Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B A S I N A H L  K Y A S A S I N A UYMATtl T A A H H Ü T EDER 8ah!M: NAZtMC NADf * Ocoel Yaym GÜRÖİN * Sorumla Yaıı îslerl MOdflrö: KSOL DAIXI * Basaa re yayan: CUMHURİYET Matbaaeılık v* Gaıeteefllk T.A.S. Cagaloglu Halkevl aokak No. M41 Meydacı, Edirne Hanı Adanm Tetefon: 4550 * ANKABA: AtatOrk Bulvan Tcncr Ap. • Tcnltcblr Telefon: 11 09 20 . U 09 GS • 12 9544 İT 57 35 * tZMİR Gazi Bulvan No. 18 Tel: 31230 BUROLAR atrsKt huatt: I B O N E ve Sarjellk d ev!ık 1 »ynk Törldye 75.00 40 00 22 00 t L N Barid 150.00 80.00 44.00 175 40 &£ Nişan, Nikâh, Evlenn», Dogum (Maktu) 75 Ölüm. Mevlit, Tejekkür ve Kayıp araroa 5 era. 90 Kayıp (Kellroesi) 1 a s 4 5 tnd ahltelerd* (saotlml) • 7 nd tao^feleı Baaük (Maktu) Ura * • > > * SAYISI 25 KURÜŞ Amerika Genel Kuruldan Baştarafı 1 inci sahifede rmı hazırlayanlan tehdit eaerek neredeyse yıldırmaya çalışmakla suçlarnıştır. Çirtmokos şöyle devam etmiştlr: • Türkiye Dışişleıi Bakanının konuşmasmı sona erdiren câmlelerin dikkatle incelenmesi, Komisyonumuza verilmiş olan ka rar tasanlannı hazırlayanlara karsı, yanılınmasına imkân olmayan tehditlerin tevcih edilmiş oldnğunu açığa vurmaktadır. Karar tasarılarını hazırlayanlara, bunların, dikkatlerinden kaçmıs, fakat keskin Türk zekâsının keşfettiği, tehlikeli neticeler doguracağı ve kabul edüdikleri ve yalnız Tiirkiyenin sezebildiği geIlşmeler olduğu takdirde hareket siz kalmrvacağı ihtar edilmişür.» ÜÇ ESAS Çirimokos Enosise kapıyı ardına kadar açan 23 ler karar tasarıtını desteklemiş, «Yunanistan, Barış Gücü hariç, Kıbnstaki bütün yabancı kuvvetlerin çekilmesini kabnle hazırdır demiştir. Yunan devlet adamı, «B.M. çerçevesi ve arabnluculağu dışında» Kıbrıs sorunuyla ilgıli verimli müzakereler yapılamıyacağını id dia etmiştir. Kıbns sorununa aşağıdaki üç esasa dayanmıyan hiç bit çözüm yolu bulunamıyacağını da sözlerine ilâve etmistir: 0 Dıs mfîdahalelerden gz&de kayıtsız sartsız bağımsızlık, £ «Tek adam, tek rey» ilkesine dayanan çojunluk idaresi. Q Azınhk haklannm etkili bir şekilde korunması. CERÇEKÇl ÇÖZÜM TOLU Banş Gücunün Adada «olağanflstü» hizmet gorduğunü belırten Yost, «Şnnn itirafa mecburum ki, ilçili taraflar banşçı ve ferçekçi bir çözüm yolu bulma hususunda buna paralel bir gayret göstermemislerdir» demiştir. Amerikan delegesi, verilecek herhangi bir hareket tarzı kararının, 4 mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararına uyması gerektiğini söylemiştir. Bu kararla Barış Gücü kurulmuş, ve B. M. aracıhk gayretleri ile ilgili kararlar sırasında müzakerelere girişilmiştir. Yost, ilgili tarafların aralarındaki aynhkları gidermek içia mumkün olan süratle teşebbüse geçmelerini söylemiştir. Yost, aynı zamanda, Amerikanın, diğerleri de aynı şeyi yaptıklan takdirde, Banş Gücü için malî yardımda bulunmaya hazır olduğunu bildirmiştir. Yeni yardımın, daha önce verilmis olan 14.6 milyon dolar nakit ve 1.2 milyon dolarlık askerî taşıt ve diğer hizmetlere ilâve olunacağını belirtmiştir. DEMOKRATtK ESASLAR Yost, sBzlerini sflyle bitirmiştir: «Taraflar, geçmiş olaylar fizerinde tartışmaya son vrrerek, kararlarını detnokratik esaslar dahilinde bağımsız bir ülke olarak bir arada yaşayacak ve bir arada çalısacak bir ülke fonnülü üzerinde anlaşmaya varmaya çağınyoruz.» TEHLİKELÎ ÇlGlR Togo başdelegesinin kürsüden inmesinden sonra, Çağlayangil ile Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kiprıyanu arasında bir söz düellosu başlamıştır. Kipriyanu'nun cumartesi günu yaptığı konuşmaya cevap vereceğini söyleyen Çağlayangil, Rum yöneticüerinin Birleşmiş Milletlerden, bu teşkilâtta üye bir ülkenin. anayasasım gayrimeşru olarak değiştiren bir hareketi onaylamasım istedıklerini belirterek demiştir ki: « Birleşmiş Milletler açısından böyle bir davranısın fevkalâde tehlikeli bir çıfıra yol açacağı kanaatindeyim. Kiprıyanu, Kıbnsın küçük bir ülke olduğunu söylemiştir. Birleşmiş Milletler yasası karşısında ve devletler hnkuku açısından küçük, büyük her ülke aynı haklara sahiptir. Ancak eşit haklar, eşit sorumlnluk ve mükellefiyetler yükler. Küçük bir ülke oldugınnnzıı iddia ederek banş ve gfivenlifi tehlikeye soknp, in•an haklannı ve andlaşmalan çiğneyemezsiniz.» Çağlayangil, Kıbrısta Yunan birliklerinin mevcudiyetinin «açık bir müdahale» olduğunu belirtmi?, «buna karşı müçterek andlaşmalarda imzası bnlnnan Tflrkiyenin Kıbns Türk toplnmunun kaderi ile ilgilenmek en meçrn hakkı ve ödevidir» demiştir. Çağlayangil, Çirimokos'a cevap hakkını daha sonra kullanacağını bildirmiştir. Daha sonra söz alan Kipriyanu, Kıbnsın banşçı bir çözüm ve arabuluculuk tekliflerini reddetmemis olduğunu, fakat eşitsizlik esasına dayanan müzakereleri de kabul edemiyeceğini söylemiş, meselenin Kıbrısın Birleşmiş Milletler üyesi olarak kalıp kalmıyacağı noktasma dayandığını, kalacaksa eşit haklara sahip olmak istediğini bildirmistir. KARAR TASARILARI Söz düellosunu takiben Afganistan bir karar tasansı sunmuştur. Irak, Libya ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve Türk tezine yakın karar tasansmda, taraflann müzakereye devamı ve Birleşmiş MiUetlerin arabulma konusunda yeniden caba sarfetmesi öngörülmektedir. Kipriyanu bu karar tasarısını reddettiğini, 23 ler karar tasarısını desteklediğini bildlrmiştir. 23 ler karar tasarısını imzalayanlann sayısı dün 31 e yükselmiştir. Muzakereler devam etmektedir. p irleşmiş Milletlerdekı Dışis" leri Bakanı Çağlayangil önderliğindeki Türk heyetine söre, Genel Kurul, büyük bir ihtimalle Kıbrıs sorununun çözümünü daha da güçteştirecek kat'î bir karar alma yoluııa gitmeyip, 1958 karar suretini hatırlatan ve ilgili taraflara barış ve müzakere ile bir çözüm öğütliyen orta yolda bir karar alacaktır. (Tommnmnz ve «Dış basında Türkiye: Ayasofya» yazisı fiçüncüde). Gemini 7 azaydaki »urlarına ; devam ediyor ' , 1 TEKFEN ampulündür j j Prof. Arık'ın cenazesi törenle kaldırıldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Uzun süredir çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamıyarak üç gün önce vefat eden Siyasal Bilgiler Pakültesi öğretim üyesi Prof. Fikret Ank'ın cenazesi dün SBP ve Hukuk Fakültesinde yapüan törenlerden sonra kaldırılmıştır. Hacıbayram camiinden alınan naaş Siyasal Bilgiler Fakültesi önüne getirilmiş, SBF Dekanı Prof. Armaoğlu, Arık'ın kişiliğini öven bir konuşma yapmıştır. Fakülte önündeki bu törenden sonra tabut, Hukuk Fakültesi önüne getirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur. Honston, Texas, (A.P.) Uzayda rekorlar kıran Gemini 7 nin astronotlan James A. Lovell v» Frank Borman bugün Türkiye saatiyle 10.33 te yörüngede 129. tura başlamı/iardır. Astronotlar, çarşamba günü Gemini 6 ile uzayda buluşma tasavvurunu gerçekleştirebilecek • lerini ummaktadırlar Gemini 6 nın aslında pazar günü atüması kararlastmlnuş, fakat itici rokette olduğu anlaşılan bir ânza yüzünden kapsül, içındeki iki başka astronotla birlikte fırlatılamamıştır. Şimdi teknik ekipler, Gemini 6 üzerinde çalışmaktadırlar. Bu kapsülün, çarşamba gunü Türkiye saatiyle 15.37 de atılabileceği ffh« cak hareketin cumartesi gününe kadar da ertelenebileceği belirtilmektedir. Uzayda 14 gün kalacak olan Gemini 7 nin astronotlanna yakıtlannı hesaplı kullanmalan tavsiye edilmiştir. Gemini 6 nın atılamaması, «Pioneer» (öncu) 6 nın uzaya fırlatılmasına mâni olmıyacaktır. Öncü 6.30 metre yüksekliğinde bir Delta itıci roketiyle uraya atılacak ve güneşin etrafmdaki yörüngeye yerleştirilecek • tir. Gaye, güneşten kopan küçük elektrikli zerrecikler, roanyetik alanlar ve güneşin \apıhsı hakkında daha fazla bilgi sahibı olmaktır. GÜNEŞ BATAR... TEKFEN DOÖAR İlâncılık: 22/15343 İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Çocuk Temsilleri İÎSKÜDAR TİYATROSUNDA 15 aralık çarşambadan itibaren Her çarşamba 14.30, her pazar 11 de YÜCEL TUNAU'nın Kamıı yatırınüarı 1965 de azaldı Qui Non dolaylannda Vietkongla Amerikalıların çarpışması sivil halkın evlerini terketmesine sebep oldu. Resimde. bir bataklığı geçmeye çalışan Vietnamlı küçüklere yardım eden Amerikan askerleri görülüyor. (Vietnam haberlerimiz 3. sayfada). ANKARA, (Cnmhurlyet BOrosn) Karau sektörü yatırımlnr'nın plarlı kalkınma doneml lçlnde en düsük olaıak 1965 yılı içlnde gerçekteştigi yeni bütçe gerekçesin'le açıkiantni}tır. Dokuz aylık uysulamaya göre karr.u sekıdründe yfırımların (ereeklejme oranı göyledtr: Yıllar Oran 1963 YUzde 54 1964 » 45 1965 > 44 Öte y»dan, bir önceki yıUı kıyasla İkıisadi Devlet TeFekküIleri yatırımlarında yüzde 2 artışa karjılık. genel bü^'.eli daırelerin yatırımlsrında yüzde 4, katma büteeli dairelerde yuıde 5 ve döner sermayell id^relerin yatırımlarında ise yüzde 3 oranında gerileme mevcuttur. Bir Türk işçisi uyuşturucu madde salarken yakalandı KÖLN. (a.a.) Ünar Kavruk adında 27 yaşında bir Türk işçisi, yatmakta olduğu hastahanede uyuşturucu madde sattnak suçuyla tutuklannuştır. Kavruk, bacağındaki bir rahatsızlık dolayısiyle kaldırılmış olduğu hastahanede, tanıdıklan ve kendisini ziyarete gelenler aracılığıyla uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparken polisçe yakalanmıştır. Polisler, Kavruk'un üzerinde 105 gram haşhaş bulmuşlardır. ELMACI GÜZELİ Kaçak inşaat Baştanfı 1 inci sayfada ğe de değinerek özetle şunlan söylemiştir: «Ankara yıllardanberi gecekondu akınm^ maruzdur. Merkezin nüfusu 902.000 dir. Bunların yarıdan fazlası gecekonduda yasamaktadır. 1963 de çıkan bir kanun gecekondulara Belediyclerin su ve elektrik götürmesini mecbur kalmıştır. Bu da Belediyelere büyük bir külfet yüklemiştir. Gecekondu çok ağır bir problemdir. Bunu Belediye imkânlariyle çözmeğe imkân yoktur. Nitekim Anayasa konut probleminin çözülmesini Devlete yüklemiştir. Ama tmar Kanunun» göre, ruhsatsız ve projesiz inşaata engel olmak Belediyelerin sörevîdir. Bunun için cezalar konmuştur. Ankarada bangi kuvvet gecekondu yapımına engel olabilir? El'an İçisleri Bakanlığının 30 müfettişi, arkadaşlarımız hakkında kaçak inşaata mâni olmadıklan için işlem yapmaktadıı. Milletçe ve partilerce bu mesele üzerine eğilmek lâzımriır.» Beledij'e Başkanı çeşitli sebeplerle ve kimsenin kendl arsasının bir kısmını bahçe yapmak isteme mesi yüzünden Ankara'nın güzelliğinin bozuldugunu söylemiş ve «Ankara bir beton yığını haline gelmisttr* demiştir. KİRLİ HAVA Ankara üzerinde kirli hava konusuna değinen Başkan, bu havanın küçük çocuklarda ve 40 yaşmı aşkınlarda «Korkunç hastalıklar» a sebebiyet verdiğini, ama kesin bir çare bulunamadığını bildirmiştir. ANKARADA YERALTI GEÇİDt Başkan Erkut, trafik problemini halletmek üzere 1966 yılında Ulus meydanında heykelden Kerpiç lokantasına kadar olan kısımda yayalar için yeraltı geçldi yapımına başlanacagını blldirmiş tir. Başkan, aynca Belediye mevzuatınm değiştirilmesini, Belediye gelirlerinin yükseltilmesini, Ankarada eski Büyük MUlet Meclisi binasının Ankara Belediyesine verilmesini istemiştir. Yapılan toplantıya sadece CHP U mületvekiUeri ve senatörler ka blmıştır. AP li milletvekilleri ve senatörler raazeret dileyerek gelmemişleTdir. Baştarafı 1 inci sayfada tesbit etmektedir. Orgeneral ve oramiraller normal olarak bu görevde 3 yıl kalabüeceklerdir. Mareşal, büyükamiral ya da asaleten genel kurmay başkanlığı yapan orgeneral ve oramiraller, emekliye aynldıkları tarihten itibaren hayatta kaldıkları, özel sek törde hizmet almadıklan ve politikaya atılmadıkları sürece, kendilerine bir emır subayı, 1000 lira ikametgâh tabsisatı, bir araç verilecektir. Diğer orgeneral ve oramirallere ise aynı şartlar altında bir er üe ayda 1000 lira mesken tahsisatı verilecektir. ASTSUBAÎLAR SUBAY OLABİLEC3EK Kanun tasansı aynca her yıl tesbit edilecek kontenjan oranmda astsubayın subay yapılabilece gini öngörmektedir. Subay olan astsubaylar ancak yüzbaşüığa ka dar yükselebileceklerdir. Astsubayların normal bekleme süreleri ise şöyledir: Astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üst çavuş, astsubay kıdemli üstçavuş üçer yıl, astsnbay, basçavuş astsubay kıdemli basçavuş altısar yıl. İZİNLER Silâhlı kuvvetler mensuplarınıa yıllık izinleri 45 gün olarak tasarıda tesbit edilmiştir. Bunun 15 günü mazeret izni olarak kullanılabilecektir. KITA TAZMİNAT1 Subaylar ve astsubaylar albay maaşının belli yüzdeleri oranında kıta tazminatı alabileceklerdir. Bn tazminat albay rütbesinde olanlarla uzatroalı onbaşı ve er arasında albay maaşının yüzde 20 sinden yüzde 4 üne kadar değismektedir. SOSYAL YARDIMLAR Bunlar dışında tasan, silâhlı kuvvetler mensuplanna sosyal yardımlar bakımından yenilikler getirmektedir. Doğum ve ölüm ORDU PERSONEL YENİ KOMEDİ TİYATROSUNDA 19 aralık pazsrdan itibaren Her pazar 11, her çnrsamba 14.30 da ERİCK VVOSS'un | Giden turist gelenin , iki katı para harcıyor ) . AK&ABA, tdunluaiyet BUrosn) Türkiyeye gelen turlstlerin getlrdlkleri dövizler ile Türk turistlerlnin götürdükleri arasında 10 milyon dolarlık aleyhte bir fark olduğu açıklanmıçtır. Resml makamiarca açıklandıjını gdre 1965 yılında yabancı turistler Turkıyeye 10 milyon 800 bin dolarlık döviz getirmisler, buna karjılık Türk turistleri 20 milyon 800 bin dolarlık döviz götürmi'ıslerdir. Yapılan tahminlere göre 1966 yılında 14 milyon dolarlık bir turizm geliri beklenmektedlr. Eğer glden döviz ay nı kalırsa aradaki fark S milyon» lnecektir. Gelon v« giden ruristlerln. maksatlarına göre sayıları şöyledir: Gidenlcr turist olarak 18 bin. haç için 21 bin, çahşmak üzere 40 bin ve cesitlı 20 bin olmak üzere toplam 99 bindir. Geçen yıl bu toplam 113.083 idi. Gelecek yıl bunun 105 bine çıkacağı tahmin edilmektedir. Gelenler ise 205 bin turist ve 45 bin çeşitli maksatlarla olmak üzere toplamı 250 binl bulmaktadır Geçen yıl bu miktar 229.437 idi. Gelecek yıl bunun 300 bine ulasması beklenmektedir. İşir ilgi çekici bir yönü de gelerek yıl yurt d],sına turizm amaciyle çıkacakların sayısında artma. hacca gideeeklerin miktarında ise azalma olacağı ilcri sürülmektedir. yardımlan. yakacak yardımı, tahsil burslan ve yurtlar, konut yar dımları tasarıda öngörülmektedir. Türk silâhlı kuvvetlerinde serefli hizmetleri geçenler için ayrıca dört cesit madalya ihdas edilmcktedir. Bunlar şeref madalyası, Türk silâhlı kuvvetleri se| ref madalyası, Türk silâhlı kuvvetleri övünç madalyası, Türk sll&hlı knvvetleri üstün hizmet maI dalyasıdır. I • Baştarafı 1 inci sahifede Halkımızın ıstırapları için geçici çareler defil, gerçek çareler bulmalıyız. Bu bir medeniyet mücadelesidir. Hedefe mutlaka varacagız. Türkiyenin bir (Fıkara memleketi) olarak kalmasına müsaade edemeyiz. Hiç bir gönül buna razı olamaz.» Başbakan, Devlet Su îşleri olarak yapılanların çokluğuna rağmen daima azımsamalan gerektiğini ilgililere telkin etmis, «Yapmayı tasarladıfınız şeyler de azdır. Daha büyük isler t»sav vur etmeye mecbnrnz.» dedikten sonra Türkiyenin enerji dâvası' bakımından çok geç kaldığma işaret etmiş. 4,5 milyar kilovat saatlik bugünkü üretimin takdire değer bir seviye olduğunu fakat bu rakamın tspan ya'nın dbrtte birine tekabül ettiğini söylemiştir. Toplantı ve Enerji Bakanının konaşması Demirel'in geçikmesi yüzünden bir saat geç başlıyan toplantıda ilk konuşmayı Enerji Bakanı Deriner yapmış, Türkiyenin kal kınması için sinai istihsalin arttırümasının sart olduğunu, bu bakımdan sulama işlerine büyük önem verilmesi gerektiğini belirtmış, «Projelerimiz geri kal mıs bölgelerin kalkındırılmasına hizmet edecek şekilde ele alınacaktır» demiştir. Deriner, teşkilâtın çahsması ile ilgili teknik bazı tavsiyelerde de bulunmuştur. Demirel BİR KOYA SU (Basm 24213/15355) Gazetecilerle en iyi geçinen yıldızlar 8eçildi HOLLYWOOD, (a*.) Hollywood Kadın GazetecUer Demeğlnin «basın ile en iyi geçinen sinema yıldızlarına» verilen «Altın Elma» ödüllerini John Wayne ile Dorothy Malone kazanmıştır. Dernek en hırçın yıldızlar olarak da «Ekşi Elma» ödülüne Vice Edwards ile Ann Marganet'i lâyik görmüştür. Ödül dağıtım töreninde, geçen yılm galipleri Lorne Green ile Donna Reed, altın elma ödüllerini Bayan Malone ile babası adına törende hazır bulunan Mike Wayne'e takdim etmişlerdir. Basın ile en iyi geçinen yıldız adaylan aTasında Steve Mcquenn, George Segal, Sandra Dee ve tnger Stevens, «ekşi elma» ödülü adaylan arasında ise Tony Curtis, David Mccallum, Patty Duk» ve Debbie Reynolds bulunmaktay dı. SAKARYA Kocaell Bucağında Hastane Yaptırma Derneği yaranna oynanan plyeste köy lmamı ile köylüler de rol almışlardır . K.Sylülerin oku] bahceslnde kurdukları sahnede oynanan Fatihm Adalett tsimll piyeıte köy lmamı Ahmet Sevlnç, Fatihin askert rolünü oynarr.ıştır. Köy imantı da piyesfe rol aldı Azlz varhğımız. melek hadetll, lnsanı kâmil eşlm, babamız hasUlığı sırasında müsfik alâka ve ihtimamlarını esırgemiyen Haydarpaşa Nümune Hastahanesi ve Şişli Çocuk Hastahaneslndeki ve diğer değerli meslektaşlarına, deruı acımıza katılan akraba ve dostlarımıza aeık tesekkürümüzü sükranla sunarız. Tanrı rahmet eylesin. .... ..w v AİLESt r Cumhuriyet 15354 TESEKKUR Dr. ENVER İRDEM'in Muhtelif ülkelerden yeni ithal talepleri ADANA Muhtelif memlekrtlerden Adana Tlcaret ve Sanavl Oda«ın» gelen İthal talepleri şunlardır: I»pany», Madrit ıkuru fazulve». Habeşistan. kadın çdrabı, sabui, diş ve rraş fırçass kozmatik. havlu, battaniye, hall, Libya. Niğde elması, kestane, kuru .'ncir, çekirdek£İ2 üzüm, fmdık, yer f.stığı. ceviz içi, nohut ithal etmek lstemektedir. Yapılan bu tekli'ler Adana Ticaret v Sanayl Odasınca alâkahlara lletllmiîtlr. Cıımharijet Reşat Hamit AÖ2 Napolyon 24 Ayat külee »4009410 1540015500 1140011500 95589*50 13951397 100010200 BorışGücO Baştarafı 1 inci ssyfad* nın yapılması gibi dfişflneeler da hildir. Dışişîeri Bakanları yukandaki konular üzerine eğilirken Savun ma Bakanlan da ittifakın askerl durumu ve savunma plânlaması gibi meseleleri inceliyeceklerdir. Ancak, toplantıda. nükleer plân lama ve nükleer «ilâhların ortak hğı meselesinin bütün tartışmt lara hâkim olacağı »anılmakta ' dır. Konferans saati değişikliğl İSTANBKL tJNtVERStTESt MALtYE ENSTİTÜSÜNDEN Manchester Üniversitesi Profesörlerinden AJB. Prest tarafından 14 Aralık 1965 Salı günü verilecek «Ingiliz Vergi Mevzuatmdaki Son Degişiklüder» konulu konferans saat 17.30 yerine, aynı gün saat 16 da Üniverslte Merkea Binası arkasındaki dershaneler blokunda verilecektir. Tashihen bildbillr. Maliye Ensütüsü Müdürü Prof. M. ORHAN DİKMEN (Cumjıuriyet: 15359) Baştarafı 1 inci sayfada yolcu vapuru ise fırtınadan îskenderiye limanına girememistir. 24 saat açıkta traverse çıkan vapura telsizle Beyrut limanına sığınması emri verilmiştir. KONYAT)A KONYA Konya ve çevresinde önceki gündenberi bereketli yağmurlar devam etmektedir. Ekimden sonra bir süre kurak giden havalar bir ara çiftçiyi endişelendirmiş ise de, önceki gündenberi başlayan yağmur bütün bölgede iyi bir yü idrak «dileceğinin müjdecisi olmuştur. Bu yıl Konyada 15 milyon 862 bin dekar ekili arazi bulunmakta ve havalar bu şekilde müsait gittiği takdirde 3 milyon tona yakın tahıl elde edileceji fanılmaktadır. KAYALAR YTJVARLANDI fZMtR Dün sabaha kadar devamlı yağan yağmur, sehirde büyük hasarlar meydana getirmiştir. Inşa halinde olan yolUr bozulmuş, Kadifekaleden kopan iki büyük kaya meskun bölgeye yuvarlanmıştır. Kayalardan biri aşağıdaki evlerden birine carpmışsa da herhangi bir hasar yapmamıştır. Belediye, baska kaya kopması ihtimalin» kaışı çukurla kazmıştır. Manda çayı taştığı için Mersinli ve Çınarh'da tahribat çok f azla olmuştur.. Karşıyaka da bir çok evin ikinci katlarım tular kaplamış, bilhassa Bostanlı tamamen sel manzaTası gösternaiştir. YERALTI ŞEHRt Aliağa bucağı civannda Helenistik devre ait bir sehir kalıntısının da sellerin aürüklediği topraklarm altından meydana çıktığı haber verilmektedir. Anlaşıldığına göre, bu, «Kime» adı taşıyan eski Yunan sehrinin bir devamıdır, Sulu kor bekleniyor BİR MİLYAR 4M MÎLYON Deriner'den sonra konuşan Devlet Su lsleri Genel Müdttrfi Reşit Akmandor, 1966 yılında 1 milyar 400 milyon liralık yatırım yapılaca|ını söylemiş, 1965 çalısmalarını çeşitli bölümlere göre ve rakamlar vererek açıkZ A Yİ lamıstır. Türkiyede hilen çeşittzmit Tütünçiftlik Akaryakıt li 115 hidroelektrik tesisi bulun Idare Memurluğunun 10/5/1965 j dnğnnu, bnnlardan ikisinin katarih ve 327 sayıh giriş beyannapasitesinin 100 bin kilovatın üze mesiyle ithâl ettiğimiz, 38.325.097 { rinde oldngnnn açıklayan Akton Ham Petrole ait, kambiyoya ] mandor hâlen 13 tesisin kendileibraz edilmek üzere adı geçen ri tarafından insa edildiğini de gümrükçe tasdiken tarafımıza vesöylemiş, karutnlması gereken rilmis olan döviz meşruatını havi 360 bin hektar bataklıçın şimdifaturayı ve noksanlık belgesini ye kadar yansına yakın kısmızayi etmiş. bulunmaktayız. Yenisinın kurutnldağnnn sSylemistir. ni alacağımızdan, hiç bir muameAkmandor, tstanbnl ve Ankarale görmemiş olan eskisinin hükümsüz olduSu ilân olunur. nın içme suyu konnsnnnn halli için de 890 milyon liraya ihtiyae ÎSTANBUL PETROL bnlnndngnnn açıklamalan sıraRAFtNERİSİ A. S. (Basın Organizasyon... 15360) sında belirtmiştir. Yurdo kaçak otomobil sokan bir şebeke yakalandı Almanyada bulunan işçiler va turistler tarafından triptik yolu ile yurda getirilen otomobilleri, sahte evrak düzenliyerek, komisyoncular aracıhğı ile satan 12 kişilik bir kaçakçı sebekesi meydana çıkarılmışür. llhan Akgün ve Dimitroa Pandalidisadlı iki şahsm, «Bize ka çak otomobil sattılar» şeklinde Savcılığa yaptıklan ihbar üzerine harekete geçsn malî polis, şebekenin 9 elemanmı yakalıyarak dün Adliyeye sevketmiştir. ÜÇ ELEBAŞI FİKARDA Düne kadar yapılan tahkikattan anlaşıldığuıa göre, 15 kaçak otomo billn bu şahıslar tarafmdan satıldı ğmı tesbit eden polis, ancak bun lardan besini ele geçlrerek Gümriiğe teslim etmiştir. Kaçak otomobiller için trafik cüzdanı dahi çıkarmıs buiunan şebekenin Erdoğan Peker, Aziz Dinçol ve Lutfi Aktül tarafından idare edildiği bildirilmiştir. Ancak polis, bu üç şahsı yakalıyamamıştır. Sahte evrak düzenliyerek yurda kaçak otomobil sokmaktan sanık olarak dün Adliyeye verilenler ise, şunlardır: Ali Yener, Akdoğan Atak, Hamdi Öztuna, Ercan Acar, Ahmet Boz, Abdullah gevki Alagöz, Oktay Celâl, Tahir Keresteci ve Cemil îlhanlıdır. Son iki sanık, dah* öneeden yakalanmıştır. HARDY 11 kişilik orkestra, vokal gurubu ile •ve .Adamo'nungençrakibi f 1819 ve 20 Aralık'ta Türkiye'nin en modern sineması FİTAŞ'ta verecekleri konserlerin bıletleri satışa çıkmıştır. 'ninl Hareket: 26 aralık 1965 Dönüş: 3 ocak 1966 Seyahat ücreti: 900 TL ve 35 $ Pasaport Vizeler Liiks Pulman ile gidiş, dönüş, Beyrutta birinci emıf otel (kahvaltılı) Beyrut ve Şam şehirlerinde turistik turlar seyahat ücretine dahildir. Acele müracaat ve rezervasyon için: Tel: 17 80 34 Radar Seyahat Turizm LTD. ŞTL İnkılâp Sok. 23/4 Yenişehir Ankara. Cumhuriyet 15358 YlLBAŞl MÜNASEBETİYLE 9 GÜN BEYRUT VE ORTADOĞU TÜRtSTİK GEZtSİ Seanslar: 18.30 ve 21.15 Tel.: 493489 Dikkat FRANÇOISE HARDY 18 Aralıktan itibaren KLÖBX te programlanna başlıyacaktır. LUİGİ her akşam programlanna devam etmektedir. Rezervasyon. 484447 İıâncılıî:: >ob, ı.'u. v ; PENDİK BELEDİYE BAŞKANL1Ğ1MDÂH »afta No: 105 105 Ada No: 8M 165 Panel No: Mesahan BU BeherM^sine Konan kıymet Lira Knruj 00 B593 Muhammen bedetl lira Koznf 29.443 N 34.283 60 Geçtel Temmatı Lira Kurnf U08 M 2.571 Sf thale ve SaaM 21J2J965 Salı Saat 15.00 de 2U2J965 Salı Saat 15.30 da Ihale ŞeM İHALE OfRUMU * n Kapah zarf Kapalı zarf Hafif sanavl Bölgesı olup Fabriks yapıhr. HaP' ^,,Layı Bölgesı olup Fabrika yapılır. 20 1 Mülkiyeti Belediyemize ait yukardaM pafta, »da, parsel sayılan tle, mesahalan, muhamraen bedellerl ve g e ç i d teminat bedelleri ile Ihale gun ve saatleri ile Unar dnrumlan yazılı gayrirnenkuller Belediye Encümenj huzunında 21J2.1965 günü sanlacaktır. 2 Kapalı zarf usulü ile yapılacak satışlar tçin talipleı 249U gnyılı kanun hükumlerine g5re hazırhyacaklan tekllf mektuplaruu ihaleden birer sast evvel ve makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına vereceklerdir. 3 Postada vaki gecikmelerin nazan itibare almmıyacağı ve daha fazla malumat almak istiyenlertn ia saatlerinde Belediye Muhastpliğine müracaatiarı Uân otunur. (Basın 23486/15335)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog