Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE DÖRT 20 Aralık 1965 CUMHURtYET James Bond •...........•., PERIDE CELAL Annesinden hıncını alırcasına oraya kuruyorum! Kamarot kadın, yatak larmı açmaya çıkmış olmalı, şimdi buraya dağıtmıştı o eski mirası Nu vuracak kapıya, şimdi girecek içeriye hanım. Büyük teyze nereden Iğrenç bir şey bu yaptığımız! diri? bilecek bunlan! O benim anamı, ye, ayrıldı camdan Nuriye hanım. ,Kapı vurulup da Sahir Kırtay'm Sırtmın gerisinde biri varmı}, ken babamı sevmediğimi, Osmanh kalın sesi: disini duyacakmış gibi ürktü. Yantısı yakınlarından, başta kendisin îçeride misin Nur, girebilir ml lızlığma şaşmışcasına bakında dört den nefret ettiğimi de bilmez!.. bir yanına. Kaşlan çatılıyordu öfkeyle. Kim yim Nur? diye, seslendiği zaman el leriyle kapadı yüzünü. Baygınlığa Nihad'ın îtalyada bir sevgilisl ol den nefret ettiysem, o adamın yübenzer bir dermansızlık içinde öne duğunu bildiğine göre! Bir yaz giz zündendir! Böyle inançsız, kupkudoğru büküldü vücudu. Gürül güliden kadıru İstanbula getirdiğini, ru, yapyalnız bir kadın olduysam rül akan sevince açtı kalbini iyiBoğaziçinde bîr otele sakladığını suç gene onun!. cene. Kendi kendine söyler gibi. da duymuştu. Dört beş yıl önce, Sahir Kırtay, uzun boyu, sıcak Şimdi açarım kapıyı! dedi. Fatoş'un hastalığında, yazı Istangözleriyle dikilmişti karşısına. Pe Yavaşça kaydı yataktan. Sabahbulda geçirmeye geldiğinde! Ne ka şini bu^kmıyan kötü bir hayalden dar iyi ve yakındık gene de birbiri Uğına uzandı. Gülüyordu sessiz kaçarcasına yatağına koştu, örtüle mize!.. Onu hiç kıskanmadun hakapıya yürürken, titriyordu bir rin arasına girdi yeniden. Beni sev yatunda! O yıl dostluklan büsbüyandan da. miş olsaydı, beni bırakmasaydı! Ba tün pekleşmişti. tki iyi arkadaş gi şını yastıklarm arasına sokuyordu Kapıyı açıp da yazarı uzarnış bil tkimiz de daha bagka birşey sakaUarı, sapsan yüzüyle karşıkederli. Gene aynı nakarata başla olamıyacağunızı aslamıjtık çoksında görünce durulur gibi oldu, mayalmı,, kitabmı almak, uslu atan... , gUlüşü uçup gitti dudaklanndan. kılh okumak, kocanı düşüntnek Benim büytik sevdam, yıllardır uNihadın çapkınlüdanna, «evgilivarken! Çocuklara mektup yazmak nutamadığım adam! Bu mu, bu lerine kızıp dedikoduları ^teyen için davranmak, kâğıtları, zarfları mu! diyordu içinden. ailenin büyüğüyüm diye her iî« çıkarmak çantadan? öyle güçsüSahir Kırtay girip kapamıştı kaburnunu sokan geçünsiz büyük tey züm ki! diye, inliyordu yavaştan. pıyı arkasından. Kamaranın ortateydi. Hiç bir şey yapmak istemiyorum. sında durmuş, şaşıımışçasına bayapamıyorum!.. Öfkeyle oradan o• Sevmediğin halde, demişti. kıyordu çevresine. Kızgın bir sesraya dönüyordu yatağın içinde, OÇapkınlıklarını bildiğin, yüın yale sordu: nu sevmekten, düjünmekten başka nsından çoğunu ayn yaşadığm Hasta mısın sen? ne yaptun ki yıllar boyunca? Şimhalde!» di her şey bitmişti artık, umut yok Hayır, boyasızım! dedi, NuNasıl dayandığımı, neden karşı tu. Rastlaşmış olmamız, beraber riye hanım. durmadığmu, boşanmadığımı anla Şakalasmaya çabalıyordu. Titmıyordu bir türlü. Ona gerçeği »Sy yolculuğumuz, neye yarar, neye yarar! Ağlamak geliyordu içinden. reyen ellerini sabahlığının yenlerileyebilir miydim? Sonra dirseğinin üzerinde doğru ne sokmuştu. Sarsmtısını yenemeOmuzlanna açılmif urun saçlalup dinlenmeye koyuldu. Sesler mişti daha. Saçlannın dagüıp kannı nvazlayarak, kamaranın orta vardı dışarda. Biri kapısına yakrışmış, yüzünün kremli olduğunu sında, ne yapacağını bilmezcesilaşmıştı. biri durmuş bekliyordu hatırladığı için kimbilir ne çirkin, ne durmuj, hafiften gülüyordu Nusanki. Birden bire dikilip oturdu yaşlı görünüyorum ona! diye düriye hanım. Ona «Beni ölümden yatağında büsbütün. Aklına gelen şündü. koırtardığı için teyae!» dijebilir şeyin delilik olduğunu, kamarotlar Yazar, kamaranın içinde bir kaç miydim? Ne şaşardı bu lâfa ihtiyar dan birinin, belki de Güler Işığın kere dolanıp döndükten sonra gikadın kim bilir! Dayanaklanm kendisini aramaya, sormaya gele dip açık yatağın kenanna oturuçocuklanmdı, bana onlan bağışlavermişti. Her yanı ile lyice kafamiftı üstelik. Karşılığında hiç bir bileceğini düşündü? Kalbi deli gibi çarpıyordu. Yolculardan biri. si sına yerleştirmek istercesine bakıiey istemeden! Efendice, yavaf yagara yakmak, bir şeyler yapmak yordu Nuriye hanıma. Sonra birva4 hayatımdan çekilerek.. Beraiçin durmuş olmalı koridorda.. Kadenbire küsmüş bir sesle: beree yiyip bitirdiğimiz o birkaç pının önündeki tıkırtılara ne deme Benden ml kaçıyorsun? dekurusa gelince, o paralar gerçekte li? Odur, gelen odurl diyordu, di. benim değildi, iki tutucu, bencil içinde bir ses. O değildir! diye, di Nuriye hanım kapıya yaslanmış ihtiyann ancak ölümle ayrılabildik kiliyordu Nuriye hanım yatağın duruyordu kıpırdamadan. Yenlerileri varlıkları kalıntılarıydt. Gaiçinde. Titriyordu hafiften. Sımsı ne sakladığı elleriyle bileklerini rip olan, bu eski mirası elde etmek cak çarpıntılı bakıyordu kapıya yakalamış sıkarak sarsmtısını, şaş için anneslnin yıllarca mahkemegözlerini dikmiş. Ellerini omuzkınhğıiu basürmaya çalışıyordu. lerde uğraşıp paralara el koyamalarında kavuşturmus, bekliyordu dan göçüp gitmesiydi. Har vurup tzmire çıktım sabah dedi. korkulu. Hayır o olamaz, olmamalı! harman savurduk büyük teyzenin Çok sıcaktı hava. Yonümuşum, Ne kadar istiyordu onun olmasmı kıskanç gözleri önünde birkaç yübir yandan da. Deliyim ben, neler dinleniyordum. da o paralan.. Nihatta değildi suç. Bir yandan da bu açıklamayı ne Yuzan: 39 I !!!!!!•••!!!!!:!!:::::!::•:!!!•!!!••::•••:•••••••:•••••:•••••«•:••••••••:::••••••••• ...••.. ••••••••#•••••• .....#••••«••• KUtÜBUM UEP&I Elif hanım •••#••••»«•••••••• /sJP \2&J Vjfn £JOoV./• zoruma yapıyorum ona! drye, tazıyordu kendine. Sevinci uçuvermişti. Toparlanıyor, yüzü gerilmis kaşlan çatkın bakıyordu adama. Güler Işıkia beraberdlk! dadi nisbet verir gibi. Maşallah! O eleştirmed bozuntusu ile demek! Neden Vazıyorsun tasal Sen de kızıyordun, begenmlyordun, nasıl degiştin öyle birtten bire! öfke kanşık bir alayla bakıyordu Sahir Kırtay. Cebinden sigara paketini çıkarmıştı. Eğilip masanm üzerinden kibriü alıyor, tablayı yaruna çekiyor, orada bulunması ıyzması, söylenmesi olağaa bir şeytnis gibi davramyordu. Nuriye hanımın yüreğinde ise öfke sevinci yiyordu yavaş yavaş. Sertleşip, doğrulmustu. Esld küafma girmiş, duygulannı suurlamıs tı sonunda. Rahattı, korkusuzdu şimdi. Buraya gellp berümle böyle konuşmaya ne hakkı var bunun, bu yabancının! diye, aordu kendine kendine öüceli. Demin gördüm, tombatak blr adamla öpüşüyordu biarunda o kız! dedi Sahir Kırtay. Sigarasından derin neîesler çekerek alayla gülüyordu, gözleri Nu riye hanımın gözlerinde. Tanıyınca kötü kız değil, dedi Nuriye hanım durgun. Bütün kendi çagmdakiler gibi coskun, falza atılgan belki.. Tombalak dediğin de yüksek mimar, efendi bir çocuk... Budalarun biri! Bana budala görünmedi hiç! Sesi sertçe çıkmıştı. Buraya o kızı konuşmaya gelmedim! dedi yazar. öyle olmalı! Alayla, kızgın bakıyordu adama. Hâlâ sevdasmdan öldüğümU, kollarına düşeceğimi sanıyorsal Sabab her yanda senl aradım. Erkenden 'çekip gitmişsin. Ayıp şey yahu! Bana haber verirdin, o kmn peşlne taküacagına beraber çıSardık. Bu sıcakta o cehennem gibi yollarda dolaşmak akühca bir iş sayılmasa bile... Sabah ne kadar iyiydlm, ne sevtnçll kalknuştun! vsri •fOll ÂYSE İLE ALi ISTANBUL 7.00 Köye haberlcr 7.0S Saz eserleri 7 J 5 Sabah melo. 7.45 H«beıler 8.00 tstanbulda bugün 8.05 Türküleer 820 K. ilânlar 8.25 Bu sabah slzlnle 8.40 Şarkılar 9.00 Piyano lolo. 0.15 Türküler 930 Kadın ve e v 9.50 Müz. oyunlardan 10.05 Arkası yaryı 10.25 K. haberler 10.30 Konçerto saati 11.00 ŞarküM 11.20 Traflk 11.25 Türküler 11.40 Orkestra müz. 12.00 Sarküar 12.35 K. ilânlar 12.40 Sarkılar 13.00 Haberler 13.20 K. orkettr» 13.40 Sarkılar 14.00 E£itlm radjosu 14.4S TUrkUla 15.00 Kapanı«. 16.55 Açılif 17.00 Ş. UJurluel ork. 17.15 Karma fasll top. 17.40 Çocuklar Içte 17.55 K. ilânlar 18.00 RekMmlar 19.00 Haberler 18.40 K. ilânlar 18.45 Sarkılar 20.05 Şan solo. "50.25 Islanbulda bir köy 20.40 Sarkılar 21.00 K. haberler 21.05 Parlâmento «aati 21.35 K. koro 22.00 Reklâmlar 22.45 Haberler 23.00 ÜnlU yorumcular 23.40 Matlf gece müz. 24.00 Kapanış. İSTANBUL İL RADYOSU 17.5i Açılı? 1800 Çeşitli müz. 18.30 Minyatür müz. 10.00 Çeşltli melo. 19.30 Akîam kon 20.00 Halü müz. 20.15 Plâklar •ruında 21.00 Bale dünya&u.dan 21J0 Hafif mUz. 22.00 Gec« kon. 23.00 Caz müz. 23.30 Hafif £arkı!ar 24.00 Dans edelim 00.30 Gecenin sesleniji 1.00 Kapanış. konu ve resim: Ayhan Başoglu i SONDOGUŞ I ANKARA 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müz. 7.25 Sarkılar 7.45 Haberler 8.00 Ankarada bugün 8.10 Hafif müz. 8.25 Her telden d9.00 Sabah kon. 9.15 Sorunlanmız 9.35 Çeşitli müz. 10.00 Arkaıı yarın 10.20 K. haberler 10.25 SaıkUar 10.45 Eğitim radyosu 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrrs saati 12.25 K. ilânlar 12.30 Sarkılar 13.00 Haberler 13.20 ö g l f kon. 13.40 Türküler 13.5 Traflk 14.00 Dans müz. 14.20 Sarkjlar 14.40 Türküler 14.5S K. haberler 15.00 EJium radyosu 16.00 K. ilâıUar 16.05 Melodiden melo. 16.35 Sarkılar 16.55 K. haberler 17.00 Y. Besler 17.30 Rad. Halfc okulu 17.55 K. üftnlar 19.40 K. ilânlar 19.45 Uykudan önce 19.50 Sarkılar 20.10 K. konser 20.25 K. ilânlar 20.30 Senelerin melo. 21.00 K. haberler 21.05 Mikrofonda tiyatro 32.05 T. B. M M. saat) 22.30 TurkUler 22.45 Htberler 23.00 Opera albümünâerı 23.45 Gece y â m ı n a d o j ru 24.00 Kapanıs. ANKABA tL KADTOSU 17JS1 Açıhs 18.00 Plâklar ara•ında 18.30 K. konser 19.00 Caz müz. 19.30 Barok müz. 20.00 Fransadan melo. 20.30 Akşam kon. 21.00 Batıya bakıs 22.00 Gece kon. 23.00 Dünyanın dört buca£ında 23J0 Gece yarısına dogru 24 00 Gece ve müz. 1 00 Kapanıs. iSSAATLERİ i «B...» iyi çocuktur, iyi de çalışır, eminim mesut bir çift olursunuz, eğer... kıskançlığım, şüpheciliğini, yenebilirsen. SOSYAL SİGORTALAR KURUMÜ HİSAR ÇELİK DÖKÜM ve MAKİNA SANAYİİ 5EVKET ÇAMBOl Istanbul Satınalma Müdüriüğünden: 1 Kurumumuz ihtiyaa vçin 15 kalemden ibaret 1001 parça muhtelif tnadenî büro malzemesi idarî ve fetınî şartnameleri esaslan dahilinde kapalı zarf vısulü ile satınaluıacaktır. 2 Satınalma işi 5 ocak 1965 çarsamba günü saat 15.00 de BeyoğluBalıkpazan Kalyoncu Kulluk caddesi Malh Handaki Müdürlüğiimüz 2 No. lu Satuıalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Mevzuubahis üıtiyaca ait idarî şartnameler her gün mesaî saatleri dahilinde bedelsiz olarak Müdürlüğümüz 2 No. lu Satınalma Komiyon Başkanhğından lemin edilebilinir. Evsaf şartnameleri ise Komisyonda s;örülebilinir. 4 İdarî şartnameye göre hazırlanacak kapalı zarflarm engeç ihale saatinden bir saat evveline (saat 14.00 de kadar) makbuz mukabili 2 No. lu Satınalma Komisyon Başkanbğuıa verilmesi veya belirtüen saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile İadellTaahhütlü olarak ?önderilmesi. 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 6 Kurumumuz artırma, eksiltme ve ihale kanununa tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya lîlerlîğine yapmakta serbesttir. (Basın 24381/15604) • Etektrlk izabe. haruri muamele, laboratuar, çarkhane ve modelhane tesislerile mOcehhez fabv rikamızda her çeşıt çeük dökümOnöen nihai mamule kadar serî parça imalâtı yapılmaktadır. Buldozar. TraMBr. Ekskavatör yOrüyOs takmM parçats» nndan Patot p*6uç, pim v» burçlan. Utiitamat Ukar. tokteri, Zincif cer dislileri. Palet makaralan kazma v * tırnaklan, Ooıer bıcaklan süratte Imât «IWr. ••yo ojlpool « n m « / • ı«mw.) •• « UodeU han» olan her çeglt kaBleil doknm kıt* tanaoda teslio •dUir. ModallarlsU Ankara bOroooıa* vay* fabrUoB i a teslim edebUirslııiı. NOT ı TaerflbeU Makioa Moheodis. Kallta Eontroln, Preıeci, Hodelci.Kaynakçı alınaoaktır. Ccbn. 30<Milwfe,.ıl»va* Fabnhı. GE8ZE Çayn ova lelelon 160 Ttlg Hısat Gebzt 16 Büttin frenk kadınlan hep böyle idüer. İnsanm yüztine, san ki bir şey öğreneceklermiş gi Dİ uzun uzun bakarlardı. Jenny, Nuri Beye: « Poüse gidip, ne biliyorsak söylemek hususundaki fikrinizde lıilâ sebat ediyor musunuz?» diye dir etmiyorsunuz? Eğer polise sordu. gidersem, artık nayat benim için O da: « Evet; gitmezsek çok daha bitmiştir'.» diyordu. Nuri Bey ise polise muracaatmüşkül durumlarla karsüaşmamız ihtimali vardır!» cevabım ver tan başka yapılacak bir şey olmadığını tekrarlıyordu. di ve Uâve etti: « isterseniz şimdi telefon e Jenny birdenbire fikrini değiştirmis gibi bir tavırla: derek haber vereyim! « Belki siz haklısınız, kendiJenny. min ne fena bir kıı olduğunu bi« Şayet bildlklertan, gördükHyorum. Hattâ dayak yoksulu bir lerimi söylemeMem bana ne ya kız olduğumun da farkındayun. parlar?» İsterseniz beni dövünuz!» diye « Söyleyinceye kadar orada hüngür hnngür ağlamay» başlamevkuf kalırsnuz!» mıştı. Nuri Bey: İngiliz kızımn hiç hoşuna git« Eğer bu işte bir günahınız miyen bu söz onun hiddetini art yoksa, polise giderek olanı biteni tvmıştı. anlatırsmız. Size niç bir fey « Ben de sizi pek anlayışb yapmazlar!» dedi. bir insan zannetnüştim. Meğer « Günahsız mı dediniz? Ne siz de o müthiş Türklerdenmiş boş, ne demode bir anlayış bu!» siniı!» diye çıkış yapmıştı. Kız Ve şayet Nuri Bey bilmek istlpolise gitmemek hususunda son yorsa, Jenny bîgünah değildi. Ne derece kararü Idi. Kendiml öl bîgiinah, hattâ ne de kızoğlan krzdürürüm de polise gitmem, diye dı. Çünkü Tony ile yatıp kalkıyor ısrar ediyordu. du. Hattâ Jenny iji bir kıa bile « Bunun benhn için ne de değildi. Fakat asd batayı Tony'ye mek oldujunu naaıl olur da tak Ankara BUıosu . Deaizcılef Cad 9 / * Tel 11 3367118367 Hâncıhk: 374/15588 Ç«wren: B. KURTARAN falza itimat yüzünden işlemişti. lemlşti. Zavalh k » da büdalâ Çünkü Tony onun bu itimadını jibi bu seyahatintaeyeeanınadafenaya kullatıınış, ona her şeyi yanamamış, onun Lrtedlti fibi göylememişti. Üstelik onun için evini terketmis, bütün başma ge bareket etmişti. Uçakta Tony'nin, Zenobia ulenler de bundan sonra olmuştu. Sonra Tony'ye nesi var, nesi yok çak şirketinin üniforması giydisa vermiş, ax kalsın postahanede finl görünce saşırmış, çünkü açalıştığı zamanlar biriktirdiği ser çak şirketinde tarson oldngnnu tifikalan da devretmis olacaktı. da ondan «aklamıştı. Jenny icin Bereket venrtn buna babası m& Tony'nin p n o n olusn defil, oni olmustu. na yalan »öylemiş olması mühimŞimdi ise elinde ne kalmıstı? di Bunlar da yetmiyormuş gibi, Bütün bu fedakârüklara mukabil Hong Kong'dan Londraya dSnttş elinde avucundaki paralan kaybetmis, tazlığından da olmuştu. uçak bileti de yoktu. Şimdi IsÇantasında kalan nçak bileti tete de yurda döneeek parası il« HongKonga da gidemezdi. yoktn. Çantasında topu tüfegi Çünkü orada kitnseyi tanımıyor yedi tngiliz llrası vardı. Jenny du. Zaten bu seyahati bep Tony bnnları anlatırken Nuri Bey ne nin urarı üıerine yapıyordu. cesaret diyo hayretler lfade eTony, Jenny'yi Londrada oçak den «öıler iöylüyordu. Fakat meydanına bile beraberinde gö Jenny polise gitmemek husnguntürmemif, «on dakika yapacagı daki kesin karanndan bir an bir lş oldngunn bahane ederek onn yalmı başma gitmet* ve için dabi geri donmttyor: (ârkan vsr) kendini nçakta beklemesini «6y Emirdağ Akşam Kız Sanat Okulu Müdüriüğünden: 1 Okul Müdürlüğümüze devredilen Bnirdağ eski Hükümet konağı tadilât »ebebiylt (Kırküç bin) 43000 bin lira muhammen kesif bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltme onanm tnşaatı yaptrnlacaktır. 2 Eksiltme 5/1/1966 çargamba günü saat 10,30 da Kaymakamlık dairesindeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 3 Geçiel teminat bedeli ÇS2ZS) llradır. 4 Taliplerte onanmla ilgili şartname ve keçif 8zetlni AJyon Öi Baymdırlık Müdürlüğü ile Emirdag Malmüdürlüğü Milll Emlâk Servisind* mesaf saatlerinde görebilirler. 5 Taliplerin 2490 sayüı ibale kanununun iki ve fiçüncü maddelerina uygun vesikalan ila keslf mektuplannı ihale saatinden bir aakt «wel eksiltme komisyonuna makbuz karsıüğında ibraz edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. (Bann 24362/15606) DOLGUN ÜGRETLE Türkçc ve BVansızcaya bihakkm vakıf Bayan SEKRETER DAKTİLO alınacaktır. İngilizce bilmek tercih sebebidir. Mflracaat: Şahsen Oerlikon A.Ş. Bankalar Cad. 124 Karaköy İlâncdık: 424/15591 Istanbul Ticaret Odasından Anlaşmalı memleketlerden sun'î ve sentetik iplik talebeden mensuburnuz sanayicilerin 3 ocak 1966 aksamma kadar Sanayi Şubemize müracaatları rica olunur. (Basm 24570/15602)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog