Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Arahk 1965 8AHİFE ÜÇ AJANSLÂR HAOYO ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Hanoi 'görüşme isteğini' valanladı HANOÎ, (a.a.) uzey Vietaam basın ajansı, Hanoi'de La Pira tarafından yapılan ve Birleşmis Milletler Genel Kurul Başkanı olan İtalyan Dışişleri Bakanı Fanfani ile Birleşik Amerika hükümeti arasında mesaj teatisine yol açan zemin yoklamalan konusunda Amerikan Dışişleri Bakanlığınc» yapılan yorumu resmen yalanlamıştır. Kuzey Vietnam bükümetinin iıniyle Kuzey Vietnam basın ajansımn tm konuda yayunladi açıklamanın tam metni şöyledir: ^^ «Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlıfı İtalyan Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Mületler Genel Kurul Başkanı Amintore Fanfani'nin Birleşik Amerika Cumhurbaş kanı Lyndon Johnson'a gönderdiği bir mesaj ın muhteviyatına dayanarak 17 Aralık sabahı bazı ha berler yayımlamıştır. Adı geçen mesajda, Vietnam demokratik SAYGON, (ajt.) flney Vietnamdaki Amerikan ftney Vietnamdaki Amerikan cumhuriyeti hUkümeti tarafından ikinci hava tümeninin SaySay girişümiş temaslarla ilgili sözde gon'daki sözcüsü, «hava şart•••=•• • zemin yoklamalanndan söz açıllan düzelir düzelmez Kuzey Vimaktaydı. etnama hava akuüanna yeniden ASILSIZ başlanacafım» bildirmiştir. Söz<Vietnam basın ajansı, Birlecü, Amerikan meteoroloji servisşik Amerika Dışişleri Bakaıüığm lerinin tahminine göre kötö haca yayunlanan haberlerin tamava şartlannın «hava akınlannı miyle asılsız olduğunu bildirmeye 72 saat yani fiç gün önliyebilecemezundur.» gini» Sne sünniistür. Kuzey Vietnam basın ajansı öte yandan Floransanm eski BeTEKLİF lediye Başkanı La Pira'nın Hanoi deki temaslan konusunu Kuzey Cuma ve cumartesi günleri Ku Vietnam hükümetinin açısından zey Vietnama hava akını yapüanlatan uzun bir haberinde şöymamıştır. Buna göre hava akınle demektedir: larına verilen «zaruri» ara, tıpkı 4MADDE Washington'un 13 • 17 Mayıs arasında kararlaştırdığı «siyasl» ara «Kuzey Vietnamlı yöneticiler kadar sürecektir. Altı aydanberl La Pira'ya şunu anlatmışlardır: ilk defa hava akınlanna verilen «Vietnam meselesine siyasî bir bu aranın, Hanoy'dan gelen «baçözüm ancak Birleşik Amerika n? teklifleri» nin Washington'da Kuzey Vietnam hükümetinin dört açıklandığı bir sıraya rastlamasımaddelik teklifini kabul ettiği ve na Saygon'da dikkati çekmektebunu pratikteki davramşlariyle ispat ettiği vakit bulunabilir.» dirler. K Panoraması ehmet Barla; Hava akınları "Teknik sebeplerle,, 3 gün kesildi MÜDAHALE ve "MAN • ç ve dış politikamızda ve belki de toplum hayatımızda önemll gelişI tnelere sahne olacak günlerin esiğinde balanduğumaz şüphe götürmcz bir gerçektir. Milletler, daha doğrusu devletler için, sınırlar içindeki topraklardan «kel bir tepe» de olsa terketmek, kara olaylar takviminin başına bütün ciddi sonuçlarıru beraberinde taşıyarak geçer. Kıbrıs'ın, sınırlarımız içinde letler tarafından müeyyidelenmiş olmasa bile anlaşmalarla «Temitir. natunu» altmda bulunma durumu Yeni bir durumu kabullendiğinun Birleşmiş Milletler tarafınmizi belirten bu sözler, Kıbns dan kaldırılması kararı, kamu oRum Bakanı Kipriyanu tarafmdan yunda, haklı olarak, toprak kaybı değerlendirilmij ve kürsüye heniteliğinde bir değerlendirmeye men gelen Rum Bakan «Baskı yayol açmıştır. pılmıyacağı yolundaki teminatı ânında vermiştir. Yavru vatan Bu kararla, yıllardır kulaklarFayda ve zarar da cınlayan «Yavru Vatan», «Ya Bu bakımdan zaten önceden ka Taksim ya ölüm» gibi kavramların bullendiğimiz bir yeni durumu, toplumda yarartığı bilinç altı samillî ve asil heyecanunızın yanınhiplik duygusu, acı bir darbe da mantığımızla da incelememiz, yemiştir. memleketimiz bakınundan faydaDuygularımıza, bu darbenin açı lı olacaktır kanısındayız. lığını daha şiddetlendiren bir kızÜstelik, müdahale hakkımızı gınlık da kanşmaktadır: Bu,, her Kıbrıstaki Türklere baskı yapılma an Rum çoğunluğun baskısıyla sı dışındakl hallerde kullanmamız karsılaşmak durumunda bulunan halinde, karşı karşıya kalacağunız soydaşlanmıza yardım etmemizi B. Milletler yasasındaki müevyiönliyecek şekilde elimlzl, kolumu deler bu incelemeyi zorunlu kılzu bağlama çabasına seyirci olma maktadır.. nın verdiği kızgmlıktır. Aleyhimize oy kullanan ülkelerin çokluğunun getirdiği bir yanlızlık yanında, diğer bir ülkenin, Yunanistanın «ilhak. yolunda iler lemesini görmenin verdiği hiddet de duygularımızı etkilemektedir. TIK lıir daha geldi YEHi FIRSATI KAÇIRNAViniZ G Siyasî (\niiii\yiiiio ıbns dâvamızın, Birleşmiş Milletlerde bizim için afır bir yenilgiyle sonuçlanmannın 1 inci tafhasına sahne olan Genel Kurul Siyasî Komisyonuna yeni bir tasan felmif bulunuyor. K Müdahale hakkımızı bir defa daha etkileyecek bu tasarı, 17 Asya Afrika ülkesi, Yugoslavya ve Lâtin Amerika'hlann çabalanyla hazırlanmıştır. Tasanda yer alan maddelerin ciddıyetle incelenmesi herhalde «faydalı» olacaktır: 0 Hig bir devlet doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak ve her ne sebeple olursa olsun, diğer bir devletin iç ve dış işlerine müdahale edemez. (5) Hıç bir devlet, dığer bir devletin hukumranlık haklarım kullanmasına engel olmak, yahut herhangi bir menfaat elde etmek ıçın diğer bir devlete kar şı iktısadî veya siyasî mueyyıdeler uygulamak yahut bu gibi mueyyıdeler uygulanmasını teşvik etmek hakkına sahıp olamaz. O Insanları milliyetlerinden mahrum etmek üzere kuvvete basvurulması «vazgeçilmez hakların» ve «müdahale edilemez> prensibinin »cıkça ihlâli s»yıhr. © Mılletlerin barış ıçınde bir arada yaşamalarını sağlamak için yukarıda bahsi geçen hususlara itina ile riayet etmek şartır. Q Siyasî, iktisadî, gosyal ve kültürel sistemini herhangi bir dış müdahale olmaksızın biasat seçmek her devletin en tabiî hakkıdır. © Her devlet diğer milletlerin kendi kaderini tâyin ve bağımsızlık haklarına saygı goster» mek zorundadır ve mılletlerin bu haklan bütün yabancı baskılar dışında kahnarak, insan haklarına ve ozgürlük esaslanna uygun olarak serbestçe uygulanabılmelidir. O Bütün devletler ırk aynmı ve her sekli ve tezahürü ile sömürgeciliğin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmalıdır. O ZAMAN DA Bandan başka,1317 Mayıs arasında hava akınlanna ara verildiği vakit ileri sürülen sebep de tıpkı bugün yapıldığı gibi «teknik sebepler» di. O vakit resFloransa, Italya (A.P.) mî sözcüler hava akınlanna, uztalyan profesörü, La Pıra >amanlann ilk dört aylık akınlann lanlamalara rağmen, Kuzey bilânçosunu yapmalanna imkân Vietnam Cumhurbaşkanı Ho sağlamak üzere ara verildiğini öChi Minh'in Birleşik Amerika ne sürmüşler, ancak günlerce son nezdinde barış yoklamalan yapra asıl sebebin «siyasi» olduğunn mış olduğunda ısrar etmiş ve •çıklamışlardı. bir meslekdası da bu gelişmeyi açıkladığı için Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk'a çatmıştır. * Hanoi radyosu, Ho Chi Minhin barış yoklamalan yapmış olduğunu ıtamamen uydurma» bir haber olarak vasıflandırmıştır. Profesör Giorgio La Pira haberin doğruluğunda ısrar etmiş ve meslekdaşı profesör Mario Primicerio da «Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, teşebbüslerin netice vermemesinı istediŞi için olayı zamanından önce açıklamakla suçludur» demiştir. CEZAYtR, (AJ>.) odezya meselesinden dolayı Cezayirin İngtttere ile diploJ Resim Öğretmenl / matik münasebetlerini kesme LEYLÂ CEKLt ye karar vercnis olduğu bildirilmiştir. Zlraat Yuksek Muhendisl VSİ' Cezayir Dışişleri Bakanlığmın 8. NECMİ SAĞIROĞLU . bir sözcüsü, karann Afrika BirNişanlandılar * liği Teşkilâtının bir karar sure18 Arahk 1965 Erzurum jk tine uyularak alındığını açıklamıştır. Karar sureti, Rodezyada(Herij Rek ) 156H ki baş kaldırmayı 15 Aralığa kadar bastıramadığı takdirde üyelerden Ingiltere ile münasebetlerini kesmelerini istemişti. Şlmdi8EMBA ARAR ye kadar bu karara 8 ülke uyile muştur. Dr. ORHAN Sabuncuoğlu Cezayir kaynaklannın bildirNışanlandılar diklerine göre, Ingilterenin Ce18.12.1965 ANKARA zayir Büyükelçisi Sir Thomas Bromley Dışişleri Bakanlığına dâ vet edilmiş ve karar kendisine bildir ilmiştir. (TERA: 637) 15613 Arabulucu, Dean Rusk'ı suçluyor İ Gerçek Panik kelimesıyle anlatılacak durumumuzu gerçekçi bir bakışla gözden geçirmemiz gerekiyor: Kıbrıs'ın varliğını sağlayan anlaşmaların uygulanamaz halde ol duğu bizim tarafımızdan da iki sene önceden kabul edilmis bulu nuyordu. Nitekim CHP Genel Başkanı sayın tnönü, dünkü açık lamasuıda, «Bağımsız ve Federatif 1 bir Kıbns tezi savunuyorduk» diyerek bu gerçeği belirtmiştir. TOPLULUGU Cezayirde Ingiltere ile ilişkilerine teneke yaşar kemal I CEZtf son veriyor R tığı konuşma da, Kıbns için yeni bir durumun tarafımızdan kabulUlunay, MİLÜYET lendiğini ortaya koymuştur. Hatırlanacağı gibi Çağlayangıl, •Londra ve Zürih anlaşmalan Genel Kurul veya taraflardan biOyunu yer yer kesen ve rinin tek taraflı bir hareketiyle sonunda coşkun bir cöhükümsüz kılınamaz» dedıkten mertlikle selâmlıyan alsonra «Kıbnstaki Türklere insanlık dışı mnamele edilmesi halinkışlar başarının delili idi, de Türklye. kendisine anlaşmaların Slyavuşgil, HABER tanıdığı haklan kullanacaktır» söz leriyle görüşümüzü belirtmiştir. Bu çeşit «müdahale» hakkı, bir noktada B. M. kararını tekrarlav maktır. Son yıllann en başarılı Çünkü Türkiye'nin anlaşmalartelif eserlerinden biri... dan aldığı müdahale hakkının dane kadar övsek azdır. yanağı insanlık dışı davranışlardan öteye gitmekte, «Türk cemaatinın |Selml Andak.CUMHURİYET| hukuki statüsünü değıştirmeye dayanan tutumlan da» kapsamaktadır. Çağlayangil'in bahsettiği şe "Mevaimin en çok alkış kildeki bir baskı ise zaten B. Miltoplayan oyunu " Yasar Nabl, VARLIK 1 "*FEVKALÂDE..tebrik ke• limesini az buluyorum 4 I I I I I I I I I ı ı I I I üzere haftalık biletler I satılmaktadır. I IELHAMRA İSTANBULı NOT.'.lzdihamı önlemek MERAL KABHANX" ile KÂMİL KAYDAR Nisanlandılar I TİYATROSUNDA I Cumhuriyet 15608 Ilâncılık: 441/15589 Sayın doktor ve eczaafara: Dünya tababetinde isim yapmış yenl Salüretik AMPULTABLET VE BARALGİN SOppozituar (çocuklor için) PİYASAYA ARZEDH.MÎŞTİR 7 MOyon Iiralık Yeni Dev Çekiliş için son para yatırma tarihi 31 Arahk Cuma günüdür. Tasarruflanmzın tamamım lş Bankasına yatırarak kazanma şansınızı artınnız. lş Bankasında her 200 liranız için ayrı bir kura numarası alırsmız. EMPRİME YATAK TAKIMLARI Amerikadan ve Avrupodan sonra; şimdide memleketimizde solmayan (indanthren) emprime merserize yatak takımları. çift kişilik tek kişilik ve çocuklar için, olmak üzere piyasaya arzedilmiştir. İstanbul (Beyoğlunda) Üçfil mağazası Berk mağazası (Osmanbeyde) Gençler mağazası Ankara: Özkan kordeşler Şofak manifatura mağazası İzmir: İkbal konfeksiyon TÛRK HOECHST 60 APARTMAN DAİRESİ 5 ADET 100.000 LİRA 10 ADET 50.000 LİRA 50 ADET 10.000 LİRA 100 ADET 5.000 LİRA 500 ADET 1.000 LİRA I ayrıca Reklâmcılık 4885/15596 15 000 para ADET PR0PA6ANDİST ARANIYOR Ankara, Izmir ve Kayseri için tam gün çalışacak, askerliğini yapmış Doktor, Eczacı, Diş Taiiıbi veya Veteriner genç ilml mümessiller ahnacakbr. İsteklilerin, etraflı hâl tercümeleri ve bir adet yeni çekilmiî fotoğrafla birlikte P.K. 527 Beyoğlu adresine müracaatlan rica olunur. ikramiyeleri BANKASI PARANIZIN.. ISTİKBAUNIZİN EMNIYETİDIR .Yeni Ajaıu 7535/15581 Toptan satıs yeri: Benmit Genel Ticaret Beyoğlu İstiklal Cod. 311 Tel: 44 37 40 Beklâmcüık 4920/1559İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog