Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 22 Aralık 1965 SAHİFE BEŞ Şehirde ve Yurtta Şehirde ve Beyoğlu Belediye Hastahanesinde geçen yıl meydana çıkanlan 100 binliralık ilâç suustimaliyle ilgili dâvanın duruşmasına, dün başlanrruştır. 2. Toplu Asliye Ce t& Mahkemesinde sanık olarak dinlenen hastahanenin baş eczacısı, kendisine isnat edilen suçları reddetmiş ve «Eczaneden ilâç çahnmasiyle ilgili herhangi bir bilgisinin daha önceden olma dığım» söylemiştir. Bu arada tanık olarak dinlenen hastahane müstahdemlerinden beş kişi de, baş eczacı Şahande Uçer'i suçlayan herhangi bir ifade vermemişler, ilâçlann eczahanede kalfa clarak çalışan Cahit adlı şahıs tarafından çaunabileceğini iddia et mişlerdir. Duruşma, hastahane baş tabibinin de tanık olarak dinlenilmesi içm başka güne bırakılmıştır. BİİYÜK İIÂÇ İİYÜ SUİlSriMALİ DÂVASINA BAKIIDI I MRS. VVARR'UN KOKTEYLİ Siyasi polis 15 gündenberi heryerde onu anyordu... Eklemleri yalayan, Kalbi ısıran dert Dr. Ihsan Unlüer Bulgar mülleci Velkof Beyoğlu'nda yakalandı Eklem romatizmasının ilk tedavi S iyasi polisin 15 günden bu yana aradığı ve yurt dışına çıkmaması için sınır kapılanna gerekli bilgi verilen Bulgar mülteci dün akşam Beyoğlundaki bir sütçüde yakalanmıştır. Dimitar Velkof Georgiyef Kadıköydeki kamptan kaçtıktan sonra izini kaybettirmiştip. Klliseler Birliği toplantısına gitmek gayesi ile kampı terkeden Bulgar mültecinin, gizli işler yaptağı gerekçesiyle aranmasına ha.;ignıimiş V e izi üç gün önce Yeniköyde tesbit edilmiştir. şartı mutlak yatak istirahaîidir Bulgarlarla temas Kampta kimse ile geçinemiyen ve devamlı şekilde kavga çıkardığı bildirilen Dimitar Velkofun 15 gün süre içinde Bulgar kolo nisine mensup baa kişilerle temas kurduğu tesbit olunmuştur. Adım, adım izlenen Velkof, yakalandığı akşam Beyoğlundaki sütçüye gelmiştir. 12 yaşındaki öğrenci öğretmeninin tecavüzüne uğradı iki hamal Iskenderun Kırıkhan ilçesı yatılı bölge okulu beşınci sınıf öğrencilerinden N. î. adında 12 yaşındaki kız çocuğunun, öğretmen Ali Toprak tarafından kirletildiği. çocuğun babası tarafından şikâyet edilmiştir. Olay; çevremizde büyük bir üzuntü yaratmış, öğretmenin linç edilmemesi için gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Diğer yandan, idarî soruşturma yapmak üzere bir Bakanlık müfettişi sehrimize gelmiştir. Koy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneğinin beşinci kuruluş ydı dolayısiyle, İngiltere Başkonsolosunun eşi Mrs. Warr tarafından bir kokteyl parti verilmiştir. Kokteylde Derneğin sağladığı faydaları belirten konuşmalar da yapıhnıştır. Resimde, Mrs. Warr ve Dernek üyeleri cörülmektedir. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) Teslim oldu ' Dört gün önce Silâhtarağada komşusu Hatice Gdkeri bıçakla öldüren Doğan Mamahaturı. polis tarafından arandığı bir sırada Savcıhğa gidip teslim olmuştur. Kanalizasyon künkünün kınlması sebebiyle çıkan kavgada, Haticeyi öldüren Doğan: «Korktuğnm için saklanmıştım. Şimdi teslim oluyoroın» demiştir. Kaatil ılk sorgusundan sonra tevkif edilmiştir. Koma halinde hastaneye kaldırılan Necmiye'nin yakınlarından şüphe ediliyor ağmalcılar Yıldınm mahallesi Kemalpaşa sokak 25 sayıda oturan 35 yaşındaki Necmiye Dönmez evine giren hırsız tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanmıştır. Necmiye penceçıkmıştır. Yarah kadın koma ha reden girip odanın içindeki linde Ilk Yardım Hastanesine bavulları karıştıran hırsızı göryatınlmıştır. muş ve yataktan çıkıp meçhul Bir yandan tabancalı meçadamı yakalamak istemiştir. hul hırsız aranırken bir yandan Bunun üzerine meçhul hırsız da Necmiyenin yakınları üzerintabancasını çekerek ateş etmede durulmağa başlanılmıştır. Ka ğe başlamıştır. Çıkan kurşunlar dının kocası Remzi ile kızı ise dan biri Necmiyenin karnına ieve hırsız girdiğini ve hırsızın asabet etmiş, bağırsaklarını ve mi teş ettiğini söylemişlerdir. desini deldikten sonra arkadan Eve gireıt hırsız genç bir kadını tabanca ile vurdu Daha önce de aynı sütçüye geldiği öğrenilen firari mültecinin tekrar sütçüye geleceğini öğrenen polis, kıyafet değiştirmiş iki ajanını civara yerleştirmiştir. Velkof, kapıdan içeri girerken koltuğunun altındaki çantayı atıp kaçmaya teşebbüs etmiştir. Daha sonra bir otomobile bindirilen Vel kof siyasi polis tarafından nezaret altına alınmıştır. Bir ajan olması ihtimali üzerinde durulan firart mültecinin 15 gün içinde yaptıklarına dair bilgi toplanmaya başlanılmıştır. ROMATİZMADA ORTOPEDİK TEDAVİ S "Sinemoya giden kadınlar kocalarından boştur,, dtyen vaiz yargılandı B 15 gündür arandıktan sonra nihayet Beyoğlunda bir sütçüde yakalanan Bulgar mülteci Dimitar Velkof. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) üyüklerimizin genellikle «...izm» le biten kelimelere allerjisi vardır, Amma çoğunlukla allerjimiz kayınvalideye karşıdır. Burada aşın MUHABBET ( ! ) olarak ifade edileu allerji tıpta vücudun anormal gürültülü bir şekilde reaksiyon vermesi olarak tarif edidıyla antibıotikler meselâ penısilin sulfamit gibi ilâçlar da fay dalıdır Romatizmanm gürültülü bir şekilde allerjik etkilerle mey dana gelen çeşidinden başka İNFEKSİYÖZ yani mikroplann biz ma yolları hakkındaki yeni gö zat süpürasyon yani cerahat yap rüşleri tıpta olumlu sonuçlar masıyla olan AKUT İNFEKSİvermiştir. Biliyoruz ki hastalık YÖZ ARTRİT'ler vardır. STREP lar yaşadığımız ortamdan gelen TOKOK yani âdı iltihap yapan bir sürü etkılerle meydana gel mikroplann yaptığı bazı hastamektedir SELYE; çarpmalar, lıklar da tâlı olarak eklemlerkimyasal ve fizıksel etkıler, de de cerahatlı iltihap husule ge mikroplar, ruhl baskılar meselâ lebilmektedir. Gonore dediğimiz ağır bir hakaret, küfür, şiddetli belsoğukluğu mikroplarının yap üzüntüler gibi mekanik ve ruhi tığı eklem iltihabî bu nevidenyolla hastalık husule getiren bü dir. Tüberküloz ve Frengi iltihaplarına bağlı hakikî romatiztün sebeplere STRES ismini vemal eklem hastalıklan vardır. riyor. tnsan hayatını tehdit eden Had eklem romatizmalarından bu etkenlere karşı vücudumuzun oldukça mükemmel bir sa sonra yavaş bir seyir takip eden ve sebeplerı başka baska olan vunma sistemi vardır. KRONÎK EKLEM HASTALIKGuddelerin başkanı LARI'na gelelim iyelim ki vücudun bir bölMüzmin eklem gesine mikroplar bir ÇIKARTMA hareketi yapsın, yani hastalıklan veya bir ÎNFEKSİYON olayı vukua romatoid artritier gelmiş olsun. Dış ortamdan gelen bu tehlike dolayısiyle bütün Had eklem hastalıklannda ifraz guddelerinin BAŞKANI allerjik olsun ınfeksıyonlu olsun mevkiinde olan beyindeki Hl hastalanan kısımlar eklem boşPOFİZ GUDDESt muhtelif ten luklannı örten zara aıttı. Halbihlerle uyarılarak vücut bütün buki müzmin eklem iltihabî de lüğümüzün ihlâl edilmekte ve diğimiz bu hastalıklarda iltihabağımsızlığımızın tehlikede ol bî olaylar eklemden daha derın duğu hususunda nazan dikkati lere inip eklem cıvan ve kemik çekilır. Bu uyarmaların üzerine dokusuna kadar uzanan harabiHÎPOFÎZ GUDDESİ: yetler meydana getirebilmektedir. YES.. OLRAYYYT.. Romatoid artrit dediğimiz müz diyerek derhal ifrazata başlar ve çıkardığı A. C. T. H. (aseteaş) min eklem hastalıklan kadınlar denilen Adreno Cortico Trop • da erkeklerden iki üç misli fazHormormon'la durumu Böbrek la görülmektedir Zayıf ve kötü üstü bezlerine şifreyle bildirir. beslenraiş fakir insanlarda görüBöbreküstü bezlerı ise Birleşme lür. Hastalık sinsi olarak başlar mış Milletler genel kurulu asam Eklem boşluğunda ıltihabi bir blesı arabulucusuna ve parabu vetire ile başlayan âfet eklem büzülme, vapışma lucusuna Üçlü anlaşamamalar kapsülünde gereğince birer muhtıra göndere ve kalınlaşmalar husule getırerek kendi çakmaklanndan temin bilir. Neticede eklemin bu ıltiha ettikleri benzmle jet filolannı bi değişıkliği sonucu kaynamahavalandınp ALARM vaziyetine sıyla mafsal ANKÎLOZE olur. geçerler. Böbreküstü guddeleri yani bırbınne kaynayıp hareket nin KORTİZON denilen hormo etmıyecek hale gelir Kemık et nu ifraz etmesiyle meydana ge rafında vücudun hareketını sağ len bu vücuttakı alarm haline lıyan adalelerin gayrı müsavı kı tıp dilinde REACTİON D'ALAR sımlan sonucu mafsalı meydana ME denmektedir Mikroplann getiren kemiklerde sekıl bozukTOKSİN dediğimiz zehirlerinin luklan, eğrı büğrülükler olur tesiriyle vücuda girdiklen yer El ve ayak parmaklan 1G şeklide ŞİŞLİK. KIZARIKLIK. A ni almıştır Eklem densı sırak ve TEŞ VE AĞRI GİBİ İLTİHABÎ kızanktır, siddetlı ağnlar duyu VE İKTİSADÎ ÂRAZLAR BE lur. Genel durum ıyı deSildır. ba LİRMİŞTİR Kortizon terkibin zan ates yükselehılır, sedimende olan böbreküstü bezı hormo tasyon sür'atlenmıstir Eklem nunun bu ârızalan giderici ve ge kıkırdaklan çıkıntılar yaparak riletici etkisi vardır. tltihabî o mafsalın şeklını değiştırebıln. layların daha ileri safhasında Eklem oynatılınca cıtır çıtır ses tahrişin vukubulduğu bolgenin Çikanr. Ekleme baglı adaleler civannda bağ dokusu ve hücrevî zayıflamıştır. Basmakla agrır elemanlar bir GRANÜLASYON Hastacia kan=ızlık ve zavtflama NESCÎ halinde çoğalarak savun görülebılır Burada hastalık «ema barikadlan yani NEDBELER bebi kat'î olarak bılınmemekle meydana getirecektir. KORTİ beraber bazı hazırlavıcı sebeple ZON hormonunun iltihabın bu rın mevcudıyetı. me=elâ iltihapli safhasında da bağ dokusunun ço hastalık geçirmek. bedeni ve ruğalmasını önleyip nedbe teşek hî yorgunluklar. eklem carpmakülünü geriletici etkisi vardır. ları kabul edilmektedir Bilhassa soğuk v e rütubet, zayıf beden yapısı bunlann başında eelmekKortizon tedir. Hastahğin ekserivetle 35ücuda gerek A. C. T. H. 40 yaslannda basladığı görüldenilen hipofiz hormonu mektedir Müzmm romatoid arvererek böbreküstü guddelerin tritler uzun sürmesıne ragmen den endirekt olarak Kortizon if kalbe dokunmazlar TEDAVÎ irazmı sağlamakla gerekse doğ Çin ağn dindiriciler. vitaminler rudan doğruya kortizon terkibin uygun beslenmenin teminı lânm deki ilâçlar vermekle iltihabî be dır Kortizon ve benzerleri ASElirtileri önliyeceğiz demektir. Iş TEAŞ ve aspirin favdalı olabilir te romatizma hastalıklannda Son zamanlarda altın bıleşikleri Kortizonun hastalıklannda Kor tedavide kullanılmıstır tizonun tedavi edici tesiri eklem 1 yüzleri ve kalb endokardındaki YARIN ~ ^ mekanik ârızaları gidermesi bu Altımn tedavi etmediği yollardır Had mafsal romatizma sında konıyucu tedavi olarak hastalık yoktur. mikroplan imha etmek maksa uııııııtııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııım IIIIIIU Bizler Burdur • Bucak kazası sâkinleriyiz. Bucakta Orman İşletmesi vardır ve halk kışMt' mahrukat ihtlyscını onnan deposundan temin etmektedir. Satışa arzedüen yakacak odun cinsi çam ve meşedir. Malum olduğu üzere çam odunu çabuk yanar, kuvveti yoktur ve hemen geçer. Meşe ise daha fazla ısı verir, dayanıklıdır ve koru da bir müddet devam eder. Dolayısiyle de iktisadî ve temizdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da her nedense zaten geçinebilir durumda olan yüksek makamlı memurlar ve zenginlere hususî surette meşe odunu tahsis edildi. Imtiyaz ve saltanat bitmiyecek mi? 291 sayılı kanundan faydalanamıyarak mağdur durumda olan öğretmenler Askerlik hizmetimiz esnasında dışardan llköğretmen Okulunu bi tirerek öğretmenlik hakkına sahip olduk. Tâyinimız için müracaatımızda 291 sayılı kanun hükümleri gereğince silâh altında bulunduğu muz için tâyinünizin yapümadığı bıldirilmektedir. 1963 senesinde hazırlanan 291 sa yılı kanun gereğince Millî Eğitım hizmetinde çalısmış öğretmenler askerlik hizmetlerini Er Öğretmen olarak yaparak Millî Eğitimdeki Öğretmen ihtiyacını karşüamaktadırlar. 291 sayılı kanunun gayesi de budur. Bizler de öğıetmeniz. Yalnız askerlik hizmetlerini Okutma okulla rında veya atanması yapılan her hangi bir böyde Er Öğretmen ola rak yapan meslekdaşlanmızdan far kıınız: Askerlik hizmetüniz esna sında öğretmen oluşumuzdur. Bizlerin de askerlik hizmetlerimizi er öğretmen olarak yapabilmemiz için Millî Savunma Bakan lığı ve Millî Eğitim Bakanlığmca gazeteniz vâsıtasiyle bir hal yolu nun bulunmasını arz ederiz. Mehmet Ali TtPİ ve arkadaşlan Müracaat eden halk ile orta halli ve dar gelirli ücreUi tabakaya da çam odunu gösterilip ister al is> ter alma deaumektedir. Bu arada Burdur Ziraat Müdürlüğü personeli, emniyet per= soneli ve bilmedigim bir takım devair ve zatlar meşe odununu dağdan kamyona yüklettirerek halkın gözleri önünde Bucaktan her gün götürmektedirler. = Adalete dayanan idare ve va 6 aydır Kayseri ili ilkokul öğzifelerimiz bu vatanın evlâtlan retmenleri tahsisat olmadığından = olan her ferdine eşit muamele ya çocuk zammı alamamaktadırlar pılmasını icabettirirken Bucak Or man İdarecilerinin bu keyfl, ha Bu ay gönderilen (30) bin lira tıra dayanan ve istediğine istedi ödenekten birer aylık istihkak ği odunu vermek suretiyle hükü âdilâne tevziata tâbi tutulmuş, met içinde hükümet lcraatından bu keyfiyet ise sadre şifa vermedığinden birçok öğretmen arbir şey anlamamaktayız. Yukanda belirtilen hususlar kadas tarafından alınmamıstır Çoğumuzun çocuğu muhtelif tahkik edildiğinde bu içler acısı durum hiç bir şüpheye mahal kal yerlerde tahsilde ve kimininki şu kış gününde naylon ayakkabı madan meydana çıkacaktır. tlgili büyüklerimlzin her türlü ile okuluna devam mecburiyenimetleriyle yaşadıklan bu va tinde kalmıştır. tanda kendilerinden âdil iş bek Durum Sayın Bakanımızın aliyen evlâtlarının bu derdine lut teşin icraatına muhavveldir. fen eğilerek arzedilen keytî vaziSaygılarımızla. yete en kısa zamanda son verdiKayseri Cumhuriyet rilip yaratüan ikilik ve idareciOkulu öğretmeni lere olan küskünlükle, yine bunMevlut DÜVENCİOGLTJ dan doğmakta olan birbirimize karşı kinimizin önlenmesini saygılarımla arzederün. Btr Memur Eyüp camiindeki bir konuşmasında, «Sinemaya giden kadınlar kocalarından şer'an boşanmış sayıür!» şekllnde konuşma yapbgı iddia edilen Fahri Kığılı adındaki vaizin yargılanmasına dün de, devam edilmiştir. 5. Agırceza Mahkemesinde yapılan duruşmada sanık avukatı, vaizin böyle bir konuşma yapmayacağını zira, kendı karısı ve çocuklannuı dahi sinemaya gittigini bildirmiştir. Bu durum üzerine Hâkim sanığa, «Eğer dediğin gibi olsa, bütün kadınlar desene kocalarından boşanmış sayıhr!.. Baksana senin kann da gidiyormuş bundan haberüı var mı?» diyerek sormuştur. Sanık, böyle bir durumdan haberi olmadığı cevabını venniştir. «Lâikliğe aykın» davranışta bulunmaktan sanık Fahri Kığılınm duruşması, tanıkların dinlenilmesi için başka güne bırakılmıştır. Çay Genel Müdürlüğü yakında faaliyele geçiyor Gümrük ve Tekel Bakanı tbrahim Tekin, Tekel Genel Müdurlüğünden ayn bir de «Çay Genel Müdürlüğü» nün kurulacagmı söylemiştir. Tekin, dün Tekel Genel MUdurlügünde yaptığı basın toplantısında Bakanlığı ile ilgili konularda bilgi vermiş, Tekel mamulleri için herhangi bir şekilde zam düşünülmediğini bildirerek «Yalnız, Anadoluda bozuk olan rakı ve diğer içkilerin kalitesi düzelecektir» demiştir. Votkalarımızm yakında «Rus tipi» nde olacağını açıklayan Bakan Tekin, Gıımrükler meselesın.de şunları söylemiştir: « Gümrüklerde suiistimal olduğu iddia edilmekte. Fakat bu mevzuda adlî karar obnadan hiç bir sey yapamayız. Fakat buna rağmen rüşvet ile sıkı olarak mü cadele edilecektir. Gümrük muayeneleri daha iyi bir şekle girecektir. Muayeneler yine Sirked Gannda yapılacaktırj» buluştan lebilir. Doğuştan veya luyoruz. bahsetmeyi faydalı bu SELYE isimli büginin hastalık sonradan kazanılan bir ların etkenleri, meydana çıkmahassasiyetle bir çok ları ve vücudun hastalık ajanlamaddelere veya mik rına karşı açtığı savaş ve savunroplara karşı vücut bu tersliği ve tahammülsüzlüğü gostermektedir. İnsanların yüzde ellisi ha yatın muhtelif devrelerinde bir çok bileşiklere karşı allerjık belirtiler gösterirler Bu bahıs genis bir konuyu kapsadığı için ayrıca bahsedilecektir. Şimdilik allerjik etkilere misal olmak üzere meselâ bazı ilâç alanlarda görülen ve bilhassa aşılardan sonra görülen halleri sayabiliriz. Son zamanlarda bilhassa Penisilin'e karşı allerji pek revaçtadır. Bazan Tüberküloz Kızıl, Frengi, Suçiçeği, Tifo ve Paratifo hastalıklannda da mikroplannın etkisi ile allerjik olarak had Mafsal Romatizması meyda na gelmektedir. Dediğimiz gibi bütün bu romatizmalarda mikroplar iltihabî bir etken olarak endirek rol oynamışlardır. Mesela eklemin şişliğinden iğne ile su alırsak orada mikrobun bulanmadığını görürüz. Aknt eklem romatizmasında ted»vi: İlk şart mutlak olarak yatak istirahatidir. Hasta klinik ve lâboratuar muayeneleri bakımından bütün ârazlan kaybolasıya kadar yatmalıdır. Bu müddet ba zan 6 ay, bir seneye kadar sürebilir. Tedavi olarak SALÎSİLAT de diğimiz terkipler kullanılmaktadır. Salisilatların en iyisi aspirindir, günde takriben 10 gram kadar verilebilir. Fakat salisilat lar ekseriya bulantı, kusma yap tığı için alamıyanlara PİRAMÎDON verilebilir Bütün bu ilâçlann tesiri semptomatiktir. Yani ağnyı, ateşi, şişliği indirmek için kullanılırlar. Had romatizmaya tutulanlann yüzde ellisi kalb yetmezliğine uğramadan hastahğı geçirirler. Diğer yansı ise kalb romatizması ânzalannı gösterirler. O KARANLIK SOKAK ÇOCUK ZAMMI ALAMIYOURUZ ARALIK 22 ŞABAN 28 V. 1 7 21 12.12 14.31116.44 18 23 5.31 E. j 2.37| 9.4812.00| 1.39[I2.47 Öldürüldüğü zannedilen genç Mardinde bulundu Yenişehirden J.E. adında bir kadmı kaçırdığı için öldürüldüğü iddia olunan Recep Sert, Mardinde annesi Melahat tarafından bulunmuş ve dün Istanbula getirilmiştir. Oyun salonlarmda çalışan J.E. yi Adanaya götüren Recep, kadınm gayri meşru eşi Cavit tarafından izlenmeye başlanmıştır. öldürüleceğinden korkan Recep, ka dını îstanbula göndermiş ve kendisi de Adanadan Mardine kaçmıştır. Mardinden annesine yazdığı mektupta: «Ben her an ölümle karşı karşıyayım. Cavit ile arkadaşı Mahmut beni öldürecek ler. Beni buradan gel al» derniştir. Recebin annesi Melahat, daha önce Istanbul polisine «Oğlumu öldürdüler, Adanada bir kuyuya attılar» şeklinde verdiği bilgi üzerine 15 yaşındaki gencin aranümasına başlamlmıştı. Çocuğun dün annesi ile polise gelmeleri üzerine tahkikatı yönetenler de bir an için şaşırmışlar, öldürüldüğü gözü üe baktıklan Recebi karşılannda görünce: «Hani seni öldürmüşlerdi» şeklinde konuşmuşlardır. | Zaten kapı az § geliyor. Karaköyde Tünele çok yakın bır devlet dairesmde çalışmak tayız. Bizler aksamlan bu vasıta ile Tünelın üst tarafına çıkar, oradan da evlerimıze dağılınz. Ancak hangı aklı evvel düşünup yapmışsa veya yaptırmıssa çok büyük bır hata etmış. Tünelın iki gıris kapısımr. birer tanelerine subay. er, öğrencilere mahsus diye bır tabelâ as mışlar, akşam saatlerı bir ilgili gelip de görmez mı o tünelin kuyruğunu, bır kapısında in cin yok, diğer kapısında uzanan bir kuyruk Bu yapılır amma, bir çok kapısı olur da bir tanesi de düşündükleri şekilde olurdu, artık bu işi yapanın anlayışına hayret edip kâh gülüp, kâh sinirlenip sıramızı bekliyoruz. Senelerdir daha sıraya girmesini de büemiyoruz ya ille çift sıra oluruz, önümüzdekinden evvel turnikeden geçmeden edemeyiz. Bazan ne kadar gülünç durumlar varsa bu da bizim sivri kafalılardan çıkar flllllllllllllI'MllllllllllllllllllllllllllllllllllinillHlllllllillllllllllllllMllllllllllllllllllillllliHllllllllllllllilllillllı; Ağn'nın her şeyden uzak ve mahrum bir köyünde çalışan öğretmenim. Yoksul insanlann, yoklukta bır Çemişkezek, bilmem foneti adım daha ileri gitmeye çalışan, ğınden mi, yoksa aksiyonundan kitapsız deftersiz, çıplak çocukmıdır nedir, bir eğlence konusu, lan geliyor okula. Bir öğrenci bir tiksinti diyarı olarak kabul grupu veya asker, şirket, müesedilmektedir.. Evet, söz Rum sese, yardımsever bir vatandas cadan (Jan Çemişkez) den gel olabilirsiniz. En müsait ve yarme olduju için hiç te sempatik dımlarınızın yararlı olacak yeri değildir. Fakat 900 yıl dan beri köyümüz öğrencileridir. öğrenciler adına şimdiden teTürklerle doln olan bir yer.. Buraya bir memur atanınca sekkür eder ilgilerinizi bekleriz. ilk isi istifa kapılarını yoklamak Merkez llköğretim veya baska bir yere atanmak i Müdürlüğü eliyle çin ilgili mercileri zorlamak o Boztoprak köyü lur. Bugüne kadar ve yalnıı Or öğrencileri AĞRI taokula tayin edilip te sırf bu kelime yüzünden istifa eden veya çeşitli imkânlar bnlarak gel Bir cevap j mîyen öğretmenlerin sayısı Sayın gazetenizin 14859 sayısı : «dört»tür. öyle ya kim gider Çemiskezek'e? Neye mal olursa ol nın, beşincı sayfasımn «Cumhu • riyete Mektuplar» kısmında; es ş sun gitmemek gerek. ki bir öğrencımiz olan Mustafa; Gidilir mi, devamlı elektriği Aykanm «Öğrencı de însandır» ; bulunan bir yere? Gidilir mi, başlığı altında okulumuz öğret : her gün altı otobüs kalkan bir men v» idarecüerinı hedef lutan; şehre? Gidilir mi, iki saatte tren yazısı tamamen hilâfı hakikat o; istasyonuna, uçak meydamna u lup, mevzuu bahsedilen öğrenci: laşılması kolayca mümkün olan nin gerçek durumu şöyledır: : bir yere? Gidilir mi, en modern Mustafa Aykan, 1962 1963 ve ; bir ailenin bütün ihtiyaçlanna 1963 1964 öğretim yıllannda ; cevap verebilecek nitelikte olan okulumuzun ikinci sınıfında üst : ve kirası 100 lirayı geçmiyen üste iki yıl kalarak belgelen • meskenleri bulunan bir yere? mis, okuldan çıkanlanlara mah; Gidilir mi, meşe odununun tonu sus 245 sıra numaralı belgesı ve • yetmis liraya olan bir yere? Gi lısi Muzaffer Tokmak tarafın : dilir mi, mükenrmel ve bol şe dan alınmıştır. Bu belge ile To • kat Millî EŞitim Müdürlüğüne : hir suyu bulunan bir yere? Gi 651965 tarihinde velisi kanaliyle : dilir mi, yüzden fazla her çeşit müracaat ederek, 152 sayılı evra • eşya satan dükkânları ile bü kı okulumuza gönderilmiştir. î tün ihtiyaçlan giderebilen bir Öğrenci yaz dönemi belge imti : yere? Gidilir mi, dört tarihî ca hanlarına girerek başaratnamış, j mii ve iki hamamı bulunan bir güz döoemi imtihanlarına da bi ; yere? Ve nihayet gidilir mi, o lâmazeret iştirak etmeyıp, okul : kur yazar nispeti jrüzde dok la da hiç bir teması olmamıştır. : san olan bir yere? öyle ya gidi Bu yazımızın Basın Kanununa : lir mi, böyle yere? Sayın aydın göre, tavzihen neşrini saygı ile ; rica ederim. ; larımız siz söyleyin? Burban tçellioğlu : Needet AKSOY Erbaa Orta okulu Müdürü : Çemişkezek Çemişkezekin adı çıkmış KARDEŞ OKUL ARIYORUZ BUGÜN MATtNELERDEN İTtBAREN önemlî bîr problem tihabî bir vetirenin sonunda do kudaki bağ dokusu ve hücrevî elemanlann çoğalması v e NEDBE dokusunun teşekkülüdür. Ciltte veya vücudun serbest bir bölgesinde yarayı kapatan bu faydalı nedbe dokusu bazı nazik yerlerde fizik olarak kötü sonuç lar verebilirler. Meselâ göz bebeğinin önünde teşekkül eden bir nedbe görmeye engel olabilir. Vücutta ince boru tarzındaki organ teşekkülleri meselâ ka dın üretim organlarındaki TÜPler geçirilen bir iltihaptan sonra böyle bir nedbe dokusu ile tıkanabilmektedir. Romatizmada da kalbin iç zarlanndaki bu sikatris dokusu gerilme ve büzülmelerle kalb deliklerinde darlıklar ve yetmezlikler meydana getirmektedir. îşte burada karşımıza mühim bir problem çıkıyor bu da iltihabın bu safhasmı geriletmek ve bağ yani nedbe dokusunun ileri derecede büyümesine ve teşekkülüne mâni olmaktır. Bugün elimizde böyle tesir gösteren ilâçlanmız vardır. Kortizon serisinden olan ilâçlar bunlardandır. Kortizonun etkisini daha iyi anlatmak için son zamanların tıpta bir çok problemleri halleden önemli bir omatizmanm dığer şekilleRverinde de hemen hemen görü len yukanda bahsettiğimiz il Sinemasında ŞARLO.dan sonra gelmiş geçmiş en büyük komedi ustası: HAROLD LOYD'un sizleri gülmeye doyuracak klâsik değerde bir espri filmi. Döviz kaçakçılığından samk olarak mahkemeye verilen ve bir süre önce, biri 199 ay diğeri de 144 ay ağır hapse mahkum edilen Fenerbahçe kulübünün eski Macar atrenörü Szekelli'nin iki ortağı, dün, yeniden yargüanrnaları sonunda beraet etmiştir. Yargıtay tarafından, bu mahkumıyet karannın bozulması üze rine 1. Ağırceza Mahkemesinde yeniden yargılanan Szekelli'nin iki ış ortağı Macar uyruklu Zobel ile Ernest Fernon hakkındaki beraet karan gıyaplaruıda verilmıştır. Hâlen İtalyada bulunan Szekelli, kaçakçüık olayı meydana çıktıktan sonra yurt dışına kaçtıgı için, hakkmda soruşturma yürütulememişti. Yurda geri getirılemediği içm de, yargılanamamış ve bu sebeple adı geçen iki arkadaşı mahkum edilebilmiş ti. Ancak, kaçak dövizin miktan ve kaçakçüık durumu ilgili mercilere sorulmadığı için de, verilen mahkumiyet karan, Yargıtay tarafından bozulmuştur. İddiaya göre dâva konusu kaçakçılık olayı, 8 yıl önce Szekelli' nin antrenörlüğü yanısıra artist acentalığı yapması ve diğer sanıklarla birlikte eğlence yerleri işletmesi suretiyle vuku bulmus Mahkum döviz kaçakçıları beraet etti V Seanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 ve suare: 21.15 (Basın 2474515Ö64) Yargıtay 9. Hukuk doiresi başkonı seçildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Muhittin Taylan'uı Anayasa Mahkemesi üyelifuıe seçihnesi üzerine boşalan Yargıtay Dokuzun cu Hukuk Dairesi Başkanhğına aynı daire üyelerinden Befet Özdenür seçümistir. «Vergi polrtikasm îstanbul Üniversitesi Maliye Enstitüsü tarafından düzenlenen konferanslardan ilki Doç. Dr. Kenan Bnlutoğlu tarafından verilecektir. Bugün saat 17,30 da Mrkez bınasındaki konferansın konusu «Türkiyede Cnmbnriyet devrinde vergi politikası» dır. tu. ADANA Bir süre önce özel bir gaı»}da tartıştığı Nedim Tapanyiğit adlj genci bevlik tabancasiyle kammdan ağır surette varahyan trafik polisi Ahmet Gör müş'ün tkinci Ağırceza Mahkeme sindeki duruşması sona ermistir. Samk polis, 13 yü 4 ay ağır hapls cezasına çarptırümıştır. Bir polis 13 yıla mahkum oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog