Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

REFİK HALİD KAJRAY Küiliyati: No. 8 BÜGÜNÜN SARAYLISI Romaa 750 Kra. Diğer Eserleri: Sürgün Memleket Hikâyeleri Dişi Örümcek Bu, bizim hayatunız Minelbab İlelmÜLrab Kadmlar tekkesi Sonuncu kadeh ve... Baskıda: Gıırbet Hikâyeleri. İNKILÂP vo AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 135/15647 umhuri 42. yıl soyı 14869 KTJRUCUSU: TUNUS NADÎ Telgraf re mektap adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kurusu: tstanbtıl No 346 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 8 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Bu Salı 21 Aralık 1965 Gençlik, miting için bütün yurtta teşebbüse geçiyor OHBİHLERCE GENC ICIN YURUYUS YAPTI " B. Milletler kararına uymıyacağız,, Şöyle bir silkinirsek irleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kıbns D J hakkında onaylanan karar karşısında hükümetin ilk tepkisi şudur: «Bn karar bakka, hukuka, uhı*lararası andlaşmalara aykındır. Bu yüzden doğacak olayların sorumu artık bize ait olamaz. Haksızlığa boyun eğmiyeceğiz ve karara uymıyacagız!» Hükümetin gösterdiği tepkiyi yerinde bulmamaya imkân yoktur. tnandığı bir dâvanın üçüncü sahıslarca (velevki tavsiye şeklinde de olsa) böyle cefel kalem «scn haksızsın!» denerek bir kenara itilivermesi üzerine hiç bir hükümet kayıtsız duramaz. Yapılacak ilk iş elbette o yarım buçuk tavsiye karannı tanımamak olacaktır. Birleşmiş Milletlerden çıkan karar şayet Makarios'un beklediği gibi tecelli etmese idi, hiç şüphemiz olmasın, o da tıpkı bizim gösterdiğimiz tepkiyi gösterecek «karar hakkaniyete aykındır. Bunu kabul etmiyorum» diyecekti. Çünkü o da kendi açısından dâvada haklı olduğuna inanmaktadır. Ancak, şimdi elimizi vicdanımıza koyalun ve serin kanla düşünelim: Papazın var saydığımız «hayalî» durumu ile bizim bugünkü gerçek durumumuz arasında oldukça büyük ayrımlan görmemezlik edebilir miyiz. Bir kez o, Kıbns dâvası konusunda Birleşmiş Milletlerden oy toplıyabilmek nğruna bıkmadan, usanmadan çaba harcamış, önemli önemsiz demiyerek bütün üye devletleri kazanmaya dikkat etmiştir. Üstelik foununla da yetinmemiş, eğer Birleşmiş Milletlerden nmdugu karan almazsa «Bu karara uymıyacağım!» diyebilmenin lâfta kalmaması için gerekli koşullan sabırla, adım adım hazırlamıştır. Kıbns dâvası daha Birleşmiş Milletlere götürülmezden çok önce Makarios Ada Rumlarını dişinden tırnağına kadar silâhlandırmış, ayrıca Yunanistandan Adaya tümen tümen asker taşımış, Nâsır'dan silâh almış, Zürich ve Londra andlaşmalarmı tek taraflı olarak bozduğunu resmen ilân etmiş, her fırsatta Ada Türklerine saldırarak soydaşlarımızm canına kıymış, onları ite ite Adanın kuzeyinde iki noktaya sıkıştırmıştır. Birleşmiş Milletlerden çıkan tavsiye karan Papazın aleyhine lsaydı. biz bir kısım dünya kaıu oyunun mânevi desteğinden •aşka sadece kendi gücümüze daınacak ve çiğnenen haklanmızı Jnırtarmak için türlü engelleri yenmek zorunda kalacaktık. N'e yazık ki bugün o mânevi desteği de büyük ölçüde yitirmiş giirünüyoruz. Simdi Kıbns dâvasını şu ya da bu hükümetin ihmali yüzünden doğmuş, olaylar zinciri içinde kendine özgü bir felâket kalkanı olarak ele almaktan dikkatle sakınmahyız. Bu yola sapar da karşılıklı birbirimizi suçlamaya koyulursak affedUmez bir hata işlemiş, başımıza yeni belâlan çağırmış oluruz. Rıbrıs dâvası İkinci Cihan Savaşmdan bu yana dış politikada kişUiğünizi yavaş yavaş kaybettiğimizi yüzümüze vuran açık bir belirtiden başka bir sey sanılmamaUdır. Ikiye bölünen dünya orftsında bir cephede yerimizi ahrfcn kisüiğimizi korumak zorunda l » l | l ' gun, AP Grupu adına dün Millet Meclisi Başkanhğına verilen, Kıbrıs konusunda genel gorüşme açılmasını öngeren iki önerge dün Millet Meclisinde okunmustur. Anayasaya göre, önergelerin gündeme ahnıp slınmaması hususu bir sonraki birleşimde yani yarmki toplantıda tartışılacak, gündeme ahnması kabul edildiği takdirde, bu karann alındığı tarıhten sonra 2 ilâ 7 gün içinde genel görüıme başlayacaktır. Gürsel, dün beş Genel Müdürün tâyinini onayladı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkam Cemal Gürsel bazı Genel Müdürlerm tayin ve nakıl kararnamelerını dün imzalamıştır. Buna göre Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık, Türkıye Petrolleri Genel Müdürü thsan Topaloğlu, Sümerbank Genel Müdürü Rahmi Tunçağıl, Ziraat Bankası Genel Müdürü Akıl Kitapçı başka görevlere nakledilmişlerdır. Bunlann yerlerıne Etibank Genel Müdürlüğüne Ereğli Demır • Çelik Genel Müdür Muavini Suphi Yavaşça. Türkiye PetroUerı Ge nel MUdürlüğüne aynı Genel Müdürlük Satış Grupu Başkanı Turgut GUlez. SUmerbank Genel Müdürlügüne Merinos Fabrikası eski müdürlerinden olup halen özel sektörde Tekstil Mühendisliğl yapmakta bulunan Şevket Tavas» lıgil, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne de Vakıflar Bankası Genel Müdürü Sabahattin Tulga getirrlmişlerdir. DtĞER KARARNAMELER öte yandan, daha birkaç Genel Müdür ile muavinlerinin tayinleri ile ilgili karamamelerin tasdilc edilmek Uzere Cumhurbaşkanlığında beklediğl belirtilmektedir. (REŞAT ÖZARDA'NIN BASIN TOPLANTISI 7 NCl SATFADA). ,«£ Faruk Sükan, Mecliste açıkladıs protesto etmek amacıyla dün İstanbul'da, onbinlerce kişinin katıldığı büyük bir miting yapümıştır. Hürriyet Meydanından yürüyüşe geçen büyük topluluk, Taksıme kadar fasüasız bir şekilde, marşlar söylemiş ve cadde ve meydarüan «Ordn Kıbnsa!.», «Hak verilmez alınır!..» nidalariyle inletmiştir. Dört saat süren bu protesto yürüyüşü, hadisesiz bir şekilde sona ermiş, trafik tamamen durmuştur. B irleşmiş Milletlerin «Kıbns» konusunda almış olduğu karan MlTlNG BAŞLIYOR Miting, saat 13.30 da tstanbul Üniversitesi bahçesinde şehltler için yapılan saygı duruşundan sonra, bir öğrencinin «Emir bekliyoruz saym paşalar Bizi Kıbns'ta bekliyenler var!..» şeklindeki sözleriyle başlatnıştır. tlk konuşma, mitingi düzenliyen Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinden Yıldmm Tosunlar tarafından yapılmıştır. Birleşmiş Milletlerce alınan karann hukuka aykın olduğunu belirten bu konuşmadan sonra, bir vatandaş Kıbns şehitleri için şiir okumuş ve Talebe Derneği Başkanı Fanık. Yüce de, «Gebniş geçmiş bükumetlerin aczi, Kıbns'ı bn dnruma getinniştir. Bu acz bizi kahretmektedir.. Bütün dunyanın gözü önünde mâsumlar boğazlanırken, hukuk nizamını çiğniyenlere karşı protestolarla iş görmek, havanda su dövmektir. Silâhlı ve fiili olarak Kıbns'a müdahale etmek istiyoruz.» demiştir. Bu arada heyecanlı bir konuşma yapan emekli albay Tahsin Apay, «Eğer Kıbns Cumhuriyeti antlaşmalarla knrnlmuşsa ve bu şekilde devam edecekse, bn antlaşmalar ortadan kalktığı anda Kıbns Cumhuriyeti de ortadan kalkmış demektir. Makarios Kıbns İçin kendisine Nâsın lider seçmiştir. Onlann ENOSlS'lne karsı biz dr tstlrdadr ortaya atıyorut» demiş ve Kıbns'ta bulunan 10 bin yunan askerinin, Birleşmiş Milletlerin yeni kararına göre bir müdahale savılması gerektiğini belirtmistir. / l | | | \ Grupu adma önceki Sükanın konuşması Dışişleri Bakan Vekili Dr. Faruk Sukan, dun Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşma yaparak: «Kıbns konusnnda Birleşmiş Milletlerde alınan karar, bir tavsiye karandır ve bn karara riayet mfikellefiyetimiı yoktnr» demiştir. Faruk Sükan, konuşmasmda özetle şunlan söylemiştir: « B. M. Siyasî Komisyonnnn takiben Birleşmiş Milletler Vmumî Heyetinde Kıbns meselesi ile ilgili olarak alınan karar, bir tavsiye karandır ve bu karara riayet mükellefiyetimiz yoktur. Çünkü bn tavsiye karan milletlerarası hnknk kaidelerine ve B.M. Anayasasımn 12 nci mad desine aykın düşmektedir. Ne Birleşmiş Milletlerin v e ne de başka bir teşekkülün milletlerarası andlaşmaları ortadan kaldırraaya veya tâdil etmeye yetkileri yoktur. Bn itibarla Kıbns Cnmhuriyetine ve Anayasasına vücnt veren andlaşmalar meri bulunduğn gibi bn andlaşmalann taraflara tanıdığı haklar ve yetkiler de yürürlükte bulunmaktadır. Binaenaleyh Birleşmiş Milletlerde alınan tavsiye karan, Adadaki Türk cemaatine tanınan hakları ve Ada üzerindeki Türk Devletinin hak.menfaat ve vecibelerini ortadan kaldırmadıgı (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) ÇaHayançil Teşilkey Hava Alanında YÜRÜYÜŞ Çağlayangil yurda döndü «Plânlama en tesirli vasıtadır» Ankara (Cumhuriyet Bürosu) İkinci beş yıllık kalkınraa plânı hazırlıkları ulusal kollokyumu. Başbakan Süleyman Demirel'in bir konuşmasıyla, çalışmalarma başlamış, Başbakan Demirel. konuşmasmda, •Yannm müretfeh Türkiyesi yolundayız, plânlama, bu hedefe varmanın en tesirli vâsı tasıdır. demiştir. Başbakan Demirel, konuşmasmda. Türkiyenin kalkmması için plânlama'nm yüklendiği önemli görevleri belirtmiş, bu arada, Üni versite ve diğer kurumların yapa cakları etüdlerin. araştırmalann, deneylerin, ıstatıstiklerin ve kaynaklarımız hakkındaki rakam ve bilgilerin plânı olgunluğa ulaştıracak belli başlı unsurlar olduğunu bildirmiştir. DEMİREL: Rumların kararla ilgili çalışmaları NADİR NADİ (Arkası Sa. 1, Sü. 5 te) Saat 14.45 de, Üniversitc bahçesinden ellerlnde bayrak, pankart, döviz ve Atatürk portreleri oldu ğu halde yürüyüşe geçen gençlere Hürriyet Meydanında, binlerce llse öğrencısi ile vatandaşlar da kaülmıştır. «Kıbrıs'a gideceğiz.. Kıbns'ı vermiyecegiz..» şeklinde hep bir ağızdan bagıran bu büyük kalabalık, «Gaziosnıanpaşa» marşını okuyarak bir insan seli gibi, Cağaloğlu ve Sirkeciye akmıştır. Karaköy yolu ile Bankalar caddesine çıkan gençler, buradaki bazı büyük mağazaların önünde tempo tut Gençlik, dünkü muazzam mltinginde Hürriyet Meydanından Taksime muş, «Bayrak, bayrak!..» diye bağırmışlardır. doğnı yürüyüşe geçerken Kalabalık tstiklâl caddesine vardığı zaman, heyecan son haddini bulmuş ve apartmanlardan Gülek basm toplantısı sarkan vatandaşlar, gençleri alkışlamışlardır. Bu arada Ameriyaptı kan Haberler Merkezinin önüne gelen gençler, bayrak asılmasım istemişler, Fransız Konsolosluğunun önünde de, ayni şekilde bağırcnışlardır. Ancak Fransız Konsolosu ile görüşen miting yöneti11 cileri, herhangi bir hâdiseye meydan verilmemesi için bayrak asıl ne, haysiyetine, şerefine, itibanAnkara. (Cumhuriyet Bürosu) masının şart olduğunu ileri sürna, kayıtsızşartsız hâkimiyetine, İki gün devam eden A.P. Temmüşler, fakat bu teklifleri karkorkusuz yaşama hürriyetine, mâ silciler Meclisi toplantısı ile ilgişı tarafça kabul edilmemiştir. Ne neviyat ve mukaddesatına ve meş li olarak dün yayınlanan bildiriticede temin edilen bir bayrak bi ru kazançlara saygı gösterilmesi de, Meclisin Kıbns konusundaAnkara (Cumhuriyet Bürosu) lâhare, ön kapıya asılmış ve kalademek olan demokratik sistemin ki Birleşmiş Milletler karannı Almanyadaki işçüerimizi ilgilenbalik yoluna devam etmiştir. içinde yaşama nizamıdır.» «hukuk dışı buldnğu» belırtümek diren kanunlar ve Köln Cezaevinte «istişari olmaktan başka taraA.P. iktıdannın «Bir ihbar dev deki olaylar üzerine Almanyaya KONUŞAN fı bnlnnmıyan bu karar Kıbns rine müsaade etmiyeceği» de begiden CHP Adana milletvekili Ka dâvasının millî menfaatlere uylirtilen bildiride, «Türk milletisım Gülek, yurda dönmüş, dün DÖVlZLER gnn şekilde halline mâni teşkil nin tahripkâr Marksist propagan yaptığı basın toplantısında inceedemez» denilmektedir. dayı kesinlikle reddettiği» kaydelemeleri hakkında bilgi vermiş, Saatlerce, Taksim Meydanını dilmekte, «Büyük milletimiz bu Alman mâkamlarının da olaylarla doldurup boşaltan kalabalıkta, Yaşama nizamı propagandanm öngördüğü rejiyakından ilgilendiklerini söyleye miting sırasındaki konuşmalarmin Türkiyenin fclâketi demek Büdiride, 10 Ekim seçimlerinin rek «isçilerimizin haklan korundan çok, döviz ve pankartlardaki olduğuna kat'iyetle ve tekrar kasonuçlan ile ilgili olarak, vatanmahdır» demiştir. yazılar dikkati çekmiştir. Bu dörar vermiştir» denilmektedir. daşın seçtiği yönden bahsedilmek Konya senatörü Avukat Muhitvizlerde şunlar okunmakta idi: «Dünyamn hiç bir yerinde tatte ve şöyle denilmektedir: (DIŞ HABERLER SERVİSİ) tin Kılıç'la birlikte, geçen hafta «Birleşmiş Milletler mi, Yamyam (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) LEFKOŞE Birleşmis Millet«Bn yön, vatandaşın hürriyettAlmanyaya giden Gülek, çalışma(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ler Genel Kurulunun Kıbrısı lar hakkında özetle şunlan söylehükümran bir ülke ilân eden kamiştir: ranndan senra, Rnm çevreleri, «Yaymlan hatırlarsmız. 11 ayalınacak yeni tedbirler üterinKATLİAM 2 VIL ÜNCE dn* mahkeme huznruna çıkmadan de çalışmalar yapmaktadır. hapiste yatan İki vatandaşımız, ha Bu arada Başpapaz Makaripishanede şüpheli olduğu iddia eBUGuN os'un, önümüzdekı günlerde AGölcük, (a^.) Amerikan asdilen bir vatandasımızuı ölümü, tinaya gıdeceğı ve Rum başarısıkerî yardımmdan Türkiye'ye veyılbaşı gecesi öldürülen ve kaatili nın deŞerlendirilmesiyle ılgili bulnnmıyan bir Türk hakkında rilen Sapanca, Sığacık maym gegörüşmelerde bulunacağı öğreen ince tefemıatma kadar tetkik mileri ile Denizhisar refakat genilmıştir. New Yorkta bulunan imkânuiı buldum, Adalet Bakanmisi, dün saat 15 de Poyraz iskeRum Dışişleri Bakant Kipriyanulıçmda, Başsavcılıkta, hapishalesinde törenle Donanmamıza ka nun da durumu UThant'la birnede yetkililer saatlerce iıahat tılmıştır. likte ınceliyeceği haber alınmışverdiler. tır. Alman kanunlan bizimkinin ayANAYASA nı değildir. Bizim kanunlara aykı Öte yandan Alithiya gazeterü görülen hnsuslann, onlann ka sinde çıkan bir yoruma göre, nunlarma ayduğunu gördük. Me «Kıbns hüknmetinin teşebbüsü selâ 11 ay hâkim huzuruna çıkma ele alarak Dr. Plazayı Kıbnsa yan vatandaşınr.zın dosyası mah dâvet etmesi ve Plazanm rapokemece incelenniş ve üçer ay sorunda yapılan tavsiyeleri yalnız nunda tutuklufağu uzatılmıştır. başına tatbike baslaması ve bn Buna ait mahkeme kararlan tearada Türk azınhğı ile Adada ker teker bize gösterilmiştir. (Arkası S. 7, S. 4 de) MÜNAKAŞALAR ETTİK Çok defa sâde sual değil, müna kaşalar ettik, "ardığımız sonuç bi ze bazan aykı.ı da gelse Alman kanunlanna göre, işlem yapıldığıdır. Gülek, daha sonra Almanyadaki Elçilik ve Konsolosluklarımızın yoğun işÇi bulunan bu ülkede yeterli olrıadığı, takviye edil mesi gerektiğmi de sözlerine eklemiş, Türk işçileriyle ilgili olav lar naklettikteu sonra Sefaretlere avukat tut nalı. isçilerimizin hakları mutlaka aranmalıdır, bu Bugün 3. sayfamızda BULDOZEBLE EZMİŞLERDİ Toprak altmdan çıkarılan cesetler yüzden Tiil^nnİRica lira zarara uğ (Yazısı 7 nci sayfada) rujoruz. demİ5tir. «Birleşmiş Milletlerin karan ölii doğmuştur» Dün New York'tan yurda dönen Çağlayangil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kıbnsın geleceği hakkındaki kararını «ölü dogmuş» olarak nitelemiştir. Çağlayangil Türk heyetiyle Ankaraya hareket etmeden önce Yeşilköy Hava Alanında gazetecilerle yaptığı konuşmada, yukandaki görüşünü şöyle sovunmuştur: « Karar çeşitli yönlerden yetki dısı bir nitelik taşımaktadır. Aynca B.M. yasa ve nsnllerine aykındır. 0 Yetki dışıdır, çünkü: Genel Kurul, Güvenlik Kvnseyinin el koyduğu bir konu hakkında esasa müteallik herhangi bir tav (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) AP Temsilciler Meclisinin öildirisı: « BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KARARI HUKUK DIŞIDIR «.Almanyadaki isçilerimizin hakları korunmalıdır» Hızlı kalkınma •Hükumetimiz demokrasi içinde lstikrarlı ve hızlı bir kalkınmanın teminatını. ortaya konulan plân ve progTamlann, bunlann dayandığı etüdlerin doğru, sağlam. tutarlı ve yurt ihtiyaçlanna cevap verir bir yapida olmasında bulmaktadır.» diyen Demirel, ikinci plânımızın modelinin dünya litera türü içinde ileri bir adım örneği (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) Geçim indirirninin iki yıl ertelenmesi kesinleşiyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Asgarî geçim indirimi uygulamasını iki yıl daha erteliyen bir kanun tasansı dün Millet Meclisi bütçe ve plân komisyonunda kabul edümiştir. Hükumetten gelen tasarı, uygulamayı 1 yıl ertelerken Mesut Erez (AP) nin verdiği bir önerge ile ertelemenin iki yıla çıkanlması kabul olunmuştur. Tasan bütçeye 400 milyon liralık bir gelir sağlamaktadır. Öte yandan. 400 milyon liralık 1965 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı dün Millet Meclisi bütçe ve plân komisyonunda kabul edilmiştir. Böyle bir istikrazın yapılması 1965 malî yılı kanununda öngörülmüştü. CUMHURBAŞKANLIG1 BÜTÇESt T.B.M.M. Bütçe ve Plân Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde hiç tartışma yapümadan kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanhğının 1986 mâlt yılı bütçesi 3 milyon 250 bin liradır. Geçen yıla göre 58 bin liralık bir artış vardır. Uç harb gemisi donanmamıza kotıldı NAIO'da neler oluyor Yaıan: Erol Dallı Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog