Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

r HEMINGWAY'm en son romam IRMAKTAN ÖTEYE AĞACLARIN İÇİNE Anlayarak olar/aaa bir ö o ü I yetecek ronunl N 7 T*m« Htmıngw«ym cn bıijrük oıcnlc yantılmışra>cuıet « c r i Ataanpeek Hmmgny'm yanttıtı cn turOnıKılı ocrl Nn» Leader • VAHOCT YaldızJı bez cütü 12,5 L umhuriyet 42. yif soyı 14864 KURUCUSU: YUNÜS NADÎ Telgraf •* mektup Telefonlan 2 2 4 2 9 0 adresi: Cumhuriyet İatanbul Posta Kutusu: tstanbol No 348 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 16 Aralık 1965 Genel Kurul Kıbrıs müzakerelerine ara verdi ÇÂĞLAYANGİL: Yunanistan enos/sten vaz geçtiğini 8. A1. önünde ilân ederse biz taksim tezini terketmeye hazırız ÇİRİMOKOS: Yunanistanın ve Kıbrısın elini kolunu ebediyen bağlayacak bu teklifin kabulüne imkân yoktur ATIHA ENOSISTEN VAIGECMIYOR DIŞ HABERLER SERVtSİ EW YORK Birleşmiş Milletler Genel Kurnlu Siyasî Komitesinde Dışişleri Bakam Çağlayangil ve Yıınan Dışişleri Bakaru Çirimokos arasında cereyan eden söz düellosu sırasında, Çirimokos Yunanistanın Enosis'ten vazgeçmiyeceğini dünyaya ilân etmiştir. Ben Atatürkçü değilim! anılmış olmak hiç bir zaman ayıp değildir. Atatürk hayatta iken, onun başarmak istediği devrim hamlelerine karşı direnenleri fikirlerinden ötürü bugün kınamak aklunızdan geçmez. Bir Rauf Orbay, bir Kâzım Karabekir, bir Mehmet Akif, bir Halide Edip toplum yapısında Atatürk'ün giriştiği yenileşme çabalaruu, belki ayrı ayn nedenlerle yersiz, zamansız, ya da gereksiz buluyorlardı. Bunlar düşüncelerini gizlenıemişler, dalkavukluğa sapmamışlar, bir köşeye sinip oturmamışlar, Atatürk'e açıkça «seninle hemfikir değiliz!» demişlerdir, diyebilmişlerdir. Bu itibarla Atatürkçü olmadıklarını saklamıyan eski devrim mubaliflerini biz bugün de saygı ile anıyoruz. Hepsi de mert, asil, samimi insanlardı. Kkirleri yüzimden çok çektiklerf halde bunlardan kimi sonralan yanıldığını kabul etmiş ve hiç <bir lorunluğu olmadığı balde, Atatürk'ün ölümünden sonra, bunu gene mertçe itiraftan çekinmemiştir. Fakat Atatürkçülüğe açıkça karsı çıkmıyan, karşı çıkmadığı için de Atatürkçülük maskesi altında sinsi sinsi Atatürkçülüğü soysuzlaştırmaya gayret eden günümüz yobazlanna ne dersiniz? ölümünden kısa bir süre sonra büyük Türkün adını yıpratmak uğruna goze aldıklan deneme ilkin onlan flrküttü. Karşüannda dimdik A tatürk gençliğini bulmuşlardı. Atanın ölüsünü de yenemiyeceklerini anladüar, ödleri koptu, sus pus oldular. Ama çok partili hayata geçildikten sonra bunlann yeni bir taktiğe başvurduklarını gormekte gecikmedik. Atatürkün adına karşı halkın, bem adına, hetn eserine karşı da zinde kuvvetlerin beslediği bağulık duygusunu kıramıyorlar ya o halde Atanın adını sihirli bir kalkan gibi ellerine alacaklar ve bu kalkanın ardına sığınarak adımadım hcdeflerine doğru yürüyecekler. Bu hedef, Türkiyenin yönünü tersine çevinnekti. Ne demekmiş çağdaş aygarlık? Ne demekmiş vicdan özgürlüğü? Ne demekmiş fikir özgürlüğü? Biz tarihine, geleneklerine bağlı, yüzde 99 Müslüman bir millet değil tni idik? Türkiye Büyük MUlet Meclisi açılacağı 23 Nisan 1920 günü Hacı Bayramda dua eden Atatürk değil mi idi? Türk gençliğine damarlarındaki asil kana güvenmesini Atatürk hatırlatmaımş mıydı? 1924 İzmir Iktisat Kongresinde yurdumuzun ancak özel sektörle kalkınacağını Atatürk söylememiş miydi? Sonralan devletçiliçi «özel sermayenin yapamıyacağını yapmak» diye tammlayan gene Atatürk olmamış mıydı? Böylece büyük kahramanın ömrü boyunca nefret ettiği ve bütün gücü ile bizi kurtarmaya çalıstığı dogmacüığı şimdi gericiler onun adına sığınarak yeniden lam anlamı ile hortlattılar. Gericiler bu yolda o kadar ileri gittiler ki bugün Avasot'yanın camie çevTİünesini isterken bile gözlerimizin içine baka baka «Atatürk sağ olsa o da böyle düşünürdü!» demekte hiç bir sakınca görmiiyorlar. Atatürkün yüce adını maskara olmaktan kurtarmak için bari biz bu adamlara karşı durmasını biielim ve göğsümüzü gere gere oıılara seslenelim: Çağdaş uygarlıfa sırt çevirmek Atatürkçülükse biz Atatürkçü değiliz. Hayatta en hakikî mürşit ilim değilse biz Atatürkçü değiliz. Vicdan ve fikir özgürlüğü doğruyn aramak, doğru ya inanmak, inandığunızı savunmak hakkını bize vermiyorsa biz Atatürkçü değiliz. Ulusal bağımsızlık başkalannın uydusu halinde yaşamak anlamına geliyor ve halkçılık ilkesi halkın bir mutlu azınlık elinde cennet vaadleri ile ömrübillâh sömürülmesi sayılıyorsa biz Atatürkçü değiliz! Onlara bunu söyliyelim. Bıkmadan, usanmadan her gün söyliyelim. Atatürkle de. Atatürkçülükle de hiç bir ilişkileri olmadığını ispat edene dek sövlnelim Yunanistanın Birleşmiş Milletler önünde «Enosis» ten vazgeçtigini ilân etmesi balinde «Taksım» tezini savunmayı bırakacağımızı söyliyen Dışişleri Bakam ÇağlayangU'e cevap veren Yunan Dışişleri Bakam Çirimokos, «Tarıhin akışına engel olacak, Yunanistan ve Kıbnsın eljni kolunu ebediyen bağüyacak böyle bir teklıfın kabulu imkânsızdır» demiştir. Siyasî Komisyon, uyuşmazlığa çozum yolu bulmak uzere sunulan ıkı karar tasarısının taraftarlarına aralarında bir uzla^maya varabilmeleri için çahşmalarına saatlerce uzayabilecek behrsız bır sure ara vermiştir. Q te yandan Afganistan, Irak, ** Libya ve S. Arabıstan taratından hazırlanan karar tasarısında bir tadilât yapılarak bu tasarıya, «Kıbrısın Birleşmiş Milletlerin eşit haklara sahip bir üyesi olduğunu, bağımsızlık, hükiimranlık ve toprak bütünlüğüne saygı gö9 terilmesini lüzumlu görür» ibaresi de eklenmıştir. Afganistan tarafından hazırlanan tasan taraflar arasında muzakereleri ve Birleşmiş Mılletıerın arabuluculuk faaliyetine yenıden baslamasını ongormekte ve Kıbnsın bağımsızlık, hukümranlık ve toprak butünlüğunü temınat altına alan, Adadaki iki ayn toplumu, banş, ahenk ve karşılık h güven içinde yaşıyacak bir ortam yaratmaya dâvet etmektedır. (Bu hususlar bılındıği gıbı tezimıze uygun duşmektedır, ancak, (Arkası Sa. ?, Sfl. 1 de) TARİHTE İLK DEFA 4 İNSAN ATMOSFER DIŞINDA Odalat* Birliğinin raporu. Uzay randevusu dün gece getteMeşti (Dış Haberler Servisi) enılni6» mürettebatından Thomas P. Stafford uzaydan Amerikanm karadakı ahcı istasyonlanna şu mesajı ver miştir: < (Gemini7) ile 3C metre me•afedeyiz. Yanyana yol alıyoruz^ Yukarıdaki mesaj Pasifîk Okyanusunun üzerindeki bir nokta» dan tarihteki ilk uzay randevusu hakkıoda yeryüzüne gönderilen mesaj lardan birincisiydi. Insanoğlunun havacılık tarihçesindeki en büyük serüvenlerinden birisinin gerçekleşmesini ifade eden yukardaki mesaj, Türkiye saatiyle dün 21.36 da verilmiştir. Yani ilk uzay randevusu •Gemini6» nın ateşlenmesinden 5 saat 50 dakika sonra gerçekleşmiş tir. Tarihî buluşma Filipin adalannın 297 kilometre üzerinde yer al miştir. Feza kapsülleri bu anda burun buruna saatte 28 bin 163 kilometreyi aşan bır hızla boşlukta yol almaktaydılar. Stafford'un telsız mesajıyla raporunu verdiği anda Teksas'ın Houston mevkiinde Uçuş Kontrol Merkezindeki görevliler yerlerinden fırlamışlar, büyük bir coşkunluk içinde birbirlerine sarılmış ve ellerine geçirdikleri Amerikan bayraklarını sallamaya koyulmuşlardır. «Gemini6», «Gemini7» ne dördüncü rurunda, yani dün fırlatıldıktan yaklaşık olarak altı saat sonra bulnşmuştur. İki kapsül, roketlerini ateşliyerek birbirlerine 30 santime kadar yaklaşmışlar, fakat kenetlenmemişlerdir. Yukandald krokide Amerifcayı iddialı uzay randevusunun dört safhası gösterümektedir. «Kalkınma Plânı yol gösterici olmamıştır» Ankara, (Cumhuriyet Bürotn) Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsalan Blrliği 17 Aralık cuma günü Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi konferans salonunda yapacağı olağanüstü toplanüda «Türkiyede özel sektSr y»ünmlannı engelliyen sebepler» i görüşecektir. Toplantı gündeminin diger bir maddesi ise Odalar Birliğinin yeniden teşkilâtlandmlması konusudur. Genel Kurul toplantısı için Odalar Birliği Yönetim Kuruiunea bilhassa özel sektörün yatırun yapmasını engelliyen sebepler hakkında hazırlanan raporda. sos yal ortam ve çeşitli fikir akımları yanında. müteşebbislerin spekülâsyona eğilimleri ve «iktisadî ufuklarının darlığı» sebepler aracında sayılmaktadır. Tadil G İKİ TASARI MECLISTE "Plân yol gösterici olmamıştır,, Yeni gecekondu yapımı önlenecek Ankara, (Cumhurivet BHrosa) Bakanlar Kurulunca kabul edilen «Gecekondu Kanun Tasarısı» dun Millet Meclisine sev kedılmiştir. Kanun tasarısı gecekondulann ıslahını, tasfiyesini ve önlenmesini temin edecek hukümler getirmektedır. Kanun tasarısının esaslarını, getırdiği yenilikleri şu şekilde özetlemek mümkundür: Q Tasan önce bütün sehirler" ^ de gecekondu bölgelerinin havadan fotoğraflar alınarak ve plânlar hazırlanarak tesbitini öngörmektedir. Gecekondu bölgeleri bu şekilde tesbit edildikten sonra tasanya göre bu bölgeler tasfiye, islâh ve önleme bölgeleri diye yeniden aynlacaklardır. lslahı mümkun olan gecekondulann ıslahı, çeşıtlı yar dımlar ve kredılerle sağlanacak (Arkası Sa. 7. Sfi. 3 te) Org. Cemal Tnral Bölükbaşı Tural'm Hazırlanan raporda özel sektörün yatınmlanna engel olan sebepler arasında kalkınma plânı da sayılmaktadır ve özetle şoyle denilmekredır: «Türkive çok yakın bir tarihe kadar sınırları, hedefi belli bir iktisat poUUkasuıa uteşamamış, kalkınma ptSnı ise ö>el sektör faaliyetlerine y5n verecek. vol gösterici ve teşvik edici bir fonksiyona sahip olamamıştır. Plânlı kalkınma devresine girdiğiraiz halde iktisat politikası tedbirlerine disiplin babşetmek mümkün olmamıştır. Vergi kanunlan oturup istikrarlı bir hüviyet kazanamamıştır.» mektubu konusunda görüşünü açıkladı Fikir akımlon Yatınmları engelleyıcı sebepler arasında raporun «iktisadi atmosfer» başlığı altında özetle şun lar belirtılmektedır: «Türkiye bilhassa son yıUarda fikir akımları, sosyal ve siyasî felsefe cereyanları bakımından tam dengeye ulaşmıştır denemez Radikal görüşler mevcut düzeni sarsacak bir güce sahip olmadığı halde çoğunluğun genel lelsefesi tam bir kristalleşmeye ulaşamadığından her yeni cereyan büyuk bir ürkeklik ve çckingenlik doğurmakta ve fertlerle iş adamlannın iktisadî kararlarına ve dav(Arkası Sa. 7, Sfi. 3 te) PARtS NATO Bakanlar Konseyinde dün öğleden sonra beklendiği gibi Kıbrıs sornna görüşülmüs ve Türkiye ile Ynnanistan ikili müzakerelere yeniden baslamaya dâvet edilmiştir. Daha evvel Teşkilât Genel Sek reterıne Turk Yunan munasebetleri hakkında Konsey tarafından venlen nezaret vazifesinin gereği olarak Brosio raporunu sunmuş ve bir çok hatip soz almıstır. Turk Savunma Bakam Topaloğlu yaptığı konuşmada, Genel Sekreterın raporunda yer alan ve müzakerelerin tekrar baslaması temennisini izhar eden kısmı ele alarak Turkiye ile Yunanistan arasında goruşmelerin tekrar baslamamış olmasından (Arkası Sa. 7. Sfi. 2 de) NATO, ikili müzakerelerin devamını istedi B " Büyük ve zararlı bir oyun karşısındayız M Ankara (Cumhuriyet Bürosu) MP Genel Başkanı Osman Bölukbaşı, Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Cemal Tural'ın Mıllî Savunma Bakanına yazdığı yazı hakkında •Durumun aydmlanma sına intizar etmekteyiz. Kendimize düşeni zamanı gelince yapacağız» demiştir. Mersin ve lskenderun'da bir sü re dmlenmek üzere Ankaradan aynlan Bölükbaşı, basın mensup larına konu hakkında şunları söy lemiştir: «Orgeneral Cemal Tural'm Millî Savunma Bakanına yazdığı resmî yazınm mektup adı altında biz zat Basbakan tarafından basına intikal ettirildiği yolundaki iddialara karşı saym Demirel (büyük bir yalan) demişlerdir. tddianm ve cevabın doğruluk derecesmı henüz milletçe anlamış değiliz. Mektup denilen bu yazının basına intikal ettirilmesi ve yetkili zevatm bu husustaki dikkate şayan çeşitli beyanlan bir büyük yalan dan ziyade bir büyük ve zararlı oyun karşısında bulunduğumuı intibamı vermektedir. Uzayda manevralar îçinde Astronotlar Walter Schirra ile Stafford'un bulunduğu «Gemini6» nın ucunda bulunduğu «Titan2» roketi Türkiye saatiyle 15.37 de Cape Kennedy Üssunden başarıyla ateşlenmiştir. Uzay randevusu «Gemini6» nın dördüncü turunda ve «GeminK7» nin 14 günlük seyahatinin 11 inci gününde yer almıştır. Her şeyin yolunda gıtmesi halinde Schirra ile Stafford yeryüzüne bugün Türkiye saatiyle 17.06 da donecek, aksakhk başgösterdiği takdirde boşlukta bir gün daha kalacaklardır. w •• • • » Basbakan Demirel, dün Para degıl, ı ş ı s n y o r u m ***** evmden «.karken ö ' * * bazı işsiz ve dertli vatandaşlar kendisini karşılamışlar ve kimisi derdinin hallini, kimisi iş istemiştir. Kendisinden iş talebinde bulunan bir şahsa Basbakan para vermek istemiş, fakat adam parayı kabul etmiyerek, «Ben para değtl, iş istiyorum» demiştir. Demirel, bu şahsa parayı israrla kabul ettirerek, iş konusunda da ilgileneceğini soylemişör. Resünde, Demirel ve para verdiği şahıs gorülüjor. Komisyon Bütçe müzakerelerine başlıyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 1966 mali yılı butçe müzakerelerıyle ilgili olarak Bütçe ve Plân Karma Komısyonu Baskanı Aydın mılletvekili Ismet Sezgm (A.P.), dün verdiği demeçte, «1966 yılı bfitçesi 17 milyar 5S6 milyon 716 bin 946 liradır. Komisyonda bütçe müzakereleri 17 aralık 19S5 cuma günü başlayacaktır> demıştir. Sezgin, 1966 malî yılı butçesınin Anayasanın belirttiği sure içinde Meclise sunulduğunu, bu yıl butçe gerekçelerinin ilk defa olarak komisyon üyelerine müzakerelerin başlayacağı günden bir hafta önce dağıtıldığım belirtmiştir. BIR o DAKIKA: Dönüp dolaşıp... Bizim «40 yıl önce Cumhuriyet» te gordünüz raü bilmem Adamın bırı Vilâyete müracaat ederek, Ayasof\avı dans salonu yapmak ıstemıs. Yakalamıslar. ve bu ıstıdi sahibinı Akıl Hastanesine göndermisler. Bu ifrat. Simdi, 40 sene sonra: Aym Ayasofya için baska di lekçeler, baska davranıştar karşısındayız. Bu da tefritYalnız, acaba Akıl Hastanesinde kâfı yer var mıv D. N. Kollarını sıvamayan hanse atılâı Leopoldville (AP) Devlet Reisi Mobutunun sözlerini lüzumundan fazla ciddiye alan ilgıliler, bazı vatandaşlarm birkaç saat hapishanede yatmalarma sebep olmuşlardır. Pazar günü Mobutu Kongolulara, «Kollannızı sıvayıp ^memleke tin iktisadî dertlerine çare bnlunuz» demıştir. Pazartesi günü postahanenin 5nünde bazı Kongolular, kollarını sıvamadıklan ve gravat taktıkları için tutuklanmışlar ve hapse tıkıl mışlardır. Bılâhare tutuklular, daha yüksek bir mâkamm müdahalesiyle serbest bırakılmışlardır. Tanhî randevu, yeryüzünden 297 kılometre irtifada başlamışür. •Gemini7» nin pilotları Borman'la Powell'in Dünyaya cumartesi günü Türkiye saatiyle 16 da dönmeleri beklenmektedir. Uzay randevusu «Gemini6» nın roketlerini çalıştırıp manevralar DlipC A Bıri kadın olan 4 turist dün şehnmizin göbeği sayüan Atayaparak yavaş yavaş •Gemuıi7» D U n d f l " JÜJJJ caddesınde para bozdurmak şeklıyle bir bankadan ye yaklasması neticesinde müm(Arkası Sa. 7. Sü. i te) j 5 bin, bir bakkaldan da 200 lıra çalarak kaçmışlardır. Saat 14.30 sıralannda Atatürk caddesindekı bankaya GE 104 870 plâkalı Opel marka otomobilleri ile gelen yabancı turistlerden üçu vezneye giderek para bozdurmak ı istediklerini söylemişlerdir. Bir ! erkek de vasıta içinde kalmıstır. Turistler vezneye bir 1000 lirallk uzatmışlar, veznedar bunu iki 500 lük yaparak iade etmiştir. Bu arada bir 500 lüğün de bozdurulmasını isteyen turistler parayı vezneye vermişler, veznedar parayı bozarken de diğer 500 lüğü veznenin ıçıne atmıslardu, Veznedar yere duşen 500 lüğü almak üzere iken turistler vezne camı arkasında deste halinde bulunan 5000 lik bır desteyi almışlar ve olay yerinden t arabalan ile uzaklaşmışlardır. İnşasma başlanıp durdunılan okul binastnm son durumu TURİSTLER BANKADAN BEŞBİN LİRA ÇALDI Resimde, soldan sağa: Yeter Gülizar, Aygfil Çelik, Seker Göçer, Pembe Gündem. Melek Taylagülü Almanyadon 280 işçi daha yurda döndü MADİK MADİ Dün gece Almanyadan 280 işçi daha yurda dönmüş, beraberlerınde 1 milyona yakın DM getirmışlerdir. Yanlarında bir çok bavul olan işçıleri garda kurulu bankaların memurları ve gumrükçuler karşılamışlardır. Bu arada banka me murlarının işçıleri kendi burolarma celbetmek için çok gayret sarfetüklerı gorulnıu§tür. Islâm Enstitüsü yanındaki okul inşaatı durduruldu • mar plânına aykırı olduğu gerekçesiyle Altunizade'de 28 temmuz 1964 de başlanan ortaokul bınası inşaatı, 11 kasım 1964 den ben mühürlü olarak durmakta ve inşaatın devamına müsaade edılmemektedir. (Alkaaı S, 7, S, i de) stanbul polisinin, şehirde türeyen yeni bir hırsız sebekesi ile bası derde girmistir. TaAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) , CHP Edirne Senatörü Tahsın j mamen kadınlardan kuruln seBanguoğlu, parti tesanüdünü ihlâl , bekenin çalısma sistemi, evlere edici hareketlerden ötürü CHP 1 hizmetçi olarak girerek başlaYuksek Haysiyet Divanma veril \ maktadır. Zengin mnbitlere sımiştir. • zan kadınlar çetesinin mücevher Karar dün saat 17 de Genel • ve kıymetli esyalar üzerinde iş yaptıklan ortaya çıUanlmıstır. Merkezde CHP Merkez îdare Ku Hırsızhk masası ekiplen, darulu ile Cumhuriyet Senatosu CHP Grupu Yönetim Kurulunun j ha ziyade Kadıköv. Şisli ve Leyaptığı ortak toplaaüda almmısür, vent semtlerindeki evlere gıren Bonguoğlu Haysiyet Divanma verildi HİZMETCİLEB CETESİ ZENGİN EVLERİ SOYUYOR I Selâhattin GÜLER çetenın fotoğraflanm çoğaltmış ve bütün teşkilâta dağıtmıştır. ek elden ıdare edildığı polis yetkilileri tarafından bildi • rilen kadınlar çetesinin mensupları olan Yeter Gülizar. Pembe Gundem, Şçker Göçer, Fadime lçtel, Aygül Çelik ve Melek Yaylagülü'nun aranılmasına başlamlmıştır. Hümetçı olarak gir T dikleri evlerde bır veya iki gün kaldıktan sonra kıymetli mu cevherlenn bulunduKları yerlerf tesbıt ederek çalan çebekevı polis, «ALTILAR ÇETESN olarak kayıtlarına geçirmıştır Zaman, zaman boş buldukları evlere de kolayhkla gıren ve yanlarında kapı açmak için maymuncuk, anahtar ve tornavida gibı âletler bulunduran «Altıtsr Çetesı» nın son olarak tzmit yönüne hare ket ettiklen tesbıt olunmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog