Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR^ En Büyük Yazarların En Güıel Eserleri a CRONİN'" 2 ISSüi SABAH YILDIZI * Yazarın en dramatik romanı! BİR AŞK UĞRUNA + Yuce bır sevgının acı maceralan! ÇCTÎTCT, V. CÜLTEKtN Yaldızfo kabartaa bez ciltli beş renk ofset ceket kaph 12,5 L umhuri 42. yil soyı 14868 KüRUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul P o s t a K u t u s u : t s t a n b u l N o 3 4 8 Telefordar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 İ 2 9 9 "VeDnrdoııM, ılıllıııı,, *araadı ile AĞAOĞLU aslırw uyşun hndan yayınlandı. Rusca AĞAOĞLU olarak çeviren: TEKTAİ çılarda L ŞOLOHOF'a 1965 NOfi 1 edgpyaf ödülünü kazandıran, Duı ;un Şib, bsız DON, Sakin Akardı Don, ğır AŞB Akardı Don, Don Nehri Sakin Akar ve daha başka adlar altında sözü edilen. kitap: n. CİLT ÇjKTI TNEVÎ Pazortesi 20 Aralık 1965 Bütün Kita Ankara Cad. AĞAOĞLU YAYINEVİ: İstanbul 37/7 (Vilâyet kaışm) Aleyhimizdeki B. M. Genel Kurulu kararının tepkileri DEMİREL INONU «Kararın doğuracağı neticeden mesul değiüz» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) u "Bu büyük bir siyasi basiretsizliktir,, D aşbakan Süleyman Demirel, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, aleyhimize çıkan karar sureti konusunda, gazetecilere bir demeç vermiş ve «karar hakka, hukuka ve milletlerarası anlaşmalara aykırıdır. Bu sebeple tatbik kabiliyeti yoktur. Türkiye artık, böyle bir kararın doğuracağı neticelerden mesul tutulamaz» demiştir. • j~ı MS$Y A%7 i v / i î ı ÇALrLAlA!\(?lL Başbakan Demirelin demeci şöyledir: «117 üyesi bulanan Birlesmiş yeni kavuşmuş Afrika memle Milletlerin, çogn, istiklâUerine ketleri olan 47 Oyesinin katılmasiyle. Birlesmiş Milletlerden Kıbrıs konnsnnda bir tavsiye karan çıkmıştır. Bn karar hakka. hukuka ve milletterarası andl»şmal«r» aykmdır. Bn se (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) Genel görüşme açılması istendi Makarios "şiikranlarını,, belırtti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) f*UDGenel Başkanı Ismet İnönü, Kıbns konusunda Millet Mecli • • •• **"• sinde «Genel görüşme» istediklerini açıklamış ve «Hem NA ;;•• TO Blokunun, b^em Sovyet Blokunun bizden uzak bırakılmasını bü •• •> yük bir siyasi basiretsizlikten başka türlü izah etmek imkânı yoktur. jjjj Buna rağmen biz, Kıbns'taki kahraman soydaşlanmızı feda etmiyece | j j ; ğiz' demiştir. l . cBİRİ YER, BİRİ BAKAB...» DE GAÜllE SEÇİMİ KAZANDI Paris, (AP ve ajı.) Dün Fransada yapılan Başkan seçimlerini 75 yaşındaki General Charles de Gaulle kazanmıştır. BROStO tLE GÖRÜSTÜ TAZISI 7 NCt SAYFADA unun «Girit bizim canımızyy Bir zamanlar, «Girit bizim canunız, feda olsun kanımız» diye çığlıklar atmışız. Arkasından büyük devletler «canımm» alıp Yunanistana verivermişler, çığlıklar kesilmiş, kısa sürede unutmuşuz Giridi. Yine bir zamanlar «Ya taksim, ya ölüm» avazelerimiz meydanlan doldurmuştu. Ve 10 yıl içinde Kıbnsı kaybettik. Aradaki fark bu defa büyük devletlerin bilfiil müdahalede bulunmamalan ve yakın gelecekteki gasp olayına Birlesmiş Milletler kanaliyle bir hukuki kisve giydirilmesidir. Aleyhimizdekiler 117 üyenin üçte biriymiş, değilmiş hepsi bunlann boş lâflar. Tarih devam ediyor, asırların Bizans husumeti, asırların megalo ideası, hetn de şimdi yanına, sadece Müslümandırlar gerekçesiyle yakınlık duyduğumuz ülkeleri alarak hükmünü yürütüyor. Mesele Ismet Paşa, Hasan Paşa. Süleyman Paşa meselesi değildir. Bu karar, tekrar ediyoruz, bir yalnızlık hüccetidir ve bu karar gelecefi görmemek yüzünden ekilenlerin biçilmesidir. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Menderes, Londra ve Zürich anlaşmalariyle Kıbrısa bir bağunsız büviyet verdirmeseydi B.M. işe karışamazdı, M.B.K. ihtilâfın karşısında kesin durunı alsaydı bunlar başımıza gelmezdi, İnönü Aralık ayında çıkartmayı yapsaydı şimdi Kıbns bizimdi, Ürgüplü aktif davransaydı Makarios dize getirilmişti, Demirel ihtilâfı ne şekilde olursa olsun tasfiyesi gereken bir miras gibi kabul etmeseydi, Birleşmiş Milletlerden başka karar çıkardı. Ortaya atılan bütün bu ve buna yakın görüşlerde gerçek payı elbette var. İşin başındanberi süregelen yanlış tutumlar, daha doğrusu günün şartlarını bilemediğimiz için bize yanlış gelen tutum ve davranışlar elbette oldu. Se var ki hezimetin sorumluluğunu sadece lilân ya da falan kişide aramak hem beyhudedir, hem de hatalı. Sorumluluk gelmiş geçmiş bütün hükümetlerde, o hükümetlere yön veren meclislerde, ilgili bakanlıklarda, derece derece görevini yapmıyan, ya da meseleyi sadece aslanlık edebiyatı çerçevesine sokanların omuzlanndadır. Ancak sorumluluğu önce Türkiyeyi yalnızlığa iten şartlann hazırlayıcılannda, dünyanın gidişini görmiyen taribi gelişmelere ve sebeplere kulak tıkayıp en kötü şartları, en iyisi, en doğrusu diye yutturanlarda ve nihayet bu yutturmaları saf saf kabul edenlerde aramadan da olamayız. *** Bütün tümenlerimizi emrine verdiğimiz NATO bloku; «ittifaka dahil iki üye arasmda taraf tutamayız» gerekçesiyle işin içinden sıynlıyor. Bizden ne bir ses ne bir nefes. Hattâ hoş görüyoruz bu devletlerin davranışlannı. Hiç aklımıza gelmiyor ki Sovyet blokunun yakın günlerde kenara itilmesiyle NATO blokunun çekimser kalması ve Kıbnsı dolaylı desteklemesi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Hiç düşünroüyoruz ki, bağımsızlık anlayışımn çoğunluğa hâkim olduğu B.M. Teşkilâtında cemaat haklan pnlitikasını savunurken taksimden bahsetroek Makarios'un lehine çekimser sayısmı arttırmışıtır ve yine hcsaba katmıyoruz ki bir yandan bakanlannı Sovyet Rusyaya gönderen. ama onun yanında kişiliği olan bir genel politika izlemeye karşı duran yöneticilerin tutumu bu sonucu etkilemiştir. Dış politikada dostluklar, yakınlıklar.kardeşlikler sadece ve sadece millî çıkarlara, karşı devletin kendi milli çıkarlanna doğrudan ya da dolaylı şekilde uygun davranmasma, asıl önemlisi karşılıklı çıkarların dengede tutulmasına dayanır. Yoksa lâfa değil. Yıllardanberi denge bozulmuş, biz ise farkına ancak 1.5 yıl önce Kıbrısa çıkalım. çıkmıyalım tartışmalan sırasında varmışızdır. Ama farkına varmak para etmedi; çünkü uygulamasını beceremedik ve çünkü uyçulama şartlanmn bazırlanışını bile hazmedemedik. Sadece Sovyct Rusya ile iyî komşuluk politikasından bahsetmiyoruz. NATO'ya karşı tutumumuz. yeni gelişen ülkelerle kurulmasına çaüşılan tnünasebetler, Kıbrıs meselesini bir Türk Yunan ihtilâfı haline getirme çabalan. NATO zincirinin kopmaması icin uğrasan Amerikayla Türkrvenin daha şahsiyetli bir politika çerçevesi içinde dostluk münasebetlerini devam ettirmeleri v.b. hepsi uygulama şartlan içindeydi. Bugün bu sartlar bir kenara itildiği için denge bozulmuş, Kıbrıs karan herimet durumuna girmiştir. Hiç değilse bu kayıp bize bir şevler söylemeli ve artık Meclis. Hükümet, meseleleri serinkanlı. hislerden, heyecanlardan. çapraşık rikirlerden uzaklaşarak Türkiyeyi yalnız Kıbns konusunda değil, tüm dış politikasmda dengeli bir yörüngeye oturtmalıdır. Bu arada özeUikle işaret etmek gerekir td meseleyi sokağa döktürmek, bir zamanlar yapıldığı gibi. meydan mitinglerinde asmaktan krsmekten bahsetmek. yanımızda olanlar hariç. Birlesmiş Milletlere üye devletlere sadece atıp tutmak ve hele mümkün olmıyan fevri davranışları mümkiinmüs eibi göstermek bize hiç bir kazanç sağlamaz. Aksine geleceği büsbütün içinden çıkümıyacak haie sokar. LEFKOŞE Makarios, bir bildiriyle, karar suretini «Birlesmiş Milletlerin ve prenslplerinln bir zaferi» olarak vasıflandırmış ve şöyle demiştir: .Birlesmiş Milletler Genel Kurulondaki Kıbrıs meselesi müzakerelerinin neticesinden duyduğumuz tam memnuniyeti ve adaletin tecellisine oyları ile imkân vermiş olan bütün üye devletlere şükranlanmızı ifade ederiz.» OLAYLAR NEVV YORK, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Önceki gün kabul edilen ve «Kıbnsı Teşkilâtm eşit baklara sahip hükümran bir üyesi» ilân eden karar için oy kullanan devletlerin lLstesi belli olmuştur. Kıbnsa yabancı müdahalesini yasakbyan ve anlaşmalarla sağlanmış haklarımıa hükümsüz blan bu karann aleyhinde sadece 5 devlet oy kullanmıştır. Tasanya lehte oy veren devletler ise 47 tanedir. 53 üye çekünser kalmış ve Suudi Arabistan oylamaya katılmamıştır. ALEYHTE Türkiye, Arnavutluk, îran, Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri. LEHTE Kıbns, Yunanistan, Birmanya, Bıırundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Seylan, Çat, Şili, Kongo (Brazzaville), Kongo (Demokratik Cumhuriyet), Kosta Ri ka, Küba, Dahomey, Etominik Cumhuıiyeti, Ekvator, Salvador, Habeşistan, Gabon, Gana, Gine, Haiti, Hindistan, Pildişi Kıyısı, Jamayka, Kenya, Lübnan, Liberya, Malaavi, Mali, Nepal, Nijerya, Panama, Paraguay, Ruanda, Sierra Leone, Somali, Suriye, Togo, Trinidat ve Tobago, Uganda, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Taazanya, Yukarı Volta, Uruguay, Yugoslavya, Zambia. ÇEKİMSERLER Afganistan, Cezayir, Arjantm, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekoslovakya, Danimaxka, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Macaristan, tzlanda, Irak, trlanda, tsrael, İtalya, Japonya, Ordün, Küveyt, Laos, Libya, Lüksemburg, Malaysia, Moritanya, Meslcsika, Moğolistan, Pas, Holanda, Yeni Zelanda, Norveç, Peru, Püipinler, Polonya, Portekiz, (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Dış Haberler Servisi ÖLMEZ ADLI KIRAT ÖLDÜ!..ki arabacının «Olmez» adlı kıratı dün sabah Londra asfaitındaki bir trafik kazası sonunda blmüştür. «34 DF 311» plâkalı otonun arabanm arkasına süratle çarpması sonunda ağır surette yaralanarak ölen kırat, şarampola yuvarlanmış, diğer ata ise biçbir şey olmamıştır. Resimde, kazadan kurtulan patates yüklii arabanm sürücüsü ile diğer atı olaydan sonra görülmektedir. (Fotoğrai: Selçok AYBATAR) Sabah başlayan seçimlere yüıde 85 oranında iştirak olmuştur. Sandıkların kapanışından bir saat sonra, tasnif edilen 3,247,486 ojaın yüzde 57 sini de Gaulle'ün, yüzde 43 ünü ise Mitterand'ın aldıkları anlaşılmıştır. De Gaulle böylelikle komünist "Siyasi basiretsizük,, jj|i terin ve solcularan kuvvetli desHem NATO Blokunun, hem Sovyet Blokunun bizden uzak bıra jjj: teğine sahip bulunan Mitterrand'a kılmasmı büyük bir siyasi basiretsizlikten başka türlü izah etmek :::: karşı farklı bir galıbıyet kazanimkânı yoktur. Buna rağmen biz, Kıbns'taki kahraman soydaşlan !:!: mıştır. mızı feda etmiyeceğiz. • ; •: De Gaulle'ün yeniden Başkanlığa seçildiği Devlet Bakanı LoGenel görüşme istendi •••• uis Joxe tarafrndan açıklanmış, •••• Kıbrıs konusunun Meclis tarafrndan etrafhca ele aluunasında mil • • çok geçmeden Mitterrand'ın me•• li menlaaüerimiz açısmdan fayda görüyoruz. ; ! ! ! sai arkadaşı Charles Henru, «De Genel görüşme isteğimizi bugün Millet Meclisi Başkanhğma jjjj Gaulle'ün kazandığına artık hiç verdık. Genel gorüsme önergesi şoyledir: jjjj şüphe kahnadı» demiştir. «Birleşmiş Milletler Asamblesinde Kıbns dâvası için son jjjj . alınan karar karşısmda Millet Meclisinin aydınlanmasına ve mil jjjj li menfaatlere uygun tedbirlerin ortaya konmasına imkân ver jjjj mek uzere Kıbns konusunda bir genel görüşme açılmasını saygı ••;; ile arzederiz.» jjjj lsmet înönü, yazılı konuşmasını okuduktan sonra, eski CHP li ;•!• Bakanlann Birleşmiş Milletlere götürülme tekliflerinin neden kabul • • •; edilmedığine de değinmiş ve şunlan söylemiştir: jjjj Bilirsmiz ki, bu seferki Birleşmiş Milletlere giderken, bizim es İîll ki Dışişlen Bakanlanmızı iştirake dâvet ettiler. Biz, bunu kabul ede \}\\ medik. Bu yüzden aleyhimizde birçok dedikodu yaptılar. Bütün muha :::: lefet dcvrinde, bir senedenberi Kıbrıs konusunda bir iç politika me İİÎ: selesi acmamak için büyük dikkat ve itina gösterdiler. Birleşmiş Mil ™ letlere gitmeyişimizin tek sebebi, hükumetin Birleşmiş Milletlerde tâ •;•; kip edeceği poljtikanm bilinmemesidir. jjjj Bizim görüşümüz federatif bir Kıbrıs devletinin kurulmasıydı. jjjj Biz, başlangıçta bu görüşümüzü açıkça söyledik, Ynnanistanı somm | | | | lu tuttuk. Gideceksiniz, konuşulmayacak, siz reye iştirak etmiyecek H.. siniz. içerde bulunmayacaksınız vızır vızır, koridorlarda dolaşıp jj:İ rey toplamaya çahşacaksmız, vazifeniz bundan ibarettir dediler. lllî Bunun üzerine biz, bilmediğimiz bir politikanm tâkip edilmesi ve :::. müdafaa edilmesi durumunda bulunamazdık. Bizim bu meselede :::: hal çaresi olarak ileri sürdüğümüz sağlam temeller vardır. CHP Genel Başkanı înönO, CHP Genel Merkez binasında saat 12.00 |S de yaptığı basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda aieyhimizde çıkan karar hakkındaki görüslerini şöyle açıklamıştır: «Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletlerde alınan beklenilmedik jjjj netice bütün Türk milleti ijin ağır bir darbe olmuştur. Kıbns mese ::ı: lesl bizim tarafımızdan, başladığı zamana nisbetle çok daha elve jjjj rişli duruma getirilerek devredilmiştir. Biz, Kıbns meselesini mü jjj; dahale hakkıyla ve silâhla halletmek için içerde ve dışarda bütün jjjj hnkânlan son hududuna kadar harekete getirdik. İç ve dış engelle • : •• rin karşısmda silâhlı hareket yolları. Türkiye'yi son derece vahim • • •• bir duruma düşünnek tehlikesi karşısmda kesin olarak kapandı. Biz jjjj meseleyi o zaman, politika yoluyla halletmek İçin bütün araştırmala jjjj n yaptık ve bu sayede elimize kuvvetli, yeni mesnetler geçirdik. •;!! Fakat bizim iktidan devretmemizden sonra bütün kazanılan politika jjjj imknnlan küçümsenmiş, kınlmış ve bugünkü netice alınmıştır. jjjj Netice: Ağır bir darbe BâllYA GÖC Gurbetteki 200 bin Türkün hikâyesi Yalçın: Fiat artışına dikkat F. Melen: Enflâsyon vardır Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Bütçe ve Plân Komisyonunda dün de 1966 butçesinin tümü üzerinde görüşmelere devam edilmış, söz alanlar daha çok fiat artışları ve enflâsyon tehlikesi üzerinde durmuşlardır. «ENFLÂSYON VARDm» CHP'H Senatör ve Eski Maliye Bakanı Ferit Melen yaptığı konuşmada bu konuya değinerek özetle şunları söylemiştir: «Fiatlar herkesi ürkütecek bir seviyeye ulaşmıştır. Kasım ayında genel fiat endeksi 305'e yükselmiştir. Bu durumda fiat »rtışı geçen yıla göre yılcde 10,5 Dün Eminönü Öğrenci lokalinde tur. Şüphesiz bunun adı enflfigyapılan Türk Şoförîş Sendikası yondur. Bu enflâsyon ıiHrtnala kongresinde söz alan delegeler, so bir bale gelebilir. Brrke* flat förleri «esnaf» sayan 507 sayıh kanunu şiddetle protesto ettiklerini artacak diye mala kostnaktadır. belirtmişlerdir. Kendilerinin işçi Hükümet derhal sert tedl>ir!er sayılmalan ve Sosyal Sigortalaralmalıdır. Son fiat artıslarından dan yararlandırılmaları gerektiğini en çok işçi ve raemurlar Mrar öne süren delegeler, dolmuş ücgörraüştür^. retlerinin i'cuîluğundan, cezalann Melen, yeni krediler almak veağırhğından ve yollarm bozukluğundan yakınnııjlardır. (Atkası Sa. 7, Sü, 3 de) Bütçe tartışmalan Biz, Kıbns meselesinin basından beri «Taksim» sözünü ağzımıza almadık. Son safhasmda Enosis'tir, taksimdir munakaşasından mii hükumetin fayda gördüğünü uzaktan tâkip ettik. Hakikat bundan ••[. ibarettir. BunJan Meclis kursüsünde genel görüşme sırasında hep ;!Jj sini görüşme konusu yapacağız.» :::: înönü, daha sonra «Sual sorabilir miyiz Paşam?. sorusuna «Sual jjjj yok, söyledim. Mecliste konuşacağız» cevabını vermistir. \Y:\ EBKİNİN BU KONUDAKİ BEYANATI 7. SAYFADA "Taksim sözünü ağzımıza almadık,, Röportaj: Yılmaz ÇETİNER Yakında Cumhuriyet'te GENÇLİGİN TEPKİSİ Ankara (Cumhuriyet Bürosu) B. M. Genel Kurulunda Kıbrıs Ko nusunun aleyhimizde sonuçlanma sı gençlik teşekkülleri arasında ge niş yankı uyandırmış ve bu durun» tepkilerini yaymlanan ceşitli bildirilerde göstermiştir. Bu arada Ankara Hukuk Pakültesi Talebe Derneği karan «Plânsız vc milli ülküden yoksun dış siyasetimizin neticesi» olarak karşılamış, Ege Mustafa Kemal Derneği ise .Türk hiikfimetlerinin samimi ve insancıl pnlit'kalannın yetersizliği» şelüınde yorumlanmıştır. «DOLMUŞLAR ÇOK UCUZ» Reform yine reform ORLY hava alanında bizi karşılayan genç harlciyecımiz Paris programımızı aniatırken sözüne şoyle başlamıştı: «Bn bir NATO enjeksiyonudur.» Hariciyecimiz hakh idi galıba. Tam bir hafta bize NATO.nun her yönü en ınce teferruatına kadar enjekte edildi, ama hafta sonunda Paris'in Bourget hava alanından Londra'ya uçarken, asıl enjeksiyonun NATO'ya yapılması gerektiğini duşünmekten kenriımı/,ı alamadık.™ NATO, 1949 yıh ıçın mükemmel bir savunma ıttifakı idi. Ne var ki aradan geçen 17 yıla yakın bir zaman, NATO'yu yıpratmış, Paris üzerinde eksik olmayan kara bulutlar NATO binası üzerinde kümelenmeye başlamıştı. *** 4 Nisan 1949'da yapılan Askeri Savunma Anlaşması 1956 vılı sonunda üç dısışleri bakamnın hazır'ari.5, rapnrın kabulü ile bır reform geçırdı. Bu refoım NATü'ya askeri konular dışında(Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) Erol DALLI Ecvet UÜKÜSİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog