Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Don Camillo VeŞeytan G. Guareshi'nin unutulmaz tipi, Po ovasının o küçük âlemiı v e cemaati en güzel btı kitabmda ortaya çıkıyor. Fîaü: 6. Lira BİLGİ YAYINEVİ: Sakaıya Caddesi 8 YenişehirAnkara Reklâmcılık 4850/15377 CumhuriyeC 42. yıl soyı 14863 KÜRUCUSU: TUNDS NADİ Telgraf v e mefctap aâresü Cuznnuriyet tstanbu] Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çorşomba 15 Aralık 1965 Güneyli büyii bir ailenin civ ve ŞÜK... ayrı bir anlatı: bir boyut... R Yeni Personel Kanununun malî hiikümleri yürürlüğe giriyor Kıbnshn B.M. Siycısî bııgün Komitesinde sona eriyor görüşülmesi 90 bin memur Martta Cift TURAL'IN MERTUBU OLAYI SENATODA Ankara, (Cnmhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde gündem dışı konuşan tataii üye Vehbi Ersü, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural'ın roektubu ve bu konuda yapüan yaymlar üzerınde durmuş: «Kara Kuvvetleri Komutanımn yazısını sornmsuz ve yetkisiz kişilerin mektuplariyle aynı değerde sayan bir mantık çelişmesine şahit oluyoruz» demıştir. AP Meclis Grupu toplandıl Topalofllunun yerinden alınması isterıdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) A. P Millet Meclisi Grupu, dun toplanmış, Izmır milletve kili Şinasi Osma, verdiği bır önerge ile TPAO Genel Müdüru İhsan Topaloğlu ile hukufc müşavıri Prof. Muammer Aksoyun durumlannı, A. P. grupuna getirmistir. alacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) evlet dairelerinde D, E ve S cetvellerinden ücret almakta olan 90 bin kadar memur, yeni Personel Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe ginnesiyle 1 mart 1966 dan itlbsren maaşlannı peşin alacaklardır. Bu personelin şubat ücretleri, şubat sonunda, mart ücretleri de 1 martta ödenecek, böylece mart başında iki maas birden almış olacaklardır. Bu ödeme, sadece ay sohunda yapılan ödemelerin ay başuıa almmasından ibaret bir işlem olduğu için bütçeye yeni blr yuk getirmiyeeektir. maas 104 bin memur Rusya iki cemaatin haklarını savundu »JŞ HABERLER SER'^Sİ I NEW YORK Birleşmış Milletler Genel Kurul Siyasi Komitesi dün de Türkiye saatiyle 17^0'da toplanmış ve Kıbns'ı gorüşmüştür. Konuşuculardan Sovyet Delegesi Federenko, «İki cemaatin haklannın konınmasHU» öngoren bir konuşma yaparak tezımize paralel bir görüş ileri sürmüştür. önceki gece konusan NATO üyesi ülkeler de «Tek» taraflı karar tasansı çıkmaması için uyarmada bulunmuşlar ve ilgili taraflann göruşmesi gereğini belirterek Türk tutumu lehindeki gelişmeleri açığa kovmuslardır. Buna mukabil aleybimizdeki noktaları ihtiva eden 23 ler tasansındaki imza sayısı 31 e çıkmış ve dün konuşan Hind Delegesi. Kıbrıs'ın tam bağımsızhğmı savunmuştur. Önceki gece ise Mısır da ayni tutumda bir politikayı aksettiren konuşma yapmıştır. Devam eden müzakerelerin bugün sona ererek Siyasî Komitede oylamaya gidilmesi beklenmektedir. Siyasi komite B. MİLLETLER Siyasi Komitenin dünkü oturumunda ılk sozü Hint delegesi almış ve Kahıredeki tarafsız ülkeler konferansı bıldirisine atıfta bulunarak, Kıbrısın eşit haklara sahip bir devlet olması gerektiğini ilen sürmüştür. D Kıbrıs bugün NATO Konsey/nde Olayın gerçek yüzü Vehbi Ersu'nun bu konuyla ilgilı konuşması özetle şöyledır: « Bn mektup günlerdir kamn oyunu işgal ediyor. «Büyük yaIan» diye vasıfiandmlan bn olayın gerçek yüzü, yazının metni kamn oynna açıklanmadıkça aydınlanamaz. Hükümete yöneltilen ithamlar önlenemez. Bn sebeple yetkiltlerin en kısa lamanda kamn oyunu aydınlatmalan şarttır. Yetkili ağızların yapbklan »çıklamalardan Milli Savun« ı Bakanhğına bir mektup defil, resmî bir yazmın gönderildifi ânlasılmıçtır. Teksip edilmiyen bir yazıy» göre de, Kara Knv vetleri Komntanının Millî Savunma Bakanı ile yaptıgı bir sohbette temas edilen bazı hnsuslann hükümetçe görüsülebilmesi için Bakanlıga yazüı olarak bildirilmesi istenmiştir. Bn istek iizerine de Kara Kuvvetleri Komutanı mezkur yazıyı gönder(Arkası Sa. ?, Sü. 4 te) Sovyet/er İkınci konuşmacı Sovyetler Birlıği delegesi Federenko ise, «Kıbrıs meselesinin, Kıbrısta her iki toplumun bütün haklan korunması ve Adanın tam hükümran bir Cumhuriyet olarak muhafaza edilmesi şartiyle Kıbrıslılar tarafından hallini teklif etmiştir. Sovyet temsılcısi Kıbrıs meselesinin dışarıdan müdahale olmaksızm, barışçı bir anlaşma ile meşru hak ve adalet ılkelerine saygı gösterilerek çözümlenebiJecejini belirterek demıştır kı: «Kıbrtnn {çlslerl Türk ve Ram toplnlnklarının halledecegi bir konudur. Birleşmiş Milletler her <Arkası Sa. 7. Sü 1 de) Önerge Gmpta, Hükumet yönelttiği sorn önergesinde, Şinasi Osma, Ihsan Topalogln ile Muammer Aksoy'un seçimlerden önee A.P. görüşüne sykırı beyanlarda bulunduklarını seçimlerden sonra ise, bu şahısların bu görevlerde kalmalarının hüknmetin genel politikası ile çelisiklık arzettigini, b« saluslarm gSrevIerinden almıp alınmıyscağını sormoş TOPALOĞLU ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^B ^^^^BB ^^«^^ ^^^^m ^^^i^l tnr. Gündemin sorular bölümün de olan bu önerge okutuliuktan sonra, Enerji Bakanı Ibrahim Deriner söz almış ve incelemelerde bulunduktan sonra cevap vermek için 10 gün mühlet istemiştir. (Arkası Sa. 7, Sfi. 3 te) unun DURUM Bakanlar Kurulu gecekonduve seçim kanunu tasarılarını Parlâmentoya sevketti Parlâmentoya sevkedilen kanun tasanlan arasında Af ve TRT tasanlan yok Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu dun saat 18 den 21.30 a kadar çalışmış, «Seçim Kanun Tasansı ile Gecekondu Kanun Tasansını» müzakere ederek hemen Parlâmentoya sevkini kararlaştırmıştır. Ayrıca 25 kanun tasansının sür' atle Meclise sevki Bakanlar Kurulunca uygun bulunmuştur. Bu kanun tasanlan arasında TRT ve Af Kanunu Tasanlan yoktur. Tasanlardan çogu geçen dönemden kalma kanun tasanlandır. Bizim politikacıların ömrü de, leylek ömrii gibi lâk lâk'la gecîyor. Senato, «3 oturumun sonunda Başkanım seçebildi. Komisyonlar daha yeni kuruluvot. Millet Meclisi bir türlü yerine oturamadı, huzursuzluk, isteksizlik, daha doğrusu ürkeklik içinde günler geçip gidiyor. HenÜ7 hiç bir raesele doğru dürüst ele almmış değil. Partilere gelince; CHT, güıılerden bcri ortanın solunda mı kalsam. yoksa biraz daha sağlay.p ortaya mı geçsemin tartışması içinde. Anlaşılıyor ki iktidarın açılıp sacılacağı zamana kadar geçecek, ölü kabul ettikleri devreyi iç taııışmalarla değerlendirmeğe. bu arada bünyeden gelen çekişmele.i Kurultaydan önce bir noktada halletmeye çalışıyorlar. MP*de seçim sonrasmıtt gürültüleri durmuş ve parti henüz yerinj oturmuş değil. Ihraç ve istifalarla Millet Partisi daha bir süre oyalanacak gibi görünmektedir. Öyle sanjlır ki bu oyalanma, aynı zamanda Genel Başkan sayın Osman Bölükbaşmın bekleme devresidir. Seçhn sırasında Adalet Partisine fazlaca yanaşan, hattâ hayalî hesaplarla müstakbel koalisyonun Başbakan Yardımcılığuıı gözüne kestiren Bölukbaâi için hâtıralann küllenmesi ve huruç hareketine geçmesi elbette ko.av olmayacaktır. Gerçi sayın Genel Başkanm T.R.T. Kanununun değiştirilmesi sırasında kendini göstermesi mümkündür. Ancak o. iktidar partisinden gelecek hareketleri desteklemek yerine, aslında jimdi iktidar partisinin açık noktalannı aramak ve böylece seçim öncesinin yaraltığ> havayı kendi lehine çevirmek istemektedir kl, bu politıkası yanlış görülmez. Nitekim sayın Bölükbaşmm mutemetlerinden Memduh Erdemir, dünkü Mecliste bir noktayı yakalayıp AP hükümetine yüklenivermiştir. Bu konuşmayı gelecekteki tutumun öncüsü sayabiliriz. Meclis partilerinden, olgunlukla, durgunluğu birblrine karıştıran, bu yiızden âdcla kendi kendini yiyen YTP, Genel Başkan sayın Alicanın hükumet programı tenkidinden sonra, siyasi faaliyetini makale ile yürühııek yoluna girmiş gibidir. Sayın Alican, gerçekten pek istifadeli olan makalelerinde sosyalizmle komünizm arasındaki farklan anlatınaya ve Meclis kürsüsünde eksik kalan, ya da anlaşılamıyan sözlerini biliınsel bir çerçeve içinde açıklamaya çalışıyor. Kısacası YTP nin faaliye'i, şimdilik Genel Başkanm makalelerinde toplanıyor. Her hald3 bütçe müzakerelerine kadar bu yazıh usul devam edecektir. Seçimde ptk aktif görunen fakat bir hafta kala bocalamaya başla>an CKMP hâlâ kendini bulmuş, sağcı, ya da solcu damgasınm korkusıından kuttulmuş değil. Hükumet programmın müzakeresinde sa>ın Alpaslan Türkcş, ozellikle dış politika konularında yeni bir seyler söylemek istiyor gibi görünmüştü. Geçen ay Kıbns meselesi aktüel hâle gelince İnönü'nün tutumu hakkında hayli sivri lâflar etmiş, bunların yanında da «bırakmadılar ki gideyhn» gibi kahramanlık gösterilerine girişmiştir. Ancak bu lâfların CKMP lileri pek tatmin etmediğine dair son günlerde çeşitli haberler geliyor ve Hâzım Dağlı ile başUyan istifalann devam edeceği söyleniyor. CKMP, eğer bir dinamizme kavuşmnz ve üstelik AP hükumetinin tutumu, gelecek için vaatkâr olmaya başlarsa çözülme istidadı partiyi belki «grupsuzluk» tehlikesiylc karşı karşıya getirecektir. Meclisin yeni partisi TÎP in tutumunda alışmamazlığın, ürkekliğin havası hissediliyor. İşçi Partisini bir' yandan iktidar partisi baskı altına almak istemekte, öteki partiler de, bu sosyalist teşekküle karşı pek sempati beslememektedirler. AP liler, CHP yi TİP'e doğru itip aynı kefeye oturtmanın peşinde, CHP ise bu itişe karşı hissedilir bir dirennıe icindedir. Direnmenin gelecek günlerde yumuşayacağını tahmin ernıeyiz. Belki bazı kısrmlarda, o da meselâ dış politika konusunnn bazı noktalannda CHP, TİP i destekleyebilir, ama bu desteklemenin genpt politikaya kadar yayılabileceği sanılmaz. Yine meselâ karma ekcnonn, toprak reformu gibi önemli meselelerde görüş aynlıklan teferruatta değil, esastadır ve bütçe tartışmalannda aynlıklar busbütün anlaşıljcaktır. , Meclisteki partilerin durumu böyle. Ya Hükumet, ona da kısaca dokunalım; Çok lâf edümesinden anlaşıldığına göre, Hükumet hlç de rahat değildir. Aksine iç baskılaria, dış baskılar arasında ozellikle d'nemlı ve allerjik konularda kamu oyuna doğrudan doğruya aksetmiyen zig7aglar cizmektedir. Zaman ve tecrübe. bu kararsızlıkları önleyebilırse mesele yok doğrusunu söylemek gerekirse önleyecek gibi görünmüyor. İlgililerden öğrendiğimize göre durumları Personel Kanununun 4 üncü maddesine intibak ettirilecek olan bu personelin sayısı 184 bin civanndadır. Ancak, kanunun âmir hükmüne göre bazılarımn emekliye sevkleri, bazılannın da iki maaştan birlni tercih ehne mecburiyeüne tâbi tutulmaları dolayısiyle bu rakam M bin eivarına düşecektir. Şöyle ki: Q «D» cetvelinde hâlen genel bütçeden ücret alan 68.399 (196S istatistiğine göre), katma bütçeden ücret alan 17.775 (1964 istatistiğine göre) kişi vardır. Bunlann yekunu 86.174 dür ve tamamının intibakı yapılacaktır. [31 E eetvelİBda «enel bCt««4en ücrwt alm İJMS k^ma bütçeden ücret alan 6.M5 (19S4 iAtatistiklerine görej personel vardır. Bu cetvelde ealışanlar arasında, istibdam ücretlerinden başka entekli, dul ve yerim maaşı alanlar da bulunmaktadır. Bu durumdaki personel, 1 marttan itibaren iki yerden maaş alamıyacaklar, birinden birini tercih edeceklerdir. Böylece intibak etiirilecek personel sayısı azalacaktır. Bu cetvelde bulunup memur niteliğinde olmayanlann intibakı ya* nılmıyacağmdan bunlar da rakamdan düşecektir. Q «S» cetveli hademei hayratla ilgilidir. Bu cetvelden 10.326 (1964 istatistiğine göre) personel ücret almaktadır. Bu personel arasında, ayrıca, emekli, dul ve yetim maaşı alanlar olduğu gibi yeni kanunun emek lilik yaş haddi olan 65 ın üzerinde kimseler de bulunmaktadır. Bunların da intibakı yapılmayacagından, bazıları iki maaştan birini tercih, bazıları da emekliye sevk edıleceklerinden rakam düşecektir. Bdylece 90 bin civanndaki memur ve hizmetli mart 1966 da «çift maaş» alacak, ve ondan sonra da, bugünkü barem içi memurlar gibi, maaşları kendilerine her ay başında peşin olarak ödenecektir. öte yandan yeni personel rejiminde kaldırılacak ek görevler, Vekâlet maaş* lan ve benzeri işlemlerle maaşlarda sağlayacağı tasarrufu 380 milyon lira civarında tahmin edilmektedir. Bu tasarrufun ek görevlerden, emekliye sevkedılenlerden ve E cetvelindeki yevmiyeli kadrolardan temin edileceği bildirilmektedir. Topalogln, lıiıi pnlitihasının aııa haılarıııı acıkladı PARİS, (Dış Haberler Servisi) NATO Bakanlar Konseyi yUlık ikinci toplantısında günderae alınmış olan Kıbrıs'ın görüşülmesi bugüne bırakılmıştır. Dün bir konuşma yapan Savunma Bakanı Topaloğlu, genel konulara değinmiş ve Türkiye'nin Sovyetlerle münasebetlerindeki geüşmenin «NATO ujehğı sıiatının MoskOTR tttrafmdn kabal edıl mesı ön şartıyla. kaydedilditini belirtmiştir. Topaloğiu, Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile münasebetlerinin iyl komşuluk münasebetleri halini alması esasınm diğer batılı müttefiklerin de bılmekte oldukları yaklaşma siyaseti çerçevesmde kaldığını sözlerine ilâve etmiştir Ortadoğudaki duruma temas eden Topaloğlu. Türkiye'nin bu bölçede barış ve istikrar istediğini ifade ettikten sonra. Birleşik Arap Cumhuriyeti ile münasebetlerin normale döndüğünü kaydetmiş ve bu bölgede huzurun tesisine yardım eden kıymet Ii bir unsur olarak Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'mn faaliyetini zücretmiştir. Topaloğlu, Cezayır Konferansınm Asya Afrıka bloku ıçın dönum noktası olduğunu da belirtıp, «bu ülkelerle ışbırlığı gerekir» demıştir. DEMtREL GÜRSEL'E BİLGİ VERDİ DAYANAMADI New Yorktaki Foundling çocuk hastabanesinde Noelle ilgili olarak bir torene kardinal Spellman da katılmıştı. 3 yaşındaki Mary kardinal in takkesini çok beğendi. Bir süre seyretti, sonra dayanamayıp takkeyi çekiverdi .. ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) Cumhurbaşkanı Cemal Gursel. dün sabah, Başbakan Demireli Carkayaya davet ederek kendisinden son gunlerin önemli olayları konusunda bilgi almi5tır. Cumhurbaşkanı Cemal Gürscl ile Başbakan Süleyman Demirel arasında yapılan gSrüsmede, bazı tâyiu kararnameleri üzerinde dunTİdurn, »yrıca Birleşmiş Milletler çerçevesinde Kıbrıi ornnnnnn konnsulduğu öirenllmiştlr. Öte yandan. GürseHe yaptığı görüşmeden sonra Çankaya'dan ayrılırken gazetecilere. bilgi veren Demirel. tâyinler konusunda çıkan haberleri «mesnetsiz» olarak nitelemiş ve gazetecilerin bu konuda çok dikkatli davranmalarını rica etmistir. Vali ve Genel Müdiir tâyinleri Meclise geldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Medlslnde gündem dışı blr konuşma yaparak değlştlrllecek va111er, genel müdurler ve musteşar. lar konusunu küreuye getlren MP'll Memduh Erdemlr'e cevap veren DeT let Bakanı ve Hükumet Sözcüsü Cihat Bilgehan, «Saralıaten beyan edertm ki, Türkiye'de kanunlara sadık vazifesine bağlı, partızanca, hareket etmeyen devletin emrinde olan hiç bir devlet memnru değiş. ' tirilmeyecektir. Hukumetin gbrüşü budnr, bu olacaktır» demiştlr. «YÜKSEK MEMURDA BUZTJK j KALMADI» Erdemir, APT1 mUletveklllerinln lâf atmaları ve protestolan arasm. da gündem dışı yaptığı konuşmada özetle çunlan Böylemlştlr: < Tüksek memurlarda huzur bırakılmamıştır. Blr buçuk aydır valUerln, genel müdürlertn. yUksek znemurlann huzurlarmı kaçıran, bunları tembel ve lşe yaramaz gös. teren beyanlar yapümaktadır. Par. tlzan sdtınlyetle yapuacak değljlk. liğl hlc blr vlcdan eahibl kabul etmeyecektlr. Maksatlı haberler kar. şısında vekuler çıkıp cevap vermelldir. Tam bunun tersl genel müdurlere eziyet etmek ve onları istifaya zorlamak ?ibl demode. eskl blr yola bas vurulmustur.» BİLGEHAN'IN CEVAB1 Mllletveklllnin feürsüden lnmeslyle Devlet Bakanı ve Hükumet Sözcüsü Clhat Bilgehan, derhal söz istemiş, Erdemlr'in bu konuşmasıyla memurların aleyhtns hareket ettt ginl gazetelerde cıkan haberlerl Mer Ils kürsüsüne <e'lrerek bunurı üzerlne bina Kurmanın yeretz ulduğunu 66ylemlştlr: Diğer taraftan, Manisa MUletvekili Sami Binicioğlu'nun (MP) bir sorusu üzerine dün Millet Meclisinde Ayasofya konusu da görüşülmüştür. Binicioğlu'nun Ayasotyanın iba dete açılıp açılmıyacağı yolundaki soru önergesi okunduktan son ra, Devlet Bakanı Befet Sezgin söz almış ve «Konu tetkik ettirilmektedir. Bu safhada verilecek bir cevap yoktur.» demiştir. BİR Gelenler, gidenler Oh, oh, oh... Size sevineceğiniz bir müjde: Resmî açıklamaya göre, 1965 yıbnda, tnristler memleketimize 10 milyon 800 bin dolarlık döviz getirmişler. Getirmişler ama (Ah... şu «ama» olmasa!) aynı resmî açıklama bir de şunu bildiriyor: Dışanya giden vatandaşlanmız da (20 bini Hac için) 20 milyon 800 bin dolar götürmüşler. Demek büyük bfltçede, iktisadî devlet teşekküllerinde olduğu gibi, bu turizm «bazdçesinde de yine bizler yandık!» D. N. Bilgehan'ın açıklamas Bakanlar Kurulundan sonra Devlet Bakanı Cihat Bilgehan şu açıklamayı yapmıştır: « Hükumet programına almmış olan hususlann gerçekleştirilmesi yolunda Bakanlarm yapmakta olduğu hazırlıklar gözden geçirilmiş ve bu arada bütün Seçim Kanunlannı tek metin halinde birleştiren ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve mllletvekilliği seçim sistem ve nsullerini 1961 seçim esaslanna irca eden Seçim Kanunu Tasansı ile yoksul ve dar gelirli vatandaşa ncuz arsa, proje ve uygun kredi verile(Arkası Sa. 7. ü. b da) Ankara (Cumhuriyet Bürosu) CHP nin dünkü ortak grupunda bir konuşma yapan Bülent Ecevit «ilmen batılı demokrasilerin ölçüleri ile partinmin programı, ortanın solunda ise, bundan geri dönmenin yerı yoktur. Ortanın solu lâfı, farzedelim ki bizi silindirle ezmistir. (Arkası S». 7, Sü. 3 te) Ecevit: CHP artık yörüngeye oturdu "Karadeniz,, fikdenizde batıyordn Akdenizde şiddetli fırtına sebebiyle batraa tehlikesi geçiren Denizyollannın Karadenız yolcu gemisi dun akşam saat 19 da guçlükle İstanbula dönebilmiştir. Napoliden kalktıktan sonra 12 kuvvetinde esen fırtınaya yakalanan Karadeniz gemisi ardı ara sı kesilmeyen büyük dalgalarla pençeleşmiş ve geminin içindeki koltuk, masa, kanape, tabak, bardak, çanak gibi eşyalar paramparça olmuş, gemicilerin bir kısmı da yattıklan yataklardan yerlere yuvarlanmışlar, ayakta olanlar ise fırtınadan bir taraftan bir tarafa çarpılarak yaralanmışlardır. Şiddetli fırtına gemiye 40 derece yalpa yaptırmış ve bu sebeple de Karadeniz gemisi Pireye yanaşırken rüzgânn tesirivle kıçtan rıhtıma bındirerek ağır ha Sirkcci depolarında toplanan işçi esyalan İZİNLİ GELEN İŞÇİLER 13 GÜNDE 9 MİLYON MARK GETİRDİ Yllbaşı tatili dolayısı ile Almanyadan yurda dönen işçilerimiz, getirdiklerı eşyalaıı şehrin muhtelif yerlerinde satışa çıkarmışlaıdır. Dün crken saatlerde, Emuıonü ve Sirkeci civarında dolaşanlar ışçilerin gruplar halınde maliarıtu sattıklarını görmüşlerdir. Gürleruen (Arkası 6a. 7, Sü. S te) Ecvet GÜRESLN şara uğramıştır. NATO Kıbrıs meselesini ele alacak . Gazetelerden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog