Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

5AH1FE ALTI 14 Aralık 1965 CUMHURÎYET Trarfc sinenuısında yeni dalga Erksan,« Sevmek zamanı» nda apayn bir aşkı anlatıyor Ş Amerikada kadın 1 garsonların yarı ıınnı: çıplak servis İ yapması önleniyor | İZZZ » • • « •••• 14 Arahk 1926 tarihli Cumhuriyet'ten ^ ^»»»^•^»»»»^»»»»»»»»»»»^»^^^^^^^^^^^^" •«•• Sema Ozcan, Metin Erksan ve Miişfik Kenter filminin bir sahnesinde «Sevmek Zamanı» Türk sinemasının gozde yıldızı Hülya Koçyiğit, 18. yaş yıldönümünü, şimdiye kadar ahşılmamış bir tarzda kutlamıştır. Hülya Koçyiğit, kendi el yazısiyle gönderdiği dâvetiyede: «Mutlu günümü sevdiklerimle Bebek Süreyya Restoran'da geçirmek istiyorum» deyişine uygun olarak; sadece dostlannı ve özellikle basın mensuplannı bir arada topladığı bu gecede, özellikle: «Her şeyimi ve sanat hayatımı ona borçluyum» dediği annesiyle bol bol sarmaş dolaş olmuş ve ona bir şiir ithaf ederek okumuştur. Fotoğraf: Selçuk AYBATAK PLASTIK EKLEMLER 9 ngilterede. Hammersmith'de, | Artirit ve Romatizma Konseyi yeni bir arastırma peşındedir: Artırit yüzünden parmuklan kıv rıhp bükülen, sekilden çıkanlara plâstıkten eklemler takmak. Bu araştırma ıle meşgui olan ekıp «Polypropylene» den yapılacak eklemler üzerinde çalışmaktadır. Polypropylene eklemler hafif olacaklar ve kendi kendilerini yağlayacaklardır. Daha önce. madenî eklemle denenmişti. Fakat bunların bazan takıldıkları yerleri hırpaladıklan görülmüstü. Plâstiğin canlı dokular tarafmdan çok daha kolayhkla benımseneceği umulmaktadtr. Son zamanlarda. bundan başka artirit yüzünden biçimden çıkmşı organların, özellikle ellerin, ameliyat yolu ile iyileştirilebile Tıp âlemi suni eklemler sayesinde artirit hastalığına karşı yeni bir zafer kazanma çabası içinde ceği de düşünülmüştü. Ameliyat, eklem yerlerinin içinde ve civarındaki iltihaplı dokulann alınması ve temizlenmesinde başarılı sonuçlar vermiştir. Buna karşılık, biçimleri bozu2an eklemleri ameliyatla doğrudan doğruya düzeltmek teşebbüslerinden iyi sonuçlar alınmıştır. Ekip bunun, oynakların tamamiyle bozulmuş olmasmdan ileri geldiğini açıklamış ve bozulan eklemleri düzeltmektense yerlerine sun'ilerini koymamn çok daha iyi olacağını belirtmişti. imdiye değin çerrUen aşk •••• filimlerine bir göz atın... •••• •••• •••• Gözyaşı döktüren, kız VB er•••• •*•• «••• kek kahramanın alışılagelmiş, •••• •••• •••• kalıplaşmış sözleriyle hep biliıwn yollardan geçerek süriip giSan Francisco belediyesi, şehden bir aşktır bu... Bu aşkın başı, ortası, sonu vardır. rin turistlerle kaynaşan bazı • • • • Birbirlerini andırır çokluk... semtlerindeki gece kulüplerinin • • • • «Leylâ ile Mecnun» ya da «Rofaaliyeti, müstehçen kitaplar, urneo Jülyet» ten bu yana gelen yuşturucu maddeler, fahişeler aşkların yapısma da bir yeoilik ve homoseksüeller hakkında hakatmamıştır güniimüzün aşk film zırlanan bir raporu inceledikten leri... Çoğu plâtonik, romantik sonra «bu ahlâkî düşüşü» önliye ögelerle süslenivermiştir üstelik... bilmek için harekete geçmiye HIS Melânkoli alabildiğine konuyu kekarar vermiş, fakat mücadeleyi mirir bu filmlerde... kimin yürüteceği konusunda an Duyusal yönünden çok düşünlaşmazlık başgöstermiştir. ceye dayanan aşkın yapısını eleşBelediye başkanhğı, raporun tiren ilk cesur deneme, bugün«Berkisatvet» küçük kruvazörü doğrudan doğruya savcılığı ilgi lerde çevrilmesi bitecek olan «Sevmek Zamanı» filmiyle y&pıllendirdiğini ileri sürerken, savdı sinemamızda... Marazl aşk eılık meseleyi, rapora göz bile filmlerine karşı çıkan bu filmatmadan polise havale etmiştir. de gerçekçi bir aşk trajedisi vePolis müdürlüğü ise, raporu, beHeybeliada önünde bulunan «Berkisatvet» ve «Peykişevket» kü riliyor. Bu, zamanımızın değerlelediye başkanına hitap ettiği çük kruvazörleriyle «Samsun» ve «Basra» muhriplerinin iştirâkiyl rini de aşan, bu değerlerin çok dün küçük bir manevra yapılmıştır. için, belediyeye iade etmiştir. üstünde olan bir aşk... KendiliManevra'ar esnasındfe gemilerden top ve torpil atışları yapılmı Belediye başkam John Shelley, ğınden seyreden, doğal olarak sü ve harekâtı tâkip eden Bahrıye Vekıli Ihsan bey göstenlen muvai daireler arasındaki anlaşmazlığa rüp giden bir çiftin aşkı... = Ünlü piyanistJerimizden Gülseren Sadak çeşitli konserler vcr E rağmen «bn ahlâksızlıfa artık fakiyetten pek buyuk bir memnunluk duyduğunu ifade etmiştir mek üzere Bulgaristana gitmiştir. Sadak, 14 aralıkta Sofyada, E müsamaha edilemiyeceğini» ilân Apayn, çok uzak toplum kat jr tarafı Türkıyeyi Millî Mücadel lanndan gelmiş iki insanm son jŞ 16 aralıkta Plevnede, 1718 araukta da Filibede konserler şj ederek, önce gece kulüplerinden Ayasofya Camiini sırasında gostermektedır. E derece guzel ve gayet ahlâklı bir Ş verecektir. Piyanistimize Sofya konserinde Radyo Televizyon ^ işe başlanacağını söylemiştir. Ge onde Gazı Paşa, arkasında mı aşkı inceleniyor bu filnıde... tkisi Ş dans salonu yapmak Orkestrası, diğerlerinde Senfonik Orkestra eşlik edecektir. ^ ce kulüpleri ise, belediye baskan let ve askerler bulunmaktadı de insanlıklanndan, davranışların Resim Gülseren Sadak'ı hareketten evvel ve babası İstanbul lığma sunulan raporun, «amatör Gazı Paşa burada MıJlî Muc; dan caymıyorlar bu insanlar. Öz s için Vilâyetten Operası Koro Şefi Muhittin Sadak'la vedâlaşuken gösteriyor. E lerarası bikini müsabakası» vedele senelerinde foto Ethem t: gür ve egemen iki insarun dün E kiralamak istedi ya «çıplak mankenlerin strip porafından Kocatepede çekılen f( yasının çatışması ve bundan dotografı esas tutularak canlan ğan çok büyük bir tutkunun öy ?iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi!iııııııııııınıııııııııımııt; kerti» gibi süslü gösterileri kap Lâlelıdekı Hârıkzedegân apardırılmıştır. küsü... Filmin adı «Tutku Zamasamadığını da iddia etmektedirtımanında ikamet eden San'alı nı» olacaktı önceden. Ama bu ler. Kapının öte tarafı da Cum • •••• Muhammed el Habib ısminde •••• •••• abstre adın seyirci psikolojisi yö hüriyetın ilânını tasvir etmek •••• biri, Vilâyete verdiği bir isti •••• niinden yitireceği puanlar düşünü ••*• tedir. Yanlarda ise birer aske • ••• da ile Ayasofya camiini rians lerek bundan cayıldı. «Sevmek ve birer bayrak bulunmakta salonu yapmak istediğinı bıl Zamanı» konuldu. dır. 1012 metre ırtifaındaki b •••• dirmış v» camiin kendisine ki••«» âbide 140 bin liraya mal ola ralanmasını istemıştır. Türk sinemasına yeni bir hava caktır. a«aa getirecek olan «Sevmek Zamanı», İsti 'a sahibi muayne için • • • « • ••• her filmi bir olay yaratan rejiemrazı akliye hastanesine sevk .)•• Türkçe hutbe • ••• sör Metin Erksan'ın bir yıllık bir • •«• olunmuştur. • ••• susuştan sonra sessiz sedasız çeAnkarada, Dıyanet tşleri R Taksim âbidesi virdiği filmin adıdır. Erksan geyasetı nezdınde mustakil lu çen yıl Zeki Mürenii bir «İstanmüşavere heyetı tarafından h. Taksım meydanına rekzedileNew York (a^.) « Sevdiği inbul Kaldırımları» filminden sonzırlanmış olan türkçe hutbele cek âbide işiyle meşgui komıssanlara eziyet etmesini söylera «Suçlular Aramızda» yı çevirrin tetkikine başlanmıstır. Al yon dün bir içtima yaparak eyen sesler duyduğunu iddia eden miş ve ondan sonra susmuştu. dığımız malumata göre türkç Beyoğlu Şehir Galerisinde, geserin alacağı son şekli müzake35 yaşında bir adam kansını bıBirçok iddialı sanat filminin çahutbeler 40 50 kadar olaca! çenlerde belırttiğimiz Semih Balre ve tespit etmiştir. Eseri vülışmalan içinde bulunan Erksan, çaklıyarak öldürmekten sanıktır. cıoğlunun •seramikle karikatür» cude getirecek olan İtalyan sabunlan bir programa bağladı ve tır. Cinayet masası memurları, tarzındaki başanh sergisi dışında, natkârı Sinyor Kanonika'ya bir ilkini, «Sevmek Zamanı» nı Ka aynı galeride yer alan çeşitli serLee Singleton'un Brooklyn'deki Mikado ölüyor zıyafet verilmiştir. Heykeltraş sım ayı içinde Büyükada ve Kilapartımanında 29 yaşındaki kagıler de ilgıyi çekmiştir: bu ziyafet sırasında kendısiyle Tokyodan dün sabah alına yosta doğal dekorlar içinde çekrısını bıçaklıyarak öldürdüğünü gorüşen bir muhabirimize âbibir habere göre doktorlar, J; GÜRKAL AYLAN meye başladı. Istanbul'un en güitiraf ettiğini söylemiştir. de hakkında şunları söylemişponya Imparatoru Mikado'nu zel mevsimi sonbahar fon alınaGenç sanatçı Gürkal Aylan'ın tir: hayatından ümidın kesıldığır Singleton'un en büyüğü 12 ya rak yağmur altında çekildi filmin ilk şiir sergısı üzerinde durulacak « Abidede büyük kapının bir bildirmişlerdir. şında altı çocuğu vardır. Sanık birçok bölümü... Erksan, yerli bir olaydır. 1960 yılında «Şarkısızdaha önce babasını da öldürmek sinemada yeni bir akım sayılabilar» adlı ilk şiir kitabı ilgi uyanlecek bu film için «star» lara ten beş yıf hapis yatmıştı. ' • " '• dırmıj olan Gürkar Aylan, sorı > sırt çevirmiş... Özellikle tiyatro * ra beş yıl içinde birçok şiirlerini Sevdiği Insanlara eziyet e'flfie! sanatçılanyla çalışmayı istemiş. bir arada sergilemeyi düşünmüş. sini söyleyen sesler duyduğunu Filmin başrollerinde Müşfik Ken Aynca birçok dergilere yazan iddia eden Singleton, kansını ter ve Sema Özcan oynuyorlar. bu yeni ve güçlü sanatçınm amada bu seslerin etkisi altında ölHalil (Müşfik Kenter) yoksul bir cı da, sergileme yoluyla «şiir sadürdüğünü söylemektedir. yağlıboyacıyı, Meral (Sema öznatının halka daha yakmlaşacağı> Hind Avrupa lrkından, zoraki isteks. can) son derece zengin bir kızı yolundan hareket etmektir. Bu gorunen cilveli. canlandırıyor. Öbür rollerde Süsergideki ilgi çekici konulan ele leyman Tekcan, Fadıl Garan, O alan şiirlerinden bir örnek verel'UKARIDAN ASA'ÎFYA: ya Bulaner, Adnan Uygun, Deniz lim. «Ofe» adını taşıyan şiiri: 1 Kendisini perişan bir hale gt Çakır, Ayban Erkmen oynuyortirme (ıkı soz). 2 «Yavaş yavaş fıt •Doğa bata Doğa bata Gülar. Filmin senaryosunu Metin lat!» anlamına iki sozlu bir emır, gt, Gürkal Aylan «iirleri önünde neş bile usanmış olmalı Tek baErksan, Kemal Demirel'le berazel sanat. 3 Fas ulkesınin başkent şuıa güneş olmaktan.. Oysa ben ber yazmış. Operatör Mengü Yelersi «birinci ve siftah» demektır. 4 Her gün daha çok tadına vanyoÇevrilince «gazete veya kıtap basm ğın. rum Seninle doğmanın.» işi» belirir, kuvvetli vurulan tokatı çıkardığı ses. 5 Otlak, baştan çı Filmde olay yok... Olaylar diziSALİH ZEKÎ Roma (ajı.) Ünlü İtalyan sı, insanların gerçek olan davra" 3 4 56 7 89 ffJ..^ Tanmmış ressam Salih Zeki, bu film yıldızı Gina Lollobrigida, nışlanndan çıkıyor. Ama bu davsergisinde 18 resim sunuyor. Hem ŞfiS vapurlardaki ya «Le Bambole» (Bebekler) filmin ranışlarda bir terslik yok. Ters tak odası. 7 ressamın kendisi iddialı konuşde bazı müstehçen sahnelerde gö bir davranışmı boşuna anyoruz | Bır Hint hükurr maktan çekinmiyor, hem de resim ründüğü iddiasmı şiddetle redinsanlaruı... Bilinçli, doğru, gerdarının karı; leri renk bakımından iddia ve ce detmektedir. çek, düzenli, saglam insanlann için yaptırdıj saret taşıyor! Göze çarpan konuSOLDAN SACA: çevresindeki bir takım günlük ieğerli mezarı Viterbo savcıhğının isteği üze lar arasında özellikle «kayık» ve olaylar, filmin yapısını yaratıyor. Dulunduğu şehı 1 Bir insanın gbnlunü almak için rine Roma sorgu yargıçhğınca «hasat» konularım ele almış. Pareksik gelecek d Bizim toplum düzenimiz içındehaklarında dâva açılmasına ka bu kadarcık bırşey dahi #vermek y e ter 8 ki her yönüyle düşünsel bir aşk lak ve zıt renkleri, büyük satıhrar verilmiş bulunan «Bebekler» 3 (iki soz). 2 Buyuk erkek kardeş. DunkU buımut'anıp rumdageldıği Sı larda kullanmak suretiyle dik«Uyu!» karşılığı kaba bir emir, halledilmıs sekl) rası za anlatılıyor. Filmde insanın «drafilminin yıldızlarından biri olan bizi dunyaya getırenlerden. 4 Çev man savrulan guzel ve vermde lâ. kati çekiyor. mı» çoğunlukla yer buluyor. îki Gina, bir gazeteciye, «Müsteh rılince «raarşandiz» mânasına gelir 9 Ağır şaka, kışın boynumuza sar ayrı dramı olan bu iki ayn insaASUDE KURTEL çen oldnğn iddia edilen iğfal sab (karma soz). 5 Binanın kısımların dıklarımızdan. nın birleşmesinden ortaya bir Bir ay içinde hazırlandığını söy nesinde çıplak olmayıp üzerin dan, su akıtmaya yarayan yollardan. üçüncü dram daha çıkıyor. yemlerinden, gurultu leyerek ilk bebek sergisini açmış de ten renginde bir mayo bnlnn 6 Hayvan Beklenmedik (argo). 7 zamanda KAYIP Maaş Beratımı kaybettıiT Filmin sonu belli değil, Bergolan Asude Kurtel'in sergisi, gerdnğnnn» tekrarlamış, kötü bir gelen felâketlerden, başhca besi madHukumsuzdur. man'ın fümlerindeki gibi... Ama çekten başarıh bir özellik taşıyor: şey yaptığmı sanmadığını da sö$ delerimizden biri. 8 Keçiboynuzu y e Emme Erdınç çok doğal bir sonla bitiyor film. Bebeklerinin Batılı tiplerden, özel tistirmekle tanınmı; bolgemiz. 8 lerine eklemiştir. Salih Zeki renklerde iddialı.. Cumhurıyet 13337 Bu sonuca kötümser, ya da iyim likle günümüzün moda genç kız ser denemez. Seyirci beklemediği tiplerinden seçilmiş olması. Böybu son karşısmda şaşıracak bellece, ünlü sanatçı Zehra Müfid'ın ki, ama kabullenecek onu sonunöğrencisi olan ve Amerikan Lida . san ve Sanat Dersanesinde çalışmalar yapan Asude Kurtel, şim«Sevmek Zamanı» Türk sinediye kadar çoğunlukla Türk bemasında bir «yeni dalga» mı olabekleri konusunda çalışan sanatcak, yoksa başka bir akunm önGÖZLERİM (S. Guneri). çılar arasmda, evrensel tipler seNECMt (A. Işık). (Komedi) pazartesi tıarn ner ISTAıNBUl l l V A l K U i U (E! cülüğunü mü getirecek, bunun 63: (KuçukyaJl) gece 21.15. pazaı 1615 «ar hamraı (44 22 36ı EVLENME BULVAR: (21 35 78) DUDAK SİNEMA çerek, bir yenilik yapmış. Aynı yargısı ancak fürn bittikten sonMAHŞERİN 4 ATLISI (G. şamba 16.15 nflka, cumarTARIFES1 (Komedi) pazarTAN KALBE (H. Koçyiğit). sergide, onun öğrencileri Şadiye ra verilebilir. Bu belki de «DuyFord). tesi 16.15 taJebeye tenzilât. tesi hariç heı gece 21 carKULÜP : (Şehzadebaşı) Turhan, Meliha Patts ve Ferzan gusal Gerçekçilik» akımr olabiB E Y O Ğ L U (22 71 83) DUDAKTAN SUNAR: (Üsküdar) (36 03 69) BULVAR TİYATROŞU • (AzU şanıba cumartesi oazaı 15 Ener de yer almı?. lir. T. G. ATLAS: (44 08 35) KUŞLAH GÜNESE GİDEN YOL Basmacı Kenan Büke. KARACA TIYArROSU 44 64 02 KALBE (H. Koçyiğit). San Francisco (ajk) Şehrin «North Beach» semtindeki lokan talar ile gece kulüplerinde, göğüs kısmmı açıkta bırakan elbiseler ile servis yapan kadın gar sonlar ve genel olarak beliren ahlâk düşüklüğune kar?ı belediyenin hangi bölümünün mücadeleye girişeceği başlı basına bir mesele haline gelmiştir. •••• •»• •••• Donanmamızm manevraları | GÜLSEREN SADAK BULGARİSTANA GİTTİ l Ilgi çehi€i sergiler Sevdiğim insanlara eziyel efmemi isfeyen sesler duyuyorum 123456789 Gina «BebekSer» filminde «köiii bir şey yapmadım» diyor Nerede • Ne zaman*Ne var SİNEMALAR Oanimarka hiisnükabulü Kennedy anıtı 1 mityona çıkacck DALLAS (Tenas) (A.P.) nşkan John e. Kennedy'nin 22 ı.jsım 1S53 te vurularak oldürüldiığu noktanın hiraz ılcrisinde yapılacak 100.000 dolarlık (bir milyon liralık) anıtın inşüatına llkbaharda başlanacaktır. Dokuz rnetı e yuk'selüiğindeki mezara benzer anıtın projelerini mazırhyan mimar Philip Johnson. bn eserin mütevelfa Ba^kanın buyviklüğunü temsil edcccğ i i i söjlemiştlr. B " Italyan usulu zina " da çevriliyor ROMA, ( A . P ) 5 talyan L'sulü Boşanma» ve I : Italyan Usulü Nikâh» mbi filimler çevirenler «Adulteno Alla İtaliana» (İtalyan Usulü Zina) korJclâsma haşlamjşlardır. Rejisor Pasgnale Festa Campanile'nln yönetraenliginde çevrilen fflmin basrollerlnde Nini Manfrcdi, Catherine Spaak v» M«rla Grazia BnccelU ojnumak Danimarkalı Piyanist komedyen Victor Borg, verdiği bir partide piyano çalarken, Fransız Andre Tahon da kuklalann dansıyla refatot ediyor. Partiye katüan Danimarka Kıraliyet balesi sanatçılan ülkelerinden uzakta, kukla da olsa meslekdaflaıijrle, bem d« Danimarfca kıy&fetler. giymif meeielcdaşiariye rutia^maktan ölçüsüz l (J. Tandy). (21 48 92) GÜLDÜRMfc BERENK: (21 15 25) BUZLAR SÜREYYA: (36 06 82) KARAEMEK: (44 84 39) KADER Nİ HAJÜCİYE (Komedi) paDIYARI (R. Burton), (Sua OĞLAN (K. Sides). BAĞLAYINCA (T. Curtis). zartesl bariç her gece 21.15, rede) KUŞLAR (J. Tandy). FITAŞ: FEDAıLER BİRLIĞİ MARMARA: (22 38 60) KAçarşamba, cumartesi pazar (F. Sinatra). 16.15 DER BAĞLAYINCA (T. CurİNCI: (48 45 95) AĞLAYAN tis). (Suarede) ATEŞLI GV AKSARAY KÜÇÜK OPERA: DORMEN TİTATROSU : GÖZLERİM (S. Guneri). ZELLER (R.T.). (Tevhlt Bilge Vahl Öz ve 44 97 36) ÇIPLAK AYAK (Ko GÜREL: (47 03 94> 1 GENÇYENİ (Bakırköy) (71 68 26) arkadaşlan) (21 57 22) NE medlı pazartesı hanç ber LIĞE VEDA (Y. Gürses), 1 DUDAKTAN KALBE SAĞDAY1Z NE SOLDAYIZ gece 21.15 çarşamba. cumar. 2 GÖNÜL KUŞU (H. Koçyiğit) 2 KARAOĞORTANIN YARISINDAYIZ tesı, Dazaı ıs ae KERVAN: (48 04 23) GESTALAN (K. Sides). (Politl* ıtomedl) pazartesl FATİH TIYATROSU: 22 0171 PO ZINDANLARINDA (K. YENİ: (Şehzadebaşı) (225892) harıç her gece 21.15. çarşamÇATIDAK1 ÇATLAK her Jurgens). ba, cumartesi. pazaı 15 te FEDAtLER BİRLİĞİ gün 21. pazaı 15.30 da, çarKONAK: (48 26 06) BUZLAR ALTAN KARINDAŞ Nejat şamba 14 de EFE AL] pazar K A D I K Ö Y DIYAHI (R. Burton), (SuaUygur, ALO ORASI TIMAR11 de Çocuk Tiyatrosu. rede) KUŞLAR (J. Tandy). CEP: {Süreyya) (36 06 82) HANE Mİ? Her gün 18, pa GEN AR • HİZMETÇİLER GÜNESİN KRALLARI (Y. LÂLE: (44 45 95) DUDAKTAN zartesl 21.15 de pazartesi hariç hergun 21.15 Bryner). KALBE (H. Koçyiğit). ALTI TİYATROŞU (Karacada) çarşamba 18 ve 21.15. cuMAHÇERİN i İLEVENT: (63 55 39) SEKS VE ÇELİKTAS: İKİ AYAĞI BİR ÇUKUBDA martesi, pazaı 15 ve 21.15. ATLISI (G. Ford). GENÇ KIZ (N. Wood). (So(pazartesi 18 ve 21.30. salı, GÜLRİZ SURURt ENGİN arede) PARA BUDALASI IŞIK: (Osküdar) (36 34 93) perşembe, cuma 18, çarçamKARAOĞLAN (K. Sldes). CEZZAB TOPLULUÖÜ: İs(J. Levris). ba, pazar 15 t e ) . tanbul Tıyatrosu (44 22 36) LÜKS: (44 03 90) KARAOĞ KADIKÖY: (36 49 24) YAZ ÂSIKLARI (S. D e e ) . AZAK TİYATROŞU: (Gönül «TENEKE» çarşamba hariç LAN (K. Sides). Ülkü Gazanfer Özcan her gun 18.15, saı, cuma 15, REKS : (38 01 12) VURGUN HÜYA: (44 84 39) CİNAYET (22 62 46) EVDEKJ PAZAR pazartesi 21 30. SITE: (47 77 62) VURGUN OPERA: (3608 21) AĞLAYAN 5AN: (48 67 92) SELÂHATTTN EYTJBI (A. Mashar). TAN: (Fangaltı) (48 07 40) KANLI SAVA5 ORDtJLARI (G. Scots). (Devlet DemlryolLan Haydarpaşa: BEYOĞLU: Saray, Itır, Yeni Agacami IÜNAL: (Kasımpasa) (44 93 06) 36 04 75), Sirkecl: 27 00 50), DenizyolEMİNÖNÜ: İstanbul, Babıâli. Nişancı, 1 ALTIN ADAM (J. Wayları: (4918 90) (Tatü gOnleri: 44 02 07) Kuçukpazar, Zeki Can, Gençturk. ne), 2 VAHŞİ ARZULAR. Sehiı Haüarı: 44 42 33), Türk Hava EYÜP: Eyilpsultan, Büyük, Ümit. TENİ A B : (49 64 72) Sel&tYollan BUet Satışı: 44 47 00) (DanışSağhk tln Eyyubl (A. Maahar). ma: 44 02 96), (Hava Alanı: 73 83 40 73 84 40). bkyardım Hastahanesl: YENİ ATLAS: (48 65 02) DUTATİH: Sofular, Bingül, Numune, (49 30 00), Nümune Hastahanesl. DAKTAN KALBK (H. KoçyiGuven, Çiğdem, Doğan. (36 0S 65), Gureba (21 65 00), HasekJ GALATA: Ziya Boyer. üt). (21 26 80), tşçl • Samatya (21 62 50) Y1LDIZ: (Besllrtaî) (47 63 42) GAZİOSMANPASA: Merkez. Belediye Santralı (22 45 60), Belediye DUDAKTAN KA1BK (H. KASKÖY: Yeni. Zabıta MOdOrlüğO (22 87 74), Meteo Koçyigit). KADIKÖY: Selâhaddin Kutman, Yeni rolojl (73 86 84). Trafik sikâyet 44 16 67 YENİ MELEK: (44 42 89) Moda, Sevgi, Hüamur, Suadiye. tıtaobul İtfalyesl (21 42 22). VURGUTT (A. Delon), (SuaKASIMPASA: Deniz, rede) ALDATTLMI5 VE NÖBETÇİECZANELER SARIYER: Mete, Emlrgân, Tarabya. TERKEDİLMİŞ (S. Sandrell) BAKIRKÖY: Hüâl, Yesilköy Merkez. ÜSKÜDAB: İmrahor, Hürriyet, KuzİSTANBUL BEŞİKTAS: Şifa, Huzur, Boğaziçi. gunt.uk. TIYATROLAR; UYANDIRMA 8AKAN1 (Polıtik oyun oazartesı harıc gece il JO çarşambu cuıuiir tesı pazaı 17 çarşamba martesi matme cuma suare tenzılâtiı KEN'I OYUNCULJVKJ lUun Tıyatrosu (44 cib «3| CtMBE KADLN oazartesı i* 21 15 çarşamba narıç ber akşam 18 de KÜCÜK SAUNE Ulvl Uraz Tıyatrosu (49 56 52) .iiABIT FATMA'NIN KUZUSU» perşembe. cuma, cumartesi. pazar 18 ve 21 15 de .ALTIN YUMURTLAYAN HOROZ. pazartesı hariç salı carsamba 18 ve 21.15 de NEŞE YULAÇ TOPLULIJÖU (Kervan Sınemasında 48 04 23 AH SEÇIMLER VAH SEÇ1.MLER ner aksanı 18 30 da ORAİ.OĞLU riVATRUSU I Lâ le ve Alev Oraloğlu 49 4a 85 ÇOCUKLAR VE BÖYÜKLER (Oyun) salı c •rpa 18, çar şamba. rtımartesı pa'ar 15, perşembe 21.İ0 KIRALIN K1SRAĞ1: SaJı. 'îaıır^ 21 3U, çarşamba 18 TC 21.30, perşembe 18. cumartesi pazar 18 ve 21.30 TEPEBAŞ1 TİYATROSU (44 21 57) CİMR1 pazartesl, çarşamba cuma 21, pazar 15.30 ve 21.00 &SKÜDAR TİYATROSU: Suçlular Her gece 21. pazar 15.30 da YENİ KOMEDİ: (44 04 09 HEPİMIZ BİR KİŞİ IÇIN Salı hariç her gece 21, pazar 15.30 da, 18 de «MAHKÛMUN UYKUSU (İngilizce). ÇEHÎR OPERASI: (44 21 57) YEVGENİ ONYEGİN: (Opera), salı, persembe, cumartesi 21.15. ]2 gg g Yeni.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog