Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 14 Aralık 1965 SAHtFE BEŞ Şehirde ve Ytırtta Şehirde ve Yurtta 9eKirde ve Yurtta Adana Belediyesi su parasını beş ayda bir topluyor Adana Belediye îçme su îdaresinin, birikmiş 45 aylık su paralarını «üç gün içinde ödemeleri» için evlere bıraktıklan ihbarnarneler, dar ve değişmez gelirli va tandaşları zor durumlarda bırakmıştır, tahsildarların paralan zamanında tahsil etmeyip de birikrnesine sebep olmalan, sonra da îdarenin bunu toptan almaya kalkışması, para vermiyenlerin sularının kesilmesi yoluna gidilmesi, eikâyetlere yol açmış bulunmakta dır. Paralannı toptan ödeyemedikle ri için içme suları kesilen vatandaşlar, idareye dilekçe yazdırmaktadırlar. Esasen sulann yüzde yüz zam görerek tonunun 50 kuruştan 100 kuruşa çıkanlması da vatandaşın ödeme gücünü zayıflatmıştı. , «Belediye İçme Su îdaresi, hal ka kan ağlatıyor» diyen vatandaslar, tahsildarların endeks okurnaktan dahi âciz olduğunu, bu yüzden de gelişi güzel şekilde tah sil yoluna gidildiğini söylemektedirler. " İstanbul Tekstil „ bir bildiri yayınladı Bildiride TürkIş İstanbul birinci bölge temsücisi Topkar şiddetle itham edüiyor eksif'in İstanbul Şubesi Başkanı iken bir süre önce sendikadan ihraç edilen ve İstanbul Tekstil Sendikasını kuran Rıza Güven ve arkadaşlan bir bildiri yayınlamışlardır. özelikle Türkİş İstanbul Birinci Bölge Temsilcisi İsmail Topkar'ın itham edildlği bildiride «İstanbul Tekstil iftira, tezvir ve | • yalanlara isyan edenlerin sendika prensiplerini savunma şahlanışlarından doğmuştur» denildikten sonra şöyle devam edilmektedir: «Topkar büyük adam rolündedir. Evvelâ sendikalan parçalar. Sonra kurtancı gibi ortaya çıkar. Cam İş kolunda, İzmit KâBir bucuk yıldanberl B. Almanya ğıt işçilerinde önce bölüp sonra Münih ve Avusturya Viyana Ünivernutuk attığı, bu hareketi izliyensitelerinde bilimsel Incelemelerde bu lerce bilinir. İşte sarı sendikacılunan İstanbul Üniversite'i Tıp Falık bu yaptığına derler.» kültesi Cerrahpaça Göz Kliniğl BaşDiğer taraftan Topkar, Türkİş osistanı Dr. Celâl Erçıkan son o!aGenel Başkanı Seyfi Demirsoy arak Viyana Üniversltestode m(:him dına tekstil işçilerine dün bir bil bir göz hastalığı olan Toxoplasn.odiri yayınlamış ve Rıza Güven ile sis'in teşhisine göz ya?ı muayen?'i arkadaşlannı suçlamıştır. i'e varılablleceji fikrini ortaya knymuş tunıınla İİRİI' olarak AvusturTeksif sendikasmm TürkIş'in yalı senç bir kızda yapmı; olduju en sadık üyesi olduğu belirtilen göz \ası muayenesi i'e mtisbet sonuca bildiride «İstanbuldaki Teksifi varmıştır parçalama gayreti güdenlerin baCünyada ilk defa hu tecrübeyt yaşında, kanunen ve Teksif nizampan ve müsbet netlce alan Dr. Erçjnamesi gereğince işten uzaklaştıkînın basarısı takdlr ve llgl uyanrüan eski Sendika Başkanı Rıza dlrmışt.r Güven ve mesai arkadaşları taraBer'.Jn Üniversitesi Göz Klinlği Difından kurulan sendika ile şahsırektöri. gondermis olduğu resm! bir mın ve Türkİş'in hiç bir alâdavet jazısı Ue Dr. Erçıkan'ın RÜka ve ilgisi yoktur.» denilmekte niklernde her zaman için çalıjabilecrömi bildirmiştir ve şbyle devam edilmektedir: «Bütün teksif işçisi arkadaşlarıma kesin olarak ifade edeyim ki, başta Türkİş Başkanı Seyfi Demirsoy olmak üzere onun mesai arkadaşları sendikalan her ne suretle olursa olsun parçalıyan Mersin (a.a.) «Cenup Vilâyetlara karşıdır. Hele teksif gibi mu leri Canlı Hayvan İhracatçıları azzam bir teşekkülü sarsmaya Birliği.nden alınan bilgiye göre, gayret etmek herkesçe pülünç kar 1 eylul'den 30 kasıma kadar geşılanır. Bütün teksîf işçilerini isçen iki aylık süre içinde, 17 mil tanbuldaki eski teksif sendikasınyon 36 bin 71 lira değerinde, 4 da toplamaya dâvet ediyorum. milyon 969 bin 928 kilo canlı koSuiistimal iddiası ile karşı karşıyun ihraç edilmiştir. ya olanlar, bu iddiaya karşılık an cak adaletin huzurunda ibra edilAynı süre içinde, ayrıca 5 milmeden hiç bir teşebbüste bulunyon 333 bin 842 liralık 2 milyon mamalıdırlar.» 43 bin 618 kilo keçi, 3 milyon 864 bin 105 liralık 1 milyon 480 bin 500 kilo sığır, 265 bin 327 lirahk 113 bin 388 kilo manda ve 46 bin 745 lirahk 24 bin 733 kilo deve ihraç olunmuştur. Başlıca alıcı ülkeler. Lübnan, Kuveyt, Ürdün ile Suriye'dir. T Bir Türk hekiminin büyük basarısı B*I:»M»I*MI> Almanyadan dönen işçilerin yakmlan ile karşılaşmanın ver Ç y l$liyOnarQl diği sevinçten faydalanmak isteyerek Sirked gabir yankesici şebekesi yakalanmıştır. Iççüena suretiyle çalmağa teşebbüs eden şebekemn haDiğer sanıklardan İbrahim Altıner, Yümaz Bada teşebbüs halinde görülmüşlerdir. nnda soygun yapmak üzere harekete geçen 6 ki^ilik gerek dövizlerini ve gerekse bavullannı kaldırımcılık şında 50 yıllık sabıkalı Ali Tolaviç suçüstü olmuştur. rıs, Necdet Turgut, Alâaddin Soytür ve Ömer Ceylân 5 çocuklu nikâlilı kadın iki bin liraya satudı SAKARYA 5 çocuklu ve resmi nikâhlı Şeref Kargtn admda bir kadın, Remzi Çaylak ve Muhamraed Duyguncu adında beyaz kadın ticareti yapan iki kişi tara fından Ankaralı bir hacıya 2 bin lira karşıhğmda satılmıştır. İki sahtekâr, Şeref Kargım 5 çocuğundan ve hasta kocasmdan ayırdıktan sonra düğun yapıp Ankarada Elmadağında oturan Hacı Kâzım Özten'e vermişlerdir. Ancak bir müddet sonra çocuklarını Özleyen kadın yeni kocasından i2in istemiş ve şehre gelerek çocuk lannı görmüştür. 15 gün geçtiği halde karısından haber alamıyan Hacı, oğlunu göndermiş ve Şerefin 5 çocuklu ve evli olduğunu görünce dolandırıcıların yakalanma sını istemıştir. Yakalanan suçlular tevkif edilmişlerdir. sızlık yapan sanıklardan Yusuf Çalışkan yakalanmıştır. Evdcn raldıklan bavulun içinde Dünya ve Olimpiyat şampiyonuna ait madalyaları satmak isteyen Yusuf: «Bunlann hâtıra olduğunu bilmiyordum. Esasen bavulu çalan Erol adında bir arkadai/ijndır. Bende •adece Tokyo Olimpiyadma ait iki madalya kaldı» demiştir. Resîmde, sanık ve şampiyona ait iki madalya görülmektedir. şampiyonlannTOKYO 1964 Dünya ve Olimpiyat evine girip hırdan Kâzım Ayvazın Köy işleri Bakanı Avcı köy yollarına dair izahat verdi 150 bin km. köy yolundan henüz 13 bin kilometresi yapılmış durumda GAZİANTEP Köyişleri Bakanı Sabıt Osman Avcı, onceki gün Bakanlığiyle ilgili incelemeler yapmak üzere şehrimize gelmiştir. Yanında ToprakSu Genel Müdürü Naki Üner, YolSuElektrik Genel Müdürü Ekrem Ceyhun ve Genel Mudürlerden Ferruh İlter de bulunduğu halde Nizip'in Elifoğlu, O mamlamak üzere 60 milyon lırarul, Mizar, Batal köylerine giden lık tahsısat ayırdık» demiştir. Bakan, köylüleri dinledikten son Köy yolları konusuna da değira Nizip ve Birecik Uçelerinde de nen Bakan, şdyle demiştir: konuşrr.uş ve şunlan söylemiştir: «Türkiyede 150.000 kilometre «Sekiz gündenberi dört ilin ilköy yolu vardır. Bunlardan 13.000 çe ve köylerinde incelemeler yapkilometresi yapümış, 137.000 kimaktayım. Gayem, vatandaşlan lometresi yapüacaktır. Bugünkü yaşadıklan yerlerde görüp yasaekipmanlarla bu ancak 30 yılda ma şartlanna göre ihtiyaçlarını ikmal edilebilir. Bunun için vatemin için çalışmaktır.» tandaşı gönüllü maddî işbirliği Bakan, Güneydoğu illerimizin yardımına dâvet ediyoruz.» başuca konusunun içmesuyu olBakan, dun de şehrimizde esduğunu söylemiş, «Bunun içindir naf ve daireler müdurleriyle teki, guven oyrı alır almaz bu dâmaslar yapmış ve Ankaraya harevayı ele alarak dört yıl içinde taket etmiştir. 1IIIIH İki ayda 17 milyon liralık carilı koyun ihraç edildi ARALIK 14 lı ŞABAN 20 C V* X lkindl £ 3 s •3 i lmam nikâhı ile evli olduğu kadın tarafından soyulmuş Gaziosmanpaşa Çukur Sokakta oturan Dursun adında bir vatandaş, polise müracaat ederek, imam nikâhı ile iki ay önce evlendiği eşi B. G. tarafından soyulduğunu ihbar etmiştir. Verilen bilgiye gö re, B. G. nin annesi F. kızını ilk ejinden ayırmıs ve Dursuna 1000 lira başlık alarak vermişür. Eşyaları aldıktan sonra ortadan kay bolan B. G., dün yakalanmıj, Dur sunun şikâyetçi olması üzerine nezaret altma alınmışür. Verilen başka bir bilgiye göre, B. G. nin annesi, kızının ilk evlendiği kocasına da aynı şekilde oyun oynadığı belirtiüniştir. Polis, bu yönden de soruşturma açmıştır. V. 1 7.1612.08114 28 16.41 18 20 5.26 E. ] 2.35| 7.28J 9.48 12.00] 1.39J12.45 iMiııııııııııııııııiHiımıııııııııııııııııııııııııııııııııııınııtiıııııııııııjjiiMiı I MÜFETTİŞLER ZORLA İ KİTAP SATIYORLAR Benım bırıncı sınıfta bir çocutum vardır. Adapazarır.ın en ^erketi yerindeki Sabihahanım ılkokulunda okumaktadır. Çocuk bir akşam bir zarf getirdi. «Baba 12.5 lira yerıne on lira vereceksin» dedi. Şaştım, zarfı açıp baktım. Bir kitap. Hem de Milîi Eğitim Bakanlığınca yayımlanan bir kitap. Müfredat program taslağı. Müfettiş Ramiz Yarat bir iki sayfa önsöz yazmış, 12.5 liraya satışa çıkarmış. öğretmenlere zorla vermiş olmalan yetmiyormuş gıbı öğrencilerin mânevi baskılarıyle velilerine de zorla veriyorlar. Mecburen aldım. Ve bazı öğretmenlerle konuştum, Milli Eğitim Bakanı Cihat Bılgehan Beyin de okullarda zorla kitap satışımn yapılmaması yolunda uyancı bir yazıları varmış. Sakarya Vali ve Milli Eğitim Müdürünün bu yazıdan haberleri yok mu?. Kitap veliler için gerçekten faydalı ise Milli Eğitim Bakanhğı neden bastırıp dağıtmaz da müfettişle okul müdürünün hemşehnlik duygusu ile böyle öğrencilere zorla verme şekli uygun görülüyor? Kitap alamıyacak kadar fakir öğrenciler, zaruri ders araçlarını güç sağlayan öğrenciler bir tarafa, müfettiş beyin Bakanlığın yayımladığı kitabı zorla okul müdürünün baskısı ile satması. Olur mu?. Bu uyarıcı yazımızın yayımlanmasını saygılarımlaricaede İki çocuk haplardan zehirlenip öldüler «Sular Idaresi ile | dâvalı durumdayiz) İ HAYÂLET GÖRMÜS Dunkü nüshamızda yayınlanan | «Camilerin sularuıı kestiler» baş : lıklı okuyucu mektubu üzerine, • bize telefonla durumu izah eden j Vakıflar Baş Müdürü Ali Orhan : bu konu ile ilgili olarak şunlan i söylemiştir: i TJyurken yorganının açıldıgını ve yatağının içinde bazı hayaletlerin dolaştıguıı iddia eden genç bir kız önceki gece saat 0.2 de Paşabahçede bir ağacm dibinde sigara içerken polis tarafından görülmüştür. Karakola götürülmek istenen Şaziye Soytürk: «Ben bir yere gitmem» demiştir. Paşabahçe karakoluna götürülen genç kız ismini ve adresini vermekten ka çınmıştır. Polis bu sebeple Şaziyenin durumunun tesbit edilmesi için Emniyet Müdürlüğüne gön dermiştir. Balat ve Mecidiyeköyünde oturan iki çocuk, yedikleri haplardan zehirlenerek ölmüşlerdir. Balat Çorbacı Sokak 34 sayıda oturan Hikmet Uık'm birbuçuk yaşın daki kızı Saniye yediği opondan zehirlenmiş, koma halinde Şişü Çocuk Hastahanesine götürülmüşse de ölmüştür. Ikinci olay, Mecidiyeköy Kuştepede olmuş, Elif Demirbaş'ın birbuçuk yaşındaki kızı Hicran da henüz tesbit oluna mıyan bir hap yiyerek zehirlenmiî ve ölmüştür. Eskişehir Osmangazi Mahalle si Demir Sokakta oturan 65 yaşlarındaki Ayşe Can, garda kömür tozu toplarken manevra yapan bir trenin altında ezilerek ölmügtür. « 831 sayılı Sular Kanunu tat • bik şekli ve karamamesine göre, i Vakıf suları eskiden beri bücumle köylere ve belediyelere parasız olarak verümekteydi. Taksim suyu, Kırçeşme ve Halkalı suları Belediye tarafından mikroplu di Sayın gazetenizin 22.11.1965 taye Iptâl edilmiştlr. Yerine bilâbedel su vermek, Sular İdaresinin rihli nüshasında intişar eden «Mo. AYDINLANACAK vazifesidir. Sular tdaresi, «Bu torlu tren konulamaz mı?« başlıklı yazı incelendi. Gazetenizin 6.11.1965 tarihli Belediyenin işidir. Biz Belediye Motorlu trenler, inşa tarzlan iti nüshasında çıkan «Karanlık So değiliz» gerekçesiyle su vermebariyle geee servisine müsait bu kak» başhkh yazı ilgililer tara mektedir. Halbuki 2226 sayılı kanuna göre Sular İdaresi Belediyeye lunmadığından uzak mesafelere fından incelenmiştir. bağhdır ve Belediye Başkanı taservis yapılamamaktadır. cKoşu yolu Kâtip Salih Sokak rafından kontrol edilmesi lâzunBu trenler nüfus kesafeti bulu ta 5 adet lâmba mevcuttur. 16/9/ nan bölgelerde kısa mesafeler a 1965 günü heyetçe yapılan tetkik dır. Bu cihetle, sulan kesilen carasında gündüzleri işletilmekte te bahis konusu sokak ve deva milere Sular tdaıesi tantfinrtan su verilmesi lâzımdır. ^ dir. mma olmak üzere 5 adet lâmba 3 LâleU camünin sulan da kesilEsasen mevcut mototren dizisi tesbiti yapılmış ve plânına işahâlen yapılmakta olan servisleri retlenmiştir. Bu lâmbalann te miştir. Biz, Sular İdaresi ile bu ancak karşılayabilmekte olduğun sisi Belediyece gerekli formali mevzuda dâvalı durumdayız. Bu dan Diyarbakır'a mototren servisi teleri mütaakıp yapüacaktır.» dâvayı da kazanacağmuzı tahmin yapılması mümkün değildir. ediyorum. Ramazan ayı yaklaşBilginizi rica ederim. Keyfiyetten bilgi edinilmesini nuştır. Su mutlak surette lâzıroSaygılarımla. rica ederim. dır. Rakım ZİYAOGLU Genel Müdür BasınYayın ve Turizm Md. İsmail ERTAN E Tren altında öldü Motorlu trenler <*ece çalışamiyor Mersindeki trafih kaxasmda iki kişi İ öldü, 4 kişi yaralandt in salonu n a r b DıiEun s a l o n u harb meydanına döndii ™ I MERSİV llimizde iki trafik kazasında iki kişi ölmüş, dört kişi ağır şekilde yaralanmıştır. Arslanköy'den Mersine kalas geürmekte olan Muzaffer Ünal yönetimindeki 33 AF880 plâkalı kam•>••»•• • . i yonun frenleri tutmayarak ÇağlarBu devrilme sonunda kamyon sahibi Hanefi Gökçe ölmüş, 4 kişi de yaralannuştır. Yaralüar Devlet Hastahanesine kaldınlmıştır. Ikinci kaza, Anamurda olmuş, Selim Sırrı Sarılar yönetimindeki Toprak binmekMüdürlüğüne ait traktöre Su isteyen Beyreli köyünden Yasar Lavkat, ayağı kayarak tekerlekler altına düşmüş ve kafası parçalanarak ölmüjtür. °a k ö y ü civarında devriimişur. İ Genel afmı? Kısmîafmı? 13 Kasım 965 tarihli Hürriyet Gazetesinden ögrendiğimize göre çıkanlacak af son yıllarda sık sık çıkanlan af kanunlannın aynısı olacak ve bn kadar kısa zamanlar içinde faydalanmıs aynı suçlar için olacaktır. Seçim beyannamesinde ve hükumet programındaki şümullü (genel) af bu olmasa gerektir. Zira milyonlarca insan tarafından inanılan ve beklenilen af, geneldir. İnsan hayatına kıyan ve onu hiç acımadan doğrayan ve bu şekilde telâfisi imkânsız bir cürüm işlemiş kaatil aften faydalanırken zimmetine 10 20 lira gibi ufak bir para geçirenin dabi düşünülmemiş olması adaletle bağdaşamıyacak bir haksızlık yaratacaktır. Suçun iyisi kötüsü olmaz, ancak devlete kastetmiyen ve millî müesseselere dil uzatmayanlar hariç, diğer suçlann hiç olmazsa memlekete malî bakımdan 35 bin liradan fazla zarar yapmamış ve küçük zimmet suçlannın da bundan faydalandınlması ve onlara bir defa olsun cemiyette iyi bir insan olma fırsatı verilemez mi?. Sayın Adalet Bakamnın da belirttikleri gibi, madem ki bir şümullü af hazırlanmaktadır, o halde bir nispet dahilinde ve suçun büyüklük veya küçüklüğüne göre bundan herkesin faydalandınlması vaadler geregi değil midir? Sayın Hükumetin ve Meclisin millete vaadedilenl yapmaktan imtina etmiyeceği ve kendilerine inanıp bel bağlıyanlan lukutu hayale uğratmıyacaklanna lnanmaktayız. (lsim ve adres mahfuıdur) Cumhuriyet Gazetesi Yaa İşleri Müdürlüğüne İSTANBUL Sayın gazetenizin 6/12/1965 tarihli nüshasınm Okuyucu köşesi sütunlarında yayınlanan «Kardeşim, Türk milletine duyduğn sevginin kurbam olmuştur» başhkh yazı incelendi. «Yayınlanan mektuba konu olan olay karşısmda Bakanlığımız ilgilileri en az mektup sahibi kadar üzülmüşlerdir. Yayınlanan mektup derhal Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkan lığma aksettirilmiş ve tahkik konusu yapılmıştır. Tahkik sonucu E titizlikle takip edilecek ve duE rum aynca gazetenize intikal et ^ tirilecektir. Bilginizi rica eder, ilgileriniz = E için teşekkür ederiz. = Saygılanmızla, Naci İLHAN Sağlık ve Sosyal = Yardım Bakanlığı 3 Basın Müşaviri Eskişehir Evli bir kadma veS rilen kartvizit. Gaziantep düğün =• salonunda panik yaratan bir olaS ya yol açmıştır. E Yalçm Sayan admdaki bir şaŞ hıs, evli bir kadma kartvizit ve= rirken kocası Ahmet Tuncay ta^ rafmdan görülmüştür. Düğünün = en hararetli ânında bu yüzden çı ~ kan kavgada Yalçm, kadınm kojŞ casını karnından, kendilerini ayır 3 mak için araya giren Ali Binleri E de kasığmdan bıçakla ağır surette ^ yaralayarak firar etmiştir. E Düğündeki panik sırasmda baS zı kadmlar korkudan düşüp bayıl = mışlardır. Ispanyollar Atatürke ait eserleri istiyorlar Mersin İspanya'nın Barselona şehrinde Platero admda bir fir ma, şehrimizde bir firmaya yazdığı mektupta, Atatürk'e ait ne kadar eser varsa kendilerine gön derilmesini rica etmiştir. Firma, aynca mektubunda eser lerin yabancı dille obnasuu arzuladığını bildirmektedir. | Kazıda tarihî İ kalıntı bulamadılar Mersta Bir hafta önce Davultepe köyü civannda bulunan Romalılar devrine ait altı kişılik tarihî nezann kazısma Ankaradan gelen üç arkeoloğ nezaret etmektedir. Kazılar sırasında arkeologlar, daha önce bulunan ziynet eşyalanndan ve tarihî kahntılardan ma ada bir şey bulamadıklarmı söylemiş, «Önümüzdeki yaz aylannda kazıya devam edebiliriz» demiş lerdir. Bir işçi nehirde yikanırken boğuldu Adana Hamama gidemiyen 16 yaşında bir işçi, Seyhan nebrinde yikanırken ölmüştür Yeşilyuva Mahallesinde oturan tsa Bayteren admdaki işçi. yıkan mak için Taşköprü yanında Seyhan nehrine girmiş, yüzme de bil mediğinden boğulmuştur. Ceset sudan çıkaıılaınainıgur. ^ııııııııııııuıııııııiiıııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııuııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııı^ (Basın 24063/15340)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog