Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 20 Aralık 1965 SAHİFE BEŞ Otomobil hırsızları gün geçlikçe artıyor Selâhattin GÜLER Otomobil lursızhklarının gıttlkçe artması karşısında polisin aldığı tedbirlerın yanısıra araç sahipleri de çeşitli çarelere başvurmaya baslamışlartbr. Araçlann kaldmmlarda, arsalarda, kapı önlertode bırakılması otomobil hırsızlsnnın işlerinl kotayiaçtırdığı UgUiler tarafından açıklanmıştır. Ne zaman başladı ? lstanbulda ilk otomobil hırgızlıfı, tkinci Dfiny» Savası sırasında baslamıştır. Yedek parça yoktafu sebebiyle çalınan otomobillerin şehir dısına ç»karılıp parçalanması 1949 yılına kadar devam etmisttr. Bu tarihten sonra yedek parça için çalınan otomobillerin sayısı azalmıstır. Soygun için ~ Yedek parça ithallnin başlamasından sonra azalan otomobil hırsızlığı yerıne, sabıkalılar, çaldıklan otomobilleri başka soygunlarda kullanmıslardır. Bunlara misal olarak Necdet Elmas ve Necdet Sınkıl'm otomobil çalarak banka soymalan gösterümiştir. Hırsız şebekelerinin otomobille çıktıkları soygunlar yarunda ev, mağaza soygunlan da bulunmaktadır. Âsi gençlik. Bazı semtlerde gençlerin yalnız serüven gayesi Oe otomobil çaldıkları da polis kayıtlarına geçmiştlr. Asi gençler çaldıklan otomobillerle sevgiulerini yanlarına alarak gezdikleri ve sonra bıraktıklan tesbıt olunmuştur. 296 kilometre yökseklikte tm Pikap için. Kimler? Otomobil pikaplannm Uk çıktığı sıralarda da otomobil hırsızlıklarında artış kaydedilmıştır. Pikap için çalınan ve pikapları söküldükten sonra bırakılan otomobillerin sayısı ıse 500 ü bulrauştur. İstanbul polisinin Uzerinde dur dujju en dnemli otomobil hırsızlan arasında Necdet Elmas, Necdet Sınkıl, Osman Sudu Engin, Maruf Yaşar, Mehmet Kaya, Cıhar Korur, Melih Bölükbaşı ve halen aranmakta olan Yılmaz bulunmaktadır. Polisin verdigı bilgiye göre son bir yü içinde tstanbuldan 700 otomobil çalmmıştır. Gemini7'ye BURROUGHS yol göslepdi I Üstte kaatilin kansı Pakize Emniyetten ayrıhrken, altta ise maktule Ha*'ce Gokyan ve kaçak kaatil Erdoğan Mamahatun gorülmektedir. Gecekondu cinayeti faili yakalanamadı " Fezanın derinliklerinde akıllara durgunluk veren bir randevu " Günlerden Cumartesi, 4 Aralık 1965... Cape Kennedy'de hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Saniyeler sayılıyor, ve muazzam bir ışık sütunu içinde Titan2 r o keti feza boşluguna yöneliyor. Ucunda Gemini7 kapsülü ve kapsülün içinde iki uzay pilotu var. Gemini7 biraz sonra yörüngesine girip dünyanın etrafında dönmeğe başhyor. Aradan 12 gün geçmiştir. Aynı rampadan göklere fırlatılan ikinci bir roket gözden kayboluyor. Ucunda'Gemini6 ve kapsülde gene iki uzay pilotu var. O da yörüngesine giriyor. Fakat dünyaya, kardeş kapsülden biraz daha vakın ve biraz daha süratli dönmekte. Roketlerini ateşleyerek tedricen irtifaını artırıyor ve Gemini7 ile aynı yörüngeye oturuyor. Artık buluşacaklar. Manevraların hepsini, yakıtı bol olan Gemini6 yapmakta. Bir iki hafif ateşleme daha ve iki kapsül burun buruna geliyorlar.jOanda aralanndaki mesafe bir insan boyu ve süratlerı saatte 28.000 kilometreden fazladır! Uzayın derinliklerinde akıllara durgunluk veren bir randevu... İnsanı fezaya ulaştıran dev roketlerin ateşlenmesi, fırlatılması, uçlarındaki uzay kapsüllerinin yörüngeye oturtulması, dünyaya geri getirilmesi, milyarlarca hesap ameliyesi isteyen bir iştir. Çok kısa bir zamanda yapılması gereken bu hesapları elektronık endüstrinin şaheserı elektronık beyinler yapar. Burroughs (Barroz) Şirketi bu ılim dalında çok büyük hamleler kaydetmiştir. Bugüne kadar Amerika'da yapılan bütün uzay denemelerinde Burroughs elektronik beyinlerinin kullanılması veher denemede vazifelerini yüzde yüz doğru olarak ifa etmeleri Burroughs mamullerinin ne derece ıhtımamla imal edildiğini açıkça gostermektedir. Aynı ihtimam ve teknik mükemmeİiyet bütün Burroughs m'amullerinde mevcuttur. Halen kullanıldıkları ve istikbalde kullanılabilecekleri sahaların hududu voktur. Memleketimizde vapılan 10 Ekim seçimlerinde de, İstanbul İl Seçim Kurulu bir Burroughs makinesi ile neticelerin süratle alınmasını mümkün kılmıştır. Burroughs bugün, feza denemelerinde olduğu gibi, devlet müesseselerine, smaî teşekküllere, okullara, bankalara ve ticarethanelere hizmet etmektedir. İ SUâhtarağada önceki gece işlenen cınayete «Gecekondu» yapımından dolayı kaatil Erdoğan Mamahatun'un kansı Pakize ıle bıtışık komsusu maktule Hatıce Gökyarı arasında çıkan kavganın sebep olduğu anlaşılmıştır. Olaydan sonra nezaret altma alınan kaatilin eşi Pakize olayı şu şekilde anlatmıştır: « Altı yülık evliyim. Iki çocuğum var. Bütün mesele gecekondn kavgasından çıktı. Bizim evin bahçesine temel kazdınyor Fener Rnm Patrikhanesinin bodrnm katında, önceki giin çıkan yangın, Rnmlar arasında beyecan yaratmıstır. öuce bcrhangi bir sabotaj ihtimali karşısında heyecanlanan Rnmlar, dafaa sonra yangının, bodrumdaki odnnlann yanına müstahdemler tarafından dökülen yanık kömürlerden çıktığinı görmüslerdir. Patrik vekıli Sotiri Yoonnıdıs yapılan mıiracaatte, «kâğıt parçalannın yanık halde dokulen komurlerle tutuştuğunu ve bu suretle çıkan yangının kendıleri tarafından sondurulduğünu» bildırmiştır. ' Patrikhanede çıkan yangm heyecan yarattı duk. Bir gecekondu daha Uâve edecektik. Fakat bitişik komsnmuz olan Hatice, kızı ile birlikte buna mâni olmak istedüer. Yok saçak payıymış, yok evi rütubet kapacakmış gibi sebelper ileri sürdüler. Bunun için önce münakasa ettik, sonra da kavga.. Kocam fabrikadaydı.. Karakollara düstük.. Mahkemelik olduk.. Hâkim banştırdı . Yine kavga ettik. Tam bir hafta oldu Bütün bu olanlar kocama tesir etti.. Dün isten atılmış Çekmiş kafayı, bir içmiş bir içmiş ki kendisini kaybet miş! Sonra da, Haticenin evine girmiş .. Eline geçirdiği bıçakla onu vnrmuş . » Kaatil zanlısı Erdoğan Mamahatun cmayeti ışledıkten sonra karısı ile vedâlaşmıs ve kaçmıştır. | Mantar yiyen bir ailenin dörtferdi zehirlendi TURGUTLU Bir aılenm ddrt ferdı yedıkleri mantardan zehırlenerek olmuştur. Ahmetlı bucağınm Kurtuluş ma hallesınde oturan Mustafa, Hatıce, Gulten ve Alı Orhan adlarındakı şahıslar yedıkleri mantardan zehirlenmişlerdir. Koma hahnde kaldırüdıklan sastahaneds dördü 6» (UmUftUr, ARALIK 20 ŞABAN 26 a V 1 7 20[12 11|14 30 16 43 18 22 5 30 Bıırrouglıs şırketının bir tnühendısi, Elektlonık Keyıne bir elektronık petek takıyor. "H.ıfız<ı\a" sahıp bu petekler, Gemını'İere yol gostenecek kumanda bılgılen ıhtıva etmektedır. Burroughs MOD III Eiektronık Beynin nmumı gorunuşO. BURROUGHS'un uzay denemelerinde mes'ul olduğu sayısız faalıyetler arasında, roketlerin ateşlenme anı, kapsülün ayrılma zamanı ve uçuş sonrası tahhllerı \ardir. Burroughs Corporation Detroıt, Mıchıgan 48232 Türkiye Distribütörü: KOÇ BURROUGHS TİCARET A.Ş. »istfklâl Caddesl 347, Beyoğlı/ l * Manajans 2020/155»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog