Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHtFE ALTI 20 Arahk 1965 CUMHURÎYET H AFIF MÜZİK* yaMaşıyoz Ünlü moda evleri tarafından hazırlanan yılbaşı tuvaletlerinin özellikleri: Tek omuzlu modeller Üçgen biçimi kap'lar Kürk bilezikler Diz kapağmdan yukarı derin yırtmaçlar Kanat misali şifon eşarplar Neclâ SETHUN YILBAŞI YILONCE 20 Arahk 1926 tarihli Cumhuriyet'ten "MİLLETLER SARAY1,, NDA CENEVRE, (Başmuharririmizden) Meclisin içtimaından evvel bana Cemiyeti Akvam'm Cenevredeki karargâhını gezdiren lütufkâr rehberime bir aralık: « Burası Cemiyeti Akvam'a ikametgih olmazdan evvel ne idi?» diye sormuştum. Bana sâdece «Palais National • Milli Saray» demişti. İsviçre • Palais National... Birbirini tutmayan iki kelime idi. En kısa zamanda bunun asünı öğrenmek istedim ve İsviçre bükumeti nezdindeki sefirimiz Münir beye sordum. Evvelce otel olduğunu söyledi. Rehberimiz hâlâ binanın şimdiki vaziyetini söylüyordu. Palais National... «Milli Saray» demekle «Milletler Sarayı» demek istemiş olacaktı. Ben Münir beye: « Yine yanlış. Palais National değil, buna Palais Internationals, yâni Milletler Sarayı demek daha doğru olur.» dedirn, gülüştük. Fakat Cemiyeti Akvam'm bu muazzam binaya Palais des Nations ünvanını verdiği bilinirse tarihte yeni bir devir açmak kabiliyetlndeki bu yeni isim hürmetine bu ünvanına aid bu tafsilât hoş görülebUir.. YUNl'S NADİ zatı hâvi bir liman hâline getırecektir. Bundan başka bir îsveç grupunun taahhüt ettiği Ankara • Sivas hattı mevcuttur. Bu hattın uzunluğu da 580 kilometredir. Aynca Pazarcık Malatya • Diyarbakır yolu da var ki, bununa 1080 kilometreyi bulmaktadır. Her üç hat ile limanlann inşaası 68 müyon dolara (yâni 136 milyon Türk lirası) malolacaktır. E FECRt EBCİOĞLU ve PEPPİNO di CAPRİ vet, yılbaşı yaklaşıyor. Şu anda Paris'in ünlü moda evleri dünyanın dört bir kösesinden aldıkları yılbaşı siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Moda başkentinde hummalı bir faaliyet hüküm sürüyor. •••• •••• •••• ••a* Askeri sır Yılbaşı gecesi hangi kıraliçenin, hangi prensesin, hangi yıldızın veya hangi milyarderin hangi mo deli giyeceği askeri bir sır gibi gizleniyor şu anda. Ama, moda evlerinin bilhassa yılbaşmı düşü nerek hazırladıkları muhteşem tu valetler meydanda. Kimin, hangisini giyeceği şu anda belli değilse de, en ünlü en şık kadınların sırtında o gece ne biçim tuvaletler olacağını tahmin etmek gayet kolay. Bunun için, modacılarm en şâhane, defileler sırasmda en çok alkışlanan modellerini gözönüne getirmek yeter. Yılbaşı gecesi balolarda göze çar pan son moda tuvaletlerin özellik leri şöyle olacak: Renkler: Genel olarak solgun. Bol bol havaî maviler, uçuk pembeler ve beyazlar.. Sonra türkuaz, Nil yeşili, zümrüt yeşili, limon sa rısı, portakal ve gurup kırmızısı. Zaman zaman da siyah. Kumaşlar: Son derece zengin ve çeşitli. Kadifeler, lâmeler, danteller, ipek faylar, altın ve gümüş ipliklerle dokunmuş ipekliler, şifonlar ve... yünlüler. Yünlü tuvaletler bu kış modasında önemli bir yer tutuyor. Hatlar: Son derece sade. Bol büzgülü etekler, mübalâgalı dekolteler, lüzumsuz süsler yok. Tuvaletler ya beli belirtmeksizin, düz, sade bir hatla aşağı doğru iniyor, yahut da siluet göğsün hemen altında enli bir kemerle sıkılıyor. Etekler aşağı doğru hafifçe genişliyor, o kadar. Çok dar etekli modeller de (Balmain'de ol duğu gibi) dizkapağının yukarsına kadar uzanan tek taraflı cüret kâr yırtmaçlar görülüyor. Dekolteler: Genel olarak azınlıkta. Daha çok sırtı açık model jjjj Kadife Tuvaletler Yukarıda: Patoo'nnn koyn pembe renkte kadifeden gümüş ve altın işlemelerle süslü, şık bir gece elbisesi. Modeli aynı renkte kadifeden bir kap t a mamlıyor. Aşağıda: Lanvin'in zümrüt rengi kadifeden omuzları tamamen açıkta bırakan, son derece şık bir tuvaleti. Göğsün hemen altına iliştirilen fiyongn iri taşlı bir broş süslüyor. Dans mektepleri tstanbulda «Dans mektebi» adı verilen salonlar hakkında bâzı tedbirler alınmıştır. Bu salonlarda yalnız dans verilecek, danslı matineler yapılmasına müsaade olunmayacaktır. Eğer bar şeklinde idare edilmek isteniyorsa o zaman buralarda dans dersleri verilmesi yasaklanacaktır. Dans mekteplerinde dans verecek profesörlerde ehliyet aranacaktır. Tülây German Değerli şarkıcı Tülây German mevsim başında repertuannı açık lamıştı. Aralık içinde gene değiştireceği repertuarının hazırlıklanna ise başladı. Bu kez Yalçm Tura'nın yeni bir bestesi yer ahyor programda. •••• •••• İİÜ Kral Hüseyin Los Machucambos Geçen kış sezonu dinlediğimiz Los Machucambos topluluğunu bu yıl gene Kervansarayda dinliyeceğiz. Uzun süredir listelerde isimlerine pek rastlamadığımız topluluk bakalım bu gelişlerinde bir yenilik getirecekler mi? Her ne sebeple olursa olsun bir radyo idaresinin plâkları piyasada satüan melodiyi yasaklaması kadar komik bir şey olamaz. Asü adı: Slmon Paul Rene" Her Her gece çeşitli diskoteklerde çalınan, plâk olarak devamlı ve bü\4 Vilard Doğum tarihi ve yeri: 24 Tem yük miktarda satan «Gardiyan» ın Istanbul radyosunda çalınmamuz 1946 Paris sı gerekçe ileri sürülmeden yaBurcn: Aslan. llk plağı: Une voix qui appelle saklandı. Böylesine acayip bir zih Sevdiği şarkıcılar: Christophe • niyet insanı şaşırtıyor. Adamo Françoise Hardy Bob Dylan Gilbert Becaud Dalida. Sevdiği gruplar: Beatles RolAlmanyada geçirdiği rahatsızlık llng Stones sebebiyle bir süre enstrümanınTercih ettiği müzisyen: Louis dan uzak kalıp, tedavi gö'ren Faruk Akel yurda döndü. Yeniden Armstrong. Sevdiği artistler: Laurent Ter çalışmalanna başlamış olan dezieff Rez Harrison Simone ğerli orkestra şefine geçmiş olsun deriz. Signoret. Spor: Jimnastik. Sevdiği filim: Batı Yakasımn Hi kâyesi Tuncer Tanyol, Süheyl Denizci Sevdiği araba: Mustang, Tri orkestrasından aynldı... Geçen umph roadmaster 4 yıl dinlediğimiz Pellicani gene Ünlü plâğı: Capri c'est fini. Divan'da çahşıyor... Sevdiği yemek: SpaghetU. iiii •••« •••• •••• Yeni Demiryolları Kayseri Sivas • Turhal demiryolu mukavelesi imzalanmıştır. Belçikalılarla akdedilen mukaveleye göre, bu hak üç sene içinde ikmâl edilecektir. Bu hattın uzunluğu 400 kilometredir. Belçika grupu bu hattan başka İtimadı Milli Bankası ile müştereken Samsun limanını asrî teçhi Eski Hicaz Kralı olup sukutundan beri Kıbns'ta ikamet etmekte olan Kral Hüseyin, kendisinin tahttan düşmesine sebep olanlarla tngilterenin teşriki mesai (işbirliği) yaptığını iddia oden bir «Yeşil Kitap» neşretmiştir. Kral Hüseyin bu kitabında islâm dünyasını kendisine yardıma dâvet etmektedir. Gapri G'esl Fııti Herve Yilard Bir yasak daha Faruk Akel Beyaz yünlüden son derece sade fakat o nisbette şık ve orijinal bir tnvalet. Model: JeanLonis Scherrer. lere, bir de askısız tuvaletlere rastlanıyor. Ama yılın gözde modası hiç şüphe yok ki tek omuzlu gece elbiseleri. Bunlarm yanısıra uzun kollu, kapak yakalı, son derece ağırbaşlı modeller de var. Süsler: Dantel tuvaletlerde sadece kollarda kullanılan kürk bilezikler, eteklerin ve yakalarm kenarmı çevreliyen kürk bandlar, tuvaletlere eş kumaştan yapılan üçgen tarzı kap'lar, etek kenarlarında devekuşu tüyünden veya çiçek yapraklarmdan bordürler, boyna dolanıp sırttan aşağı düşen kanat tarzı şifon eşarplar... Kadife fiyonglar, taşlı tokalar... Işte yılbaşı gecesi dünyanın dört bir köşesinde görülecek tuvaletlerin özelliklerinden bir kokteyl!. (Cumhuriyet: 15609) Mikado'nun vefatı Londradan bildtrildiğine göre, Japon împaratoru Mikado'nun ölümü üzerine kendisine bakan hastabakıcı teessüründen karnını deşmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. •••• •••• •••• •••• •u« •••• •*•• •••• ••*• » * • • • * • • • > • • • • • • ••••••• ••• •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • ••••^ *' • • •• • • • • • • • • • , • « • • • • • • > • • • • • • • • •• » < • iâr J • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • l l l l l l l l l t M I I H n f l l t t i m M M M I I t t l l f M > * • • • • • • • • • •• • • • • • > • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • » • • • •s ^ • • • « • • • • « • • • • ••• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • « •• • • • i a i KISACA Fecri Ebcioğlu Değerli müzik yazan ve discJokey Pecri Ecbioğlu, popüler şarkılara ı Türkçe sözler yazmaya devam edîyor. Bu konudaki çalışmalannı iyice genişletmiş olan Ebcioğlu'na Peppino di Capri bir sipariş vermiş. «Piccatura» adlı melodiye sözler yazılacak. Diğer taraftan bir süre sonra yeni bir kaç tanmmış şarkıyı da Türkçe o larak dinliyebileceğiz. Bunlar arasında, J'attendJe me Souvien Ma lou lou'yu sayabiliriz. Belçika gazeteleri müzik yazanmızdan «Şarkıcılanmızı bize tanı tan Türk discjokey'i» diye bahsediyorlar. Ankarada sanat olayları Andor Foldes İlginç bir sergi Filârmoni Derneği bursu luğa aday gösterme hareketi. 5 «Usana usana» karşılığı bir sozün tekrarı. 6 «Gölgesinden korkar huylu at« ın iki başı, siyah renkte. 7 Toprağı delip alt üst edememek. 8 «Bilgin valide» anlamma iki söz. 9 «Yüzde elli yanıcı madde» karşılığı iki söz. Bir moral günü Her yü yapılmakta olan îstihkâm Okulu moral eğitim günü bu yıl 22 Aralıkta yapılıyor. Geceye Şevket üğurluer orkestrası ve solistleri Haldun Özdenizmen'den başka Tanju Okan • Metin Ersoy Gönül Yazar Mavi Işıklar topluluğu da katılıyor. Geçen yıllara nazaran daha retıkli olacağı tahmin edilen bu «moral günü» için «sürpriz topluluklardan da» bahsediliyor. 1 Still I'm sad YARDBIRDS 2 Yesterday BEATLES 3 Yesterday MATT MUNRO 4 Innamorarmi di te PEPPİNO di CAPRİ 5 Capri c'est fini HERVE VİLARD 6 Aline CRİSTOPHE 7 J'aime ADAMO 8 H o capito che t i amo LUIGI TENCO 9 Don't let me be misunderstood ANIMALS 10 Ma Lou Lou MARC ARYAN G ••••••••••••••••••••••a 21 Aralık Sab Akşamından İtibaren YENi MELEK KIZIMIN Sinemasmda MAGERASI Take Her she's mine Renkli Artistleri: SANDRA DEE JAMES STEWART Üâncüık: 460/15592 eçtiğimiz hafta, müzik hareketlerı dışında, sergiler ve dığer olaylar yönünden biraz sönük kaldı. Buna karşılık hafta sonunda Ankaralı müzikseverler kulaklannı iyice doyurmak ımkânına kavuştular. Gerçekten bu yıl Ankaraya uğrıyan yabancı müzikçıler, hele piyanistler arasında ön sıralarda sayılacak bir sanatçıyı Ankarada ilk kez dinledik... Bu, Macar asıllı, ama şımdi vatanından u zakta, tsviçrede yerleşmiş olan sanatçı, Ernst von Dohnanyi gibi çağmın ünlü müzikçüerinden ders almış, bir konserden sonra Amerıkada yerleşmeğ" karar vermiş, sonunda Avrupaya donerek orada kalmıştır. Bir Alman firmasına doldurduğu plâklar Foldes'i bızzat konserlerini dinliyememiş olan müzik meraklüarının da iyice tanımasını sağladığından, Türkiyede sanatçı zaten bilinmekteydi. Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlığinde verdiği ilk konserde Foldes, Beethoven'in çok sevilen beşınci pıyano konçertosunu seslendirdi. Aynı za manda «tmparator» adını taşı yan ve Beethoven'in piyano için bestelediği konçertolar ıçerisinde adına yakışan bir yere &ahip olan bu eserin ruh ve kapsadığı anlam yönünden Beethoven'i en iyi yansıtan bir beste olduğurıa da şüphe bulunmamahdır. Şu Dünya çapındaki ses vıldızı FRANÇOİSE HARDY BU A 'A AKŞAM defa İstanbullu müzikseverlere ilk 6 yeni şarkısını sunacaktır. Ayrıca «Une Maman» ın yaratıcısı LUIGI M1CHELLE • Beynelmilel atraksiyon FEANKİE • Fransız Şantözü CLA1RE FERER YASFİ UÇAROĞLU ORKESTRASI Takdim eden: Rezervasyon: ERKAN YOLAÇ 48 44 47 tâncıhk: 443/15593 nu hemen belirteyim ki, Cuma akşamı izlediğimiz icra ne Beethoven'in taşkın ve kudretli ruhuna, ne de piyanıst Foldes'in plâklarında dinlediğimiz, ovgü sünü işittiğimiz ününe yakışır bir olumlulukta değüdi! özellıkle ilk bölümde, Beethoven köşeleri yuvarlatılmış, sivrilikleri körletilmiş, yusyuvarlak, rahat, tombalak bir besteciydi; tıpkı solocu Bay Foldes gibi! Ama bunu yazmakla sanatçımn olağanüstü piyanistliğini, hele çok zarif, yumuşak ve pırıltılı tuşesini hiçe saymak istemiyorum. Nitekim ertesi günkü cumartesi konserinde Foldes değerini hıçbir şüpheye meydan bırakmıvacak bıçimde ortaya koydu; belkı de şimdıyedek gelen sanatçıların hepsinden güzel bir Mozart konçertosu dinledik... Bu, Ankarada çok seyrek çalman 17 numaralı sol majör konçertoydu. Herhalde Foldes klâsik ekol bestecilerini başarı ile seslendiren, rahat bir tekniğe ve çok renkli bir tuşeye sahip hatırı sayılır bir piyanist... rofesör Lessing'in yönettiği Cumhurbaşkanlığı Orkestrası bu iki konserde aynı programı sundu: Wagner'den «Nürnberg'li Usta Şarkıcılar» prelüdü ile Stravinski'nin son yıllannda bestelediği senfonisi... Akıcıhğı ve beraberliği kaybetmeden parçayı sona erdirmek hayli güç olan Wagner prelüdündre orkestra iyi bir not aldı, her iki konserde de beste aksamadao ortaya çıktı. Stravinski ise ikinci konserde daha olumlu sonuçlanmakla beraber parça tam olarak yine de oturmuş sayılmaz; çağdaş besteleri yorumlamak, çalmaktan öteye güçlükler taşıyor. Her şeye rağmen böyle teşeb büsleri için şef Lessing'i orkestra yönetim kurulunu yürekten kutlamak gerek... aftanın ilginç bir olayı Alman kütüphanesifldeki gravürler sergisiydi. Sabiha E rengönül tarafından sergilendi rilmiş küçük boylardaki gravürlerle bir kaç abstre resimden meydana gelen bju sergiyi gezenler Erengönül'ün iç âlemine ve duyuşlanna hayranlıkla dolu olarak aynldılar. Oya gibi işlenmiş ve her bir çizgisi derinliğine ilhamlar taşıyan bu fcüçücük gravürler belki de sanatçımn elindeki teknik yeteneklerin kasıtlı olduğunu gösteriyordu. Çünkü gravür sanatı her seyden önce teknik imkânlann mükemmelliği oranmda baçarıya ulaşan bir sanat dalıdır. Renk, nüans ve çalışma serbestliği yönlerinden kısır bir branş olan gravür sanatında anlatım sadece üzerinde çalışılan şekillere inhisar eder. Soyut sanatta bu şartlann daha da güçleseceğini kabul etmek gerekir. Işte E rengönül'ün başansı bu Dakım dan takdir» değer; sergisinin beklenen ılgıyı görmesine veya görmemesine aldırmadan çalışır Yukarıdan aşağıya: 1 Demir, çelik fabrikalanmızdan birinin bulunduğu çevre (kar ma söz). 2 «Zaman zaman» mânasma iki söz. 3 Sofrada kullan Mbtchassıs» dığımız araçlardan, oyun oynama Taksıro Keceppaşs C V ] vasıtalarından. 4 Telefon parosa ileride çok daha iyi izler bıSoldan sağa: 48 30 «8 rakacak sergiler açabilir. lasının tersı, herkes ona çullamr 1 En yaygın Hıristiyan dininkara Turk Filârmoni DerKAYIP Trafik Mudürluğunden ne mensup kişi. 2 İçinde bulun ve vurur. 5 Tersi «yanlış ve caneği, önümüzdeki yıl içinde almış oldugum 27872 No. lu ehliyetimi duğumuz ay, bir işaret sıfatı. 3 hillerin inandığı durumda» demek Fransaya gond>erılmek uze kaybettim. Hukumsuzdur. Fas ülkesinin başkenti, silâh kabı. tir, vaktiyle Çinde saltanat sürmüş re kemancı Narey Fettahoğlu Sükrü Açal Türk hüîüm4 Değerli baston, birini memurCumhuriyet 15611 nu bir yıl süreyle öğrenım bursuna lâyık görmüş ve bursun »23456789 d a r sülâleledövizinin verilmesi için Millî rinden. 6 Bir Eğitim Bakanlığı nezdinde teşebtakının tersi, büse geçilmiştir. Yapılan ilânlar delıği olan ^eüzerine 6 adayın müracaati ın yin orasını kalenerek profesör Lessing, profepatma harekeBugün Suareden İtibaren sör Marsel Debot, H Ferit Al ti. 7 Dürtüşnar, Sedat Ediz, ile Suna KanUzak Şark'ın tarihini canlandıran türememe. 8 dan kurulu bir jürı önünde bir Yüz bulup sufevkalâde bir JAPON ulmi seçme sınavı yapılmış, N^rey Ottnkfl bnlmacaniB luluk etmeğe Renkli •» İngilizce Cinamascope * Fettahoğlu seçilmiştir. Ankara halledilmlj «ekU başlıyan. 9 Devlet Konservatuvarı öğrenciBir kadın adı, nehir ve derelerin si olan ve Marcel Debot, tzzet hareketine benzer hareketler yaAlbayrak ve Necdet Atak'tan pan. keman dersleri alan Fettahoğlu henüz 18 yaşındadır. Pariste profesör Gabriel Bouillon'dan ders Dr. KEMAL ÇAĞLAR alacak ve her yıl sonunda başarı gösterdiği takdırde bursu yeIdrar Yolları ve Tenasul SHINT,\RO KATSU KOJIRO HONGO nilenecektir. Filârmoni DerneğiHastalıkları Mütehassısı nin bu teşebbüsü, Türkiyede öGalatasaray, Turnacıbaşı Sok CHARİTO SOLİS zel bir dernek tarafmdan ük kez No. 12 Uğur Apt Saat 1012 Bu filme mahsus seanslar: 12 3.00 6.00 9.15 atılmış bir adım olarak sanat ve 13 18. Tel: 44 14 36 çevrelerinde nvemnunluk uyan «•••••••••••••••••••aa dırmıştır. üâncılık: 468/15587 Öâncılık: 107/15586 Kulak UurnD BofBa Bastatmiın vc Ağa Çenc Strürfl»» Dt. Ziyaettin Maktav A VTLAS Sinemasmda BUDHA Nerede • Ne zaman • Ne var BlrUğl (P. Slnatra). (22 62 46) EVDÜKJ f AZAR İSTANBUL riYATROSU: (El İSTANBUL OPERA: (36 08 21) HAREM(Komedi) pazartesl nariç ber bamra) (44 22 36) EVLENMI ALEMDAR: (22 36 83) DUDE 4 KADIN (T. Gürsu). gece 21.15. pazaı 16.15. car TARtFESl (Komedi) pazar DAKTAN KALBE (H. KoçGÖZLERİM (S. Güneri). samba 16.15 o»lka, cumartesi nariç heı gece 21, çar yığıt). BEîOĞLU SİNEMA 63: (KücOkyalı) tesi 16.15 talebeye tenzllât. şanıba, cumartesi. pazaı I I ATLAS: (44 08 35) KU3LAR BULVAR: (21 35 78) DUDAKYAZ ÂSIKLARI (S. Dee). Bin.VAH TtYATROSU: (Aziz KARACA TİYATROSU 44 54 0: TAN KALBE (H. Koçyiğit). (J. Tandy). (Suarede BUDBasmacı Kenan Büke. (Suarede) BANA ÇIÇEK UYANDIBMA BAKAN 1 (Po KÜLÜP : (ŞehzaaeDaşı) HA (Renkli). (21 48 92) GÜLDÜRME BEGÖNDERME (D. Day). Utik oyun) oazartesl bari (22 71 83) DUDAKTAN EMEK: (44 84 39) KADER Nİ HARİCİYE (Komedi) paSUNAR: (Üsküdar) (36 03 69) gece 21J0, çarşamb», eumu KALBE (H. Koçyiğlt). BAĞLAYINCA (T. Curtis). zartesl hariç her gece 21.15, GÜNEŞİN KRALLARI (Y. tesı, pazaı 17. çarsamba, cı RENK: (21 15 25) KUŞLAR FİTAŞ: İstanbuldakJ Adam çarsamba, cumartesi. pazar martes) matlne, cuma suar (J. Tandy). (S. Cosane). 16.15 tenzUâüı İNCI: (48 45 95) TEHLIKELİ MARMARA: (22 38 60) ATEŞKENT O J U M C U L A R I (Durmeı DOBMEN TTTATRO8IJ : LI GÜZELLER (R.T.). ADIMLR (H. Koçyiğlt). Tiyatrosu (44 36 63) PEMB KÜCÜK OPERA: 44 97 36) ÇIPLAK AYAK (Ko YENİ (Bakırkoy) (71 68 26) AKSARAY GÜREL: (47 03 94) 1 AĞLA KADIN: pazartesl 18 v < (Tevhlt BUge Vahl Öz ve medl) pazartesl bartç her YAN GÖZLERIM (S. Gün 1 KOMSUNUN TAVUĞU 21.15, çarsamba hanç be arkadaşları) (21 57 22) NE gece 21.15 çarsamba. cumar. eri). 2 KOÇERO (Y. Gu (T. Şoray). 2 KARAOĞSAĞDAYIZ NE SOLDAYIZ aksam 18. de. tesl. Dazar 15 de LAN (K. Tibet). ney). ORTANIN YARISINDAYIZ FATTH ITYATROSD: 22 0171 KÜÇÜK SAHNE: Ulvl Dra YENİ: (Şehzadebaşı) (22 5892) KERVAN: (48 04 23) GENÇ(PoUtlk Komedl) pazartesl Tiyatrosu (49 56 52) «ZABI' ÇATIDAK1 ÇATLAK her ALDATILMIŞ VE TERKEhariç her gece 21.15, çarşamLİĞİN İLÂHLARI (C. Aznagiin 21, pazar 15.30 da, çar FATMA'NDJ KUZUSU» (ra DİLMIŞ (S. Sandrelli). ba, cumartesi. pazar 15 te şamba 14 de EFE ALİ pazar vur). (Suarede) HÜCUM (J. zartesi hariç) her gün 18 v K A D I K Ö I ALTAN KARINDAŞ Nejat Lavrance). 21.15 de. 11 de Çocuk Tiyatrosu. KONAK: (48 26 08) KUŞLAR CEP: ;Süreyya) (36 06 82) Uygur, ALO ORASI TIMAR GEN AR : NESE YULAC TOPLULUĞU HİZMETÇtLER HANE Mİ? Her gun 18. paGÜNEŞİN KRALLAR1 (J. Tandy). pazartesl harlç bergün 21.15 (Kervan SLnemasuıda) 48 04 2 zartesl 21.15 de carşamba 18 ve 21.15, cu AH SEÇIMLEB VAH SEÇIM LÂLE: (44 45 95) KOMSU ÇELIKTAS: DUDAKTAN KAL BE (H. Koçyjfit). ALTI TİYATROŞU (Karacada) LER heı aksam 18.30 da. martesi. pazar 15 ve 31.15. NUN TAVUĞU (T. Şoray). [ŞIK: (Üsltüdarl (36 24 93) İKİ AYAĞ1 BİR ÇUKURDA GÜLRİZ SURURİ ENGİN ORALOĞLU TİYATBOSU: (Ll \LEVENT: (63 55 39) VURBIR GÖNÜL OYUNU (B. DO(pazartesl 18 ve 21.30, talı, le ve Alev Oraloğlu) 49 49 3 CEZZAS TOPLULUÖO: İsGUN (A. Delon). ruk). persembe, cuma 18. carşamtanbul Tiyatrosu (44 22 36) ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLEI LÜKS: (44 03 90) BİR CANİKADIKÖY: (36 49 24) BUZba, pazar 15 te). «TENEKE» çarsamba hariç (Oyun), salı. c ııca 18. çar YE GÖNÜL VERDIM (A. LAR DİYARI (R. Burton). AZAK TtYATROSU: (Gönül her gün 18.15. saı, cuma 15, samba, cumartesi. pa?ar li Pekkan). REKS: (36 01 12) Fedalleı ÜUril Gazanier Özcan pazartesl 21.30. persembe S1J0. KIRALJ RÜYA: (44 84 39) CİNAYET K1SRAĞI: Salı, cunıa 21 3ı 3İTE: (47 77 62> tstanbuldakl çarsamba 18 ve 21^0, per ADAM. sembe 18, cumartesi oaza SAN: (48 67 92) SELÂHATTIN 18 ve 21.30. EYYUBİ (A. Mashar) (Sua(Devlet Demlıyolları Haydarpaşa: TEPEBAŞ1 TİYATBOSU vutkoy, Yeni. rede) HARP DEHSETİ. 36 04 75), Sirked: 27 00 SO). Denlzyol(44 21 57) EŞEĞIN GÖLGES BEYOĞLU: Sıhhat, Denizel, Tansan, TAN: (Pangalti) (48 07 40) lan: (4918 90) (Taül günlert: 44 02 07) (pazar, pazartesi, çarşamb, EMİNÖNÜ: Suhulet, Aleradar, PeykKANL1 SAVA5 ORDULARI Sehiı Hatlan: 44 42 33), Türk Hava cuma 21, pazar 15.30 da). hane, Şefkat, Kanaat, Mesir. (G. Scots). YoUan BUet Satısı: 44 47 00) (DanışDSKÜDAB TTYATROSU: &uç EYÜP: Yeni, Merkez, Ümit. Saglık. ÜNAL: (Kasımpaşa) (44 93 06) ma: 44 02 96), (Hava Alanı: 73 82 40 lular Heı gece 21. paza FATİH: Ulupmar, Atikali, Namık 1 ESRARLI ÜLKE. 2 A73 84 40) bkyardım Hastahanesl: 15.30 da. Kemal, Şehreminl Merkez, Hayat, FaLASKA FEDAILERİ (J. (49 30 00) Nümune Hastahanesi: ELMACI GÜZELİ (Çarşamb zilet. Wayne). (36 05 65) Gureba (21 65 00). Haseki 14.30, pazar 11 de) HE GALATA: Bankalar. YENİ AR: (49 64 72) TEHLİ(21 26 80), İsçl • Samatya (21 62 50) PÎMİZ BİR KİŞİ İÇİN Sa GAZIOSMANPAŞA: Ege. KELİ ADIMLAR. Belediye Santralı (22 45 60), Belediye YENİ KOMEDİ (44 04 09 HASKÖY: Yeni (Hasköy). YENIATLAS: (48 65 02) KOM Zabıta MuaürlOgO (23 87 74), Ueteo HEPÎMİZ BİR KİŞİ İÇİN Sa ŞUNON TAVUĞU (T. Şoray) rolojl (73 86 84) Tralik şikâyet 44 16 67 KADIKÖY: Halk, Hasanpaşa Sağhk, Iı hariç her gece 21. paza VU.DIZ: (Beşiktasl (47 63 42) Opera, Hüamur, Suadiye. tstanbul ttfaıyes! (21 42 22). 15.30 da. 18 de «MAHKÛ FEDAILER BİRLİĞt (F. SiKASIMPAŞA: Dereboyu. MUN UYKUSU (İngılızce). NÖBETÇÎ ECZANELER natra). SARIYER: İstikamet. Emirgân, TaŞEHIR OPERAS1: (44 21 57 YENİ MELEK: (44 42 89) BAKIRKÖY Caner, Yeşilkoy İstasrabya. YEVGENİ ONYEGİN (Ope ALDAITLMIŞ VE TERKEyon ÜSKÜDAR Ömer Kenan, Çiçekçi. ra), salı oersembe cumar. DİLMİ5 (S. SandreU). BESIKTAŞf Taslık, Ortaköy, ArnaZıva Hekimhan. tesi 21.15. P SINEMALAR TIYATROLARİ H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog