Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

DİVANİ KEBİRDEN SEÇME ŞÎIKLEB A Çeviren: Mithat Bahart Beytnr 3 cılt halinde Bakanlık Yayınevleriyte bütün kitapçılarda satılmaktadır. I. cüt 800, H. cilt 480, HI. cilt 685 *uruştur. , (Basın 24384/15470) umhuriYet KtJRUCUSU: YUNUS NAD! 42. yı! sayı 14865 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No ?4S Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 42 0 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 * 2 t» Cumo 17 Aralık 1965 , Dr. FRİTZ KAHN'ın Dünyaca meşhur eseri: Yeni baskısı çıktt, 32 adet renkli ve renksiz tablo, ilâveli ve ciltll olarak fiyatı 20 liradır. Ödemeli gönderilir. Çlkaran: TÜKKİYE YAYINEVİ İlâncılık: 138/15482 fenasül Hayatımız NATO TürkiyeveYunanistanı Kıbrıs * için ikili müzakereye çağırdı Istanbulun 40 bin kilovat elektriğe ihtiyacı var . deki görüşmeler çıkmazda Orhan ERALP GEMİNİ 6 DÜN DÖNDÜ B ATSRONOTLAR UZAYDA BİR CAZ KONSERİ VEROİLER r DIŞ HARERLER SERVİSİ HOUSTON Astronot Walter Schirra ve Thomas Stafford, Gemini7 feza kapsülü ile basarılı bir buluşma yaptıktan sonra dün dunyaya dönmüşlerdir. Atmosfere gırdikten sonra müthiş bir surtünmenin tesiri ile kızatan Gemini6 kapsülünü astronotlar büyük bir başan ile Atlantığe indirmisler ve civarda beklemekte olan Wasp uçak gemisine alınrruşlardır. Gemini6, Wasp uçak gemisinin 12 mil yakınına inmiştir. Şimdiye kadar biçbir Gemini aracı bu kadar dakik bir inis yapmağa muvaffak fllamamıştır. (D1Ş HABERLER SERVİSİ) Mflletler Genel Knrnl Siyasî Komitesinde, taraflann * gfirüşlerini birleştiren bir tasan hazırlanamadığı için Kıbns görüşmeleri çıkmaza ginniştir. Genel Kurul Siyasl Komitesinde hiçbir karara varılamadığından, Guvenlik Konseyi de Kıbrıstakı Bırleşmis Mılletler Banş Gücü görev süresının uzatılması konusunun goruşulmesıni bugun Turkiye saatiyle 17.30 a bırakmıştır. öte yandan, NATO Bakanlar Konseyi yayınladığı bildiride Türkiye ve Yunanistan'ı ikili görüsmeleri yeniden başlatmaya çağır mıştır. OUERDÜRCHKeLN1 ;zeile OKUL VE RESMÎ DAİRELERDEKAPANIŞ SAATLERİNİN ERKENE ALINMAS1 İSTENDİ I Orhan ERINÇ I | C T T Genel Müdürlüğü, elektrik sıkıntısuıın kısmen gideril' ^ ' " mesi için okullarla resmî dairelerin a ç ı ^ ve kapanış saatlerinin erkene alınması konusunda İçişleri Bakanlığına teklıfte bulunmuştur. Istanbulun gunlük elektrik ihtiyacı 260 bin kilovat saattir B»nun 120 bin kilovat saati Etibank tarafından. 100 bin kilovat s>aati de Silâhtarağa Santralinden verilraekte ve 40 bin kilovat saatlik ihtiyaç karşıhksız kalmaktadır. Enerji Yük Tevri Komisyonunun tavsiyesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu açığın sanayi tesislerinden tasarrnf yapılması suretiyle kapatüması irin İETT İdaresine emir vermiştir. Emir üzerine sanayi tesisleri bır cetvelle sıraya konmus ve elektrik tevziatı münavebeye bailanmıştır. Istanbuldaki bugunku elektrık sıkırıtısı 1957 yıhnda hesaplanmış ve ıncelemeler yapan Ebasco fırması Silâhtarağa Santrahnın 100 er megavatlık iki santralla takvıvesını şart koşmuştur. Ancak bu talep 1959 da Sanayi Bakanlığı tarafın<i«n red dedılmiştir. Buna gerekçe olarak da Etibank santrallennin îs tanbulun ıhtiyaeını karşılayacağını belirten protokol gösterilmiştir. 1961 yılından sonra İETT idaresinin ilgilı Bakanlıklara yaptığı müracaatlar da cevapsız kalmıştır Silâhtarağa gantrahnm genisletme ve yenileştirme ameliyesi ne hemen başlandıŞı takdırde elektrik «ıknntısı 1968 yazında giderilebilecektir Samttag/Soontag, l l fsserstecherel B ı OT n H e l d en? umhuriyet İ30 Almankıhvtye|lrmwini Htemedlkleri Inman Hahlon "t Turkt saMırdı. ijtilerimİtden biri 61da u. VE SONUÇ; NEW YORK Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Siyasî KoDenize indikten bir saat dort dakika sonra iki astronot uçak gemitesinde Kıbns konusu tam bir misınm guvertesine alınmışlardır. Astronotlar guvertede toplanmış çıkmaza girmiştir. Habeşistan deolan denizciler tarafından tezahuratla karşılanrmşlardır. legesi uzlaştırıcı bir lormül üzerinde önceki gece ve dün sabata Bn arada bir ihtiram kıtası yaptığı temaslardan bir sonuç bayraklarla hazır bulunrauş ve alamadığuu komiteye bildirmişgemini n bandosn da marslar çaltır. mıstır. Bunun üzerine blrkaç delege söz alarak Siyasl Komitenin KıbAstronotlar uzaydan inmeden ns meselesını şimdilik bir yana önce, Kutuplar istikametinde bir yörüngede hareket eden bir ci bırakarak diğer konular uzerinde çalışmaya başlamasını tekUI sim gördüklerini, telsizle bildirmişlerdir. ff etmislerdir. Bu sırada Birleşik Amerika deAstronotlar bn cismln ne oldulegesi Charles Yost söz alarak ğunu belirtmemişler, fakat buanlaşma ihlimalinin yakmlığınnun yerine harmonika ve zillerle dan bahsederek müzakerelere bibir konser vermeRe baslamışlar(Aıkau Sa. 7, Sü. 7 de) dır. AsironotUtnn konseri feza takip istasyonunda dinlenmiştir. Ankara, (Cumburiyet Bflrosn) Astronotların bu müzik âletle Gerek fıkır hayatında yenıhk rini daracık kapsfile nasıl sok«ayılacak bazı fjkirleri ve gerek tukları izah edilmemiştir. se gunlük politıkada adlan geçen bazı şahsiyetler aleyhındeki propagandaları önlemek gerekçesı ile son zamanlarda ANKARA, (Cumlıarlyet Bürora) Başbakan Sdleyman Demirel, düa, bazı yasak kararlan alınmış ve CKJ.1P Genel Başkanı Alpaslan TUr. bunlar genelgelerle de ılgılılere keş'tn lsteğl uzerlna, keadlsl İle bir duyurulmuştur. Baatten lazla suren bir görtlşme y»pBu yasak kararlanmn büyük mış, Turkeş, gunun konulan İle llglll ı çoğunluğu Bakanlar Kurulunca CKMP goruslerlnl Başbakan» bildlr. değıl yurdun çeşith bolgelerınmlştlr. | dekı mahkemeler tarafından aNELER KONUŞULDUT (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Demirel Tüılceg görüşmealnde, I özelllile Kıbrıs. al memleketln 1« Te dış gÜTenllgl İle aşın akımlar ko KAHİRE (aa. Radyolar) nuları konu^ulmuştur. Mısır Hükumeti dün gece, İngüCKMP Lıdert, goru^uenin afla ügi tere ile diplomaük ilişküerinl li kısmında. 2021 Mayıs hukumlü kestiğini açıklamıştır. Rodezya lerlnln, affın «UmulUne aunmasııu rejiminin Londra tarafından devBaşbakandan lstemlş, Yassıada ro&h rUmemesinin yol açtığı bn karar» kumlan üzerlnde durulmamıştır. son dakikada uyan diger bir AfGörüşmede, TUrkeş Dışlşlerl Ba rika iilkesi de Brazaville Kongokanı Çaglayangirin Blrleşmte Mil letler'de, cYun»nlstan Enosiı'ten su olmuştur. vazgeçerse, blz de taksimden vaı Bu suretle 7 Afrika ülkesi Ingfçeıix» çekllndo eöyledlğl eözJertnl giltere ile üişkilerini kesmis buCKMP olarak tasvlp etmedlklerlnl lunmaktadır. Mısır'ın karannı teB&şbakana blldirmlştlr. hir etmesi beklendığinden, KahiÖts yandan Kara Kuvvetlerl Ko re radyosunca yapüan açıklama mutanı Cemal Tural'ın. Mllll Savun Londra'da sürprız yaratmıştır. mı Bakanına yazdıjı yan da IÖZ (İlgffi diğer haberfaniz 3. sayfada) konusu olmuştur. Tezahürat Çıkmaz Bazı resim kitap, dergi ve plâklar yasaklandı nachl. Oer Name der gpsehenen Istanbuler •Szellen beridıtete nten, dte Ende verllne Messerstecherel buchtcn Mordeı lm Alung statlgefunden Ifresse. den Tlırken. ,Cumhurl>et" pd hal den Aıbeltss dle Vorwurle kTilrkel haben den İYARGHANMAYANIKITORK 111 AYDIR KOLN CEZAEVTNDE ha başka fgenel ıliirler de tiişebilir Kotlt «onıjı Alman, «me?ru müdafaa» jerefcçeiy/e I ay ssnuntfo ıcrbcıt bırakıldı | Tılmu ÇETINER I dıreu .td) ha Weıh derte vl Dsterref Anspref Januar.l c \ Kırctıel Kt Pro'eJ Pokistonda kasırgodon 2000 kiçi öldü tctı Besudi VOTI Er ugtc, Idı seı « T I er tcıt der djrle (ınzvrcd Reül l<h niemand IU ^sdıutlelte den *s Keıms, tn ^ habe «:* Cndanda oıop boıuaı bit hora 1> ıcnllmelertroİM Sd>laf»l1ca bcriAUlı <lc tıuobyUr T<«etıttt»g CmAariret »»« rwel TBıkf>, 4t« lın K«lı«r ICIU»»«lpOU tetifckjltca wnitn. 1«1 *m<a l*ıvc* İn Gatl>f«l> gtlanvt* <••• *»P»rt«c VBau Ctttnr. H I H I l u l n ı l l MSmla ttrt. t*r teB . I M n M M «»>»O SON DAKİKA S. Demirel Türkeşle göriiştii Köln'de tevldf edilen ve cezaevinde ölen Türk iseileri hakkmdald neşriyatuım, Almanyada da büyük llgi gbrmüs, mahalli basm olaya yer vennis ve gaıeteler arkadasımu Yılmaı ÇETİNEK'den «Almanyada | cezaevi içinden resim çeken ilk frazeteci» olarak bahsetmişlerdir. Yonaa Kölner Stadt Anzeiger gazetesindeki genij röportajda kullanılan gazetemizin kupürii görülüvor. \lı\ır, İngiliere ile ilhlıili'iiııi kesti ll Meclisinde iiyeler dün Türk heyeti, Kölnde tutuklu iki işçimiz yumruklaştı ve Alman makamları ile görüştü tl Genel Meclisinin dünkü oturumu, devatnsız üyeler hakkında «lâübali üyeler» denilmesi yüzünden tartışmalı geçmis ve oturumun sonunda bazı üyeler birbirleri ile tekme yumruk kavga etmisletdir. Kavga, Sami Petek ile Rıfkı özüdoğru arasındaki münakasadan başlamıştır. Bu arada bazı AP liler ile CHP liler araya girmişler, fakat itişmeler kavgaya dönmüstür. Karaçi (aA.) Doğu Pakıstanın başşehrı Dakka'dan pelen resmi olmıyan haberlere gore, Doğu Pakıstan kıyılarında şıd detlı bır kasırga, 2000 den fazla insanın olunıune sebep olmuş tur. Kasırga, Pıtagong'dan, Cox's Bazar adlı sayfıye şehrıne kadar, 100 mılttfc bır kıyı parçasını etkilemıştır. Geçen vıl da, Doğu Pakıstanda bır kasırga sırasında 17,00(1 kışı olmuştu. Saatte 100 mil hızla esen ruzgârlar yüzünden üç saat boyunca haberleşme durmuştur. Doğu Pakıstan Valısı Abdul Münıra Han, zaran ıncelemek üzere Çitagong'a gıtmıştır. Ali Tok'un otopsi raporu tekrar tetkik edilecek KÖLN (Özel) Pariste Avrupa Konseyi toplanblarma katıldıktan sonra Almanyaya gelen CHP milletvekıli Kasnn Gülek ile Konya Senatörü Mnhittia Kılıç beraberlerinde Büyükelçilik ve Köln Baskonsolosluğu görevlileriyle dün Köln hapishanesinde tutuklu bulunan iki Türk isçisinin durumlarmı incelemişlerdir. Gazetemizin bir haberiyle ortaya çıkan Yaşar Karatay ve Mümin Ekri adında iki işçimijân Kölnde bir birahanede vukubulan arbede sonunda onbir aydır tutuklu bulunmaları ve muhakeme edilmemelerinin sebepleri araştınlmıştn. Türk heyeti önce Köln Başsavcısı ve mütaakıben Kuzey Ren Vestfalym eyaleti Adliye Bakanlığı Ugtti daire genel müdürüyle uzan görüşmeUrde bulanmuştnr. u arada, dört ekim tarihinde Kölnde vukubulan bir kav ga sonunda kim vurduya giden Mehmet Ali Tok adındaki işçinin durumu da bahis konusu edilmistir. Ahnan bilgiye göre Mehmet Ali Tok olayında otopsi raporu Alman adlî makamlannc» kafî bir delil teskil etmiş ve kaatil gösterilememiştir. Bn rapor tekrar iki adlî tabip tarafından incelenerek ölüm sebebi tesbit edUeeektir. öte yandan onbir aydır Köln hapishanesinde tutuklu bulunan iki işçimizin durumunda ise Alman savcısı Almanyada hâkimlerin dosya üzerinde inceleme(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Üç ay önce iltica eden bir Bulgar kayboldu Üç ay önce deniz yolu Ue memleketimize iltica eden Bulgar uyruklu Dimitro Velkof Jorjiyef esrarengiz (ekilde ortadan kaybolmuştur. Servislerde gerekli i?lemi yapıldıktan sonra, Acıbademdeki dinlenme evine gönderilen Dimitro, üç gün önce Dünya Kiliseler Birliğinin Nişantasmdaki bir kilisede yaptığı toplanüya gitmek üzere kamptan ay nlmıştır. Dinlenme evînden ayrüdıktan conra toplantıya gidip gitmediği »iyasî polis tarafından tesbif olnnamayan Bulgann kaeınhnıs efanası ihthnali üzerinde durulmaktadır. Sinan Tekelioğlu vefat etti • öldürülen işçi B İnönü dün grupta konuştu: ANKARA, (a.a.) tstiklâl Harbi, Adana Cephesi Kumandanı ve Adana Kuvayi Milliye Cemiyeti Başkanı, 1939 • 1957 yılları arasında Adana milletvekilliğinde bulunan Sinan Tekelioğlu, bu sa bah saat 5.30 da tedavi edılmekte olduğu Tıp Fakiıltesi Hastahanesınde vefat etmıştır. Merhumun cenazesi yann Hacıbayramda kılınacak öğle namazını takiben askeri törenle Şehıtükteki ebedî istirahatgânına tevdi olunacaktır. Merhum Sinan Tekelioğlu üzunkoprülü olup Kurtuluş Savaşı sırasında Adananın Karaisalı ceDhesinde komutanlık yapmıştır. C.HP. den Adana mılletveküı seçilen Tekelioğlu, sonra D.P. ye girerek bu partiden iki devre mületvekıli olmuştur. "Aşırı uç komünizmle tam karşı karşıyayız,, Yansı 7. Sayfada S. Maugham dün öldü Nıce (a.a.A.P) Ünlü tngiliz yazarı Somerset Maugham, dün sabah erken saatte ölmüştür. Cumartesi günü geçırdığı bir krızden sonra Nice'dekı tngılız Amerikan Hastahaneaıne kaldırılan yazar, gırdiğı komadan doktorlann bütün ıhtımamlanna rağmen çıkamamış ve dün sabah hastaneden vıllâsına gotürüldükten bır kaç dakika sonra ölmüştür. Bir Amerikan askerî uçağı Karadenizde düştü ANKARA B57 tipi bir Amerikan askerî uçağının normal eğitim uçuşu yaparken, Samsunun takriben 19 mil kuzeyinde denize düştüğü bildirilmektedir. Tosluğ resmî sözcüsü, uçağın Avrupadaki herhangi bir üsten olabileceğini söylemis, Türkiyedeki bir üsse mensup olmadığım kesinlikle bildirmiştir. tncirlik Hava Üssünden 9 kiçillk bir Amerikan uçağı aramaya çıkmıştır. Aynca Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir muhrip ile Samsunda bulunan bir ticaret gemimizin olay yerine sevkedildiği öğrenilmiştir. Memurların T.B.M.M. ne gitmemeleri istendi Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Başbakan Suleyman Demirel Imzasiyle dün Bakanlıklara gönderilen bir genelge Ue, memurlann kendılenne verilmiş görev icaplan dısında TBMM. ne gitmemeleri istenmıştir. Genelgede Cumhuriyet Senato su ve Millet Meclisi komisyonlarında, dairelen adına hazır bulunacak devlet memurlannın T 3 . MM. ye girislerinin «girış kartı» verilmek suretiyle düzenlendiği belırtılmektedir. Genelgede aynca, zaman zaman bu esasa aykın hareket edil dığıne ışaret edılmekte ve «Memurların kendilerine veribniş gö rrv icaplan dışrada T.B.M.M. ne gitmemelsri lüıtmramın teşkilâtınız menstiT>lanna önemîe bHdirilmesini rica ederim» denünıektedir. Gümrük Bakanı Almanyadan çocuğu Ue gelen Semiha Özkök adındaki kadın işçi ile konuşurken Diyanet Işleri Başkanı dün görevinden abndı Ankara, (Cumhnriyet Bürosn) Diyanet îfleri Başkanı Tevfık Gerçeker dun görevinden alınmıştır. 9 Aralık 1965 tarihli ve Cumhurbaşkanının onayından geçmis bulunan Bakanlar Kurulunun «Görevden uzaklaştırma kararnaroesı» Gerçeker'e dütı tebliğ edilmiştir. YENİ BAŞKAN Gerçeker'in yerine eski Istanbul Müftüsü dune kadar Diyane' Işlerı Personel MüdÜTİüğu yapmakta olan Îbrahim Elmalı atanmıştır. TENİ BASKANIN tLK ÎCRAATI Dün görevinden ayrılması sırasında mesai arkadaşlanna bır veda konusma*! v»pmakta olan Kİ^İLİĞt Anne ve babası tngiliz olan Btaugham, Pariste dotmnştn. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) BİR f " DAKİK A t " ^ «Bir berber bir berbere bre berber beri gel, demis» diye bir tekerleme vardır. Son siyasî beyanlara, ve gastete makalelerine baktıkça insan, elinde olmıyarak, bnnn hatırhyor. Sağcısınm, solcnsnnnn, ertacısının, «orta» nın solcnsunun ve sağcısının, velhâsıl hepsinin ağzında ve kaleminde aynı nakarat: Yflrümek, medeniyete kavnsmak, ilerlemek, kalkmmak. berkese refah, fıkarahk kalmtyaeak, lençinlik hi•aya gelecek, açnrnm yok edileeek, filân... filân™ Gel gelelim, ortada, ne fol var. ne ynmnrta. D.N. Dipsiz kile 3895 Işçimiz 15 gün içirule 10,5 milyon mark geurdiler Yalçnı BAYER «Hoş geldin. Adın ne? /Uman ı ya'da nerede çalışıyorsun? Ne ka | dar para getirdin? Almancanı iler lettin mi?» Bu sorulan dün akşam Sırked gannda, Gümrük ve Tekel Bakam îbrahim Deriner, Almanyadan I izine gelen işçüerlmize soruyordu. Ancak, AP iktıdannın 2,5 aylık Bakanını işçılerimiz tanıyamamış, sorulan karşısında ürkek cevaplar vermişlerdır. Bakan Dennpr 504 ışfi ^et)rpn (ArkMi Sa. I, SÜ. 1 4e) Hava bütün yurtta soğııyor Yurdumuzu sarmakta olan (oguk dalgası dun de bir çok bblgelerde kar yaSışına yol »çroıştır. Istanbulda da sıcaklığın sıfır dereceye duşmesi sonucu dün sabah kısa bir süre kar yagmıs, daha sonra da sulu kar serpi^tirmbiştlr. Meteoroloji yetkilıierı bugun kar 4a. ECEVtT Evet CHP artık yörüngeye oturdu.. Inşallah ayağunuı da yere basabiliriz... ft». 7. 80. I to)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog