Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASIN A H L Â K YASASJNA ÜYMAYI T A A H H Ü T EDER * Sahlbl: NAZfcue NADİ * Genel Yajrm MadflrO ECVrT GÜBESİN * Sorumlu T m lslerl Müdürü: ESOL DAUJ • Basan r« yâytn: CTJUHURİYZT Matbaacılık v» GazetecOik T.A.Ş. Cağaloğlu Halievisokak No. 3941 tLLEBt: KueOkaat Meydanı Edirn» EUnı Adana • Teleton: 4550 * ANKABA: Atatttr* Bulyan Yener Ap. • Tcnljehlr Teleton: 13 09 20 M 09 68 12 85 U 17 37 S5 * İZMİB Gazi Bulvan No. 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Scnelik i aylık 1 «yiık TOrkly» 75.00 40.00 22 00 Hartcl 150.00 80.00 44.00 175 Ura Baflık (MaktU) 40 > 2 3 4 5 IneJ ohifelerd* (saottml) i£ 8 7 ncl samfeler 75 Nlşan. Nik&h, Cvlenme, Dogum (MaKtu) ölüm, Mevlit, Tesekkür ve Kayıp arama 5 em. 90 Kayıp (Kellmesi) SAYIS1 25 KURUS F. C. Erkin'in demeci: "MÜTTEFİKLERİMİZ BİZİ FEDA ETTİLER,, Birleşmiş Milletler Genel Ku j rulu tarafından Kıbns konusunda alınan karar, aolayısiyle eski Dışişleri Bakanlanndan CHP milletvekili Feridun Cemal Üıkia dün şunları söylemiştir: , «Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından alınan dünkü karar bir sorumsnıluk ve pervasızlık örneğidir. Her şeyden evvel şa noktayı hatırda tutmak lâzımdır: Karar, teşkilât üyelerinin hemen hemen üçte birinin oylan' ile alınrcıştır. Diğer üçte iki ya çekjraser kalmış ya da oya katılmamıştır. Bu kadar küçük bir azınlık tarafından ahnmış olan bir karar, hiç şuphe yok ki, manevî ve ahlâkî otoriteden mahrum bir karardır. Kaldı ki, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi, üyeleri arasında çıkan ıhtüâflar uzerinde ancak prosedur kararlan almaya yetkilidir. Dün varılan netice ise ihtilâfın özune ve esasına taalluk etmektedir. Karar bu bakımdan da kıymetten mahrumdur. Bu söylediğim ilk mütalâalar dışında teşkilât anayasasının derpiş ettiği yüksek prensipleri ve bn arada andlasmalara riayet kaidesini, riayeti sağlaraak, her şeyin üstünde banşı korumak, itatilâfları barış yoliyle halletmek görevlerini üzerine almış olan Birleşmiş Milletler ve onun üyeleri bn temel amaçlarını hiçe sayarak bir takım basis menfaatlerin kendilerine gSsterdiği tehlikeli yolu seç mekten çekinmemişlerdir. Hiç şüphe yok ki bu düsüncelerin yalnız aleyhimize oy kullanan tarafsızlara değil, çekımserlik yoluyla sorumluluktan ve daha bir yıl önce Dışişleri Ba kanı olarak benim katıldığım son NATO Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısında söyledikleri olumlu ve yapıcı sözlerden sıyrılacaklannı ummuş olan müttefiklerimize de râcidir. Müttefiklerimiz «iki ittifak üyesi arasmda taraf tutamayız» gibi yersiz ve kaçamak bahanesi bir mütalâa ile bakikatte Türkiyenin müdafaa ettiği uluslararası nizamı ve ahlâkı, uluslararası şekavete feda etmişlerdir. Böyle vahim bir durumun, dış politikamızda esaslı bir âyarlama lüzumunu ortaya çıkardığına hiikmetmek lâzımdır. Dünkü kararı ile idealini in kâr etmiş ve aşağı yukarı kendi kendini «diskalifiye» etmek durumuna düşmüş olan Birleşmiş Milletler teşkilâtının vardığı neticeyi bir tarafa bırakarak biz simdi Türk milletinin haysiyetini ve Kıbrıslı kardeşleriminn mevcudiyetini ve haklarım koruyacak kararlar uzerinde durmak mecburiyetindeyız. Hükumetin, yakmda anavatana dönecek olan Dışişleri Bakanını dinledikten sonra, duruma hâkim ve müessir olan bütün unsurlan inceden inceye gözden geçirerek azimli bir karara varmasım temenni ediyoruz. Şimdilik, millet ve fert olarak cümlemize düşen vazife, baklı teessürümüze ve âsabımıza hâkim olmak ve Hükumet ve Meclisimizin varacakları kararlan sükunet içinde beklemekten îbarettir. Avrupa Konseyi Kıbrısı tartıştı Paris <a.a.) Önceki gün Batı Avrupa Birliği binasında toplanan Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonunda Kıbns konusun da da muzakere yapılmıştır. Yunanh milletvekili Kallias'ın aksi yöndeki ısrarlı ıtirazlarına ve «Birleşmiş Milletlerin karar vermek iizere olduğu bir konuda Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu hiç bir söz »öylememelidir» demesine rağmen, Prof. Feyzioğlunun siyasi komisyon karar tasarısına Kıbns konusuna da temas eden bir paragraf eklenmesi yolundaki teklifi küçuk bir oy farkı ile kabul edilmiştir. Neticede «Avrupa ıneclisi, ilgili taraflann Kıbns anlaşmazlıgını aralarında raüzakere yoluyla bir an Snce sonnca bağlamak üzere, isbirliği zihniyeti içinde rerekli gayreti göstermelerini temenni eder» tarzında bir paragraf metne ilâve edilmiştir. Feyziağlu. konuşmasında özetle şunları söylemiştir: « Kıbns buhranına yer vermiyen bir karar tasarısı için muspet oy knllanamıyaca£ımı arzederim. Bn konuda sükutj suç ortaklıği anlamına gelir. Ba sözü bir süre önce komisyon başkanımızm Strasburg'da yaptıfı bir koouşmadan ilham alarak söylüyomm. Suç ortaklığı tâbiri onnndnr. Kıbns konnsunda Avrnpa Konseyi susamaz. tnsan haklannın ihlâline seyirci kalamaz » Feyzioğlundan sonra lehte ve aleyhte konuşmalar yapılmış ve Kıbns dâvasına yer verilmesi, Yunanh temsilci başta olmak üzere bazı komisyon üyelerinin muhalefetine rağmen kabul cdil îskenderuna dört muhrip geldi Baştarafı 1 ınci sayfada Baştarafı 1 inci sayfada rine borçlan erteleme yoluna gibeple de tatbik kabiliyeti yokdilmesini tavsiye etmiş, yabancı tur. Kıbrısta yaşıyan soydaşlasermaye konusunda ise «her gerımız uzerinde, andlaşmalarla len sennayeyi kabul eden bir teşekkül etmiş haklarunızın ormemleket olamayız. Yabancı tadan kalkması bahis konusa olamaz. Türkiye artık, böyle bir Sermaye Kanuno noksandır. Dekarann doguracağı neticelerden mir celiği, strate^k madrnlerin mesnl tntalamaz, Kıbns mevisletilmesini ve petrolflmüzü as '• zuu, milletimiz, Parlâmentomuz la yabancı germaveye vermemek , ve Hükumetimiz tarafından soItzımdır» demiştir. ! ğukkanlılıkla ve artan bir ilgi AYDIN YALCIN ile tâkip olunmaktadır.» AP'li Prof. Aydın Yalçın da Başbakan Demirel, daha sonuzun bir konusma yapmıs. «Hfl ra, «Birleşmiş Milletlerden çeknmetin verei arttırmalarına kilmemiz, söz konusu mudnr?» gitmeden bu Miteeyi realise et şeklinde bir soruya, cevap olarak, «Bütün bunlar, beyanatım mesinin rüç olacağını» söylemiş içindedir, gelişmeleri beklemek ve fiatlar konusunda özetle şöygerekiyor» demiştir. le konuşmuştur: BİLGEHAN'IN SÖZLEBl «Son kasım ayında endekslerDevlet Bakanı, Hükumet sözde birden hızh bir yükseliş olcüsü Cihat Bilgehan, «Birleşmiş muş ve toptan eşya endeksleri Milletlerin Kıbns konusunda al11 puan ytikselerek 305'e çıkmıştır. Bu umursanmayacak bir o dıgı karann, Hükumetçe kabul edilmesinin düşünülmiyeceğini» lay değildir. Bir ayds yüzde 3 dün açıklamıştır. kadar bir artts demektir kî hüBilgehan şunlan söylemiştir: kumetin bau ficil tedbirler al« Birleşmiş Milletlerde kaması gerektiğini hatırlatmaktabnl edilen bu karar. muteber bir karar değildir. Üçte iki çoSADtJN AREN ğnnlnğn dahi bulmamıştır. Bu TÎP'H Komisyon Üyesi Sadun karann, Hükumetimizce kabul Aren dün yeniden konusmuş, fiedilmesi düşünülemez. Birleşmiş at artışlan için hükumetçe alıMilletlerin andlaşmaları iptal etnan tedbirler uzerinde durmuşmeye ve de|iştirmpye yetkisi tur. Aren özetle şunlan söyleyoktur. Bn bakımdan Türkiyemiştir: nln Londra ve Zürich AndlasSOTHt KARAMAN malannda ifadesini bulan müÖğleden sonraki oturumda konudahale bakları mahfuzdur. Kıbşan Tabiî Senatör Karaman, Ge nsta; anlaşmaların ihlâline yol lir vergisi yükünü asıl memur açacak yeni bir olay halinde lann çektiğini söylemiş, «Yardım derhal müdahale hakkını kulladiye aldıklanmız borçlanmıza ginacağımız tabiidır. Birleşmiş diyor. 2014 yılına kadar ödenecek Miletlerin bu karan karşısında borçların altmdan nasıl kalkacatakınılacak tavır, Hükumette göğız?» demiştir. rüsülecektir.» BAKAN'IN KONUŞMASI F. SÜKAN1N SÖZLERt Daha sonra Maliye Bakanı IhANKARA, (aj.) îçişleri Basan Gürsan tenkitleri cevaplankanı ve Dışişleri Bakan Vekili dırrnış, «İktisadî devlet teşekkülDr. Faruk Sükan dün Anadolu lerinin stok miktan 4 milyar 415 Aiansı Muhabirinin «Hükumet, rnilyon lirayı bulmaktadır. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurubunların eritllmesi için bu yıl lunun kararını tanıyacak mı?» mutlak tedbirler alınacaktır. Bu şeklindeki sorusuna: teşekküllerden temel madde imil «Biz, anlaşmalan, muahedeleri edenlerin dışında kalanlar matanıyoruz, meşru haklanmızı tamfillerinin fiatlannı kendüeri tes nıyoruz...> şeklinde cevap verbit edeceklerdir» demiştir. miştir Bakanın konuşması ile bütçeTOPALOGLU: «BU BİR nin tümü üzerindeki görüşmeler TAVStYE KARARIDIR. DEDİ bitmiş,.fasıllara geçilmiştir. Pariste toplanan NATO Bakanlar Konseyi toplantısına katılan Millî Savunma Bakanı Ahmet To paloğlu dün uçakla yurda dönmüs tür. Bakan hava alanında gazetecilere şunlan söylemiştir: « 1964 yılında Lahey'de toplanan konsey, Kıbns sebebiyle NAİSKENDERUN Akdenizde TO'nun iki üyesi Türkiye ve Yugörevll bulunan «Paşa» sınıfına nanistan münasebetlerinin gerginmensup dört muhrip limnniTnı»a leştirilmemesinin gözetimine NAgelmiştir. TO Genel Sekreterini memur etÖnumüzdeki günlerde de diğer miştir. Bu toplantıda Türk hükubazı muhriplerin limarurruzda top meti olarak Kıbns konusunda kon lanacağı sanümaktadır. seyin dikkati çekilmiş ve toplan«DESTEK4» TATBtKATI tıdan sonra neşredilen komünikeANTALYA Antalya Üst Bölge de de Bakanlar Kıbns meselesinin Komutanlıgı «Destek4» Lojisük muslihane halledilmesi temenni pl&n tatbikatına salı günü başlave tavsiyesinde bulunmuşlar vc nacak ve 4 gün sürecektir.. •..^ «nce^j . BUTÇE BaşbakaH Demirel rişilmesini temenni ve tavsiye etmişlerdir.» Topaloğlu, B. M.'de aleyhimize alınan son karar dolayısiyle şunlan söylemiştir: «Birleşmiş Millet lerin karan tavsiye karandır. Şim diye kadar yüzden fazla alınan tav siye karan uygulanmamıstır. Bu karar da uygulanmıyacak kararlardan biri olacaktır.» «Fiili müdahale» konusunda ise Bakan şunlan söylemiştir: « Ben bakanım. Ancak ve yalnız hükumet görüşünü açıklayabilirim.» Bakan bilâhare yine uçakla Ankaraya hareket etmiştir. CKMP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, dün düzenlediği basın toplantısmda, «Ben Türk miUetine ilân ederün ki, Kıbrıs'ı kaybetmedikj> demiştir. «önemli olan. milletin kendisine inanması, güvenmesi ve kendisini göstermesidir.» diyen Türkeş aynca bu konuda şunlan söylemiştir: . Türkiye, birkaç beton köprii inşa ettlrmek ve milletin kese sinden birkaç köye sn görürmekle millet meselelerinin çözümleneceğini sanan çavuş kafalı devlet adamlarınui sebep olduklan sıkm tılan çekmektedir. Bir Dışişleri Bakanı düşününüz ki, (Siz Enosisten vazgeçerseniz biz de takslm den vazgeçeriz) gibl devlet adamIığı ve millî menfaatlerle bağdaşmayan sözler sarfeder ve bu sütetle tezinüı ne kadar zayıf ve benimsenmemiş olduğunu belirttlğini farkedemez.» TÜRKEŞ'E GÖRE KIBRISI KAYBETMEDİK Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı dün, New York'tan ayrılarak, Parise geçmiş ve burada, NATO Genel Sek reteri Manlio Brosio ile bir görüşme yapmıştır. Ankaraya gelen haberlere göre, söz konusu görüşme Brosio'nun dâveti üzerine yapılmıştır. Görüşme tamamı ile Kıbns konusunda cereyan etmiş, Dışişleri Ba kanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkan karar suretinden duyduğu endişeleri, Genel Sekretere bildirerek, NATO ülkelerinin B.M. de çekimser kalmalannı tenkld etmiştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, beraberinde, Dışişleri Genel Sek reteri Haluk Bayülken ve SiyasetPlânlama Grupu Başkanı tlter Türkmen olduğu halde, bugün Ankaraya dönecektir. Çağlayangil Brosio ile u KFEN aydınlanır İnönü konuştu: «Partizanlığa başlarlarsa taarruza başlarım» Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) CHP İl Başkanları ve temsilcilerinden kurulu CHP Küçük Kurultayı dün çaUşmalannı bitirmiştir. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan tnönü, «Partizanlığa başlarlarsa ve TPAO Genel Müdürü İhsan Topaloğlu'nu değiştirirlerse taarruza başlayacağım.» demiştir. Küçük Kurultay bugün bir büdiri yayınlayarak çalışma sonucunu açıklayacaktır. GÜNEŞ BATAR. TEKFEN DOĞAR İlâncılık: 12/15J9O NATO'da neler oluyor! Baştarafı 1 tnci sahifede ki anlaşmazlıklann hallinde imkân verdi; politik, kültürel ve ekono mik mevzularm konseyde tartıjılmasmı öngördü. Askeri bir savunma anlaşmasının bu şekilde renklendirilmesı mahakkak ki NATO'yu yeni bir yöne sokmuştur. Fakat 10 sene sonra yeni yönün rengi de soluklaşmaya başladı. • Bugün ilgili. herkesin ağzında •NATO'da reform» cümlesi dolaşıyor. « Peki neden NATO'da reform isteniyor?» « Çünkü NATO fonksiyonunu kaybetmek üzeredir. NATO'nun yeni dünyada yepyeni bir fonksiyonu olmahdır.» « NATO'nun yeni dünya'da yepyeni bir fonksiyonu olması için andlaşma hükümleri mi değiş tirilmelidir; yoksa reform eski andlaşma değiştirilmeden mi yapılmalıdırî Her ikisi uzerinde de çahşılabilir; yalnız esas olan NATO'da reform fikrinin tek olduğudur. Bunlar bir kaç sual ve cevaplan. Fakat cevaplann hepsi statiikonun devamı değil, değiştirilmeai noktamnda toplanıyor. Fransa NATO hakkında dünyaca malum tekliflerini ortaya attıktan sonra Genel Sekreter Brosio Roma konuşmasında bir kaç defa reformdan bahsetmış ve bunu NATO içindeki hayatiyet konusuna bağlarmştır. Hol MITİNCE İZİN VERİLDİ Birleşmiş Milletlerin Türk tezi aleyhine aldığı kararlan protesto etmek amacı ile tstanbul Ünıversitesı Hukuk Fakultesi öğrenci Derneği tarafından bugijn saat 13.30 da Üniversıte bahçesinde düzenlenen mitinge ilgililer tarafından gerekli izin verilmiştir. ÖŞrenciler, mitingden sonra Hürriyet Alanından Taksime kadar yürüyüş yapacaklardır. .Bu yürüyüş sırasında herhangi bir üzücü olayın cereyanına engel olmak için Emniyet Müdürlüğü tarafından perekli tedbirler alınacaktır. Öte yandan. Türkiye Millî Talebe Federasyonu da yarm saat lâ *•, IU»rİ3ret AlanunJ*, butun *ğreırti KHrUfhiannın Kratılatîağr buyuk bir miting tertiplemiştır. SümerbankveEtibank yeni Genel Müdürleri dün belli oldu Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Sümerbank Genel Müdürlüğüne Şevket Tavaslıgil, Teknik Genel Müdür Muavinliğine de Sümerbank Dış Münasebetler Yüksek Müşaviri rbrahim Etçioğlu1nun tayinlerine dair kararnameler hazırlanmıştır. Öte yandan Etibank Genel Müdürlüğüne Ereğli Demir • Çelü Genel Müdür Muavini Suphi Yavaşça'nın tayini Yüksek Tasdike sunulmustur. TPAO Genel Müdürü thsan Topaloğlunun yerine ise dün bildirdiğimiz gibi ayni müessese satış grupu başkanı Turgui Gülez gBtiriimiştir. ~~ ^ Bu tayinlerle ilgili bütün karamameler Cumhurbaşkanının tasdikine sunulmustur. landa bu konuda hazırladıgl geniş raporunu Siyasî Komiteye vermiştir. Bütün bunların üstün de Ekonomik kalkınmasım tamamlayan Almanya, Fransadan sonra Avrupa üzerinde ağırhğını koymağa hazırlanmaktadır. Almanya aynı çerçeve içinde düzenlediği raporu Siyasi Komiteye sunmuştur. Almanya'nm harekete geçmesi ise onu tahrik ettiği gerekçesiyle Fransa'ya karşı NATO içindeki antipatiyi büsbütün arttırmıştır Almanya'nm raponı, Fransanın veto tehditleri, Amerika'nm Küba olayı ile başlayan hareketleri andlaşmaya samimi olarak bağlı devletlerin endişeleri arasındadır. Andlaşmamn metnini, bünyesini, işleyiş tarzını, yukarıda zik rettiğimiz olaylarla birlikte gözden geçirirsek «NATO'da neden reform» isteniyor suali kendiliğinden cevaplanmış olacaktır. YARIN: NATO ve BÜNYESİ STROJIMPORT Çekoslovak AP Temsilciler Meclisi partî politikasını görüştü Ankarü, (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Temsilciler Meclisi dün sabah da toplanarak. çalışmalanna devam etmiştir. Temsilciler Meclisinin dünkü çauşmaları sırasında «parti politikası uzerinde görüşme» ler yapılmıştır. Söz alan üyeler, iktidar devrinde A.P. nin çok dikkatli, tedbirli bir politika izlemesi gereğini belirtmişler, hükümetin bu konuda dikkatini çekmişlerdir. Önceki günku toplantıda üyelerin açıkladıkları istek üzerine Bakanlar da dünkü toplantıya ka tılrnışlardır. AP* YE TEKRAR GİRECEKLER AP Temsilciler Meclisi dün, başka partilerde görev almış bazı eski AP lilerin yeniden AP ye dönmesini kabul etmiştir. Bilindiği gibi bunlar arasında en çok YTP li Parlâmento üyeleri bulunmaktadır. Temsilciler Meclisi bugün bir bildiri yaymlayacaktır. Ahmet Ketenci MTTB Başkanını sahtecilikle itham etti Türk Millî Talebe Federasyonu Başkanı Ahmet Ketenci, dün, «Rusya'dan gönderilen paralarla» ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve Millî Türk Talebe Birliği Başkanını «kendi çıkarlan için vatanperverleri suçlamakla» itham etmiş, Başbakanın olayla iliglenmesini istemiştir. MTTB Genel Başkanı Rasim Cinisli'nin önceki gün aynı konuda yaptığı açıklamada. TM TF yöneticilerini «yabancı devletlerden para almakla» suçlama sı karşısmda dün bir basın toplantısı düıenleyen Ahmet Ketenci, özetle şunlan söylemiştir: «MTTB Başkanı çeçen yaz 15 • 27 afustos taribleri arasında Tür kiye'yi zlyaret eden öğrenci turist grupunun masraflarına karşılık, teskilâtımıza ründerilen bakiye parayı, bankamn isira yanlıshğı yüzünden bile bile ve hiçbir hakkı olmadığı halde çek miş ve bu apaçık sahteciliği gizIemek iein de. dolambaçlı yollar ve çapraşık sözlerle aleyhlmizde kullanmak gayretine girişmiştir. MTTB Başkanı yaptıfı toplantıda çekinmeden itiraf ettiği kendi tesekkülüne ait olmayan parayı bankadan çskip, yetkisi olmadığı halde baska bir cemiyet emrine tahsis etmiştir. Bu fütursuz hareketine vesika diye de, gazetecilere fotokopilerle asıl kendini suçlayan vesikaları dağıtmıştır.» Baştarafı 1 tnci sayfada Romanya, Senegal, Güney Afrika, tspanya; Sudan, fsveç, Tayland, Tunus, Ukrayna, Sovyetler Birliği, Ingiltere, Venezuela. BÜLÜNMIYANLAR Kamboç, Gambia, Honduras, Madagaskar, Maldiv Adalan, Mal ta, Nlkaragua, Hijer, Singapur, Yemen. Makorios MUJDE ANKARADfl AÇILDI MITHATPAŞA CAD. NO. 54 TELEFON: 12 41 81 (Heris Rek: 2787/15614) \%*% 9|? #//</" ^ »* ,atav T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: Otomaük çivi imal makinalan MAS SKODA TOS Takım frezer tezgâhlan AGI BİR ÖLÜM Trabzon tüccarlarından merhum Kefeli Mehmet Keleş beyin refikası, Sadık Kefeli ve merhum Mustafa Kefelinin anneleri, Hasan Ekmekçi, Hacı îbrahim Çehreli, Hacı Enver Kölemenoğlu, Harun Gençal. Nâzım Esiroğlunun kayınvalideleri, Hayri Kefeli ve merhume Hakkı ve Emrullah Kefelinin yengeleri Salihaü Nisvandan Doğankent (Harşit) H.LS. Cebri Boruları Yaptırılacaktır 1 İŞÎN NEVİ: DSİ. Vll. Bölge Müdürlüğü mıntıkasındaki Doğankent H£.Scebcı boruları ve müştemilâtnun yaptırılması işı, istekliler arasuıda aranılan şartları haiz olanlardan fiat ve teklif isteme suretiyle yeniden ihaleye konuimuştur. Yapüacak iş, takriben 550 ton ağırlığında, 1.85 m. çapmda, 828 mm. et kaluılığmı haiz. 2X305 m. boyunda ana cebri borular. genleşme contalan, mesnetler ve müştemilânnın tatbikat projelerinin hazırlanması, imâli ve yerlerine monte edilerek işler vaziyette tesliminden ibarettir. tş bir bütün olarak mütalâa edilecek ve noksan teklif ler nazarı itibare almmıyacaktır. 2 MUVAKKAT TEMİNAT: Bu i§e girebilmek için verilecek muvakkat temlnat tutan 120.000. TL dır. (Resmî daireler, müessese ler ve sermayesınin en az yarısı âmme hükmî şahıslara ait bulunan müessese ve teşekkülleria ihaleye iştirakleri halinde kendilerinden teminat ıstenmiyecektir.) 3 MÜRACAAT ŞEKLİ: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 31. Aralık 1965 cuma günü yaat 12.00 ye kadar aşağıdaki dökümanları havı müra•aat dilekçalerini DSİ. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallaı Daıresi Başkanlığına vererek kendilerinden bu iş için teklif istenmeîini talep etmiş olmalan lâzundır. Bu is için yapılan ilk llâna istinadpn müracaat etmiş ve durumları uygun görülerek kendilerinden tekiif istenmış olanlann bu hakları mahfuz olup tekrar müracaatlanna lüzum yoktur. Dilekçeye eklenecek dökümanlar şunlardır: a Imalâthanenin yeri, işçi sayısı, kurulus tarihi, imalât kapasitefi ve teçhizatını gösterir beyanname. b Bugüne kadar yapmış olduklan mümasil ifler hakkında tatm'nkâı mâlumat veren vesaik, c Hâlen yapılmakta olan ışler d Teknik personel beyannamesi e Firmanm bu capts bir işj yapabilecegine dair kanaatbahs her türlü veraik, izahnameler ve varsa kataloglar. 4 TEKUF İSTENMESİ: X mdddede belirtilen şeki'de yeniden müracaat edenlerin durumju. Idarece tetkik edilecek ve rxı ışı yapabilceklerine kanaat hâsıl olanlarla evvelce kendilerinden teklU istenmiş olanlardan tekrar teklif istenecektir Tâlipier 5. Ocak. 1966 çarşamba gününden itîbaren Barajlar ve H£.S Dsıresine müracaatla dunımlarını öğrenecekler ve durumlnn uygun görülmüş olanlarla, evvelce kendilerinden teklif ıstenmi» olanlar iki takım teklif isteme evrakını l(Ml TL. mukabilinde satın alacaklar ve tekliflerini bu evrakta yazılı olduğn şekilde vereceklerdir. (Basın 24423 A. 15690/15603) HACI HANIM KEFELİ Rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 20 Aralık 1965 Pazartesi (Bugün) günü ikindi namazını müteakip Kadıköy Iskele Camiinden kaldınlarak Edimekapı Şehitliğindeki aile kabrine defnedilecektir. Allahütaalâ gariki rahmet eylesin. Amin. OLUM Çok sevgili babamız ve büyuk babamız vefat etmiştir. Cenaze merasimi 20 Aralık 1965 pazartesi günü (Bugün) saat 13.30 da Takslm Ayatriada Rum Ortodoks kilisesinde lcra olunacaktır. Oflu: Prodromos Apostolidi» Kızı Elli Makridls ailesiyle Cenaze Servısi «ANGELİDİS» Cumhuriyet 15609 Konstantin Apostolidis Fabriicaları mamullerini iffiharla takdim eder Kalitenin garantisidir Sanayicilere sanayi kotasından proforma fatura verilir Derhal ve kısa vadeli teslim imkânlarımızdan faydalanınız Müsait fiat ve tediye şartları ÇEÜK MAKİNA TİCARET A.Ş. Tünel Cad., Transtürk Han 18, Karaköy, îst., Tel.: 491141 Telg.: ÇELMATEDİst. Genel Sattcısı METAL TİCARET T.A.Ş. Tünel Cad., Transtürk Han 18, Karaköy, tst. Tel.: 495110Telg.: METURAŞtst. Ankara: Mağazası :,Çankuı ,Cad.» 15/ A Tel.: i 1109 82 Erzurum eşrafından Merhum Mustafa Karslı'nın oğlu, Nahit Karslı'nın esi. Necati, Nevzat, Perran, Selçuk Karslı'nın babaları, Süreyya Karsh'nın kayınpederi, Mustafa, Nakit Karslı'nın dedtleri, Atife Karslı'nın kayınbiraderi. Yılmaz. Sönmez, Bersu Karslı, Solmaz Kocaman, Gülaç Tüylüoğlu'nun amcalan, Alpay ve Tolgay Ziyal'ın dayıları, Rıfkı Dengizin bacanağı, Neyylre Dengiz, Nihat Akarsu'nun enistelerl. 19 Aralık pazar günü Hakkın cahmetine kavujmustur. Cenazesi JO Aralık pazartesi günü öğle namazını müteakip Fatlh Camiinden kaldınlarak ebedt istirahatgâhın» tevdi edilecektir. Me\lâ rahmet eyliye. KARSLI AfLESt Otmkıuijtt s 1J«1* VEFAT TESFKKÜR Ailemizin sevgilisi ve Iltihan eski Urfa Milletvekili Avukat 19 Kasım 1965 tarihinde bizleri acı ile dolduran bazin vefatı dolayısiyle cenaze meraslmine ve taziyesine bizzat iştirak lutfunda bulunan, telefon, telgraf ve mektupla acılarımızı paylaşan mesai arkadaçlarına, arkadaşlarına ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre acımız mâni olduğundan sayın gazetenizin tavassutu ile minnet ve jükrinlanmızı biidiririz. E»l ve AUı«t aUeıi Cumhuriyet 1J610 YAŞAR ALHAS'm RIFAT KARSLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog