Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

VE DURGUN AKARDIDON CİLT n Çitı. Rusç» «slma uygun olarak dilimize çeviren TEKTAŞ AĞAOĞLU Bütün kitapçılarda AĞAOGLU YAYINEVİ: Ankara Cad 37/7 (Vilâyet karşısı) İstanbul Cumhuriyet 14620 umhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADÎ Varhk Yaymevinin\yaymlamakta olr duğu Sait Faik'in bütup eserleri «erisia nin 7. sayısı yazann Havu2 Başı ve Alemdağda Var Bir Yılan adlı fld *«erini bir arada sunmaktadır. 6 lira fiyatia Üâncdık: İ10U4621 42. yıl soyı 14850 Telgraf ve mektnp adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 24<J Telefonlan 22 42 9 0 2 2 42 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 3 2 2 4 2 99 Perşembe 2 Aralık (965 1964 te alınan karar uyarınca KÖMttt OCSCINDSKİ KflZJDS DOKUZ 1 liralıklar EEECLİBE KÖtEÇllKAZAYLA İLGILİ TAHKİKATA BAŞLANDI KİŞÎ YARALANDI, ledavülden kaldmldı E ZONGULDAK, EREĞLİ ve KOZLU Muhabirlerimizdea Grizu patlamasında 9 maden işçisiöldü reğli Kömürleri İşletmesi Armutçuk Bölgesine bağlı Kireçli kömür ocağında dün mcydana çelen grizu patlaması sonucunda 9 maden işçisi ölmüş, ikisi açır oîmak üzere 9 işçi de yaralanmıştır. Maliye Bakanı 1366 yılı foiitçesini diin açıklaclı VERGİLERİN İLÂNI SİSTEMI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) bügiye göre 1966 yılı bütçesinde genel ve katma bütceler bir arada olmak üzere carl harcamalar için 9 milyar 75 milyon lira. yatınm harcamalan için 4 milyar 833 milyon lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalan için 3 milyar 679 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Bu durumda bütçe, 1965 bütçesine nazaran 2 milyar 391 milyon lira tutannda ve yüzde 15.7 oramnda fazladır. aliye Bakanı îhsan basın toplantısı yaparak 1968 Mönceki yıU bütçesinin Gürsan dün biraçıklamıştır. Bakanın verdiği mali 17 milyar 587 milyon lira olarak bağlandıgını ve gece Meclise sevkedildiğini 1QC7 basımlı, gümüşbakır haİ T J I ] i t a h j ijrahklarla pirinç crtası delik ikibuçuk kuruş ve bir kuruslar dünden itibaren tedavülden kaldırılmıştır. Bu konu ıle ilgıli olarak İstanbul Defterdan Hakkı Musaballı şunları •öylemiştir : « 2/12/1964 tarihinde alınan karar gereğince 1957 basımlı gümüş bakır halitalı 1 liralıklarla 2,5 ve 1 kuruşlar 1 aralık 1965 çarşamba gününden itibaren tedavülden kaldınlmıştır. Bu paralar bu günden itibaren bir sene tnüddetle mal sandıklarına ve Merkez Bankasına, Merkez Bankası olmayan yerlerde Ziraat Bankasına ibraz edilerek değiştirilecektir.» Vergi ilânı kalkmıyor Patlamanın, Başmadenci Şaban Erdoğan'ın grizu muayenesi yaparken elindeki emniyet lâmbasını fazla grizu bulunan bir bölgeye tutmasından ileri geldiği anlasılmıstır Kozlu'ya 40 kilometre mesafedeki Halilpaşa kömür damaruıda meydana gelen patlama, saat 11.08 de vukubulmuştur. Karbonize olarak kömürleşen cesetler, tahlisiyc ckipleri tarafından uzun süren çalışmalardan sonra çıkartılabilmiştir. Yaralılar da EKİ Hastahanesine kaldmlarak tedavi altına alınmışlardır. Grizu patlaması sonunda blenler şunlardır : Şaban Erdoğan (Başmadenci), Mustafa Balcı (Seyis), Selâhattin Aker (Kançacı), Hasan Atalay (Kazmacı Yedegı). Ali Özcan (Kazmacı Ustası), Bayram Yiğit (Delikçi), Nazım Civelek (Tulumbacı), Mehmet Arslan (Taramacı ustası). Yaralanan işçiler ise çunlardır: Hasan Aksoy, Eyüp Aker, Ahmet Efe, Süleyman Akbulut, Tahsin Turan, Hasan Cebeci, Şanül Eraslan, Esat Güngör, Mustafa Aksoy. PARA YAĞMURU Hint ordusuna yardım için Hint Kadınlar Cemiyetinln topladığı para, kuruluşu ziyaret eden Şastri ve kansınm üzerine serpiştirilir Kömürieşen cesetier Taylan, Anayasa Mahkemesine üye seçildi Ankara, (Cumhurlyet Bttrosu) Anayasa Mahkemesl Üyellğlne Ünlversıte tarafından gösterllen Uç a. ciavdan bixi olan Muhittln Taylan. dı)n. Mlllet Mecilsinde Anayasa Mah kfmesl Oyellğlne wçtlmlstlr Dünkü oylama sırasında, oylar a. daylar arasmda şu şektlde daiılmıştır: Muhittln Taylan 273. Muammer Aksoy 39 Nurettln Gflrsel S. I. Oniversitesinin 80 öflretim iiyesi Ankara bildirisini destekliyor HUKtK FAKÜLTESİ Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Prof. Dr. Bülent Davran, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Prof. Dr. Ragıp Sarıca, Prof. Dr. Lutfı Duran, Prof. Dr. Edip Çelik, Prof. Dr. Ismet Sungurbey, Doç. Dr. Aytekın Ataay, Doç. (Arkası 8a. 7, Sü. 7 del m Gürsel, Sunay ile görüştü Ankara, (Cumhuriyet Bflrosu) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün sabah saat 10.30 da, Çankava Köşkünde, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı kabul etmiştir. Bir saat süren görüşme hakkmda resmî bir açıklama yapılmatnıştır. YÜKSEKLERİ SEVEN ADAM Aklında, fikrinde ne vardı bilinmez, ancafe, aiçaüarda dolaşmaktan sıkıinuştı ki, Kızılayda bir damın üstüne çıktı, oturdu, kalktı, çevreyi seyretti. Tam iki saat sürdu, yüksekleri seven adamın temaşası. Sonra da damdan indi ve kayıplara karıştı.. (Fotoğraf: M. tstemi) Bildirıyi imzalayanlar İstanbul Üniversitesine roensup 80 profesor, doçent ve asistan bir bildirl yayınlamıştır. Bu bildiride, bundan önce Ankara'da yayınlanan ve Bağımsız bir dış politika istiyerek A. B. D. nin Kıbrıs, Vietnam tutumlarını eleştiren bildirinin tasvıp edildiği belirtilmektedir. Bildirinin metni şpyledir: " Dunyamn bütün demokratik medenl memleketlermde aydınhtr TS özelhkle yıiksek öğretim kurumlarının öğTetim üyeleri çeşitli yurt konuları, iç ve dış politika sorunlan üzerinde gerekli gördükleri zamanlarda düşüncelerini açıklarlar ve bildiri yaymlarlar. Böyle hareket etmek Türkiye'de Anayasa ve Üniversiteler Kanunu gereğince öğretim üyelerinin ve yardımcılannın yalnız hakkı degil aynı zamanda ödevidir. Başka memleketlerde bu türlü olaylar gerek halk oyunda, gerek politika çevrelerinde küçümserunez; tersine, tabil ve olumlu karşılamr. Bu sebsple bizler Ankaradaki meslekdaşlanmızın bu konudaki son davraruşlannı tasvıp ettiğimizi Türk halk oyuna bildirmeyi düşünce ve bilim özgürlügü bakamından yerine getirilmesi gereken bir ödev saymaktayız. îmar Bakanı AP binasına giremedit kapıda kaldı AFYON Bakanlığı ile ılgili incelemeler yapmak üzere dün öğleden sonra şehrimize gelerek geceyi burada geçiren tmar ve tskân Bakanı Menteşoğlu ve beraberindekiler partileri ziyaret etmıştir. Yalnız A.P. ll Merkezi binası, Bakanın geldiği saatte kapalı olduğu içın misafirler kapıda kalmıslardır. Afyonlular Bakandan, meşhur Afyon Kalesınin tonlarca ağırlığmdaki kayalannm tehdidı altında yaşayan sekiz mahalledeki 1500 ailenin dâvasiyle ilgilentoesinı istemislerdir. EKİ Müdürünün demeci EKİ Müessese Müdürü Abdülkadir Üner ile Sendika Başkanı Osman îpekçi, olay yerine giderek ocaklara inmişler ve durumu yakından incelemişlerdir. Daha sonra yaralılan ziyaret eden Ünek ve îpekçi kaza ile ilgili olarak şunları söylemişlerdir. • Bu gibi olaylar raadencillğin kaçmılmaz kazalandır. Idari ve adlî takibat başlamıştır. Şimdilik kazazedelerin ailelerini teselliden başka elden gelen bir sey yoktur.» Gürsan, basın tcplantısında servet beyannamesinin kaldırılacağını, • ancak vergi ilânının uygulanmasına devam edileceğini, bütçeye devlet personel kanununun uypulanması için bir katsayı konulmadığinı, bu konuda çalışmalar yapıldığını, uygulamadan doğacak masrafları karşılamak üzere bütçeye 470 milyon lira konulduğunu bildirmiştir. Verilen bilgıye göre 17 milyar 587 milyon liralık gider bütçesiBakanların «sol yayın»la ni uygulatnak çin, 1966 yılı gelir bütçesi şu şekilde tanzim edilmiş ilgili görüşü: tir: 12 milyar 677 milyon lira ver gi gelirlerinden, 730 milyon lira vergi dışındakı normal gelırlerden, 2 milyar 661 milyon lira özel gelirlerden, 868 milyon lira ise katma biitçeli ıdareler gelirlerınden sağlanacaktır. Bunlar, toplam olarak 16 milyar 936 milyon lirayı bulmaktadır. Gider büt çesi ile gelir bütçesi arasındaki 650 milyon liralık fark ise iç isAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) tikraz yolu ile karşılanacaktır. A.P Meclis Grupunun öncekı Maliye Bakanhğı gelir bütçesini gün yaptığı toplantıda bir mildüzenlerken. 1965 vüı bütçesine letvekilınin sol yayınların aşın nazaran vergi celirlerinde 1 milve tahrıpkâr bir yönde fazlalaşyar 645 milyon liralık. yani vüzmakta olduğuna. memleketm hude 14.9 oramnda, vergi dışı norzurunu bozacak bir dereceve gel mal gellrierde 67 milyon lira tudiğine dair sözlerı hakkında Adatarında ve yüzde 10,1 oramnda, let Bakanı Hasan Dınçer dün bıöze) çelirlerde ise 336 milyon lize şunları söylemıştır : ra tutannda ve vüzcle 14,4 oranın« Savetlar gSrcvlerini yapda artmalar otacağuutekmioetmaktadırtar. Bakanbk bn konumiştir. Dış yardım ve krediler da en büyük hassasiyeti göstermektedirj» Dinçer, hükumetin de bu milGelir bütçesinin özel gelirler letveküiyle aynı görüşte olup olbölümünde gözüken dış yardım madıgı sorusunu şu şekilde ceve kredilerin bu yıl 1 milyar 919 vaplandırmıstır : milyon liraya ulaşacağı belirtilmiştir. Bunun 1 milyar 590 mil« Biz Bakanlık olarak her yon lirası Konsorsıyumdan, 329 mesruiyeti kendi bünyemizde milyon lirası ise katma bütceli mütalâa ederiz. Suç unsuru göridarelerin sağhyacaklan kredl dü$ümÜ7 zaman kanunlsrm tatprojelerinden temin edilecektir. bikini saflamak s;örevimİ7dir^ Yayınlar titizlikle inceleniyor Bütçedeki açık SENATO BAŞKANI 59. TURDA DA SEÇİLEMEDİ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün 59 uncu turda da başkan seçileme miştir. Bu son turda Enver Aka 60, Atasavun 74 oy almışlardır. Seçim bugüne bırakılmıştır. Nükleer silâhların kullanılmasına eşit katılmayı istedik Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Çeşıth NATO ülkelerınde uslenen A.B.D. nükleer silâhlarınin kullanılması ile ılgılı «ka rar» ve «plânlama» da Türklye, cişbirliği» ve ceşitlik» istemiştır. NATO Savunma Bakanlarmın Paris toplantısmda açıkladığımız bu görüş, Federal Alman yanın ıst«klerıne paraleldir. Bilindiği gibı bu toplantı sonunda, «sınırlı ışbirliğinı» öngören McNamara plânı kabul edilmiş ve konuyu incelemek üzere üç komite kurulmuştur. Bakan Gürsan tarafından bütçenin «iktisadî ve malî etkileri bakımından denk bir bütçe» olduğu ifade edilmiş olmakla beraber, gelir tahminlerinde 650 (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Sükan'a göre Aynı konuda tçışlerı Bakanı Faruk Sükan da, «Memleketin kanunları, savcıları, hâkimleri var. Bn kabil yavınlar titizlikle (Arkası Sa. 7. Sü. 5 te) iki Bakan olay yerinde Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Grizu olayı üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı îbrahim (Arkası Sa. 7, ü. 6 da) Başkanlık konusu ve yeni sesler Parlâmento açılalı bir ayı geçti, Senato hâlâ Başkanını seçemedi. Bir yanda altmışa yaklaşan turlar, kavgalar, küfürleşmeler; öte yandan komisyonlarda yığılmağa başlayan isler.. önceki gün senatörün biri, «Utanıyorum bu durumdan» diyor. Hakkı var. Ancak kördfiğümün çözülmesı bir kisinin utanç duymasiyle mfimkün olamıyor. Ve yine bir, ya da birkaç kişinin feryadı karşıhkh inatlaşma haline getirilmiş Başkanlık meselesinin ballini sağlayamıyor. AJVliler Sayın Enver Aka'ya kızıyorlar. Çeşitli söylentiler var bu konuda. kimine göre Sayın Aka meşhur maaş artışını onaylamamış, kimine göre Senatodaki askerlerle arasında yakınlık varmış, C.H.P.'liler de, tarafsız olduğu için kendisinı destekliyorlarmış. Tamamen çürük ve tamamen bissî sebeplere dayalı bu gerekçeler üzerinde tartışılmıyacak kadar abes.. Bir Senato Başkanı eibette tarafsız olacak. Bırakalım Baskanın karşısında çeşitli partilerden kurulu bir Meclisın bulunusunu, teamülü, Anayasa hükmünü, sadece 27 Mayıs öncesindekı uvçulamalann nasıl bir sonuç verdiğini hatırlamak bile, tarafsızlık müessesesinin zedelenmeden devam etmesi gerektiğini itirazsız kabul ettirecek sebeptir. Diğerlerine gelince; Sayın Enver Aka ordudan ayrılmıştır, emekli generaldir, eibette Senatoda da, dışarda da, ordu içinde ve dısında arkadasları olacak. Maaşlar meselesinde, öyle sanıyoruz ki, Anayasa Mahkemesinin kararı ue eski Meclis Başkanı Fuat Sinnen'i, ne de Enver Aka'yı haksız çıkartmamıstır. Aksine, Baskanların böyle davranmaları parlâmento itibarının zedelenmesini önlemek bakımından faydalı olmustur. Biz burada Sayın Enver Aka'yı savunacak degiliz. Sadece ortaya koymak istediğimiz. AJ*. Senato Grupunun Başkanlık konusunda gereksiz bir çekisme ve inatçılıga kendini kaptırdığı ve kareu oyunda bu davranışın hiç de hos k3rşılanmadıgmı belirtmeğe çahsmaktır. A.P. Grupu ve idarecileri, eğer turların mütemadiyen artmasını, ilerde Senato Seçim Kanununun değistirilmesinde bir dayanak rlarak elde tutmayı düşünüyorlarsa, kanaatimizce bu da tutarlı bir taktik değildir. Zira Başkanlık seçiminde çoŞunluk meselesi baskadır, çok partili sistemde bir senatonun teşekkül tarzını defiştinnek ise yine baskadır. Adalet Partisi Grupunda son günlerde hükumeti sertliğe dofru itmek isteyen sesler çıkmaga basladı. Gerçi bu sesler 239 kişilik bir grnpun aynı paralelde düsündüçü ve hükumeti zora götürraek için hep birlikte zorlamak istediği anlamına gelmez. Ne var ki, böyle seslerin önce tek tek çıktığı ve yavas yavas koro haline gelip yürütme orşanını etkilediği bilinmektedir. Yine tecrübe edilmistir ki, kamu oyunun dikkat nazarlarını ters yönlere çekebilmek, ve beklenenteri unutturabilmek için iktidarlar çok zaman böyle konuları ortaya atmış, ya da attırmıslar, sonra da kendi yarattıkları akımın etkisi altına girivennislerdir. A.P. Grupunda başlayan kıpırdanmalar ve sesler hangi cinstendir? Bunu zaman gösterecek. Biz, kisise) düsünceve dayanan bir çörös olarak ortaya atıldısını tetnenni edijoruz. Bakalım sonu ne olur? •î* "î* •** Türkıye Milli Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanı Alp Kuran bütün milletvekillen ve senatörlere bırer mektup göndeıerek 20 21 Mayıs hareketi sebebiyle mahkum olan 76 Harbiyeli öğrencinin affedilm«sini ve kamu haklarının geri verilmesini istemiştir. Gönderilen mektupta özetle şöyle denilmektedır: « Af Kanunu çıkarılması hazırlıklanmn yapıldıfi şu günlerde, size kamu vicdanını ineitici ve toplumumuzun büyük çoğunluğunu fizücü bir olaydan söz etmek istiyoruz. Bu, yurdun çeşitli hapishanelerinde çile doldurmakta olan 76 vatansever genç Harbiyelinin acıklı durumudur. Ve aslında bu 76 kişinin dramı değildir. Bütün toplumumuzu ilgilendiren ve toplum bünyemizde bugüne kadar tedavisinde gecikilmis derin bir yaradır. Cezadan daima toplum için bir fayda beklemek çerektiğine göre, 76 vatansever genç Harbiyelinin üzerine, her seydçn önce bir vatandas olarak eğil mek, düşünmek, gerekeni yap mak ve istemek sorumluluğu vardır». 20 21 Mayıs suçlularmın affı istendi «Ortanın solu» nun 27 ceşit tarifi yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Parti Meclisi bildirisinin tepkileri dün de devam etmiştir. Son gelişmelerın görüşü leceği bugünkü CHÎP ortak grup toplanbsuıa büyük önem verilmektedir. CHP Meclisinin Kurultay tarihini geri atmak istemesi tepki sebeplerinden bir başkası olmuştur. Bildirildiğine göre, bugünkü grup toplantısmda «Ortanın solun dan, bundan sonraki parti politikasınm ne olması gerektiği konusuna kadar» her şey konuşulacak ür. CHP Ortak Grupu toplanıyor CHP Çöken ?ecekondunun kalıntısı ve oynaşan çocuklar Bartınlıoğlunun kararı temyiz edildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) İki asır önce yazılmış kitaptan sorumlu müdürlüğünü yaptığı gazeteye iktibas yapan ve bu sebeple 7 yıl 4 ay hapse, ikibuçuk yıl da Eskişehirde ikamete mecbur edilen gazeteci Atilâ Bartınhoğlu'nun avukatı Orhan Apaydın kararı Temyiz etmiştir. Apaydın ayrıca Yargıtayda durusma istiyecektir. Mahkemece gerekçeli karann yazılmasmdan sonra Temyiz lâyihası derhal Yargıtaya verilecektir. Öte yandan gazeteci Bartınhoğluna yurdun birçok yerinden geçmiş olsun telgraflan gelmektedır. GECEKONDU ÇOKTU,UÇ YAŞINDA ÇOCUK ÖLDÜ Dün gece sabaha karşı Ramı Yeni Mahalle Kavalbaşı sokaktakı bir gecekondunun duvarı diğer bir gecekondunun üzerine yıkılmış, olay 3 yaşmda bir kız çocuğunun ölümüne ve dört kişinin de yaralanmasma sebep olmuştur Arslan Yörüklünün yaptırdığı 2.5 metre yuksekliğındeki duvann son yağmurlar sebebiyle kaydığı ve gece saat 0,3 sıralarında Akif özkan'a aıt 38 sayılı gecekondunun üzerine yıkıldığı anlaşılmıştır. Kaza sırasında gecekondu tamamen yıkılmış, Akif Özkan, karısı Nevıde, 10 yaşındaki kızı Halime, 3 yaşındakı kızı Aliye, Akifin babası Ismaıl Özkan ve evde misafir bulunan Ahmet Ünsal enkaz altında kalmış lardır. Feryatlan duyan komşularra yardımı ile enkaz altından çıkarılan yaralılar Gureba Hastanesine yatırılmışlardır. Kazazedelerden 3 yaşındakı Aliye ölmüştür. luğun sözcülerinden biri olan Emin Paksüt, CHP nin son çalışma lariyle «Görüşlerini bir hayli ber raklaştırdığinı» söylemiş ve özetle Söyle konuşmuştur: •Partiler mal satan sanayicl gibi dir, belirli görüşleri halka beğendirmek zorundadır. Pek tabiî bu herkese (senin istediğini yapacağım) diyerek yapılmamalıdır. O zaman oy avcilığı olur. Sloganlar bir fikir manzumesini dasıtmadan tanıtma ve aksi propagandayp imkân vermiyecek bir vâsıta olmalıdır.. « Seçmen esastır » Gerek CHP Parti Meclisinde, ge rekse CHP Grupunda belli bir gö rüş çevresânde birleşen bir toplu Ortanın solu nedir ? Kendisiyle görüştüğümüz Parti Meclisi üyesi Emin Paksüt, «Orta (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) GECE ÖGRETİMİ İCİN KANUN TEKLIFİ YAPILDI Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Ünıversitesı Dil ve Tarih CaŞrafya Fakültesınde gece öğretimı yapılmasım sağlıyacak kanun tasansının Meclise sevkedildiği dün Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz tarafından açıklanmıştır. Bakan, kanunun öncelık ve ivedilikle görüşülmesi talebi ile Meclise sevkedildiğini bildjrmıstir. tlgili komisyonlarda süratle görüşüldükten sonra kanunlasacak olan tasarının en çeç 1520 gün içinde bu fakültede gece öğrenimine başlamayı mümkün kıIacaği tahmin edilmektedir. Bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde Dil ve Tarib Coğrafya Fakültesine bu yıl alınnmıyan öğ rencilerden bir kısmı gırebılecektir, Joan Flemıngın Konusu İstanbulda geçen ve yakında filme çekilecek olan yeni romam Vietkong'un bıraktığı iki Amerikan esiri anlatıyor Tann 3. sayfada '9501960 Zengin Olunca Ingilizce ismi: When 1 grow Rıch Babeut ve Yön olayradan sonra AP Grupu bamna karşı tedblr latedU. Pazar çünü Ecvet ÜÜKESİıN tKMÂL tMTtHANI Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog