Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURÎTET 22 Arahk 1965 8AHİFEÜÇ AjANSLA*. RADYO ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Yunanistanda vetgilete zaıtt B Kral yıllık tahsisatını azalttı ATİNA (a.a. A.P. Radyolar) Erol DALLI asbakan Stefanopulos'un koalisyon hukumeti Yunanistanın buhran geçiren ekonomisini dfizeltmek maksadıyla önümüzdeki iki j ıl içinde otomobillerden ve şahsi gelirlerden daha çok vergi alınacağım bildirmistir. Iktisadî Koordinasyon Bakanı Konstantin Miçotakis, ekonomik durum hakkında Parlâmentoda açılan ve üç gun surecek olan goruşmeler sırasında yaptığı konaşmada vergi zamları yapılacağım bildirmiştır. Balı AlmanyUmnsaya, «Avrupada ben de varım» diyor günde 5fimeıikaııaçağı düşüıüldü DÜNYADA BUGÜN Gerçekler açıklanmalıdır r w irleşmiş Mılletler Genel | B 1 Kurulundaki yenılgiJjDJrnizden sonra, TTürkıye^ • ^ ^ de, kendiliğinden dört başı mamur bir kamu oyn tartışması açılmış bulunuyor. Partiler, gazeteler, ilim adamları, çesitli kuruluşlar, kısacası herfces fikrini dile getiriyor Ne Tar ki, ifade edilen fikirlerin ço|u, mesnetsizdir ve boşlukta kaltnaktadır. Çünkü milletimiz, gerçeklerden babersizdır. Imkânlarımız nelerdir, mnayyen tesebbüsler beraberce hangı olçude sıkıntı ve fedakârlıklara katlanmamızı gerektirecektır. Bırleş • miş Milletler ve çeşitli blokiar karşısındaki durumumuz, ber sey butün ayrıntıları ile ayıklanmalıdır. Turkive Büyük Millet Meclısi ve hflkumet, Kıbnsın, genel olatak dış politikamızın çeleceği ile ilgili bnemli kararlar arıfe•indedir. Gerçekler halkımıza durüstlukle açıklanmalı, ışık tutuculuk niteliği dolayısiyle sayılmakla bitmez faydaları olan kamn oyu tartışmasının yol göstericiliği bakımından uzaması tesvik edilerek, ayağa gelmiş bir fırsat tepilmemelidir. Şimdilik daba ziyade suursnt bir taskınlığı andıran kamu oyu tartısması sırasında InonunOn sualleri cevaplandırmadıgı tek tarafh basın toplantısında sar • fettıği bir cümle, knlaklara yeteri kadar etkıyle çalınmadı: «Iç ve dıs engellerin karsısında silâhlı hareket yollan, Türkiyeyi son derece vanim bir durama dfisürmek tehhkesi karşısında kesin olarak kapandı.» Eğer doğmysa, ulnslararası forumlarda müdahale hakkımızı yitirmemek amacıyla didinmemiz niçin? Bu ve daha yıgınla sual cevap beklemektedir. Bir taraftan da, Birleşmiş Milletlerden aldığı ıcazetle büsbıitun cür'etkârlasacak Makarıosnn yeni emrivâki ve katliâm hareketlerini endise ile bekliyornz. Herhalde ilk buhran, en geç, degistirme birliÇimizın Kıbrısa gitmesinın gerekti|i şubat ayında patlak verecektır. Rumlar, kemire kemire soydaslarımıza 90 kilometrekarelik bir toprak bırakmışlardır. Türkler. sadece Lefkose Girne bölgesini tam mânası ile kontrollan altında tutmaktadırlar. Soydaslarımmn yarısından (azlası dünyadan tecrid edilmiş, % kilometrekarelik bir adacıkta burnn burnna bir nevı zindan taajatı yasaraakta, ümitlerı, Ankaranın müdahale hakkına bağlanmıs halde, çile doldnrmaktadırlar. 90 kilometrekare, roinyatür Monaco'dan büvük, incir çekirde|i Liechtenstein Prensliğinden küçüktür ve Kıbnsın yüz olçümünun yaklasık olarak alttnısta biridir. Fakat adacığın, sovdaslanmı zm kahramanca direnişinin, Türkiyenin Kıbns üzerindeki hak ve çıkarlarının sembolü olarak manevî değeri büvüktür. «Silâhlı bareket vollanmız... kesin olarak kapandı» ysa, Rumlar otoritelerini 90 kilometrekarenin içine de sokup iki yıldır raüsamaha gösterdikleri fiilî taksime gene lorbalıkla bir son vermekte tereddfit etmiveceklerdir. Zira, mücahitlerin, sayı ve ateş gücfi bakımından defalarca fistün Rnm • Yunan kuvvetleri karsısında Tfirkiveden yardım gelmediği takdirde, 48 saatten fazla dayanmaları ihtimali, bir muciıe olmadığı takdirde yoktnr. Denizden bir çıkarma yapamazsak, Kıbrısı havadan bombalıyamaz mıyız? NATO'yn parçalamayı göze alarak Batı Trakyada veya Oniki adalardan birinde nisillemeye girisernez raiyiz? Gerçeklerin açıklanmasında gecikilmemelidir. Çönkü; in • sanlardan, istirak etmedikleri bir kararın sorumlnltığunu ezbere yüklenmeleri beklenemez. Kayhan SAĞLAMER Vergi zamlan 1 ocak tarıhınden ıtıbaren yururluğe gırecektır Mıçotakıs yem zamların hazıneye 55 mılyon dolar sağlayacağını ılâve etmıştır. Vergı zamlarından en çok zarar gorecekler otomobıl sahıpleriyle yem otomobıl alacaklar olacaktır Otomobıl sahıpleri her yü °'o 40 daha fazla vergı odeye cekler, yem otomobıl alanlar da araba bedelımn yuzde 30 unu ozel vergı olarak odıyeceklerdır. Bu vergı gıttıkçe hızlanan otomobıl alımlarını frenlemek gayesını gutmektedır. Gelır vergısı de °o 6 dan % 10 a çıkanlmıştır. Bazı alış verışlerın kârlarından alınan vergı de ay nı nıspette arttırılmıştır. AMERtKAN YARDIMI Bu yıl Yunanıstamn ıthalatının rekor bir sevıyeye ulaşması beklenmektedır ve tahmınen bir mılyar doları geçecektır. Bunun netıcesmde dış tıcaret açığı 630 mılyon dolar kadar olacaktır Hukumet bu gemş açığı sıkı ıktısadî tedbırler ve dış kredılerle kapamayı umıt etmektedır Amerıka bu ay başında Yunanıstana 480 numaralı kanun çerçevesı içinde 14 mılyon dolarlık bir kredı vereceğını bildirmiştır Yunanıstamn elınde 900 000 ton luk buğday ıstıhsalı fazlalığı bu lunmaktadır. Amerıka, bu buğdayı satabılmesı ıçın Yunanıstana yardım edeceğını bildirmiştır Ingıltere ve Batı Almanyamn da Yunanıstana kredıler verme sı beklenmektedır. Yenı vergı tedbırlerı, hukumet tarafından ışçılerle yapılan yenı toplu sozleşmelen takıp etmektedır. Yenı toplu sozleşmeler maaşlan ve ucretlerı, hayat pahalılığını karşılamak amacı ile yuzde 17 ile 24 aras\nda arttırmıştır. BÜTÇE AÇIGl Hukumet, butçedekı buyük açığı kapatmak içın zecrî tedbırler alacağını açıklarken, Kral Konstantin de yıllık tahsısatmdan bir kısmını kesmeyı teklıf etmistır. önümüzdeki iki yıl içm de yıllık butçesıni 2 mılyon drah mi (630 bin lira) azaltmaya karar verdığını Parlâmentoya bıldırmıştir. Kral yıllık tahsısatı 18 mılyon drahmıdır Buna sarayın gıderlerı ile saray yetkılılerıne bdenen maaşlar da dahıldır Kral Stefenopulos'a gönderdığı bir mektupta, tahsısatın yeterh olmamasma rağmen «millî bir buhran sırasında ülkenln vfl ce menfaatleri için fedakârhkta bnlunmanın sart olduğunu» bıl dırmıstır Komünistlpr lıiiııi } \ ii'iıiiiıııılii «devlet» kıınlıı PEKİN (a.a. A.P. Radyolar) uney Vietnam Ulusal Kurtulus CephesU kuruluşunun beşincı > ıldonumunde bir bıldiri yayımlıyarak beş yıllık mucadelesinin bir bilânçosunu yapmıştır. Hanoi'de yayımlanan ve >eni Çin Haberler Ajansınca tekrarlanan bildiride şoyle denilmektedir. 1 SMTTHTN MİSİLLEMESt Asi Basbakan Ian Smith. Rodezyaya nygulanmaya baslıyan petrol ambargosuna bir mısilleme alarak, Zambıyaya akaryakıt sevkiyatmı derhal durdurmuştur. MisiIIemeyı etkisiz bırakmaya çahsan tngiltere, Zambiyaya Tanzaniyadan karadan ve havadan akaryakıt göndermeğe başlamıştır. Resimde, Tanzaniyanın, Mikumi sehrinde Zambiya için kamyonlara yüklenen akaryakıt varilleri gorüliiyor. IJATO, Siyasî İşler Dairesinde, Holânda tarafından verilen «Reform raporu» nun hemen altında duran ikinci rapor, çeşitli yönleri ile daha büyük ehemmiyet taşımaktadır Federal Alman Hukumeti tarafından NATO Siyasi Dairesine verilen bu rapor, De Gaulle'un Avrupa lideri olma yolunda giriştiği çabalnr sırasında kaleme alınmıştır. Raporun tumunden Avrupada ben de \arım..» havasını çıkırmak hiç de guç değildir. Geçmiş harbin butun yaralannı sarmıs, ekonomik kalkınmasmı yapmış ve bir bekleme devresine girmis olan Almanya, Fransanm teklifleri karsısında «Avrupada ben de vanm» diyerek NATO'da bir reforma taraftar olduğunu, hem de statunün tumünün değiştirilmesi ve NATO'ya yeni bir yon verilmesini istemiştir. Fransanm NATO'dan ayrılma tehditleri ılk once pek cıddıye alm mamıştı. tngıliz «Fransız NATO içinde kaldıgı muddetçe Fransadır. De Gaulle NATO içinde bulunan Fransanm Başkanı olduğo için De Gaulle'dur.» demekle yetınmışler Amerıkalüar ıse düşunduklerini «Fransız NATO belki de daha ahenkli çalışabilhr» seklınde fakat gayri resmı olarak açıklamışlardır. Bütün bunların ustune Fransa'nm tahriki ile kaleme alman Almanya raporu gelmiş ve NATO içinde haklı bir endışe yaratmıştır Bugün Siyasi İşler Dairesinde tetkık edılmekte olan raporun siv ri noktalarının kulıs faalıyeti ile yontulması için çalışmalar yapılıyor ve Avrupa içinde bir liderlık mucadelesine gıdılmesinin tehlike li sonuçlar doğuracağı taraflara telkin ediliyor. sıl getirileceği ve daha doğrusu «NATO'da reform» fıkrinin ortaya nasıl atılacağı ve nasıl müzakere edıleceği henuz çozülememiştir. NATO'da gayrı resmi olarak temas ettiğımiz ilgililer, şimdı en çok bu konu uzerınde durmakta ve şoyle demektedırler: «NATO'da reform evet... Reform şöyle veya boyle olur ona da evet; Fakat bu teklifler konseye nasıl getirflecek ve akisleri ne olacak... tşte bu fi kirler dahi NATO içinde bir reforma Eİdilmeslnin sart olduğunu gostermektedir.. Bugun Sıyası İşler Dairesi, yenı reform teklifleri ile eski olaylar arasında bir bağlantı kurarak, ken di gorüşlennı de içine alan bir rapor hazırlama yolunu tutmuştur. Hazırlanan raporda Küba olay ları ile başlayan Amerikanın tutu muna da geniş yer verıleceği belir tılmektedır. Amerıkamn kullanrna hakkına sahıp olduğu üsler ile 11gıli yaptığı ikili anlaşmalar, Vietnam meselesı, nukleer silâhlann kullanümasmm raporu başlıca ko nulannı teşkil edeceği ifade edümektedir. j NATO v e ktbrıs Siyasi İşler Dairesînin üzennd» durduğu meselelerden birisi im Kıbnstır. Kıbns meselesi NATO Konseyine iki tarafın da muhtelif zaman» larda yaptığı müracaatlarla 21 de» fa getirümi? ve hiç bir netice a b a ' mamıştır. NATO'da. bu anlaşmazlığın na» den halledilemediği sorusuna verilen cevaplar birbirini tubnamaktadır. «Bu bir NATO meselesi değü. dir. Olay B i r l e ^ i ş Milletlere ak. sttmistir» diyenlerin yanında, •tki üye memiekerl ilgilendiren Kıbns hâdiseM NATO'nun kifavet sizliği yiizünden Birleşmiş Milletlere âdeta itflmistir» şeklinde konuşanlar fla çoktur. Bunlardan baf ka «NATO devletlerm üstunde bir tesekkül değildir. Burada çalışan her kisinin ba^ında 15 şapka bulunuyor. Her kafa 15 «apkamt» nftirlığı attmda calıstığına RÖre, bir meseleyi halletmek kolay değildir. Kıbns da bu konulardan biridir» gibi elâstikî beyanda bulunanlat da vardır. Belki bugünlerde Adada vukubu lacak bir olay karşısmda Turkiya veya Tunanistan tarafından Kıb» rıs meselesi 22. defa Konseye getirilecek, Konsey toplanacak, mesa leyi görüşecek, dağılacak ve 23. defa toplanmak içm yeni bir çağn bekleyecektir. YAR1N: Enfrastriiktür Dairesi ve Üsler MeselesL G Afrikalılar Rodezya için Zirve Konferansı toplıyacaklar Adis Ababa (ajt. • A P ) abeşıstan tmparatoru Haüe Selasiye, Kenya Devlet Başsanı Jomo Kenyatta ve Uganda Devlet Başkanı Mılton Obote'nın Rodezya hakkındaki muş terek teklıflerım Afrıka Bırliğı Teşkılâtı (OUA) Genel Merkezı, uye butun devletlere bildirmiştır. Üç Doğu Afrikah lıder Selasiye'nin, Ingıltere ile siyasi munasebetlenn kesılmesı teşebbusunün kısmen başarısızlığa uğramasından sonra Afrıkah devlet baskanlarının yenı bir toplantı yapmalarını istiyen 11 Arahk tarüül mesajına dayanarak bu teklıfte bulunmuşlardır Amerika bazı askerî iesislerin yapımını süresiz olarak erteledi Vfashington (a a. . Radvolar) Amerika Sarunma Bakanı Monsmara, 620 mllyon dolarlık (S milyar 580 milyon TL ) bazı askeri teslslerln yaDümasını süresiz olank erteleme emrinl vermlştlr Mcnaroara bu teslslerln. Vietnam dakl savaşin devamı İçin gerekll olmadı ğını soylpınlstlr Bu teslsler 42 eyalette ve yabancı ülkelerdekl 16 ttste yapılacaktır Bunların adları açıklanmamıştır Ote yandan, Mcnamara, «büyük oncelik» taşıyan askerı tesislerin yapılması İçin emlr vermlştlr Bu klancnyaıalt> )NC11 teslslerln tutarı 686 mllyon dolardır (6 mllyar 174 mllyon TL ) bunlar Amerıka'da ve 16 yabancı ülkede yer ftlac&fctır Bunlann adları da açıklanmamıştır «Ulusal Cephest, Guney Vietnamda devletin gorevlerini üıerine alan bir kuruluş olmuştur. Bu, Istikrarlı, guçlu ve gerçekten demokratik bir devlettir. Guney Viet nam halkınuı ezici çoğunluğu uze rinde otoritesini kabul ettirmiştir. Boylelikle, Guney Vietnamm kurtarılnıış bolgelerinde tamamiy le ulusal ve demokratik yeni bir rejim doğmuş ve gelişmiştir. Bu kurtarılnıış bolgeler bugun 10 mil yon nuhısu banndıran şehlr ve ka sabaların çoğunu içine almaktadır.» MEŞBU TEMSÎLCİ» Bıldırıde, doğrudan doğruya Amerıkan birlıklerının kayıplarına da değınılerek, bunun 20 000 olu, yaralı ve savaş esırıne vardığı one surulmektedır. Ote yandan Kuba Hukumeti, •Guney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi»nı Guney Vietnam halkının «tek ve meşru temsilcisi olarak tanımaya karar vermıştır. Cezayırde de çoğunluğunu oğrencıler ile ışçılerın teşkil ettığı 3 000 kışılik bir kalabalık, dun, başkent sokaklarında «Guney Viet natn Millî Kurtuluş Cepbesi» lehinde gösten yapmıştır. H Reform neden şart Her ıkı raporun (Holânda ve Al manyanm) Bakanlar Konseyine na a DE GAULLE YENI VE DINAMİK BİR SİYASET İZLEYECEK DE GAÜLLE'ÜK PARİS (a.a. Radyolar) C Merhum General Şakır \e Nebıve Hanımın kızı, Merhum Tuğbay Rustu Akpınar'm eşı Ayşen Akpırım'ın annesı Servet Dumer'ın ablası ACI BİR KAYIP SAADET AKPİRİM Muptela oldugu hastalıktan kurtuiamıyarak tarıhınde vefat etmıştır. 21/12/1965 Cenazesı 22/12/1965 çarşamba gunu ıkındı nsmazuu muteakıp Şışlı canuınden kaldırılarak Zıncırlıkuyudald ebedî ıstırahatgâhına tevdı edılecektir. Allah rahmet eylesın Konferansın toplanması ıçın ge rekli 24 üyelık çoğunluğun saglanacağı sanıltnaktadır Gene sanıldıgına gore, bu çoğunluk sağlandıgı takdirde genye konferansın toplanma tarihınin ve yerinin tesbitı kalacaktır. Toplantı yerinin tesbıtınde güçlüğe düşulmezse ki bunun Adis Ababa olması kuvvetle muhtemeldir bundan sonra gerıye bu toplantının 10 Ocakta Lagos'da toplanması ön gonilen Commonwealüı konferansından önce mi, sonra mı yapılacağının tesbıti meselesi kalacaktır Ortak teklıfte ıstendığı gibi konferansın derhal yapılması kabul edilırse konferans Commonwealth toplantısından once toplanacaktır. Bununla beraber bu kadar kısa bir müddet içinde bu kadar çok sayıda devlet başkanını bir araya toplamak oldukça guç olacaktır Bu bakımdan, daha az sayıda devlet veya hükumet başkammn bir araya geleceğı Commonwealth konleransınm da ha once yapüması mantığa daha uygun gorunmektedır Sudan, Madagaskar ve Nijerya zirve konferansı teklılıni olumlu karşılamıştır umhurbaşkanlığı seçiminl ka zanan General D e Gaulle'un, Fransanm iç ve dış politikalanna yenı, dinamik bir görüs kazandırması beklenmektedir. Hukumet kaynaklanndan öğreniidıgine g&re, Ba^lcan Johnaan, 1966 yılında Avrupayı ziyarete ka •ar verirse, bir De Gaulle Johnlon görüşrnesini yakın tarihte ger îekleştirebilmek için çaba harcanacaktır. De Gaulle'un milH bağımsızlık, Rus veya Amerıkan uy duluğunu kabul etmeme ve iktisadi hayatta refahı sağlıyacak bir istikrar temellerine dayanan poli» tıkasında önemli bir değişiklik ol mıyacaktır. Hukumet kajmaklan, Cumhurbaş kanmın, sosyal tedbirler ve iktısadi gelişme gıbı daha önceleri önemsememekle suçlandığı bazı konulara eğileceğıni belirtmişler dır 9 ocak 1966 da ıkınci yedi yıl hk Cumhurbaşkanlığı devresine başlıyacak olan De Gaulle'un, bu tarıhten sonra, kabinede değişık hk yapması mümkündür BASLICA ESASLAR Hukumet kaynaklarına gore, De Gaulle'un dış politıkası başlıca şu esaslara dayanacaktır: Fransanm boykotu dolayısiyle 3 hazirandan beri durdurulan Avrupa Ortak Pazar goruşmelerine devam edılecektir. Ortak Pazar içinde De Gaulle, Fransanm Bakanlar Konseyınde butun onemlı konularda veto hak» kmı muhafaza etmesı, Ortak Pazar Komısyonunun, «Devletlerin icişlerine kanşan bir hiıkümet» ımısçesıne uluslarustü gorevler yuklenmesine musaade edılmemesi konularında israr edecektir. De Gaulle, NATO konusundakı reform istekieri, 1969 a kadar kabul edilmezse, Fransa'nm NATO* dan ayrılmasa bile kuruluştan uzaklaşacağmı açıklamıştır. De Gaulle'un, Vietnam anlaşmazlığı ıçın öngorduğu cozum, yo lu, 1954 Cenevre Uzakdoğu barış anlaşmasına dayanmaktadır Bu teklif kabul edıhrse, banş göruş melerinden once olmasa bıie. butön yabancı bırlıklenn Vıetnamdan çekılmesı, Laos, Vıetnam ve Kamboçya'nm tarafsızlığının sağlanması gerekecektır. ZAFERÎ RUSYA VE KIZIL HİMDE MEMNUNİYET YARATTI PEKtN, («JL. • Radyolar) Pekin hükümeti, General De Gaulle'ün yeniden Curnhurbaskanlığına seçümesinl dun kısaca yorumlamıştır. Komünist Çrn Dışişleri Bakanlığı sozcüsu, Fransız basın ajansı muhabinne verdıği bir demeçte şoyle demiştir: «General De GaoHe'ü Fransanın Cmnhurbaşkanlığına vçniden seçildiği için tebrik ederizj De Gaulle'un yemden seçüişi «Halkın gazetesi» nde beşinci sayîamn altında şu baslıklarla yaynn lanmıştır«General De Gaulle Fransa Cum hurbaşkanhçma yeniden seçildi. Amerika kadere rtza gösterdi.» De Gaulle'un seçılışı, Eusyada da memnunluk varatmıştır B. B. iki gün için 650 kilo elbise ile HollyıvoocPa geldi TEŞEKKÜR Aı!e buyuğumuz. MJleUekılı eski Çorunı BAHA KOLDAŞ'ın rahatsızlıgı suresınde yakın alâkalannı esırgemıyen. Aiıerıkan Hastahanesı dejierlı doktorlarmaan başta veğenı Dr Erdoğan Adaç oîmak uzere Dr Afşm Germen, Dr Faruk Turnaoğlu Dr Esat Alpaytaş. Dr Husamettın K Gokay Dr M Ali Okav Dr Gurbuz Barlas Dr Erol Duren, Dr Orhan Tezok Dr Ismet Narter Dr Vıktor \stah ile hastahauenın fedakâr hemçirelennden Bajan Yorulmaz. Avtulm Yı^ıtbaş Özturk. Alp Mımavan. Altay'a ve Ankaradaki tedavısı esnasında buyıık ıhtımam Kosteren kıvmetlı Dr Salıh fugav'a, 10 12 ıÇGS de vefatım muteaVip buvuk acımıza katılan ve cemzp rrerasımınde buaınan telefon. telgrof. mektupla \e bıızat gelerek bızlerı tesell) eden akraba dost ve \akınlarımıza savın gaze'en'zın aracılığıyla teşekkur mınnet ve şukranlanmız) bıldırırız KOLDAS OZl!>lK TUNÇ AlLtLKRl Cumhurıvet 1Î6 CKMEAtt CAUUE OKULOABAŞARI KARVALTIDA : Çocuğunuzun sıhhatli ve neşeli olmasına bağlıdır Ford, Ortadoğu Teknik Üniversitesine lım yardı edecek New York | A Î . ) Ford vakfı, 15 memlekette e*itimın ve ıktısadi plânlamanın gelıştırilmesi içın yardımda bulunacağını bıldırmıştır. Bu arada en buyuk yardımı Ankaradakı Ortadoğu Teknik Üniversıtesı alacaktır. Yardımm tutarı 1003,200 dolardır Bu para ile matematik, fizik ıt nler 4oktora çalışmaları dest°k' " • cek ve bu sahalardakı e o mm kuvvetlenduüecekur, Yavrunuza, okulda gerekli neşe ve enerjiyi sağlar. Çünkü lOMMâT.tezzetli, AD vitaminli ve pastörize sütlüdür. Bakkalınızdan ısraria isteyiniz. bir TARİŞ mamulüdUr. TARİŞ, nın kalltesini garanti «der. Hâncılık. 218/15660 Hollywood (AP a.a.) Fransız fılm yıldızı Brigıtte Bardot, buraya gelışinde kendısme nasıl bir kadın olduğunu soran bir gazeteciye herkesi hayrette bırakan bir cevap vermiş ve «Oğrenmek istiyorsanız bir hafta benimle beraber yaşaym» demiştir. Saşkma dönen gazeteci, bunun için önce kansına sorması gerek tığıni söylemıştır. B B. karşılama töreninden onra hava alanında bu" basm 'oolantısı yapmıştır 1 KAYIP Eruh ilçesmden aldığım Sorulardan biri «Brigitte Bardot KAYIP Nufus kâğıdımı kaybet n u f u s c u z danınu kaybettim. Hukum' imdir?» olmuştur. suzduı Bunun üzenne B. B ceketini tım. Hukumsuzdur. Erdoğan Andıç Emın Daınar "îkarmış ve vucuduna iyice yapıCumhunyet 1566S Cumhurıyet 15674 san sveterini göstererek «İşte Bri•ritte Bardot. Toksa hayal kınklı "nna mı uğradmız?» demiştir. Basm toplantısmda hazır buhınan erkeklerden hiç biri hayal kı ıkhğından bahsetmemiştir. ^1 yaşmdaki Fransız yıldızı yeıı filmi «Viva Maria»Tim ilk gös"rılişinde bulunmak üzere bura\a gelmiştir. Hollywood'da iki <îun kalacak olan yıldız, berabemde 650 kilo elbise getirmiştir. Gazetecilerden biri bu kadar çok elbiseyi ne zaman giyecefini sormuş, Brigitta Bardot da «Ben de kendime bu soruvu sornyorum» Yıldıza sonılan diğer sorolar ve cevaplan da şunlardır: Hol\ywood'u tiyaret için neden •u kadar çok beklemiştir? '> • TJcmayı scvmiyorum ve bic havli de yüriimek lâzun.» Charles de Gaulle beğendiğı bir adam mıdır? Politika tçin, evet. Oyumu ona verdbn.» Gazetecinin biri «Otuz bir yaşına varmak canıntn sıkmıvor mn?> diye sormıv* B B hic dumlç lamadan «Havır. Ya sizuı?» dıye cevap vermiştır. AMASYA ŞUBEMİZ yarın hizmete girecektir. Heklâmcıl>k: i'JİÜ/l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog