVUÖU: (T. ŞoLevent. ZEYTINBURNU. Saglık tesi 21.15. Ahh bu, Adanalılar. . Kemal Sanibrahimoğlu (CHP) Meclis koridorlarmda Başbakan Süleyman Demirel ile karşılaştı. «Beyefendi size çok müteşekkiriz» dedi. Demirel .Niye?» «Çünkii beyefendi, bizi Cavit Oral'dan kurtardınız.» Demirel, güldü bu söze, uzaklaşırken şunlan söyledı: «Ahh, siz Adanalıları bir türlü barıştıramadun.» MP LILERIN TAAHHÜTNAMESI! SINEMALAR Bütçe Komisyonundan inciier: Rıza «Gayrî millî sâfi hâsıla.»: Ali (CHP). «Enflâsyonu yaratan faktörler arasında fiatlar başta gelmektedir.»: Lutfi Tokoğlu (AP). Uzuner çelerinde dinlenmek üzere Ankaradan ayrıldı. MP Ortak Grupu toplandı ve bazı üyelerin partilerinden ayrılacaklan yolundaki haberleri kesin olarak yalanlayıp, bunu bir bildiriyle kamu oyuna açıkladı. Bununla kalmayan MP li üyeler, partiden ayrılmayacaklannı bildiren bildiriyi tek tek imzaladılar. Ne var ki «partiden ayrümayacaklarına dair imza veren» ler arasında bir isim eksik!.. Bu da, bizzat Bölükbası'dır Bütçenin edebiyatla ilgisi 1966 yılı bütçesi komisyonda gö rüşülürken daha çok AP li komisyon üyeleri konuşmalannı şiir lerle süslüyorlar. Lutfi Tokoğlu Celâl Sahir'den şu şiiri okudu: «Içırn hayata küskün, dışım düğün gibi Geçti 52 yılım 52 gün gibi.» Sabri Özcan San ıse Gümüşhahane'de doktor hastahğına değinerek şu beyiti okudu: «Tek yataklı hastane, İste sana Gümüşhane.» riyle bir «breefing» de yapılmadı. Haber altndığına göre plânlamacılar bu durumu Maliye Bakanı İhsan Gürsan'a hatırlatmışlar, an cak ondan bir ses çıkmamış. Geç miş yıllarda Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe görüşmeleri başlama dan önce komisyon üyeleriyle bir toplantı yapar ve onlara Türkiyenin ekonomik durumunu, programın getirdiklerini anlatırdı. Bu guzel gelenek de bu yü ortadan kalkmış oldu. mi E ski çamlar bardak oldu,Teş ' sali, Devlet Plânlama kılâtında bu yıl komisyon tiyele Nerede toplantılar ? Bütçe Komisyonunda A yncakonuşmasnu yaparken Maliye Bakanı, bütçenin takdim Geçmişi hatırlatan davranışlar Başbakan Demirel'in komisyona gelmesi ve konuşmayı izlemesi, basm mensuplanna 1960 dan önceki bütçe komisyonlannı hatırlattı. O zaman da Başbakan, Mali ye Bakanı «nutkunu irad ederken» komisyonda hamr bulunurdu. ütün bunlardan yenl ücüdarm, daha öncekiler kadar plânlamaya önem vermediği, ken di deyimleriyle Plânlama Teşkilâtmdaki «genç ve deneysiz» uzmanlardan bir fayda ummadıkları sonucu çıkmaktadır. Ama gene de A.P. iktidannm «Plânlı dönena den» «Pilâvlı döneme» geri döneceği umulmamaktadır. Sonuç MP ortak gnıpn toplantısı sonunda bazı üyelerin partilerinden ayn lacaklannı kesin olarak yalanlamak maksadı ile yayınladıkları bildirinin altına koyduklan imzalar.. llllllllllllllllllllillllllllllllilillüllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog